VÆNGERNE Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆNGERNE. 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg. Love og vedtægter"

Transkript

1 VÆNGERNE 2012 Grundejerforeningen Vængerne Tranbjerg Love og vedtægter

2 2 V e d t æ g t e r V e d t æ g t e r Til nye beboere! Som tilflytter til Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget er du ifølge en deklaration i dit skøde, medlem af grundejerforeningen VÆNGERNE. Bestyrelsen ønsker hermed at byde dig velkommen og håber, du må føle dig hjemme og vil medvirke til at gøre området attraktivt og behageligt at bo i. Fællesarealer og legepladser: I grundejerforeningens område findes flere større eller mindre fællesarealer, som på forskellig måde skal være til gavn for beboerne. Legepladser for mindre børn findes jævnt fordelt i området, mens større børn har bedre udfoldelsesmuligheder i det store sammen hængende fællesareal midt gennem området. Her findes bl.a. kælkebakke, fodboldbane samt en multibane. Parkering: Lovgivningen kræver to bilpladser på hver parcel. Rækkehuse med tilskødet andel i fælles parkeringsareal, kan nøjes med plads til en bil på egen parcel. Vendepladserne er ikke beregnet til parkering. Lastbiler må ikke parkeres i området hverdage mellem kl og kl , samt hele døgnet på sønog helligdage. Husdyr: Husdyr som hunde og katte er dejlige dyr, men husk at disse dyr ofte efterlader visitkort. Vis hensyn og medbring altid poser til opsamling af Iorten. Storskrald og haveaffald: Kontakt AffaldVarme Aarhus, evt. via kundeservice på tlf , hvor du bl.a. kan træffe aftale om afhentning af storskrald. Haveaffald m.v. kan afleveres på genbrugspladsen på Birkegårdsvej 4 i Hasselager (se åbningstider på AffaldVarme Aarhus) Hjemmeside og blad: På foreningens hjemmeside vil du blandt andet kunne finde navne og adresser på bestyrelsen, seneste godkendte regnskab samt anden information. Desuden omdeles foreningens blad VÆNGERNE til beboerne 3 gange årligt. Her finder du også en liste over bestyrelsen. Kontingent: Kontingent til grundejerforeningen betales årligt, og beløbets størrelse kan bl.a. ses på Love og vedtægter 1. FORENINGENS NAVN. Grundejerforeningen VÆNGERNE, 8310 Tranbjerg J. 2. FORMÅL. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i deres egenskab af grundejere. 3. FORENINGENS MEDLEMMER. stk 1. Foreningens medlemmer består af grundejere, der indenfor bebyggelsen Jegstrup- og Skovgårdsvænget ejer en selvstændig parcel, som ifølge tinglyst deklaration på ejendommen er pålagt medlemskab af foreningen. Medlemskabet omfatter grundejerens ægtefælle eller samlever. stk 2. Som medlem at grundejerforeningen er daginstitutionen Skovgårdsvænget 600, da institutionen er beliggende på matr nr. 3 sq. 4. FORENINGENS TILHØRSFORHOLD. stk 1. Foreningen kan lade sig tilmelde lands- og/eller landsdelsorganisationer, hvis formål svarer til foreningens eget, samt foreninger, som på lokalt plan varetager grundejernes interesser. stk 2. Uden egentligt medlemskab kan foreningen samarbejde med andre foreninger eller interessegrupper, forudsat et sådant samarbejde er fremmende for foreningen. 5. GENERALFORSAMLING. stk 1. Generalforsamlingen er højeste ansvarlige myndighed i enhver henseende. stk 2. Denne myndighed gælder også for beslutninger og hæftelser indgået på generalforsamlingen. stk 3. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i marts måned. stk 4. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. stk 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 15. februar. De indkomne forslag udsendes af bestyrelsen til samtlige medlemmer inden generalforsamlingen. stk 6. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse. 4. Godkendelse af revisor for kommende år. 5. Indkomne forslag. 6. Budget for kommende år. 7. Fastlæggelse af kontingent for kommende år. 8. Valg til bestyrelsen. 9. Valg af 2 suppleanter. 10. Eventuelt.

3 4 V e d t æ g t e r V e d t æ g t e r EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. stk 1. Dette kan afholdes, når mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne finder det påkrævet, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom. stk 2. Anmodningen skal bilægges angivelse af ønsket dagsorden, og den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 30 dage efter anmodning, med mindst 14 dages varsel. 7. FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE. stk 1. Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse, samt varetager foreningens interesser i det lokale samarbejde herunder Tranbjerg Fællesråd, idet hvert bestyrelsesmedlem tildeles et ansvarsområde. Bestyrelsen kan give de enkelte bestyrelsesmedlemmer prokura. 1. FORMANDEN varetager foreningens interesser udadtil, samt koordinerer de øvrige ansvarsgruppers arbejde. 2. KASSEREREN fører foreningens regnskab. 3. SEKRETÆR fører foreningens protokol. 4. ANSVARSOMRÅDE 1 - NÆSTFORMAND der samtidig giver vejledning, hvad angår forholdet mellem den enkelte grundejer og myndighederne. 5. ANSVARSOMRÅDE 2 - varetager drift og vedligeholdelse af veje og fælles arealer, der er tilskødet foreningen. Dog kan ændring af fællesarealer ikke foretages uden generalforsamlingens godkendelse. 6. ANSVARSOMRÅDE 3 - forestår foreningens miljøarbejde, tilrettelægger festarrangementer og andre arrangementer af underholdende art. 7. ANSVARSOMRÅDE 4 - ansvarshavende redaktør, som påser, at de for foreningen nødvendige oplysninger tilgår medlemmerne mindst tre gange årligt. Ovennævnte nyhedsformidling sker efter bestyrelsens beslutning, enten i foreningens eget blad, eller evt. i forbindelse med et, af flere foreninger i Tranbjerg, udgivet blad. stk 2. Der gives bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at danne interessegrupper inden for deres ansvarsområde. Beslutninger truffet inden for en interessegruppe skal forelægges den samlede bestyrelse til godkendelse. 8. BESTYRELSEN. stk 1. Bestyrelsen vælges af og blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formand og kasserer vælges særskilt, mens de resterende ansvarsområder fordeles af bestyrelsen mellem de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer. stk 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en to-årig periode således, at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. stk 3. Som suppleanter vælges to medlemmer, som er på valg hvert år. stk 4. Der afholdes normalt bestyrelsesmøde en gang om måneden. stk 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede ved et bestyrelsesmøde, som skriftligt er indkaldt med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden for mødet. stk 6. Beslutninger på bestyrelsesmødet træffes ved simpelt stemmeflertal. stk 7. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov eller når 2 af dens medlemmer fremsætter begæring herom. stk 8. Der føres referat over alle bestyrelsesmøderne. 9. AFSTEMNING. stk 1. Ved generalforsamlingen har hver parcel, som er medlem i henhold til 3, to stemmer. En grundejers stemmeret fortabes såfremt et medlem er i restance med betaling af kontingent til foreningen. stk 2. De på generalforsamlingen forelagte sager kan afgøres ved simpelt stemmeflertal, og såfremt et stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette følges. stk 3. Ved afstemning om lovændringer eller vedtagelse af nye love fordres, at mindst 50% af medlemmerne er fremmødt, og at mindst 67% af disse stemmer for forslagene, for at disse kan vedtages. stk 4. Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig ved afstemning om lovændringer eller lovtilføjelser, afholdes der ekstraordinær generalforsamling jfr. 6, idet samtlige medlemmer skal have tilsendt udkast til ændringen eller den nye lov, senest 7 dage før den ekstraordinære generalforsamling. stk 5. Ved 2. generalforsamling kan afstemning om lovændringer eller lovtilføjelser afgøres ved simpelt stemmeflertal. 10. FORENINGENS MIDLER. A. Midlernes frembringelse. stk 1. Foreningens indtægter fremkommer primært i form af et kontingent, som betales af foreningens medlemmer. stk 2. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen på baggrund af et samlet budget for det kommende år, som bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen. stk 3. En evt. kontingentændring træder i kraft ved første normale indbetalingsdag efter vedtagelsen, uanset om der er sket forudbetaling. stk 4. Kontingentet forfalder til betaling en gang årligt med forfaldsdato den førstkommende bankdag efter den stk 5. Kontingentindbetaling kan ske til foreningens pengeinstitut og forfaldsdag = 14 dage. Er indbetalingen ikke foretaget senest forfaldsdag, er bestyrelsen berettiget til at overgive sagen til incasso uden yderligere varsel. Rykkergebyr ved for sent indbetaling af kontingent, dækkende de faktiske udgifter, fastsættes af bestyrelsen.

4 6 V e d t æ g t e r V e d t æ g t e r B. Midlernes sikring. stk 6. Foreningens midler henstår i foreningens pengeinstitut, som tegnes af formand og kasserer i fællesskab, eller af en af de forannævnte plus to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Betaling fra foreningens bankkonto kan foregå elektronisk, hvis betalingssystemet er godkendt af foreningens revisor og i øvrigt opfylder foreningens krav om fuldmagt. Elektronisk betaling kan udelukkende gennemføres af formand og kasserer i fællesskab. stk 7. Kun kassereren kan modtage indbetaling i form af kontant eller check, og som ikke direkte indsættes på foreningens konti. For sådanne indbetalinger skal der udstedes kvittering, og indbetalingerne skal indsættes på foreningens konti senest 7 dage efter modtagelsen. Dog kan bestyrelsen bemyndige de enkelte bestyrelsesmedlemmer til at modtage indbetalinger samt afholde udgifter ved enkeltstående arrangementer. stk 8. Udbetaling kan ske efter følgende retningslinier: a. Elektronisk betaling skal foregå i et system via foreningens bank, der kan håndtere dobbelt fuldmagter efter de bestemmelser der er omtalt i 10 stk. 6. b. Checks på indtil 3.000,00 kr. kan udstedes af kassereren. c. Beløb på over 3.000,00 kr. kan kun udbetales over foreningens konto, og kun med underskrift, som omtalt i 10, stk. 6. stk 9. Kassereren har udelukkende en kassebeholdning i forbindelse med arrangementer. Dog højst 3 bankdage før og 5 bankdage efter et arrangement. Foreningens checkhæfte opbevares forsvarligt aflåst hos kassereren. stk 10. Kassereren er regnskabspligtig, og der føres specificeret kasseregnskab over samtlige foreningens økonomiske aktiviteter med kontifordeling. Regnskabet skal til enhver tid udvise alle bevægelser registreret indtil tre dage forinden. stk 11. Regnskabsåret går fra den 1. jan til den 31. dec, og det færdige regnskab overgives til foreningens revisor senest tre dage før den årlige revision, påtegnet af kassereren og formanden. stk 12. Til vedligeholdelse af foreningens veje hensættes x% af det indbetalte kontingent i en vedligeholdelsesafdeling (beløbet forhøjes til nærmest med 5-delige tal). De indkomne midler indsættes på en særlig vejkonto en gang i kvartalet. Midlerne i vedligeholdelsesafdelingen kan af bestyrelsen i samråd med revisor og pengeinstitut anbringes i obligationer/aktier (køb af aktier kursværdi dog maks. kr ,-) i vedligeholdelsesafdelingens pengeinstitut, og midlerne frigøres til vedligeholdelse, når bestyrelsen træffer beslutning herom. stk 13. De i 10 stk 8 og 12 omtalte beløb kan af bestyrelsen ændres efter godkendelse på en generalforsamling, uden at dette betragtes som lovændring, dvs. ved simpelt stemmeflertal. stk 14. Bestyrelsen vælger en statsautoriseret-eller registreret revisor uden for foreningens medlemskreds til udførelse af den årlige revision. Revisoren godkendes af generalforsamlingen. stk 15. Alle foreningens bilag og balance skal til enhver tid fremlægges på forlangende, til eftersyn for samtlige bestyrelsesmedlemmer. 11. FORENINGENS OPLØSNING. stk 1. DEKLARATIONEN. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter kvalificeret annullering af den bestemmelse i skødet, som er tinglyst deklaration for området, og som påbyder alle grundejere i området medlemskab. stk 2. OPLØSNING. Opløsning af foreningen kan søges gennemført såfremt 2/3 af medlemmerne ønsker det, eller såfremt en beslutningsdygtig generalforsamling med kvalificeret flertal på 3/4 af de afgivne gyldige stemmer vedtager opløsning. Der kan kun afholdes en ekstraordinær generalforsamling med opløsning som dagsordens punkt mellem hver ordinær generalforsamling. Disse love er vedtaget på den ekstraordinæregeneralforsamling den , og afløser tidligere udsendte love. 3 ændret på ekstraordinær generalforsamling i foråret stk. 2, samt 10. stk. 12, ændret på ekstraordinær generalforsamling 28. marts stk. 4 og 5, er ændret på ekstraordinær generalforsamling stk. 1, 2 og 3, 5. stk. 1. og 5, 7. stk. 1, pkt. 3, 8. stk. 1, 9. stk. 1, 6 og 10. stk. 5, 6, og 7 er ændret på ekstraordinær generalforsamling stk. 1, pkt. 7, 10 pkt. B stk. 6. stk. 8. stk. 9 og stk. 15 er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. april stk. 4. er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 24. april Tranbjerg, den 7. juni 2012.

5 8 D e k l a r a t i o n D e k l a r a t i o n 9 DEKLARATION: Undertegnede Jens 2 Koch & Co. A/S, Vermehrensvej 14, 5230 Odense bestemmer og deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af matr. nr. 3a, 31, 3dv og 4e, Jegstrup by, Tranbjerg sogn. DEKLARATION: for matr. nr. 3a, 3l, 3dv og 4e Jegstrup By, Tranbjerg Sogn 1. Udstykning og bebyggelsen finder sted efter godkendte planer. 2. På hver parcel må kun opføres een beboelsesbygning med højst een lejlighed, hvor intet andet er eller vil blive tinglyst. Herudover tillades opført sædvanlig tilhørende udhus, carport og garagebygning. Hvor andet ikke er nævnt er byggelinieafstanden 5 m. fra vejskel. Fremtidige ejere af rækkehusparceller må ved fremtidig bebyggelse respektere naboens ret til fællesgavl. Gavlene må ikke fjernes sålænge de indgår i naboens bebyggelse. Ejeren af et nedrevet rækkehus skal istandsætte den eller de blottede gavle som facademur. 3. Bygningen skal opføres som facadesten Til tagdækning må kun anvendes materialer godkendt af bygningsmyndighederne. I øvrigt henvises til landsbyggelovens bestemmelser. Ejendommen må alene benyttes til helårsbeboelse, idet kommunalbestyrelsen dog kan tillade at der drives virksomhed, som almindelig drives i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske uden at kvarterets præg af boligkvarter brydes, og uden at det medfører ulemper for de omboende. Enhver sådan tilladelse er midlertidig, og kan af kommunalbestyrelsen inddrages nårsomhelst uden erstatning. 4. Hegn imod vej og sti skal plantes 30 cm. fra skel medens øvrige hegn må plantes i skel. Grundejeren har fuld hegnspligt, hvor grunden grænser til areal, der ejes af kommunen til p-plads, samt til veje, grønt areal og sti, medens lovgivningens almindelige regler i øvrigt er gældende. Forsømmelse af ren- og vedligeholdelsespligten af ovennævnte arealer berettiger kommunalbestyrelsen til at lade det forsømte foretage for vedkommende grundejers regning. Grundejeren har fuld renholdelsespligt på de tilstødende veje og stianlæg samt grønne arealer, der ikke overtages at det offentlige, medens lovgivningens regler i øvrigt er gældende.

6 10 D e k l a r a t i o n D e k l a r a t i o n Grundejerne er pligtig uden erstatning at tåle de af kommunalbestyrelsens skøn nødvendige ledninger til spildevand, regnvand, drikkevand, el, gas, telefon, antenne, fjernvarme og i det hele taget alle efter kommunalbestyrelsens skøn nødvendige ledninger føres over grunden alene mod retableringspligt. Ledningerne må overbygges uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Grundejerne skal til enhver tid tåle, at ledningerne tilses og repareres eller eventuelt udskiftes alene mod retableringspligt. Private stikledninger der er fælles for flere ejendomme, vedligeholdes at ejendommenes ejere i fællesskab med lige andele. 6. Ved den mere befærdede Orholt Allé pålægges oversigtslinier på 15x90 m. efter vejreglerne udarbejdet af ministeriet for offentlige arbejder, ved øvrige vejudmundinger i området udlægges en hjørneafskæring på 5 m. 7. Enhver ejer at ejendomme, der er omfattet at nærværende deklaration er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen og betale bidrag, kontingent, som grundejerforeningen fastsætter til bestridelse af de udgifter til de opgaver, der påhviler grundejerforeningen. Grundejerforeningen stiftes, når Aarhus byråd måtte forlange dette og senest den Legepladser, udlagte og anlagte grønne arealer og sti anlæg, veje og vænger samt fælles p-pladser, men med undtagelse af de på den godkendte bebyggelsesplan udlagte 13 parkeringspladser samt arealer til børnehaven og det midlertidige butiksareal, som dog kan undtages indtil arealet igen overgår til grønt areal, alle under matr. nr. 3a og 4e, Jegstrup by, Tranbjerg sogn og som ikke overtages at de offentlige myndigheder, tilskødes grundejerforeningen af den oprindelige grundsælger, såsnart udstykningen at det samlede areal er approberet. Hvorefter de forpligtelser der er og måtte komme på disse arealer tilkommer grundejerforeningen, herunder administrationen at de nævnte arealer, sørge for ren- og vedligeholdelse, evt. beplantning samt evt. anlæg at 5 m. brede fælles p-pladser, dog er renholdelsen af veje og stier pålagt de tilstødende grundejere. Eventuelle offentlige afgifter og skatter udredes af grundejerforeningen. Såfremt ovenstående arealer kan tilskødes grundejerforeningen er denne pligtig at overtage arealerne vederlagsfrit og underskrive skøde herom. Indtil grundejerforeningen er stiftet foretages administrationen at de fælles arealer at den nuværende ejer. Medlemskab af grundejerforeningen for deklarationsudstederen gælder kun i det omfang denne udlejer eller beboer huse i deklarationsområdet. 9. Bestemmelser i nærværende deklaration kan ændres af kommunalbestyrelsen, såfremt forholdene efter dets skøn taler herfor, dog således, at ændringen ikke må være at en sådan karakter at kvarterets status som haveby brydes. Kommunalbestyrelsen kan dispencere fra bestemmelserne i nærværende deklaration. Bestemmelserne i deklarationen vil være at tinglyse på matr. nr. 3a, 31, 3dv og 4e, Jegstrup by, Tranbjerg sogn fremfor al pantegæld. Påtaleret har kommunalbestyrelsen samt deklarationsudstederen sålænge denne ejer parceller i området. Signeret med to vitterlighedsvidner Jens P. Koch & Co. A/S Bygmestre, Vermehrensvej 14, 5230 Odense. Tlf Under henvisning til lov nr. 2o6 at 15 maj 197o. Byggelov for købstæderne og landet 4, 2 stk., meddeles herved tilladelse til tinglysning at foranstående deklaration. Magistratens 2. afdeling. e.b. Chr. Søgård-Sørensen

7 12 D e k l a r a t i o n

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender. Vedtægter for Grundejerforeningen Nørhede Øst Revision November 2015. 1. Foreningens navn er: Nørhede Øst Grundejerforening. Alle ejere af parcellerne nummer 1 til 265, beliggende Gråstensborgvej, Kaprifolievej,

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Ydelser til foreningen. 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ydelser til foreningen. 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 1. Navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holluf Pile. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som er fastlagt i partiel byplansvedtægt nr. 82 for

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget I. Navn og område. Foreningens navn er Grundejerforeningen Æblevænget. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Dens medlemsområde er arealerne omfattet af servitut

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde A. Foreningens navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Navn, formål, område og medlemskreds Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Vejsgårdparken. 1. Grundejerforeningens formål er varetagelse af fælles

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere