REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked Analyse og handleplan for kontanthjælpsområdet Orientering om formidlingsprojekt Nyt LBR-medlem Orientering 77 Underskriftsside 78 65

3 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets første samlede Økonomivurdering på den kommunale drift. Generelt er det opfattelsen, at økonomien og budgetoverholdelsen i lighed med 2010 er presset på specifikke områder. Det procentuelle forbrug er samlet på niveau med budgettet, men det er især på de områder, hvor periodiseringen ikke falder i et 12 dels forbrug, der opleves et pres. Det er især på de samme områder som kom ud af 2010 med et merforbrug, hvor presset opleves størst. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for, hvorefter der kort præsenteres de overordnede vurderinger fra de enkelte udvalgsområder. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for Økonomiudvalget den 18. maj, hvor der ligeledes vil være forbrugstal med for april måned I de respektive vurderinger er fokus rettet mod de områder, hvor der vurderes at være det største behov i forhold til budgetoverholdelse. Oprindeligt Korrigeret Forbrugs budget budget % Driftsforbrug ultimo marts 2011 Forbrug Kapitalmidler U/I Rebild Kommune U , , ,9 24,2 Rebild Kommune I , , ,0 20,3 U , , ,1 19,0 I , , ,5 21,8 Børn og Ungdomsudvalg U , , ,7 23,5 Børn og Ungdomsudvalg I , , ,6 24,5 Kultur og Fritidsudvalg U , , ,1 36,1 Kultur og Fritidsudvalg I , , ,5 38,2 Sundhedsudvalg U , , ,6 23,8 Sundhedsudvalg I , , ,2 16,7 66

4 Teknik og Miljøudvalg U , , ,0 29,6 Teknik og Miljøudvalg I , , ,2 2,7 Økonomiudvalg U , , ,4 29,7 Økonomiudvalg I , , ,1 24,8 et Der forventes mindreudgifter til integrationsområdet og i særlig grad til forsikrede ledige, som følge af en lav ledighed. De nye finansieringsregler vedrørende de forsikrede ledige giver en vis usikkerhed, da der blandt andet, er vendt op og ned på refusionsreglerne, samtidig med at der kommer en midtvejsregulering, hvortil der dog er besluttet hensat 5 mio. kr. Området vil blive nærmere udredt i takt med at grundlaget herfor er til stede i forhold til især de nye finansieringsregler og den faldende ledighed. Forventningen er dog at området vil bidrage positivt til den samlede budgetoverholdelse, udover de allerede hensatte 5 mio. kr. Dette vil i mindre grad blive modsvaret af merudgifter til kontanthjælp og i mindre grad ledighedsydelse. Der iværksættes en række initiativer som skal nedbringe udgifterne kontanthjælp. Samlet forventes der som minimum balance på Arbejdsmarked i Børne- og Ungdomsudvalg På det samlede område forventes der et merforbrug på mio. kr. inklusiv overførsel af merforbrug på knap 3 mio. kr. I forbruget og disponeringen med udgangen af marts/april er det ikke muligt at se en forbedring af udgiftsudviklingen fra 2010 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Vurderingen uden den iværksatte handleplan er et merforbrug i størrelsesordnen 8-10 mio. kr., hvortil kommer en overførsel på et merforbrug på 1,7 mio. kr. ekskl. overførsel af mindreforbrug BC Himmerland 0,1 mio. kr. Det vurderes således særdeles vigtig, at den iværksatte handleplan på det specialiserede socialområde for børn og unge følges meget tæt. Der er særskilt sager på dagsordnen omkring henholdsvis handleplan, samt disponeringsopfølgningen. Modsat er den samlede forventning på skoleområdet et mindreforbrug i størrelsesordnen 1 mio. kr., men der overføres et merforbrug i samme størrelsesorden. Herudover er der nogle mindre afvigelser. Kultur- og Fritidsudvalget På det samlede udvalgsområde forventes en mindreforbrug i størrelsesordnen 0,2 mio. kr. Hvortil kommer en positiv overførsel på ca. 0,5 mio. kr. Området forventes således i beskedent omfang at kunne bidrage til den samlede budgetoverholdelse. Sundhedsudvalget På det samlede sundhedsområde er vurderingen et merforbrug på 1-3 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. kan henføres til overførsel af merforbrug i ,8 mio. kr. af overførslen vedrører huslejer, som skal hvile i sig selv og derfor afvikles via huslejeopkrævningen. Den største udfordring på sundhedsområdet er det specialiserede social område for voksne, hvor vurderingen før den iværksatte handleplan og resultatet af gennemgangen af sager i forhold til hjemtagelse af handleforpligtigelse, er et merforbrug i størrelsesordnen 4-6 mio. kr. Det bemærkes i øvrigt, at vurderingen på det specialiserede område for såvel børn som voksne er med udgangspunkt i de nukendte sager på de respektive områder og der er således ikke taget stilling til eventuelle forskydninger med henholdsvis børne- og voksenområdet. På vederlagsfri fysioterapi tyder forbruget med udgangen af marts/april på et samlet merforbrug på 2 mio. kr. Der vurderes samtidig et lejetab i størrelsesordnen 1 mio. kr. i 2011, såfremt nuværende niveau ikke ændres. Modsat forventes der mindreudgifter på plejeområdet for ældre. I forhold til udviklingen de første 4 måneder kan der forventes et mindreforbrug på årsbasis i størrelsesordnen 5 mio. kr. eksklusive overførsler. 67

5 Teknik- og Miljøudvalget På det samlede Teknik- og Miljøområde er vurderingen et merforbrug på 3,9 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. kan henføres til overførsel af mindreforbrug i Dette er vurderet på det eksisterende grundlag. På det tekniske område er det især vintervedligeholdelsen der kan blive presset med et merforbrug på 3,0 mio.kr. Budgettet for 2011 er allerede forbrugt. Endvidere vil der isoleret set blive merforbrug på vejafvandingsbidrag, hvor der i 2011 skal afregnes for såvel 2010 og 2011, og i henhold til politisk beslutning tidligere i år stiger den procentuelle afregning i 2011 fra 5 til 6 %. Merforbruget skønnes i størrelsesordnen 1,5 mio. kr. Til imødegåelse af disse skønnede merforbrug er der behov for, at der afsættes en pulje med midler fra tilbageholdte projekter indenfor udvalgets område. Økonomiudvalget Der foreligger først en samlet vurdering af Økonomiudvalget til Deres møde den 18. maj Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt det vurderede merforbrug på driften ikke afvikles henover året, risikerer Rebild Kommune at blive ramt økonomisk af sanktionslovgivningen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ØKV1 drøftes med henblik på budgetoverholdelse Bilag: Åben Økonomivurdering pr. ultimo marts 2011_ØKV 1_et - AMU

6 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked J.nr.: P22. Sagsnr.: 11/255 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Der er udarbejdet oversigt en oversigt over ugens for uge 18. Derudover er der fulgt op på de måltal medarbejdere og ledelse i center arbejdsmarked har fastsat for indsatsen i Udviklingen i ugens tal viser følgende tendenser. Der har gennem de seneste uger været en faldende tendens i antallet af sygedagpengesager. Samtidig har en korrektion af registreringen af aktiviteten medført en væsentlig højere aktiveringsgrad. I forhold til kontanthjælp kan der konstateres en faldende tendens, omend niveauet fortsat er højt. Der er et tilsvarende højt niveau for antallet af borgere på ledighedsydelse. Der vil blive etableret et samarbejde med anden aktør med henblik på at sikre flere borgere ansættelse i fleksjob. Antallet af borgere på dagpenge har fortsat faldet gennem de seneste uger, og er på årets laveste niveau. Generelt oplever Rebild Kommune en meget positiv udvikling i ledigheden. Der er fulgt op på de måltal der blev fastsat i strategioplægget for Arbejdsmarked. På sygedagpengeområdet er det lykkedes samlet set at afslutte 79 sager i april måned ift et måltal på 65 sager. I forhold til ledighedsydelse er der lykkedes at få to borgere i fleksjob mod et gennemsnitligt måltal om 6 fleksjob. I forhold til kontanthjælp og integration er det lykkedes at lukke 10 sager på ungeområdet. Det samme er lykkedes på det kontanthjælps- og integrationsområde. Samlet er det dog samlet set ikke lykkedes at realisere måltallet på at afslutte 36 sager pr. måned. I forhold til forsikrede ledige er det lykkedes at sikre 49 borgere beskæftigelse. Måltallet skal korrigeres for de mange borgere der finder beskæftigelse uden jobcentrets hjælp. I forhold til jobrotation og løntilskud er der etableret mange nye pladser i april måned. Generelt vurderes indsatsen at være meget tilfredsstillende. Visse områder påvirkes af sæsonudsving. Samtidig har der været brugt energi på at komme på plads i den nye organisation i april måned. Endelig skal det bemærkes at måltallene på en række områder er meget ambitiøse. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske eller bevillingsmæssigt konsekvenser 69

7 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben Ugens tal uge 17/ AMU Åben Måltal med total pr. maj AMU

8 3. Analyse og handleplan for kontanthjælpsområdet J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/6247 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Center arbejdsmarked har med baggrund i et stigende sagsantal og dermed tilhørende stigende udgifter analyseret kontanthjælpsområdet. Analysen er suppleret med en handleplan der beskriver de initiativer der skal imødegå udfordringerne på området. Analyse af kontanthjælpsområdet De 209 sager i aktiv indsats er gennemgået. Dette dækker over alle sager over 30 år samt unge-sager hvor der ikke umiddelbart er et udannelses- eller arbejdsmarkedsperspektiv. Konklusionen på analysen er følgende: Der er lige mange mænd og kvinder i målgruppen Der er en klar overvægt af unge når de 75 i ungeindsatsen indregnes 84% af borgere i kategori 2 og 3 38% er aktuelt aktiveret 56% har maksimalt grundskolen som uddannelsesniveau. For kvinder er det 61%. 22% af borgerne har også en sag i Center for Familie og Handicap. 59% er forsørgere Meget få(10%) har læse-stave problemer. Det er dog ikke alle der er screenet. De fleste (87%)har væsentlige problemstillinger ud over ledighed. Problemstillingerne er af varierende karakter. I 19% af sagerne indgår misbrug. 88% har på et tidspunkt deltaget i et aktivt tilbud. 45% har været på kontanthjælp i mere end 2 år. Kvinder har længere varighed end mænd. Der er en sammenhæng mellem match og uddannelsesniveau. Der er en sammenhæng mellem varighed og uddannelsesniveau. Generelt er der således tale om en sammensat gruppe med sammensatte problemstillinger. Der er et klart problem med manglende uddannelse. Derudover er der i en række sager behov for at styrke samarbejdet med øvrige centre. Der er udarbejdet en handleplan som forsøger at imødegå udfordringerne på området. Handleplan for indsatsen på kontanthjælpsområdet Der er i foråret 2011 omorganiseret med henblik på at skabe mere sammenhæng mellem indsats og sagsbehandling. Der er pr. maj måned derudover opnormeret med en sagsbehandler(flyttet fra sygedagpenge) og yderligere psykologressourcer. Hertil kommer at der er flyttet ressourcer over i ungeindsatsen med henblik på yderligere fokus på udannelse af de unge. 71

9 De gode erfaringer fra screeningen på sygedagpengeområdet overføres således at der inddrages psykolog i 1. gangs samtalen hvor der er umiddelbare problemstillinger ift deltagelse i tilbud. Der suppleres med en særlig gennemgang af alle kategori 3 sager. Arbejdsmarked vil tage initiativ til et samarbejde med Center for Familie og Handicap ift fælles sager således der sker en koordineret indsats af handlinger i sagerne. Der vil ske en prioritering af sagerne således at visse sager i en periode får et særligt fokus. Dette kan blandt andet være i form at tilknytning af frivillige eller sociale mentorer. Tilbudsviften for målgruppen tilrettes således der sker et skarpere match mellem borger og tilbud. Der oprettes i forlængelse heraf nye tilpassede tilbud for konkrete med målgruppe med deltagelse af bl.a. psykolog. Der vil blive etableret et mentornetværk med henblik på videndeling og sparring mellem mentorer og dermed også øge fokus på udslusningen. Der er forventningen at ovenstående initiativer kan nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere med 15 % inden udgangen af Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Investeringen i ovenstående initiativer afholdes indenfor Center Arbejdsmarkeds samlede økonomiske ramme. Såfremt målet om en reduktion på 15 % indfries vil dette resultere i en reduktion i udgifterne til kontanthjælp på netto 1 mio. kr. i Indstilling: Forvaltningen indstiller: At analysen af kontanthjælp drøftes At handleplanen for indsatsen på kontanthjælp godkendes Bilag: Åben Handleplan kontanthjælpsområdet - AMU Åben Tama analyse: Kontanthjælp - AMU

10 4. Orientering om formidlingsprojekt J.nr.: P20. Sagsnr.: 11/6688 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Orientering vedr. formidlingsprojekt om kontanthjælpssanktioner for region Nordjylland. Rebild Kommune er sammen med de øvrige kommuner i regionen af Beskæftigelsesankenævnet for Nordjylland indkaldt til deltagelse i et formidlingsprojekt om kontanthjælpssanktioner efter Lov om aktiv socialpolitik. Formidlingsprojektet er iværksat som opfølgning på ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner, udgivet i januar Hovedresultaterne af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner har bl.a. afdækket: 73 at hver anden afgørelse er forkert, utilstrækkelig eller ingen vejledning at hver tredje sag er utilstrækkelig belyst, mangelfuld at hver fjerde sag har forkert begrundelse at hver femte sag har forkert retsgrundlag at hver tiende sag mangler partshøring og manglende eller mangelfuld klagevejledning Der er i undersøgelsen indgået 157 sager fra 17 udvalgte kommuner. Rebild Kommune har ikke deltaget i undersøgelsen. Ankestyrelsen har ansvaret for praksiskoordinering på landsplan, mens nævnene har ansvaret på regionalt plan. Praksisundersøgelser er et redskab, som benyttes med henblik på, at få klarhed over om myndighedernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis undersøgelserne afdækker fejl og mangler i sagsbehandlingen giver praksisundersøgelserne et grundlag for at målrette den fremadrettede vejledningsindsats. Beskæftigelsesankenævnet for Nordjylland har i perioden september 2010 til februar 2011 realitetsafgjort 38 sager om kontanthjælpssanktioner. Heraf er 16 stadfæstet og 24 omgjort. (Der indgår 3 sager fra Rebild, heraf 1 stadfæstet, 1 delvis stadfæstet og 1 omgjort). Resultaterne stemmer overens med resultaterne i Ankestyrelsens praksisundersøgelse. Beskæftigelsesankenævnet for Nordjylland har med baggrund i resultaterne aftalt med Ankestyrelsen, at der i 2011 gennemføres et formidlingsprojekt for relevante medarbejdere i alle nordjyske kommuner om kontanthjælpssanktioner. Formidlingsprojektet afvikles i maj/juni 2011 og er opdelt i en teoridel og en praksisdel med fokus på bl.a. vejledningsforpligtigelse, krav om jobplan, arbejdsfordelingen mellem jobcenter og ydelsesafdeling og rimelige grunde til udeblivelse. Som opfølgning på projektet vil Beskæftigelsesankenævnet fra og 6 måneder frem, hver måned sende en oversigt over afgjorte sager om kontanthjælpssanktioner til projektets udpegede kontaktpersoner. Herefter tages stilling til om der er behov for yderligere tiltag.

11 Der er tale om et formidlingsprojekt som træder i stedet for en egentlig praksisundersøgelse, hvorfor det forudsættes at alle kommuner medvirker positivt. Praksisundersøgelser skal i henhold til lov om retssikkerhed 79 a behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orientering vedr. formidlingsprojekt om kontanthjælpssanktioner tages til efterretning Bilag: Åben Brev fra Statsforvaltningen Nordjylland - AMU

12 5. Nyt LBR-medlem J.nr.: A30. Sagsnr.: 10/122 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik 45 fremgår, at det er Kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for udpegning af medlemmer til Det lokale Beskæftigelsesråd. et er ved byrådsbeslutning af den tillagt bemyndigelse til at afgøre udpegning af medlemmer til Det lokale Beskæftigelsesråd for Rebild. Sammensætning af LBR for Rebild Kommune er udpeget i henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 45. Af samme 45 stk. 9 fremgår, at der yderligere kan udpeges: op til 2 fra relevante foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. I LBR s indeværende funktionsperiode fra til , har LBR truffet beslutning om, at tilbyde LO Aalborgs A-kasse udvalg en plads i rådet, som repræsentant for de lokale foreninger, jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 45 stk. 9. Rebild Kommune har modtaget en orientering om, at A-kasse udvalget har udpeget en ny repræsentant fra AC, FTF og LO A-kasserne efter, at tidligere udpegede medlem Anne Mette Skjøt har oplyst, at hun ønsker at trække sig fra posten. LO Aalborg indstiller på vegne af A-kasserne, Jesper F. Clausen, Metal Aalborg, som ny repræsentant i LBR for Rebild Kommune. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udvalget godkender, at der udpeges en ny repræsentant til LBR, som indstillet af LO Aalborgs A-kasse udvalg. 75

13 Bilag: Åben Indstilling fra LO Aalborg - AMU

14 6. Orientering J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/18699 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Kommende sager til AMU Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben Sager til behandling i udvalget - AMU

15 Underskriftsside Klaus Anker Hansen - Formand Morten Lem - Medlem Søren Konnerup - Medlem Axel Rene Aubertin - Medlem Mogens Schou Andersen - Medlem 78

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere