Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling"

Transkript

1 Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling

2 Viborg Kommune har i perioden 2011 til 2014 indkøbt 67 roterende plejesenge af typerne RotoFlex og RotoCare. Målet med sengene er at opnå bedre arbejdsmiljø, større selvhjulpethed og dermed større livskvalitet hos borgeren samt en besparelse i arbejdstid. Innovationscenteret har haft projektledelsen og opgaven med at følge implementeringen af dette nye hjælpemiddel, og denne rapport er en foreløbig evaluering af projektets forløb. Indledning/Baggrund Viborg Kommune står over for en demografisk udvikling med flere plejekrævende ældre og færre medarbejdere at rekruttere af. Samtidig opleves også en stigende efterspørgsel fra personalet på flere hjælpemidler, som kan gøre plejesituationerne mere arbejdsmiljøvenlige. Også borgere efterspørger teknologier, som gør dem i stand til at mestre deres liv uden vores assistance. I efteråret 2010 blev strategiplan for Sundhed og Omsorg politisk vedtaget. Et af indsatsområderne er velfærdsteknologi. Der skal være et øget fokus på indførelse og integration af IT-teknologier og teknologiske hjælpemidler i ældreplejen, blandt andet for at imødegå fremtidens udfordringer omkring arbejdsmiljø og rekruttering. I forbindelse med afsøgning af markedet for disse teknologier blev det besluttet at igangsætte en afprøvning af plejesengene Roto Flex og Roto Care fra Lewel Plus. Roto sengene er udviklet med henblik på øget selvhjulpethed samt bedre arbejdsmiljø. Roto Flex er en fuldautomatisk seng med en roterende funktion, så borgeren ved et enkelt tryk på fjernbetjening kan komme i siddende stilling vinkelret på sengen med front ud i rummet. Herfra kan borgeren selv forflytte sig til kørestol el. lign. Dette vil gøre borgeren selvhjulpen med hensyn til at komme ind og ud af seng og videre med de daglige gøremål og samtidig spare personaleressourcer. Roto Care er en halvautomatisk seng, hvor personalet aktiverer drejefunktionen. Denne type seng vil gavne det fysiske arbejdsmiljø, ligesom brugen af den kan reducere antallet af besøg af 2. hjælper og hermed give en besparelse. Borgere kan forflyttes ud og ind af sengen, uden personalet skal berøre dem. Dette er en stor gevinst for smertepåvirkede borgere, ligesom mange demente har ubehag ved berøring. Der blev udarbejdet en positiv business case, der blandt andet indeholdt en besparelse på 30 personaleminutter dagligt for hver Roto Flex seng og en tilsvarende personalebesparelse på 15 minutter dagligt på Roto Care. På årsbasis svarende til en besparelse på ca kroner for en Roto Flex seng efter indkøbet samt en årlig besparelse på ca kroner for en Roto Care efter indkøb. Ud fra casen blev en afprøvning besluttet og igangsat. Afprøvning og dataindsamling gav et så positivt resultat på alle områder (arbejdsmiljø, økonomi og selvhjulpethed), at det blev besluttet at lave udbud på sengene for at implementere dem i Viborg Kommune. Denne rapport beskriver den efterfølgende implementeringsproces, status og yderligere indsamling af data. Side 1 af 10

3 Processen I afprøvningsperioden blev der på alle plejecentre lavet uddannelsesdage, hvor plejepersonalet fra inde- og udeområderne var inviteret til at komme og se de velfærdsteknologiske hjælpemidler, der var på vej. Graden af deltagelse fra de forskellige distrikter var meget varierende. Efterfølgende blev det besluttet, at forhandleren af sengene, Lewel Plus, skulle køre ud med en seng til alle plejecentre for at give en ekstra mulighed for præsentation af sengene. Dette gjorde han i samarbejde med projektlederen fra innovationscenteret, da der foruden en demonstration af sengen skulle diskuteres visitations-kriterier. Sengene blev stående på de enkelte centre, så personalegruppen havde mulighed for selv at afprøve dem og dermed få en større forståelse af sengen og dens muligheder. Der var også i denne seance stor forskel på antallet af medarbejdere, som deltog. Projektleder deltog i møde for ledere på udeområdet, hvor sengene og deres muligheder igen blev drøftet. Udegrupperne fik tilbud om at få besøg af forhandleren med en seng i de enkelte gruppelokaler. Ingen tog dog imod tilbuddet. Roto Care sengen kom i APV kataloget, og det var nu muligt for forflytningsvejledere at bestille en seng efter aftale med nærmeste leder. I denne opstartsproces blev der stillet krav om, at der skulle udarbejdes en handleplan for alle de senge, der blev bestilt. Dette skete for at sikre, at der havde været en god dialog omkring sengen, og at det løbende blev drøftet, om sengen fortsat havde sin plads hos den enkelte borger. Projektleder og repræsentant fra Hjælpemiddel service holdt jævnligt møder for at følge processen. Her blev status, visitationskriterier og bestillingsmetode blandt andet drøftet. Det blev hurtigt besluttet, at de opstillede kriterier var korrekte, og at bestilling som et Apv hjælpemiddel for Roto Care var, som de skulle være. Personalets evaluering Efter 10 måneder blev et spørgeskema sendt rundt til de steder, der på daværende tidspunkt, 1. kvartal 2013, havde en seng. 28 borgere var visiteret til en seng ud fra følgende kriterier (ofte flere per borger): Borgeren er for tung at hjælpe ud af sengen: 23 borgere. Hjælper kan ikke komme til at bruge korrekt arbejdsstilling: 24 borgere. Borgeren trækker i hjælper: 18 borgere. Borgeren reagerer fysisk på hjælpen: 10 borgere. Det er muligt at gå fra 2 til 1 hjælper ved forflytninger: 15 borgere. Side 2 af 10

4 Borgeren er så smertepåvirket, at hjælperen ved berøring forværrer tilstanden og derved ikke kan hjælpe borger hensigtsmæssigt ud af sengen: 7 borgere. Ressourceforbruget vurderes i undersøgelsen både før og efter, at borgeren har fået en RotoCare seng. For alle 28 borgere gælder, at plejen dagligt har været involveret i forbindelse med hjælp til ind- og udstigning af seng mellem 2 og 6 gange gennemsnittet ligger på 3,4 forflytninger dagligt. Ressourcebesparelser: Ikke alle plejecentre har svaret konkret på dette spørgsmål. Hos 19 borgere er der konkret vurderet på ressourceforbruget efter ibrugtagningen af RotoCare. Hos 12 af de 19, altså ca. to tredjedele, er man gået enten fra 2 hjælpere til 1 hjælper eller fra 1 hjælper til ingen hjælper. I tilfælde, hvor man går fra 2 til 1 hjælper, spares også ventetid på hjælper nummer 2. I 5 tilfælde har der ingen tidsmæssige besparelser været på RotoCare sengen. I 4 af disse påpeges dog andre gevinster som bedre arbejdsvilkår, øget livskvalitet for borgeren og mere nærvær i plejen. I 1 tilfælde vurderes sengen slet ikke som en gevinst og ventes udskiftet indenfor kort tid. I 1 tilfælde tager forflytningen fem minutter ekstra, til gengæld påpeges andre store gevinster, jvf. ovenstående. Feltet for frivillige kommentarer er udfyldt for 18 af de 28 senges/borgeres vedkommende. To af disse er kritiske den ene var den ovennævnte seng, som borgeren ikke havde gavn af. I det andet tilfælde påpeges det, at borgeren nemt underglider, når der er glidestykker under. De øvrige 16 kommentarer er yderst positive forhold til både arbejdsmiljø og livskvalitet for borgeren. Forskellige udsagn fra personalet i undersøgelsen: Personalets arbejdsmiljø er forbedret betydeligt både fysisk og psykisk. Stor hjælp, da borger er meget tung og ikke kan hjælpe. Hun føler sig nu tryg. Kommunikationen lettes, (borger) hjælpes i at fastholde funktionen selv. Rigtig god for både borger og personale. Ingen tunge løft/dårlige arbejdsstillinger. Giver borger mulighed for at være mere selvhjulpen.. Giver god mening, da både kommunikation og samarbejde bedres. Ingen løft, nemt og hurtigt. Borger kan nemmere samarbejde, har en god oplevelse. Gode arbejdsstillinger. Simpel for både fast personale og afløsere. Nemmere at få ud af sengen. God arbejdsstilling. Borger råber normalt under forflytning nu er han rolig. Side 3 af 10

5 Borger kommer hurtigt og nemt ud af sengen. Borger styrer selv fjernbetjeningen større livskvalitet og selvbestemmelse. Bedre arbejdsmiljø for personalet. Medarbejdernes udsagn stemmer overens med det, der blev forventet og beskrevet i businesscasen. RotoCare opleves som en stor forbedring af arbejdsmiljøet og en vej til større livskvalitet for borgeren. I langt de fleste tilfælde er der desuden en tidsmæssig besparelse grundet mindre personaleforbrug, mindre koordinering i forhold til 2. hjælper og mindre spildtid/ventetid. Status og erfaringer med RotoCare i 2014 Et træk fra viser, at 38 borgere på kommunens plejecentre har haft en Roto- Care. Dette er blot halvdelen af de 76 senge, som det i business casen blev skønnet, at der ville være behov for. På dagen for trækket har 23 borgere en RotoCare. (se nedenstående tabel). Center Antal senge pt. Hvor mange borgere har haft en seng Vammen: 1 Sjørup: 1 2 Skovgården: 1 2 Skovvænget: 1 2 Toftegården: 1 Åbrinken: 5 8 Birkegården: 1 Ingen, den er ikke registreret til en borger. Liselund: 2 7 Blichergården: 0 1 Bytoften: 0 Ingen, det er et psykiatrisk bosted. Højvangen: 1 Ingen, den er ikke registreret til en borger. Kildedalscentret: 0 Kildehaven: 6 11 Klosterhaven: 2 5 Klostertoften: 1 Møllehuset: 0 Ingen, det er et psykiatrisk bosted. Overlundgården: 0 Tabellen afslører markante forskelle mellem de enkelte plejecentres brug af RotoCare. Det kan blandt andet noteres, at: 4 af de 17 plejesteder tegner sig for 75 procent af alle senge, der har været i brug. På de to største centre i kommunen er sengen ikke i brug, eller man har kun een. 5 steder har man ingen seng (heraf er de to dog psykiatriske bosteder). Andre steder har man haft adskillige senge. Dette tyder på, at der løbende laves en vurdering af sengene, og at sengen bruges målrettet. Side 4 af 10

6 2 steder har man fortsat ikke registreret den seng, der kom til låns i begyndelsen af projektet. For at undersøge årsagen til disse forskelle er nogle af de mest aktive plejecentre i forhold til RotoCare i februar 2014 blevet interviewet om deres erfaringer med sengen. Tilsvarende er også de centre, der ikke har taget sengen i brug, blevet spurgt om årsagerne hertil. Der er talt med ledere og med forflytningsvejledere/ergoterapeuter. De centre, der bruger RotoCare mest, er meget begejstrede for den. Igen er det arbejdsmiljø og livskvalitet for brugerne, der står øverst på listen. Det siges blandt andet, at: - Det har gavnet vores arbejdsmiljø meget. - I forbindelse med fodpleje og støttestrømper er der meget mindre belastning af lænden. - Personalet bliver ikke belastet i skuldre og arme, fordi borgeren selv hjælper med at stige ud af sengen. - Vi er vanvittigt glade for den. - Vi har stor fokus på at se, hvornår sengen kan gavne borgeren og personalet. Det opleves også, at sengen øger borgernes livskvalitet og selvhjulpethed og er med til at bevare deres ressourcer i længere tid. Specielt omkring demente er man blevet overrasket over, hvor stor en forskel sengen gør i forhold til sygdommen. Udsagn omkring demente: Sengen mindsker graden af umyndiggørelse. Der er mindre berøring, og det gør borgeren mere rolig og giver en roligere pleje. Vi undgår episoder med vold. Når borgeren kan komme op og kan være med, mindskes det udadreagerende. Vi har en dement dame, der ikke ville have, at vi tog fat i hende. Nu træder hun selv ud af sengen uden ubehag, og vi har en meget bedre morgen. Eneste ulempe, som påpeges, er RotoCares relativt store pladskrav. Lejeprisen opleves som høj, men samtlige ledere både blandt de ivrige og knap så ivrige brugere af sengen afviser, at det kunne afskrække fra at bruge sengen. Det siges blandt andet: - Det er ikke en billig seng, så den skal godkendes af mig. Men hvis det er det, der skal til for at gavne både personalet og brugerne, så må prisen være underordnet. - Medarbejdere og borgere skal have de bedst mulige vilkår. Jeg kan ikke sætte langtidsfravær og sygemeldinger op imod en lejepris det kan blive dyrere i længden. - Vi vurderer naturligvis hele tiden, om den er nødvendig for at løse plejeopgaven. Men for mig står arbejdsmiljøet over prisen. - Det kan jo hurtigt spare et par sygedage i forhold til en lænd eller en skulder. Som omtalt har nogle af kommunens største plejecentre meget få erfaringer med RotoCare. Adspurgt siger lederne, at det ikke skyldes hverken lejepris eller negative erfaringer med sengen. De har bare ikke fundet anledning til at anvende den. Udsagn fra ledere: - Det er så enkelt, at vi ikke har nogen borgere, der er egnede til dem. - Det kan være, at personalet ikke rigtig kan se, hvor sengen kan være en mulighed. Side 5 af 10

7 - Der er ikke rigtig nogen, hvor vi synes, den passer. Enten er de så friske, at de selv kan komme ud af sengen, eller også er de så dårlige, at den ikke er relevant. - Vi har stor fokus på genoptræning og rehabilitering, så borgerne er ret selvhjulpne. Der er desuden blevet spurgt til introduktion af RotoCare. Alle ledere angiver, at centret har deltaget i de indledende introduktionskurser. Et af de centre, der bruger RotoCare mest, har haft leverandøren ude og demonstrere sengen for både daghold, aftenhold og nattevagter. Brug af RotoCare i udegrupper RotoCare sengen har været ude hos 8 borgere i eget hjem. 6 af disse har stadig sengen, mens den ikke længere er relevant hos de sidste to. Tre af de seks senge er i brug i samme distrikt. To senge er i et andet distrikt, mens den sidste står i et tredje distrikt. I de resterende 9 distrikter er der ingen RotoCare senge i brug hos borgere i eget hjem. Der er ingen åbenlys årsag til, at der er så markant en forskel på behovet i de forskellige distrikter. Forskellene må derfor bero på distrikternes kendskab, opmærksomhed og indstilling til sengene. ROTOFLEX 13 borgere har haft Roto Flex sengen i eget hjem. 4 af disse har stadig sengen, mens de øvrige 9 har haft brug for sengen i en kortere eller længere periode. Antal dage i alt svinger fra 11 til 1002 dage. Borgerne har haft forskellige diagnoser, ofte sklerose, parkinson eller ALS. På 8 af de 13 senge er der lavet en registrering af borgerens behov for hjælp før og efter leveringen af sengen. Der blev spurgt om: 1. Besparelse af personale ressourcer. Sengene blev i alle 8 tilfælde bevilget, for at borgerne skulle kunne klare ind og udstigning af seng uden hjælp fra personale. For 6 borgere er dette lykkedes. 1 borger lykkedes det aldrig, og hun fik i stedet en RotoCare. 1 borger får hjælp efter behov. 2. Hvornår visiteres der til sengen? 2 borgere får sengen, inden hjælpen sættes ind. De sidste 6 fik den grundet et kraftigt fald i funktionsniveau eller ny sygdom, der gør, at de her og nu får behov for hjælp fra plejen. Efter en periode afprøves sengen. Udsagn fra borgerne om RotoFlex: Side 6 af 10

8 Den gør, at jeg nu kan komme ud af sengen på 4 minutter, hvor det før tog op til 2 timer. Jeg har lige skadet min arm, og uden sengen skulle jeg have haft hjælp af kommunen. Jeg kan klare mig uden hjemmehjælp. Jeg er lam i venstre side, hvilket gør det næsten umuligt at komme ind og ud af sengen. Jeg var nået det punkt, hvor jeg skulle til at have hjælp fra hjemmeplejen. Nu hvor jeg har fået Roto Flex, bestemmer jeg selv, hvornår jeg vil i seng, og om jeg vil have en lur midt på dagen. Jeg ønsker at klare mig uden hjælp, og det bidrager sengen til. Den gør, at jeg kan lægge mig, når der ikke er nogen til at hjælpe mig. Tidligere kørte min mand hjem fra arbejde for at hjælpe mig, når jeg skulle sove til middag. Den er helt fantastisk, jeg bruger den i øjeblikket som en lænestol, der kan give mig mange muligheder for stillingsskift. Nu kan jeg lægge mig uden hjælp. Side 7 af 10

9 Konklusioner Erfaringer Både ledere og personale udtrykker stor begejstring for RotoCare sengen, når de har den. Den forbedrer det psykiske og ikke mindst det fysiske arbejdsmiljø, giver bedre samarbejde og nærhed med borgeren og giver borgeren større livskvalitet og selvhjulpethed. Også den fuldautomatiske RotoFlex fungerer godt, der hvor den er kommet ud. Kun i et tilfælde har man fejlvurderet borgeren. Omfang RotoCare og RotoFlex benyttes langt fra i det omfang, det var forventet ud fra business casen. Der var forventet et behov for cirka 40 RotoFlex og 76 RotoCare i hele Viborg Kommune. Der er indkøbt 9 RotoFlex og 51 RotoCare. Status i dag er, at 4 RotoFlex er i brug hos borgere, mens cirka 30 RotoCare er i brug. Der er store forskelle på centre og distrikters benyttelse af sengene nogle bruger dem flittigt og har stor glæde heraf, mens andre slet ikke eller stort set ikke benytter dem. Der er ikke fundet nogen åbenlys årsag til disse forskelle. Udbytte RotoFlex: Der var i business casen kalkuleret med en tidsmæssig besparelse på en RotoFlex på 30 minutter dagligt. De tilgængelige tal for 8 borgere viser, at 6 af disse blev i stand til selv at klare ind- og udstigning af seng med RotoFlex. En borger var fejlvurderet, og en får hjælp efter behov. Besparelsen må siges at leve op til det forventede. RotoCare: Der var i business casen kalkuleret med en tidsmæssig besparelse på 15 minutter dagligt. I den omtalte spørgeskemaundersøgelse på plejecentre var der vurderet på ressourceforbrug hos 19 borgere. Hos 12 af disse er der sparet en hjælper ved forflytninger foruden spildtid/koordinering med 2. hjælper, og her har besparelsen i høj grad levet op til det forventede. I de 7 andre er der ingen tidsbesparelse for 5 af disse påpeges dog stadig store gevinster på arbejdsmiljø og livskvalitet. Udfordringer Når RotoCare og RotoFlex på den ene side lever op til det forventede og skaber stor tilfredshed i alle led men på den anden side bruges i et omfang langt under det forventede, må der søges efter en forklaring herpå. Var demonstration og introduktion til sengene god nok? Nåede vi ud til alle? Kender alle faggrupper i Sundhed og Omsorg sengene godt Side 8 af 10

10 nok til at kunne tænke det ind? Skal der erfaringer med, når sengen præsenteres. Har nogle svært ved at se, hvor sengen er relevant? Trods gentagne tiltag og en omfattende indsats på præsentation og tilbud om skoling, er kendskabet og brugen af sengen ikke så udbredt som forventet og ønsket. Dette er problematisk, ikke mindst, fordi sengene både kvalitativt og økonomisk lever op til det forventede, når de er i brug Anbefalinger. Der er i kommunen sket en omstrukturering inden for hjemmeplejen, som betyder, at nye ledere er kommet til. Derfor er der igen blevet sat fokus på selvhjulpen med teknologi, heriblandt de roterende senge. Gruppelederne har været inviteret til møde på Hjælpemiddelservice for teknologier og mulighederne med disse. Dette forløb er en oplagt mulighed til igen at få fokus på Roto sengene. Der er ingen tvivl om, at sengene har deres berettigelse både på plejecentre og i udegruppe. Vi må dog konkludere, at skal vi have alle med, må der igangsættes en målrettet indsats. Det bør være et indsatsområde at udbrede kendskabet til RotoFlex, da der kun er 4 ude i en kommune af Viborgs størrelse. Målgruppen kan være kommunale visitatorer, terapeuter, sygehuse. Det anbefales også, at der sættes fornyet fokus på RotoCare sengene, så de i højere grad tænkes ind i plejen. Forudsætningen for at lykkes med dette, er opbakning fra både centerledere og gruppeledere. Derfor skal valget af indsatsen træffes i samarbejde med disse. Det kunne eksempelvis ske til et ledermøde, hvor også arbejdsmiljøkonsulenten og fælles arbejdsmiljørepræsentant inviteres. Her vil man kunne præsentere målsætningerne og inddrage lederne i valg af indsats. Side 9 af 10

11 Vi ser 3 muligheder: Nye grupper i forbindelse med visitation adresseres. Det kan være terapeuter, visitatorer, sygeplejersker. Det vil også give mening at invitere HPU området med i processen. Disse grupper tilbydes demonstration af senge og drøftelse af målgruppen med deltagelse leverandøren af sengen og gerne en repræsentant fra driften, der har stor erfaring med sengene. 1. Road show for udegrupper og forskellige centre i HPU. Leverandør kommer rundt med en seng, der kan vises og demonstreres for personalegruppen. 2. Behovsvurdering. Lewel Plus laver en vurdering af behovet for senge på et eller to udvalgte plejecentre og kommer med anbefalinger. Hvis disse godkendes, følger fysioterapeuten fra Lewel Plus implementeringsdelen tæt. 3. Et af de halvårlige forflytnings-brushups indeholder genopfriskning og demonstration af Roto sengene. Side 10 af 10

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Forslag til udmøntning af midler til velfærdsteknologi i 2014

Forslag til udmøntning af midler til velfærdsteknologi i 2014 Forslag til udmøntning af midler til velfærdsteknologi i Kategori Produkt Målgruppe/effekt Anlægsbeløb 1 Låse/sikkerhedssystem. Der er tale om et anbefalet sikkerhedssystem, som fungerer elektronisk ved

Læs mere

VTV af Raizer. 0,2 test. Det var godt og behageligt. Det var hurtig og god hjælp. Jeg er meget tilfreds - borger

VTV af Raizer. 0,2 test. Det var godt og behageligt. Det var hurtig og god hjælp. Jeg er meget tilfreds - borger VTV af Raizer 0,2 test Gennemført hos Hjemmeplejen BIN, Kastanjehusene og Peder Lykke Centret, aug. dec., 2015 Det var godt og behageligt. Det var hurtig og god hjælp. Jeg er meget tilfreds - borger Med

Læs mere

Nyhedsbrev 4 april 2010. Erfaringer fra teknologiprojekt bør bruges i nyt projekt

Nyhedsbrev 4 april 2010. Erfaringer fra teknologiprojekt bør bruges i nyt projekt Nyhedsbrev 4 april 2010 Erfaringer fra teknologiprojekt bør bruges i nyt projekt Der var både gode erfaringer og konstruktiv kritik, da teknologiprojektet fandt sin afslutning efter over et års afprøvning

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med). Oversigt over høringssvar modtaget af Ældre- og Sundhed. 1. Hanne Davidsen 2. Ældre Sagen Allerød 3. Venstre Allerød 4. Elsie W. Andersen Kære Dorthe Jay Allerød den 10. marts 2016 Tak for det tilsendte

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp

Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Tid til hjemmehjælp Frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp Hvis du oplever, at du har fået behov for hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje, kan du få bevilget hjemmehjælp gennem kommunens

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune Mad- og måltidspolitik - til borgere i Viborg Kommune 2 Forord Kære borger i Viborg Kommune Jeg er stolt over at kunne præsentere de nye politiske mål, som byrådet har vedtaget for vores tilbud på mad-

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

- en hjælpende hånd til at klare dig selv

- en hjælpende hånd til at klare dig selv - en hjælpende hånd til at klare dig selv Et friere liv FRI er en ny måde at visitere på i Brønderslev Kommune, hvor vi sammen med dig tager hånd om dine muligheder for, at du kan få et aktivt og selvstændigt

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Projekt. Sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper. Projektperiode: Den 09.11.2009 30.06.

Projekt. Sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper. Projektperiode: Den 09.11.2009 30.06. Projekt Sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Projektperiode: Den 09.11.2009 30.06.2010 Et godt Hverdagsliv Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest

Læs mere

Døgninstitutioner og hjemmepleje

Døgninstitutioner og hjemmepleje Døgninstitutioner og hjemmepleje Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i Døgninstitutioner og hjemmepleje 2011 Arbejdstilsynet gennemfører fra 2011 nye særlige tilsynsindsatser med mere fokus

Læs mere

Vurdering af Doff n Donner

Vurdering af Doff n Donner KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Doff n Donner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Statsministeren efterlyser et skarpere fokus på demens og den lokale indsats for demente og deres pårørende. Nu går syv kommuner sammen for

Læs mere

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Projekt 2 "Tidlig opsporing af fysisk svage ældre" Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17.02.16 Sagsbeh.: Sigrid Rahbek Thorlaksen Sagsnr.: Projekt

Læs mere

Rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb 2015 Opdateret februar 2015 Pleje - og Omsorgsafdelingen Nørrevoldgade 14 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 pleje-omsorgsafdelingen@nyborg.dk Information om rehabiliteringsforløb i forbindelse

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

- Livskvalitet gennem aktivitet og deltagelse i hverdagen

- Livskvalitet gennem aktivitet og deltagelse i hverdagen Aktiv livskvalitet - Livskvalitet gennem aktivitet og deltagelse i hverdagen Formål Formålet med dette projekt er at højne livskvaliteten for voksne udviklingshæmmede på Brande Åcenter ved igennem træning

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015 Seniorrådet i Gladsaxe v/ formand Carl Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søborg Formanden træffes på telefon 40 19 54 43 Formandens e mail: carl.e.andersen@gmail.com 3. marts 2015 Seniorrådets høringssvar

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Nr. Projektbeskrivelse (udfyldt i 2012) Videomøder 1. Videokonference ved psykiatri og misbrug, så nogle møder kan afholdes virtuelt. tværorganisatorisk, tværsektorielt

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden

Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden Der deltog 142 mennesker i ældrerådets temadag, heraf var 13 kommunalt ansatte, foredragsholdere og medlemmer af ældrerådet. Af de 129 gæster

Læs mere

2016 2017 2018 Aktivitet og frivillighed (selvbestemmelse)

2016 2017 2018 Aktivitet og frivillighed (selvbestemmelse) 216 217 218 Aktivitet og frivillighed (selvbestemmelse) Et sammenhængende forløb omkring ældre kroniker ved at der bygges bro mellem det kommunale og det frivillige arbejde. Målet er at borgerne hurtigere

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Resume ABT-projekt Spiserobot til borgere med fysisk handicap

Resume ABT-projekt Spiserobot til borgere med fysisk handicap Resume ABT-projekt Spiserobot til borgere med fysisk handicap Kort om indhold: I perioden januar 2011 til maj 2012 har Socialstyrelsen gennemført afprøvning af spisemaskine til personer med fysisk funktionstab,

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Øget selvværd og øget effektivitet Bedre kropsbevidsthed og stresshåndtering Trivsel og personlig tilfredshed

Læs mere

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam Årsrapport 2014 For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam 0 Indhold Forord: Vi hjælper med at kunne selv... 2 1. Køge Kommune og hverdagsrehabilitering... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 2. Rehabteamet... 4 Rehabteamets

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere

Vurdering af Body dryer

Vurdering af Body dryer KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Body dryer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Body

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Temadag for forflytningsorganisation 26.11.13 www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk Arbejdsskader forflytning 2012 Med fravær - 2007: 8-2008: 8-2009:15-2010:10-2011:

Læs mere

Velkommen - dokumentation for effekt og forbedret arbejdsmiljø?

Velkommen - dokumentation for effekt og forbedret arbejdsmiljø? Velkommen - dokumentation for effekt og forbedret arbejdsmiljø? Nicolai Wiese projektleder Diligent Jeg vil fortælle hvordan Viborg kommune sammen med Arjohuntleigh har lykkedes med at implementere velfærdsteknologi

Læs mere

Indsatsteori og mulige indikatorer

Indsatsteori og mulige indikatorer Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune Indsatsteori og mulige indikatorer Notat Dette notat beskriver for det første den indsatsteori

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Erfaringer fra Viborg kommune

Erfaringer fra Viborg kommune Erfaringer fra Viborg kommune Baggrund Introduktion til Diligent Bade og hygiejnesituationer Erfaringer fra Viborg Kommune Afrunding Teknologi i Viborg Kommune Hvorfor teknologi Strategiplan 2010 Velfærdsteknologi

Læs mere

Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning

Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning Personalet på afdelingen informerer terapeuterne på plejehjemmene om nye indflytninger ved at informere mundtligt eller via mail til Fællespostkassen. Fysioterapeuten

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Kunsten at tilbyde aktiverende hjælp til svækkede gamle. Inspirationsdag - hverdagsrehabilitering Sorø november 2012

Kunsten at tilbyde aktiverende hjælp til svækkede gamle. Inspirationsdag - hverdagsrehabilitering Sorø november 2012 Kunsten at tilbyde aktiverende hjælp til svækkede gamle Inspirationsdag - hverdagsrehabilitering Sorø november 2012 Frygt i aldringen: 1. Sygdom 2. Nedsat funktion med tab af gøremål 3. Dårlig adgang til

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune

Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune Baggrund I takt med at flere ældre lever længere, står samfundet overfor en stigning i antallet af borgere med demens og

Læs mere

Monitorering af effekt på Plejecenter Birkebo ved indførelsen af velfærdsteknologiske WEBUDGAVE SUNDHED OG SOCIALSERVICE

Monitorering af effekt på Plejecenter Birkebo ved indførelsen af velfærdsteknologiske WEBUDGAVE SUNDHED OG SOCIALSERVICE Monitorering af effekt på Plejecenter Birkebo ved indførelsen af velfærdsteknologiske løsninger SUNDHED OG SOCIALSERVICE Indhold 1. Indledning...3 2. Det nye Birkebo...3 3. Formål med monitoreringen...3

Læs mere

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse:

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse: Fælles sprog II hjemmerehabilitering Foreløbig projektbeskrivelse. Baggrund Fælles sprog II tager udgangspunkt i en dialog med borgeren om dennes hverdagsliv, herunder personlige fysiske, psykiske og sociale

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen?

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gennemgang af små praksis eksempler koblet på målemetoder af små praksis eksempler koblet på målemetoder Ivan Kjær Lauridsen Velfærdsteknologichef

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Brøndby Kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Brøndby Kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Brøndby Kommune Ældre og Omsorg Indholdsfortegnelse 1.1. Resume... 3 2. Baggrund for Dit liv din hverdag... 4 3. Metode... 6 4. Analyse resultater...

Læs mere

Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp

Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Socialministeriet Tilskudsadministrationen Postboks 1059 1008 København K HJEM Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp nsøgningsfrist 14. februar 2006 1 nsøger Deltagende kommuner: Denne ansøgning

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere