DanAdopt. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanAdopt. DanAdopt. Danish Society for International Child Care"

Transkript

1 DanAdopt DanAdopt Danish Society for International Child Care

2

3 Indholdsfortegnelse DanAdopt hvem er vi?... 3 DanAdopts værdigrundlag... 3 Barnet i centrum... 4 Etik... 4 Kulturforståelse... 5 Organisationen DanAdopt... 6 DanAdopts bestyrelse... 6 DanAdopts ansatte... 8 Ansatte på kontoret... 9 Lægekonsulenter Økonomi - hvad koster adoption? Hvorfor koster det penge at adoptere? Hvad dækker gebyrerne? Gebyrer Ændringer i forhold undervejs Bero Adoptionstilskud Hvordan forvalter DanAdopt pengene? DanAdopt den

4 DanAdopt hvem er vi? DanAdopt er en uafhængig selvejende organisation. Vores formål er at yde bistand til børn, navnlig på følgende punkter: Ved formidling af børn, som ikke har statsborgerskab eller bopæl i et nordisk land, til personer med bopæl i Danmark, på Færøerne og i Grønland i tilfælde, hvor adoptionen efter alle foreliggende oplysninger må skønnes at være til barnets tarv. Adoptionen skal foregå fagligt og etisk forsvarligt og i overensstemmelse med de involverede landes regler. Ved gennem økonomisk bistand eller på anden måde at medvirke til gennemførelse af alternative løsninger for børn. Ved gennem økonomisk bistand eller på anden måde at medvirke til forbedring af adoptivbørns vilkår. Vi varetager arbejdet så den danske adoptionslovgivning, DanAdopts autorisation, internationale konventioner samt de etiske -, juridiske - og økonomiske rammer, der er vedtaget af DanAdopts bestyrelse, efterleves. Det er vores holdning, at I som ansøgere har krav på, at vi varetager formidlingsarbejdet med indlevelsesevne i jeres situation, uanset hvilken fase af sagsforløbet der er tale om. Dette hæfte skal ses som en introduktion til DanAdopt som organisation samt det værdigrundlag vi har for arbejdet med adoption. Det indeholder desuden en gennemgang af de økonomiske forhold i forbindelse med adoption. DanAdopts værdigrundlag Adoptionsformidling er en særdeles kompleks opgave, hvor vilkårene for formidling konstant forandres. I DanAdopt har vi derfor valgt at udarbejde et værdigrundlag til at vejlede os i vores arbejde. Værdigrundlaget har fokus på følgende overordnede værdier: Barnet i centrum Etik Kulturforståelse Side 3

5 Barnet i centrum At barnets tarv og bedste er i centrum, er det gennemgående princip i al lovgivning om adoption. Både i Danmark og i udlandet. Vi finder det helt naturligt, idet et barn uden forældre, er et meget sårbart menneske. Barnet er helt afhængigt af det system og de voksne mennesker, der er omkring det. Vi varetager således det enkelte barns tarv og barnets ret til at vokse op i en familie. Det gør vi ved: at finde familier i Danmark, til børn fra vores samarbejdslande at hjælpe andre børn i vores samarbejdslande at medvirke til forbedring af vilkårene for adopterede og deres familier i Danmark I de tilfælde hvor adoption skønnes at være den bedste løsning for barnet, skal denne foregå fagligt og etisk forsvarligt, og i overensstemmelse med dansk lovgivning og internationale konventioner. Vi skaber familier ved at finde forældre til børn, der ikke kan forblive i deres egen og som derfor mangler en familie. Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke finder børn til forældre, men forældre til børn. Etik Etik i adoptionsarbejdet er centralt og af afgørende betydning, idet vi ønsker at gøre vores bedste for de børn, der mangler en familie. Det betyder, at fokus konstant er på barnets tarv og på barnets retssikkerhed. For at sikre, at vi i alle henseender arbejder til barnets bedste, er vores retningslinjer de internationale konventioner, der gælder for adoptionsområdet, særligt FN s Konvention om Barnets Rettigheder og Haagkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner, som Danmark tiltrådte i Haagkonventionen beskytter børn og deres familier mod risikoen for ulovlig, uregelmæssig, for tidlig eller dårligt forberedt adoption i udlandet. Denne konvention, som også virker gennem et system af nationale centrale myndigheder, styrker FN-konventionen om barnets rettigheder (artikel 21) og søger at sikre, at internationale adoptioner er lavet i den bedste interesse for barnet og med respekt for barnets grundlæggende rettigheder, og at forebygge bortførelse, salg af eller handel med børn. DanAdopt er desuden akkrediteret af Social- og Integrationsministeriet, til at give danske, godkendte adoptivforældre hjælp i den proces der skal til for at adoptere et barn fra udlandet. DanAdopts akkreditering er omfattende og detaljeret, og retningslinjerne er klare. Vi arbejder ligeledes efter de etiske rammer, der er vedtaget af DanAdopts bestyrelse. Adoptionsprocessen foregår efter subsidiaritetsprincippet (Haag konventionens basis), altså det princip at en løsning for barnet skal være så optimal som muligt. Først skal det forsøges at give barnet mulighed for at blive i sin egen familie. Dernæst skal det forsøges at finde en anden familie fra barnets fødeland. Lykkes det ikke, skal man forsøge at finde en familie i et andet land. International adoption er således prioriteret frem for at vokse op på et børnehjem. Adoptioner forekommer fra lande, hvor børn på grund af kulturelle forhold, fattigdom eller lignende kan komme i den situation, at hverken deres egne forældre, deres nærmeste familie eller andre familier i landet kan varetage deres behov og sikre deres ret til at vokse op i et familiemiljø, i en atmosfære af glæde, kærlighed og forståelse. Når alternativet i bedste tilfælde er at vokse op på et børnehjem, kan international adoption således komme på tale. Side 4

6 Kulturforståelse Et land går kun ind i et samarbejde med Danmark og DanAdopt, hvis de har tiltro til, at vi kan være med til at forvalte deres børns fremtid på en god og konstruktiv måde. Denne relation opbygges over tid, og den kræver gensidig respekt og en stærk følelse af ligeværd. Uden forståelse for vores samarbejdslandes forskellige kulturer og vilkår, kunne vi ikke udføre vores arbejde. At forstå de forskellige kulturers måder at anskue livet og dagligdagen på er essentielt, når vi samarbejder omkring så kompleks en situation det er at flytte et lille menneske fra den ene del af verden til den anden. At tage ved lære af hinanden er stærkt berigende for begge parter, og med til at vi i DanAdopt til stadighed kan rådgive vores familier på bedste vis. En vigtig nøgle til kulturforståelse er vores lokale ansatte. Lokale der kender til kulturen og de specifikke forhold, der gør sig gældende. De sørger for, at både DanAdopts ansatte og de familier vi sender af sted, informeres om, hvad der forventes af os, så vi er godt klædt på til at forstå og møde den lokale kultur. Vi er ligeledes med til at videregive viden om dansk kultur og mentalitet til vores lokale kolleger. Det er en af deres meget vigtige opgaver også i deres respektive lande at informere om danske forhold. At forstå hvorfor de forskellige krav til kommende adoptivforældre eksisterer, er i høj grad også at forstå, hvordan de enkelte landes livsvilkår og dagligdag fungerer. Nogle steder i verden er fattigdommen et centralt element i dagligdagen. Andre steder blandes fattigdom med kulturelle normer, der vanskeliggør livet og dagligdagen for især kvinder, der er nødsaget til at opfostre deres børn alene. For at sikre netværksdannelse og kulturforståelse i forhold til samarbejdslandene, er vi på regelmæssige kontaktrejser, ligesom vi jævnligt modtager besøg fra vores samarbejdspartnere. Vores besøgende ude fra verden er altid meget interesserede i, med egne øjne, at se hvordan børnene har det og klarer sig i det danske samfund og i deres danske familier. Disse besøg har meget stor værdi for den gensidige kulturforståelse. Side 5

7 Organisationen DanAdopt DanAdopt er en selvejende non-profit organisation. Vi er akkrediteret af Social- og Integrationsministeriet og vi er under tilsyn af Ankestyrelsen Familieretsafdeling og Adoptionsnævnet. DanAdopt blev grundlagt i 1963 og blev den 15. december 1964 bemyndiget til at formidle udenlandske børn til adoption i Danmark. Vi har i perioden fundet familier til børn. DanAdopts bestyrelse DanAdopt drives af en bestyrelse, der sætter rammerne for DanAdopts arbejde. Bestyrelsen er selvsupplerende, og består af personer der har adopteret eller selv er adopterede, der alle har forskellige faglige baggrunde som f.eks. jurist, økonom, psykolog, pædagog, journalist, socialrådgiver, læge mv.. DanAdopts direktør er ansvarlig overfor bestyrelsen. Formand Konsulent Sten Juul Petersen. Uddannet jurist med speciale i immaterialret (patenter, varemærker etc.), arbejdede i 25 år i LEGO Gruppens juridiske afdeling. Sten er stedfortræder den danske repræsentant i Nordic Adoption Council, en samarbejdsorganisation for de nordiske adoptionsorganisationer. Han repræsenterede NAC som observatør ved opfølgningskonferencerne om Haagerkonventionen både i 2000, 2005 og i Sten har tre børn, hvoraf en søn adopteret fra Korea. Næstformand Cand. jur., advokat Lars Ellegaard, ansat i DAF, Danmarks Automobilforhandler Forening, som advokat. Har tidligere arbejdet i FDM som juridisk chef. Lars er dansk repræsentant i EurAdopt, en samarbejdsorganisation for en række europæiske adoptionsorganisationer. Lars har været aktiv i landsforeningen Adoption og Samfund sidst som landsformand inden han indtrådte i bestyrelsen. Lars har tre voksne børn adopteret fra Colombia. Medlem Adm. overlæge Henrik Nielsen, dr.med. speciallæge i hjertesygdomme og intern medicin, ansat på BBH/Bispebjerg Hospital som klinikchef. Har været på studierejser med DanAdopts lægekonsulenter.. Henrik har godt kendskab til læbeganespalteproblematik. Henrik har to døtre adopteret fra Korea. Side 6

8 Medlem Susanne Høeg er uddannet Cand. Psych. Aut, og hun er Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og Psykoterapi. Privatpraktiserende samt ansat i Familier og Sundhed i Hillerød. Har i mange år både i Adoptionsrådgivningen i Hillerød kommune og i egen praksis arbejdet med Pre - og Post Adoption Services, rådgivning, støtte og behandling til adoptivfamilier samt supervision af tværfaglige personalegrupper. Har afholdt mange kurser og skrevet flere artikler omhandlende adoption og betydningen af dette i forhold til at være en adoptivfamilie og at være adopteret. Medforfatter til Adoptionshåndbogen det adopterede barn i familien, dagtilbuddet og skolen. Formand for Nordjysk Adoptionsforum. Susanne Høeg modtog adoptionsprisen i Susanne har en voksen datter adopteret fra Indien. Medlem Pia Petersen er ansat a som Accounting Specialist hos H. Lundbeck A/S. Pia er uddannet hos Revisionsfirmaet Ernst & Young A/S, og har arbejdet med regnskab i forskellige stillinger fra bogholder til afdelingschef siden Pia har en søn og en datter adopteret fra Thailand. Medlem Jan Olsen er journalist og har siden 1992 arbejdet for det internationale nyhedsbureau The Associated Press. Han har tidligere arbejdet for en række danske og fransksprogede medier. Jan er uddannet i journalistik ved Universite Libre de Bruxelles, Belgien. Jan har en søn, der er født i Korea. Side 7

9 DanAdopts ansatte Det daglige arbejde varetages af en lille gruppe fagligt dygtige ansatte, der arbejder efter følgende arbejdsværdier: Adoptionsfaglig stolthed Engagement Loyalitet Perspektiv Helhedssyn Sagsbehandlingen foregår i teams, der håndterer kommunikation med lande og ansøgere, samt varetager sagsbehandling, dokumenthåndtering, børnepapirer og rejseplanlægning. Landekonsulenterne er fagligt ansvarlige for de dokumenter, der skal laves i en adoptionssag. Typisk vil den første proces efter valg af land være at lave dokumenter. Her er landekonsulenterne ansvarlige for at vejlede og rådgive ift. hvilke dokumenter der skal fremskaffes, og hvordan de evt. skal udfyldes, notariseres m.m.. Landekonsulenterne er ligeledes dem, der har den daglige kommunikation med udlandet, og som formidler de kulturelle og strukturelle forhold i vores samarbejdslande. Landekonsulenterne opdaterer DanAdopts skriftlige informationsmateriale. Formålet med informationsmaterialet er, at give et indblik i adoptionsprocessen i det pågældende land. Landekonsulenterne sørger desuden for enten telefonisk eller via mail for den praktiske vejledning af vores familier inden rejsen ud for at hente barn. Sagskoordinatorerne er socialfagligt ansvarlige for rådgivning og vejledning før, under og efter adoptionen. De varetager de løbende informationsmøder for nye ansøgere og ansøgere der overvejer adoption. De tilbyder samtaler om valg af organisation og landevalgssamtaler. Sagskoordinatorerne er de gennemgående personer under sagens gang. De afholder landemøder og udsender løbende nyhedsmails til ansøgerne på hvert lands venteliste. Sagskoordinatorerne gennemser de papirer, vi modtager om børnene, og kommunikerer med vores lægekonsulenter og præsenterer barnets papirer for ansøgerne. Sagskoordinatorerne står altid til rådighed ift. en samtale om sagsforløb, tanker, spørgsmål og spekulationer mv. Serviceteamet, består af ledelsen, specialkonsulenten og DanAdopts tre lægekonsulenter, samt de medarbejdere, der er ansvarlige for økonomi, hjemmesiden og de praktiske rammer i huset. PAS-konsulenterne er de ansatte, som efter adoptionen er gennemført varetager rådgivning til familier, unge og voksne adopterede. Læs mere i folderen PAS i DanAdopt. Side 8

10 Ansatte på kontoret Marianne Wung-Sung, Direktør Tlf.: Marianne er uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske, og hun har en diplomuddannelse i ledelse. Marianne har erfaringer med ledelse af en kommunal sundhedsordning, integration, frivilligt arbejde, uddannelse, sociale projekter, tværfagligt udvalgsarbejde i Sundhedsstyrelsen mv. Marianne er daglig leder af kontoret. Marianne er ansvarlig for samarbejdet med bestyrelsen og myndigheder, og hun er overordnet ansvarlig for økonomi, samarbejdsaftaler, repræsentanter i udlandet, samt det opsøgende arbejde. Steffen er uddannet økonom og har erfaring fra bank og finansverdenen. Han er tidligere medlem af DanAdopts bestyrelse. Steffen er ansvarlig for DanAdopts økonomiske anliggender, IT og regnskabsafdelingen. Steffen er stedfortræder for Marianne Wung-Sung. Steffen Seligmann, Regnskabschef Tlf.: Annette er uddannet kontorassistent og regnskabsmedarbejder. Annette er ansvarlig for alle danske kreditorer, debitorer og bogføring, samt betalinger. Hun registrerer alle nye ansøgere og bistår med Dan-Aids arbejde og DanAdopts sponsorater. Annette Kristoffersen, kontor/regnskabsassistent Tlf.: Trine er ansat som kontorassistent. Trine er primært ansvarlig for opfølgningsrapporter, men løser også administrative ad-hoc opgaver på kontoret. Trine Havshøj, Kontorassistent Tlf.: Side 9

11 Mette Stolbjerg Garnæs, Specialkonsulent Tlf.: Mette er uddannet socionom, har en 1. årig diplomuddannelse i terapeutisk arbejde, er uddannet supervisor samt voksenunderviser. Har erfaring med anbringelse af børn og unge, narkobehandling, sociale projekter samt ledelse. Mette er socialfaglig konsulent for kontoret, samt overordnet ansvarlig for samarbejdet med myndighederne, visitationen, de særlige adoptioner og PASrådgivningen. Mette er stedfortræder for Marianne Wung-Sung Rikke Stauning Klestrup, Sagskoordinator Tlf.:: Rikke er uddannet socialrådgiver med efteruddannelser indenfor børne- og ungeområdet og systemisk familiearbejde. Rikke har erfaring med arbejdet med børn, unge og familier i forvaltningsregi, som skolesocialrådgiver, samt med opsøgende socialt arbejde og forskellige sociale projekter for børn og unge. Rikke er ansvarlig for information, landevalgssamtaler, koordinering og rådgivning til de enkelte familier, samt ansvarlig for landemøderne og råd og vejledning ved barn i forslag. Rikke tilbyder råd - og vejledning til familier efter adoptionen. Rikke er DanAdopts kontaktperson vedrørende Dan-Aids arbejde. Debby van Hamburg Pedersen Sagskoordinator Tlf.: Debby van Hamburg Pedersen er uddannet socialrådgiver i Holland. Debby har erfaring med arbejdet i Asylcentre med børn, familier & enlige, som socialrådgiver i en Familieafdeling med børn, unge & familier samt familier med handicappede og syge børn. Debby er ansvarlig for information, landevalgssamtaler, koordinering og rådgivning til de enkelte familier, samt ansvarlig for landemøderne og råd og vejledning ved barn i forslag. Tina Jill Brandt-Olsen, landekonsulent Tlf.: Tina er uddannet BA i erhvervssprog, i engelsk og spansk. Tina er en af vores specialister i adoptionssagens dokumenter. Tina er ligeledes den, der har den daglige kommunikation med udlandet og som formidler de kulturelle forhold i landende. Tina er ansvarlig for vores landeorienteringer, rejsevejledninger, kommunikation og nyheder til hjemmesiden. Tina tilbyder råd og vejledning om dokumentklargøringen, samt ved planlægning af rejse og ophold når barnet skal hentes. Tina er erhvervssproglig konsulent for kontoret. Side 10

12 Nathja Damkjær Jans, landekonsulent Tlf.: Nathja er uddannet BA i international kommunikation, i engelsk og spansk. Nathja er en af vores specialister i adoptionssagens dokumenter. Nathja er ligeledes den, der har den daglige kommunikation med udlandet, og som formidler de kulturelle forhold i landene. Nathja er ansvarlig for vores landeorienteringer, rejsevejledninger samt landespecifikke nyheder til hjemmesiden. Nathja tilbyder råd og vejledning om dokumentklargøring, samt ved planlægning af rejse og ophold når barnet skal hentes. Lægekonsulenter Berit Lukman Speciallæge i pædiatri. Tidligere praktiserende børnelæge. Ebbe Thisted Speciallæge i pædiatri. Overlæge på Holbæk Sygehus Børneafdeling. Lise Jensen Speciallæge i pædiatri. Overlæge på Roskilde Sygehus Børneafdeling. DanAdopts Internationale samarbejde DanAdopt er involveret i et internationalt samarbejde med andre adoptionsorganisationer. Vi er således medlem af Nordic Adoption Council og EurAdopt, der er paraplyorganisationer på nordisk og europæisk plan. Vi samarbejder desuden i Danmark med de aktive foreninger og klubber på adoptionsområdet. Side 11

13 Økonomi - hvad koster adoption? Hvorfor koster det penge at adoptere? Et barn koster ikke noget, men der er udgifter forbundet med selve formidlingen. I Danmark er det bestemt, at adoptionsformidling foregår via private organisationer, der er akkrediterede til at gennemføre adoptioner af børn fra udlandet til danske forældre. DanAdopt modtager ikke statstilskud eller andre tilskud, men drives udelukkende for de midler, vi får via vores gebyrer. DanAdopts gebyrer er nøje overvågede og godkendte af Ankestyrelsen Familieretsafdeling, som er vores øverste myndighed. Hvad dækker gebyrerne? De penge, DanAdopt får via gebyrerne, går til det legale arbejde og til udgifterne i Danmark og udlandet. Man betaler således for processen ved formidlingen af barnet. Udgifterne i Danmark går til driften af vores kontor, afholdelse af informationsmøder og andre møder, lønninger mv. Udgifterne i udlandet går til administration og lønninger, til pleje af børnene, til ophold, lægehjælp, honorarer, pas lokaltransport mv. Udover de konkrete udgifter i den enkelte sag skal gebyrerne også dække det arbejde, vi udfører, når vi etablerer kontakter i nye samarbejdslande, samt pleje af de eksisterende samarbejdspartnere. Vores udenlandske kontaktpersoner skal have mulighed for at besøge Danmark, ligesom det er nødvendigt for os at besøge vores samarbejdslande med jævne mellemrum. Gebyrer DanAdopt har forskellige gebyrsatser for hvert land. Dette skyldes, at udgifterne er meget forskellige fra land til land, og vi ønsker størst mulig transparens i forhold til gebyrerne og det arbejde vi udfører. Vores gebyrer består af 6 rater. Denne ændring er gennemført for at skabe fleksibilitet i vores gebyrstruktur. Variationen i raterne skyldes, at de enkelte gebyrer er forskellige fra land til land. Se i øvrigt Aftale mellem Ansøger og DanAdopt og gebyrblad sidst i Aftaleformularen. Ændringer i forhold undervejs Det er meget vigtigt, at det bliver meddelt både DanAdopt og Statsforvaltningen, hvis der sker ændringer i personlige forhold efter godkendelsen. Det gælder for eksempel graviditet, alvorlig sygdom, arbejdsløshed, separation, flytning, jobskifte og lignende. Bero En sag kan kun sættes i bero en gang efter registrering på en venteliste og kun op til 3. måneder. Se i øvrigt aftalen 6.1. Ved graviditet undervejs i forløbet, vil ens sag i Statsforvaltningen blive stillet i bero indtil graviditetens 22. uge. I den forbindelse skal DanAdopt kontaktes med det samme. Det vil afhænge af hvilken ventelisten man er registreret på samt hvor højt man er placeret på den pågældende venteliste om sagen kan sættes i bero uden øvrige foranstaltninger, eller om det også er nødvendigt at orientere vores samarbejdspartnere i afgiverlandet mv. Side 12

14 Adoptionstilskud Efter hjemtagelse af barn, kan man få udbetalt adoptionstilskud fra Staten. DanAdopt har ikke noget at gøre med dette tilskud, som udbetales direkte til ansøger. Tilskuddet udbetales efter ansøgning herom, og foregår ikke automatisk. Statsforvaltningen skal som Den adoptionsundersøgende myndighed ) attestere, at barnet er ankommet her til landet og er formidlet gennem en autoriseret organisation. På Færøerne er det Rigsombuddet, der yder tilskuddet, mens tilskuddet ikke ydes i Grønland. Adoptionstilskuddet reguleres 1 gang årligt efter pristallet. Adoptionstilskuddet på Færøerne er ikke det samme som det danske tilskud. Det gældende tilskud kan findes på Hvordan forvalter DanAdopt pengene? DanAdopt er en selvejende, non-profit organisation, der er underlagt Lov om Fonde og Visse Foreninger. Ifølge vores akkreditering skal økonomien tilrettelægges og varetages på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde. Vi må ikke drage økonomisk eller anden vinding i forbindelse med adoptionsarbejdet, ligesom de gebyrer vi opkræver ikke må stå i et misforhold til det udførte adoptionsarbejde. Derfor er de til enhver tid gældende gebyrer et realistisk økonomisk billede af DanAdopts virke i det konkrete land. Et eventuelt overskud fra adoptionsarbejdet må kun anvendes til humanitært hjælpearbejde. DanAdopts humanitære arbejde udføres igennem DanAid, der organisatorisk hører under DanAdopt. Den grundlæggende filosofi for DanAid er, at vi opretter eller støtter projekter i de lande og områder, vi samarbejder med i forbindelse med vores adoptionsarbejde. DanAid prioriterer endvidere, at de midler vi indsamler fra sponsorer går 100 % videre direkte til hjælpearbejdet. Se i øvrigt mere i folderen DanAid. Side 13

15

16 Bolivia Bulgarien Colombia Etiopien Filippinerne Indien Kenya Kina Nepal Senegal Sri Lanka Sydafrika Sydkorea Thailand Vietnam DanAdopt Hovedgaden Birkerød

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopts informationsog rådgivningstilbud DanAdopt Danish Society for International Child Care Informationsmøder Vi holder informationsmøder regelmæssigt både på Sjælland og i Jylland. Hvis du ønsker

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling. DanAdopt 5. november 2013 Holdninger til fremtidens adoptionsformidling Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Læs mere

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care PAS - Post Adoption Service DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 20-03-2014 DanAdopts PAS-tilbud Post Adoption Service (PAS) er et rådgivningstilbud til adoptivfamilier, børn,

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Adoption og gebyrer gennem 10 år

Adoption og gebyrer gennem 10 år Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 360 Offentligt 26. september 2014 Adoption og gebyrer gennem 10 år På 10 år er det gennemsnitlige gebyr for at formidle et adoptivbarn gennem AC Børnehjælp steget

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem DanAdopt for hermed at skabe grundlag

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse Socialministeriet Familieret J.nr. 2013-2548 28. juni 2013 Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse 1. Baggrunden for og indholdet

Læs mere

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp Gældende for tilmelding 1. august 2013 31. oktober 2013 Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp 2 Udfyld tilmeldingsskemaet med tydelige blokbogstaver eller på skrivemaskine.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

1. Sammenfatning og konklusion

1. Sammenfatning og konklusion Indhold: 1. Sammenfatning og konklusion...1 2. Formål med undersøgelsen...1 3. Basistal...3 4. Selve matchingfasen...4 5. Hjemtagelsen...10 6. Det efterfølgende forløb...15 7. Spørgeskemaet...21 1. Sammenfatning

Læs mere

Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark

Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark Aftale om et nyt adoptionssystem i Danmark Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Kina rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care China Center for Children s Welfare and Adoption (CCCWA) i Kina formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Thailand rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Child Adoption Centre (CAC) under socialministeriet i Thailand formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Sydafrika rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 13. november 2013 Abba Adoptions i Sydafrika formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

Vietnam. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Vietnam. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Vietnam rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Intercountry Adoption Department (AD) i Vietnam formidler hvert år børn til international adoption. Man har

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang.

Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang. Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og Samfund. Nr. 2. April 2007, 31 årgang. ADOPTIONSNETVÆRK FOR ADOPTIVFAMILIER PSYKOLOGISK RÅDGIVNING OG INFORMATION SOM ÈN FORM FOR NETVÆRK Af: Susanne Høeg, mor til datter

Læs mere

Her kommer børnene fra

Her kommer børnene fra Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere...

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Sri Lanka. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Sri Lanka. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Sri Lanka rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Commissioner of Department of Probation and Child Care Services i Sri Lanka formidler hvert år et antal børn

Læs mere

Adoptionsdialogens Dag Velkommen

Adoptionsdialogens Dag Velkommen Adoptionsdialogens Dag Velkommen 28. maj 2015 Ordstyrer: Christa Leve Poulsen Program Kl. 15.00: Velkomst og præsentation v/jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund Oplæg: Er Danish International Adoption

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

Helhedsanalysens hovedelementer og rammesættende spørgsmål.

Helhedsanalysens hovedelementer og rammesættende spørgsmål. Helhedsanalysens hovedelementer og rammesættende spørgsmål. - svar fra Foreningen Adopteret Følgebrev Først og fremmest skal det nævnes, at Foreningen Adopteret kun svarer ud fra de adopteredes synsvinkel.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2014-2016 1 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Adoptionspolitisk Forums svar til Social, Børne og Integrationsministeriets dialogmøde den 22. oktober 2013 kl. 14 18.

Adoptionspolitisk Forums svar til Social, Børne og Integrationsministeriets dialogmøde den 22. oktober 2013 kl. 14 18. Adoptionspolitisk Forums svar til Social, Børne og Integrationsministeriets dialogmøde den 22. oktober 2013 kl. 14 18. Om Adoptionspolitisk Forum Adoptionspolitisk Forum blev etableret i foråret 2013.

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption BEK nr 1863 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TVÆRFAGLIGT NETVÆRK I NORDJYLLAND TIL ADOPTIVFAMILIER.

TVÆRFAGLIGT NETVÆRK I NORDJYLLAND TIL ADOPTIVFAMILIER. Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og samfund. Nr. 2, april 2007. 31 årgang. TVÆRFAGLIGT NETVÆRK I NORDJYLLAND TIL ADOPTIVFAMILIER. Af: Susanne Høeg, Psykolog, Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Analyse

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 Af Susanne Høeg. Aut. Cand. Psych. Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

NOTAT. Indhold. Side 1 af 18

NOTAT. Indhold. Side 1 af 18 NOTAT EMNE: Oversigt over høringssvar til forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Indhold 1. Hørte myndigheder og organisationer m.v.... 2

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

Dialogmøde om det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption

Dialogmøde om det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Korea Klubben c/o Nanna Falk Jesper Brochmands Gade 6, 4. tv. DK-2200 Copenhagen N Denmark M : +45 25 78 99 93 E: nf@koreaklubben.dk www.koreaklubben.dk Dialogmøde om det danske adoptionssystem med særligt

Læs mere

Adoption & Kulturmødet

Adoption & Kulturmødet AF6bupN_ Grundlæg Adoption & Kulturmødet To hænder, to farver Foreningssang for Adoption & Samfund En nat med frost, en bjørn i hi Vågner og er fri En sommermorgen vækket den Med en humlebi Du vækked mig

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Hvad skal et Videns- og Formidlingscenter for Adoption indeholde? Høring d. 25. marts 2014 Konferencier: Paul K. Jeppesen Program for høring Kl. 15.00: Velkomst

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 REJSEN TIL KINA Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 14 12 00 Ankestyrelsens Kontaktoplysninger Amaliegade 25

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2004-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2011 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk UDVIKLINGEN

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2013-2015 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2015 Publikationen kan hentes på på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende 22. november 2010 J.nr. 2008-7602-02 RA Præambel De otte danske universiteter ønsker at forbedre og styrke internationalt

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Manifest fra Tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap

Manifest fra Tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap Manifest fra Tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap Hvem skal bestemme, hvor mennesker med handicap skal bo? Hvem mennesker med handicap skal bo sammen med? Og hvordan mennesker med

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD TIL ADOPTIVFORÆLDRE OG DERES BØRN I HILLERØD KOMMUNE ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD ET RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD FOR ADOPTIVFORÆLDRE

Læs mere

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier.

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier. STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE Kvalitetsmål At der ydes pleje, omsorg og behandling af det døende barn: hvor barnets umiddelbare behov er styrende hvor forældrenes ønsker og behov

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Prisdannelsen på adoptionsområdet. Afrapportering for arbejdsgruppen om prisdannelsen på adoptionsområdet

Prisdannelsen på adoptionsområdet. Afrapportering for arbejdsgruppen om prisdannelsen på adoptionsområdet Prisdannelsen på adoptionsområdet Afrapportering for arbejdsgruppen om prisdannelsen på adoptionsområdet November 2002 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...2 1.1. Arbejdsgruppens nedsættelse, opgaver

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem Rønde, den 10. februar 2015 2014 Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende lovforslag om modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem Adoption & Samfund ser frem til, at den politiske aftale

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere