VÆNGERNE Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter"

Transkript

1 VÆNGERNE 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg Love og vedtægter

2 2 V e d t æ g t e r V e d t æ g t e r Til nye beboere! Som tilflytter til Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget er du ifølge en deklaration i dit skøde, medlem af grundejerforeningen VÆNGERNE. Bestyrelsen ønsker hermed at byde dig velkommen og håber, du må føle dig hjemme og vil medvirke til at gøre området attraktivt og behageligt at bo i. Fællesarealer og legepladser: I grundejerforeningens område findes flere større eller mindre fællesarealer, som på forskellig måde skal være til gavn for beboerne. Legepladser for mindre børn findes jævnt fordelt i området, mens større børn har bedre udfoldelsesmuligheder i det store sammen hængende fællesareal midt gennem området. Her findes bl.a. kælkebakke, fodboldbane samt en multibane. Parkering: Lovgivningen kræver to bilpladser på hver parcel. Rækkehuse med tilskødet andel i fælles parkeringsareal, kan nøjes med plads til en bil på egen parcel. Vendepladserne er ikke beregnet til parkering. Lastbiler må ikke parkeres i området hverdage mellem kl og kl , samt hele døgnet på sønog helligdage. Husdyr: Husdyr som hunde og katte er dejlige dyr, men husk at disse dyr ofte efterlader visitkort. Vis hensyn og medbring altid poser til opsamling af Iorten. Storskrald og haveaffald: Kontakt AffaldVarme Aarhus, evt. via kundeservice på tlf , hvor du bl.a. kan træffe aftale om afhentning af storskrald. Haveaffald m.v. kan afleveres på genbrugspladsen på Birkegårdsvej 4 i Hasselager (se åbningstider på AffaldVarme Aarhus) Hjemmeside og blad: På foreningens hjemmeside vil du blandt andet kunne finde navne og adresser på bestyrelsen, seneste godkendte regnskab samt anden information. Desuden omdeles foreningens blad VÆNGERNE til beboerne 3 gange årligt. Her finder du også en liste over bestyrelsen. Kontingent: Kontingent til grundejerforeningen betales årligt, og beløbets størrelse kan bl.a. ses på Love og vedtægter 1. FORENINGENS NAVN. Grundejerforeningen VÆNGERNE, 8310 Tranbjerg J. 2. FORMÅL. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i deres egenskab af grundejere. 3. FORENINGENS MEDLEMMER. stk 1. Foreningens medlemmer består af grundejere, der indenfor bebyggelsen Jegstrup- og Skovgårdsvænget ejer en selvstændig parcel, som ifølge tinglyst deklaration på ejendommen er pålagt medlemskab af foreningen. Medlemskabet omfatter grundejerens ægtefælle eller samlever. stk 2. Som medlem at grundejerforeningen er daginstitutionen Skovgårdsvænget 600, da institutionen er beliggende på matr nr. 3 sq. 4. FORENINGENS TILHØRSFORHOLD. stk 1. Foreningen kan lade sig tilmelde lands- og/eller landsdelsorganisationer, hvis formål svarer til foreningens eget, samt foreninger, som på lokalt plan varetager grundejernes interesser. stk 2. Uden egentligt medlemskab kan foreningen samarbejde med andre foreninger eller interessegrupper, forudsat et sådant samarbejde er fremmende for foreningen. 5. GENERALFORSAMLING. stk 1. Generalforsamlingen er højeste ansvarlige myndighed i enhver henseende. stk 2. Denne myndighed gælder også for beslutninger og hæftelser indgået på generalforsamlingen. stk 3. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i marts måned. stk 4. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. stk 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 15. februar. De indkomne forslag udsendes af bestyrelsen til samtlige medlemmer inden generalforsamlingen. stk 6. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse. 4. Godkendelse af revisor for kommende år. 5. Indkomne forslag. 6. Budget for kommende år. 7. Fastlæggelse af kontingent for kommende år. 8. Valg til bestyrelsen. 9. Valg af 2 suppleanter. 10. Eventuelt.

3 4 V e d t æ g t e r V e d t æ g t e r EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. stk 1. Dette kan afholdes, når mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne finder det påkrævet, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom. stk 2. Anmodningen skal bilægges angivelse af ønsket dagsorden, og den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 30 dage efter anmodning, med mindst 14 dages varsel. 7. FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE. stk 1. Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse, samt varetager foreningens interesser i det lokale samarbejde herunder Tranbjerg Fællesråd, idet hvert bestyrelsesmedlem tildeles et ansvarsområde. Bestyrelsen kan give de enkelte bestyrelsesmedlemmer prokura. 1. FORMANDEN varetager foreningens interesser udadtil, samt koordinerer de øvrige ansvarsgruppers arbejde. 2. KASSEREREN fører foreningens regnskab. 3. SEKRETÆR fører foreningens protokol. 4. ANSVARSOMRÅDE 1 - NÆSTFORMAND der samtidig giver vejledning, hvad angår forholdet mellem den enkelte grundejer og myndighederne. 5. ANSVARSOMRÅDE 2 - varetager drift og vedligeholdelse af veje og fælles arealer, der er tilskødet foreningen. Dog kan ændring af fællesarealer ikke foretages uden generalforsamlingens godkendelse. 6. ANSVARSOMRÅDE 3 - forestår foreningens miljøarbejde, tilrettelægger festarrangementer og andre arrangementer af underholdende art. 7. ANSVARSOMRÅDE 4 - ansvarshavende redaktør, som påser, at de for foreningen nødvendige oplysninger tilgår medlemmerne mindst tre gange årligt. Ovennævnte nyhedsformidling sker efter bestyrelsens beslutning, enten i foreningens eget blad, eller evt. i forbindelse med et, af flere foreninger i Tranbjerg, udgivet blad. stk 2. Der gives bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at danne interessegrupper inden for deres ansvarsområde. Beslutninger truffet inden for en interessegruppe skal forelægges den samlede bestyrelse til godkendelse. 8. BESTYRELSEN. stk 1. Bestyrelsen vælges af og blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formand og kasserer vælges særskilt, mens de resterende ansvarsområder fordeles af bestyrelsen mellem de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer. stk 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en to-årig periode således, at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. stk 3. Som suppleanter vælges to medlemmer, som er på valg hvert år. stk 4. Der afholdes normalt bestyrelsesmøde en gang om måneden. stk 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede ved et bestyrelsesmøde, som skriftligt er indkaldt med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden for mødet. stk 6. Beslutninger på bestyrelsesmødet træffes ved simpelt stemmeflertal. stk 7. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov eller når 2 af dens medlemmer fremsætter begæring herom. stk 8. Der føres referat over alle bestyrelsesmøderne. 9. AFSTEMNING. stk 1. Ved generalforsamlingen har hver parcel, som er medlem i henhold til 3, to stemmer. En grundejers stemmeret fortabes såfremt et medlem er i restance med betaling af kontingent til foreningen. stk 2. De på generalforsamlingen forelagte sager kan afgøres ved simpelt stemmeflertal, og såfremt et stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette følges. stk 3. Ved afstemning om lovændringer eller vedtagelse af nye love fordres, at mindst 50% af medlemmerne er fremmødt, og at mindst 67% af disse stemmer for forslagene, for at disse kan vedtages. stk 4. Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig ved afstemning om lovændringer eller lovtilføjelser, afholdes der ekstraordinær generalforsamling jfr. 6, idet samtlige medlemmer skal have tilsendt udkast til ændringen eller den nye lov, senest 7 dage før den ekstraordinære generalforsamling. stk 5. Ved 2. generalforsamling kan afstemning om lovændringer eller lovtilføjelser afgøres ved simpelt stemmeflertal. 10. FORENINGENS MIDLER. A. Midlernes frembringelse. stk 1. Foreningens indtægter fremkommer primært i form af et kontingent, som betales af foreningens medlemmer. stk 2. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen på baggrund af et samlet budget for det kommende år, som bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen. stk 3. En evt. kontingentændring træder i kraft ved første normale indbetalingsdag efter vedtagelsen, uanset om der er sket forudbetaling. stk 4. Kontingentet forfalder til betaling en gang årligt med forfaldsdato den førstkommende bankdag efter den stk 5. Kontingentindbetaling kan ske til foreningens pengeinstitut og forfaldsdag = 14 dage. Er indbetalingen ikke foretaget senest forfaldsdag, er bestyrelsen berettiget til at overgive sagen til incasso uden yderligere varsel. Rykkergebyr ved for sent indbetaling af kontingent, dækkende de faktiske udgifter, fastsættes af bestyrelsen.

4 6 V e d t æ g t e r V e d t æ g t e r B. Midlernes sikring. stk 6. Foreningens midler henstår i foreningens pengeinstitut, som tegnes af formand og kasserer i fællesskab, eller af en af de forannævnte plus to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Betaling fra foreningens bankkonto kan foregå elektronisk, hvis betalingssystemet er godkendt af foreningens revisor og i øvrigt opfylder foreningens krav om fuldmagt. Elektronisk betaling kan udelukkende gennemføres af formand og kasserer i fællesskab. stk 7. Kun kassereren kan modtage indbetaling i form af kontant eller check, og som ikke direkte indsættes på foreningens konti. For sådanne indbetalinger skal der udstedes kvittering, og indbetalingerne skal indsættes på foreningens konti senest 7 dage efter modtagelsen. Dog kan bestyrelsen bemyndige de enkelte bestyrelsesmedlemmer til at modtage indbetalinger samt afholde udgifter ved enkeltstående arrangementer. stk 8. Udbetaling kan ske efter følgende retningslinier: a. Elektronisk betaling skal foregå i et system via foreningens bank, der kan håndtere dobbelt fuldmagter efter de bestemmelser der er omtalt i 10 stk. 6. b. Checks på indtil 3.000,00 kr. kan udstedes af kassereren. c. Beløb på over 3.000,00 kr. kan kun udbetales over foreningens konto, og kun med underskrift, som omtalt i 10, stk. 6. stk 9. Kassereren har udelukkende en kassebeholdning i forbindelse med arrangementer. Dog højst 3 bankdage før og 5 bankdage efter et arrangement. Foreningens checkhæfte opbevares forsvarligt aflåst hos kassereren. stk 10. Kassereren er regnskabspligtig, og der føres specificeret kasseregnskab over samtlige foreningens økonomiske aktiviteter med kontifordeling. Regnskabet skal til enhver tid udvise alle bevægelser registreret indtil tre dage forinden. stk 11. Regnskabsåret går fra den 1. jan til den 31. dec, og det færdige regnskab overgives til foreningens revisor senest tre dage før den årlige revision, påtegnet af kassereren og formanden. stk 12. Til vedligeholdelse af foreningens veje hensættes x% af det indbetalte kontingent i en vedligeholdelsesafdeling (beløbet forhøjes til nærmest med 5-delige tal). De indkomne midler indsættes på en særlig vejkonto en gang i kvartalet. Midlerne i vedligeholdelsesafdelingen kan af bestyrelsen i samråd med revisor og pengeinstitut anbringes i obligationer/aktier (køb af aktier kursværdi dog maks. kr ,-) i vedligeholdelsesafdelingens pengeinstitut, og midlerne frigøres til vedligeholdelse, når bestyrelsen træffer beslutning herom. stk 13. De i 10 stk 8 og 12 omtalte beløb kan af bestyrelsen ændres efter godkendelse på en generalforsamling, uden at dette betragtes som lovændring, dvs. ved simpelt stemmeflertal. stk 14. Bestyrelsen vælger en statsautoriseret-eller registreret revisor uden for foreningens medlemskreds til udførelse af den årlige revision. Revisoren godkendes af generalforsamlingen. stk 15. Alle foreningens bilag og balance skal til enhver tid fremlægges på forlangende, til eftersyn for samtlige bestyrelsesmedlemmer. 11. FORENINGENS OPLØSNING. stk 1. DEKLARATIONEN. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter kvalificeret annullering af den bestemmelse i skødet, som er tinglyst deklaration for området, og som påbyder alle grundejere i området medlemskab. stk 2. OPLØSNING. Opløsning af foreningen kan søges gennemført såfremt 2/3 af medlemmerne ønsker det, eller såfremt en beslutningsdygtig generalforsamling med kvalificeret flertal på 3/4 af de afgivne gyldige stemmer vedtager opløsning. Der kan kun afholdes en ekstraordinær generalforsamling med opløsning som dagsordens punkt mellem hver ordinær generalforsamling. Disse love er vedtaget på den ekstraordinæregeneralforsamling den , og afløser tidligere udsendte love. 3 ændret på ekstraordinær generalforsamling i foråret stk. 2, samt 10. stk. 12, ændret på ekstraordinær generalforsamling 28. marts stk. 4 og 5, er ændret på ekstraordinær generalforsamling stk. 1, 2 og 3, 5. stk. 1. og 5, 7. stk. 1, pkt. 3, 8. stk. 1, 9. stk. 1, 6 og 10. stk. 5, 6, og 7 er ændret på ekstraordinær generalforsamling stk. 1, pkt. 7, 10 pkt. B stk. 6. stk. 8. stk. 9 og stk. 15 er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. april stk. 4. er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 24. april Tranbjerg, den 7. juni 2012.

5 8 D e k l a r a t i o n D e k l a r a t i o n 9 DEKLARATION: Undertegnede Jens 2 Koch & Co. A/S, Vermehrensvej 14, 5230 Odense bestemmer og deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af matr. nr. 3a, 31, 3dv og 4e, Jegstrup by, Tranbjerg sogn. DEKLARATION: for matr. nr. 3a, 3l, 3dv og 4e Jegstrup By, Tranbjerg Sogn 1. Udstykning og bebyggelsen finder sted efter godkendte planer. 2. På hver parcel må kun opføres een beboelsesbygning med højst een lejlighed, hvor intet andet er eller vil blive tinglyst. Herudover tillades opført sædvanlig tilhørende udhus, carport og garagebygning. Hvor andet ikke er nævnt er byggelinieafstanden 5 m. fra vejskel. Fremtidige ejere af rækkehusparceller må ved fremtidig bebyggelse respektere naboens ret til fællesgavl. Gavlene må ikke fjernes sålænge de indgår i naboens bebyggelse. Ejeren af et nedrevet rækkehus skal istandsætte den eller de blottede gavle som facademur. 3. Bygningen skal opføres som facadesten Til tagdækning må kun anvendes materialer godkendt af bygningsmyndighederne. I øvrigt henvises til landsbyggelovens bestemmelser. Ejendommen må alene benyttes til helårsbeboelse, idet kommunalbestyrelsen dog kan tillade at der drives virksomhed, som almindelig drives i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske uden at kvarterets præg af boligkvarter brydes, og uden at det medfører ulemper for de omboende. Enhver sådan tilladelse er midlertidig, og kan af kommunalbestyrelsen inddrages nårsomhelst uden erstatning. 4. Hegn imod vej og sti skal plantes 30 cm. fra skel medens øvrige hegn må plantes i skel. Grundejeren har fuld hegnspligt, hvor grunden grænser til areal, der ejes af kommunen til p-plads, samt til veje, grønt areal og sti, medens lovgivningens almindelige regler i øvrigt er gældende. Forsømmelse af ren- og vedligeholdelsespligten af ovennævnte arealer berettiger kommunalbestyrelsen til at lade det forsømte foretage for vedkommende grundejers regning. Grundejeren har fuld renholdelsespligt på de tilstødende veje og stianlæg samt grønne arealer, der ikke overtages at det offentlige, medens lovgivningens regler i øvrigt er gældende.

6 10 D e k l a r a t i o n D e k l a r a t i o n Grundejerne er pligtig uden erstatning at tåle de af kommunalbestyrelsens skøn nødvendige ledninger til spildevand, regnvand, drikkevand, el, gas, telefon, antenne, fjernvarme og i det hele taget alle efter kommunalbestyrelsens skøn nødvendige ledninger føres over grunden alene mod retableringspligt. Ledningerne må overbygges uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Grundejerne skal til enhver tid tåle, at ledningerne tilses og repareres eller eventuelt udskiftes alene mod retableringspligt. Private stikledninger der er fælles for flere ejendomme, vedligeholdes at ejendommenes ejere i fællesskab med lige andele. 6. Ved den mere befærdede Orholt Allé pålægges oversigtslinier på 15x90 m. efter vejreglerne udarbejdet af ministeriet for offentlige arbejder, ved øvrige vejudmundinger i området udlægges en hjørneafskæring på 5 m. 7. Enhver ejer at ejendomme, der er omfattet at nærværende deklaration er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen og betale bidrag, kontingent, som grundejerforeningen fastsætter til bestridelse af de udgifter til de opgaver, der påhviler grundejerforeningen. Grundejerforeningen stiftes, når Aarhus byråd måtte forlange dette og senest den Legepladser, udlagte og anlagte grønne arealer og sti anlæg, veje og vænger samt fælles p-pladser, men med undtagelse af de på den godkendte bebyggelsesplan udlagte 13 parkeringspladser samt arealer til børnehaven og det midlertidige butiksareal, som dog kan undtages indtil arealet igen overgår til grønt areal, alle under matr. nr. 3a og 4e, Jegstrup by, Tranbjerg sogn og som ikke overtages at de offentlige myndigheder, tilskødes grundejerforeningen af den oprindelige grundsælger, såsnart udstykningen at det samlede areal er approberet. Hvorefter de forpligtelser der er og måtte komme på disse arealer tilkommer grundejerforeningen, herunder administrationen at de nævnte arealer, sørge for ren- og vedligeholdelse, evt. beplantning samt evt. anlæg at 5 m. brede fælles p-pladser, dog er renholdelsen af veje og stier pålagt de tilstødende grundejere. Eventuelle offentlige afgifter og skatter udredes af grundejerforeningen. Såfremt ovenstående arealer kan tilskødes grundejerforeningen er denne pligtig at overtage arealerne vederlagsfrit og underskrive skøde herom. Indtil grundejerforeningen er stiftet foretages administrationen at de fælles arealer at den nuværende ejer. Medlemskab af grundejerforeningen for deklarationsudstederen gælder kun i det omfang denne udlejer eller beboer huse i deklarationsområdet. 9. Bestemmelser i nærværende deklaration kan ændres af kommunalbestyrelsen, såfremt forholdene efter dets skøn taler herfor, dog således, at ændringen ikke må være at en sådan karakter at kvarterets status som haveby brydes. Kommunalbestyrelsen kan dispencere fra bestemmelserne i nærværende deklaration. Bestemmelserne i deklarationen vil være at tinglyse på matr. nr. 3a, 31, 3dv og 4e, Jegstrup by, Tranbjerg sogn fremfor al pantegæld. Påtaleret har kommunalbestyrelsen samt deklarationsudstederen sålænge denne ejer parceller i området. Signeret med to vitterlighedsvidner Jens P. Koch & Co. A/S Bygmestre, Vermehrensvej 14, 5230 Odense. Tlf Under henvisning til lov nr. 2o6 at 15 maj 197o. Byggelov for købstæderne og landet 4, 2 stk., meddeles herved tilladelse til tinglysning at foranstående deklaration. Magistratens 2. afdeling. e.b. Chr. Søgård-Sørensen

7 12 D e k l a r a t i o n

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere