Nr. 1 Forår Indkaldelse til Generalforsamling. d. 25/4 kl s. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Forår 2012. Indkaldelse til Generalforsamling. d. 25/4 kl. 19.00. s. 5"

Transkript

1 Lejernyt Fyn Nr. 1 Forår 2012 Fyn Rundt s. 2-3 Lejeforhøjelse i småhuse s. 4 Tema: Vandregnskab s Indkaldelse til Generalforsamling d. 25/4 kl s. 5 Lejebetaling d. 1. s. 11 Fraflytning s Lejere hjælper lejere s. 15 Åbningstider s. 16

2 Fyn Fra de fynske nævn Buchwaldsgade, Odense rundt om Annulleret regnskab kunne ikke lægges til grund Fyn Huslejenævnets bestemte at lejer ikke skulle betale efterbetalingen i varmeregnskabet. Nævnet lagde vægt på at udlejer havde annulleret det første regnskab, og at det sidste regnskab var kommet for sent. Jernbanegade, Bogense Fraflytning Huslejenævnet lægger til grund at lejemålet var nyistandsat ved indflytningen bortset fra manglerne i fejl-og mangellisten. Derfor anerkender nævnet udlejers opgørelse, bortset fra udgiften til emhætte, da nævnet tidligere har pålagt udlejer at udbedre den. Lejer er pligtig til at betale leje til og med juli At der først blev holdt syn d. 1/8 2011, medfører ikke yderligere forpligtelse, da lejeaftalen pålægger udlejer at sørge for indkaldelse til flyttesyn i tide. Lejer modtog d. 14/ varmeregnskabet for perioden 1/ /5 11. Han kontaktede udlejer telefonisk, hvorefter denne fremsendte et nyt regnskab d. 11/10 11 og oplyste at det første regnskab var annulleret. Lejer henvendte sig nu til, som gjorde indsigelse. Indsigelsen gjaldt at det var kommet for sent. (mere end tre måneder efter udlejer modtog afregningen fra forsyningsværket.) Udlejers advokat indbragte indsigelsen for huslejenævnet. Advokaten var enig i at det sidste regnskab var kommet for sent, men mente at nævnet skulle vurdere det første regnskab. 2

3 Fyn Bøgeparken, Langeskov rundt om Fraflytning: Almen bolig: komfur Der blev holdt syn d. 15/9 2011, hvor lejer modtog synrapporten og prisoplysning. I brev af d. 21/ meddelte Arbejdernes Boligforening at det var konstateret, at der ikke var et komfur af mærket Voss i lejemålet, hvorfor hun skulle betale for et nyt komfur af dette mærke. Fraflytter modtog herefter flytteopgørelsen, hvorefter hun skulle betale for et nyt komfur og for montering. Lejer indbragte sagen for beboerklagenævnet, idet hun ikke ville betale for et nyt komfur. Mens hun boede i lejligheden, udskiftede hun komfuret, og underrettede boligorganisationen herom. De svarede at man ikke kunne opbevare det. Parterne er uenige om hvorvidt udlejer oplyste, at det skulle være samme mærke. Beboerklagenævnets afgørelse: Der var enighed om, at lejeren ikke skal betale for udskiftning af komfur, idet kravet herom ikke er medtaget i synsrapporten, selv om manglen kunne konstateres ved almindelig agtpågivenhed, jf. bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger 16. Det bemærkes tillige, at prisen for komfuret og montering heraf, overstiger det beløb, der fremgår af prisoplysningen, med mere end 10 %. Fyn Frederiksøvænget, Middelfart Fraflytning: Privat bolig: Tæpper Nævnet fastslog at lejer ikke havde overtaget vedligeholdelsespligten af gulvbelægningen, hvorfor udlejer ikke har krav på udskiftning på grund af slid og ælde. Udlejer havde heller ikke godtgjort at tæpperne var misligholdte. Udlejer havde derfor ikke krav på at tilbageholde beløb i depositum hertil. 3

4 Lejeforhøjelse i småhuse Forhøjelse efter det lejedes værdi I ejendomme med 6 eller færre lejligheder kan lejen forhøjes efter det lejedes værdi. Lejeforhøjelsen skal være væsentlig, hvilket er en forhøjelse på mindst 10%. Forhøjelse kan tidligst varsles to år efter indflytningen eller to år efter seneste forhøjelse efter det lejedes værdi. 10% Det betyder at lejeforhøjelsen vil være relative høj - altid mindst 10 %. Om lejen kan forhøjes, afhænger af om den varslede leje svarer til lejen i store ejendomme, hvor lejen er reguleret omkostningsbestemt. Gør lejer indsigelse inden for fristen på seks uger fra modtagelsen af varslingen, skal udlejer indbringe forhøjelsen for huslejenævnet inden for 12 uger fra lejers modtagelse af forhøjelsen. Indbringes forhøjelsen ikke, bortfalder den. Sammenligning Huslejenævnet afgør forhøjelsen ud fra sit kendskab til det omkostningsbestemte lejeniveau. Afgørelsen kan ankes til boligretten, her skal udlejer og lejer fremvise sammenlignelige lejemål med den leje, man vil gøre gældende. Udlejer har bevisbyrden ved lejeforhøjelser. Lejeforhøjelsen kan tilsidesættes (bortfalde), nedsættes eller godkendes. Beregningen af væsentlighed = Forhøjelsen / varslet leje Årlig Mdr. % Nuværende leje , ,00 Forhøjelse 6.926,00 577,00 Ny leje , ,00 11,00 Læs mere i folderen: Lejeforhøjelser i småhuse 4

5 Indkaldelse til generalforsamling Onsdag d. 25. april 2012, kl Skibhusvej 34, st. th., Odense C Dagsorden: 1) Valg af dirigent & referent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af foreningens regnskab til godkendelse Forelæggelse af sagsfondens regnskab til godkendelse Foreningens budget samt forslag til kontingent Sagsfondens budget samt hensættelse hertil. 4) Indkomne forslag: 5) Valg i henhold til vedtægternes 11 På valg: Formand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Per Ankersø Ulla Hansen Carsten Lindholm 2 Bestyrelsessuppleanter Revisor: 2 Revisorsuppleanter Hans Rasmussen 6) Eventuelt. Bemærk: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være indleveret på foreningens kontor senest syv dage før generalforsamlingen. Stemmeret: Kun medlemmer som har betalt kontingent inden udgangen af februar 2012, har stemmeret, jf. vedtægternes 6, stk. 2. 5

6 Regnskabet er afsluttet d. 9/ Kasserer: Poul Dahl Revisorer: Hans Rasmussen & Karen Damsbo 6 RESULTATSOPGØRELSE INDTÆGTER KONTINGENT I ALT RENTER SAGSFOND GI-MIDLER ANDRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT UDGIFTER LOKALEOMKOSTNINGER I ALT KONTOROMKOSTNINGER I ALT MEDLEMSOMKOSTNINGER I ALT SAGSBEHANDLINGSOMKOSTNINGER EDB OMKOSTNINGER I ALT ANDRE OMKOSTNINGER I ALT RETSAGSOMKOSTNINGER LØNUDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT RESULTAT BALANCE /1/11 12/31/11 LIKVIDE BEHOLDNINGER KASSE BANK GIRO DRIFTSKONTO NY BANKKONTO OPSPARING OPSPARING RENTEKONTO KLIENTKONTO SAGSFOND GI-MIDLER FORUDBETALT KREDITORER SKYLDIG VEDR. LØN VEDR. SAGSFOND 0 SKYLDIG VEDR. KLIENTKONTO SKYLDIGE KREDITORER FORUD MODTAGET KONTINGENT RESULTAT

7 Tema: Vandregnskab Privat udlejning Lejer betaler altid for vand og afledning Enten indgår beløbene til vand og afledning i lejen, eller man betaler aconto efter forbrugsmålere. Er der ikke individuelle målere, kan vand ikke kræves betalt ud over lejen. Opsættes der målere, mens man bebor et lejemål, skal lejen nedsættes med vandudgiften, og man skal i stedet betale acontobidrag til vand. Er der ikke vandmålere, kan opvarmning af vand kræves i varmeregnskabet, hvor det fordeles efter antal tappesteder. Kun et flertal af lejere kan forlange vandmålere Leverer udlejer vand, kan beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne kræve at fordeling af vandudgiften fremtidig skal ske på grundlag af forbrugsmålere. Udlejeren kan modsætte sig gennemførelse af lejernes beslutning om opsætning af målere, såfremt han kan godtgøre, at gennemførelsen ikke kan anses for at være rimelig og hensigtsmæssig. Udgifter som følge af opsætning af forbrugsmålere betragtes som en forbedring, hvorfor lejer kan få en forhøjelse. Når lejer skal til at betale særskilt for vand, skal lejen samtidig nedsættes med et beløb, der svarer til vandudgiften i det seneste regnskabsår. Hvem skal modtage et vandregnskab? Kun hvis der er selvstændige målere, hvor vand kan aflæses særskilt for lejemålet, skal der udarbejdes et vandregnskab. Både det vand som løber ind, og det som løber ud, må indgå.

8 Vandregnskab Når du modtager vandregnskabet, bør du kontrollere om: 1) Det anførte acontobeløb stemmer med det du har betalt, 2) Forbruget svarer til aflæsningen, 3) Perioden stemmer med din lejeperiode, hvis du er flyttet i årets løb, 4) Regnskabet er kommet rettidigt, 5) Regnskabet indeholder andre udgifter end udgiften til vand, 6) Ejendommens forbrug svarer til sidste år, 7) Det overholder gyldighedsbetingelserne. Hvornår skal du modtage vandregnskabet? Vandregnskabet må følge varmeregnskabets regnskabsår, og skal i så fald sendes samtidigt med varmeregnskabet. I modsat fald skal det udsendes tre måneder fra udlejer har modtaget afregningen fra vandværket/ kommunen, dvs. ca. 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommer regnskabet for sent, er du ikke pligtig til at betale efterbetalingen. Når vandregnskabet er udsendt, skal udlejeren på lejerens forlangende give lejeren adgang til at gennemgå bilagene på ejendommen eller andetsteds. Er regnskabet gyldigt? Regnskabet skal indeholde oplysning om: 1) Lejers andel af de samlede vandudgifter, 2) Lejers adgang til at gøre specificeret indsigelse, 3) Tidspunktet for udlejers modtagelse af endelig afregning fra forsyningsværket. Indeholder regnskabet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt. Indsigelse Kan du ikke anerkende vandregnskabet, skal der gøres skriftlig specificeret indsigelse senest 6 uger efter regnskabets modtagelse. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. 8

9 Vandregnskab Lav ikke indsigelsen selv - der er strenge krav til indsigelsens udformning. Hvis indsigelsen ikke er specificeret, godkendes den ikke. Kontakt for udarbejdelse af indsigelse. Efterbetalingen er pligtig pengeydelse, betales der ikke rettidigt, kan udlejer sende et påkrav. Selv om der gøres indsigelse, anbefaler at efterbetalingen betales i protest. Når huslejenævnet har behandlet indsigelsen, reguleres beløbet. Tilbagebetaling Har lejer betalt for meget i acontobidrag, skal det for meget betalte tilbagebetales eller fradrages i første lejebetaling efter modtagelsen af vandregnskabet. Vil udlejer fastholde regnskabet, skal han indbringe indsigelsen for huslejenævnet senest 12 uger efter at du modtog varmeregnskabet, medmindre du skal have penge tilbage. Efterbetaling Er der betalt for lidt i acontobidrag, kan udlejer kræve betalingen sammen med den første lejebetaling der finder sted, når der er forløbet en kalendermåned fra modtagelsen. Hvis regnskabet modtages d. 2/6, kan efterbetalingen kræves betalt d. 1/8. Acontobetaling Hvis regnskabet viser at du har brugt mere vand end du har betalt, kan acontobeløbet sættes op med 6 ugers varsel. Betaler du derimod for meget, kan det nedsættes. Betaling for vand efter forbrugsmålere kan ikke indeholdes i lejen. Udlejeren kan med 6 ugers varsel til en betalingstermin forlange, at lejeren skal betale acontobidrag til dækning af lejerens andel i ejendommens udgifter til vand, når udgifterne hertil ikke er indeholdt i lejen. Udlejeren kan med samme varsel forlange forhøjelse af løbende acontobidrag.

10 Vandregnskab. Glemt post Har udlejeren som følge af en undskyldelig fejl glemt at medtage en udgiftspost på regnskabet, kan udlejeren til det følgende vandregnskab overføre den del af posten, som ikke overstiger 10 pct. af de samlede udgifter i det først afsluttede regnskab. Udlejeren skal orientere lejerne om størrelsen af en overført udgift. Lukket for vandet Bliver vandforsyningen til en ejendom, hvor udlejeren skal levere vand, afbrudt på grund af manglende betaling fra udlejeren, og afhjælper udlejeren ikke straks mangelen efter påkrav herom, skal kommunen på begæring af en lejer af en beboelseslejlighed for udlejerens regning sikre, at vandforsyningen genoptages. Grønt sporstof i fjernvarmevandet Fjernvarme Fyn er på jagt efter utætheder i varmeinstallationer og vil i en kort periode tilsætte et grønt selvlysende farvestof til fjernvarmevandet, der gør det lettere af opdage utætheder. Det grønne selvlysende sporstof tilsættes og er synligt i op til 2 måneder fra tilsættelsestidspunktet. Er der utæthed i varmeinstallationen, kan det betyde at fjernvarmevandet blandes med vandværksvandet, eller at vand løber over i fjernvarmesystemet med en stor vandregning til følge. Er vandet fra din vandhane grønt, er det tegn på at varmeinstallationen er utæt, og du skal kontakte din udlejer, vicevært eller ejendommens administrator og ringe til Fjernvarme Fyn på telefon Det grønne farvestof er ikke sundhedsskadeligt og er godkendt til formålet. Kilde: 10

11 Kort nyt Tidsbegrænsning Indgår man en tidsbegrænset kontrakt, bør man sikre sig at det tilføjes, at lejer kan opsige med sædvanligt varsel på tre måneder. En ny dom gav dog en lejer medhold i at et tidsbestemt lejemål kunne opsiges med tre måneders varsel med henvisning til kontraktens 2, hvor det almindelige opsigelsesvarsel var anført. Tidsbegrænsning kræver en begrundelse. Så lang tid der er en begrundelsen, kan tidsbegrænsningen forlænges flere gange. I typeformularerne A7 & A8 for beboelse skal tidsbegrænsningen fremgå af 11. Man kan naturligvis altid opsige, men man risikerer at betale husleje indtil tidsbegrænsningen udløber, hvis lejemålet ikke kan genudlejes selv om udlejer har forsøgt. Betal huslejen den 1. i måneden Lovforslag:»Stk. 3. Rettidig betaling af husleje sker senest på forfaldsdagen. Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.«for at nedsætte antallet af sager om udsættelse af lejere, foreslåes det at lejen skal betales d. 1. i måneden. Begrundelsen er at man ikke når at bruge pengene til andet, hvis lejen betales d. 1. frem for den 3. hverdag i måneden. 11

12 Fraflytning Fejl-& mangellisten betød at lejemålet ikke skulle afleveres nyistandsat, som aftalt i kontrakten. Nyistandsat Det var aftalt i kontrakten at lejemålet var nyistandsat/ nymalet ved indflytningen, og at det skulle afleveres nyistandsat ved fraflytningen. Imidlertid fremgik det af indflytningsrapporten, som udlejer havde underskrevet, at det ikke var nymalet. Inden fraflytningen havde lejer malet nogle af rummene og taget billeder. Da lejer ikke kan tilpligtes at aflevere det lejede i bedre stand end den hvori det er modtaget, bestemte landsretten at lejer ikke skulle betale for istandsættelse. lejer medhold. Udlejer forklarede at det var en administrativ fejl at trappelejestigningerne ikke var blevet opkrævet. Lejer oplyste at han altid havde betalt de af udlejer fremsendte girokort. Passivitet Under disse omstændigheder og da udlejer har været den nærmeste til at kontrollere at lejer betalte den rette leje, findes udlejers krav på lejeregulering at være fortabt ved passivitet. Nøgler På fraflytningsynet d. 28/12 ville udlejer ikke kvittere for nøglerne. Lejer gik derfor for posthuset og fremsendte dem anbefalet for at sikre sig bevis for afleveringen. Da udlejers firma holdt julelukket, modtog han først nøglerne d. 3/1. Udlejer gjorde derfor krav på betaling af leje for januar måned. Landsretten gav lejer medhold og fastslog at det var udlejers forhold at nøglerne ikke blev afleveret i december, hvorfor lejer ikke skulle betale for januar. Aftalte trappelejeforhøjelser Ud over maleristandsættelse og husleje for januar, krævede udlejer også betaling for aftalte stigninger i kontrakten. Også her fik Tilbagebetaling af depositum Lejer skulle derfor have sit depositum udbetalt. Udlejer skulle også betale sagsomkostninger for både boligret og landsret på kr. samt til lejers advokat. (og sikkert samme beløb til egen advokat.) Kilde: T:BB

13 Udlejer udfyldte ikke egen rapport Udlejer havde ikke stillet krav om rengøring Fraflytter undrede sig over at der indgik et beløb på kr. til rengøring på fraflytningsregningen, idet han havde afleveret lejemålet rengjort. Da udlejer ikke vil fratrække beløbet, blev sagen indbragt for nævnet. Huslejenævnet bestemte at lejer ikke skulle betale for rengøring: Udlejer har i udflytningsrapporten alene anført rengøring iht. side 2/2. På side 2/2 har udlejer imidlertid ikke ved afkrydsning markeret, hvilke rengøringsarbejder lejer skal betale for. Lejekontraktens 7 Fraflytning: Der skal ved lejeforholdets ophør ske fælles besigtigelse af det lejede og udarbejdes en rapport, hvori lejemålets stand ved lejers aflevering af lejemålet angives? X Ja Nej 13

14 Lejere hjælper lejere Sammenligning To af s medlemmer har fået lejen nedsat af huslejenævnet, fra ca. 800 kr. pr m² til hhv. 500 og 650 kr. pr m². Udlejer har anket huslejenævnets afgørelse. Lejerne bor i et småhus hvor lejen skal sammenlignes med lejemål i store ejendomme, hvor lejen er fastsat omkostningsbestemt. Tvister om det lejedes værdi afgøres i boligretten ved at både udlejer og lejer skal fremvise sammenlignelige lejemål. Det er lejemål som ligger i private ejendomme med 7 eller flere lejemål, hvor lejen er reguleret omkostningsbestemt. Boligretten tager stilling ud fra de lejemål lejers og udlejers advokater fremviser. Er din m²-pris under 650 kr. og betaler du omkostningsbestemt leje, hører vi gerne fra dig. Får du brev om at fremvise dit lejemål fra andre end Lejerforening Fyn, bedes du kontakte os. Henvend dig på Lejeforening Fyns kontor, når du modtager et brev fra udlejer - så vi kan drøfte svaret til udlejer. 14

15 Brug Brug som sparringspartner - kontakt os før du kontakter udlejer, så du kender dine rettigheder og pligter. Kontakt os når du får breve fra udlejer - så vi kan drøfte svaret. Forældelsesfristen er tre år 3 år Fordringer forældes efter tre år regnet fra forfaldstidspunktet. Forældelsen afbrydes først, når kreditor indleder retslige skridt mod debitor med henblik på opnåelse af en dom eller lignende over skyldneren. Udlejere må sortliste dårlige lejere Lejere som har fået en afgørelse enten for ikke at have betalt husleje eller for at have misligholdt lejemålet, kan fremover komme på en liste, der skal advare andre udlejere mod dem. Udlejer kan udelukkende registrere afgørelser, som ikke er bestridt af lejer og som lejer ikke har efterlevet. Det er Sammenslutningen Af Private Udlejere (SAPU) som har søgt og fået tilladelse af Datatilsynet til at føre registeret. Advarselsregistret skal fremstå som en fortegnelse over personer og/eller virksomheder, om hvilke der kan være anledning til at foretage en særlig vurdering i forbindelse med indgåelse af en lejeaftale. Registret må ikke angive, at de registrerede personer og/eller virksomheder er afskåret fra at indgå en lejeaftale eller kun kan indgå en lejeaftale på særlige vilkår. Kilde: d. 1/12 11 & dr.dk d. 5/

16 Afsender: Skibhusvej 34, st. th Odense C Indkaldelse til Generalforsamling Onsdag d. 25. april 2012 Kl Skibhusvej 34, st. th Odense C Indflytning: Husk at lave fejl-&mangellisten, at sende den både anbefalet og almindeligt, at gemme en kopi og at tage billeder. Er det aftalt at lejemålet er nyistandsat, skal alle malbare flade være nymalet. Hvis du flytter Send venligst et flyttekort eller en mail, hvis du flytter. Åbningstid for personlig henvendelse: Mandag: kl Tirsdag: kl Onsdag: kl Telefontid: Tirsdag: kl Onsdag: kl Kontoret holder lukket: 2/4-9/ & d. 16/4. D. 10/4 & 17/4 er åbningstiden til Skibhusvej 34, st. th., 5000 Odense C Tlf Fax

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme Privat udlejning Varmeregnskab Afregning af varme Varmeregnskabets modtagelse 2 Når du modtager varmeregnskabet, bør du kontrollere om: (sammenhold tallene med regnskabet på næste side) 1) Det anførte

Læs mere

Nr. 1 Forår 2015. Indflytningsrappport s. 11 Sagsomkostninger s. 12-13 Skatter og afgifter s. 14 Åbningstider s. 16

Nr. 1 Forår 2015. Indflytningsrappport s. 11 Sagsomkostninger s. 12-13 Skatter og afgifter s. 14 Åbningstider s. 16 Lejernyt Fyn Nr. 1 Forår 2015 INDFLYTNINGSRAPPORT INDFLYTNINGSRAPPORT Udlejeren, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden i forbindelse med indflytningen og udarbejde

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

GODE RÅD. - når du bor til leje

GODE RÅD. - når du bor til leje GODE RÅD - når du bor til leje Privat udlejning 1 Denne folder beskriver kort nogle af hovedreglerne, når du bor til leje. Den fortæller, hvad du skal være opmærksom på, når du får et brev, et varmeregnskab

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE?

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? - privat udlejning Vedligeholdelse Hvem skal vedligeholde? Det fremgår af lejekontrakten, hvem der har pligt til at vedligeholde. Reglerne om vedligeholdelse kan nemlig aftales

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse LYTNING dlejning jerforening Fyn i god tid før fraflytningen n gennemgå din kontrakt. psagt, skal lejer fremvise lejemålet for interesserede lejere. Det er sætter tidspunktet, som skal være to timer hver

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Anden udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om ind- og fraflytning... 1 Hanne og Niels får 23.650 kr. tilbage, da deres udlejer har mistet sit krav på istandsættelse... 2 Der er fordele ved

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Fejl- og mangelliste. Indflytningsrapport

Fejl- og mangelliste. Indflytningsrapport Fejl- og mangelliste Indflytningsrapport 14 vigtige dage 1 Du kan forberede fraflytningen allerede ved indflytningen ved at sende en fejl-og mangelliste til udlejer inden for de første 14 dage. Fra du

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Ved brev af 12. december 2013 har udlejer v/datea A/S, indbragt ovennævnte afgørelse.

Ved brev af 12. december 2013 har udlejer v/datea A/S, indbragt ovennævnte afgørelse. Københavns Borgerservice Sekretariat og nævn 4. marts 2014 Sagsnummer 2013-0268393 / AB Dokumentnummer 2013-0268393-7 Deres ref.: - Prinsessegården - Dronningens Tværgade 32-44, Borgergade 17 A-F, 1302

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 1-15926-XX LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Postfunktionærernes Andels Boligforening Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 13.11.03 Side 1 af 6 Generelt Med virkning

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

KENDELSE. Sagen omhandler videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har sat prisen på klagers fritidshus for højt.

KENDELSE. Sagen omhandler videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har sat prisen på klagers fritidshus for højt. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Københavnsvej 2-4 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 6. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt Side 1 af 5 sider Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen "Enghave". Foreningens hjemsted er Horsens Kommune 2. Foreningen er stiftet

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Side 1 af 6 14-10-2010 Generelt Med virkning fra den 1. december 2010 erstatter denne forretnings-

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 57, Bautastenen 50 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger 2010/1 BSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Thomas Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), René Skau

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER 1. Fremsendelse af sagen til fogedretten Sagerne kan fra 1. januar 2015 sendes til fogedretten som digital post ved sikker mail eller pr. brev. Ved fremsendelsen til fogedretten

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit Model B med vedligeholdelseskonto LB afdeling 218-0 har på afdelingsmødet d. 14.11.2006 vedtaget at overgå fra den hidtidige A-ordning

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER 1 NAVN OG OMRÅDE. Foreningens navn er: Beboerforeningen Christianshaven, Odder. Dens område udgør. Matr. Nr. 12 bk. inkl..,1 hb., - 1 im. Inkl. samt

Læs mere

2. Formål 2.1. Klubbens primære formål er at fremme elite- og breddeidrætten blandt døve og hørehæmmede.

2. Formål 2.1. Klubbens primære formål er at fremme elite- og breddeidrætten blandt døve og hørehæmmede. 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Klubbens navn er: Døves Idrætsklub DAN. 1.2. Klubben er stiftet den 10. oktober 1926. 1.3. Klubbens hjemsted er Odense kommune. 1.4. Klubben er medlem af: Dansk Døve-Idrætsforbund

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Idrætsforeningen Midtdjurs Gymnastik & Fitness. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. Foreningen er en fusion mellem IFM

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Standard - vedtægter for Plantning & Landskab Lokalforeninger

Standard - vedtægter for Plantning & Landskab Lokalforeninger Standard - vedtægter for Plantning & Landskab Lokalforeninger AFSNIT I. 1. Navn Foreningens navn er Plantning og Landskab, xx 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er nn - kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3.Fremlæggelse af fordelingsregnskabet for det forløbne

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO Klager: Indklaget energiselskab: NN ApS 2300 København S HNG I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postbox 83 2860 Søborg Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 2. udgave 19. marts 2012 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens formål

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Model B - med vedligeholdelseskonto I. Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 2000 erstatter

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: 20:00 22:30 Sted:

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

1 Foreningens navn. Foreningens formål

1 Foreningens navn. Foreningens formål 1 Foreningens navn Foreningens navn er Frederikshavn Ungdoms Fællesråd i det følgende benævnt FUF. Foreningens formål er 2 Foreningens formål at være fællesrepræsentant for ungdomsforeninger i Frederikshavn

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere