Renovering af bygninger efter vandskade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering af bygninger efter vandskade"

Transkript

1 Renovering af bygninger efter vandskade Fugt og skimmel Vejledning Januar 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

2 Udgivet af: Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Koncernøkonomi, Byggeri og Ejendomme Forsidefoto: Kontakt: Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø: Anne Mette Hansen, Bente Grau-Hanse, Lisbet Harder, Koncernøkonomi, Byggeri og Ejendomme: Arno Andersen, Pjecen kan downloades på Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Indledning Risikovurdering Vand- eller fugtskade hvad nu?...8 A. Renovering...9 B. Slutrengøring C. Ibrugtagning Arkivalier Kontrol og måling Måling i træ Måling i beton Måling af skimmelsvampe og deres vækst Hvornår bør kontrolmålinger foretages? Sundhedsrisici Hvor kan man hente hjælp? Bilag Bilag I Sikkerhedsforhold Bilag II Information til de berørte personer om påvirkninger, renovering, tidsplan og omfang... 22

4 1. Baggrund Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af en beslutning i Hospitalsteknisk Råd i efteråret Rådet ønskede en vejledning til håndtering af renoveringer efter vandskade med eventuelt angreb af skimmelsvamp. Formålet med vejledningen er at stille et værktøj til rådighed, der beskriver arbejdsgange og sundhedsrisici. Målgruppen for vejledningen er de tekniske afdelinger på Region Midtjyllands hospitaler og institutioner. Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagere fra Koncernøkonomi, Byggeri og Ejendomme samt Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø med input fra relevante byggefaglige personer i regionen. Side 4

5 2. Indledning Skimmelsvampesporer findes både ude og inde, og skimmelsvampe vokser overalt, hvor de rette vækstbetingelser er til stede, dvs. høj fugtighed og tilgængelig næring. Mængden af skimmelsvampesporer i luften varierer med årstiden og kulminerer i sensommeren. Der findes flere tusinde skimmelsvampearter, men kun omkring 50 arter er almindelige i vandskadede bygninger. 1 Skimmelsvampesporerne kommer ind i bygninger via luften, men også jord, støv og snavs, der bringes ind på sko, tøj og ting, indeholder sporer. Hvis overflader opfugtes gennem længere tid, kan sporerne sætte sig der. Sporerne vil spire og danne deres mycelium. Skimmelsvampenes mycelium ses som sorte, brune eller grønne plamager, der ofte har en lodden overflade. Hvis der er tegn på fugt i en bygning, skal man derfor være opmærksom på, om der også er vækst af skimmelsvampe. Generelt kan siges, at bygningskonstruktioner altid skal være tørre. Bygninger skal derfor efterses og vedligeholdes løbende. Mindre skimmelsvampeangreb er almindelige, da der f.eks. næsten altid er lidt skimmel i vinduesrammerne eller i fuger i vådrum. Større fugt- og vandskader kan f.eks. skyldes utætte tage og vægge, sprængte vandrør eller oversvømmelse. Dårlig isolering eller manglende ventilation kan føre til kondens, der sammen med høj luftfugtighed over tid øger risikoen for skimmelsvampevækst. Hvis skimmelsvampene får lov til at vokse sig store, begynder de at danne sporer, som spredes til omgivelserne. Også ældre dele af myceliet (selve svampen) kan spredes til omgivelserne. Nogle skimmelsvampe lugter muggent og afgiver generende stoffer. Det er ikke alle mennesker, der er lige følsomme over for skimmelsvampe. Nogle oplever ingen gener, mens andre kan få symptomer i form af irritation i øjne og næse samt hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Disse symptomer kan dog også have andre årsager. Personer med astma, allergi eller følsomme luftveje er ofte mere generet end andre, når de opholder sig i en bygning med skimmelsvampe. Skimmelsvampe i indeklimaet er kun yderst sjældent akut sundhedsskadelige. 2 Skimmelsvamp under gulvbelægning (Kilde 1 Andersen B, Frisvad JC, Søndergaard I, Rasmussen IS, Larsen LS. (2011). Associations between fungal species and water damaged building materials. Applied and Environmental Microbiology. 77: Side 5

6 3. Risikovurdering Viden om sammenhængen mellem eksponeringens størrelse og helbredsgener hos mennesker er sparsom. Således kan der ikke opstilles videnskabeligt fuldt underbyggede retningslinjer eller grænseværdier for, hvor længe man kan opholde sig i bygninger med forskellige grader af fugt og skimmelsvampevækst, uden det giver gener. Der er store individuelle forskelle, alt efter om personerne tilhører en særligt følsom gruppe eller ej. 3 Vedvarende fugt og skimmelsvampevækst på indre overflader og i bygningskonstruktioner kan give anledning til helbredsgener og bør derfor undgås eller minimeres. 4 Skimmelsvamp ved loft (Kilde Hvis det angrebne område i et rum udgør et sammenhængende areal på mere end 0,25 m 2, skal man som tommelfingerregel være særligt opmærksom. 5 Jo længere væk personer er fra kilden, jo større rum samt jo større luftskifte, des mindre er risikoen for gener. F.eks. er risikoen lille, hvis væksten forekommer på undersiden af et tag i et udluftet tagrum, der ikke benyttes til ophold. 6 Døde skimmelsvampe i lukkede og tørre hulrum og inde i bygningskonstruktioner generer normalt ikke brugerne af bygningen. Der bør dog hverken være større mængder skimmelsvampevækst i opholdsrum eller i lukkede konstruktioner. 7 3 Sundhedsstyrelsen, Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst (2009). 4 WHO 5 (Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København) (2014). 6 By og Byg Anvisning 204, Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvamp i bygninger (SBi, 2003) 7 BYG-ERFA erfaringsblad (99) Side 6

7 I tabellen herunder ses Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljøs retningsgivende vurdering og tolkning af risiko for ophold i rum af størrelsen m 2 med skimmelvækst set i forhold til vækstens omfang og placering. For yderligere information henvises til By og Byg Anvisning 205, Risikovurdering. Rum/Skimmelangreb i m 2 < 0,25 m 2 0,25-3 m 2 > 3 m 2 Opholdsrum Rum med kortvarigt ophold Rum grænsende op til skjulte lukkede konstruktioner med vækst Ingen risiko - Fugtkilde fjernes og skimmelrenovering kan vente. 1 Svag risiko - Fugtkilde fjernes og skimmelrenovering igangsættes når konstruktioner er tørre. 2 Middel risiko - Fugtkilde fjernes og skimmelrenovering igangsættes snarest. 3 Stor risiko - Fugtkilde fjernes og skimmelrenovering igangsættes snarest. Berørte rum anvendes ikke til ophold under renoveringen. Side 7

8 4. Vand- eller fugtskade hvad nu? En vand- eller fugtskade kan have mange årsager. Den kan stamme fra byggefasen (f.eks. byggefugt), fra driftsfasen (f.eks. manglende ventilation eller manglende vedligeholdelse) eller fra omgivelserne (f.eks. indtrængende vand). Når der opstår en fugtmæssig ubalance i materialer, er der risiko for skimmelangreb. 8 Kilde: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Birgitte Andersen Når en fugt- eller vandskade opdages, skal der reageres ved at stoppe fugtkilden eller vandindtrængningen. Jo længere tid der går, des mere vokser indeklimaproblemerne, og renoveringen bliver mere omfattende og bekostelig. En tidlig indsats ved en pludselig opstået vandskade (f.eks. et vandrør der springer) kan ofte forebygge, at der kommer skimmelvækst. Se i øvrigt afsnit 7, Hvor kan man hente hjælp? En renovering skal altid starte med planlægning og undersøgelse af bygningens tilstand, hvor årsag til og udbredelse af skimmelsvampeangrebet identificeres. Forsikringsenheden skal altid kontaktes, så skaden bliver anmeldt og dokumenteret. Dette kan gøres pr. mail til eller pr. telefon til Når skimmelangrebet er identificeret vælges den metode for renovering, der både er sikkerhedsmæssigt og økonomisk forsvarlig. Hvor hurtigt renoveringen skal iværksættes, og hvad den skal omhandle, afhænger af angrebets udbredelse, brugen af bygningen og brugernes generelle sundhedstilstand. 8 By og Byg Anvisning 205, Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (SBi, 2003), del 1 Side 8

9 Ved renovering efter skimmelangreb er det vigtigt at være opmærksom på de sikkerhedsmæssige forhold for håndværkere og brugere. Se nærmere i bilag I. Det er ligeledes vigtigt løbende at informere brugere af bygningen om processen. En åben, hurtig og effektiv formidling af information til personale og andre brugere af de implicerede bygninger er vigtig i forbindelse med alle former for renovering, men den er specielt vigtig ved renovering med skimmelsanering. Se nærmere i bilag II. Når bygningens tilstand er undersøgt og omfanget af skimmelangrebet klarlagt, vælges metode for renovering. Alle renoveringsforløb bør indeholde følgende faser: 9 A. Renovering B. Slutrengøring C. Ibrugtagning A. Renovering A.1 Reparation af bygningsfejl der har ført til fugt- eller vandskade Fugtproblemet, der er årsag til skimmelvækst, skal løses ved at rette op på de mangler, der er årsag til fugten. Det kan f.eks. være tætning af utætte installationer, reparation af murværk, tag eller andet. Dette skal gøres som det første, eller senest i forbindelse med at skimmelangreb fjernes i blivende materialer. A.2 Fjern alle fugtige og skimmelangrebne materialer på ikke-blivende konstruktioner Er der sket en stor opfugtning, bør alle organiske materialer samt materialer, der holder på fugten omkring de bærende konstruktioner, fjernes. Det gælder f.eks. vægpaneler, vægbeklædning, tapet, isoleringsmaterialer, gulvbelægning m.v. Gipskonstruktioner er ofte mere problematiske med hensyn til skimmelangreb end beton. Ved større angreb (større end 3 m 2 ) skal der opsættes afskærmning, hvis bygningen anvendes mens renoveringen pågår. 10 Dette kan ligeledes anbefales ved mindre angreb. A.3 Indledende rengøring For at begrænse at skimmelstøvet hvirvles op og sikre de bedst mulige arbejdsforhold for dem, der udfører saneringen, bør de inficerede rum rengøres, inden arbejdet går i gang. Det er vigtigt at fjerne alle løse genstande og dække fast inventar af inden saneringen, så disse ikke bliver inficeret under saneringsarbejdet. 9 By og Byg Anvisning 205, Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (SBi, 2003), side By og Byg Anvisning 205, tabel 7 Vejledende sikkerhedsforanstaltninger ved renovering. Se også bilag I. Side 9

10 A.4 Udtørring af materialer indtil normalt fugtniveau Bygningen skal udtørres, til materialerne har en fugtighed under ligevægtsfugtigheden. Her er det typisk beton, der har den længste udtørringstid. Se yderligere i afsnit 5, Kontrol og måling. En effektiv udtørring sker normalt ved hjælp af en mekanisk affugter eller ekstra ventilering omkring de våde konstruktioner. A.5 Fjernelse af skimmelsvampevækst i blivende materialer En række virksomheder kan foretage fjernelse af skimmelvæksten. Se afsnit 7, Hvor kan man hente hjælp? Der er flere måder at gøre det på, bl.a. mekanisk afrensning (sandblæsning, slibning/fræsning og afhøvling), kemisk afrensning og tørdampafrensning. 11 Valget af afrensningsmetode foretages på baggrund af en række forhold: Omfang af skimmelvæksten Materialernes og overfladernes beskaffenhed Bygningskonstruktion og tilgængelighed Årsag til opfugtning A.6 Kontrol Større skimmelsaneringer skal kvalitetssikres eller dokumenteres for at sikre, at opgaven er håndteret korrekt, og at skimmelsvampevæksten er fjernet. 12 Se yderligere i afsnit 5, Kontrol og måling. A.7 Rengøring Umiddelbart efter skimmelsaneringen, når alle våde og inficerede materialer er fjernet, skal der rengøres to gange med 1-2 døgns mellemrum. Årsagen hertil er, at skimmelsporer og støv bliver i luften et stykke tid, inden de lægger sig. Alle vaskbare faste flader vaskes med vand med eller uden rengøringsmiddel, øvrige flader støvsuges grundigt. Dampafrensede eller desinficerede flader behøver ikke yderligere rengøring. De løse genstande fra rummet skal rengøres uden for bygningen før genbrug. Ved synligt inficerede materialer bør man vurdere, om disse skal kasseres. Tekstiler luftes og/eller vaskes, vaskbare genstande tørres med fugtig klud og polstrede møbler, bøger og lignende støvsuges grundigt. Støvsugeren skal udstyres med et HEPA mikrofilter, og støvsugerposen skal smides væk efter brug. A.8 Eventuel sanering af lugt Hvis skimmelangrebet er omfattende, kan det være nødvendigt at udføre en lugtsanering, som eventuelt skal gentages med mellemrum. Lugtstoffer kan være til stede i luft som fritsvævende enkeltmolekyler eller som molekyler hæftet til støv og 11 By og Byg Anvisning 205, Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (SBi, 2003) 12 Side 10

11 partikler. Tekstiler og porøse materialer optager lugtstofferne lettest, men også andre materialer kan optage og afgive lugtstoffer. Specielt i bygninger, hvor der opleves indeklimaproblemer, har det betydning, at lugten fjernes inden bygningen tages i brug igen. Der findes forskellige metoder til lugtsanering. Disse er ventilation, varmebehandling, afvaskning, indkapsling og klordioxid- eller ozonbehandling. 13 A.9 Genopbygning Våde og fugtige byggematerialer skal selvfølgelig ikke genindbygges. Men det kan være nødvendigt at indbygge tørre materialer i delvis fugtige konstruktioner under udtørringen. Her er det vigtigt, at konstruktionerne ikke lukkes inde, før alle dele er tørre. Det skal generelt sikres, at etageadskillelser, hule mure, hulrum mv. ikke lukkes, før stabile og tilstrækkeligt tørre forhold er etableret. Hvis bærende trækonstruktioner er opfugtet til mere end 20 %, bør der ske en efterimprægnering. Fakta: Fugt i træ > 17 % giver risiko for skimmelvækst. Det er typisk beton, som har den længste udtørringstid. B. Slutrengøring Efter endt renovering skal der, uanset hvilken renoveringsmetoder der har været anvendt, foretages en slutrengøring. Ved en mindre renovering, hvor arbejdet alene består i fjernelse af skimmelsvampe, vil den rengøring, der er foretaget når skimmelsvampene var fjernet, være lig slutrengøringen. Ved en renovering hvor der er foretaget byggearbejde, skal der foretages en almindelig grundig rengøring når arbejdet er helt afsluttet og inden ibrugtagning af bygningen. C. Ibrugtagning Inden ibrugtagning af bygningen skal man sikre sig, at kvalitetskontrollen er gennemført med tilfredsstillende resultat. Drift- og vedligeholdelsesplaner bør udarbejdes dels til det tekniske personale og dels til brugere af lokalerne for at sikre bygningen mod ny opfugtning og nye skimmelangreb. Eksempler på drift- og vedligeholdelsesplaner: Opmærksomhedspunkter for brugerne (f.eks. udluftning) Brug af bygningen og dens installationer (f.eks. betjening af ventilationsanlæg) Rengøring og vedligeholdelse af bygningen (f.eks. rengøringsfrekvens og løbende vedligeholdelse) 13 By og Byg Anvisning 205, Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (SBi, 2003), side 86 Side 11

12 Arkivalier Hvis arkivalier opbevares i lokaler med højt fugtniveau er der risiko for at disse angribes af skimmel. Hvis bevaringsværdige arkivalier er angrebet af skimmelvækst, skal der foretages en skimmelsanering afhængig af angrebets omfang. For nærmere vejledning skal Rigsarkivet kontaktes, Side 12

13 5. Kontrol og måling Der er 3 overordnede kriterier for at en renovering kan siges at være færdig og velgennemført: 1. Fugtkilde samt årsag til skimmelsvamp og -vækst er fjernet. 2. Konstruktionerne er tørre. 3. Skimmelsvampene er reduceret til et niveau, der kan karakteriseres som normalt. Det er vigtigt at kontrollere, at udtørring omkring opfugtede konstruktioner er gennemført til det ønskede niveau inden aktiv udtørring stoppes. Utilstrækkelig udtørring af såvel nye bygninger som renoverede konstruktioner kan medføre skimmelvækst og deraf følgende indeklimaproblemer. Byggematerialer med stort fugtindhold skal være tilstrækkeligt tørre inden påføring af overfladebehandling, beklædning eller anden tildækning. I modsat fald hindres fugten i at trænge ud til og fordampe fra overfladen, dvs. at overfladefugtindholdet øges. Fugtindholdet kontrolleres ved fugtmålinger i henholdsvis materialeoverfladerne og i dybden af materialerne. Der er meget stor forskel på udtørringshastighed for lette og tunge materialer, ligesom hastigheden varierer, afhængigt af om der er tale om støbte eller murede konstruktioner. Når udtørringen er afsluttet, eller materialeoverfladerne er vedvarende tørre, må man tage de endelige prøver, der dokumenterer, at renoveringen er vel gennemført, og der ikke er skimmelsvampevækst. Fugtindholdet måles ofte i % relativ luftfugtighed. Et materiale, der opbevares ved en bestemt relativ luftfugtighed, vil indstille sig i en fugtligevægt med luften, svarende til en vis mængde optaget vand i materialet. Dette udtrykkes ofte som materialefugtens vægt-procent. Da det er let at måle fugtindholdet i træ direkte, er det almindeligt at regne med vægtprocent træfugt. For de fleste andre materialer er det vanskeligt at foretage en måling af materialefugtigheden på stedet. I stedet måles den relative luftfugtighed i den omgivende luft, og det antages, at materialet er i ligevægt hermed og omsætningen mellem relativ luftfugtighed og vægt-procent kan foregå via sorptionskurver. Bygningsreglementet stiller krav om, at materialer ikke må have et fugtindhold over et kritisk niveau. Det tolkes i SBi-anvisning 230 (Hansen, 2010) således, at fugtindholdet i materialet ikke må overstige et niveau svarende til at materialet er i ligevægt ved en relativ luftfugtighed på 75 %. For træ svarer det til et fugtindhold på ca. 16 vægtprocent. Side 13

14 Når luftfugtigheden ved materialeoverfladerne er mindre end 75 % relativ luftfugtighed ved stuetemperatur, og træfugtigheden er ca. 16 vægt-procent, antages det at bygningen er uden risiko for skimmelvækst. Når en måling af den relative luftfugtighed nær det skimmelangrebne område er bragt til ovenstående niveau, kan man forsøge at fjerne angrebet i blivende konstruktioner/materialer. Ved højere værdier bør der foretages en udtørring normalt ved affugtning. Efter udtørring anbefales det, at fugtindholdet måles med en materialefugtmåler inden videre behandling. I tabellen herunder ses orienterende fugtkriterier, dvs. højeste fugtindhold inden efterfølgende overfladebehandling og det videre arbejde. 14 Materiale Bemærkning Orienterende højeste fugtindhold Beton Tæt gulvbelægning som vinyl, linoleum Strøgulve, svømmende gulve på fugtspærre Limede trægulve uden 85 % RF 90 % RF 65 % RF fugtspærre Porebeton Væv/filt + maling Spartling Inventar 75 % RF 85 % RF 75 % RF Gipsplader 75 % RF Træ indeni facader Temperatur over 10 Temperatur under % træfugt 17 % træfugt Træ udenpå facader Temperatur over 10 Temperatur under % træfugt 20 % træfugt Træ indeni tagkonstruktioner Temperatur over 10 Temperatur under % træfugt 17 % træfugt Træ i ventilerede tagkonstruktioner Temperatur over 10 Temperatur under % træfugt 20 % træfugt Teglmurværk 2-3 % 14 Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet. Statens Byggeforskningsinstitut, 2010 samt Erfaringsblad 99, BYG-ERFA, Fugtkriterier og risikovurdering ved nybyggeri og renovering, 2012 Side 14

15 Måling i træ Måling af fugt i træ kan f.eks. foretages med en elektrisk træfugtighedsmåler, der med direkte visning angiver forholdet mellem vandets vægt og det tørrede træs vægt. Over mætningspunktet (ca. 28 %) er målingerne upræcise. Måling af træfugt med elektrisk modstandsmåler. Målingen er baseret på måling af modstanden mellem to elektroder (ben) som stikkes ned i træet. Der skal måles på langs ad årene og mindst 300 mm fra endetræ. (Kilde: Gulvbranchen) Måling i beton Måling af fugt i beton kan f.eks. foretages i et tæt lukket borehul eller med kapacitive fugtmålere, der kan bruges til hurtige relative undersøgelser af, hvor der er højst fugtindhold. Fugtmåling i beton ved måling af relativ luftfugtighed i borehuller. (Kilde: Gulvbranchen) Uanset målemetode er det vigtigt at man: Er fortrolig med det anvendte instrument og metoden. Foretager flere målinger for at få tilstrækkeligt kendskab til lokale variationer i konstruktionen. Tager hensyn til, at fugtforholdene kan variere meget hen over året Fugtindhold i beton og murværk, BYG-ERFA Erfaringsblad samt Fugtindhold i træ måling og vurdering, BYG-ERFA Erfaringsblad Side 15

16 Måling af skimmelsvampe og deres vækst Hvis der er synlig vækst af skimmelsvampe, er der normalt ingen grund til at måle, hvor meget vækst der er eller at identificere skimmelsvampene. Det kan dog være relevant at måle på væksten eller foretage identifikation af svampene, hvis der lugter muggent, ved vandskade samt før og efter renovering. På den baggrund kan det besluttes, hvor omfattende en renovering for støv og skimmelsvampe skal være, og hvor hurtigt renoveringen skal iværksættes. Hvis man overvejer at rømme et lokale, kan en identifikation af svampene være hensigtsmæssig som grundlag for en sundhedsmæssig vurdering. Målemetoder Måling af skimmelsvampe består af en prøvetagning i felten og en analyse, der foregår adskilt i et laboratorium. Resultater af forskellige metoder kan normalt ikke sammenlignes, men kan supplere hinanden. Herunder er beskrevet forskellige metoder: MycoMeter-testen anvendes til at bestemme mængden af svamp, der er til stede på et givet materiale. Metoden er baseret på detektion og kvantificering af et enzym, som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe. Resultatet angives normalt i væsentlig vækst >450 enheder, ikke væsentlig vækst (mellem 25 og 450 enheder) og normalt omfang (under 25 enheder). MycoMeter-testen anvendes til at bestemme mængden af svamp, der er til stede på et givet materiale. (Kilde: Mycometer.dk) På aftryksplader sker der dyrkning med efterfølgende kimtælling og mikroskopi. Resultatet viser, hvilke svampe der vokser på stedet. Materialeprøver, hvor der efterfølgende sker en udpodning på agarplader. Ved dyrkning kan svampenes slægt og art bestemmes ved mikroskopering. Luftmåling, hvor man opsamler en prøve af luften. Resultatet kan vise, om der er sporer i luften samt om der findes skimmelsvampevækster, der ikke kan forventes at stamme udefra, og som kan være tegn på skjult vækst. Resultatet af en kortvarig opsamling, mindre end én dag, er dog sjældent repræsentativ By og Byg Anvisning 204, Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvamp i bygninger (SBi, 2003) Side 16

17 Hvornår bør kontrolmålinger foretages? Fugtkontrol Det anbefales, at der udføres løbende fugtkontrol i bygninger eller konstruktioner, der er kategoriseret som fugtige eller våde. Når materialeoverflader er tørre også i hulrum kan skimmelrenovering udføres. Vær opmærksom på at gemme resultater fra målingerne som efterfølgende dokumentation. Kontrol af skimmelvækst Efter fjernelse af skimmelsvampevækst bør der udføres kontrol af det afrensede område. Ved tilstrækkelig høj fugtighed tager det mellem 5 og 10 dage ved stuetemperatur at udvikle synlig skimmelvækst. Målemetode kan f.eks. være MycoMeter-testen eller aftryk til tælling af kolonidannende enheder. Ved angreb større end 3 m pr. lokale bør man foretage kontrolmålinger undervejs. Hvis angrebet er mindre end 3 m pr. lokale i en tør bygning, er det normalt ikke nødvendigt at foretage kontrolmålinger undervejs. Kontrolmålingen foretages når renoveringen er afsluttet, og inden afrensede flader eventuelt indbygges eller skjules. 17 Målemetode kan f.eks. være MycoMeter-testen. Skimmelsvampevækst i bygningskonstruktioner resulterer ikke altid i målbart forhøjede koncentrationer af luftbårne sporer i indeluften i vækstperioden. Det er derfor ofte først, når skimmelsvampene tørrer ud og afgives til indeluften, at de bliver generende for personer, der opholder sig i rummet. Foretages en indendørs luftmåling, vil målingen i bedste fald kunne give et fingerpeg om vækst. Måleresultatet er ikke entydigt, fordi det altid vil påvise sporer fra skimmelsvampe. Derfor anbefales det at anvende luftmålinger med forsigtighed By og Byg Anvisning 205, Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (SBi, 2003) 18 By og Byg Anvisning 204, Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvamp i bygninger (SBi, 2003) Side 17

18 6. Sundhedsrisici Hvis man er følsom overfor skimmelsvampevækst, er de almindeligste gener ved ophold i skimmelangrebne bygninger hovedpine, kvalme samt slimhindegener, såsom stoppet næse og kløende øjne. Der er store individuelle forskelle på, hvordan mennesker reagerer på forekomst af skimmelsvampevækst. Nogle personer har slet ikke gener, mens andre reagerer i det øjeblik, de træder ind i rummet. Alle skimmelsvampearter indeholder stoffer, der kan give allergi, hvis man udsættes for dem i længere tid. Forskellige skimmelsvampearter producerer forskellige typer stoffer. Som beskrevet i afsnit 3, Risikovurdering er viden om sammenhænge mellem eksponeringens størrelse og helbredseffekter hos mennesker dog sparsom. Der kan således ikke opstilles videnskabeligt fuldt underbyggede retningslinjer eller grænseværdier for, hvor længe ophold i bygninger med forskellige grader af fugt og skimmelsvampevækst er uproblematisk. Helbredsproblemerne varierer endvidere, alt efter om personerne tilhører en særligt følsom gruppe eller ej. 19 Svenske undersøgelser har vist, at stoffer kan frigives til luften fra skimmelangrebne overflader. Ikke mindst når skimmelsvampen tørrer ud. 20 En død skimmelsvamp kan derfor være lige så generende som en levende. 21 Forskere fra bl.a. Danmarks Tekniske Universitet påpeger dog, at man ikke ved hvor store mængder svampesporer og svampemycelium, der skal til for at gøre folk syge. Bygningsnedbrydende svampe Skimmelsvampe kan være et forvarsel om mere alvorlige byggetekniske problemer som følge af for høj fugtighed. Det kan f.eks. være angreb af bygningsnedbrydende svamp, som udover de omtalte problemer i forbindelse med skimmelsvampe også giver anledning til at konstruktionerne svækkes. Der findes i litteraturen ikke dokumentation for, at bygningsnedbrydende svampe giver anledning til gener i indeklimaet. 19 Sundhedsstyrelsen Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst (2009) 20 Bloom E, Bal K, Nyman E, Must A, Larsson L; Appl Environ Microbiol; 2007 Jul;73(13): Epub 2007 May 4; Mass spectrometry-based strategy for direct detection and quantification of some mycotoxins produced by Stachybotrys and Aspergillus spp. in indoor environments. 21 Andersen, Birgitte, Lektor, DTU Systembiologi i tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab (ISSN: ), vol: 4, pages: 6-9, Side 18

19 7. Hvor kan man hente hjælp? Hvis man har opdaget en fugtskade med skimmelvækst, kan der hentes hjælp flere steder: Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik i Region Midtjylland kan kontaktes i forbindelse med information til personalet om sundhedsrisici og deltager gerne i informationsmøder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har erfaring med at vejlede fra fugtskaden opdages til renoveringen er gennemført. Du kan f.eks. få hjælp til at kortlægge omfanget af skaden, vurdere sundhedsrisici og behov for målinger. Når målingsresultaterne foreligger, kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø hjælpe med at iværksætte den rigtige renoveringsplan. Analyse- og rådgivningsfirmaer Firmaer kan inddrages til undersøgelse af omfang af skaden og til at foretage fugt- og skimmelanalyser. Vælg f.eks.: Bygge- og Miljøteknik, Dansk Bygningsanalyse, Goritas, OBH-gruppen, Teknologisk Institut, Østergaard, - og større rådgivningsfirmaer med skimmelspeciale Afrensningsentreprenører og skadeservice: Dansk Bygningskontrol, ISS, Micro Clean A/S, Skadeservice Danmark, Skimmelrens I/S, SSG, Nyttige links: Side 19

20 8. Bilag Bilag I Sikkerhedsforhold Det skal sikres, at man ved håndtering af skimmelsvampeinficerede bygninger overholder gældende sikkerhedsregler til beskyttelse af personer, som skal udføre renoveringen. Følgende generelle retningslinjer er gældende ved skimmelangreb større end 3 m 2 (ved skimmelvækst under 3 m 2 vurderes behov for sikkerhedsforanstaltninger i hvert enkelt tilfælde): 22 Indånd ikke skimmelsvampesporer eller stoffer herfra. Brug maske. Undgå at få skimmelsvampesporer eller mycelium i øjnene. Brug sikkerhedsbriller. Rør ikke ved skimmelangrebne materialer uden værnemidler. Brug handsker og støvdragt. Kasserede skimmelangrebne materialer, støvsugerposer og klude skal bortskaffes forsvarligt. Det er den udførendes ansvar at sikre, at de planlagte sikkerhedsforanstaltninger overholdes, og at der foretages justeringer efter behov undervejs. Se yderligere i By og Byg Anvisning 205, tabel 7, Vejledende sikkerhedsforanstaltninger ved renovering : Areal med skimmelvækst < 0,25 m 2 0,25 3 m 2 >3 m 2 Personalekvalifikationer Instruktion Instruktion Professionelle Personlige værnemidler Afskærmning af arbejdsområde Rømning af arbejdsområde Rømning af nærmeste omgivelser Støvdæmpende foranstaltninger under renovering Bortskaffelse af forurenet materiale Deponering af forseglet materiale Handsker og briller Ingen tiltag, dog lukkes alle døre Åndedrætsværn Handsker og briller Afskærmning kan være nødvendig Evt. lukning af døre med tape Ja Ja Ja Nej Nej Ja Støvsugning med mikrofilter I forseglet plastsæk Ingen specielle krav Støvsugning med mikrofilter I forseglet plastsæk Ingen specielle krav Beskyttelsesdragt Friskluftforsyning Komplet afskærmning Undertryk Sluse * Støvsugning med mikrofilter og opstilling af luftrenser I forseglet plastsæk Ingen specielle krav 22 By og Byg Anvisning 205, Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (SBi, 2003), side 59 Side 20

21 *Sluse eller anden støvtæt afskærmning sikrer, at støv og skimmel ikke spredes til den øvrige del af bygningen. Dette medvirker til at renoveringen forløber nemmere for håndværkerne samt skaber tryghed for brugerne af bygningen. Ved mindre skimmelangreb under 3 m 2 kan sluse eller støvtæt afskærmning derfor også anbefales. Side 21

22 Bilag II Information til de berørte personer om påvirkninger, renovering, tidsplan og omfang En åben, hurtig og effektiv formidling af information til personale og andre brugere af de implicerede bygninger er vigtig i forbindelse med alle former for renovering. En effektiv information bør blandt andet indeholde en plan for renovering samt oplysning om, hvornår den sættes i gang, og hvor længe den påregnes at tage. Derudover er formidling om eventuelle helbredsgener vigtig. Informationer om helbredsgener kan f.eks. gives af en ekstern konsulent, der ikke er en del af personalet. Herunder er givet nogle gode råd til kommunikation og vigtig information: 23 Generelt om kommunikation: Sæt dig i personalets sted. Tænk over, hvad du vil sige og på, hvordan personalet vil reagere. Vis forståelse for personalets bekymringer. Forklar, hvad der kommer til at ske og hvornår. Vær venlig og lyttende. Derudover: Understreg, at helbred og sikkerhed for brugerne har topprioritet. Vis, at brugernes bekymringer er forstået og tages seriøst. Præsentér i klare vendinger status for undersøgelser med tydelig angivelse af, hvor i bygningen, der er konstateret skimmelsvamp. Fremlæg forslag til eventuelle midlertidige foranstaltninger, som skal iværksættes straks. Fremlæg en plan for renovering med angivelse af, hvad der vil blive gjort og hvornår. Hvis der er helbredsrisiko, bør brugerne flyttes eller beskyttes på anden måde. Dette bør ske i samarbejde med de berørte. Lægelig ekspertise kan evt. inddrages. Udpeg en repræsentant for brugerne, hvor dette er relevant, f.eks. en arbejdsmiljørepræsentant eller kontaktperson, som brugerne har tillid til, og som de kan henvende sig til under hele forløbet. Lad brugerne eller repræsentanten få fri adgang til rapporter, byggemøder m.m. Planlæg regelmæssige møder i forløbet, hvor relevante parter inviteres og/eller udsend korte præcise statusrapporter. Hold et afsluttende møde, når byggesagen er slut, (eller ved store sager, når delafsnit er renoveret) hvor planer for fremtidigt vedligehold samt information om fornuftig anvendelse af bygningen fremlægges, herunder brugeradfærd, ventilation og andre relevante forhold. 23 By og Byg Anvisning 205, Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (SBi, 2003) Side 22

23 Side 23

24 Side 24 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade Horsens

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Luft ud, luft ud, luft ud

Luft ud, luft ud, luft ud Sk Luft ud, luft ud, luft ud Hvis du vil undgå sk, skal du følge nogle simple regler. For det er din og de andre beboeres adfærd, der afgør, om sken kan gro. Du bestemmer selv, om du vil have svampeangreb

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg By og Byg Anvisning 205 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Renovering af

Læs mere

KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET

KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET SKIMMELSVAMP 8 GODE RÅD 1 Hold en temperatur i alle rum på 18-22 grader 2 Skab gennemtræk i boligen I 10 minutter to gange dagligt 3 Kontroller udsugning i bad og køkken 4 Lad

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 29. januar 2013 437198_FFM12_071 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Tilsynsrapport efter besigtigelse af ejendommen med matr. nr. 1 A, St. Darum By beliggende Feilbergvej 15, 6740 Bramming.

Tilsynsrapport efter besigtigelse af ejendommen med matr. nr. 1 A, St. Darum By beliggende Feilbergvej 15, 6740 Bramming. Darum Menighedsråd Feilbergvej 15 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2011 Sagsbehandler Michael Fjord Telefon direkte 76 16 13 46 Sags id 2011-18071 Tilsynsrapport efter besigtigelse

Læs mere

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Undervisningsministeriet, Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærer Jill Valsgard,

Læs mere

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas Konsekvens ved fugt i bygninger Dennis Rugtved Thomsen Goritas Goritas 15 medarbejdere Administrative Ingeniører Konstruktører Laboranter Biologer 2 afdelinger Ballerup Kolding (laboratorium) Goritas -

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD...

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... Det er velkendt at boligen skal være tæt, så man undgår varmespild. Men i bestræbelserne på at få lukket utætheder må man ikke overse, at frisk luft og dermed ventilation

Læs mere

Hvordan sanerer man for asbest

Hvordan sanerer man for asbest Hvordan sanerer man for asbest Temadag Teknologisk Institut 3. juni 2008 ABVAC Steen knudsen ABVAC er entreprenør Asbestsanering Afrensning af skimmelsvamp Nedrivning Andre specialopgaver Dagsorden Myndigheder

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Ole Valbjørn By og Byg Anvisning 204 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE HVORDAN UNDERSØGER VI I PRAKSIS FOREKOMSTEN AF SKIMMELSVAMPE I BOLIGER, OG HVORDAN INDDRAGER VI FORSKNINGEN I UDVIKLINGEN AF DE UNDERSØGELSESMETODER, VI ANVENDER? V. ADM.

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012 Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Udført for Lemvig Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 30. januar 2014 437198_FFM12_151 10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Foto: CT SkadedyrsService

Foto: CT SkadedyrsService Foto: CT SkadedyrsService Foto: Goritas Morten Ringstrøm Andersen FØJOenyt Larverne lever inde i træet Fra 1 til 10 år afhængi af: Næring i træet Temperatur Træfugt Insektart Foto: Goritas Larverne lever

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Hvad gør de sundhedsfaglige specialister i sådanne sager? Allergologen/lungemedicineren professor, overlæge Ronald Dahl

Hvad gør de sundhedsfaglige specialister i sådanne sager? Allergologen/lungemedicineren professor, overlæge Ronald Dahl Hvad gør de sundhedsfaglige specialister i sådanne sager? Allergologen/lungemedicineren professor, overlæge Ronald Dahl Skimmelsvampe Syge huse = syge mennesker Steen Rønborg 2008 Skimmelsvampe i hjemmet

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014 Toftevej 15, 7620 Lemvig Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. oktober 2014 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

TILTRÆDELSESFORELÆSNING

TILTRÆDELSESFORELÆSNING TILTRÆDELSESFORELÆSNING STORE ISOLERINGSTYKKELSERS BETYDNING FOR KLIMASKÆRMENS BYGNINSFYSISKE FUNKTION TOMMY BUNCH-NIELSEN 12. DECEMBER 2013 Statik mit oprindelige fag Og stadig vigtigt for forståelsen

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

Tjæreforurening. Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde

Tjæreforurening. Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde Tjæreforurening Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde ARBEJDSMILJØ VED HÅNDTERING AF JORD PÅ TJÆREFORURENEDE GRUNDE

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk

Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk Funktionen Efter utallige forsøg er det nu lykkedes i en speciel proces, at coate og forsegle Led-hygiejne lampen med titanoxid og nanopartikler. Den coatede overflade

Læs mere

Allergi en udfordring for indeklimaforskningen

Allergi en udfordring for indeklimaforskningen Allergi en udfordring for indeklimaforskningen Seniorforsker Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Professor Torben Sigsgaard Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK ABF Ankermedet, Skagen Besigtigelses notat Vedr. murværk/sokkel/fugt. DATO: 30.10.2012 Udført af Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S for ABF Ankermedet, Skagen Init: TA 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Mikrobiologisk undersøgelse

Mikrobiologisk undersøgelse Mikrobiologisk undersøgelse 24698-1 Rolfs Plads 4A, 4.th 2000 Frederiksberg HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Topstykket 18 DK-3460 Birkerød Telefon 4566 2662 info@hussvamp.dk

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014. Ringkøbingvej 23, 7620 Lemvig. Matr. nr. 2b, Bjerregård, Lemvig Jorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014. Ringkøbingvej 23, 7620 Lemvig. Matr. nr. 2b, Bjerregård, Lemvig Jorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014 Ringkøbingvej 23, 7620 Lemvig Matr. nr. 2b, Bjerregård, Lemvig Jorder Udført for Lemvig Kommune 19. januar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

BYGNINGSRELATEREDE GENER

BYGNINGSRELATEREDE GENER BYGNINGSRELATEREDE GENER Hvad ved vi om indeklima, svampe og bygningsrelaterede gener RISIKOFAKTORER TEMPERATUR 20-22 o Støv tobaksrøg, jord, husstøvmider oa. Mikroorganismer skimmelsvampe Fugt Flygtige

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 27. marts 2014 Notat vedr. kontrolundersøgelse

Læs mere

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013 1. Identifikation af stoffet eller blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af produktet Neopixels EPS-granulat 1.2 Relevant identificeret anvendelse af stoffet Byggemateriale; termisk

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7172 Oversigt over klagepunkter: 1. Utilstrækkelig tagrumsudluftning. 2. Fugtskjolder udvendig på facademur ved bryggers, bad og soveværelse. 3. Fugtaftegninger på lofter omkring

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Department of Civil Engineering. Fugt og bygningers sundhed Rockwool Prisen 2006 Carsten Rode, BYG DTU

Department of Civil Engineering. Fugt og bygningers sundhed Rockwool Prisen 2006 Carsten Rode, BYG DTU Fugt og bygningers sundhed Rockwool Prisen 2006 Carsten Rode, BYG DTU Fugt og sunde bygninger Sunde bygninger: Indeklima Klimaskærm Forudsigelse af bygningers hygrotermiske funktion Visioner og udfordringer

Læs mere

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde Gulvet Husets vigtigste bygningsdel Indlæg til FSTA s årsmøde Agenda Præsentation af Gulvbranchen Forventninger til gulv Funktionsanalyse og checklister Forventningsafstemning Vurdering af gulve Kvalitetssikring

Læs mere

AKTIV ALLERGI-FOREBYGGELSE EKSTREM ALLERGEN FILTRERING

AKTIV ALLERGI-FOREBYGGELSE EKSTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIV ALLERGI-FOREBYGGELSE EKSTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIV ALLERGI FOREBYGGELSE For meget støv er ikke sundt for nogen af os heller ikke, selvom vi måske ikke er allergiske over for pollen, dyrehår eller

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 OPGAVEBESKRIVELSE Byggeri og energieffektivitet Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 1. Indledning Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsenhed samt www.pcb-guiden.dk. Energistyrelsen

Læs mere