I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune."

Transkript

1 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere regler for budgetprocedurer og for udformning af kommunernes budgetter. Reglerne fremgår af det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejdede Budget- og regnskabssystem for kommuner. I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. Budgetlægningen tager i princippet udgangspunkt i kommunens fysiske og økonomiske planlægning baseret på de langsigtede politiske målsætninger. Budgetlægningen er i øvrigt præget af forventningerne til udviklingen i befolkningen og indkomsterne. Afhængig af presset på den kommunale økonomi kan det dog i praksis ofte være de meget kortsigtede prioriteringer i forbindelse med afbalancering af det kommende års budget, som kommer til at dominere budgetlægningen. Budgetlægningen for 2013 har således været præget af yderligere besparelser i overensstemmelse med et politisk ønske om at opbygge en robust økonomi. Den økonomiske krise har skabt stigende ledighed og har påvirket kommunens udgifter negativt, specielt udgifterne til forsørgelse er stigende. Selvom den samfundsøkonomiske krise har aftaget i Danmark er presset på den kommunale økonomi fortsat højt grundet den fortsatte usikkerhed omkring samfundsøkonomien sammenholdt med de snævre rammer staten sætter for den kommunale økonomi. Den demografiske udvikling vil fortsat presse økonomien. Antallet af ældre og plejekrævende borgere er gennem mange år steget kraftigt, og stigningen ikke mindst i de ældste aldersklasser - vil fortsætte de næste mange år. Det stiller krav til en stadig udbygning af ældreområdet. Samtidig forventes en mindre reduktion af antallet af småbørn i den kommende budgetperiode, mens antallet af folkeskoleelever forventes at være stabilt. Denne udvikling skaber fortsat behov for omstilling af ressourcer mellem børneområdet og ældreområdet. 2. Budgetmetoder Budgetlægningen i Ballerup Kommune hænger nøje sammen med den mål- og rammestyring, som blev indført fra og med budgettet for Denne styringsform har betydet, at driftsbudgettet nu er samlet i 25 store sammenhængende bevillingsområder. Tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 9 store bevillingsområder. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til 34 bevillinger samt diverse rådighedsbeløb på anlægsbudgettet. Budgetlægningen bliver dermed en helt konsekvent rammebudgettering af meget overordnet karakter, hvor detaljerne overlades til de politiske fagudvalg. Med det nuværende system sker budgetlægningen i en vekselvirkning mellem fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fagudvalgene kommer med indstillinger om bevillingsrammerne på grundlag af de faktiske og planlagte aktiviteter, ny lovgivning, demografisk udvikling mv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen fastlægger de overordnede økonomiske rammer og strategier og foretager den nødvendige afvejning og prioritering mellem bevillingsområderne under hensyntagen til de finansielle muligheder.

2 Sideløbende med budgetteringen af de økonomiske rammer sker der en vurdering og justering af de fastlagte mål og rammer i øvrigt for bevillingsområderne. Budgetlægningen afsluttes med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budgettet, som efter lovgivningen skal ske senest den 15. oktober. I tilslutning hertil fastlægges de endelige mål- og rammebeskrivelser, der indgår som bemærkninger til budgettet. Mål- og rammebeskrivelsen for et bevillingsområde indeholder følgende elementer: 1. Afgrænsning af bevillingsområdet. En kort indholdsmæssig beskrivelse og en præcis afgrænsning af området i kontoplanen. 2. Mål for bevillingsområdet. En beskrivelse af både Kommunalbestyrelsens visioner eller udviklingsmål og de mere kortsigtede resultatkrav for bevillingsområdet. 3. Rammer for bevillingsområdet. Med rammerne fastlægges regler eller retningslinjer for, hvorledes målene må, kan eller skal opnås, dvs. det spillerum, som fagudvalget (og fagcentret) har til at disponere for at opnå målene. Rammen indeholder også bevillingsbeløbet, der fastsættes som ét nettorammebeløb, dvs. der er fri omflyttelighed inden for rammen. En del regler og retningslinjer er ens for alle bevillingsområder og er samlet i et sæt generelle retningslinjer. 4. Status og udvikling på bevillingsområdet. I dette afsnit angives de væsentligste udviklingstræk på området. 5. Handlingsplan for budgetåret. Her anføres konkrete væsentlige initiativer, der forventes gennemført på bevillingsområdet i løbet af budgetåret eller budgetoverslagsårene. Med vedtagelsen af budgettet har Kommunalbestyrelsen fastlagt de overordnede mål og rammer, hvorefter de respektive udvalg for hver deres bevillingsområde overtager ansvaret for en nærmere konkretisering og udmøntning af målene samt for den videre delegation af kompetence ud i systemet. Mål- og rammestyringen betyder, at budgetopfølgningen i årets løb ikke bliver så detaljeret. Fagudvalgene følger institutionernes resultater og målopfyldelse samt forbrug i forhold til budgetrammerne og har selv kompetence til at foretage de nødvendige tilpasninger og omflytninger inden for bevillingsområdet. Omflytninger mellem bevillingsområder eller udvidelse af rammerne forudsætter tillægsbevillinger fra Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, og meddeles i givet fald i forbindelse med en samlet budgetopfølgning, der foretages tre gange om året. Opfølgningen må om nødvendigt også omfatte justeringer af de fastlagte mål for de enkelte bevillingsområder. Mål- og rammestyringen er indført som led i en systematisk anvendelse af decentraliseringen og selvforvaltning i hele den kommunale virksomhed. Mål- og rammestyringen omfatter kun driftsvirksomhed. Til gengæld er ingen driftsområder undtaget fra systemet. Den i Ballerup Kommune valgte model for mål- og rammestyring er baseret på en trinvis delegering af kompetence fra det overordnede niveau til de udførende led via et eller flere mellemniveauer. Selv med en gennemført decentralisering har Kommunalbestyrelsen fortsat ansvaret for hele den kommunale virksomhed, men

3 styringen sker via mål og rammer og med en kontrol af, at resultaterne svarer til de fastlagte mål. Fra 2004 blev det besluttet at supplere mål- og rammestyringen med lønsumsstyring som det bærende princip for budgetlægning og styring af lønudgifterne. Grundfilosofien ved overgang til lønsumsstyring er, at flest mulige frihedsgrader i ressourceanvendelsen skal ud, hvor pengene bliver brugt - da det er her, man har det bedste overblik over, hvordan man bør anvende ressourcerne for at nå de politisk fastsatte mål. Lønsumsstyring medfører kort fortalt, at de budgetansvarlige udelukkende skal overholde et samlet kronebudget og ikke også som før indførelsen, et normerings- og stillingsopdelt personalebudget. Formålet med at forlade normeringsstyring til fordel for lønsumsbudgettering og -styring var: at give den decentrale leder øget ansvar og frihed til - i samarbejde med sine medarbejdere - at træffe beslutningerne om, hvordan institutionens personalesammensætning skal være inden for de givne økonomiske rammer, at kommunen opnår en større budgetsikkerhed og bedre overholdelse af det samlede budget, idet kronebudgettet bliver den entydige styringsparameter frem for det nuværende miks af styring på både kroner og normeringer, at etablere en mere enkel, gennemskuelig og forudsigelig praksis for den årlige budgetlægning og de årlige reguleringer og fremskrivninger af lønbudgettet, ved en eventuel decentralisering af forhandlingskompetencen til Ny Løn, at lønsumsbudgettering og -styring vil understøtte en tættere sammenhæng mellem den enkelte leders budgetansvar og anvendelse af Ny Løn: funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. Stort set alle enheder, herunder rådhuset, plejecentrene, daginstitutionerne og skolerne, er nu overgået til lønsumsstyring. 3. Forløbet af budgetlægningen 3.1. Udgangspunktet for budgetarbejdet flerårig økonomisk strategi I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 var der indarbejdet tilpasninger af budgettet for I 2013 skulle driftsbudgettet reduceres med 50 mio. kr. stigende til 100 mio. kr. i Hermed sikredes overholdelse af den økonomiske strategi, som Økonomiudvalget besluttede i Med den økonomiske strategi opbygges en robust økonomi, der dels kan modstå varige tab på selskabsskatterne, dels kan rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og i udgifterne. I forbindelse med budgetvedtagelse blev der igangsat et arbejde i fagudvalgene med at opstille forskellige temaer med det sigte at opfylde tilpasningskravet på de 50 mio. kr. stigende til 100 mio. kr. I januar blev der gjort status på arbejdet i udvalgene, og da de opstillede temaer, der siden var omformuleret til egentlige tilpasningsforslag, ikke kunne opfylde sparemålene, blev temaforslagene suppleret med yderligere tilpasningsforslag udarbejdet af administration.

4 3.2. Kommuneaftalen Regeringen og Kommunernes landsforening (KL) indgik den 10. juni 2012 en aftale om kommunernes økonomi for Den samlede ramme for serviceudgifterne blev som udgangspunkt reduceret til et niveau svarende til kommunernes budgetter for På anlægsområdet blev der samtidig aftalt en bruttoanlægsramme på 15,5 mia. kr. inkl. kvalitetsfondsmidler. Anlægsniveauet svarede til aftalegrundlaget fra 2012, men var væsentligt under kommunernes budgetterede anlægsudgifter i Endelig fik kommunerne tilført et ekstraordinært balancetilskud på 3,0 mia. kr. med henblik på at styrke den generelle likviditet. Aftalen rummede herudover blandt andet løft til kvaliteten i dagtilbud og til udvikling af kommunernes forebyggende sundhedsindsats i forhold til ældre og kronisk syge. På beskæftigelsesområdet skulle der ske en forenkling af reglerne, som kunne frigøre administrative ressourcer i kommunerne. Desuden blev det aftalt, at reglerne om strafrefusion ved manglende rettidig aktivering mv. blev suspenderet i 2 år. Endvidere blev der aftalt tre lånepuljer: 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, 750 mio. kr. til kvalitetsfondsinvesteringer og 100 mio. kr. til fremme af offentligt-privat samarbejde Budgetforslaget til 1. behandlingen og revision af den flerårige økonomiske strategi I løbet af sommeren blev konsekvenserne af kommuneaftalen klarlagt, og der blev indarbejdet nye pris- og lønskøn. Endvidere blev der udarbejdet en ny prognose for skatteindtægterne og for tilskuds- og udligningsbeløb bl.a. på grundlag af den statslige udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 og generelle tilskud og kommunal udligning mv. samt KL s skøn for væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv. i Endelig blev der i forbindelse med halvårsregnskabet foretaget en budgetopfølgning med en ajourføring af anlægsbudgettet. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti blev på budgetseminaret den 20. juni 2012 enige om den endelige udmøntning af de foreslåede tilpasningsforslag, og de besluttede tilpasningsforslag gav en budgetforbedring på 43,7 mio. kr. i 2013 stigende til 94,9 mio. kr. i Med indarbejdelse af tilpasningerne forventedes overskuddet på de løbende poster at stige, så målsætningen om et overskud på de løbende poster på mio. kr. i gennemsnit for hele budgetperioden, som anført i den økonomiske strategi, var overholdt. Desuden forventedes en langsom opbygning af kassebeholdningen, således at likviditeten ved udgangen af 2016 bliver 347 mio. kr., hvilket er større end målsætningen i den økonomiske strategi på mio. kr., dog eksklusiv en særlige reservation til eventuel tilbagebetaling i forbindelse med en klagesag vedrørende en ekstraordinær nettoindtægt på 162 mio. kr. vedrørende selskabsskat. Det fremlagte budgetforslag overholdt kommuneaftalens rammer for serviceudgifterne og udviste et overskud på de løbende poster på 190 mio. kr. Overskuddet efter anlæg var på 159 mio. kr., og forslaget resulterede samlet i en forøgelse af kassebeholdningen på 52 mio. kr., så den ved udgangen af 2013 forventedes at blive på 122 mio. kr. Budgetforslaget blev forelagt for Økonomiudvalget den 21. august og fremlagt til 1. behandling på Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2012.

5 3.4. Det endelige budgetforslag ved 2. behandlingen Samlet set skete der kun mindre ændringer af driftsudgifterne i forhold til budgetforslaget ved 1. behandlingen. Ændringerne bestod i tekniske tilretninger, herunder indarbejdelse af puljerne vedrørende dagtilbud og sundhed. Låneoptagelse blev øget med 7 mio. kr. som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation til lånefinansiering af anlægsudgifter på kvalitetsfondsområderne. Ajourføringen af udskrivningsgrundlaget viste kun marginale ændringer, hvorfor der ikke blev indarbejdet et nyt skøn. Der var samlet set en fordel ved at vælge statsgaranti, et valg der yderligere blev understøttet af den fortsatte usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske udvikling. Det budget for 2013, der herefter blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen ved 2. behandlingen den 8. oktober 2012, viste et overskud på de løbende poster på 193 mio. kr., et nettoanlægsbudget på 29 mio. kr. og en forøgelse af kassebeholdningen med 65 mio. kr. Kassebeholdningen ved udgangen af 2012 forventedes dermed at blive på 135 mio. kr. Den langfristede gæld ville samtidig blive reduceret med 3 mio. kr. i Der blev ikke ændret på hverken udskrivningsprocent eller grundskyldspromille, som for 2012 dermed blev fastsat til 25,5 henholdsvis 28,89. Desuden blev det besluttet at vælge statsgaranti for udskrivningsgrundlag mv. i Befolkningsprognose Kommunen udarbejder hvert år en befolkningsprognose, som på en række områder anvendes ved udarbejdelsen af årsbudgettet og budgetoverslagene for de kommende år. I budget 2013 anvendes kommunens befolkningsprognose af marts 2012, som blev forelagt og godkendt af Økonomiudvalget som plangrundlag den 20. marts Prognosen, der er udarbejdet på Boelplans befolkningsprognosemodel, tager udgangspunkt i den faktiske befolkning pr. 1. januar 2012 fordelt på alder, køn og skoledistrikter. Den fremtidige befolkning beregnes ved at indlægge en række forudsætninger, bl.a. fødselshyppigheder, dødssandsynligheder, til- og fraflytninger (eksisterende boliger) samt tilgang af nye boliger og indflytning heri. Ifølge prognosen forventes følgende udvikling i kommunens befolkningstal pr. 1. januar i perioden : Prognose Ændring i Ændring i Faktisk antal pct. 0-2 år ,7% 3-5 år ,4% 6-9 år ,6% år ,4% år ,4% år ,8% år ,9% år ,8% år ,7% år ,4% 80- år ,8% I alt ,9%

6 Ballerups befolkning er de sidste 12 år steget med mere end borgere, og den samlede befolkning var den 1. januar 2012 tæt på borgere. I befolkningsprognosen for 2013 til 2025 forventes befolkningen i Ballerup Kommune frem mod 2017 fortsat at stige og nå et niveau på lidt over borgere. I årene herefter forventes en reduktion på borgere frem mod 2025, hvor der forventes ca borgere. I aldersgruppen af de 0-2-årige forventes der en mindre reduktion i antallet af personer frem mod 2014, hvorefter antallet stiger for at stabilisere sig i 2017 og årene fremefter. Antallet af 3-5-årige reduceres frem mod 2017, hvorefter antallet stiger frem mod For de 6-9-årige sker der en del udsving i perioden. De første par år falder antallet af børn i aldersgruppen, for så at stige lidt og så igen at falde, for at ende på nogenlunde samme niveau i 2025 som udgangsåret Både aldersgruppen med de årige og de årige reduceres frem mod Til gengæld bliver der flere borgerne i alderen år i perioden frem mod 2025, bortset fra et mindre fald omkring Antallet af borgerne i alderen år øges frem mod 2017, hvorefter aldersgruppen reduceres frem mod I aldersgruppen af borgere i alderen år sker der en reduktion frem til 2016, hvorefter antallet af borgere øges frem mod I gruppen af de årige forventes der et fald i antallet, mens de årige forventes at have en beskeden vækst i perioden. Endelig forventes der en markant stigning af borgerne på 80 år eller derover. Sammenfattende kan det konstateres, at dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn (0-5 år) forventes at være nogenlunde stabilt de kommende år, mens antallet af skoleelever (6-16 år) og uddannelsessøgende (17-24 år) forventes reduceret. Faldet for skoleeleverne ligger dog først efter budgetperiodens udløb. Gruppen af erhvervsaktive borgere (25-64 år) forventes samtidig at stige, og endelig forventes gruppen af de ældre (80 år eller derover) at stige markant. 5. Indkomstprognose Kommunen udarbejder hvert år en prognose over det forventede udskrivningsgrundlag for kommunal indkomstskat. Desuden fremsender Økonomi- og Indenrigsministeriet hvert år i juni forud for indkomståret tilbud om et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som kommunerne kan vælge at acceptere og anvende i stedet for et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag beregnes af staten som kommunens faktisk opgjorte udskrivningsgrundlag 3 år forud for det indkomstår, garantien vedrører, fremskrevet med en af staten fastsat fremskrivningsprocent til det aktuelle indkomstår. Det faktisk opgjorte udskrivningsgrundlag er dog korrigeret, så det svarer til de regler, der gælder for budgetåret. Økonomi- og Indenrigsministeriets tilbud om et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2013 er fremsendt den 29. juni Det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 sammenholdt med det selvbudgetterede fremgår af følgende oversigt, hvori beløbene er angivet i mio. kr.: Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for indkomstskat 7.851,6 Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for indkomstskat 7.867,8

7 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet som udskrivningsgrundlaget i 2010 korrigeret for efterfølgende lovgivning. Det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2010 er herefter opgjort til 7.187,6 mio. kr. og tillagt 10,8 pct., som er den statsgaranterede fremskrivningsprocent fra 2000 til 2013, jf. bekendtgørelse nr. 806 af 28. juni Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde skatteprocenten på 25,5, og det samlede provenu af indkomstskatten i 2013 kan herefter beregnes til følgende med og uden statsgaranti (mio. kr.): Provenu i alt med statsgaranti 2.061,0 Provenu i alt ved selvbudgettering 2.006,3 Kommunalbestyrelsen har ligesom for 2009, 2010 og 2011, 2012 valgt statsgaranti for Selv om der i skatteindtægterne umiddelbart er en stor gevinst ved statsgaranti, skal valget mellem statsgaranti og selvbudgettering vurderes ud fra den samlede virkning på såvel skatteindtægterne som på indtægterne fra tilskud og kommunal udligning. Samlet set er der en noget mindre gevinst i 2013 ved statsgaranti. Ved Kommunalbestyrelsens valg af statsgaranti er der desuden lagt vægt på den betydelige usikkerhed om den fremtidige samfundsøkonomiske udvikling, der ved budgetvedtagelsen fortsat gjorde sig gældende. I maj 2015 modtager kommunerne en slutopgørelse over udskrivningsgrundlag og provenu af kommuneskat for indkomståret Eventuelle afvigelser mellem budgetteret og opgjort provenu afregnes i 1. kvartal 2016, men kun overfor de kommuner, der har valgt selvbudgettering for Løn- og prisskøn Til brug for kommunerne udsender Kommunernes Landsforening (KL) periodevis og efter behov nye skøn over løn- og prisudviklingen, der efter en konkret vurdering indgår som grundlag for kommunens budgetlægning. I løbet af budgetlægningen udsendte KL løn- og prisskøn henholdsvis den 27. marts 2012 (G1-1) og den 26. juni 2012 (G1-3), som fik indflydelse på det foreliggende budgetoplæg. Fra 2011 til 2012 I pris- og lønskønnet af 15. juni 2011 var lønudviklingen skønnet til 2,29 pct., hvilket blev nedjusteret i KL s udmelding af 26. juni 2012, til 2,05 pct. Forventningerne til prisudviklingen blev opjusteret fra 2,16 pct. til 2,56 pct., primært som følge af et højere skøn for prisudviklingen for øvrige varer og anskaffelser. Fra 2012 til 2013 Set i forhold til udmeldingen af 15. juni 2011, hvor forventningen til lønskønnet var på 2,7 pct., forventede KL i Budgetvejledningen af 27. marts 2012 en lønudvikling på 2,0 pct. samt en nedjustering af prisudviklingen fra 2,16 pct. til 1,61 pct. I KL s ajourførte løn- og prisskøn af 26. juni 2012 var lønskønnet yderligere nedjusteret til 1,44 pct. Forventningerne til prisudviklingen var opjusteret til 1,75 pct., mens skønnet over de sociale overførsler blev nedjusteret justeret fra 2,1 pct. til 1,6 pct. Samlet set betød udviklingen i enkeltdelene i det vægtede pris- og lønskøn (inkl. de sociale overførsler) en fastholdelse af pris- og lønniveauet på 1,5 pct.

8 I overslagsårene har KL justeret lønskønnet til 1,8 pct., hvilket er 0,9 pct. lavere end tidligere forventet. Dette er indarbejdet i pris- og lønforventningerne i Den forventede pris- og lønudvikling ifølge KL s udmelding af 26. juni 2012, der er indarbejdet i budgettet, er vist i nedenstående oversigt, der også indeholder de tilsvarende løn- og prisskøn for indeværende år og for budgetoverslagsårene til sammenligning: Kommunernes Landsforenings løn- og prisskøn i pct. (udvalgte) * Løn 2,70 1,44 1,80 Varer og anskaffelser: a. Brændsel 0,48 1,10 1,42 b. Øvrige varer og anskaffelser 0,48 1,54 1,42 Entreprenør- og håndværkerydelser 3,70 1,50 1,50 Øvrige tjenesteydelser 2,60 1,90 1,90 Vægtet pris- og løn i alt 2,50 1,50 1,80 *Oprindeligt grundlag, svarende til G 1-3 af 15. juni For hovedarten 1, Løn, omfatter KL s skøn såvel den generelle del af lønudviklingen som den individuelle lønudvikling. Der er centralt under hovedkonto 06 afsat fælles puljer til dækning af individuelle lønreguleringer, herunder lokalløn mv. Puljerne budgetomplaceres til de udgiftsbærende konti i takt med, at resultatet af overenskomstforhandlingerne og de lokale forhandlinger udmøntes. Specielt om budgetoverslagene Det fremgår af Budget- og regnskabssystem for kommuner, at det budgetmateriale, der forudsættes indsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet for budgetoverslagsårenes vedkommende, skal opstilles efter følgende retningslinjer: Drifts-, refusions- og anlægsposterne under hovedkontiene angives i budgetårets prisniveau altså den prisreguleringsmetode, der betegnes faste priser uden realvækst. Enkeltposterne under hovedkontiene 07 og 08 opstilles i løbende priser dvs. den faktiske udgift/indtægt, hvor denne allerede kendes (f.eks. afdrag på lån) eller beløb, der er beregnet i det forventede prisniveau i hvert af budgetoverslagsårene. For hvert af budgetoverslagsårene beregnes under en særlig post de forventede løn- og prisstigninger (for hovedkontiene 00-06) brutto. Grundlaget for beregningen af sidstnævnte post har været KL s skøn over løn- og prisudviklingen i den omhandlede 3-års periode som beskrevet foran. Disse mere eller mindre underbyggede skøn samt et udtryk i faste priser for det forventede ressourceforbrug svarende til den tværgående artsoversigt er altså den beregningsmæssige baggrund for de løn- og prisreserver, der i forskellige sammenhænge optræder i budgetmaterialet. Kravet om, at drifts-, refusions- og anlægsposterne under hovedkontiene skal opstilles i faste priser uden realvækst betyder, at virkningen på disse poster af løn- og prisstigninger elimineres, hvorved det bliver muligt over budgetoverslagsårene at vurdere den mængdemæssige udvikling, der i et vist omfang kan tages som et udtryk for udviklingen i kommunens aktivitets- og serviceniveau.

9 Da det imidlertid samtidigt skal være muligt at foretage en finansiel afprøvning af budgetoverslagene dvs. en afvejning af udgiftsbudgettet over for en given skatteudskrivning og/eller et givent beholdningsforbrug er det nødvendigt at udskille løn- og prisstigninger for disse hovedkonti i en særlig post. 7. Ny lovgivning mv. I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, gennemgås lovgivning, bekendtgørelser og cirkulærer mv. fra det seneste år, idet kommunerne efter det udvidede totalbalance princip (DUT) via bloktilskuddet kompenseres for negative og modregnes for positive kommunaløkonomiske konsekvenser. Visse lovområder (kontanthjælp og aktivering, ledighedsydelse, førtidspension, ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og integrationslovgivningen) er omfattet af budgetgarantien, der sikrer kommunerne uændrede vilkår ved såvel regelændringer som konjunkturbetingede ændringer i udgiftsniveauet. Regelændringer på øvrige områder opgøres i lov- og cirkulæreprogrammet. Ved årets opgørelse af bloktilskudspuljen resulterede lov- og cirkulæreprogrammet i en reduktion på 411 mio. kr., mens budgetgarantien blev forøget med 55 mio. kr. på grund af regelændringer. Reguleringerne på lov- og cirkulæreprogrammet er resultatet af en lang række større og mindre såvel positive som negative poster. 8. Overordnede økonomiske mål mv. I aftalen om budgettet for 2013 mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti fastlægges de nødvendige budgettilpasninger i overensstemmelse med den økonomiske strategi. Aftalen sikrer, at det økonomiske fundament for flerårsbudgettet er på plads. Med udsigt til en fortsat presset økonomi skal der i budgetperioden opretholdes en stram økonomisk styring af såvel drifts- som anlægsvirksomheden. Ved nye eller øgede udgifter skal der derfor fremlægges forslag til modgående besparelser, så den samlede økonomiske ramme ikke udvides. I aftalen indgår endvidere en fortsættelse af arbejdet med at omsætte Vision 2020 til en række konkrete handlinger under overskriften Vi satser på mennesker. Sale and lease back arrangementer Ballerup Kommune har p.t. ingen arrangementer af denne karakter. Leasingarrangementer Ballerup Kommune leaser primært it-udstyr og (kørende) materiel og maskiner samt i særlige tilfælde institutionsinventar ved nyetablering eller gennemgribende renovering. Leasingudgifterne registreres så vidt muligt på det enkelte omkostningssted. Herudover besluttede Kommunalbestyrelsen i 2009 at leasingfinansiere den nyopførte daginstitution på Grønnemarken 8.

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere