I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune."

Transkript

1 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere regler for budgetprocedurer og for udformning af kommunernes budgetter. Reglerne fremgår af det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejdede Budget- og regnskabssystem for kommuner. I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. Budgetlægningen tager i princippet udgangspunkt i kommunens fysiske og økonomiske planlægning baseret på de langsigtede politiske målsætninger. Budgetlægningen er i øvrigt præget af forventningerne til udviklingen i befolkningen og indkomsterne. Afhængig af presset på den kommunale økonomi kan det dog i praksis ofte være de meget kortsigtede prioriteringer i forbindelse med afbalancering af det kommende års budget, som kommer til at dominere budgetlægningen. Budgetlægningen for 2013 har således været præget af yderligere besparelser i overensstemmelse med et politisk ønske om at opbygge en robust økonomi. Den økonomiske krise har skabt stigende ledighed og har påvirket kommunens udgifter negativt, specielt udgifterne til forsørgelse er stigende. Selvom den samfundsøkonomiske krise har aftaget i Danmark er presset på den kommunale økonomi fortsat højt grundet den fortsatte usikkerhed omkring samfundsøkonomien sammenholdt med de snævre rammer staten sætter for den kommunale økonomi. Den demografiske udvikling vil fortsat presse økonomien. Antallet af ældre og plejekrævende borgere er gennem mange år steget kraftigt, og stigningen ikke mindst i de ældste aldersklasser - vil fortsætte de næste mange år. Det stiller krav til en stadig udbygning af ældreområdet. Samtidig forventes en mindre reduktion af antallet af småbørn i den kommende budgetperiode, mens antallet af folkeskoleelever forventes at være stabilt. Denne udvikling skaber fortsat behov for omstilling af ressourcer mellem børneområdet og ældreområdet. 2. Budgetmetoder Budgetlægningen i Ballerup Kommune hænger nøje sammen med den mål- og rammestyring, som blev indført fra og med budgettet for Denne styringsform har betydet, at driftsbudgettet nu er samlet i 25 store sammenhængende bevillingsområder. Tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 9 store bevillingsområder. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til 34 bevillinger samt diverse rådighedsbeløb på anlægsbudgettet. Budgetlægningen bliver dermed en helt konsekvent rammebudgettering af meget overordnet karakter, hvor detaljerne overlades til de politiske fagudvalg. Med det nuværende system sker budgetlægningen i en vekselvirkning mellem fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fagudvalgene kommer med indstillinger om bevillingsrammerne på grundlag af de faktiske og planlagte aktiviteter, ny lovgivning, demografisk udvikling mv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen fastlægger de overordnede økonomiske rammer og strategier og foretager den nødvendige afvejning og prioritering mellem bevillingsområderne under hensyntagen til de finansielle muligheder.

2 Sideløbende med budgetteringen af de økonomiske rammer sker der en vurdering og justering af de fastlagte mål og rammer i øvrigt for bevillingsområderne. Budgetlægningen afsluttes med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budgettet, som efter lovgivningen skal ske senest den 15. oktober. I tilslutning hertil fastlægges de endelige mål- og rammebeskrivelser, der indgår som bemærkninger til budgettet. Mål- og rammebeskrivelsen for et bevillingsområde indeholder følgende elementer: 1. Afgrænsning af bevillingsområdet. En kort indholdsmæssig beskrivelse og en præcis afgrænsning af området i kontoplanen. 2. Mål for bevillingsområdet. En beskrivelse af både Kommunalbestyrelsens visioner eller udviklingsmål og de mere kortsigtede resultatkrav for bevillingsområdet. 3. Rammer for bevillingsområdet. Med rammerne fastlægges regler eller retningslinjer for, hvorledes målene må, kan eller skal opnås, dvs. det spillerum, som fagudvalget (og fagcentret) har til at disponere for at opnå målene. Rammen indeholder også bevillingsbeløbet, der fastsættes som ét nettorammebeløb, dvs. der er fri omflyttelighed inden for rammen. En del regler og retningslinjer er ens for alle bevillingsområder og er samlet i et sæt generelle retningslinjer. 4. Status og udvikling på bevillingsområdet. I dette afsnit angives de væsentligste udviklingstræk på området. 5. Handlingsplan for budgetåret. Her anføres konkrete væsentlige initiativer, der forventes gennemført på bevillingsområdet i løbet af budgetåret eller budgetoverslagsårene. Med vedtagelsen af budgettet har Kommunalbestyrelsen fastlagt de overordnede mål og rammer, hvorefter de respektive udvalg for hver deres bevillingsområde overtager ansvaret for en nærmere konkretisering og udmøntning af målene samt for den videre delegation af kompetence ud i systemet. Mål- og rammestyringen betyder, at budgetopfølgningen i årets løb ikke bliver så detaljeret. Fagudvalgene følger institutionernes resultater og målopfyldelse samt forbrug i forhold til budgetrammerne og har selv kompetence til at foretage de nødvendige tilpasninger og omflytninger inden for bevillingsområdet. Omflytninger mellem bevillingsområder eller udvidelse af rammerne forudsætter tillægsbevillinger fra Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, og meddeles i givet fald i forbindelse med en samlet budgetopfølgning, der foretages tre gange om året. Opfølgningen må om nødvendigt også omfatte justeringer af de fastlagte mål for de enkelte bevillingsområder. Mål- og rammestyringen er indført som led i en systematisk anvendelse af decentraliseringen og selvforvaltning i hele den kommunale virksomhed. Mål- og rammestyringen omfatter kun driftsvirksomhed. Til gengæld er ingen driftsområder undtaget fra systemet. Den i Ballerup Kommune valgte model for mål- og rammestyring er baseret på en trinvis delegering af kompetence fra det overordnede niveau til de udførende led via et eller flere mellemniveauer. Selv med en gennemført decentralisering har Kommunalbestyrelsen fortsat ansvaret for hele den kommunale virksomhed, men

3 styringen sker via mål og rammer og med en kontrol af, at resultaterne svarer til de fastlagte mål. Fra 2004 blev det besluttet at supplere mål- og rammestyringen med lønsumsstyring som det bærende princip for budgetlægning og styring af lønudgifterne. Grundfilosofien ved overgang til lønsumsstyring er, at flest mulige frihedsgrader i ressourceanvendelsen skal ud, hvor pengene bliver brugt - da det er her, man har det bedste overblik over, hvordan man bør anvende ressourcerne for at nå de politisk fastsatte mål. Lønsumsstyring medfører kort fortalt, at de budgetansvarlige udelukkende skal overholde et samlet kronebudget og ikke også som før indførelsen, et normerings- og stillingsopdelt personalebudget. Formålet med at forlade normeringsstyring til fordel for lønsumsbudgettering og -styring var: at give den decentrale leder øget ansvar og frihed til - i samarbejde med sine medarbejdere - at træffe beslutningerne om, hvordan institutionens personalesammensætning skal være inden for de givne økonomiske rammer, at kommunen opnår en større budgetsikkerhed og bedre overholdelse af det samlede budget, idet kronebudgettet bliver den entydige styringsparameter frem for det nuværende miks af styring på både kroner og normeringer, at etablere en mere enkel, gennemskuelig og forudsigelig praksis for den årlige budgetlægning og de årlige reguleringer og fremskrivninger af lønbudgettet, ved en eventuel decentralisering af forhandlingskompetencen til Ny Løn, at lønsumsbudgettering og -styring vil understøtte en tættere sammenhæng mellem den enkelte leders budgetansvar og anvendelse af Ny Løn: funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. Stort set alle enheder, herunder rådhuset, plejecentrene, daginstitutionerne og skolerne, er nu overgået til lønsumsstyring. 3. Forløbet af budgetlægningen 3.1. Udgangspunktet for budgetarbejdet flerårig økonomisk strategi I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 var der indarbejdet tilpasninger af budgettet for I 2013 skulle driftsbudgettet reduceres med 50 mio. kr. stigende til 100 mio. kr. i Hermed sikredes overholdelse af den økonomiske strategi, som Økonomiudvalget besluttede i Med den økonomiske strategi opbygges en robust økonomi, der dels kan modstå varige tab på selskabsskatterne, dels kan rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og i udgifterne. I forbindelse med budgetvedtagelse blev der igangsat et arbejde i fagudvalgene med at opstille forskellige temaer med det sigte at opfylde tilpasningskravet på de 50 mio. kr. stigende til 100 mio. kr. I januar blev der gjort status på arbejdet i udvalgene, og da de opstillede temaer, der siden var omformuleret til egentlige tilpasningsforslag, ikke kunne opfylde sparemålene, blev temaforslagene suppleret med yderligere tilpasningsforslag udarbejdet af administration.

4 3.2. Kommuneaftalen Regeringen og Kommunernes landsforening (KL) indgik den 10. juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi for Den samlede ramme for serviceudgifterne blev som udgangspunkt reduceret til et niveau svarende til kommunernes budgetter for På anlægsområdet blev der samtidig aftalt en bruttoanlægsramme på 15,5 mia. kr. inkl. kvalitetsfondsmidler. Anlægsniveauet svarede til aftalegrundlaget fra 2012, men var væsentligt under kommunernes budgetterede anlægsudgifter i Endelig fik kommunerne tilført et ekstraordinært balancetilskud på 3,0 mia. kr. med henblik på at styrke den generelle likviditet. Aftalen rummede herudover blandt andet løft til kvaliteten i dagtilbud og til udvikling af kommunernes forebyggende sundhedsindsats i forhold til ældre og kronisk syge. På beskæftigelsesområdet skulle der ske en forenkling af reglerne, som kunne frigøre administrative ressourcer i kommunerne. Desuden blev det aftalt, at reglerne om strafrefusion ved manglende rettidig aktivering mv. blev suspenderet i 2 år. Endvidere blev der aftalt tre lånepuljer: 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, 750 mio. kr. til kvalitetsfondsinvesteringer og 100 mio. kr. til fremme af offentligt-privat samarbejde Budgetforslaget til 1. behandlingen og revision af den flerårige økonomiske strategi I løbet af sommeren blev konsekvenserne af kommuneaftalen klarlagt, og der blev indarbejdet nye pris- og lønskøn. Endvidere blev der udarbejdet en ny prognose for skatteindtægterne og for tilskuds- og udligningsbeløb bl.a. på grundlag af den statslige udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 og generelle tilskud og kommunal udligning mv. samt KL s skøn for væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv. i Endelig blev der i forbindelse med halvårsregnskabet foretaget en budgetopfølgning med en ajourføring af anlægsbudgettet. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti blev på budgetseminaret den 20. juni 2012 enige om den endelige udmøntning af de foreslåede tilpasningsforslag, og de besluttede tilpasningsforslag gav en budgetforbedring på 43,7 mio. kr. i 2013 stigende til 94,9 mio. kr. i Med indarbejdelse af tilpasningerne forventedes overskuddet på de løbende poster at stige, så målsætningen om et overskud på de løbende poster på mio. kr. i gennemsnit for hele budgetperioden, som anført i den økonomiske strategi, var overholdt. Desuden forventedes en langsom opbygning af kassebeholdningen, således at likviditeten ved udgangen af 2016 bliver 347 mio. kr., hvilket er større end målsætningen i den økonomiske strategi på mio. kr., dog eksklusiv en særlige reservation til eventuel tilbagebetaling i forbindelse med en klagesag vedrørende en ekstraordinær nettoindtægt på 162 mio. kr. vedrørende selskabsskat. Det fremlagte budgetforslag overholdt kommuneaftalens rammer for serviceudgifterne og udviste et overskud på de løbende poster på 190 mio. kr. Overskuddet efter anlæg var på 159 mio. kr., og forslaget resulterede samlet i en forøgelse af kassebeholdningen på 52 mio. kr., så den ved udgangen af 2013 forventedes at blive på 122 mio. kr. Budgetforslaget blev forelagt for Økonomiudvalget den 21. august og fremlagt til 1. behandling på Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2012.

5 3.4. Det endelige budgetforslag ved 2. behandlingen Samlet set skete der kun mindre ændringer af driftsudgifterne i forhold til budgetforslaget ved 1. behandlingen. Ændringerne bestod i tekniske tilretninger, herunder indarbejdelse af puljerne vedrørende dagtilbud og sundhed. Låneoptagelse blev øget med 7 mio. kr. som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation til lånefinansiering af anlægsudgifter på kvalitetsfondsområderne. Ajourføringen af udskrivningsgrundlaget viste kun marginale ændringer, hvorfor der ikke blev indarbejdet et nyt skøn. Der var samlet set en fordel ved at vælge statsgaranti, et valg der yderligere blev understøttet af den fortsatte usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske udvikling. Det budget for 2013, der herefter blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen ved 2. behandlingen den 8. oktober 2012, viste et overskud på de løbende poster på 193 mio. kr., et nettoanlægsbudget på 29 mio. kr. og en forøgelse af kassebeholdningen med 65 mio. kr. Kassebeholdningen ved udgangen af 2012 forventedes dermed at blive på 135 mio. kr. Den langfristede gæld ville samtidig blive reduceret med 3 mio. kr. i Der blev ikke ændret på hverken udskrivningsprocent eller grundskyldspromille, som for 2012 dermed blev fastsat til 25,5 henholdsvis 28,89. Desuden blev det besluttet at vælge statsgaranti for udskrivningsgrundlag mv. i Befolkningsprognose Kommunen udarbejder hvert år en befolkningsprognose, som på en række områder anvendes ved udarbejdelsen af årsbudgettet og budgetoverslagene for de kommende år. I budget 2013 anvendes kommunens befolkningsprognose af marts 2012, som blev forelagt og godkendt af Økonomiudvalget som plangrundlag den 20. marts Prognosen, der er udarbejdet på Boelplans befolkningsprognosemodel, tager udgangspunkt i den faktiske befolkning pr. 1. januar 2012 fordelt på alder, køn og skoledistrikter. Den fremtidige befolkning beregnes ved at indlægge en række forudsætninger, bl.a. fødselshyppigheder, dødssandsynligheder, til- og fraflytninger (eksisterende boliger) samt tilgang af nye boliger og indflytning heri. Ifølge prognosen forventes følgende udvikling i kommunens befolkningstal pr. 1. januar i perioden : Prognose Ændring i Ændring i Faktisk antal pct. 0-2 år ,7% 3-5 år ,4% 6-9 år ,6% år ,4% år ,4% år ,8% år ,9% år ,8% år ,7% år ,4% 80- år ,8% I alt ,9%

6 Ballerups befolkning er de sidste 12 år steget med mere end borgere, og den samlede befolkning var den 1. januar 2012 tæt på borgere. I befolkningsprognosen for 2013 til 2025 forventes befolkningen i Ballerup Kommune frem mod 2017 fortsat at stige og nå et niveau på lidt over borgere. I årene herefter forventes en reduktion på borgere frem mod 2025, hvor der forventes ca borgere. I aldersgruppen af de 0-2-årige forventes der en mindre reduktion i antallet af personer frem mod 2014, hvorefter antallet stiger for at stabilisere sig i 2017 og årene fremefter. Antallet af 3-5-årige reduceres frem mod 2017, hvorefter antallet stiger frem mod For de 6-9-årige sker der en del udsving i perioden. De første par år falder antallet af børn i aldersgruppen, for så at stige lidt og så igen at falde, for at ende på nogenlunde samme niveau i 2025 som udgangsåret Både aldersgruppen med de årige og de årige reduceres frem mod Til gengæld bliver der flere borgerne i alderen år i perioden frem mod 2025, bortset fra et mindre fald omkring Antallet af borgerne i alderen år øges frem mod 2017, hvorefter aldersgruppen reduceres frem mod I aldersgruppen af borgere i alderen år sker der en reduktion frem til 2016, hvorefter antallet af borgere øges frem mod I gruppen af de årige forventes der et fald i antallet, mens de årige forventes at have en beskeden vækst i perioden. Endelig forventes der en markant stigning af borgerne på 80 år eller derover. Sammenfattende kan det konstateres, at dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn (0-5 år) forventes at være nogenlunde stabilt de kommende år, mens antallet af skoleelever (6-16 år) og uddannelsessøgende (17-24 år) forventes reduceret. Faldet for skoleeleverne ligger dog først efter budgetperiodens udløb. Gruppen af erhvervsaktive borgere (25-64 år) forventes samtidig at stige, og endelig forventes gruppen af de ældre (80 år eller derover) at stige markant. 5. Indkomstprognose Kommunen udarbejder hvert år en prognose over det forventede udskrivningsgrundlag for kommunal indkomstskat. Desuden fremsender Økonomi- og Indenrigsministeriet hvert år i juni forud for indkomståret tilbud om et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som kommunerne kan vælge at acceptere og anvende i stedet for et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag beregnes af staten som kommunens faktisk opgjorte udskrivningsgrundlag 3 år forud for det indkomstår, garantien vedrører, fremskrevet med en af staten fastsat fremskrivningsprocent til det aktuelle indkomstår. Det faktisk opgjorte udskrivningsgrundlag er dog korrigeret, så det svarer til de regler, der gælder for budgetåret. Økonomi- og Indenrigsministeriets tilbud om et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2013 er fremsendt den 29. juni Det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 sammenholdt med det selvbudgetterede fremgår af følgende oversigt, hvori beløbene er angivet i mio. kr.: Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for indkomstskat 7.851,6 Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for indkomstskat 7.867,8

7 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet som udskrivningsgrundlaget i 2010 korrigeret for efterfølgende lovgivning. Det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2010 er herefter opgjort til 7.187,6 mio. kr. og tillagt 10,8 pct., som er den statsgaranterede fremskrivningsprocent fra 2000 til 2013, jf. bekendtgørelse nr. 806 af 28. juni Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde skatteprocenten på 25,5, og det samlede provenu af indkomstskatten i 2013 kan herefter beregnes til følgende med og uden statsgaranti (mio. kr.): Provenu i alt med statsgaranti 2.061,0 Provenu i alt ved selvbudgettering 2.006,3 Kommunalbestyrelsen har ligesom for 2009, 2010 og 2011, 2012 valgt statsgaranti for Selv om der i skatteindtægterne umiddelbart er en stor gevinst ved statsgaranti, skal valget mellem statsgaranti og selvbudgettering vurderes ud fra den samlede virkning på såvel skatteindtægterne som på indtægterne fra tilskud og kommunal udligning. Samlet set er der en noget mindre gevinst i 2013 ved statsgaranti. Ved Kommunalbestyrelsens valg af statsgaranti er der desuden lagt vægt på den betydelige usikkerhed om den fremtidige samfundsøkonomiske udvikling, der ved budgetvedtagelsen fortsat gjorde sig gældende. I maj 2015 modtager kommunerne en slutopgørelse over udskrivningsgrundlag og provenu af kommuneskat for indkomståret Eventuelle afvigelser mellem budgetteret og opgjort provenu afregnes i 1. kvartal 2016, men kun overfor de kommuner, der har valgt selvbudgettering for Løn- og prisskøn Til brug for kommunerne udsender Kommunernes Landsforening (KL) periodevis og efter behov nye skøn over løn- og prisudviklingen, der efter en konkret vurdering indgår som grundlag for kommunens budgetlægning. I løbet af budgetlægningen udsendte KL løn- og prisskøn henholdsvis den 27. marts 2012 (G1-1) og den 26. juni 2012 (G1-3), som fik indflydelse på det foreliggende budgetoplæg. Fra 2011 til 2012 I pris- og lønskønnet af 15. juni 2011 var lønudviklingen skønnet til 2,29 pct., hvilket blev nedjusteret i KL s udmelding af 26. juni 2012, til 2,05 pct. Forventningerne til prisudviklingen blev opjusteret fra 2,16 pct. til 2,56 pct., primært som følge af et højere skøn for prisudviklingen for øvrige varer og anskaffelser. Fra 2012 til 2013 Set i forhold til udmeldingen af 15. juni 2011, hvor forventningen til lønskønnet var på 2,7 pct., forventede KL i Budgetvejledningen af 27. marts 2012 en lønudvikling på 2,0 pct. samt en nedjustering af prisudviklingen fra 2,16 pct. til 1,61 pct. I KL s ajourførte løn- og prisskøn af 26. juni 2012 var lønskønnet yderligere nedjusteret til 1,44 pct. Forventningerne til prisudviklingen var opjusteret til 1,75 pct., mens skønnet over de sociale overførsler blev nedjusteret justeret fra 2,1 pct. til 1,6 pct. Samlet set betød udviklingen i enkeltdelene i det vægtede pris- og lønskøn (inkl. de sociale overførsler) en fastholdelse af pris- og lønniveauet på 1,5 pct.

8 I overslagsårene har KL justeret lønskønnet til 1,8 pct., hvilket er 0,9 pct. lavere end tidligere forventet. Dette er indarbejdet i pris- og lønforventningerne i Den forventede pris- og lønudvikling ifølge KL s udmelding af 26. juni 2012, der er indarbejdet i budgettet, er vist i nedenstående oversigt, der også indeholder de tilsvarende løn- og prisskøn for indeværende år og for budgetoverslagsårene til sammenligning: Kommunernes Landsforenings løn- og prisskøn i pct. (udvalgte) * Løn 2,70 1,44 1,80 Varer og anskaffelser: a. Brændsel 0,48 1,10 1,42 b. Øvrige varer og anskaffelser 0,48 1,54 1,42 Entreprenør- og håndværkerydelser 3,70 1,50 1,50 Øvrige tjenesteydelser 2,60 1,90 1,90 Vægtet pris- og løn i alt 2,50 1,50 1,80 *Oprindeligt grundlag, svarende til G 1-3 af 15. juni For hovedarten 1, Løn, omfatter KL s skøn såvel den generelle del af lønudviklingen som den individuelle lønudvikling. Der er centralt under hovedkonto 06 afsat fælles puljer til dækning af individuelle lønreguleringer, herunder lokalløn mv. Puljerne budgetomplaceres til de udgiftsbærende konti i takt med, at resultatet af overenskomstforhandlingerne og de lokale forhandlinger udmøntes. Specielt om budgetoverslagene Det fremgår af Budget- og regnskabssystem for kommuner, at det budgetmateriale, der forudsættes indsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet for budgetoverslagsårenes vedkommende, skal opstilles efter følgende retningslinjer: Drifts-, refusions- og anlægsposterne under hovedkontiene angives i budgetårets prisniveau altså den prisreguleringsmetode, der betegnes faste priser uden realvækst. Enkeltposterne under hovedkontiene 07 og 08 opstilles i løbende priser dvs. den faktiske udgift/indtægt, hvor denne allerede kendes (f.eks. afdrag på lån) eller beløb, der er beregnet i det forventede prisniveau i hvert af budgetoverslagsårene. For hvert af budgetoverslagsårene beregnes under en særlig post de forventede løn- og prisstigninger (for hovedkontiene 00-06) brutto. Grundlaget for beregningen af sidstnævnte post har været KL s skøn over løn- og prisudviklingen i den omhandlede 3-års periode som beskrevet foran. Disse mere eller mindre underbyggede skøn samt et udtryk i faste priser for det forventede ressourceforbrug svarende til den tværgående artsoversigt er altså den beregningsmæssige baggrund for de løn- og prisreserver, der i forskellige sammenhænge optræder i budgetmaterialet. Kravet om, at drifts-, refusions- og anlægsposterne under hovedkontiene skal opstilles i faste priser uden realvækst betyder, at virkningen på disse poster af løn- og prisstigninger elimineres, hvorved det bliver muligt over budgetoverslagsårene at vurdere den mængdemæssige udvikling, der i et vist omfang kan tages som et udtryk for udviklingen i kommunens aktivitets- og serviceniveau.

9 Da det imidlertid samtidigt skal være muligt at foretage en finansiel afprøvning af budgetoverslagene dvs. en afvejning af udgiftsbudgettet over for en given skatteudskrivning og/eller et givent beholdningsforbrug er det nødvendigt at udskille løn- og prisstigninger for disse hovedkonti i en særlig post. 7. Ny lovgivning mv. I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, gennemgås lovgivning, bekendtgørelser og cirkulærer mv. fra det seneste år, idet kommunerne efter det udvidede totalbalance princip (DUT) via bloktilskuddet kompenseres for negative og modregnes for positive kommunaløkonomiske konsekvenser. Visse lovområder (kontanthjælp og aktivering, ledighedsydelse, førtidspension, ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og integrationslovgivningen) er omfattet af budgetgarantien, der sikrer kommunerne uændrede vilkår ved såvel regelændringer som konjunkturbetingede ændringer i udgiftsniveauet. Regelændringer på øvrige områder opgøres i lov- og cirkulæreprogrammet. Ved årets opgørelse af bloktilskudspuljen resulterede lov- og cirkulæreprogrammet i en reduktion på 411 mio. kr., mens budgetgarantien blev forøget med 55 mio. kr. på grund af regelændringer. Reguleringerne på lov- og cirkulæreprogrammet er resultatet af en lang række større og mindre såvel positive som negative poster. 8. Overordnede økonomiske mål mv. I aftalen om budgettet for 2013 mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti fastlægges de nødvendige budgettilpasninger i overensstemmelse med den økonomiske strategi. Aftalen sikrer, at det økonomiske fundament for flerårsbudgettet er på plads. Med udsigt til en fortsat presset økonomi skal der i budgetperioden opretholdes en stram økonomisk styring af såvel drifts- som anlægsvirksomheden. Ved nye eller øgede udgifter skal der derfor fremlægges forslag til modgående besparelser, så den samlede økonomiske ramme ikke udvides. I aftalen indgår endvidere en fortsættelse af arbejdet med at omsætte Vision 2020 til en række konkrete handlinger under overskriften Vi satser på mennesker. Sale and lease back arrangementer Ballerup Kommune har p.t. ingen arrangementer af denne karakter. Leasingarrangementer Ballerup Kommune leaser primært it-udstyr og (kørende) materiel og maskiner samt i særlige tilfælde institutionsinventar ved nyetablering eller gennemgribende renovering. Leasingudgifterne registreres så vidt muligt på det enkelte omkostningssted. Herudover besluttede Kommunalbestyrelsen i 2009 at leasingfinansiere den nyopførte daginstitution på Grønnemarken 8.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

at sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter.

at sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 9. september 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.04-P15-1-14 REVIDERET Flerårig økonomisk strategi 2014-2018 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere