DanAdopt. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanAdopt. DanAdopt. Danish Society for International Child Care"

Transkript

1 DanAdopt DanAdopt Danish Society for International Child Care

2

3 Indholdsfortegnelse DanAdopt hvem er vi?... 3 DanAdopts værdigrundlag... 3 Barnet i centrum... 4 Etik... 4 Kulturforståelse... 5 Organisationen DanAdopt... 6 DanAdopts bestyrelse... 6 DanAdopts ansatte... 8 Ansatte på kontoret... 9 Lægekonsulenter Økonomi - hvad koster adoption? Hvorfor koster det penge at adoptere? Hvad dækker gebyrerne? Gebyrer Ændringer i forhold undervejs Bero Adoptionstilskud Hvordan forvalter DanAdopt pengene? DanAdopt den

4 DanAdopt hvem er vi? DanAdopt er en uafhængig selvejende organisation. Vores formål er at yde bistand til børn, navnlig på følgende punkter: Ved formidling af børn, som ikke har statsborgerskab eller bopæl i et nordisk land, til personer med bopæl i Danmark, på Færøerne og i Grønland i tilfælde, hvor adoptionen efter alle foreliggende oplysninger må skønnes at være til barnets tarv. Adoptionen skal foregå fagligt og etisk forsvarligt og i overensstemmelse med de involverede landes regler. Ved gennem økonomisk bistand eller på anden måde at medvirke til gennemførelse af alternative løsninger for børn. Ved gennem økonomisk bistand eller på anden måde at medvirke til forbedring af adoptivbørns vilkår. Vi varetager arbejdet så den danske adoptionslovgivning, DanAdopts autorisation, internationale konventioner samt de etiske -, juridiske - og økonomiske rammer, der er vedtaget af DanAdopts bestyrelse, efterleves. Det er vores holdning, at I som ansøgere har krav på, at vi varetager formidlingsarbejdet med indlevelsesevne i jeres situation, uanset hvilken fase af sagsforløbet der er tale om. Dette hæfte skal ses som en introduktion til DanAdopt som organisation samt det værdigrundlag vi har for arbejdet med adoption. Det indeholder desuden en gennemgang af de økonomiske forhold i forbindelse med adoption. DanAdopts værdigrundlag Adoptionsformidling er en særdeles kompleks opgave, hvor vilkårene for formidling konstant forandres. I DanAdopt har vi derfor valgt at udarbejde et værdigrundlag til at vejlede os i vores arbejde. Værdigrundlaget har fokus på følgende overordnede værdier: Barnet i centrum Etik Kulturforståelse Side 3

5 Barnet i centrum At barnets tarv og bedste er i centrum, er det gennemgående princip i al lovgivning om adoption. Både i Danmark og i udlandet. Vi finder det helt naturligt, idet et barn uden forældre, er et meget sårbart menneske. Barnet er helt afhængigt af det system og de voksne mennesker, der er omkring det. Vi varetager således det enkelte barns tarv og barnets ret til at vokse op i en familie. Det gør vi ved: at finde familier i Danmark, til børn fra vores samarbejdslande at hjælpe andre børn i vores samarbejdslande at medvirke til forbedring af vilkårene for adopterede og deres familier i Danmark I de tilfælde hvor adoption skønnes at være den bedste løsning for barnet, skal denne foregå fagligt og etisk forsvarligt, og i overensstemmelse med dansk lovgivning og internationale konventioner. Vi skaber familier ved at finde forældre til børn, der ikke kan forblive i deres egen og som derfor mangler en familie. Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke finder børn til forældre, men forældre til børn. Etik Etik i adoptionsarbejdet er centralt og af afgørende betydning, idet vi ønsker at gøre vores bedste for de børn, der mangler en familie. Det betyder, at fokus konstant er på barnets tarv og på barnets retssikkerhed. For at sikre, at vi i alle henseender arbejder til barnets bedste, er vores retningslinjer de internationale konventioner, der gælder for adoptionsområdet, særligt FN s Konvention om Barnets Rettigheder og Haagkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, som Danmark tiltrådte i Haagkonventionen beskytter børn og deres familier mod risikoen for ulovlig, uregelmæssig, for tidlig eller dårligt forberedt adoption i udlandet. Denne konvention, som også virker gennem et system af nationale centrale myndigheder, styrker FN-konventionen om barnets rettigheder (artikel 21) og søger at sikre, at internationale adoptioner er lavet i den bedste interesse for barnet og med respekt for barnets grundlæggende rettigheder, og at forebygge bortførelse, salg af eller handel med børn. DanAdopt er desuden akkrediteret af Social- og Integrationsministeriet, til at give danske, godkendte adoptivforældre hjælp i den proces der skal til for at adoptere et barn fra udlandet. DanAdopts akkreditering er omfattende og detaljeret, og retningslinjerne er klare. Vi arbejder ligeledes efter de etiske rammer, der er vedtaget af DanAdopts bestyrelse. Adoptionsprocessen foregår efter subsidiaritetsprincippet (Haag konventionens basis), altså det princip at en løsning for barnet skal være så optimal som muligt. Først skal det forsøges at give barnet mulighed for at blive i sin egen familie. Dernæst skal det forsøges at finde en anden familie fra barnets fødeland. Lykkes det ikke, skal man forsøge at finde en familie i et andet land. International adoption er således prioriteret frem for at vokse op på et børnehjem. Adoptioner forekommer fra lande, hvor børn på grund af kulturelle forhold, fattigdom eller lignende kan komme i den situation, at hverken deres egne forældre, deres nærmeste familie eller andre familier i landet kan varetage deres behov og sikre deres ret til at vokse op i et familiemiljø, i en atmosfære af glæde, kærlighed og forståelse. Når alternativet i bedste tilfælde er at vokse op på et børnehjem, kan international adoption således komme på tale. Side 4

6 Kulturforståelse Et land går kun ind i et samarbejde med Danmark og DanAdopt, hvis de har tiltro til, at vi kan være med til at forvalte deres børns fremtid på en god og konstruktiv måde. Denne relation opbygges over tid, og den kræver gensidig respekt og en stærk følelse af ligeværd. Uden forståelse for vores samarbejdslandes forskellige kulturer og vilkår, kunne vi ikke udføre vores arbejde. At forstå de forskellige kulturers måder at anskue livet og dagligdagen på er essentielt, når vi samarbejder omkring så kompleks en situation det er at flytte et lille menneske fra den ene del af verden til den anden. At tage ved lære af hinanden er stærkt berigende for begge parter, og med til at vi i DanAdopt til stadighed kan rådgive vores familier på bedste vis. En vigtig nøgle til kulturforståelse er vores lokale ansatte. Lokale der kender til kulturen og de specifikke forhold, der gør sig gældende. De sørger for, at både DanAdopts ansatte og de familier vi sender af sted, informeres om, hvad der forventes af os, så vi er godt klædt på til at forstå og møde den lokale kultur. Vi er ligeledes med til at videregive viden om dansk kultur og mentalitet til vores lokale kolleger. Det er en af deres meget vigtige opgaver også i deres respektive lande at informere om danske forhold. At forstå hvorfor de forskellige krav til kommende adoptivforældre eksisterer, er i høj grad også at forstå, hvordan de enkelte landes livsvilkår og dagligdag fungerer. Nogle steder i verden er fattigdommen et centralt element i dagligdagen. Andre steder blandes fattigdom med kulturelle normer, der vanskeliggør livet og dagligdagen for især kvinder, der er nødsaget til at opfostre deres børn alene. For at sikre netværksdannelse og kulturforståelse i forhold til samarbejdslandene, er vi på regelmæssige kontaktrejser, ligesom vi jævnligt modtager besøg fra vores samarbejdspartnere. Vores besøgende ude fra verden er altid meget interesserede i, med egne øjne, at se hvordan børnene har det og klarer sig i det danske samfund og i deres danske familier. Disse besøg har meget stor værdi for den gensidige kulturforståelse. Side 5

7 Organisationen DanAdopt DanAdopt er en selvejende non-profit organisation. Vi er akkrediteret af Social- og Integrationsministeriet og vi er under tilsyn af Ankestyrelsen Familieretsafdeling og Adoptionsnævnet. DanAdopt blev grundlagt i 1963 og blev den 15. december 1964 bemyndiget til at formidle udenlandske børn til adoption i Danmark. Vi har i perioden fundet familier til børn. DanAdopts bestyrelse DanAdopt drives af en bestyrelse, der sætter rammerne for DanAdopts arbejde. Bestyrelsen er selvsupplerende, og består af personer der har adopteret eller selv er adopterede, der alle har forskellige faglige baggrunde som f.eks. jurist, økonom, psykolog, pædagog, journalist, socialrådgiver, læge mv.. DanAdopts direktør er ansvarlig overfor bestyrelsen. Formand Konsulent Sten Juul Petersen. Uddannet jurist med speciale i immaterialret (patenter, varemærker etc.), arbejdede i 25 år i LEGO Gruppens juridiske afdeling. Sten er stedfortræder den danske repræsentant i Nordic Adoption Council, en samarbejdsorganisation for de nordiske adoptionsorganisationer. Han repræsenterede NAC som observatør ved opfølgningskonferencerne om Haagerkonventionen både i 2000, 2005 og i Sten har tre børn, hvoraf en søn adopteret fra Korea. Næstformand Cand. jur., advokat Lars Ellegaard, ansat i DAF, Danmarks Automobilforhandler Forening, som advokat. Har tidligere arbejdet i FDM som juridisk chef. Lars er dansk repræsentant i EurAdopt, en samarbejdsorganisation for en række europæiske adoptionsorganisationer. Lars har været aktiv i landsforeningen Adoption og Samfund sidst som landsformand inden han indtrådte i bestyrelsen. Lars har tre voksne børn adopteret fra Colombia. Medlem Adm. overlæge Henrik Nielsen, dr.med. speciallæge i hjertesygdomme og intern medicin, ansat på BBH/Bispebjerg Hospital som klinikchef. Har været på studierejser med DanAdopts lægekonsulenter.. Henrik har godt kendskab til læbeganespalteproblematik. Henrik har to døtre adopteret fra Korea. Side 6

8 Medlem Susanne Høeg er uddannet Cand. Psych. Aut, og hun er Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og Psykoterapi. Privatpraktiserende samt ansat i Familier og Sundhed i Hillerød. Har i mange år både i Adoptionsrådgivningen i Hillerød kommune og i egen praksis arbejdet med Pre - og Post Adoption Services, rådgivning, støtte og behandling til adoptivfamilier samt supervision af tværfaglige personalegrupper. Har afholdt mange kurser og skrevet flere artikler omhandlende adoption og betydningen af dette i forhold til at være en adoptivfamilie og at være adopteret. Medforfatter til Adoptionshåndbogen det adopterede barn i familien, dagtilbuddet og skolen. Formand for Nordjysk Adoptionsforum. Susanne Høeg modtog adoptionsprisen i Susanne har en voksen datter adopteret fra Indien. Medlem Pia Petersen er ansat a som Accounting Specialist hos H. Lundbeck A/S. Pia er uddannet hos Revisionsfirmaet Ernst & Young A/S, og har arbejdet med regnskab i forskellige stillinger fra bogholder til afdelingschef siden Pia har en søn og en datter adopteret fra Thailand. Medlem Jan Olsen er journalist og har siden 1992 arbejdet for det internationale nyhedsbureau The Associated Press. Han har tidligere arbejdet for en række danske og fransksprogede medier. Jan er uddannet i journalistik ved Universite Libre de Bruxelles, Belgien. Jan har en søn, der er født i Korea. Side 7

9 DanAdopts ansatte Det daglige arbejde varetages af en lille gruppe fagligt dygtige ansatte, der arbejder efter følgende arbejdsværdier: Adoptionsfaglig stolthed Engagement Loyalitet Perspektiv Helhedssyn Sagsbehandlingen foregår i teams, der håndterer kommunikation med lande og ansøgere, samt varetager sagsbehandling, dokumenthåndtering, børnepapirer og rejseplanlægning. Landekonsulenterne er fagligt ansvarlige for de dokumenter, der skal laves i en adoptionssag. Typisk vil den første proces efter valg af land være at lave dokumenter. Her er landekonsulenterne ansvarlige for at vejlede og rådgive ift. hvilke dokumenter der skal fremskaffes, og hvordan de evt. skal udfyldes, notariseres m.m.. Landekonsulenterne er ligeledes dem, der har den daglige kommunikation med udlandet, og som formidler de kulturelle og strukturelle forhold i vores samarbejdslande. Landekonsulenterne opdaterer DanAdopts skriftlige informationsmateriale. Formålet med informationsmaterialet er, at give et indblik i adoptionsprocessen i det pågældende land. Landekonsulenterne sørger desuden for enten telefonisk eller via mail for den praktiske vejledning af vores familier inden rejsen ud for at hente barn. Sagskoordinatorerne er socialfagligt ansvarlige for rådgivning og vejledning før, under og efter adoptionen. De varetager de løbende informationsmøder for nye ansøgere og ansøgere der overvejer adoption. De tilbyder samtaler om valg af organisation og landevalgssamtaler. Sagskoordinatorerne er de gennemgående personer under sagens gang. De afholder landemøder og udsender løbende nyhedsmails til ansøgerne på hvert lands venteliste. Sagskoordinatorerne gennemser de papirer, vi modtager om børnene, og kommunikerer med vores lægekonsulenter og præsenterer barnets papirer for ansøgerne. Sagskoordinatorerne står altid til rådighed ift. en samtale om sagsforløb, tanker, spørgsmål og spekulationer mv. Serviceteamet, består af ledelsen, specialkonsulenten og DanAdopts tre lægekonsulenter, samt de medarbejdere, der er ansvarlige for økonomi, hjemmesiden og de praktiske rammer i huset. PAS-konsulenterne er de ansatte, som efter adoptionen er gennemført varetager rådgivning til familier, unge og voksne adopterede. Læs mere i folderen PAS i DanAdopt. Side 8

10 Ansatte på kontoret Marianne Wung-Sung, Direktør Tlf.: Marianne er uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske, og hun har en diplomuddannelse i ledelse. Marianne har erfaringer med ledelse af en kommunal sundhedsordning, integration, frivilligt arbejde, uddannelse, sociale projekter, tværfagligt udvalgsarbejde i Sundhedsstyrelsen mv. Marianne er daglig leder af kontoret. Marianne er ansvarlig for samarbejdet med bestyrelsen og myndigheder, og hun er overordnet ansvarlig for økonomi, samarbejdsaftaler, repræsentanter i udlandet, samt det opsøgende arbejde. Steffen er uddannet økonom og har erfaring fra bank og finansverdenen. Han er tidligere medlem af DanAdopts bestyrelse. Steffen er ansvarlig for DanAdopts økonomiske anliggender, IT og regnskabsafdelingen. Steffen er stedfortræder for Marianne Wung-Sung. Steffen Seligmann, Regnskabschef Tlf.: Annette er uddannet kontorassistent og regnskabsmedarbejder. Annette er ansvarlig for alle danske kreditorer, debitorer og bogføring, samt betalinger. Hun registrerer alle nye ansøgere og bistår med Dan-Aids arbejde og DanAdopts sponsorater. Annette Kristoffersen, kontor/regnskabsassistent Tlf.: Trine er ansat som kontorassistent. Trine er primært ansvarlig for opfølgningsrapporter, men løser også administrative ad-hoc opgaver på kontoret. Trine Havshøj, Kontorassistent Tlf.: Side 9

11 Mette Stolbjerg Garnæs, Specialkonsulent Tlf.: Mette er uddannet socionom, har en 1. årig diplomuddannelse i terapeutisk arbejde, er uddannet supervisor samt voksenunderviser. Har erfaring med anbringelse af børn og unge, narkobehandling, sociale projekter samt ledelse. Mette er socialfaglig konsulent for kontoret, samt overordnet ansvarlig for samarbejdet med myndighederne, visitationen, de særlige adoptioner og PASrådgivningen. Mette er stedfortræder for Marianne Wung-Sung Rikke Stauning Klestrup, Sagskoordinator Tlf.:: Rikke er uddannet socialrådgiver med efteruddannelser indenfor børne- og ungeområdet og systemisk familiearbejde. Rikke har erfaring med arbejdet med børn, unge og familier i forvaltningsregi, som skolesocialrådgiver, samt med opsøgende socialt arbejde og forskellige sociale projekter for børn og unge. Rikke er ansvarlig for information, landevalgssamtaler, koordinering og rådgivning til de enkelte familier, samt ansvarlig for landemøderne og råd og vejledning ved barn i forslag. Rikke tilbyder råd - og vejledning til familier efter adoptionen. Rikke er DanAdopts kontaktperson vedrørende Dan-Aids arbejde. Debby van Hamburg Pedersen Sagskoordinator Tlf.: Debby van Hamburg Pedersen er uddannet socialrådgiver i Holland. Debby har erfaring med arbejdet i Asylcentre med børn, familier & enlige, som socialrådgiver i en Familieafdeling med børn, unge & familier samt familier med handicappede og syge børn. Debby er ansvarlig for information, landevalgssamtaler, koordinering og rådgivning til de enkelte familier, samt ansvarlig for landemøderne og råd og vejledning ved barn i forslag. Tina Jill Brandt-Olsen, landekonsulent Tlf.: Tina er uddannet BA i erhvervssprog, i engelsk og spansk. Tina er en af vores specialister i adoptionssagens dokumenter. Tina er ligeledes den, der har den daglige kommunikation med udlandet og som formidler de kulturelle forhold i landende. Tina er ansvarlig for vores landeorienteringer, rejsevejledninger, kommunikation og nyheder til hjemmesiden. Tina tilbyder råd og vejledning om dokumentklargøringen, samt ved planlægning af rejse og ophold når barnet skal hentes. Tina er erhvervssproglig konsulent for kontoret. Side 10

12 Nathja Damkjær Jans, landekonsulent Tlf.: Nathja er uddannet BA i international kommunikation, i engelsk og spansk. Nathja er en af vores specialister i adoptionssagens dokumenter. Nathja er ligeledes den, der har den daglige kommunikation med udlandet, og som formidler de kulturelle forhold i landene. Nathja er ansvarlig for vores landeorienteringer, rejsevejledninger samt landespecifikke nyheder til hjemmesiden. Nathja tilbyder råd og vejledning om dokumentklargøring, samt ved planlægning af rejse og ophold når barnet skal hentes. Lægekonsulenter Berit Lukman Speciallæge i pædiatri. Tidligere praktiserende børnelæge. Ebbe Thisted Speciallæge i pædiatri. Overlæge på Holbæk Sygehus Børneafdeling. Lise Jensen Speciallæge i pædiatri. Overlæge på Roskilde Sygehus Børneafdeling. DanAdopts Internationale samarbejde DanAdopt er involveret i et internationalt samarbejde med andre adoptionsorganisationer. Vi er således medlem af Nordic Adoption Council og EurAdopt, der er paraplyorganisationer på nordisk og europæisk plan. Vi samarbejder desuden i Danmark med de aktive foreninger og klubber på adoptionsområdet. Side 11

13 Økonomi - hvad koster adoption? Hvorfor koster det penge at adoptere? Et barn koster ikke noget, men der er udgifter forbundet med selve formidlingen. I Danmark er det bestemt, at adoptionsformidling foregår via private organisationer, der er akkrediterede til at gennemføre adoptioner af børn fra udlandet til danske forældre. DanAdopt modtager ikke statstilskud eller andre tilskud, men drives udelukkende for de midler, vi får via vores gebyrer. DanAdopts gebyrer er nøje overvågede og godkendte af Ankestyrelsen Familieretsafdeling, som er vores øverste myndighed. Hvad dækker gebyrerne? De penge, DanAdopt får via gebyrerne, går til det legale arbejde og til udgifterne i Danmark og udlandet. Man betaler således for processen ved formidlingen af barnet. Udgifterne i Danmark går til driften af vores kontor, afholdelse af informationsmøder og andre møder, lønninger mv. Udgifterne i udlandet går til administration og lønninger, til pleje af børnene, til ophold, lægehjælp, honorarer, pas lokaltransport mv. Udover de konkrete udgifter i den enkelte sag skal gebyrerne også dække det arbejde, vi udfører, når vi etablerer kontakter i nye samarbejdslande, samt pleje af de eksisterende samarbejdspartnere. Vores udenlandske kontaktpersoner skal have mulighed for at besøge Danmark, ligesom det er nødvendigt for os at besøge vores samarbejdslande med jævne mellemrum. Gebyrer DanAdopt har forskellige gebyrsatser for hvert land. Dette skyldes, at udgifterne er meget forskellige fra land til land, og vi ønsker størst mulig transparens i forhold til gebyrerne og det arbejde vi udfører. Vores gebyrer består af 6 rater. Denne ændring er gennemført for at skabe fleksibilitet i vores gebyrstruktur. Variationen i raterne skyldes, at de enkelte gebyrer er forskellige fra land til land. Se i øvrigt Aftale mellem Ansøger og DanAdopt og gebyrblad sidst i Aftaleformularen. Ændringer i forhold undervejs Det er meget vigtigt, at det bliver meddelt både DanAdopt og Statsforvaltningen, hvis der sker ændringer i personlige forhold efter godkendelsen. Det gælder for eksempel graviditet, alvorlig sygdom, arbejdsløshed, separation, flytning, jobskifte og lignende. Bero En sag kan kun sættes i bero en gang efter registrering på en venteliste og kun op til 3. måneder. Se i øvrigt aftalen 6.1. Ved graviditet undervejs i forløbet, vil ens sag i Statsforvaltningen blive stillet i bero indtil graviditetens 22. uge. I den forbindelse skal DanAdopt kontaktes med det samme. Det vil afhænge af hvilken ventelisten man er registreret på samt hvor højt man er placeret på den pågældende venteliste om sagen kan sættes i bero uden øvrige foranstaltninger, eller om det også er nødvendigt at orientere vores samarbejdspartnere i afgiverlandet mv. Side 12

14 Adoptionstilskud Efter hjemtagelse af barn, kan man få udbetalt adoptionstilskud fra Staten. DanAdopt har ikke noget at gøre med dette tilskud, som udbetales direkte til ansøger. Tilskuddet udbetales efter ansøgning herom, og foregår ikke automatisk. Statsforvaltningen skal som Den adoptionsundersøgende myndighed ) attestere, at barnet er ankommet her til landet og er formidlet gennem en autoriseret organisation. På Færøerne er det Rigsombuddet, der yder tilskuddet, mens tilskuddet ikke ydes i Grønland. Adoptionstilskuddet reguleres 1 gang årligt efter pristallet. Adoptionstilskuddet på Færøerne er ikke det samme som det danske tilskud. Det gældende tilskud kan findes på Hvordan forvalter DanAdopt pengene? DanAdopt er en selvejende, non-profit organisation, der er underlagt Lov om Fonde og Visse Foreninger. Ifølge vores akkreditering skal økonomien tilrettelægges og varetages på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde. Vi må ikke drage økonomisk eller anden vinding i forbindelse med adoptionsarbejdet, ligesom de gebyrer vi opkræver ikke må stå i et misforhold til det udførte adoptionsarbejde. Derfor er de til enhver tid gældende gebyrer et realistisk økonomisk billede af DanAdopts virke i det konkrete land. Et eventuelt overskud fra adoptionsarbejdet må kun anvendes til humanitært hjælpearbejde. DanAdopts humanitære arbejde udføres igennem DanAid, der organisatorisk hører under DanAdopt. Den grundlæggende filosofi for DanAid er, at vi opretter eller støtter projekter i de lande og områder, vi samarbejder med i forbindelse med vores adoptionsarbejde. DanAid prioriterer endvidere, at de midler vi indsamler fra sponsorer går 100 % videre direkte til hjælpearbejdet. Se i øvrigt mere i folderen DanAid. Side 13

15

16 Bolivia Bulgarien Colombia Etiopien Filippinerne Indien Kenya Kina Nepal Senegal Sri Lanka Sydafrika Sydkorea Thailand Vietnam DanAdopt Hovedgaden Birkerød

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care PAS - Post Adoption Service DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 20-03-2014 DanAdopts PAS-tilbud Post Adoption Service (PAS) er et rådgivningstilbud til adoptivfamilier, børn,

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

Her kommer børnene fra

Her kommer børnene fra Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 Af Susanne Høeg. Aut. Cand. Psych. Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem Rønde, den 10. februar 2015 2014 Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem Adoption & Samfund ser frem til, at den politiske aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD TIL ADOPTIVFORÆLDRE OG DERES BØRN I HILLERØD KOMMUNE ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD ET RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD FOR ADOPTIVFORÆLDRE

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Kilder: Bilag: Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Akkrediteringsvilkår i skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering af DanAdopt til at yde adoptionshjælp

Læs mere

Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund Februar 2009 33. årgang

Adoption & Samfund. Nr. Medlemsblad for Adoption & Samfund Februar 2009 33. årgang Adoption & Samfund Nr. 1 Medlemsblad for Adoption & Samfund Februar 2009 33. årgang Medlemsblad for: Adoption & Samfund Foreningstelefon: mandag kl. 20.00-22.00 65 92 00 18 Hjemmeside: www.adoption.dk

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Adoptionsformidling og adoptivfamiliens fremtid i Danmark

Adoptionsformidling og adoptivfamiliens fremtid i Danmark Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 265 Offentligt Rønde den 15. juni 2014 Adoptionsformidling og adoptivfamiliens fremtid i Danmark Adoption & Samfunds oplæg til dialog vedrørende vores foretræde

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - adoptivfamiliens forhold Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold September 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Introduktion til landsmødet ved formand for Adoptionsnævnet, Vibeke Rønne Som indledning på landsmødet redegjorde Vibeke Rønne for

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere

ADOPTION Kompendium til informationsmøder. Udgivet af AC Børnehjælp Elkjærvej 31 8230 Åbyhøj www.a-c.dk

ADOPTION Kompendium til informationsmøder. Udgivet af AC Børnehjælp Elkjærvej 31 8230 Åbyhøj www.a-c.dk ADOPTION Kompendium til informationsmøder Udgivet af AC Børnehjælp Elkjærvej 31 8230 Åbyhøj www.a-c.dk Indhold adoptionskompendium Kære kommende adoptant!... 1 Vente, vente & vente!... 4 Lev mens I venter!...

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 LANDSMØDE 2010 Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 INDHOLD Velkomst og orientering om nævnets arbejde 3 Spørgsmål 6 Dødelighed og dennes betydning for vurderingen af adoptionsansøgeres helbred,

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN

Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN ADOPTION OG SAMFUND 6/11 2014 Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN Åbning ved aut. cand. psych. Niels Peter Rygaard Adoptionskonsulent for VISO www.nielspeterrygaard.com www.fairstartglobal.com

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Struktur, organisering og arbejdsgange Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Dansk Psykolog Forening Marts 2015 Når privatpraktiserende

Læs mere

Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre

Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre 29. april 2005 L:\TEKST\FORLAG\JM\Adoption\Adoption af rumænske børn.doc/jp Adoption af rumænske børn indsats over for børn og forældre af Jill Mehlbye akf forlaget april 2005 1 2 Forord Den foreliggende

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Positivlisten - samlet oversigt

Positivlisten - samlet oversigt Positivlisten - samlet oversigt Akademisk arbejde Adjunkt, samfundsvidenskab Advokat + dansk autorisation Advokatfuldmægtig Anlægsingeniør Businesscontroller Bygningsingeniør Elektro-stærkstrømsingeniør

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere