Den nye bollemodel (2002)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye bollemodel (2002)"

Transkript

1 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Kommunikation, planlægning, målgruppe, produktion Kommunikation kan planlægges. Ud fra en pragmatisk teori fokuserer bollemodellen på den række af relationer der kan afklares for at understøtte den kreative proces med at udforme et budskab i et medie. Konkretisering, eksperimentering og formulering skaber både en argumenteret og eksplicit kommunikationsplan og et velbegrundet medieprodukt. Den nye bollemodel (2002)

2 2 Bruno Ingemann Kommunikationsmodellen Enhver form for tænkning omkring kommunikation er på en måde temmelig banal. Jo selvfølgelig er der en modtager, og jo selvfølgelig er der et budskab og et medie. Og en afsender. Det er hensigten med modellen af skabe et grundlag for den der står i situationen og skal lave en artikel, en pjece, en plakat, en website, et tv-program, en bog, en udstilling, en... Det vil sige at det er en model der skal hjælpe med til at man kan tage en række konkrete beslutninger omkring en række pragmatiske valg. Det er altså kommunikation set fra den producerendes synsvinkel. Kommunikationsmodellen kan bruges til at finde den gennemgående røde tråd og ikke som en studerende engang sagde da han opdagede at tingene ikke rigtig hang sammen: Den røde tråd har skiftet farve undervejs! Formålet med modellen Det er hensigten med modellen at skabe et overblik over de mange komplicerede forhold der medvirker til at foretage en kommunikationsindsats på et bevidst niveau. Man kan sagtens intuitivt bearbejde de elementer der findes i modellen og hvis man arbejder intuitivt så kommer man ubevidst til at træffe de samme beslutninger men de er implicitte, og dermed kan det være temmelig vanskeligt at kommunikere dem til andre. Modellen kan sikre at man bliver eksplicit omkring de mange valg, og det gør det muligt at bruge modellen som et argumentationsgrundlag når man skal præsentere en kommunikationsindsats over for andre. Fx en arbejdsgiver. Modellens brug Kommunikationsmodellen består af 6 boller. Som det kan ses af tegningen, så er de alle forbundne med hinanden på kryds og tværs, og det indikerer at brugen af modellen er dynamisk. Når man én gang har afklaret et problemfelt i én

3 3 bolle og i en anden og en tredie så må man ofte tilbage igen og ændre på allerede tagne beslutninger. Man kan sige at modellen bruges til at lave en løbende planlægning, og det er faktisk først når produktet er færdigt at modellens brug også er færdig. Det er uundgåeligt at skrive liniært om modellen på trods af at jeg altså ser den som dynamisk. Det kan medføre visse gentagelser og måske også modsigelser. Der kan være visse forhold der er givne. Fx at man skal skrive en artikle til et bestemt tidsskrift. Eller at man skal lave en website. Eller at man skal lave en pressemeddelelse. På samme måde kan afsenderen være given: Fx Mellemfolkeligt Samvirke eller Realkredit Danmark. Hvis det er tilfældet, må man tage udgangspunkt i de give faktorer. Jeg vil i denne gennemgang tage udgangspunkt i en meget åben situation hvor der ikke er nogen ydre og fastlæggende begrænsninger. Det kan vise det store åbne rum for mulige beslutninger. Når jeg i det følgende skriver læsere, så er det brugeren af produktionen: det kan være en seer, en læser, en lytter, en besøgende, en modtager. Og når jeg i det følgende skriver teksten, så det tekst i den udvidede form: skrevne og talte tekster, lyd, billeder, levende billeder, interaktive medier, ting.

4 4 Bruno Ingemann Den nye bollemodel - i kort form: Formål og præmis Hvad er formålet med kommunikationen? Præmissen formuleret i én sætning - det indtryk læseren skal sidde tilbage med - præmis oplevelsen. Indhold Det faglige indhold der udgør råstoffet til kommunikationen med elementer af nye og kendt viden - indholds oplevelsen. Målgruppe Konstruktion af én modellæser Interesse og relevans for modellæseren - læser oplevelsen. Afsender eller Kommunikator Viden; troværdighed Rollen som autoritet; neutral; lige-mand? Konstruktion af afsender oplevelsen. Mediet Valg af medie Udtryksmæssige muligheder: tekst, lyd, billede, ting Distribution Individuel eller social brug. Valg af prototypisk forbillede - medie oplevelsen. Kommunikationsmiljø Brugssituation: Individuel eller social brug. Konstruktion af ideel brugssituation. Den sociale konstruktion af emnet i medier - emne oplevelsen Udformning Oplevelse: viden, emotion, værdier, aktion Fortæller-holdning; -synsvinkel; - egenskaber Konstruktion af budskab i mediet som et rough - udformings oplevelsen. Effekt Blev formålet indfriet - og præmissen forstået?

5 5 FORMÅL PRÆMIS Målgruppe Indhold Ud formning Afsender Medie K-miljø EFFEKT Den nye bollemodel (Ingemann 2001)

6 6 Bruno Ingemann Målgruppe, afsender og indhold Det centrale element i modellen er målgruppen. Den skal afklares og besluttes ud fra teorier om livsstil, livsformer, alder, forudsætninger og den viden og de holdninger som målgruppen har i forhold til emnet for kommunikation. Vil I fortælle noget som er helt nyt for målgruppen? I hvilket omfang skal det knytte sig til noget som er kendt for målgruppen? Ud fra fordomme, undersøgelser og kontakt med målgruppen bliver det nødvendigt at konstruere en modellæser som kan styre det kreative arbejde. Teksten får bevidst eller ubevidst indskrevet en modellæser med kompetencer, sproglige færdigheder, leksikalsk viden, personlige og politiske holdninger og værdier, mediemæssige erfaringer... Alle budskaber har en afsender. Det kan være en organisation eller en institution eller et firma der er den formelle afsender af et budskab. Her spiller det en stor rolle på hvilken måde afsendere gennem årene har fået konstrueret sig et image som modtageren reagerer på: Føler modtageren at dette image udtrykker troværdighed og stor viden, eller har modtageren mistillid eller skepsis over for afsenderen? Afsenderen kan også være mere afgrænset. Hvis man som faglig person skriver en artikel, så er det altså den troværdighed og den viden man opleves at have, der betyder noget. Men afsenderen konstruerer også et billede af sig selv gennem de udtryksmæssige og fortællemæssige valg. Man kan ønske at fremtræde som autoritativ over for modtageren. Man kan prøve at fremstille sig selv som ligemand med modtageren. Man kan prøve at indtage en meget neutral fluen-på-væggen holdning. Hvis man optræder som kommunikator for en institution, så kan det være nyttigt at undersøge hvilket image som institutionen har. Er det et videnproblem, et holdnings-

7 7 problem, et troværdighedsproblem - det må alt sammen få betydning for den konkrete udformning. Optræder man som en mere individuel person eller gruppe, må man også forholde sig til hvordan man fremtræder som kommunikator, og dermed skrive sig frem til en konstruktion af den afsender oplevelse som man ønsker at formidle til modtageren. De mange hensyn til målgruppe og afsender må ikke overskygge at man har et formål og en intention med kommunikationen - men i sidste ende er det modtagerens oplevelse der er afgørende. Kort sagt: Indhold Det faglige indhold der udgør råstoffet til kommunikationen med elementer af nye og kendt viden - indholds oplevelsen. Målgruppe Konstruktion af én modellæser Interesse og relevans for modellæseren - læser oplevelsen. Afsender eller Kommunikator Viden; troværdighed Rollen som autoritet; neutral; lige-mand? Konstruktion af afsender oplevelsen. Medie og kommunikationsmiljø Mediet kan være givet gennem kommunikationens formål: Det skal være en pressemeddelelse, et website, en video, en artikel, en folder, en plakat, et go-cart, en udstilling... Men det kan også være frit og valgt ud fra overvejelser over målgruppen og om indholdet er meget enkelt eller meget komplekst. Eller ud fra hvilke sansemæssige udtryk det er muligt at give i det enkelte medie. Medievalget handler også om distribution og dermed

8 8 Bruno Ingemann om det er fysisk muligt at nå den målgruppe indholdet er tiltænkt. Medievalget kan med fordel føre til at I vælger jer et prototypisk eksempel på brug af jeres medie - som et forbillede for jeres produktion. Ethvert medie indgår i en brug hvor der er andre medier og påvirkninger der er med til at fange modtagerens blik og interesse. Mediet bruges altså i et kommunikationsmiljø hvor der er andre påvirkninger at slås med. Kommunikationsmiljøet er også mere end det konkrete eksponeringssted. Det er også den mængde af information om det samme eller tilstødende emner som skaber en grobund eller en modstand over for jeres kommunikation. Kort sagt: Mediet Valg af medie Udtryksmæssige muligheder: tekst, lyd, billede, ting Distribution Individuel eller social brug Valg af prototypisk forbillede - medie oplevelsen Kommunikationsmiljø Brugssituation: Individuel eller social brug Konstruktion af ideel brugssituation Den sociale konstruktion af emnet i medier - emne oplevelsen. Udformning Skriv teksten; find billederne; lav lyden; find tingene og organiser det hele i en sammenhæng. Det er enkelt og svært. Man må allerførst skabe sig et billede af helheden. Man må måske skrive sig frem til en erkendelse af hvad det er man konkret vil formidle. Men denne erkendelsesskrivning er ikke det samme som det man vil formidle. Helheden kan man skabe sig som en sammenhængede opfattelse af det program eller den artikel eller den udstilling eller det website man vil lave.

9 9 Man kan skabe denne helhed før man fremstiller de enkelte dele til produktionen. Man kan lave et rough - et råudkast af den samlede produktion. Et rough har til formål at skabe et overblik over argumentationens eller fortællingens forløb og de dele man har brug for i dette forløb. Tag fx en artikel. Man kan skitsere en række billedideer til indgangsbilledet og processen er her at lave en brainstorm hvor kriteriet er så mange ideer som muligt. Ud af dem vælges så det som passer bedst til historien. Hele artiklen skitseret med overskrift, rubrikker, billedtekst og med angivelse af omfanget af de enkelte dele af artiklen. [Se Ingemann 2001: Rough - visuel idéudvikling ]. Man kan bruge et rough til at diskutere relationen mellem artikel og målgruppe og indhold og dermed på et tidligt tidspunkt få afklaret om ideen holder. Når man til sidst har besluttet sig for den endelige version af roughtet, så kan man skrive artiklen og finde billederne. Kriteriet er om et rough kan leve op til de oplevelses - billeder man har besluttet og skrevet sig frem til. Altså oplevelsen af indhold, af modellæseren, af mediet, af kommunikationsmiljøet og af afsenderen. I selv udformingen af teksten må man tage hensyn til de æstetiske og fortællemæssige konkrete valg: valg af fortæller-holdning, fortæller-synsvinkel og fortæller-egenskaber. Det er gennem disse valg at man skaber mulighed for at konstrurer den samlede oplevelse: gennem brug af gammel viden og formidling af ny viden; gennem brug af emotionelle virkemidler; gennem brug af grundlæggende sociale og menneskelige værdier; gennem overvejelser over de aktioner det er muligt for læseren at foretage. Udformning Oplevelse: viden, emotion, værdier, aktion Fortæller-holdning; -synsvinkel; -egenskaber Konstruktion af budskab i mediet som et rough - udformings oplevelsen.

10 10 Bruno Ingemann Formål, præmis - effekt og reception Når formål og effekt ligger som en ramme uden om bollerne i modellen er det udtryk for at de er overordnede i forhold til de meget konkrete valg. Formålet kan være at overbevise modtageren om noget. Det kan dels ses som en individuel relation at én modtager skal overbevises om noget, og at det foregår i en situation hvor individet kan ses som ene-stående. Men som oftest vil der også være tale om en social relation hvor individet indgår i et socialt samspil med andre. Enten i den direkte formidling som i en undervisningssituation eller som en indirekte social relation i fx et museumsbesøg eller i den mundtlige samtale som formidlingen kan sætte i gang. På det enkle niveau kan intentionen være at formidle en bestemt viden. Set fra en evalueringssynsvinkel bliver fokus så på evnen til at formidle denne viden klart og tydeligt (forståelsesproblem). På det mere komplekse niveau kan det være intentionen at overtale modtageren til at acceptere en bestemt fortolkning af et problemfelt. Fx at overtage en holdning om at et problemfelt er vigtigt at det skal ses fra et bestemt perspektiv. Her bliver evalueringen fokuseret på informantens evne til at acceptere en holdningsvinkel og måske overtage den. Eller måske indgå i en dialogisk situation med tilføjelse af modargumenter (holdningsproblem). På det mest ambitiøse niveau kan intentionen være at overbevise modtageren til at handle ud fra den viden og de holdninger som præsenteres. Her bliver evalueringen et spørgsmål om at finde ud af hvordan informanten handler i forhold til den måske nye information. Det kræver ofte en længerevarende evaluering eller en tidsmæssigt forskudt evaluering hvor det er handlingsaspektet der fokuseres på (handlingsproblem). Formålet kan altså forståes i en bred ramme, men for at kunne operationalisere formålet må det kunne formuleres

11 11 i en præmis - i én sætning som et klart udtryk for hvilken præmis oplevelse modtageren skal sidde tilbage med. I en studiesituation kan man have andre mere mediemæssige formål: fx at ville undersøge hvordan forskellig billedbrug eller skrivestil kan påvirke modtagerens oplevelse af mediet og indholdet. Kort sagt: Formål og præmis Hvad er formålet med kommunikationen Præmissen formuleret i én sætning - det indtryk læseren skal sidde tilbage med - præmis oplevelsen Effekt Blev formålet indfriet - og præmissen forstået? Begrænsninger som kreativ generator Overvejelser over kommunikationen kan ses som en skabelse af begrænsninger af jeres muligheder, men den grundlæggende tanke bag alt kreativt arbejde er netop at kreativiten udfolder sig med voldsom energi inden for nogle begrænsede rammer. Det kan være eksternt formulerede rammer, men oftest er det rammer som I selv er med til at sætte. Jo bedre man bliver i stand til at sætte rammer og dermed at fokusere sin kreative energi - jo bedre kommunikation kommer der ud af det. *** Den oprindelige Kommunikationsmodel (Ingemann 1979/ 90) er i denne version blevet voldsomt forandret med tilføjelse af de ydre rammer med formål og effekt. Modellen er blot en af mange forskellige produktionsorienterede modeller som alle har deres fordele og svagheder. Fx (Sepstrup 1999) der lægger særlig vægt på selektiv perception - og på (Jakobsen 1997) med 25 spørgsmål til medieproducenten.

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Hjørnet i biblioteket Hvad skal der ske? Og for hvem?

Hjørnet i biblioteket Hvad skal der ske? Og for hvem? Hjørnet i biblioteket Hvad skal der ske? Og for hvem? Projektet bag produktet Udarbejdet af: Mathias Maagaard Det Erhvervsrelaterede Projekt Efteråret 2012 Vejleder: Hans Jørn Nielsen Afleveringsdato 7.

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Retorisk analyse af visuel politisk retorik JENS E. KJELDSEN Hvilke spørgsmål skal retorikken som videnskab og fag hjælpe os med at stille og med

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere