Udbud af vintertjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af vintertjeneste 20132016"

Transkript

1 Udbud af vintertjeneste Februar 2013

2 COWI A/S Stormgade Esbjerg Telefon Telefax wwwcowidk Udbud af vintertjeneste Februar 2013 Dokument nr A BUT Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG OZDA/TIJS ATG

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 2 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 21 Spørgsmål til udbudsmaterialet 4 22 Tilbudsafgivelse 5 23 Tildeling 6 C:\Documents and Settings\ATG\Desktop\Odder_udbudsdokumenter_2013\Udbud_2013_BUT_Odder_rev_1_0doc

4 2 1 Orientering Nærværende udbud er gældende for udførelse af kørsel i vintertjenesten på dele af s kørebaner med lastbiler og traktorer Der ønskes ikke til bud på øvrige maskintyper Kørslen udbydes i følgende 12 entrepriser (ruter): Entreprise/ rute nr Materiel Udførelse 1 Lastbil Glatførebekæmpelse og kombikørsel 2 Lastbil Glatførebekæmpelse og kombikørsel 3 Lastbil Glatførebekæmpelse og kombikørsel 4 Lastbil Glatførebekæmpelse og kombikørsel 5 Lastbil Glatførebekæmpelse og kombikørsel 11 Lastbil eller 12 Lastbil eller 13 Lastbil eller 14 Lastbil eller 15 Lastbil eller 16 Lastbil eller 17 Lastbil eller Se i øvrigt Entrepriseoversigten, bilag 3 vedlagt dette udbud Vejene i er opdelt i 5 vintervejklasser, AA1, A, B, C og D De mest betydende veje er højest klassificeret Klasse AA1 er også benævnt A1 i s "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" Der udføres ikke præventiv saltning i Der saltes, når glatføre er konstateret På veje i vintervejklasse AA1 skal glatførebekæmpelse og snerydning kunne udføres på alle tider af døgnet På veje i vintervejklasse A, skal glatførebekæmpelse og snerydning kunne ud føres på alle tider af døgnet I tidsrummet kl 20!04 dog kun ved kraftigt glat! føre/stærkt snefald C:\Documents and Settings\ATG\Desktop\Odder_udbudsdokumenter_2013\Udbud_2013_BUT_Odder_rev_1_0doc

5 3 På veje i vintervejklasse B skal glatførebekæmpelse og snerydning kunne ud føres fra kl 0718 fra mandag til lørdag, lørdag dog kun til kl 13 Ved isslag samt stærkt snefald/fygning skal vintertjenesten på veje i vintervejklasse B kunne udføres som på veje i vintervejklasse A På veje i vintervejklasse C glatførebekæmpes og sneryddes kun efter nærmere aftale indenfor normal arbejdstid kl 07!16 På veje i vintervejklasse D glatførebekæmpes og sneryddes ikke Udbuddet omfatter kørsel i 3 vinterperioder: 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016, med option for forlængelse i op til yderligere 2 x 1 vintersæsoner En vinterperiode defineres fra 15/9 til 15/5 det efterfølgende år Beredskabsperioden (perioden hvor leverandøren skal stå til rådighed for kørsel i vintertjenesten) er 15/10 til 15/4 det efterfølgende år Entreprisernes beliggenhed vises på rutekortene Overordnede oplysninger om entrepriserne fremgår af Bilag 3, Entrepriseoversigten Ud over de her udbudte arbejder udføres der vintertjeneste af ordregivers egen organisation og af andre leverandører Vintertjenestens omfang er afhængigt af vejret I en gennemsnitsvinter kan der forventes: Vej klasse Antal udkald til Glatførebekæmpelse Antal timer til snerydning AA A Tilbudsgiver er dog ikke garanteret et bestemt antal udkald eller timer Ansvarlig myndighed er: Rådhusgade Odder Vintertjenesten ledes og koordineres af ordregiver, der er: Højmarksvej Odder C:\Documents and Settings\ATG\Desktop\Odder_udbudsdokumenter_2013\Udbud_2013_BUT_Odder_rev_1_0doc

6 4 2 Bestemmelser om udbud og tilbud Arbejdet er udbudt som et offentligt udbud med prækvalifikation ved udbuds bekendtgørelse fremsendt til Kontoret for Den Europæiske Unions Officielle Publikationer den 20 februar 2013, og bekendtgjort i TED Udbudsdokumenter og eventuelle rettelsesbreve vil fremgå på Odder Kommu nes hjemmeside på følgende adresse: wwwodderdk, vælg fanebladet "Erhverv" og derefter vælg "Aktuelle udbud" i listen til venstre Det er de bydendes eget ansvar, at sørge for at holde sig orienteret om eventuel le rettelsesblade eller meddelelser vedrørende udbuddet på hjemmesiden Ordregiver leverer salt, evt saltlage og evt grus til anvendelse i entrepriserne Ordregiver stiller spredere og plove til rådighed på entrepriserne Materiel fremgår af bilag 3 Entrepriseoversigten Ordregiver leverer og monterer alle nødvendige beslag, frontplader og sam menkoblingsudstyr på tilbudsgivers lastbiler og traktorer ved entreprisernes opstart for korrekt sammenkobling med sneplove og spredere Såfremt tilbudsgiver skifter lastbil eller traktor i kontraktperioden, inkl eventu elle forlængelser af kontraktperioden, afholder tilbudsgiver alle omkostninger ved fornyet tilpasning Rutelængderne er anført på tilbudslisterne (TBL), hvor der skal udføres glatfø rebekæmpelse til fast pris Al snerydning udføres efter timeprisafregning Længderne af snerydningsruterne er også anført på rutekortene til orientering Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser/ruter, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes Såfremt leverandøren afgiver tilbud på flere entrepriser, end han ønsker over draget, skal der på tilbudssamlelisten anføres det maksimale antal entrepriser, der ønskes overdraget 21 Spørgsmål til udbudsmaterialet Det forudsættes, at de bydende inden tilbud afgives har gjort sig bekendt med arbejdets omfang og forholdene på entrepriserne/ruterne Tilbudsgiver kan skriftligt stille spørgsmål til nærværende materiale og udbuds forretningen i øvrigt Spørgsmål, der fremsendes senest den 21 marts 2013 kl 1200 vil blive besvaret senest den 2 april 2013 Spørgsmål der fremsættes ef ter den 21 marts 2013 kl 1200 vil blive besvaret, såfremt det er muligt at be svare disse senest den 2 april 2013 C:\Documents and Settings\ATG\Desktop\Odder_udbudsdokumenter_2013\Udbud_2013_BUT_Odder_rev_1_0doc

7 5 Spørgsmål skal stilles skriftligt til: COWI A/S Stormgade Esbjerg Att Ane Toftegård Grosmann eller pr mail til: Skriftlige spørgsmål, svar og eventuelle rettelser vil blive anonymiseret og vil blive offentliggjort på Odder kommunes hjemmeside jf afs nit 2 i BUT 22 Tilbudsafgivelse Tilbudsgiveren skal ved tilbudsafgivelsen udfylde tilbudssamlelisten og de re levante tilbudslister i deres helhed Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes Tilbudsgiver skal ved tilbuddet vedlægge udfyldt og underskrevet Tro og love erklæring om udelukkelsesgrunde og om ubetalt, forfalden gæld til det offentli ge Erklæring afgives ved udfyldelse af Bilag A, som er vedlagt i udbudsmate rialet som særskilt fil Tro og Love erklæring skal udfyldes, underskrives og vedlægges i tilbud! det, selv om tilbudsgiver ikke har forfalden ubetalt gæld til det offentlige Ordregiver vil udelukke leverandører, der er omfattet af udelukkelsesgrundene, i henhold til "Udbudsdirektivets" artikel 45, stk 1 og 2 Ordregiver vil udelukke leverandører, der har en gæld der er større end kr til det offentlige, medmindre der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger kr senest på accepttidspunktet, eller at der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ord ning er overholdt Leverandøren kan afgive tilbud på flere entrepriser end han har kapacitet til Leverandøren skal på tilbudssamlelisten anføre det antal lastbiler/traktorer, der tilbydes (kapaciteten) samt det antal entrepriser, der maksimalt ønskes overdra get Tilbud som indeholder forbehold vil ikke indgå i evalueringen af tilbuddene Tilbuddet skal være skrevet på dansk Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud C:\Documents and Settings\ATG\Desktop\Odder_udbudsdokumenter_2013\Udbud_2013_BUT_Odder_rev_1_0doc

8 6 Der modtages ikke alternative tilbud Tilbud med rendegravere, gummihjulslæssere og lignende materiel til en! trepriserne indgår ikke i tilbudsevalueringen Tilbud skal afleveres i én original og én kopi på papirskemaer, inkl bilag vedr det tilbudte materiel Alle bilag skal mærkes med firmanavn Tilbud skal afleveres eller fremsendes i lukket kuvert Der modtages ikke tele fax eller elektronisk afgivne tilbud Den lukkede kuvert med tilbuddet skal være mærket med følgende: "Udbud af vintertjeneste Nedenstående adresse og attention "Må ikke åbnes i postsorteringen" med tydelig skrift Afsender og telefonnummer modtages hos:, Højmarksvej Odder Att Leo Kristoffersen senest: Mandag den 8 april 2013, kl 1030 Det er ikke muligt for de bydende eller deres repræsentanter, at være til stede ved åbningen af tilbuddene Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet når frem i tide og til rette sted Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 40 dage efter tilbudsdagen 23 Tildeling Tildelingskriteriet er "laveste pris" Idet der kan afgives tilbud på flere entrepriser end tilbudsgiverne har kapacitet til, sker tildelingen således: 1 Entrepriser med kun et tilbud Hvis der kun er et bud på en eller flere entrepriser, tildeles disse entrepriser først, under iagttagelse af den oplyste kapacitet for hver enkelt tilbudsgiver 2 Entrepriser med flere tilbud Entrepriserne tildeles i den rækkefølge, hvor prisforskellen mellem lavest bud og næstlaveste bud er størst, igen under iagttagelse af den oplyste kapacitet for hver enkelt tilbudsgiver C:\Documents and Settings\ATG\Desktop\Odder_udbudsdokumenter_2013\Udbud_2013_BUT_Odder_rev_1_0doc

9 7 Ved enslydende priser er tildelingsrækkefølgen den på tilbudssamlelisten anfør te rækkefølge Resultat af tildelingen Hvor der er flere bud på samme entreprise, tildeles entreprisen derfor ikke i alle tilfælde, tilbuddet med den laveste pris Hvor entreprisen ikke tildeles tilbuddet med den laveste pris, vil entreprisen blive tildelt tilbuddet med den næstlaveste pris under iagttagelse af den oplyste kapacitet for hver enkelt tilbudsgiver Ved ovennævnte metode vælges den kombination, der samlet set giver den la veste pris sum for entrepriserne for, med hensyntagen til den tilbudte kapacitet C:\Documents and Settings\ATG\Desktop\Odder_udbudsdokumenter_2013\Udbud_2013_BUT_Odder_rev_1_0doc

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

EU udbud af vintertjeneste

EU udbud af vintertjeneste EU udbud af vintertjeneste Juli 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Generelle betingelser 1.1 Indledning 1.2 Annoncering 1.3 Udbudsbetingelser 1.4 Kontakten mellem ordregiver og tilbudsgiver 1.5 Tildeling

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud vedrørende. drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde. Århus Kommune. September 2010

UDBUDSBETINGELSER. Udbud vedrørende. drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde. Århus Kommune. September 2010 UDBUDSBETINGELSER Udbud vedrørende drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde Århus Kommune September 2010 Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C T +45 72 27 00 00 F +45 72

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere