RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING"

Transkript

1 Oplag: Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union«', hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel Sende- som Modtageamatører. Kontingentet, som er 3,50 Kr. pr. Kvartal eller 12 Kr. pr. Aar (København 4,50 og 16,00) kan indbetales paa Girokonto Første Gang betales tillige et Indskud paa 3,50 Kr., som bl. a. dækker Tilsendelsen af Foreningens Emblem i Sølv. E. D.R.s Blad»OZ«, som er Danmarks eneste specielle Kortbølge-Tidsskrift, tilsendes Medlemmerne den 15. i hver Maaned. Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til E.D.R., Postbox 79, København K eller helst direkte til Landsforeningens Sekretær. RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING Det er efterhaanden blevet noget af et Puslespil at holde Rede paa de nugældende Vedtægter for E.D.R. Siden 1939 er Vedtægterne ikke blevet trykt særskilt, og samtidig er der paa Generalforsamlingerne i saavel 1940 som 1941 foretaget Ændringer, saaledes at man kun ved Hjælp af Generalforsamlingsreferaterne i OZ kan være å jour med Vedtægterne, som de er gældende idag. Dette er i hvert Fald ikke gunstigt for nye Medlemmer, som ikke ejer de paagældende Numre, og det er upraktisk for alle andre. Dog kunde Vedtægterne have været optrykt i den vedtagne ændrede Form, men det tilskrives sikkert Fornuftsgrunde i Forbindelse med Sparsommelighed, at man ikke har gjort det, da det jo kunde forventes, at ogsaa Generalforsamlingen i Aar indeholdt Ændringsforslag. Som man vil se paa Side 125 i dette OZ, er der til den kommende Generalforsamling fremsat Forslag om en fuldstændig Revision af E.D.R.s Vedtægter. Forslaget er paa visse Punkter radikalt, men ellers er der ingen væsentlige Ændringer i Forhold til de bestaaende Vedtægter. I Forslaget er Paragrafferne ordnet i den Rækkefølge, som i Henhold til deres Betydning er den naturligste. Man bemærker, at E.D.R.s Formaal ogsaa omfatter Virke for Kortbølgeamatørernes tekniske Kunnen, ligesom OZ har faaet sin særlige Paragraf. I Øjeblikket er det slet ikke omhandlet. Desuden findes en Eksklusionsparagraf, hvad vi finder rimeligt, da de gamle Vedtægter indeholder Bestemmelser om Afstemningsmajoritet ved Eksklusion, men iøvrigt ikke omhandler, hvorfor man kan ekskluderes. Endnu nogle Smaaændringer synes at ville gøre Organisationsarbejdet mere smidigt, hvad man ikke kan have noget imod, men den radikale Ændring bestaar i 5, som ved sin Vedtagelse vil betyde det nuværende Kredssystems Bortfald. Den nuværende Kredsinddeling er problematisk og har de sidste Par Aar tillige været et stærkt omdiskuteret Spørgsmaal. For vort Vedkommende finder vi, at Arbejdet med den nugældende Kredsinddeling er for tungt, ligesom vi finder, at Vedtagelsen af 5 indebærer Muligheder for øget Aktivitet derved, at der kan dannes utallige Afdelinger, som gennem Samarbejde vil kunne løfte Opgaver, der kan blive til Gavn for samtlige Amatører. Det er endvidere tiltalende, at Dannelse af Afdelinger bygger paa Frivillighedens Grundlag, hvorimod det nugældende Kredssystems Arbejde er paatvunget gennem Vedtægt. Vor Mening om det stillede Forslag til Ændring af Vedtægter er ikke almengyldig, og Medlemmerne bestemmer selv Forslagets Skæbne paa Generalforsamlingen, som jo finder Sted i Aarhus i indeværende Maaned, men det maa haabes, at Resultatet af Forhandlingerne maa blive, at der skabes Ro om E.D.R.s Vedtægter, saa man ikke hvert Aar skal forhandle om Ændringer, der lige saa godt kunde have været foretaget Aaret i Forvejen. Der er jo ogsaa for de Medlemmer, der ikke har Tid eller Raad til en lang Rejse, Lejlighed til at give deres Besyv med, hvad enten man er for eller imod Forslaget, idet man i Henhold til Vedtægterne kan lade sig repræsentere ved Fuldmagt paa Generalforsamlingen. A. S. 117

2 Mere om Rørvoltmetre OZ-DK153 KMUD E. LÆGRING I OZ for Juli beskrev jeg den praktiske Udformning af den Type Rørvoltmetre, som OZ7MP beskrev Teorien for i OZ for Marts. Det tyske Tidsskrift E.T.Z. har i sit Aprilnummer i Aar behandlet den samme Type Rørvoltmetre, men Udredningen her giver en væsentlig simplere praktisk Udformning end den, jeg kom til. Forfatteren i E.T.Z., J. F. Tonnies, V D E Berlin, kalder Systemet imperativ Forstærker og spaar det en udbredt Anvendelse i Fremtiden, ligesom han hævder, at det tillader en Nøjagtighed, som ikke overgaas af nogen anden Type RV end ikke af det statiske Voltmeter. Redegørelsen gaar noget mere i Dybden end OZ7MPs Artikel, hvilket ikke er saa underligt, da E.T.Z. jo henvender sig til et andet Læserpublikum end et Amatørtidsskrift, men følger i det væsentlige de samme Retningslinier som OZ7MP. Der er dog benyttet en Stabiliseringsmetode, som bl. a. gør Stabiliseringsrøret i min Opstilling overflødig. Fig. 1 viser Koblingsskemaet, som det vises i E.T. Z. Drejespolevoltmeteret er ikke indskudt i Katoden, men sidder som Indikator i en Broopstilling, hvor Røret og Katodemodstanden RI udgør den ene Gren, og Modstandene R4 og R2 udgør den anden. Instrumentet indsættes over Um med Polarisering som vist paa Fig. E.T.Z. viser, at naar Modstandene RI, R2 og R3 staar i et bestemt Forhold til hinanden, saa vil Drejespoleinstrumentet vise rigtigt, altsaa at Um er lig med Ue. Betingelsen er, at Katodemodstanden RI forholder sig til R2 og R3 i parallel, som den virksomme Forstærkningsfaktor (v) forholder sig til 1. d. v. s.: Modstandsbetegnelserne er tilsvarende Fig. 1. Forstærkningsfaktoren v vil for almindelige Trioder være ca. 20. Set fra et Amatørstandpunkt er det ikke saa godt at bygge sine Maalinger paa et Modstandsforhold, som kræver stor Nøjagtighed, hvorfor jeg har udført Rørvoltmeteret, som Fig. 2 viser. Modstandene R2 og R3 er her et Potentiometer, der kan indstilles, til Voltmeteret viser Nul. Formodstanden R til Instrumentet skal ikke justeres; det skal være den oprindelige Modstand fra Voltmeteret. Netdelen fra Juli OZ er benyttet, men der findes intet andet Filter end de to Blokke paa 1 og 0,1 μf og den mellem og Potentiometerets Glidesko indskudte Modstand. Plus er direkte forbundet med A609 s Glødetraad og Minus til Transformatorens frie Ende. Katodemodstanden paa 0,1 M-Ohm er shuntet med en 2μF Blok i Stedet for 1μF for at faa en bedre Visning paa lave Frekvenser. Jeg bemærkede i Juli OZ, at 1μF var lovlig lidt. Klemmerne a, b og c benyttes som beskrevet i første Udgave, ligesom det er en Fordel ved Maalinger af høje Frekvenser at benytte U.H.F.-Dioden EA50 med Justeringsmodstanden, saaledes at Instrumentet viser den effektive Værdi af 118

3 Fig. 1. Vekselspændingerne. Maales der Vekselspændinger uden Dioden over Klemmen a, vil Instrumentet vise den maximale Værdi. Den mekaniske Opbygning ses af Fotografierne. Forpladen hælder ca. 30 Grader bagover for at give en lettere Aflæsning af Instrumentet i baade siddende og staaende Stiling. De svære Klemskruer er Klemmerne a, b og c. Knappen er til Potentiometeret og Afbryderen til Nettet. Maaleomraadet er i Modellen 50 Volt, der giver et passende all round Omraade, men Omraaderne kan udvides efter Behag op eller ned. Den højeste Spænding, der kan maales med Instrumenter af denne Type er ca. 500 Volt, men saa skal Anodespændingen forhøjes til ca. 700 Volt. Det laveste Omraade ér betinget af det benyttede Drejespoleinstrument. Trioden er lagt ned under Chassiset, saaledes at Forbindelsen mellem Gitter og Klemmen b er meget kort. Paa Fotografiet af Bunden ses det tydeligt. Ellers er samtlige Komponenter pakket godt sammen. Der er Stikker for Tilslutning fra Nettet paa Bagsiden, saa Rørvoltmeteret let kan stilles til Side. Det er altid besværligt med en lang Ledning hængende fast i den Slags Instrumenter. Fig. 3 viser en Type Rørvoltmeter, som egentlig hører ind under den her nævnte. Det bestaar af to Trioder, der er indsat i en Broopstilling. Det er oprindeligt benyttet i et Rørvoltmeter sendt paa Markedet af R.C.A., men der har været Konstruktionsbeskrivelser efter dette System baade i QST og det svenske Populär Radio. Fra det sidstnævnte har jeg laant Fig. 3. Virkemaaden er den, at de to Anodemodstande Rai og Ra 2 justeres saaledes, at Spændingsfaldene over dem er lige store. Forskellighed i Triodernes Data udlignes derved. Begge Rørene faar tilført en meget stor fælles Gitterspænding over Rk. For at bringe Rørene til at arbejde paa den retliniede Del af Karakteristikken, tilføres begge Gitrene en positiv Spænding over Spændingsdeleren RI, R2. Denne Spænding reguleres saaledes, at den samlede Anodestrøm er ca. 5 Gange saa stor som den fordrede Strøm for at faa fuldt Udslag paa Instrumentet indskudt mellem Rørenes Anoder, ellers vil Udslaget ikke blive lineært. Gitrene er forbundet med en stor Modstand Rg, og herover lægges den Spænding, som ønskes maalt. Tilføres en saadan Spænding, vil Balancen i Rørene forrykkes, idet det ene Rør vil faa mere negativ Gitterspænding end det andet. D. v. s., at det forbruger mindre Anodestrøm, og Spændingsfaldet over Anodemodstanden bliver mindre; samtidig vil Spændingen over Rk blive mindre, og Strømmen i det andet Rør vil stige. Derved faas et meget følsomt Instrument. Paa Grund af den høje Katodemodstand og Spændingsdeleren R1 og R2 vil det være næsten ufølsomt overfor Anodespændingsvariationer. Instrumentet kan ikke uden Hjælp af en Diode benyttes til Vekselspændinger. Det er en Del mere kompliceret end Fig. 1 og 2 og egner sig knapt saa godt til Amatørbrug. Ekstrabladet der altid er velorienteret om Kortbølgeamatørernes Ve og Vel, bragte i Anledning af E.D.R.s 15 Aars Fødselsdag et Indlæg, der sluttede saaledes: Andre Foreninger, der er ramt af de øjeblikkelige Vanskeligheder, kan lære af den Maade, hvorpaa Dagens Fødselar har holdt Hovedet oven Vande ved at vise Initiativ og Energi. Sidst har man vedtaget at udgive en ny Kortbølge-Haandbog, der bliver paa 200 Sider. I det hele taget har den danske Kortbølgeamatørbevægelse et Kvalitetspræg, der kun er glædeligt, og som lover godt for, at Danmark atter kan være levende og stort med, naar der atter kan sendes over hele Jorden. Der er virkelig Grund til at lykønske med de 15 Aar. E.D.R.s Formand modtog paa Foreningens 15 Aars Fødselsdag Lykønskningstelegrammer fra Viborg Afdeling samt 2NU. 119

4 Ultrakortbølge- Antenner (II) Foredrag holdt i den københavnske 1. Juni 1942 ai Civiling. Afdeling H. C. Jørgensen OZ7N 4. Fødeledninger Feedere kan enten være afstemte eller uafstemte, og her er afstemte Feedere almindeligt anvendt af de fleste Amatører og skal derfor kun kort omtales. Fig. 4a og b viser, hvorledes en afstemt Feeder, som bestaar af to Lechertraade med en indbyrdes Afstand af 4 6 cm, kan tilkobles en Ultrakortbølgesender. Fig. 4a angiver en parallelafstemt Feeder, hvor man har en Spændingsbug ved de to Instrumenter, og 4b viser en serieafstemt Feeder, hvor der ved Instrumenterne er et Spændingsminimum. Feederne skal saa vidt muligt være et lige eller ulige Antal kvarte Bølgelængder, alt eftersom Antennen fødes i en Spændings- eller Strømbug, men kan desuden afstemmes ved Hjælp af Kondensatorerne C p og C 3. Arrangementet 4b er at foretrække, da man bedre kan afbalancere de to Grene, saaledes at Udstraalingen fra Feederen er mindst mulig. At Antennen er strømfødet vil sige, at den fødes i Midtpunktet, hvor Strømmen er størst, som en Dipolantenne, medens en spændingsfødet Antenne fødes i den ene Ende, hvor Spændingen er størst, som en Zeppelin-Antenne. Langs Feederen danner der sig staaende Bølger, men da Strømmene i Feedertraadene er modsat rettet, ophæves Virkningen udadtil, saaledes at Udstraalingen kun er ringe. Hvis Feederen er lang (adskillige Bølgelængder) og ikke kan komme til at hænge fuldstændig frit, kan en afstemt Feeder ikke anbefales ved ultrakorte Bølger. Desuden kan eventuel Udstraaling fra Feederen ændre Antennens Udstraalingsforhold og derved gøre den mindre effektiv. Man anvender derfor ved Ultrakort - bølgeantenner saavidt muligt uafstemte Feedere. Disse findes i to Former, nemlig som Parallelledninger og som koncentriske Rørledninger. Fig. 4c viser en Parallelledning, hvor Diameteren af de to Traade er 2a, medens Afstanden mellem Traadene er b. Tænker man sig, at Parallelledningen er uendelig lang, og maaler man Impedansen mellem de to Ledere, vil det vise sig, at den er ren ohmsk og kan udtrykkes ved Formlen: Rk = g b/a Ohm R k kaldes Parallelledningens karakteristiske Modstand og belaster en Sender med Modstanden R k, saafremt Parallelledningen selv afsluttes med Modstanden R k. Parallelledningen skal derfor tilsluttes Antennen i Punkter, hvor Antenneimpedansen er lig den karakteristiske Modstand. Naar Feederen er afsluttet rigtigt, vil der langs den ikke dannes staaende Svingninger, men Strøm og Spænding vil være tilnærmelsesvis konstante, idet de dog aftager lidt langs Feederen paa Grund af dennes Dæmpning. Hvilke Værdier kan R k nu have for en saadan Feeder, der skal anvendes til en Ultrakortbølgeantenne? I Praksis vil Værdien for R k ligge mellem 450 og 600 Ohm. Er Traadtykkelsen 2a = 2 mm, svarer det til: R k = 450 Ohm Afstanden b = 4,3 cm = 500 = 6,5 = 600 = 15 Af mekaniske Hensyn bør b næppe være mindre end 5 6 cm, saa meget mere som Dæmpningen formindskes, naar Afstanden b vokser. Paa den anden Side er det en Fordel, at Afstanden mellem Traa- 130

5 dene kan blive saa lille som mulig, da Straalingen fra Feederen derved kan holdes nede. 600 Ohm er en meget anvendt Værdi for R k, men ved Ultrakortbølger bør man gaa lidt ned og regne med R^ = 500 Ohm som Standardværdi. I Halvbølgeantennens Midtpunkt er Impedansen ca. 80 Ohm, saa Parallelledningen kan ikke benyttes direkte til Strømfødning af en Antenne. Tilslutningspunkterne skal ligge et Stykke paa hver Side af Midtpunktet, hvor Impedansen er 500 Ohm, og Impedansen er her ikke ren ohmsk men af reaktansagtig Karakter. Imidlertid viser det sig, at Tilpasningen ved Antenner ingenlunde behøver at være fuldkommen. Man kan udmærket tillade en Impedansforskel paa % og alligevel faa en tabsfri Feeder. Tilpasning af en Feeder kan, som det skal vises senere, foretages paa forskellig Maade. Paa Fig. 4d er angivet en koncentrisk Rørledningsfeeder, hvor den inderste Leders ydre Diameter er benævnt d, og den yderste Leders indre Diameter D. Den karakteristiske Modstand for en Rørledning kan bestemmes af Formlen: R k = 138 log D/d Ohm Rørledningens karakteristiske Modstand vil i Almindelighed være mindre end Parallelledningens, og undersøger man Tabene for en Rørledning, vil det vise sig, at for en bestemt Værdi af Forholdet D/d faar man mindste Dæmpning. Er Betingelsen D = 3,6 d opfyldt, giver en Rørledning og en Parallelledning samme dielektriske Tab, saafremt man for sidstnævnte har, at b/2a = 2 (Forholdet mellem Ledningsafstand og Traadtykkelse). Da dette Forhold sædvanligvis er større end 2, kan det siges, at en Rørledning giver større dielektriske Tab end en Parallelledning. Derimod har Rørledningen praktisk talt ingen Straalingstab. D = 3,6 d giver R k = 77 Ohm. R k bør saa vidt muligt være af Størrelsen Ohm, og dette er saa meget gunstigere, som Straalingsmodstanden for en Halvbølgeantenne er 73 Ohm. Rørledningen er derfor overordentlig anvendelig som Feeder for en strømfødet Halvbølgeantenne. Tabene i en Rørledning bestaar af to Faktorer, hvoraf den ene afhænger af den indre Leders Dimensioner og Dielektrikum mellem den og det omgivende Rør og er proportional med sqr(f)og sqr(e) medens den anden Faktor afhænger af Dielektrikumets Tabsvinkel. For en god Feeder med Luftmellemrum er første Faktor alt overvejende. Ved 56 MHz er Tabet, naar den indre Leder er 1 mm og R k = 77 Ohm 0,045 db/m, d. v. s. man faar 10 % s Tab ved en Rørlængde paa 9 m. Ved en Rørlængde paa 66 m er Energien faldet til Halvdelen, saa man ser, at en Rørledningsfeeder helst ikke maa være længere end en Snes Meter. En simplificeret Form for en Rørledningsfeeder kan laves ved at lade 4 Traade omslutte den indre Leder og forbinde Traadene ved Enderne, men ved Ultrakortbølger er en Rørledningsfeeder absolut at foretrække. Den er ikke saa let at konstruere for en Amatør, og der findes da ogsaa i Handelen nogle bøjelige Rørledninger, hvor den indre Leder holdes paa Plads ved et spiralsnoet Dielektrikum. Den karakteristiske Modstand er forholdsvis høj, ca Ohm. Endelig kan man som Feeder benytte snoet Glansgarn, og selv om en saadan Feeder paa Grund af forholdsvis høje Tab ikke kan anbefales ved Ultrakortbølger, saa kan den i mange Tilfælde gøre god Fyldest, især hvis den ikke bliver for lang (indtil 5 m). 5. Antenneformer Af de enkle Antenneformer er den simpleste og mest anvendte Antenne den horisontale Halvbølgeantenne, som tidligere er omtalt. Længden skal være en lille Smule kortere end en halv Bølgelængde, nemlig 0,47 X. Antennen udviser Retningsvirkning, og Udstraalingen er størst i en Plan, der staar vinkelret paa Antennen. Man kan benytte afstemt Feeder, men det vil være naturligt at anvende en uafstemt Feeder, da Antennen fødes i en Strømbug, og man derfor ved Anvendelse af en af de tidligere omtalte Feedere kan faa fuldstændig Tilpasning. Simplest er det at bruge en snoet Glansgarnsledning, men bedre er det at anvende en Rørledningsfeeder som vist paa Fig. 5a. Ønsker man en Parallelledningsfeeder, kan Antennen udformes som angivet paa Fig. 5b. Der er her benyttet den saakaldte Delta-Tilpasning, hvor man kommer med en 500 Ohms Feeder og fører den til Antennen i Punkter med ovennævnte Impedans. Dimensionerne for Delta Feederen fremgaar af Figuren. En anden Udformning er Q-Antennen, som er vist paa Fig. 5c. Her fødes Antennen fra 500 Ohms Feederen, idet der indskydes et Tilpasningsled, som er λ/4 12*

6 langt. Dets karakteristiske Modstand skal være mellemproportional med Feeder- og Antenneimpedans, altsaa R t = sqr(rf R a,) og da Rf = 500 Ohm og R a = 73 Ohm, bliver Rt ca. 200 Ohm. Benytter man et saadant Tilpasningsled, vil Reflektionerne fra Antenne og Feeder ophæve hinanden, saaledes at man undgaar staaende Bølger. Et Tilpasningsled paa 200 Ohm kan bestaa af to parallele Rør med 1 cm s ydre Diameter og med et Mellemrum paa 2 cm. Det er tidligere omtalt, at en Ultrakortbølgeantenne ikke maa være for selektiv, og at man undgaar dette ved f. Eks. at lave Antennen af Rør. En Udformning af en ikke selektiv Antenne er vist paa Fig. 5d, hvor der til en almindelig Dipol er føjet et gennemgaaende Parallelstykke. Antennen kan fødes direkte fra en 500 Ohms Feeder. Den vertikale Halvbølgeantenne giver god horisontal Udstraaling og er ikke retningsbestemt. Den kan udformes som vist paa Fig. 5e, hvor den nederste Antennedel er et Rør, der omgiver Feederen. Man opnaar herved at føre Feederen til Antennens Midtpunkt uden at indvirke paa Antennens Straalingsfelt. I Stedet for at lade den nederste Antennehalvdel være et Rør kan den bestaa af 4 Stænger, men desuden kan man lade Stængerne gaa vandret ud fra Fødepunktet og faar da den saakaldte Brown Antenne (Fig. 5f). Straalingsmodstanden for sidstnævnte er temmelig lav (21 Ohm), og der maa derfor laves en gradvis Indsnævring af Rørfeederen, hvor denne nærmer sig Fødepunktet. Neutrofon- Modeller 1943 Sølvsegl de Luxe Gennem flere Aar har Neutrofons Sølv- og Guldsegl-Apparater hævdet sig blandt Eliten af den danske Radioindustris Frembringelser, og Firmaets 3 Modeller til den kommende Sæson er værdige Arvtagere af tidligere Aars Typer. De nye Modeller bærer Betegnelserne Sølvsegl 4204, Sølvsegl de Luxe 4305 og Guldsegl I Overensstemmelse med Tidens Krav er alle Modeller forsynet med den allerede kendte Baandspredning for KB-Radiofoniomraaderne. Paa dette Felt har Neutrofons Teknikere ydet en bemærkelsesværdig Indsats. Som bekendt kan det have sine Vanskeligheder at holde KB-Stationerne indenfor Stationsfelterne, naar Omraaderne er spredt for meget et Problem, der tilsyneladende kun kan løses ved at snævre Omraaderne sammen, saa Frekvensdriften kun udgør en lille Procentdel af Omraadets Bredde paa Skalaen. Men paa Neutrofon er man gaaet en anden Vej. Teknikerne har taget Tyren ved Hornene og systematisk søgt efter Aarsagerne til den kedelige Ufuldkommenhed ved Baandspredningen. Disse Undersøgelser har ført til en gennemgribende Ændring af Apparaternes HF-Del, hvorved det er lykkedes at opnaa en næsten fuldstændig Frekvensstabilitet, og samtidig har man været i Stand til at bibeholde den ideelle Baa.ndspredning, hvor KB-Stationerne i hvert af Omraaderne er fordelt over Skalaen i hele dens Længde. Radiopressen om E. D. R. I Radio Magasinet for September skriver Bladets Redaktør, Gerh. Hansen, OZ7G, følgende i Anledning af E.D.R.s Fødselsdag: Eksperimenterende Danske Radioamatører, danske Kortbølgeamatørers Forening, har i disse Dage bestaaet i 15 Aar, idet Foreningen ved et maalbevidst Arbejde fra en ganske lille Begyndelse for de mange Aar siden har arbejdet sig op til en stor og stærk Forening med Medlemmer fra alle Samfundslag. Radiomagasinets Medarbejdere har været Medlemmer i mange Aar, og en Mængde af Teknikere indenfor Radiofoni og Radioindustri arbejder med i Foreningens Kreds, ligesom E.D.R. har betydet meget for Industrien derigennem, at den har givet unge Mennesker saa stor Indsigt i Radioarbejdets Problemer, at mange senere har kunnet gaa ind i Radioindustrien og ydet værdifuldt Arbejde i den hastige Udvikling. E.D.R. har derfor haft sin store Betydning for vort Land og vil have det, saa længe Foreningen holder den Linie, den saa smukt har fulgt gennem de forløbne 15 Aar. Det er ejendommeligt at se, at den nuværende Tid, hvor al Amatørsending er forbudt, og hvor alle Amatørstationer er opmagasinerede hos Myndighederne, ikke har medført nogen Nedgang i Medlemstallet, idet E.D.R. ved 15 Aars Dagen staar med sit hidtil højeste Medlemsantal. Dette skyldes utvivlsomt, at Foreningens Ledelse med stor Dygtighed har kunnet føre Medlemmerne ind i forskellige andre Grene indenfor Radioeksperimenternes store Felt, saaledes at det i Dag er teknisk Undervisning, Foredrag, Bygning af Modtagere og Forstærkere, Maalinger og mange andre Ting, der tages op til Behandling. Hertil har Foreningens udmærkede Medlemsblad OZ i høj Grad medvirket. Bladet er det typiske Medlemsblad, levende og godt og aabent for alle Medlemmer, saavel med tekniske Artikler som med Kritik og Polemik. Inden E.D.R. blev en stor Forening med eget Medlemsblad havde det Plads for Stof i forskellige Radiotidsskrifter, og Radio Magasinet havde ogsaa i nogle Aar den Glæde at kunne huse Foreningens Medlems-Sider. Foreningen blev startet for 15 Aar siden af nogle faa Polyteknikere og var i den første Tid nærmest en københavnsk Forening, hvor især stud. polyt. er med Elektricitet som Speciale mødtes. Derpaa blev der oprettet Underafdelinger rundt omkring i Landet, hvor Radioamatørerne gjorde et godt Arbejde. Og gennem Aarene fik Foreningen det udprægede Lands-Samarbejde i Gang, som nu gør E.D.R. til saa stærk en Sammenslutning. E.D.R.s Betydning er uomtvistelig. Vi ønsker til Lykke med de 15 Aar og haaber, at Senderne snart kan bruges igen. G. H. 122

7 dr RUBRIKKEN Redigeret af Kirødi E. Lægrringr, OZ-DR152 FM og- Ultralkortebølger Fra første tekniske Kontor (P&T) har vi modtaget nogle Aflytningsresultater, der er opnaaet i de sidste Maaneder. Det er kedeligt, at det ikke er E.D.R.s Medlemmer, der gennem FM-Testen tilvejebragte disse Resultater, men P&Ts egne Teknikere, der har maattet rejse Landet rundt og gøre deres Erfaringer. Det blev, da FM-Testen startede, udtalt, at der sikkert var Mulighed for at høre FM-Senderen ogsaa udover de 50 km, som angaves som Senderens Rækkevidde. (Se f. Eks. OZ April 41 Side 63). Det er beskæmmende at se, at der kun var een Amatør udenfor København, som havde den Tro paa Mulighederne, at han satte sig til at lytte efter FM-Senderens Signaler. At han ogsaa opnaaede at høre dem, regner han sikkert selv for et Held, men første Tekniske Kontors Aflytningsresultater siger noget derom: De omhandlede Forsøg er opnaaet ved Benyttelsen af en transportabel Modtager med 1 HF-Trin, 1 Blandingsrør separat Oscillator, 1 MF-Trin, 2 Begrænsertrin, 1 Frekvensdetektor og 1 LF-Trin altsaa en Modtager, der er noget simplere end den, der fornylig blev beskrevet i OZ af Ingeniør Gravenhorst. Som Antenne anvendtes en lodret Dipol bestaaende af 2 Automobilantenner hver ca. 150 cm lange. Der er udført Forsøg følgende Steder: Aarhus. (Marselisvej) Højde ca. 15 m, Afstand ca. 156 km. Antennen ophængt i ca. 8 m høj Flagstang. Modtagningen varierede fra uhørlig til Tale let forstaaelig. Agri Bavnehøj. (Mols) Højde ca. 137 m, Afstand ca. 140 km, Tale fuldt forstaaelig. Ejer Bavnehøj. Højde ca. 172 m, Afstand ca. 175 km, Antennen anbragt i 10 m Taarn. Senderen høres konstant og fuldt forstaaelig. Himmelbjerget. Højde ca. 147 m, Afstand ca. 185 km. Antennen anbragt paa Vandtaarn ved Himmelbjerggaard. Senderen høres forstaaelig, men ikke saa kraftigt som paa Ejer Bavnehøj. Programmet for FM-Udsendelserne er stadig som anført i Generaldirektoratets Brev af den 6. Januar. Dog foretages der nu i Almindelighed ogsaa Udsendelser Mandag og Tirsdag, saaledes at der i Reali- teten er daglige FM-Udsendelser Kl. 15,00 23,00. Onsdag og Torsdag sendes AM i Tiden Kl. 14,00 ca. 14,50 af Hensyn til Sammenligning AM-FM. Det er altsaa muligt at høre FM-Senderen ogsaa udenfor Københavns nærmeste Omegn. Udsendelserne med AM giver de Amatører, som ikke ønsker at bygge en speciel Modtager Lejlighed til Forsøg med almindelige Modtagere. Den Modtager, der er benyttet til ovennævnte Aflytninger, kan let sammenstilles efter de givne Oplysninger og Ingeniør Gravenhorsts Artikel her i OZ. Endvidere kan enhver jo bygge efter de for Haanden værende Komponenters Princip. Der er Muligheder nok for en vaagen Amatør, der vil i Gang med et interessant Arbejde og støtte E.D.R.s Prestige. Antenneproblemet behandler OZ7N jo i Øjeblikket her i OZ, og P&T Resultaterne synes at pege hen imod, at jo højere Antennen er, des bedre Aflytning. En opfindsom Amatør, der ikke paa anden Maade har Mulighed for et godt Resultat, kunde jo f. Eks. sætte en Antenne op ved Hjælp af en Drage; det er med Held blevet gjort i U.S.A. Noget helt andet er, at der er meget andet at gøre ved U.H.F. end Aflytning af FM-Senderen. En meget aktiv DR-Amatør har sendt os en Rapport over noget mærkeligt, han har hørt i Omraadet mellem 5,1 og 6,3 m. Eftér Rapporten at dømme er det en Øvelse af et amerikansk Amatørkorps. Der var mere end en halv Snes Stationer i Gang samtidigt. Der blev skiftet meget hurtigt, og Svarene kom paa samme Frekvens. Teksten bestod af fircifrede Tal og Kodeord. At Svarene blev afgivet paa samme Frekvens tyder paa en meget stor Frekvensstabilitet i de benyttede Apparater. Rapporten er interessant paa mange Punkter, men det vil vi ikke komme ind paa her. Vi nævner den blot for at vise, at de Amatører, som stædigt holder fast ved U.H.F., ogsaa af og til kan opleve noget interessant. U.H.F. er et Felt med store Muligheder, men kræver en noget større Energi fra Amatørens Side end Fortidens QSL-Jagt, ligesom den kræver en solid teknisk Viden, hvis Arbejdet skal have nogen praktisk Betydning. Der er i Dag ingen Tvivl om, at Fremtiden vil bringe praktiske Anvendelser af U.H.F., som vi i Dag ikke drømmer om. Danske Amatører vil 123

8 kunne gavne sig selv og E.D.R. ved at ofre noget mere paa Arbejdet med U.H.F. i Øjeblikket. P&T giver os Lejlighed til at gøre dette Arbejde efidnu mere interessant ved stadig at udsende Programmer over FM-Senderen til Trods for, at der kun er meget faa, der aflytter disse Udsendelser. Det var maaske et Forsøg værd at gentage FM- Testen under en eller anden Form og haabe paa, at der nu var adskilligt flere, som gav sig i Lag med Opgaverne paa U.H.F. Boganmeldelse Fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet har vi modtaget det sidst udkomne Bind af den Række Lærebøger, som Generaldirektoratet har ladet udarbejde til Brug paa Post-og Telegrafvæsenets Kursus og Fagprøver. Af de foregaaende Bind kender vi kun det første Bind, der benævnes A og omhandler Elektroteknik. Vi vil meget anbefale at anskaffe sig dette Bind, før man gaar i Gang med det sidste, der omhandler Radioteknik og benævnes Bind F. Det sidste Bind er næsten uden Værdi alene, blandt andet paa Grund af de stadige Henvisninger til Bind A. Naar dette er sagt, kan vi kun anbefale Bøgerne, der indeholder alt, hvad en Radioamatør kan vente at have nogen Gavn af, og enhver Radiotekniker vil med disse Bøger være paa sikker Grund under Udøvelsen af sit Fag. Den tilsendte Bog er paa 216 Sider med 214 Fotografier og Tegninger. Indholdet spænder over alt fra Senderens Oscillator over Antennen, Forplantningen i Rummet, Modtagerantennen og Modtagerens Virkemaade indtil Telefonen. De viste Eksempler er en Del udenfor det almindelige, idet de er taget fra den kommercielle Praksis, men dette kan kun være et Plus for Amatøren, der her faar et Indblik i Sendere og Modtagere, der skal benyttes i dagligt Arbejde paa Radiostationer, hvor Apparaternes sikre Drift spiller en større Rolle end ved Amatørens Experimenter. Bogens Forfatter, Telegrafingeniør cand. polyt. G. E. R. Bramslev, er saa velkendt blandt danske Kortbølgeamatører, at yderligere Præsentation er unødvendig. Til Slut skal lige nævnes, at Bogen kan købes paa alle Landets Postkontorer. Leveringstiden er en Dag eller to, alt efter hvor langt Postkontoret ligger fra Generaldirektoratet i København. Prisen er Kr. 4,50. K. E. L. Generalforsamling i E.D.R. E.D.R.s Generalforsamling afholdes i Aar Søndag den 27. September Kl. 14,00 paa Folkets Hus, Amaliegade, Aarhus. Dagsordenen omfatter: 1. Valg af Dirigent. 2. Formanden aflægger Beretning. 3. Kassereren fremlægger Regnskabet i revideret Stand. 4. Eventuelle Forslag til Vedtægtsændringer. 5. Almindelig Drøftelse af Foreningens Virksomhed. 6. Valg af Formand. 7. Valg af 6 andre Bestyrelsesmedlemmer og 2. Suppleanter. 8. Valg af 2 Revisorer og 1 Suppleant. 9. Eventuelt. Til Punkt 4 er der indkommet Forslag om fuldstændig Revision af E.D.R.s Love. Forslaget til nye Vedtægter findes aftrykt omstaaende i Henhold til Vedtægternes 8. Under Punkt 9 behandles Forslag fra Kreds 8 om Udvidelse af Kredsenes Antal i Henhold til tidligere indsendte Forslag. Der tilstedes kun Adgang til Generalforsamlingen mod Forevisning af gyldig Kontingentkvittering for Juli Kvartal Samme Kvittering benyttes ved Afstemning med Fuldmagt. Bestyrelsen. Program for Dagen: Kl. 10,00 prc.: Besøg paa Universitetets Højspændingslaboratorium. Mødested: Universitetets Hovedbygning. Der indlades ikke Besøgende efter Kl. 10,00. Kl. 14,00: Generalforsamling i Folkets Hus, Amaliegade. Kl. 15,00: Fælles Kaffebord, hvorefter Generalforsamlingen fortsættes. Kl. 18,00: Middag. Der serveres Steg og Dessert for en Pris af Kr. 3,50 pr. Kuvert. Bestilling ved Kaffebordet. Dersom Tiden tillader det, vil der om Aftenen blive forevist Farvefilms, ligesom der bliver afholdt Auktion over medbragt Radiomateriel. Saafremt tilrejsende Amatører ønsker at medbringe Frokost, vil der være reserveret Lokaler dertil. Frokosten indtages umiddelbart efter Besøget paa Universitetet. Dansk Tidsskrift-Index Syvogtyvende Aargang af ovennævnte Index er udkommet. Det er et stort Værk, som indeholder en systematisk Fortegnelse over Indholdet af ca. 260 danske og en Del andre nordiske Tidsskrifter i 1941, deriblandt OZ. Indexet er udgivet af Statens Bibliotekstilsyn og udarbejdet af Biblioteksdirektør Th. Døssing og Biblioteksinspektør Robert L. Hansen. Det er i Kommission hos Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busk, København. ÎS4

9 Forslag til nye Vedtægter for Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører 1. Foreningens Navn er Experimenterende Danske Radioamatører, forkortet E.D.R. Foreningen er den danske Afdeling af The international Amateur Radio Union (I.A.R.U.) og Nordisk Radio Amatør Union (N.R.A.U.). 2. E.D.R.s Formaal er at samle alle danske Kortbølgeinteresserede, virke for Kortbølgeradioens Udvikling og Forbedring af Kortbølgeamatørernes Arbejdsvilkaar og tekniske Kunnen samt repræsentere Kortbølgeamatørerne overfor andre lignende Organisationer, Post- og Telegrafvæsenet og andre Myndigheder. 3. E.D.R. udsender den 15. i hver Maaned sit eget Medlemsblad OZ, der redigeres af en Hovedredaktør og en Teknisk Redaktør. Hovedredaktøren er ansvarlig overfor Presseloven. 4. Foreningen opretholder til Brug for sine Medlemmer en QSL-Central, der ledes af en QSL-Ekspeditør, og som samarbejder med de tilsvarende Centraler i andre Lande. Saafremt der i et Land findes mere end een Kortbølgeforening, og een af disse er en Afdeling af I.A.R.U., finder Samarbejde kun Sted med denne Forening. QSL-Centralen ekspederer ikke QSL-Kort til eller fra ulicenserede danske Senderamatører. 5. Hvor flere Medlemmer af E.D.R. bor samlet, f. Eks. i en enkelt By, nærliggende Nabo-Byer eller et passende Landdistrikt, kan disse danne en lokal Afdeling af Foreningen og igennem Samarbejde virke for E.D.R.s Program. De lokale Afdelinger er helt igennem selvstændige; dog skal eventuelle Love for saadanne Afdelinger godkendes af E.D.R.s Ledelse, forinden de faar Gyldighed. 6. Medlemskontingentet er 12 Kr. pr. Aar eller 3,50 Kr. pr. Kvartal. For Medlemmer med Bopæl indenfor Københavns Lokalportoomraade andrager Kontingentet dog 16 Kr. pr. Aar eller 4,50 Kr. pr. Kvartal, hvoraf 4 Kr. pr. Aar henholdsvis 1 Kr. pr. Kvartal ubeskaaret udbetales den københavnske Afdeling til lokalt Foreningsarbejde. Ved Indmeldelsen betales et Indskud paa 3,50 Kr., hvori er inkluderet Tilsendelsen af Foreningens Emblem, Vedtægter samt Medlemscertifikat. Kontingentet betales forud, og undlader et Medlem at betale sit Kontingent rettidigt, betragtes Vedkommende som slettet af Medlemslisten. Saafremt slettede eller udmeldte Medlemmer paany ønsker at blive Medlem af E.D.R., skal der betales nyt Indskud. 7. Foreningens økonomiske Anliggender administreres af en Kasserer, og Regnskabsaaret er fra 1. Juli 30. Juni. Regnskabet omfatter Kasseregnskab og Statusopgørelse pr. 30. Juni. 8. Foreningen ledes af en Bestyrelse, der bestaar af en Formand og 6 andre Medlemmer. Formanden indkalder til Bestyrelsesmøde, saa ofte han finder det fornødent, eller naar mindst 3 Bestyrelsesmedlemmer begærer det. Bestyrelsen vælges for et Aar ad Gangen paa den ordinære Generalforsamling, og Genvalg kan finde Sted. 9. Paa sit konstituerende Møde vælger Bestyrelsen blandt sine Medlemmer Næstformand og Sekretær. De daglige Forretninger varetages af et Forretningsudvalg, der bestaar af Formanden, Næstformanden og Sekretæren. Hver Maaned udsender Formanden til de øvrige Bestyrelsesmedlemmer, Redaktørerne samt Kassereren en Beretning om Forretningsudvalgets Arbejde i den forløbne Maaned. Bestyrelsen udpeger paa sit konstituerende Møde endvidere Kassereren, QSL- Ekspeditøren, Hovedredaktøren, Teknisk Redaktør samt en Leder af Modtageramatørernes Arbejde (DR-Leder). Kassereren, Hovedredaktøren og Teknisk Redaktør har, saafremt de ikke i Forvejen er Bestyrelsesmedlemmer, Ret til at overvære Bestyrelsens Møder uden Stemmeret. 10. Saafremt et Medlem modarbejder E.D.R. eller ved sin Vandel findes at være til Skade for E.D.R.s Renomme, kan Bestyrelsen udelukke Vedkommende af Foreningen. Udelukkelsen gælder kun til den først følgende ordinære Generalforsamling, hvor der da skal træffes Afgørelse om Eksklusion. 11, Foreningens højeste Myndighed er Generalforsamlingen. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert Aar en Søndag i September Maaned. Hvert andet Aar afholdes Generalforsamlingen i København, ellers skiftevis i Odense og Aarhus. Dagsordenen skal mindst omfatte: 1. Valg af Dirigent. 2. Forhandlingsprotokollen. 3. Formanden aflægger Beretning. 4. Kassereren fremlægger Regnskabet i revideret Stand. 5. Eventuelle Forslag til Vedtægtsændringer. 6. Valg af Formand. 7. Valg af 6 andre Bestyrelsesmedlemmer og 2 Suppleanter. 8. Valg af 2 Revisorer og 1 Suppleant. 9. Eventuelt. 12. Forslag til Bestyrelses- og Revisorvalgene kan fremsættes paa Generalforsamlingen af ethvert Medlem. Revisorernes Mandater følger Bestyrelsens, og Genvalg kan finde Sted. Intet Medlem kan undslaa sig ved at modtage Valg til Bestyrelse eller Revision uden fyldestgørnde Grund; dog gælder Pligten kun for eet Aar. 13. Afstemningen ved Formandsvalget og de øvrige Bestyrelsesvalg er skriftlig. Alle andre Afstemninger kan foregaa ved Haandsoprækning. Alle Afstemninger afgøres ved simpel Stemmeflerhed; dog kræves der % Majoritet blandt de afgivne Stemmer til Vedtagelse af Vedtægtsændringer eller Eksklusioner. 14. Indkaldelse til ordinær Generalforsamling sker ved Bekendtgørelse i OZ med mindst 14 Dages Varsel. Samtidig med Indkaldelsen meddeles Dagsordenen. Eventuelle Forslag til Optagelse paa Dagsordenen under Punkt 5 og 9 maa være Bestyrelsen i Hænde senest den forudgaaende 1. August. Forslag til Vedtægtsændringer skal meddeles i deres Helhed i OZ samtidig med Indkaldelsen til Generalforsamlingen. En Generalforsamling er kun beslutningsdygtig i Sager, der findes optaget paa Dagsordenen; dog kan Ændringsforslag stilles paa Generalforsamlingen. 15. Adgang til Generalforsamlingen tilstedes kun mod gyldig Kontingentkvittering for det Kvartal, i hvilket Generalforsamlingen finder Sted. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, naar mindst 10 /o af Medlemmerne er repræsenteret. Er Generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes skriftligt til en ny, der afholdes een af de tre følgende Søndage. Den anden Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset Antallet af repræsenterende Medlemmer. Ved Afstemninger kan fraværende Medlemmer lade sig repræsentere ved Fuldmagter. 16. Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes af Bestyrelsen, naar den finder det fornødent, eller naar mindst 10 % af Medlemmerne skriftligt og med Angivelse af Forhandlingsgrundlag har begæret det. Betingelserne for Indkaldelse, Adgang, Beslutningsdygtighed og Benyttelse af Fuldmagter er ganske som ved den ordinære Generalforsamling. Saafremt Indkaldelsen er foranlediget af Medlemmerne, skal den fremkomme hurtigst muligt og senest 6 Uger efter, at Bestyrelsen har modtaget Begæringen. 17. Foreningens Opløsning kan kun finde Sted, naar % af Foreningens Medlemmer ved en Urafstemning stemmer derfor. Samtidig skal der træffes Bestemmelse om Foreningens Formue. 135

10 Kreds 1 E. D. R.s Københavnske Afdeling Alle Oplysninger faas ved Henvendelse til Formanden, Svend Nielsen, OZ7SN, Østrigsgade 12, St., Telefon Amager 8063v. Afdelingens Girokonto Nr. er Afdelingens Møder begynder Kl prc. Klublokale Haveselskabetsvej 3 (Wisbechs Selskabslokaler). Maanedens Begivenheder. Mandag den 10. August demonstrerede DR152 et Rørvoltmeter og gennemgik forskellige Opstillinger. Konstruktionen viste sig at have stor Interesse for Medlemmerne, og der var flere, der vilde bygge sig et lignende Rørvoltmeter. Mandag den 17. var der Kredsmøde. OZ7SN genvalgtes til Kredsleder. Under Eventuelt blev der en ret livlig Diskussion paa Grund af nogle Forespørgsler fra DR152. Mandag den 24. August havde vi en udmærket Fotoaften, idet Fotohandler Torkild Henriksen holdt et interessant Foredrag om teknisk Fotografering med særlig Henblik paa Kortbølgeamatørernes Nytte af at kunne tage gode Billeder af deres Modtagere. Endvidere demonstrerede Hr. Henriksen, hvorledes man let kunde foretage Reproduktioner af Diagrammer. Et Diagram fra OZ blev reproduceret, og det viste sig, at Reproduktionen var lige saa god som det originale Diagram. Mandag den 31. August havde vi Auktion over Radiodele. OZ5Z / OZ7SN. Program for den kommende Maaned: Mandag den 14. September. Ordinær Generalforsamling. Dagsorden ifølge Vedtægterne. Da der er meget vigtige Ting paa Dagsordenen, anmodes alle Medlemmerne om at give Møde. Mandag den 21. September. Diskussionsaften. Emne: Sendere for Kortbølgeamatører. Mandag den 28. September. Alm. Mødeaften. Mandag den 5. Oktober. Gennemgang af E.D.R.s Lærebog. Mandag den 12. Oktober. Foredrag af OZ7GL: Mine Oplevelser som Radiotelegrafist paa Island. Morsekursus. Der er endnu nogle Pladser ledige paa Afdelingens Morsekursus, der begynder omkring 1. Oktober, saafremt det fornødne Antal Deltagere melder sig. OZ7SN. Kreds 4 Kredsmødet i Odense begyndte med et Besøg paa Odense Statsbanestation, hvor de over 25 Deltagere blev sat grundigt ind i det store og indviklede Apparat, der hedder Sikkerhedstjenesten. Besøget var udmærket arrangeret, og det tjener OZ2ED til Ære, at det lykkedes, og at Besøget i det hele taget kunde finde Sted. Efter mere end to Timers Rundgang i de forskellige Afdelinger paa Stationen skiltes Deltagerne for senere at samles til selve Kredsmødet. Det var glædeligvis mange, der havde Damer med, og de fik under Mødet et lille Indblik i Arbejdet indenfor Kredsen. OZ2ED aflagde Beretning for det forløbne Aar; denne affødte en Del Diskussion og blev eenstemmigt vedtaget. Som ny Kredsleder valgtes OZ5AC. Efter Mødet vandrede hele Forsamlingen, ca. 30 Medlemmer med Paarørende, til Møntergaarden, hvis store og smukke Samlinger blev beset med Interesse. Om Aftenen samledes vi i vore Lokaler, hvor der var nogle Timers kammeratligt Samvær. Det blev en god Dag for Kredsen og for E.DR. OZ5AC. Odense Afdelingen Klublokaler: Nedergade 18 1 o. G. Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen og dens Lokaler rettes til Formanden, OZ2KG, Oskar Hansen, Kocksgade 73 L - Telefon Odense afholder sin halvaarlige Generalforsamling Onsdag den 16. September Kl. 20 prc. i Lokalerne, Nedergade 18. Dagsordenen er: Punkt 1 Valg af Dirigent 2 Formanden aflægger Beretning 3 Kassereren aflægger Regnskab 4 Valg af to Bestyrelsesmedlemmer samt 1 Suppleant 5 Valg af Revisor samt 1 Suppleant 6 Eventuelt. Program for Kursus i Vinter (Lærebog og Morse) tilrettelægges paa Generalforsamlingen. Derfor: Mød alle og vær med i Arbejdet! OZ2KG. Kreds 5 Haderslev Afdeling Mødet den 9. August hos DR552 var sløjt besøgt, idet der kun var mødt 5 Medlemmer. DR552 fortalte interessant og indgaaende om Ohms Lov. Den 23 August afholdtes Mødet hos OZ7CN. Til dette Møde var ogsaa kun mødt 5 Medlemmer. 7CN demonstrerede, hvorledes en Super blev trimmet, og viste, med hvilke simple Midler en Maalesender kan bygges. Maanedens Program : Søndag den 20. September afholdes Møde i Aabenraa. Kl. 14 mødes vi paa Folkehjem. Kl. 14,30 aflægger vi Besøg paa Glødelampefabriken Dan. Efter Besøget er der fælles Kaffebord og kammeratligt Samvær paa Folkehjem. Ved Kaffebordet vil. der blive afholdt en Pakkefest. Vi beder de Medlemmer, der kan, medbringe en Pakke af Værdi mindst 1 Kr. Medlemmer fra andre Afdelinger er særdeles velkomne. Der startes fra Torvet i Haderslev Kl. 12,30 pr. Cykle. Medlemmer, der ønsker at benytte Toget, kan rejse fra Amtsbanegaarden Kl. 11,

11 Søndag den 4. Oktober afholdes Møde hos DR543, Hans Schütz, St. Klinkbjerg, Haderslev. DR543 vil fortælle om forskellige Modulationsmetoder. Vel mødt! OZDR542. Kreds 7 Randers Afdeling 1 Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Lørdag den 19. September hos DR319, Bankassistent Berg Madsen, Hobrovej 32. OZ3G vil demonstrere sin Katodestraaleoscillograf og forklare dens Brug. OZ-DR319. Kredsmødet i Horsens. Søndag den 30. August afholdtes i Horsens et vellykket Kredsmøde for Kreds 7. Mødet havde samlet Deltagere til Trods for, at Vejret lagde alle Hindringer i Vejen, hvorfor mange udenbys Amatører svigtede. Horsens-Amatørerne beværtede ogsaa denne Gang de udenbys Gæster med Middagsmad. Kl. 14 samledes man ved Kaffebordene i Lokalafdelingens Lokale, hvor Kredslederen, OZ3FM, bød Deltagerne Velkommen, idet han rettede en særlig Velkomst til 2Q, der var Dagens Foredragsholder og havde ofret baade Tid og Penge for at komme til Stede. Efter Kaffen blev Bordene ryddet, og 2Q holdt et yderst interessant Foredrag om Radiohusets tekniske. Indretning, og saavel gennem Tekst som fortrinlige Lysbilleder fik Tilhørerne et Indtryk af den danske Radiofonis Højborg. Foredraget hilstes med stort Bifald. Ved selve Kredsmødet valgtes Medlem Nr til Dirigent, og OZ3FM aflagde derefter Beretning for den forløbne Periode og omtalte E. D. R.s Stilling i Dag. 3FM fremhævede særligt de fire Faktorer: Kammeratskab, Sammenhold, Taalmodighed og Dygtiggørelse. Endvidere oplyste 3FM, at Kreds 7 i Dag er E.D.R.s største Kreds. Beretningen godkendtes eenstemmigt. Som Kredsleder genvalgtes OZ3FM med Akklamation. Man drøftede paa Mødet E.D.R.s interne Forhold, og 3FM, 3XA, DR341, 4JJ m. fl. havde Ordet. Debatten var temmelig langvarig, men Diskussionen foregik i Fordragelighed og var saglig. Efter at endnu nogle Amatører havde haft Ordet under Eventuelt, sluttede Dirigenten Kredsmødet med Tak for Ro og Orden. Det skal dog bemærkes, at man havde holdt Spisepause under Kredsmødet, og senere arrangeredes der Spil om medbragte Pakker. Resten af Aftenen forløb med kammeratligt Samvær, som sikkert varede ved længe efter, at Referenten ved 22-Tiden tog med Toget hjem. OZ-DR341. Aarhus Afdeling- Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen rettes til Formanden, OZ3WK, 'Westy Kaiser, St. Billes Torv 8, Aarhus. Maanedsmøde afholdes Mandag den 21. September Kl. 19,30 i Klosterkafeen, Frue Kirkeplads. Program som sædvanlig!!! Denne Aften maa alle E.D.R.-Medlemmer i Aarhus og Omegn give Møde, da vigtige Ting i Forbindelse med Generalforsamlingen skal drøftes. OZ3WK. FOR 10 AAR SIDEN SEPT OZ 4. Aargang Nr. 9: Ved Helmer Petersens Fratræden er Hvervet som E.D.R.s Sekretær overladt til OZ1D, mens OZ7F fra og med dette Nummer har overtaget Redaktionen af OZ. Samtidig indføres det Princip, at hvert Nummer bringer en ledende Artikel. OZ4H er blandt de nye licenserede Amatører, og OZ-DRIOO er nu blevet indregistreret. E.D.R. har ansøgt Generaldirektoratet om visse Lempelser i Licensbestemmelserne, og Resultatet meddeles nu. Man er gaaet med til at indføre den saakaldte Begynderlicens med Morsehastighed 40 Tegn i Minuttet, og det kan endvidere lade sig gøre at faa Tilladelse til at sende Døgnet rundt paa Betingelse af, at Amatørstationerne ikke forstyrrer bestaaende Radiotjenester, herunder Radiofonien. Derimod kan Generaldirektoratet ikke imødekomme E.D.R.s Ønske om at faa Licensafgiften nedsat fra 20 til 10 Kr. ved Fornyelse. OZ2Z beskriver sin Radiostation i Thule, og det meddeles samtidig, at OZ2E som den første danske Amatør har haft QSO med 2Z fra den nye DX-QRA. E.D.R.s Aarsregnskab slutter med et Underskud paa næsten 550 Kr. Da den nye Redaktør har ønsket at arbejde uden Honorar, er OZ blevet udvidet til 12 Sider. Dette Nummer bringer iøvrigt Reportage fra OZ7GL s Afrejse til Island. OZ7F. Fra Radio-Tidsskrifternes Verden Populår Radio, Stokholm, Juli August. Radiomusikken og den akustiske Kvalitet, af Erik Holmberg. Strømstabilisering, af Diplomingeniør Rudolf Schiffel. Beregning af Udgangstransformatorer, af Civilingeniør Holger Marcus. Rumakustik og Mikrofonplacering, af Ingeniør Arne Djurberg. Decibel, Neper og Phon, af Teknolog Nils Hunnefelt. Apparatserie for Nybegyndere, af S. Thurlin. For Servicefolk og Amatører, af Lennart Bjurstrom. Resonans ved Højfrekvens, af Ingeniør Uno Johansson. Spørgsmaal og Svar m. m. Populær Radio, September. Dr. phil. og techn. Valdemar Poulsen, Nekrolog. Hvad er Decibel. Bas- og Diskantregulering. Diagramnyt. Transportable Modtageres Teknik. Lokal Forsats til P.R. Kvalitetsforstærker, Konstruktion. Simpel 2-Kanal-Forsats. Nye Kortbølgeantenner. Grammofon Tips. Radio-Tips. Radio Ekko, September. De nye Modtagere. Rumakustik. Moduleret Signalgenerator, Konstruktion. 9 khz-tonegenerator, Konstruktion. - Ekstrahøj ttalerens Kobling. Spektroskopet. Lidt om Højttaleren III. Diagrammer og Noter. Hvorfor Vekselstrøm-Konkurrencens Afslutning. Tre-Rørs Radiofonimodtager med kun 2 Rørsystemer. R.E. Kvalitets-Anlæg 1943, Konstruktion. Radio Magasinet, September. Valdemar Poulsen in memoriam. Forskellige Maalinger af Modulationsgraden. Sæsonens nye Modtagere. Naar Modtageren piber eller brummer. 50 Aars dansk Radiofoni. E.D.R. fylder 15 Aar. En rigtig Amatør modtager, efter OZ Marts 1942 (OZ7SN's Modtager). 127

12 QRA-RUBRIKKEN Nye Medlemmer Gustav Ankerstjerne, Sofiendalsvej 41, Aalborg Chr. Lambertsen, Storegade 16, Varde. (Kreds 6) Bjørn Andersen, Jyllingevej 2, Vanløse. (Kreds 1) Niels Christiansen, Solsortvej 10, Kbhvn. F. (Kreds 1) Wilhelm A. Schwalbe, Gyvelv. 11, Randers. (Kreds 7). (Kreds 8). Nye Adresser P. Beyer, Dybendalsvej 15, Kbhvn. F. (Kreds 1/1) R. P. Christensen, Amaliegade 37 o. G., Horsens. (Kreds 7/7) N. Frøslev, Bursø. (Kreds 3/3) P. Erhardtsen, Villa Capri, Sommerlyst, Gilleleje. (Kreds 2/2) H. Steen Jensen, OZ6Q, Arnen, Jelling. (Kreds 4/7) A. P. Christensen, Atxnslev E/V, pr. Hjulby, Fyn. (Kreds 8/4) Kaj Grosted, Ungdomshjemmet, Maribo. (Kreds 1/3) G. Skovmand, c/o Overlærer Skovmand, Løgiimkloster. (Kreds 7/5) Arne Hansen, Hobrovej 66, Aalborg. (Kreds 8/8) T. Sørensen, CBU 112/Sørensen, Nordjysk Udrykningskolonne, Vraa Kaserne, Vraa. (Kreds 8/8) K. Svendstorp, Middelfartvej Odense. (Kreds 4/4). Slettet af Medlemslisten 7 - P. E. Thorning Jepsen, OZ7DM, Kbhvn. F. (Kreds 1) N Nielsen, OZ3NN, Vorup Kommunekontor pr. Randers. (Kreds 7) C. G. Christensen, OZQ, Nyborg. Udm. (Kreds 4) Johs. Erstad, Kbhv. F. Udm. (Kreds 1) Orla Ohlsen, OZ3T, Kbhv. N. (Kreds 1) Sv. E. Andersen, Odense. Udm. (Kreds 4) P. a Porta, OZ3AP, Kbhvn. Søborg. (Kreds 1) H. Chr. Griinfeld, Sønderborg. (Kreds 5) L. Clausen, OZ5LBC, Kbhvn. S (Kreds 1) E. Rørvig, OZ7UN, Fredericia. (Kreds 7) N. J. Yding, Haslev. Udm. (Kreds 2) H. Jepsen, Hovslund. (Kreds 5) Akel Tjelund, OZ6W, Ugerløse. (Kreds 2) Dan Bolt Zandersen, Hillerød. (Kreds 2) Ole Jensen, Nykøbing F. (Kreds 3) E. Brodersen, Holte. Udm. (Kreds 1) Aa. W. Nilausen, OZ5WN, Søborg. Udm. (Kreds 1) M. Haugaard, Hønnested, Mejeriby, Sindal. (Kreds 8) Joh. Th. Petersen, Kbhvn. V. (Kreds 1) Kaj Larsen, Aalborg. (Kreds 8) Kai Selmer Jensen, Kolind. (Kreds 7) Arne Jørgensen, Haderslev. Udm. (Kreds 5) Sv. Nielsen, Aalborg. Udm. (Kreds 8i S. Holmgaard Christensen, Kbhvn. K. (Kreds 1) B. Biilow Gerke, Egøjevej 13, Køge. (Kreds 2) A. Thomsen, Aalborg. Udm. (Kreds 8) A. Brix, Herning. (Kreds 6) F. A. Larsen, Kbhvn. S. (Kreds 1) H. Larsen, Kbhvn. F. (Kreds 1) F. E. Rasmussen, Hundslund. (Kreds 7) N. Juel Guldhammer, Kbhvn. 0. (Kreds 1) H. R. Larsen, Hillerød. (Kreds 2) Børge Christensen, Kbhvn. Valby. Udm. (Kreds 1) E. Hallbjørnson, Kbhvn. N. (Kreds 1). Teknologisk Institut har udsendt Kursusplan for Sæsonen 1942/43, og Planen omfatter særdeles mange Kursus vedrørende Radioteknik. Pladsen i OZ tillader ikke, at vi gengiver disse, men interesserede Amatører kan ved Henvendelse til Teknologisk Institut, Hagemannsgade 2, København, faa tilsendt nærmere Oplysninger. DANSKE HAMS 98-OZ7GB Det er Aar siden, at 7GB begyndte at beskæftige sig med Radio, idet han i 1926 begyndte at bygge BCL-Modtagere, og Kortbølgemodtagere fulgte efter samme Aar. Interessen for Radio gik i den Grad 7GB i Blodet, at han i 1929 fik Beskæftigelse i Radioindustrien, og indenfor denne har han siden haft sit Virkefelt. I 1939 kom Indmeldelsen i E.D.R., hvorefter Interessen samlede sig om at erhverve Licens til Senderen. Dette skete i Juni 1939, og 7GB s Speciale er Morse. Det var jo ikke mange Maaneder, 7GB fik Lov til at arbejde med Senderen, før Suspensationen kom, og alligevel lykkedes det ham at faa mange Resultater med Senderen, idet han paa 40 m opnaaede ca. 100 QSO, deraf 1 DX. Senderen var dog ikke alene 7GB s Interesse. Afdelingsarbejdet i Horsens fik han nærmere Føling med, og siden Oktober 1939 har han været Formand for Horsens Afdeling, een af de mest virksomme indenfor E.D.R.»OZ«udgives af Landsforeningen»EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER«, Postboks 79, København K. Teknisk Redaktør: Knud E. Lægring, Vesterbrogade København V. Alt Teknisk Stof og Komponenter til Anmeldelse sendes hertil. Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Arne Sindal Sørensen, Hans Brogesgade 33 2, Aarhus. Hertil sendes alt øvrigt Stof, som ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5., og Klichéer bestilles den 1. i Maaneden. Sekretær: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. Telefon Damsø Hertil sendes al Korrespondance vedr. Foreningsforhold. Kasserer: O. Havn Eriksen, Maribo. Hertil sendes alt vedrørende Indmeldelser, Adresseændringer og Pengesager. (Giro Nr ). QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. Tlf. Damsø QSL-Kort kan sendes til Box 79, København K. Giro Nr DR-Leder: Knud E. Lægririg, Vesterbrogade København V. Annoncechef: Kaj Nielsen, UlniBiTchs Allél7. Kbh.S. Tlf. Amager Amatør-Annoncer sendes til Kassereren og betales forud. Ekspedition: Reklametrykkeriet (P. Buseh), Aarhus. Klager vedrørende Tilsendelsen af»oz«rettes til Postvæsenet, og hvis det ikke hjælper da til Kassereren. Eftertryk af»oz«s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse. Afleveret til Postvæsenet Fredag d. 11. September. Trykt i Reklametrykkeriet (P. Buseh), Aarhus. 128

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 10. marts 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere