Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten"

Transkript

1

2 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor Pause og netværk Huslejefastsættelse del 2 v. Louise Kaczor Afrunding og tak for i dag

3 Grundlagt i Ansatte Månedlige besøgende i gennemsnit Antal udlejningssamarbejdspartnere Antal visninger pr. bolig i gennemsnit Gennemsnitlige visninger af boligannoncer hver måned Boliger udlejet det seneste år Følgere på BoligPortals Facebook sider Første henvendelse inden for 24 timer

4 Skiftet til mere effektiv annoncering Skabe større værdi til din forretning

5 BoligPortal/find Se live

6

7

8

9

10

11 Lejens størrelse og regulering Netværksarrangement med boligportal, torsdag den 16. juni 2016 kl v/advokat Louise Kaczor

12 Lejens størrelse og regulering Disposition: 1. Regulerede ctr. uregulerede kommuner 2. Store ejendomme Omkostningsbestemt leje Lejen i moderniserede lejemål Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål Lejen i 80/20 lejemål Lejen i lejemål udlejet til markedsleje 3. Småhuse Det lejedes værdi Lejen i moderniserede lejemål

13 Regulerede ctr. uregulerede kommuner

14 Regulerede ctr. uregulerede kommuner Uregulerede kommuner Kommuner hvor boligreguleringslovens kap II-IV om lejeregulering, vedligeholdelse og forbedringer ikke gælder Regulerede kommuner Kommuner hvor boligreguleringslovens kap. II-IV om lejeregulering, vedligeholdelse og forbedringer gælder

15 Regulerede ctr. uregulerede kommuner Lejefastsættelse i uregulerede kommuner HR: Lejen må fastsættes til det, som parterne kan blive enige om MEN Lejer kan kræve lejen nedsat til det lejedes værdi, jf. LL 49, stk. 1: Lejen skal være væsentligt højere end det lejedes værdi (10-15 %) Sagen skal være indbragt inden 1 år efter indgåelse af lejeaftalen eller sidste forhøjelse Udlejer kan kræve lejen forhøjet til det lejedes værdi, jf. LL 47, stk. 3: Lejen skal være væsentligt lavere end det lejedes værdi (10-15 %) Skal varsles med 3 måneders varsel Kan først få virkning 2 år efter lejeforholdets begyndelse eller 2 år efter sidste forhøjelse Hvis parterne ikke har aftalt lejens størrelse, sættes den til det lejedes værdi, jf. LL 4, stk. 4

16 Regulerede ctr. uregulerede kommuner Lejefastsættelse i regulerede kommuner Lejen må fastsættes til den omkostningsbestemte leje, jf. BRL 5, stk. 1

17 STORE EJENDOMME

18 Omkostningsbestemt leje Ejendomme omfattet af den omkostningsbestemte leje HR: Omfatter ejendomme i regulerede områder, når det lejede helt eller delvist anvendes til beboelse, jf. BRL 4, stk. 1 U1: Lejemål i 80/20 ejendomme, jf. BRL 4, stk. 3 U2: Småhuse, jf. BRL 4, stk. 5 Modif.: Lejemål nævnt i BRL 15a/LL 53 kan aftales ud af den omkostningsbestemte leje

19 Omkostningsbestemt leje fortsat Lejen ved lejemålets indgåelse Kan ikke udlejes til et beløb højere end den omkostningsbestemte leje i henhold til BRL 8 om driftsudgifter og 9 om afkast, jf. BRL 5, stk. 1, 1. pkt. I forbedrede lejemål kan der tillægges en beregnet forbedringsforhøjelse, jf. BRL 5, stk. 1, 2. pkt.

20 Omkostningsbestemt leje fortsat Lejeforhøjelse under lejemålets beståen HR: Lejen kan forhøjes efter BRL 7, stk. 1, hvis den ikke kan dække: Ejendommens nødvendige driftsudgifter, jf. 8 Afkast af ejendommens værdi, jf. 9 Modif.: Lejen kan aldrig overstige det lejedes værdi efter LL 47, stk. 2, jf. BRL 7, stk. 2

21 Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål Lejen ved lejemålets indgåelse Hvis lejemålet er gennemgribende moderniseret, kan lejen fastsættes til et beløb svarende til det lejedes værdi efter LL 47, stk. 2, jf. BRL 5, stk. 2

22 Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fortsat Lejemål omfattet af reglen Det kræves i henhold til BRL 5, stk. 2, at Forbedringen væsentligt har forøget det lejedes værdi Forbedringsudgiften enten overstiger kr pr. m 2 eller et samlet beløb på kr (beløbene er I 2000 niveau og indeksreguleres i juni kr pr. m 2 i 2016/samlet kr i 2016 Forbedringen skal være gennemført inden for en periode på 2 år

23 Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fortsat For at kunne anvende BRL 5, stk. 2 er det endvidere et krav, at Ejendommen på udlejningstidspunktet har opnået en energiramme på A-D I energimærkningen efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, eller Ejeren inden for en periode på 2 år har foretaget og afholdt udgifter til energiforbedringer eksklusive vedligeholdelse, vedrørende den del af ejendommen, der anvendes til beboelse, svarende til mindst 400 kr. pr. kvadratmeter bruttoetageareal for denne del af ejendommen Beløbet er i 2012 niveau og indeksreguleres i juni/2016: 417 pr. m 2

24 Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fortsat Ved udlejning efter BRL 5, stk. 2 skal udlejeren inden første udlejning, jf. BRL 5, stk. 4, 1. pkt.: Orientere beboerrepræsentanterne eller lejerne Om dette og Om indholdet af BRL 5, stk. 4 Undladelse medfører ugyldighed, jf. BRL 5, stk. 4, 2. pkt.

25 Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fortsat Nyeste dom på området: U Ø: Lejefastsættelse kunne ikke ske efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, da orienteringspligten efter 5, stk. 4, ikke fandtes opfyldt Afgørelsen er anket til Højesteret

26 Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fortsat Beboerrepræsentanterne eller lejerne kan herefter inden 14 dage indbringe en sag om manglende vedligeholdelse for huslejenævnet, jf. BRL 22, stk. 1, jf. BRL 5, stk. 4, 3. og 4. pkt. Vedligeholdelsesmanglerne skal angives og De kan alene vedrøre mangler uden for det enkelte lejemål

27 Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fortsat Orienteringspligten efter BRL 5, stk. 4 gælder dog kun, hvis lejemålet er forbedret 1. januar 2001 eller senere GD2016/04V Et lejemål var istandsat i 1990, så udlejer måtte genudleje det efter BRL 5, stk. 2 uden at skulle dokumentere forbedringsudgifterne og uden, at beboerrepræsentanterne eller lejerne var orienteret

28 Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fortsat Hvis huslejenævnet afgiver påbud om udbedring af vedligeholdelsesmangler, jf. BRL 22, stk. 3, kan der ikke indgås en lejeaftale efter reglerne om det lejedes værdi før manglerne er udbedret, jf. BRL 5, stk. 4, sidste pkt.

29 Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fortsat Udlejeren har bevisbyrden og skal fremlægge dokumentation for Forbedringsudgiften og At udbedringen er gennemført inden for en periode af 2 år Jf. BRL 5, stk. 5, 1. pkt.

30 Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fortsat Kan dette ikke opfyldes, kan der kun lejes ud til det lejedes værdi, hvis Det utvivlsomt må anses for godtgjort, at forbedringen er udført og At det er sket inden for en periode på 2 år Jf. BRL 5, stk. 5, 2. pkt.

31 Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fortsat Ved indbringelse for boligretten har udlejeren tillige bevisbyrden for, at den aftalte leje ikke overstiger det lejedes værdi, jf. BRL 5, stk. 5, sidste pkt.

32 Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fortsat Lejeforhøjelse under lejemålets beståen Aftalt trappeleje ikke længere en mulighed Aftale om stigning efter nettoprisindeks, jf. LL 53 Skatter og afgifter, jf. LL Det lejedes værdi, jf. LL 47

33 Lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fortsat Lejen ved genudlejning Udlejer har pligt til at opretholde den gennemgribende forbedring Lejer kan få dette prøvet med 5 års mellemrum Hvis ikke opfyldt kan lejen kun beregnes efter BRL 5, stk. 1, jf. BRL 5, stk. 6

34 Lejen i 80/20 ejendomme Lejemål omfattet af reglen Beboelseslejemål i store ejendomme, hvor mere end 80 % af ejendommens bruttoetageareal den 1. januar 1980 blev anvendt til andet end beboelse, jf. BRL 4, stk. 3

35 Lejen i 80/20 ejendomme fortsat Lejen ved lejemålets indgåelse Kan aftales til det lejedes værdi ud fra en vurdering af lejemålets beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand Modif.: Udlejning til det lejedes værdi er begrænset af LL 49, idet lejeren senest 1 år efter, at aftalen er indgået kan indbringe sagen for huslejenævnet, jf. LL 49, stk. 4. Nedsættelse medfører tilbagebetaling, jf. LL 49, stk. 3.

36 Lejen i 80/20 ejendomme Lejeforhøjelse under lejemålets beståen HR: Lejen I beboelseslejemål kan ikke reguleres på anden måde end fastsat i LL 47-52, jf. LL 53, stk. 2 U: Dog kan der aftales forhøjelser iht. LL 53, stk. 2 (nettoprisindeks) Modif.: Lejer kan senest 1 år efter, at aftalen er indgået indbringe sagen for huslejenævnet, jf. LL 49, stk. 4. Nedsættelse medfører tilbagebetaling, jf. LL 49, stk. 3.

37 Markedsleje Lejemål omfattet af reglerne Beboelseslejligheder i ejendomme taget i brug efter 31. december 2991, jf. LL 53, stk. 3 Beboelseslejligheder, der den 31. december 1991 lovligt blev anvendt udelukkende til erhvervsformål, jf. LL 53, stk. 4 Det skal fremgå af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af denne bestemmelse

38 Markedsleje fortsat Nyindrettet beboelseslejlighed eller enkeltværelse i tagetage, der ikke blev anvendt til eller var registreret som beboelse den 1. september 2002, jf. LL 53, stk. 5, 1. pkt. Det skal fremgå af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af denne bestemmelse Beboelseslejligheder eller enkeltværelser indrettet i nypåbyggede etager i henhold til byggetilladelse efter 1. juli 2004, jf. LL 53, stk. 5, 2. pkt. Det skal fremgå af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af denne bestemmelse

39 Markedsleje fortsat Lejen ved lejemålets beståen Udlejning til markedsleje kun begrænset af aftalelovens 36

40 Markedsleje fortsat Lejeforhøjelser under lejemålets beståen Lejeforhøjelse kan efter LL 53, stk. 6 kræves på grundlag af en aftale om, at lejen reguleres efter nettoprisindekset Kan gennemføres ved skriftlig meddelelse til lejeren, jf. LL 53, stk. 6

41 SMÅHUSE

42 Småhuse Ejendomme omfattet af reglerne om småhuse Ejendomme, hvor der den 1. januar 1995 var 6 eller færre beboelseslejligheder, jf. BRL 29b og 4 a Er ejendommen opført efter 1. januar 1995 kan den ikke være et småhus U H: Statens Klædefabrik blev i 2000 købt og fuldstændig nedrevet. Udtalt at ejendomme opført efter den 1. januar 1995 ikke kan være et småhus

43 Småhuse fortsat Fastsættelse af lejen ved lejemålets indgåelse Ejendomme, der ikke er indeksfinansierede, jf. BRL 29c: HR: LL kap. VIII, men lejen kan dog ikke overstige den leje, der er beregnet efter BRL kap. II-IV for sammenlignelige lejemål i store ejendomme U: Lejen kan ikke kræves nedsat, hvis den er fastsat efter BRL 5 inden 1. januar 1995, jf. 4, stk. 11 i BRL s ikrafttrædelsesbestemmelser fra 1. juni 1994

44 Småhuse fortsat Ejendomme, der er indeksfinansierede, jf. BRL 29d: LL kap. VIII A om lejen for indeksfinansieret boligbyggeri

45 Småhuse fortsat Forhøjelser under lejemålets beståen Ejendomme der ikke er indeksfinansierede, jf. BRL 29c: HR: Lejen kan forhøjes efter LL kap. VIII Modif.: Lejen kan dog ikke overstige den leje, der er beregnet efter BRL kap. II-IV for sammenlignelige lejemål U: Huslejenævnet kan beregne den omkostningsbestemte leje, hvis der ikke er sammenligningslejemål eller lejen for disse er atypiske ( skyggebudget )

46 Småhuse fortsat Betingelser, jf. LL 47 Lejen er væsentligt lavere end det lejedes værdi, jf. LL 47, stk. 1 Sammenligningen skal foretages med andre lejemål I kvarteret, der er tilsvarende henset til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand, jf. LL 47, stk. 3 Kan tidligst få virkning 2 år efter lejeforholdets begyndelse eller sidste lejeforhøjelse, jf. LL 47, stk. 3. Uopsigelighed er ingen hindring, hvis det er forbehold i aftalen, jf. LL 47, stk. 4. Modif.: Lejer kan senest 1 år efter, at den forhøjede leje er betalt første gang indbringe sagen for husejenævnet, jf. LL 49, stk. 4. Nedsættelse medfører tilbagebetaling, jf. LL 49, stk. 3.

47 Småhuse fortsat Indeksfinansierede ejendomme, jf. BRL 29d: Lejen kan forhøjes efter LL kap. VIII A

48 Småhuse fortsat Lejen kan ligeledes forhøjes, hvis der er sket forbedringer i det lejede, og reglerne i BRL er opfyldt

49 Lejeregulering i lejeforholdets beståen Lejeregulering Efter det lejedes værdi (i ikke-regulerede kommuner) Omkostningsbestemt regulering (i regulerede kommuner) Stigninger i skatter og afgifter Forbedringer i lejemålet og på ejendommen

50 Lejeregulering i lejeforholdets beståen Nettoprisindeksering Det kan aftales, at lejen reguleres efter nettoprisindeks Omkostningsbestemte lejemål kan reguleres i 2-årige perioder, hvorefter der skal reguleres/tilpasses efter budget Der kræves ikke varsel, men udlejer skal give lejer besked om stigningen Der kan reguleres én gang årligt udlejer fastsætter datoen

51 Boligreguleringslovens regler om mere byrdefulde vilkår Der må ikke ved lejeaftalens indgåelse aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefuld for lejeren, end de vilkår der gælder for andre lejere I ejendommen Gælder kun i omkostningsbestemte ejendomme Højere leje kan modsvares af højere kvalitet, mere fordelagtige vilkår eller bedre udsigt m.v. Det beror på en samlet bedømmelse Ved genudlejning skal der udlejes til den samme leje som de øvrige, også selvom der lovligt kan opkræves en højere omkostningsbestemt leje, jf. TBB

52 Betaling af beløb ud over lejen Gælder alle typer lejemål HR: Lejen omfatter alle skatter afgifter, driftsudgifter, forbedringstillæg, vedligeholdelseshensættelser m.v. uanset lejemålets type

53 Betaling af beløb ud over lejen fortsat U H Udlejer må ikke opkræve separate beløb ud over lejen uden lovhjemmel En lejer betalte ved siden af lejen for vand, fordelt efter areal. Højesteret udtalte, at adgangen til at kræve særskilt betaling for vand som tillæg til lejen er betinget af, at den enkelte lejers betaling opgøres på grundlag af lejerens forbrug i henhold til individuel forbrugsmåling, jf. lejelovens 46j, stk. 1, der ikke kan fraviges ved aftale, jf. 46p, stk. 1. En ordning som den foreliggende om særskilt betaling for vand, hvor den enkelte lejers betaling opgøres som en andel af flere lejeres forbrug fordelt efter areal, var derfor ugyldig som stridende mod de ufravigelige bestemmelser i lejelovgivningen.

54 Betaling af beløb ud over lejen Selvom U H angår betaling af vand, angiver de indledende præmisser, at der er tale om et generelt princip

55 Betaling af beløb ud over lejen TBB V Trappevask Et fast månedligt beløb til trappevask kunne ikke opkræves seperat ud over huslejen for et boliglejemål Renholdelse af trapper kan overvæltes på lejeren ved aftale det skal fremgå af lejekontrakten, hvis lejeren har overtaget forpligtelsen (husk BRL 5, stk. 9) Hvis lejeren har renholdelsespligten og misligholder denne, kan det indebære, at udlejer kan kræve erstatning for tabet (få andre til at udføre arbejdet), men udlejer kan ikke pålægge lejer, at betale til en af udlejer antaget tredjemand før misligholdelse er sket eller det er klart, at misligholdelse vil ske Frivillige ordninger kan aftales (hvor lejeren kan melde sig til og fra)

56 Betaling af beløb ud over lejen TBB V Vedligeholdelse Udlejer af boliger ikke berettiget til at opkræve betaling ud over lejen for vedligeholdelse, som påhvilede lejer Det er muligt at aftale, at lejer skal overtage en del af vedligeholdelses- eller renholdelsespligterne på ejendommen, jf. LL 19, jf. 24. I ejendomme, hvor BRL kap II-IV finder anvendelse kan lejerne dog ikke pålægges den udvendige vedligeholdelse, bortset fra vedligeholdelse af den have, som hører til det lejede Reglerne indeholder dog ikke mulighed for opkrævning af betaling for vedligeholdelsespligten Har lejerne derfor overtaget en del af vedligeholdelsespligten, er lejeren derfor som udgangspunkt berettiget til selv at udføre arbejdet eller bestemme, hvem han vil betale for at udføre arbejdet. Det kan dog aftales, at udlejer bestemmer, hvilke håndværkere der skal benyttes, men det er ikke muligt for udlejeren at opkræve et fast beløb til udførelse af lejerens vedligeholdelsesarbejder.

57 Betaling af beløb ud over lejen U Renovation Udlejer kunne ikke kræve udgifterne til renovation refunderet ved siden af lejebetalingen

58 Betaling af beløb ud over lejen TBB Ø Forsikring Landsretten fandt, at lejelovgivningen ikke indeholdt hjemmel til særskilt op- krævning af ejendomsforsikring, som lejeren derfor skulle have tilbagebetalt

59 Betaling af beløb ud over lejen U H - Flyttesynsgebyr Udlejer havde ikke ret til aftalt gebyr for genudlejning eller gebyr for flyttesyn Ydes der en særlig indsats for genudlejning, kan de faktiske udgifter pålignes lejeren, jf. LL 86, stk. 3

60 Betaling af beløb ud over lejen TBB Vaskeri I et alment lejemål var der aftalt betaling efter individuelt forbrug. Lejeren kom I restance og bestred bl.a., at betaling kunne kræves, jf. princippet i U H. Landsretten fandt, at restancen var pligtig pengeydelse, og at ophævelse var sket med rette Hvis der således er tale om betaling efter forbrug, således at lejeren ikke er tvunget til betaling, må ordningen som udgangspunkt være lovlig, jf. GD V

61 Betaling af beløb ud over lejen U V PBS gebyr Landsrettens flertal tiltrådte, at aftalen om lejerens betaling af PBS-gebyr ikke var i strid med LL 32 og nåede frem til, at opkrævning af gebyret kunne ske uden særskilt hjemmel i lejelovningen Bl.a. pga. karakteren af PBS-gebyret sammenholdt med dets størrelse og da betaling via PBS ikke udelukkende var i udlejers interesse

62 Betaling af beløb ud over lejen Nævnets kompetence ved tvistebehandling Da tvister om betaling af udgifter ud over lejen angår lejens størrelse, har huslejenævnet kompetence i tvister herom, jf. LL 106, stk. 1, nr. 1

63 Tak for i dag Kontaktoplysninger Advokat Louise Kaczor Telefon

64

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig.

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig. DOM Afsagt den 5. april 2016 i sag nr. BS 6-1047/2015: Rokkevænget Middelfart ApS Sjællandsgade 67 7100 Vejle mod Elly Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart og Aage Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Nr. 1 Forår 2015. Indflytningsrappport s. 11 Sagsomkostninger s. 12-13 Skatter og afgifter s. 14 Åbningstider s. 16

Nr. 1 Forår 2015. Indflytningsrappport s. 11 Sagsomkostninger s. 12-13 Skatter og afgifter s. 14 Åbningstider s. 16 Lejernyt Fyn Nr. 1 Forår 2015 INDFLYTNINGSRAPPORT INDFLYTNINGSRAPPORT Udlejeren, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden i forbindelse med indflytningen og udarbejde

Læs mere

l<arnov ØHjælp FAVORITTER UOKLIPSHOLDER

l<arnov ØHjælp FAVORITTER UOKLIPSHOLDER ART2013049701-TBB Kristian Graven Nielsen, Hans Henrik Edlund: Andelsboligfor... Side 1 af 10 l

Læs mere

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Ny udgave 2017 Boliglejemål 1 og 2 Lejefastsættelse Gå hjemmøde 2. februar 2017 Pernille Lind Husen juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LBK nr 962 af 11/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

Forbedret brugerflade Q4/16 til Q1/17 Digital lejekontaktsgenerator 1. april 17 Facebook login 27. april 17 Frikøb af kontaktoplysninger 2.

Forbedret brugerflade Q4/16 til Q1/17 Digital lejekontaktsgenerator 1. april 17 Facebook login 27. april 17 Frikøb af kontaktoplysninger 2. ,, Forbedret brugerflade Q4/16 til Q1/17 Digital lejekontaktsgenerator 1. april 17 Facebook login 27. april 17 Frikøb af kontaktoplysninger 2. maj 17 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2014 2015 2016

Læs mere

GODE RÅD. - når du bor til leje

GODE RÅD. - når du bor til leje GODE RÅD - når du bor til leje Privat udlejning 1 Denne folder beskriver kort nogle af hovedreglerne, når du bor til leje. Den fortæller, hvad du skal være opmærksom på, når du får et brev, et varmeregnskab

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01F - Århus

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01F - Århus Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01F - Århus Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål a) Besvarelsen af spørgsmål 1 skal gå ud på, at udlejer alene er berettiget til

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 1-15926-XX LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013:

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013: DOM Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS 3-1438/2013 og BS 3-1452/2013: Herman Bauer Gl. Viborgvej 284, Ålum 8920 Randers NV mod Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Sagens

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

Agenda. Kl BoligPortal - Nyt på portalen - Rapport til huslejesager - Status på lejekontrakt Afrunding og tak for i dag

Agenda. Kl BoligPortal - Nyt på portalen - Rapport til huslejesager - Status på lejekontrakt Afrunding og tak for i dag Agenda 16.55-17.00 Afrunding og tak for i dag Kl. 15.05-15.20 - BoligPortal - Nyt på portalen - Rapport til huslejesager - Status på lejekontrakt 16.20-16.55 Louise Kaczor, Hvordan håndterer du huslejesager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

Nr. 1 Forår 2012. Indkaldelse til Generalforsamling. d. 25/4 kl. 19.00. s. 5

Nr. 1 Forår 2012. Indkaldelse til Generalforsamling. d. 25/4 kl. 19.00. s. 5 Lejernyt Fyn Nr. 1 Forår 2012 Fyn Rundt s. 2-3 Lejeforhøjelse i småhuse s. 4 Tema: Vandregnskab s. 7-10 Indkaldelse til Generalforsamling d. 25/4 kl. 19.00 s. 5 Lejebetaling d. 1. s. 11 Fraflytning s.

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)). D O M Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)). 21. afd. nr. B-925-16: Rokkevænget Middelfart ApS (advokat

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til 2012/1 LSF 99 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2417 Fremsat den 12.

Læs mere

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Informa(onsmøde 19. januar 2015 Scandic City, Århus Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Forhistorien Lejelovskommissionen i 1994 Nyt forsøg for ca. 8 år

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme Privat udlejning Varmeregnskab Afregning af varme Varmeregnskabets modtagelse 2 Når du modtager varmeregnskabet, bør du kontrollere om: (sammenhold tallene med regnskabet på næste side) 1) Det anførte

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE?

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? - privat udlejning Vedligeholdelse Hvem skal vedligeholde? Det fremgår af lejekontrakten, hvem der har pligt til at vedligeholde. Reglerne om vedligeholdelse kan nemlig aftales

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt Socialministeriet 5. kontor - Handicappede og boliger J.nr. 80-51 10. juni 2003 1. Indledning Notat om forenkling og modernisering

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 Sag 162/2015 (2. afdeling) U 1 og U 2 (advokat Arne Linde Olsen for begge) mod L 1 og L 2 (advokat Jakob Brandgård Busse for begge) I tidligere instanser

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark UDLEJERS STØRSTE UDFORDRINGER I 2016 Elsebeth Due Kjeldsen Hjørring Udlejere 8. november 2016 AGENDA 1. Obligatoriske ind- og fraflytningssyn og rapport 2. Normalistandsættelse

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Indsæt billede: og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Ved partner Andreas Antoniades ERHVERVSLEJELOVEN BAGGRUND

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse LYTNING dlejning jerforening Fyn i god tid før fraflytningen n gennemgå din kontrakt. psagt, skal lejer fremvise lejemålet for interesserede lejere. Det er sætter tidspunktet, som skal være to timer hver

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 9 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 9 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 9 Offentligt SKRIFTLIG INDLÆG BOLIGUDVALGET 5. FEBRUAR 2015 Danske Udlejere vil gerne takke for, at vi har fået mulighed for at fremføre vore synspunkter for Boligudvalget.

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

Lejen m.v. Leje kr. udgør: A conto varmebidrag. A conto vandbidrag

Lejen m.v. Leje kr. udgør: A conto varmebidrag. A conto vandbidrag Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

Det lejedes værdi i boliglejemål

Det lejedes værdi i boliglejemål i boliglejemål Jakob Juul-Sandberg Adjunkt, ph.d. Syddansk Universitet, Odense Baggrund Ph.d. afhandling»det lejedes værdi«en analyse af begrebet det lejedes værdi i forbindelse med huslejefastsættelsen

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere