Anvendelse af vikarer på sygehusene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af vikarer på sygehusene"

Transkript

1 Kapitel 8 78

2 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse med sygdom, være fleksible ved ekstraordinær arbejdsbelastning eller i det hele taget til at håndtere særlige situationer. Men samtidig fordi vikarer normalt er dyrere end fastansat personale er det vigtigt at have en tæt styring og overvågning af området, sådan at vikarer netop kun bruges, når det er hensigtsmæssigt. Hertil kommer hensynet til kvalitet og kontinuitet i opgavevaretagelsen. I lyset af de seneste års fokus på regionernes personaleanvendelse har Danske Regioner gennemført en analyse af regionernes aktuelle vikaranvendelse og den målrettede indsats, som regionerne har gjort for at nedbringe udgifterne til særligt eksterne vikarer. Konklusionerne er: I 2009 udgjorde regionernes samlede udgifter til eksterne vikarer i alt cirka 1,0 mia. kr., hvilket er et fald på knap 230 mio. kr. eller 20 procent i forhold til i De eksterne vikarudgifters andel af den samlede lønsum er faldet med 0,8 procentpoint til 2,7 procent i Der er en geografisk forskel i de eksterne vikarudgifters fordeling på personalegrupper, således udgør plejepersonalet en større andel i Østdanmark end i Vestdanmark, mens billedet er omvendt for læger. Udviklingen er et resultat af en målrettet indsats fra regionernes side for at nedsætte udgifterne til eksterne vikarer. Blandt andet er der i flere regioner vedtaget et stop for brug af vikarer fra private bureauer og/eller etableret interne vikarbureauer, og flere steder er der indgået billigere prisaftaler med de private bureauer. De konkrete styringstiltag varierer fra region til region og afspejler lokale muligheder og prioriteringer og specifikke udfordringer lokalt. 79

3 En afledt effekt af et mindre forbrug af eksterne vikarer i regionerne kunne naturligt have været et merforbrug i form af højere udgifter til overarbejde og aftaler om frivilligt merarbejde. Parallelt med reduktionen i eksterne vikarer kan imidlertid konstateres et fald på 3 procent i anvendelsen af overarbejde og aftaler om frivilligt merarbejde i 2009 i forhold til i Udgifter til eksterne vikarer Eksterne vikarer defineres som sundhedspersonale, hvortil der er knyttet en regning fra private vikarbureauer. Af tabel 1 fremgår regionernes udgifter til eksterne vikarer i I 2009 havde regionerne samlet en udgift til eksterne vikarer på 1,0 mia. kr. Dette er et fald på knap 230 mio. kr. eller 20 procent i forhold til i Tabel 1a Udvikling i udgifter til eksterne vikarer fra private bureauer sundhedsområdet Ændring fra 2008 til 2009 Mio. kr. Mio. kr Pct. Nordjylland 88,8 133,2 159,7 26,5 19,9 Midtjylland 167,8 220,2 222,1 1,9 0,9 Syddanmark 118,8 155,0 94,8-60,2-38,8 Sjælland 153,0 236,9 250,1 13,2 5,6 Hovedstaden 424,7 487,4 277,6-209,8-43,0 Regioner i alt 953, , ,4-228,4-18,5 Anm.: Udgifter til eksterne vikarer er opgjort i løbende priser på baggrund af regnskab 2007, regnskab 2008 og foreløbigt regnskab 2009, ekskl. FADL-vagter Øvrige anm.: Se teknisk bilag De eksterne vikarudgifter udgør i ,7 procent af den samlede lønsum for det personale, hvor der anvendes vikarer i regionernes sundhedsvæsen. Der er tale om et fald i eksterne vikarudgifters andel af lønsummen på 0,8 procentpoint i forhold til i

4 Tabel 1b Udvikling i eksterne vikaudgifters andel af lønsummen sundhedsområdet Ændring fra 2008 til 2009 Mio. kr. Procentpoint Nordjylland 2,8 3,7 4,1 0,4 Midtjylland 2,4 2,8 2,6-0,2 Syddanmark 1,8 2,2 1,2-1,0 Sjælland 3,8 5,5 5,2-0,3 Hovedstaden 3,9 4,1 2,2-1,9 Regioner i alt 3,0 3,5 2,7-0,8 Anm.: som i tabel 1A overfor. Generelt har faldet i udgifterne til eksterne vikarer fra 2008 til 2009 været størst i Region Hovedstaden og i Region Syddanmark hvor udgifterne er faldet med hhv. 43 og 39 procent Region Midtjylland og Region Sjælland har stort set samme udgift i 2009 som i 2008, mens tendensen i Nordjylland har været stigende. Eksterne vikarudgifters fordelt på faggrupper Af figur 1 og 2 fremgår regionernes samlede eksterne vikarudgifter i 2009 fordelt på tre overordnede faggrupper af sundhedspersonale samt fordelingen af udgifter på de tre vikartyper i de enkelte regioner. 81

5 Figur 1 Udgifter til eksterne vikarer i 2009 fordelt på personalegrupper opgjort i procent 31% 5% 3% 61% Plejepersonale (sygeplejersker mfl. & SOSU) Læger Lægesekretærer Andre Figur 2 Eksterne vikarudgifter i 2009 fordelt på personalegrupper i de enkelte regioner Hovedstaden 80 Syddanmark 66 Sjælland 56 Nordjylland 53 31, , ,5 4, Plejepersonale (sygeplejersker mfl. & SOSU) Læger Lægesekretærer Andre Midtjylland Anm.: Gælder både figur 1 og 2: Plejepersonale omfatter alt syge- og sundhedspersonale, dvs. sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere etc. samt social- og sundhedsassistenter. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at opgøre vikarudgiften for de forskellige personalegrupper i relation til gruppens samlede lønsum. Andre omfatter faggrupper som for eksempel (pleje)portører og servicepersonale. Øvrige anm.: Se teknisk bilag De samlede udgifter til eksterne vikarer dækker over store forskelle på vikaranvendelse indenfor faggrupper også mellem de enkelte regioner. 82

6 I regionerne under ét udgør plejevikarer 61 procent af udgiften til privat vikarydelser i Region Hovedstaden ligger andelen en del over gennemsnittet (80 procent), mens den særligt i Regions Nordjylland og Region Midtjylland ligger noget under (49-53 procent). Udgifter til lægevikarer fra private bureauer udgør på landsplan cirka 30 procent af de samlede eksterne vikarudgifter. Som det fremgår af figuren er lægevikarer i overvejende grad et Vestdanmark-fænomen, idet lægevikarudgiftsandelen i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark udgør mellem 35 og 43 procent, mens de i Region Hovedstaden kun udgør 12 procent Resultatet af en målrettet indsats Faldet i udgifterne til eksterne vikarer er et resultat af en målrettet indsats, hvor regionerne har taget en palette af styringstiltag i anvendelse: - Eksternt vikarstop - Etablering af interne vikarkorps - Prisaftaler med de private bureauer - Øget fokus på de overenskomstmæssige muligheder (vedr. arbejdstid) Derudover er der i alle regioner fokus på samtidig at rekruttere og fastholde personale på ordinære vilkår enten gennem nyansættelser eller ved at få de allerede ansatte til i højere grad at arbejde på fuldtid. De konkrete styringstiltag, der arbejdes med, varierer fra region til region afhængigt af konkrete muligheder, prioriteringer og specifikke udfordringer lokalt. Eksternt vikarstop Et stop for brugen af eksterne vikarer indebærer, at der træffes beslutning om principielt ikke at anvende vikarer fra private vikarbureauer. Vikar-stoppet kan omfatte en region som helhed, hvilket er tilfældet i Region Hovedstaden fra 1. juli 2009, eller et enkelt hospital og/eller én eller flere afdelinger, hvilket er tilfældet blandt andet flere steder i Region Syddanmark. Et eksternt vikarstop indebærer, at der i regionen eller på det enkelte hospital tages stilling til, hvordan problemet med manglende arbejdskraft alternativt skal løses. I Region Hovedstaden har man valgt, at de opgaver, der tidligere blev løst af eksterne vikarer, skal varetages af nyoprettede vikarkorps på de enkelte hospitaler. 83

7 Større fokus på interne vikarkorps De interne vikarkorps/ordninger giver mulighed for at honorere allerede ansatte medarbejdere, der påtager sig opgaver, der alternativt skulle løses af eksterne vikarbureauer eller at ansætte deciderede vikarer, som bliver ansat direkte i regionens eller hospitalets interne vikarkorps. Denne løsning handler i høj grad om at sikre bedre kvalitet, kontinuitet og forsyningssikkerhed og samtidig få en bedre økonomi i opgaveløsningen. Etableringen af de interne ordninger sigter herudover på at tilskynde til medarbejdertilknytning og derved give flere lyst til at blive fastansat. I 2009 har to regioner valgt at etablere flere interne vikarkorps og/eller udbygge de eksisterende korps. I Region Hovedstaden er der oprettet interne vikarkorps på de enkelte hospitaler, som skal dække vikarbehovet efter 1. juli 2009, hvor der blev indført stop for brug af eksterne vikarer. I Region Midtjylland er der pr. 1. maj 2009 påbegyndt oprettelse af ét regionalt vikarbureau, som skal levere vikarydelser indenfor det sundhedsfaglige område i hele regionen. Samlet er der i 2009 i alt 13 interne vikarkorps/bureauer i regionerne med i alt cirka tilknyttede vikarer. Samlet formidlede de interne vikarkorps i 2009 i alt cirka timer svarende til cirka 310 årsværk. Det er en stigning på knap timer i forhold til i 2008, svarende til 50 årsværk. Det er ikke muligt at opgøre regionernes udgifter til de interne vikarkorps på ensartet vis, men i forhold til udgifter til eksterne vikarer vurderes de at udgøre en relativ lille post i størrelsesordnen 150 mio. kr. i Af figur 3A og B nedenfor fremgå det samlede antal formidlede vikartimer i 2009 fordelt på personalegrupper og i de enkelte regioner i henholdsvis 2008 og

8 Figur 3A Aktivitet i formidlede timer fordelt på personalegrupper samlet set i % 2% 11% 46% Sygeplejesker SOSU personale Øvrige SHK grupper Lægesekretærer Andre Læger 35% Figur 3b Aktivitet i formidlede timer fordelt på personalegrupper og regioner i 2008 og 2009 Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midt Sygeplejesker Øvrige SHK grupper SOSU personale Lægesekretærer Andre Uspecificeret Region Nord Anm.: Gælder både figur 3A og 3B: Opgørelsen omfatter i udgangspunktet ikke interne vikarordninger, som bygger på den politiske vikaraftale, der i sommer 2008 blev indgået mellem Danske Regioner og Sundhedskartellet, eller andre interne ordninger, der eksisterer i regionerne i en eller anden form. Øvrige anm.: Se teknisk bilag 85

9 Svagt fald i anvendelse af overarbejde med videre De regionale overenskomster og arbejdstidsaftaler giver mulighed for at fastansatte medarbejdere kan pålægges merarbejde (deltidsansatte) eller overarbejde (fuldtidsansatte). Ligesom regionerne har mulighed for at indgå aftaler lokalt om frivilligt merarbejde (FEA). Regionernes anvendelse af disse muligheder handler om at sikre kvalitet og kontinuitet i behandlingen ved at udnytte, at det fastansatte personale kender de konkrete afdelinger og/eller arbejdsgange på det enkelte hospital. I tabel 4 fremgår regionernes udgifter til overarbejde, inklusiv frivilligt merarbejde (FEA), på sundhedsområdet i perioden I 2009 havde regionerne en udgift til overarbejde på cirka 820 mio. kr. Dette er et fald på knap 25 mio. kr. eller 3 procent i forhold til Tabel 2 Udvikling i udgifter til overarbejde sundhedsområdet Ændring fra 2008 til 2009 Mio. kr. Mio. kr Pct. Regioner i alt 795,2 844,5 820,4-24,2-2,9 Andel af lønsum 2,5 2,4 2,2 26,5 19,9 Heraf Plejepersonale 523,2 579,8 554,2-25,6-4,4 Læger 191,4 198,8 218,0 19,2 9,7 Lægesekretærer 80,5 70,3 48,1-22,2-31,5 86

10 Figur 4 Udgifter til overarbejde i procent af samlede lønsum fordelt på personalegrupper 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 2,7 2,7 2,4 2,2 2,1 2,1 3,1 2,5 1,5 Plejepersonale (sygeplejersker mfl. & SOSU) Læger Lægesekretærer 1,0 0, Plejepersonale (sygeplejersker mfl. & SOSU) Læger Lægesekretærer Anm.: Plejepersonale omfatter alt syge- og sundhedspersonale, dvs. sygeplejersker, radiografer, bioanalytiker etc., samtsocial- og sundhedsassistenter Øvrige anm.: Se teknisk bilag Kilde: FLD særtræk. Overarbejdets andel af lønsummen er faldet til 2,2 procent i 2009 fra 2,4 procent i 2008 og 2,5 procent i Udgifterne til overarbejde er faldet for plejepersonalet og ikke mindst for lægesekretærer. Udgifter til lægernes overarbejde i perioden er stort set den samme i 2008 i forhold til i 2009 konstant (målt som andel af lønsummen inkl. eksterne vikarudgifter). Dette betyder, at det fra 2008 til 2009 samlet set er lykkedes regionerne at sænke deres udgifter til eksterne vikarer markant samtidig med, at der er sket et svagt fald i udgifterne til overarbejde. Denne udvikling i både udgifterne til eksterne vikarer og overarbejde er positiv, idet man kunne have frygtet, at faldende brug af eksterne vikarer ville have betydet en stigning i udgifterne til overarbejde, da opgaverne jo skal løses. Casen nedenfor er et eksempel på, at denne strategi også har været forfulgt lokalt. 87

11 Case Parallel reduktion i udgifter til eksterne vikarer og overarbejde På Sygehus Sønderjylland blev der i december 2008 iværksat et stop for brugen af vikarer. Baggrunden herfor var, at sygehuset var i økonomiske ubalance og havde et påtrængende behov for at nedbringe lønudgifterne, herunder brugen af eksterne vikarer. Vikarstoppet blev i 2009 fulgt op af et ansættelsesstop samt begrænsninger i brugen af overarbejde. Et væsentligt redskab til at nå de opstillede mål var et øget fokus på hvordan afdelingsledelserne i højere grad kunne planlægge fleksibelt og på den måde inden for de eksisterende personaletimer afdække akut opståede personalebehov. Blandt de konkrete værktøjer kan nævnes bedre anvendelse af arbejdstidsregler og virksomhedsaftalen, herunder timebank, flekstid, forskudte normperioder, variabel daglig arbejdstidslængde, fremmødeplaner og FEA-aftaler. Kombinationen af initiativerne på Sygehus Sønderjylland har betydet, at det har været muligt at gennemføre både eksternt vikarstop og ansættelsesstop samtidig med, at der er sket en reduktion i brugen af overarbejde. De økonomiske resultater af initiativerne har været et fald i udgifterne til vikarer på mere end 60 procent fra 52 mio. kr. i 2008 til 19 mio. kr. i 2009 sideløbende med et fald i udgifterne til over- og merarbejde fra 49 mio. kr. i 2008 til 32 mio. kr. i Det vurderes, at følgende faktorer har været betingende for succes: - En stærk forankring i den øverste ledelse(direktionen) - En omfattende administrativ support - En erkendelse i hele organisationen af behov for økonomisk styring 88

12 Teknisk bilag Tabel 1 A og B Midtjylland: Udgifter i 2008 er inkl. korrektion vedr. interne vikarer. Udgifter på et enkelt sygehus er opgjort inkl. FADL vagter i 2008 og Sjælland: En stor del af vikarerne på lægeområdet aflønnes i lønsystemet og indgår dermed ikke i opgørelsen i Udgifter i 2007 er opgjort inkl. FADL- vagter. Hovedstaden: Udgifter i 2008 er opgjort ekskl. psykiatrien. Vikarudgifternes andel af lønsummen (inkl. vikarudgifter) er opgjort på baggrund af FLD-tal for 2007, 2008 og 2009 (november). FLD Lønsum er opgjort for overenskomstgrupperne: Syge- og sundhedspersonale (ledende og ikke-ledende), overlæger, underordnede læger, lægesekretærer og stillingsbetegnelsen social- og sundhedsassistenter. Figur 1 Opgørelsen omfatter 83 procent af regionernes samlede udgifter til eksterne vikarer i De øvrige udgifter har ikke kunnet opdeles op personalegrupper Figur 2 For Region Sjælland og Region Nordjylland omfatter oplysningerne alle hos-pitaler. I Regional Midtjylland er udgifterne fordelt på personalegrupper for psykiatrien og på tre ud af syv hospitaler, der tegner sig for 60 procent af regionens samlede udgifter til eksterne vikarer. I Region Syddanmark er udgifterne fordelt på personalegrupper på fire ud af fem hospitaler, der tegner sig for 86 procent af regionens samlede udgifter til eksterne vikarer. I Region Hovedstaden er udgifterne fordelt på personalegrupper på ti ud af 12 hospitalsenheder, der tegner sig for 74 procent af regionens samlede udgifter til eksterne vikarer, inkl. i psykiatrien. Supplerende oplysninger Region Sjælland oplyser, at andre helt overvejende vedrører eksternt vikarkorps på Sikringen, Nykøbing Sjælland. G4S er et vagtselskab som Regionen har entreret sig med på kontraktbasis. Figur 3 A og B Anm.: 1) Regionerne har opgjort aktivitet i 2008 og 2009 i enten antal vagter eller antal timer. Der er foretaget en omregning til timer, idet en vagt antages at udgøre 8 timer for andre dog 6,9 timer. 2) Hvor aktiviteten i ordningen er opgjort som total dvs. ikke opdelt på personalegrupper er den angivet som uspecificeret. 3) For 2009 har regionerne også opgjort udgifterne til de interne vikarkorps/bureauer. Oplysningerne er dog ikke fuldt ud sammenlignelige og er derfor ikke inddraget i analysen. Supplerende oplysninger: Region Nordjylland har ikke på udgivelsestidspunktet kunne indberette oplysninger om aktivitet i regionens interne vikarkorps/bureauer i Oplysninger kan fås ved henvendelse til Danske Regioner. 89

13 Region Syddanmark har ikke anvendt interne vikarkorps/bureauer i Region Hovedstaden: Tallene dækker over aktiviteten i de 8 nye interne VikarService, der er oprettet i regionen, og har været i drift pr 1. juli Region Sjælland: De indberettede tal for interne korps vedrører kun psykiatrien, idet de somatiske sygehuse ikke anvender interne bureau/korps Tabel 2 samt figur 4 Opgørelsen af overarbejde er baseret på særtræk fra FLD databaser (mdl.). Bemærk december 2009 er på opgørelsestidspunktet ikke udgivet endnu og er dermed ikke endelig.udgifter til overarbejde inkluderer udgifter til frivilligt ekstra arbejde (FEA), der pr. marts 2009 ellers er udskilt af FLDstatistikken. Lønsummen (inkl. vikarudgifter) er opgjort på baggrund af FLD-tal for 2007, 2008 og 2009 (november). Overarbejde og lønsum er opgjort for overenskomstgrupperne: Syge- og sundhedspersonale (ledende og ikke-ledende), overlæger, underordnede læger, lægesekretærer og stillingsbetegnelsen social- og sundhedsassistenter. 90

Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012

Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012 N O T A T Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012 Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Regionernes vikaranvendelse

Regionernes vikaranvendelse N O T A T 06-04-2009 Regionernes vikaranvendelse Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til f.eks. at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 231 Offentligt. Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 231 Offentligt. Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 231 Offentligt Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen, november 2011 Rapport, maj 2012 Undersøgelse af planlagt,

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid Specialuddannede sygeplejerskers arbejdstid Morten Bue Rath 28. november 2008 Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid 1. Sammenfatning Specialuddannede sygeplejersker har gennemsnitligt en højere

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Presseresumé Budgetredegørelse 2010

Presseresumé Budgetredegørelse 2010 Presseresumé Budgetredegørelse 1 Stort potentiale for frigørelse af ressourcer fra administration i kommuner og regioner Kommunerne har ikke reduceret udgifterne til administration siden 7, selv om kommunalreformen

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 13. juni 2013 Statistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse i kommuner og regioner med hensyn til bl.a. omfang af ansættelse, beskæftigelse, fordeling

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32 Region Midtjylland Interne vikarkorps på regionens hospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Viborg Hensigtserklæring nr. 4 Sundhedssekretariatet Skottenborg

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er Aftale indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for sygeplejersker og radiografer tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller Vikar Region Midt 1.

Læs mere

Trivsel på regionernes arbejdspladser

Trivsel på regionernes arbejdspladser Trivsel på regionernes arbejdspladser Regionerne er blevet enige om at måle trivsel på arbejdspladserne. Med benchmarking for øje er der valgt otte spørgsmål fra Trivselmeter, hvilke stilles på alle regionernes

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Nyhedsbrev. Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017

Nyhedsbrev. Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017 Nyhedsbrev Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017 I nedenstående bliver nogle af hovedtallene fra særydelsesstatistikken for februar 2017 gennemgået og sammenlignet med samme måned året før. Gennemgangen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 20. maj 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2014 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Medarbejderne har dog været meget fleksible og konstruktive, i at løse situationerne til borgernes bedste.

Medarbejderne har dog været meget fleksible og konstruktive, i at løse situationerne til borgernes bedste. Status Hjemmeplejen august 2014: Flere borgere har både gennem konkrete møder, men også senest i Ballerup Bladet, givet udtryk for deres tilfredshed med hjemmeplejen og den nye organisering. Flere medarbejdere

Læs mere

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune København den 29. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Metode... 3 2.1 Afgrænsning af analysen... 3 2.2 Lønbegrebet... 5 2.3 Anciennitet...

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

2.523 1.967 766 975 1.828. 34 22 9 13 22 Hele landet 2.475 8.059 31.378

2.523 1.967 766 975 1.828. 34 22 9 13 22 Hele landet 2.475 8.059 31.378 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Lægesekretærer der tilknyttes interne vikarkorps i Region Midtjylland eller det regionsdækkende vikarbureau Vikar Region Midt.

Lægesekretærer der tilknyttes interne vikarkorps i Region Midtjylland eller det regionsdækkende vikarbureau Vikar Region Midt. Aftale indgået mellem HK og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for lægesekretærer tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller Vikar Region Midt 1) Aftalen omfatter Lægesekretærer

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Ændring, mio. kr. Akademikere, Regioner 229,480 233,251 237,266 251,248 259,167 29,687 Husassistenter, Regioner 53,336 49,135 49,916 48,451 50,803-2,534 Håndværkere m.fl., Regioner 52,282

Læs mere

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Sådan bruger du lønmagasinet Lønninger og lønsatser er forskellige afhængigt af, om du er ansat i en kommune eller i en region, derfor er det vigtigt, at du slår

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2015

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2015 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Sundhedskartellet shk@sundhedskartellet.dk Dansk Sygeplejeråd mav@dsr.dk, hh@dsr.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Benchmarking af regionernes ledelse og administration

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid, Kreds Midtjylland Om kredsens anbefalinger Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland har

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj København den 1. oktober 2007 KL s Center for Kompetenceudvikling og Personalepolitik Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Region Hovedstaden har allerede iværksat følgende tiltag for at sikre mere effektiv udnyttelse af personaleresurser og kapacitet på hospitalerne:

Region Hovedstaden har allerede iværksat følgende tiltag for at sikre mere effektiv udnyttelse af personaleresurser og kapacitet på hospitalerne: Regionsrådsformanden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Danske Regioner Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 58 88 Mail regionsraadsformand@regionh. dk Web www.regionh.dk Dato: 1. juni 2015 Udtalelse fra regionsrådet

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014. Redegørelse Personaleforbrug 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Trepartsaftaler indhold, økonomi

Trepartsaftaler indhold, økonomi Område: Human Resources Udarbejdet af: Lisbeth Madsen Afdeling: Overenskomst og Jura E-mail: Lisbeth.Madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631829 Dato: 21. august 2008 Trepartsaftaler indhold,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

KRAFTIGT FALD I VIKAR-BESKÆFTIGELSEN

KRAFTIGT FALD I VIKAR-BESKÆFTIGELSEN 14. januar 2009 af Niels Storm Knigge tlf. 33557723 og Erik Bjørsted tlf. 33557715 Resumé: KRAFTIGT FALD I VIKAR-BESKÆFTIGELSEN Beskæftigelsen i vikarbranchen i 3. kvartal 2008 er faldet med 2300 fuldtidspersoner,

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

KRAFTIGT STIGENDE TENDENS TIL AT BRUGE VIKARER

KRAFTIGT STIGENDE TENDENS TIL AT BRUGE VIKARER 17. december 2007 Martin Windelin tlf. 3355 7720 Louise Hansen tlf. 3355 7723 Resumé: KRAFTIGT STIGENDE TENDENS TIL AT BRUGE VIKARER Antallet af vikarer er vokset voldsomt de senere år, så der nu er 48.000

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud til Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPECIFIKATION... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

Vækstvirksomheder. - tal & fakta. Glenda Napier Analysechef 28. april, 2009

Vækstvirksomheder. - tal & fakta. Glenda Napier Analysechef 28. april, 2009 Vækstvirksomheder - tal & fakta Glenda Napier Analysechef 28. april, 29 Præsentation > FORA vækstprojekt > Vækstvirksomheder? > Vækstvirksomheders DNA? Hvad er vækstvirksomheder? Vækstvirksomheder er alle

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet?

1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 15012469 Sagsbeh..: Thomas Pihl Dato: 20. oktober

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1

Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Aflyste operationer og regionernes tiltag for at forhindre aflysninger 1 Vi får mere sundhed for pengene, når vi reducerer antallet af aflyste operationer og udeblivelser fra behandlinger. Aflysninger

Læs mere

De enkelte indsatsområder.

De enkelte indsatsområder. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag til ØU-indstilling om analyse af lokalaftaler mv. De enkelte indsatsområder. Indledning. Indsatsområderne er kategoriseret inden for

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 REGION HOVEDSTADENS INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014.

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014. NOTAT Punkt 8 bilag 8 Til: MED-Hovedudvalget Fra: Koncern HR Dato: januar 2014 Koncern HR Alléen 15 4180 Sorø Politik om fuldtid www.regionsjaelland.dk Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik

Læs mere