DanAdopt. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanAdopt. DanAdopt. Danish Society for International Child Care"

Transkript

1 DanAdopt DanAdopt Danish Society for International Child Care

2

3 Indholdsfortegnelse DanAdopt hvem er vi?... 3 DanAdopts værdigrundlag... 3 Barnet i centrum... 4 Etik... 4 Kulturforståelse... 5 Organisationen DanAdopt... 6 DanAdopts bestyrelse... 6 DanAdopts ansatte... 8 Ansatte på kontoret... 9 Lægekonsulenter Økonomi - hvad koster adoption? Hvorfor koster det penge at adoptere? Hvad dækker gebyrerne? Gebyrer Ændringer i forhold undervejs Bero Adoptionstilskud Hvordan forvalter DanAdopt pengene? DanAdopt den

4 DanAdopt hvem er vi? DanAdopt er en uafhængig selvejende organisation. Vores formål er at yde bistand til børn, navnlig på følgende punkter: Ved formidling af børn, som ikke har statsborgerskab eller bopæl i et nordisk land, til personer med bopæl i Danmark, på Færøerne og i Grønland i tilfælde, hvor adoptionen efter alle foreliggende oplysninger må skønnes at være til barnets tarv. Adoptionen skal foregå fagligt og etisk forsvarligt og i overensstemmelse med de involverede landes regler. Ved gennem økonomisk bistand eller på anden måde at medvirke til gennemførelse af alternative løsninger for børn. Ved gennem økonomisk bistand eller på anden måde at medvirke til forbedring af adoptivbørns vilkår. Vi varetager arbejdet så den danske adoptionslovgivning, DanAdopts autorisation, internationale konventioner samt de etiske -, juridiske - og økonomiske rammer, der er vedtaget af DanAdopts bestyrelse, efterleves. Det er vores holdning, at I som ansøgere har krav på, at vi varetager formidlingsarbejdet med indlevelsesevne i jeres situation, uanset hvilken fase af sagsforløbet der er tale om. Dette hæfte skal ses som en introduktion til DanAdopt som organisation samt det værdigrundlag vi har for arbejdet med adoption. Det indeholder desuden en gennemgang af de økonomiske forhold i forbindelse med adoption. DanAdopts værdigrundlag Adoptionsformidling er en særdeles kompleks opgave, hvor vilkårene for formidling konstant forandres. I DanAdopt har vi derfor valgt at udarbejde et værdigrundlag til at vejlede os i vores arbejde. Værdigrundlaget har fokus på følgende overordnede værdier: Barnet i centrum Etik Kulturforståelse Side 3

5 Barnet i centrum At barnets tarv og bedste er i centrum, er det gennemgående princip i al lovgivning om adoption. Både i Danmark og i udlandet. Vi finder det helt naturligt, idet et barn uden forældre, er et meget sårbart menneske. Barnet er helt afhængigt af det system og de voksne mennesker, der er omkring det. Vi varetager således det enkelte barns tarv og barnets ret til at vokse op i en familie. Det gør vi ved: at finde familier i Danmark, til børn fra vores samarbejdslande at hjælpe andre børn i vores samarbejdslande at medvirke til forbedring af vilkårene for adopterede og deres familier i Danmark I de tilfælde hvor adoption skønnes at være den bedste løsning for barnet, skal denne foregå fagligt og etisk forsvarligt, og i overensstemmelse med dansk lovgivning og internationale konventioner. Vi skaber familier ved at finde forældre til børn, der ikke kan forblive i deres egen og som derfor mangler en familie. Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke finder børn til forældre, men forældre til børn. Etik Etik i adoptionsarbejdet er centralt og af afgørende betydning, idet vi ønsker at gøre vores bedste for de børn, der mangler en familie. Det betyder, at fokus konstant er på barnets tarv og på barnets retssikkerhed. For at sikre, at vi i alle henseender arbejder til barnets bedste, er vores retningslinjer de internationale konventioner, der gælder for adoptionsområdet, særligt FN s Konvention om Barnets Rettigheder og Haagkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, som Danmark tiltrådte i Haagkonventionen beskytter børn og deres familier mod risikoen for ulovlig, uregelmæssig, for tidlig eller dårligt forberedt adoption i udlandet. Denne konvention, som også virker gennem et system af nationale centrale myndigheder, styrker FN-konventionen om barnets rettigheder (artikel 21) og søger at sikre, at internationale adoptioner er lavet i den bedste interesse for barnet og med respekt for barnets grundlæggende rettigheder, og at forebygge bortførelse, salg af eller handel med børn. DanAdopt er desuden akkrediteret af Social- og Integrationsministeriet, til at give danske, godkendte adoptivforældre hjælp i den proces der skal til for at adoptere et barn fra udlandet. DanAdopts akkreditering er omfattende og detaljeret, og retningslinjerne er klare. Vi arbejder ligeledes efter de etiske rammer, der er vedtaget af DanAdopts bestyrelse. Adoptionsprocessen foregår efter subsidiaritetsprincippet (Haag konventionens basis), altså det princip at en løsning for barnet skal være så optimal som muligt. Først skal det forsøges at give barnet mulighed for at blive i sin egen familie. Dernæst skal det forsøges at finde en anden familie fra barnets fødeland. Lykkes det ikke, skal man forsøge at finde en familie i et andet land. International adoption er således prioriteret frem for at vokse op på et børnehjem. Adoptioner forekommer fra lande, hvor børn på grund af kulturelle forhold, fattigdom eller lignende kan komme i den situation, at hverken deres egne forældre, deres nærmeste familie eller andre familier i landet kan varetage deres behov og sikre deres ret til at vokse op i et familiemiljø, i en atmosfære af glæde, kærlighed og forståelse. Når alternativet i bedste tilfælde er at vokse op på et børnehjem, kan international adoption således komme på tale. Side 4

6 Kulturforståelse Et land går kun ind i et samarbejde med Danmark og DanAdopt, hvis de har tiltro til, at vi kan være med til at forvalte deres børns fremtid på en god og konstruktiv måde. Denne relation opbygges over tid, og den kræver gensidig respekt og en stærk følelse af ligeværd. Uden forståelse for vores samarbejdslandes forskellige kulturer og vilkår, kunne vi ikke udføre vores arbejde. At forstå de forskellige kulturers måder at anskue livet og dagligdagen på er essentielt, når vi samarbejder omkring så kompleks en situation det er at flytte et lille menneske fra den ene del af verden til den anden. At tage ved lære af hinanden er stærkt berigende for begge parter, og med til at vi i DanAdopt til stadighed kan rådgive vores familier på bedste vis. En vigtig nøgle til kulturforståelse er vores lokale ansatte. Lokale der kender til kulturen og de specifikke forhold, der gør sig gældende. De sørger for, at både DanAdopts ansatte og de familier vi sender af sted, informeres om, hvad der forventes af os, så vi er godt klædt på til at forstå og møde den lokale kultur. Vi er ligeledes med til at videregive viden om dansk kultur og mentalitet til vores lokale kolleger. Det er en af deres meget vigtige opgaver også i deres respektive lande at informere om danske forhold. At forstå hvorfor de forskellige krav til kommende adoptivforældre eksisterer, er i høj grad også at forstå, hvordan de enkelte landes livsvilkår og dagligdag fungerer. Nogle steder i verden er fattigdommen et centralt element i dagligdagen. Andre steder blandes fattigdom med kulturelle normer, der vanskeliggør livet og dagligdagen for især kvinder, der er nødsaget til at opfostre deres børn alene. For at sikre netværksdannelse og kulturforståelse i forhold til samarbejdslandene, er vi på regelmæssige kontaktrejser, ligesom vi jævnligt modtager besøg fra vores samarbejdspartnere. Vores besøgende ude fra verden er altid meget interesserede i, med egne øjne, at se hvordan børnene har det og klarer sig i det danske samfund og i deres danske familier. Disse besøg har meget stor værdi for den gensidige kulturforståelse. Side 5

7 Organisationen DanAdopt DanAdopt er en selvejende non-profit organisation. Vi er akkrediteret af Social- og Integrationsministeriet og vi er under tilsyn af Ankestyrelsen Familieretsafdeling og Adoptionsnævnet. DanAdopt blev grundlagt i 1963 og blev den 15. december 1964 bemyndiget til at formidle udenlandske børn til adoption i Danmark. Vi har i perioden fundet familier til børn. DanAdopts bestyrelse DanAdopt drives af en bestyrelse, der sætter rammerne for DanAdopts arbejde. Bestyrelsen er selvsupplerende, og består af personer der har adopteret eller selv er adopterede, der alle har forskellige faglige baggrunde som f.eks. jurist, økonom, psykolog, pædagog, journalist, socialrådgiver, læge mv.. DanAdopts direktør er ansvarlig overfor bestyrelsen. Formand Konsulent Sten Juul Petersen. Uddannet jurist med speciale i immaterialret (patenter, varemærker etc.), arbejdede i 25 år i LEGO Gruppens juridiske afdeling. Sten er stedfortræder den danske repræsentant i Nordic Adoption Council, en samarbejdsorganisation for de nordiske adoptionsorganisationer. Han repræsenterede NAC som observatør ved opfølgningskonferencerne om Haagerkonventionen både i 2000, 2005 og i Sten har tre børn, hvoraf en søn adopteret fra Korea. Næstformand Cand. jur., advokat Lars Ellegaard, ansat i DAF, Danmarks Automobilforhandler Forening, som advokat. Har tidligere arbejdet i FDM som juridisk chef. Lars er dansk repræsentant i EurAdopt, en samarbejdsorganisation for en række europæiske adoptionsorganisationer. Lars har været aktiv i landsforeningen Adoption og Samfund sidst som landsformand inden han indtrådte i bestyrelsen. Lars har tre voksne børn adopteret fra Colombia. Medlem Adm. overlæge Henrik Nielsen, dr.med. speciallæge i hjertesygdomme og intern medicin, ansat på BBH/Bispebjerg Hospital som klinikchef. Har været på studierejser med DanAdopts lægekonsulenter.. Henrik har godt kendskab til læbeganespalteproblematik. Henrik har to døtre adopteret fra Korea. Side 6

8 Medlem Susanne Høeg er uddannet Cand. Psych. Aut, og hun er Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og Psykoterapi. Privatpraktiserende samt ansat i Familier og Sundhed i Hillerød. Har i mange år både i Adoptionsrådgivningen i Hillerød kommune og i egen praksis arbejdet med Pre - og Post Adoption Services, rådgivning, støtte og behandling til adoptivfamilier samt supervision af tværfaglige personalegrupper. Har afholdt mange kurser og skrevet flere artikler omhandlende adoption og betydningen af dette i forhold til at være en adoptivfamilie og at være adopteret. Medforfatter til Adoptionshåndbogen det adopterede barn i familien, dagtilbuddet og skolen. Formand for Nordjysk Adoptionsforum. Susanne Høeg modtog adoptionsprisen i Susanne har en voksen datter adopteret fra Indien. Medlem Pia Petersen er ansat a som Accounting Specialist hos H. Lundbeck A/S. Pia er uddannet hos Revisionsfirmaet Ernst & Young A/S, og har arbejdet med regnskab i forskellige stillinger fra bogholder til afdelingschef siden Pia har en søn og en datter adopteret fra Thailand. Medlem Jan Olsen er journalist og har siden 1992 arbejdet for det internationale nyhedsbureau The Associated Press. Han har tidligere arbejdet for en række danske og fransksprogede medier. Jan er uddannet i journalistik ved Universite Libre de Bruxelles, Belgien. Jan har en søn, der er født i Korea. Side 7

9 DanAdopts ansatte Det daglige arbejde varetages af en lille gruppe fagligt dygtige ansatte, der arbejder efter følgende arbejdsværdier: Adoptionsfaglig stolthed Engagement Loyalitet Perspektiv Helhedssyn Sagsbehandlingen foregår i teams, der håndterer kommunikation med lande og ansøgere, samt varetager sagsbehandling, dokumenthåndtering, børnepapirer og rejseplanlægning. Landekonsulenterne er fagligt ansvarlige for de dokumenter, der skal laves i en adoptionssag. Typisk vil den første proces efter valg af land være at lave dokumenter. Her er landekonsulenterne ansvarlige for at vejlede og rådgive ift. hvilke dokumenter der skal fremskaffes, og hvordan de evt. skal udfyldes, notariseres m.m.. Landekonsulenterne er ligeledes dem, der har den daglige kommunikation med udlandet, og som formidler de kulturelle og strukturelle forhold i vores samarbejdslande. Landekonsulenterne opdaterer DanAdopts skriftlige informationsmateriale. Formålet med informationsmaterialet er, at give et indblik i adoptionsprocessen i det pågældende land. Landekonsulenterne sørger desuden for enten telefonisk eller via mail for den praktiske vejledning af vores familier inden rejsen ud for at hente barn. Sagskoordinatorerne er socialfagligt ansvarlige for rådgivning og vejledning før, under og efter adoptionen. De varetager de løbende informationsmøder for nye ansøgere og ansøgere der overvejer adoption. De tilbyder samtaler om valg af organisation og landevalgssamtaler. Sagskoordinatorerne er de gennemgående personer under sagens gang. De afholder landemøder og udsender løbende nyhedsmails til ansøgerne på hvert lands venteliste. Sagskoordinatorerne gennemser de papirer, vi modtager om børnene, og kommunikerer med vores lægekonsulenter og præsenterer barnets papirer for ansøgerne. Sagskoordinatorerne står altid til rådighed ift. en samtale om sagsforløb, tanker, spørgsmål og spekulationer mv. Serviceteamet, består af ledelsen, specialkonsulenten og DanAdopts tre lægekonsulenter, samt de medarbejdere, der er ansvarlige for økonomi, hjemmesiden og de praktiske rammer i huset. PAS-konsulenterne er de ansatte, som efter adoptionen er gennemført varetager rådgivning til familier, unge og voksne adopterede. Læs mere i folderen PAS i DanAdopt. Side 8

10 Ansatte på kontoret Marianne Wung-Sung, Direktør Tlf.: Marianne er uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske, og hun har en diplomuddannelse i ledelse. Marianne har erfaringer med ledelse af en kommunal sundhedsordning, integration, frivilligt arbejde, uddannelse, sociale projekter, tværfagligt udvalgsarbejde i Sundhedsstyrelsen mv. Marianne er daglig leder af kontoret. Marianne er ansvarlig for samarbejdet med bestyrelsen og myndigheder, og hun er overordnet ansvarlig for økonomi, samarbejdsaftaler, repræsentanter i udlandet, samt det opsøgende arbejde. Steffen er uddannet økonom og har erfaring fra bank og finansverdenen. Han er tidligere medlem af DanAdopts bestyrelse. Steffen er ansvarlig for DanAdopts økonomiske anliggender, IT og regnskabsafdelingen. Steffen er stedfortræder for Marianne Wung-Sung. Steffen Seligmann, Regnskabschef Tlf.: Annette er uddannet kontorassistent og regnskabsmedarbejder. Annette er ansvarlig for alle danske kreditorer, debitorer og bogføring, samt betalinger. Hun registrerer alle nye ansøgere og bistår med Dan-Aids arbejde og DanAdopts sponsorater. Annette Kristoffersen, kontor/regnskabsassistent Tlf.: Trine er ansat som kontorassistent. Trine er primært ansvarlig for opfølgningsrapporter, men løser også administrative ad-hoc opgaver på kontoret. Trine Havshøj, Kontorassistent Tlf.: Side 9

11 Mette Stolbjerg Garnæs, Specialkonsulent Tlf.: Mette er uddannet socionom, har en 1. årig diplomuddannelse i terapeutisk arbejde, er uddannet supervisor samt voksenunderviser. Har erfaring med anbringelse af børn og unge, narkobehandling, sociale projekter samt ledelse. Mette er socialfaglig konsulent for kontoret, samt overordnet ansvarlig for samarbejdet med myndighederne, visitationen, de særlige adoptioner og PASrådgivningen. Mette er stedfortræder for Marianne Wung-Sung Rikke Stauning Klestrup, Sagskoordinator Tlf.:: Rikke er uddannet socialrådgiver med efteruddannelser indenfor børne- og ungeområdet og systemisk familiearbejde. Rikke har erfaring med arbejdet med børn, unge og familier i forvaltningsregi, som skolesocialrådgiver, samt med opsøgende socialt arbejde og forskellige sociale projekter for børn og unge. Rikke er ansvarlig for information, landevalgssamtaler, koordinering og rådgivning til de enkelte familier, samt ansvarlig for landemøderne og råd og vejledning ved barn i forslag. Rikke tilbyder råd - og vejledning til familier efter adoptionen. Rikke er DanAdopts kontaktperson vedrørende Dan-Aids arbejde. Debby van Hamburg Pedersen Sagskoordinator Tlf.: Debby van Hamburg Pedersen er uddannet socialrådgiver i Holland. Debby har erfaring med arbejdet i Asylcentre med børn, familier & enlige, som socialrådgiver i en Familieafdeling med børn, unge & familier samt familier med handicappede og syge børn. Debby er ansvarlig for information, landevalgssamtaler, koordinering og rådgivning til de enkelte familier, samt ansvarlig for landemøderne og råd og vejledning ved barn i forslag. Tina Jill Brandt-Olsen, landekonsulent Tlf.: Tina er uddannet BA i erhvervssprog, i engelsk og spansk. Tina er en af vores specialister i adoptionssagens dokumenter. Tina er ligeledes den, der har den daglige kommunikation med udlandet og som formidler de kulturelle forhold i landende. Tina er ansvarlig for vores landeorienteringer, rejsevejledninger, kommunikation og nyheder til hjemmesiden. Tina tilbyder råd og vejledning om dokumentklargøringen, samt ved planlægning af rejse og ophold når barnet skal hentes. Tina er erhvervssproglig konsulent for kontoret. Side 10

12 Nathja Damkjær Jans, landekonsulent Tlf.: Nathja er uddannet BA i international kommunikation, i engelsk og spansk. Nathja er en af vores specialister i adoptionssagens dokumenter. Nathja er ligeledes den, der har den daglige kommunikation med udlandet, og som formidler de kulturelle forhold i landene. Nathja er ansvarlig for vores landeorienteringer, rejsevejledninger samt landespecifikke nyheder til hjemmesiden. Nathja tilbyder råd og vejledning om dokumentklargøring, samt ved planlægning af rejse og ophold når barnet skal hentes. Lægekonsulenter Berit Lukman Speciallæge i pædiatri. Tidligere praktiserende børnelæge. Ebbe Thisted Speciallæge i pædiatri. Overlæge på Holbæk Sygehus Børneafdeling. Lise Jensen Speciallæge i pædiatri. Overlæge på Roskilde Sygehus Børneafdeling. DanAdopts Internationale samarbejde DanAdopt er involveret i et internationalt samarbejde med andre adoptionsorganisationer. Vi er således medlem af Nordic Adoption Council og EurAdopt, der er paraplyorganisationer på nordisk og europæisk plan. Vi samarbejder desuden i Danmark med de aktive foreninger og klubber på adoptionsområdet. Side 11

13 Økonomi - hvad koster adoption? Hvorfor koster det penge at adoptere? Et barn koster ikke noget, men der er udgifter forbundet med selve formidlingen. I Danmark er det bestemt, at adoptionsformidling foregår via private organisationer, der er akkrediterede til at gennemføre adoptioner af børn fra udlandet til danske forældre. DanAdopt modtager ikke statstilskud eller andre tilskud, men drives udelukkende for de midler, vi får via vores gebyrer. DanAdopts gebyrer er nøje overvågede og godkendte af Ankestyrelsen Familieretsafdeling, som er vores øverste myndighed. Hvad dækker gebyrerne? De penge, DanAdopt får via gebyrerne, går til det legale arbejde og til udgifterne i Danmark og udlandet. Man betaler således for processen ved formidlingen af barnet. Udgifterne i Danmark går til driften af vores kontor, afholdelse af informationsmøder og andre møder, lønninger mv. Udgifterne i udlandet går til administration og lønninger, til pleje af børnene, til ophold, lægehjælp, honorarer, pas lokaltransport mv. Udover de konkrete udgifter i den enkelte sag skal gebyrerne også dække det arbejde, vi udfører, når vi etablerer kontakter i nye samarbejdslande, samt pleje af de eksisterende samarbejdspartnere. Vores udenlandske kontaktpersoner skal have mulighed for at besøge Danmark, ligesom det er nødvendigt for os at besøge vores samarbejdslande med jævne mellemrum. Gebyrer DanAdopt har forskellige gebyrsatser for hvert land. Dette skyldes, at udgifterne er meget forskellige fra land til land, og vi ønsker størst mulig transparens i forhold til gebyrerne og det arbejde vi udfører. Vores gebyrer består af 6 rater. Denne ændring er gennemført for at skabe fleksibilitet i vores gebyrstruktur. Variationen i raterne skyldes, at de enkelte gebyrer er forskellige fra land til land. Se i øvrigt Aftale mellem Ansøger og DanAdopt og gebyrblad sidst i Aftaleformularen. Ændringer i forhold undervejs Det er meget vigtigt, at det bliver meddelt både DanAdopt og Statsforvaltningen, hvis der sker ændringer i personlige forhold efter godkendelsen. Det gælder for eksempel graviditet, alvorlig sygdom, arbejdsløshed, separation, flytning, jobskifte og lignende. Bero En sag kan kun sættes i bero en gang efter registrering på en venteliste og kun op til 3. måneder. Se i øvrigt aftalen 6.1. Ved graviditet undervejs i forløbet, vil ens sag i Statsforvaltningen blive stillet i bero indtil graviditetens 22. uge. I den forbindelse skal DanAdopt kontaktes med det samme. Det vil afhænge af hvilken ventelisten man er registreret på samt hvor højt man er placeret på den pågældende venteliste om sagen kan sættes i bero uden øvrige foranstaltninger, eller om det også er nødvendigt at orientere vores samarbejdspartnere i afgiverlandet mv. Side 12

14 Adoptionstilskud Efter hjemtagelse af barn, kan man få udbetalt adoptionstilskud fra Staten. DanAdopt har ikke noget at gøre med dette tilskud, som udbetales direkte til ansøger. Tilskuddet udbetales efter ansøgning herom, og foregår ikke automatisk. Statsforvaltningen skal som Den adoptionsundersøgende myndighed ) attestere, at barnet er ankommet her til landet og er formidlet gennem en autoriseret organisation. På Færøerne er det Rigsombuddet, der yder tilskuddet, mens tilskuddet ikke ydes i Grønland. Adoptionstilskuddet reguleres 1 gang årligt efter pristallet. Adoptionstilskuddet på Færøerne er ikke det samme som det danske tilskud. Det gældende tilskud kan findes på Hvordan forvalter DanAdopt pengene? DanAdopt er en selvejende, non-profit organisation, der er underlagt Lov om Fonde og Visse Foreninger. Ifølge vores akkreditering skal økonomien tilrettelægges og varetages på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde. Vi må ikke drage økonomisk eller anden vinding i forbindelse med adoptionsarbejdet, ligesom de gebyrer vi opkræver ikke må stå i et misforhold til det udførte adoptionsarbejde. Derfor er de til enhver tid gældende gebyrer et realistisk økonomisk billede af DanAdopts virke i det konkrete land. Et eventuelt overskud fra adoptionsarbejdet må kun anvendes til humanitært hjælpearbejde. DanAdopts humanitære arbejde udføres igennem DanAid, der organisatorisk hører under DanAdopt. Den grundlæggende filosofi for DanAid er, at vi opretter eller støtter projekter i de lande og områder, vi samarbejder med i forbindelse med vores adoptionsarbejde. DanAid prioriterer endvidere, at de midler vi indsamler fra sponsorer går 100 % videre direkte til hjælpearbejdet. Se i øvrigt mere i folderen DanAid. Side 13

15

16 Bolivia Bulgarien Colombia Etiopien Filippinerne Indien Kenya Kina Nepal Senegal Sri Lanka Sydafrika Sydkorea Thailand Vietnam DanAdopt Hovedgaden Birkerød

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Kilder: Bilag: Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Akkrediteringsvilkår i skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering af DanAdopt til at yde adoptionshjælp

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Indien-undersøgelsen Undersøgelsesrapport om adoptionsformidling fra Indien i perioden 2000-2007

Indien-undersøgelsen Undersøgelsesrapport om adoptionsformidling fra Indien i perioden 2000-2007 Indien-undersøgelsen Undersøgelsesrapport om adoptionsformidling fra Indien i perioden 2000-2007 Familiestyrelsen 9. oktober 2007 2 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelsen...3 De formidlende organisationer...3

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere