Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl."

Transkript

1 5. marts januar 2015 Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2. Realkreditinstitutter 3. Fondsmæglerselskaber 4. Investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed 5. Finansielle holdingselskaber Ved indberetning af oplysninger fra finansielle rapporter mv. finder reglerne i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (herefter regnskabsbekendtgørelsen) anvendelse med mindre andet er angivet i denne vejledning. Indberetninger for året (HS-, HK-, AS- og AK-skemaer) En virksomhed henholdsvis en koncern, som er omfattet af denne vejledning, skal elektronisk indberette oplysningerne vedrørende årsrapporten mv. til Finanstilsynet ad to omgange. Skemaerne til brug for indberetning kan findes på Finanstilsynets hjemmeside (www.finanstilsynet.dk) under punktet "Indberetninger" "Virksomhedsområder" Derefter vælges det ønskede virksomhedsområde i drop-down menuen. Følgende oversigt viser hvilke skemaer i de enkelte indberetningssæt, som den enkelte virksomhedstype skal indberette: AS-skemaer AK-skemaer HS-skemaer HK-skemaer Alle 1-14 og (delvis) Pengeinstitutter gr. 1-3 og 6 16, 18-19, 21-33, 38-42, og , 15, og Pengeinstitutter gr , , 35, og Realkreditinstitutter 16, 18-19, 36, og 59 13, 17, 21 og , 15 og Fondsmæglervirksomheder 1 16,37 og Anm. Virksomhederne vil individuelt kunne søge dispensation fra bestemmelserne i denne vejledning, såfremt særlige forhold gør sig gældende. Første indberetning omfatter oplysninger for virksomheder i henhold til skemasiderne HS1-7 og for koncerner oplysninger i henhold til skemasiderne HK Investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed, indberetter som fondsmæglerselskaber. 1 Oktober 2014Februar 2015

2 Første indberetning skal være Finanstilsynet i hænde inden udgangen af januar måned, for koncerner dog senest 10 arbejdsdage efter udgangen af januar måned. Anden indberetning omfatter oplysninger for virksomheder i henhold til skemasiderne AS og for koncerner i henhold til skemasiderne AK Anden indberetning skal være Finanstilsynet i hænde senest 15. marts. Sparevirksomheder, de enkelte deltagende andelskasser, der indgår i en sammenslutning af andelskasser, samt dattervirksomheder, der ikke selv er finansielle virksomheder, skal ikke udarbejde årsindberetning til Finanstilsynet. Indberetning af oplysningerne vedrørende årsrapporten m.v. skal udarbejdes i danske kroner. Ændringer i det indberettede Såfremt instituttet (koncernen) foretager ændringer i det indberettede materiale, skal disse ændringer snarest muligt indberettes til Finanstilsynet. Blanket til brug for indberetning af ændringer i det tidligere indberettede kan findes på Finanstilsynets hjemmeside (www.finanstilsynet.dk) under punktet "Indberetninger" "Virksomhedsområder" Derefter vælges det ønskede virksomhedsområde i drop-down menuen, hvorefter der klikkes ind på "Rettelsesskema til elektronisk indberetning". Vejledning til de enkelte skemasæt Skemasæt AS og AK Generel vejledning Skemasæt AS og AK skal indberettes af alle virksomheder omfattet af vejledningen, medmindre andet er angivet i vejledningen til de enkelte skemasider. Vejledning til de enkelte skemasider AS1: (Resultatopgørelsen) Resultat af aktiviteter under afvikling er resultat fra Aktiver i midlertidig besiddelse henholdsvis Midlertidigt overtagne forpligtelser. Resultatet kan med henvisning til regnskabsbekendtgørelsens 16 f.eks. henføres til dattervirksomheder og associerede virksomheder, der kun midlertidigt er i virksomhedens besiddelse og afventer salg inden for kort tid, og hvor et salg er meget sandsynligt. Et salg er meget sandsynligt, hvis virksomhedens ledelse aktivt søger en køber til aktiverne, aktiverne udbydes til en pris, som står i et fornuftigt forhold til aktivernes dagsværdi og aktiverne forventes solgt indenfor 12 måneder. Værdiregulering af midlertidigt overtagne aktiver som nævnt i regnskabsbekendtgørelsens 34 skal føres under resultatopgørelsens post 11. Nedskrivninger på udlån m.v. (og ikke under post 13 i skemaerne AS1 og ES1). Omfattet af post 13 i skemaerne AS1 og ES1 er resultatet af ophørte aktiviteter i det omfang, at der er tale om en separat del af instituttet. Omfattet er bl.a. resultatet af dattervirksomheder, der er erhvervet og udelukkende besiddes med henblik på salg. 2

3 AS2: (Balancen) Opstillingen af balancens egenkapitalposter inkluderer i forhold til skemaet i bilag 3 i regnskabsbekendtgørelsen fem yderligere egenkapitalposter. Under passivposterne vedrørende gæld føres posten Midlertidigt overtagne forpligtelser. Det følger af bemærkningerne til 16, at hvis der til eventuelle overtagne materielle anlægsaktiver eller grupper af materielle aktiver er tilhørende forpligtelser, skal disse posteres i en særskilt post i balancen. Derudover føres posterne Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder, Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme og akkumuleret værdiregulering der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi. Øvrige egenkapitalreguleringer, jf. regnskabsbekendtgørelsens 79, føres under Øvrige værdireguleringer. Indberetning af post 20.3 Reserver i serier under specifikationen af Andre reserver i Egenkapitalen finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. AS3: (Oplysninger om bevægelser i egenkapital) Provenuet fra kapitaludvidelser (aktieemission) skal posteres under punkt 1 (Ny indbetalt aktie-/andels- /garantikapital) og punkt 2 (Tilgang ved emission). Dette er i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen 4, samt bilag 3, der specificerer, at overkurs ved emission skal præsenteres som en selvstændig post under egenkapitalen. AS4: (Renter, kursreguleringer mv.) Indberetning af Bidrag under specifikationen af Renteindtægter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Udbetalte reservefondsandele under specifikationen af Renteudgifter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af specifikation af Gebyrer og provisionsindtægter finder kun anvendelse for pengeinstitutter. Indberetning af Realkreditudlån under specifikationen af Kursreguleringer finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Udstedte obligationer under specifikationen af Kursreguleringer finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. AS5: (Tilgodehavender, obligationer og aktier) Indberetning af specifikationen Andre tilgodehavender finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder. Indberetning af specifikationen Udlån finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af specifikationen af Restancer og udlæg finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Egne realkreditobligationer under specifikationen af Obligationer til dagsværdi finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer under specifikationen af Obligationer til dagsværdi finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. 3

4 AS8: (Gæld, obligationer, indlån og garantier m.v.) Indberetning af specifikationen Anden gæld finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder. Indberetning af specifikationen Udstedte obligationer finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Akkumuleret værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko skal indberettes af alle og er en specifikation til brug for solvensopgørelsen. Værdireguleringen sker, jf. regnskabsbekendtgørelsens 55, på udlån og tilgodehavender samt finansielle forpligtelser, der besiddes med handel for øje og efter første indregning løbende reguleres til dagsværdi. Værdireguleringen i året føres som kursregulering over resultatopgørelsen. Det er den akkumulerede værdiregulering af forpligtelser som følge af ændring i egen kreditrisiko, der skal specificeres på AS8. Realkreditinstitutter er undtaget for så vidt angår forpligtelser under balanceprincippet. AS9: (Eventualforpligtelser mv.) En hensættelse på en ikke udnyttet del af en kreditramme kan og skal kun indregnes, hvis kontraktens vilkår er udformet på en sådan måde, at instituttet ikke kan hindre kunden i at udnytte rammen fuldt ud, således at betingelserne for en tabsgivende kontrakt er til stede. Kan et institut hindre en kunde i at udnytte rammen fuldt ud ved f.eks. med kort varsel at opsige eksponeringen, er der således ikke tale om en tabsgivende kontrakt, og der skal og kan ikke indregnes en hensat forpligtelse. Er betingelserne for en tabsgivende kontrakt opfyldt, skal forpligtelsen i lighed med en forpligtelse på en garanti, måles til det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen. Det betyder, at en hensat forpligtelse på en ikke udnyttet kreditramme i lighed med en hensat forpligtelse på en garanti skal udgiftsføres under resultatposten Nedskrivninger på udlån m.v., mens passiveringen sker under Andre hensatte forpligtelser (for garantier sker passiveringen under Hensættelser til tab på garantier). En hensat forpligtelse på en ikke udnyttet del af en kreditramme indgår således også på såvel skema AS18 som skema AS Modtagne tabsgarantier fra andre kreditinstitutter skal kun indberettes af realkreditinstitutter. Modtagne tabsgarantier fra andre kreditinstitutter skal kun indberettes af realkreditinstitutter. Inkluderer ikke fx forhåndslånegarantier og tinglysningsgarantier m.v. AS12: (Nøgletal) Det følger af regnskabsbekendtgørelsens 2, at virksomhederne skal udarbejde en års- og halvårsrapport. Af regnskabsbekendtgørelsens 87a, stk. 1 fremgår, at nøgletal udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens bilag 7. I lighed med kravene til den offentlige regnskabsrapportering gælder det for indberetningen, at indberetning af nøgletal alene skal ske i forbindelse med års- og halvårsindberetningen. Pengeinstitutter skal alene indberette følgende nøgletal: Opgørelsen af nøgletal 11 (summen af store eksponeringer) reflekterer opgørelsen efter tilsynsdiamanten. Fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber skal alene indberette følgende nøgletal: 1, 3, 4, 5 og 17. Realkreditinstitutter skal alene indberette følgende nøgletal: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15 og 16. 4

5 AS13: (Supplerende nøgletal) Skemaet indeholder supplerende nøgletal, som skal oplyses af børsnoterede virksomheder. I de supplerende nøgletal for børsnoterede virksomheder udgøres nævneren i alle tilfælde af den enkelte aktie f.eks. årets resultat pr. aktie. Det skal i den forbindelse bemærkes, at egne aktier ikke indgår i opgørelsen af antal aktier. AS14: (Supplerende oplysninger vedrørende nøgletal) Indberetning af nøgletal 6 og 7 finder kun anvendelse for pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Indberetning af nøgletal 10 finder kun anvendelse for pengeinstitutter. Indberetning af nøgletal 11 finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber. Indberetning af nøgletal 12 finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. AS15: (Indberetning af specifikationer) Antal kreditinstitutafdelinger finder ikke anvendelse for gr. 4 pengeinstitutter. AS18: (Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantidebitorer) Skemaet specificerer individuelle og gruppevise nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantidebitorer samt nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko. "Nedskrivninger/hensættelser" refererer til henholdsvis nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantidebitorer i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det samlede udlån (inkl. garantidebitorer) deler sig i tre dele, som illustreret i nedenstående figur: I Individuelt nedskrevet II Portefølje nedskrevet III Ikke nedskrevet Anm.: Der skal ses bort fra størrelsesforholdet mellem de tre delmængder i figuren. De tre delmængder angiver udlån, hvorpå der er individuelt nedskrevet henholdsvis udlån, hvorpå der er gruppevist (porteføljemæssigt) nedskrevet, og udlån, hvorpå der ikke er nedskrevet. Under sektion for Individuelle nedskrivninger/hensættelser føres bl.a. de endeligt konstaterede tab, som er afskrivninger på tidligere nedskrevne udlån mv. fra delmængde I. De akkumulerede nedskrivninger/hensættelser justeres senest efter endelig konstatering af tab. Et tab betragtes som endeligt konstateret i følgende tilfælde: 1. straks efter afslutning af konkursbo eller anden bobehandling, 5

6 2. straks efter gennemført inkasso, hvor der ikke har kunnet opnås dækning for hele fordringen, 3. straks efter indgåelse af frivillig akkord eller stadfæstelse af tvangsakkord, 4. straks efter opgivelse af gældsinddrivelse ved individuel eller universalforfølgning af debitor, 5. straks efter gældssaneringskendelse samt 6. i andre tilfælde, hvor det enkelte institut efter en konkret vurdering af et givet udlån finder, at der ikke mere er nogen realistisk mulighed for, at det beløb som indgår i de akkumulerede nedskrivninger (eller en del heraf, se nedenfor) inden for en overskuelig tidshorisont vil kunne tilbageføres. For udlån mv. med større nedskrivninger/hensættelser skal der foretages delafskrivninger. Hvilke grænser, der skal anvendes ved vurderingen af, hvornår en nedskrivning/hensættelse må anses for at være større, vil bero på en konkret vurdering i det enkelte institut og være afhængig af instituttets størrelse og kundesammensætning. På udlån, hvor afviklingen løber over flere regnskabsår, skal instituttet som minimum hvert halve år vurdere - samt efter behov foretage - delafskrivninger. I den sidste del af skemaet om Udlån og garantidebitorer, der er endeligt tabt (afskrevet), angiver linje A det, der er endeligt tabt (afskrevet) på udlån og garantidebitorer, og som ikke tidligere har været individuelt nedskrevet/hensat. Det betyder, at afskrivninger, der ikke kan henføres til en tidligere individuel nedskrivning/hensættelse, skal føres her. Det betyder også, at der tillige kan indgå tab, der kan have været "dækket" af en tidligere gruppevis nedskrivning, men ikke tidligere er individualiseret. Under den sektion, som omhandler Gruppevise nedskrivninger/hensættelser, indgår alene den del af gruppevist vurderede udlån mv., hvorpå der er foretaget nedskrivninger. F.eks. post C Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser). Såfremt der er gruppevis vurderede udlån, hvor der ikke er nedskrevet, indgår dette udlån således ikke under denne sektion. Sektion for Nedskrivninger/hensættelser på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko er baseret på individuel vurdering. I specifikation af bevægelser i året føres bl.a. værdiregulering af midlertidig overtagne aktiver i forbindelse med afvikling af en eksponering. Indkomne betalinger på nedskrevne udlån indgår ligeledes i specifikation af bevægelser i året og kan føres under specifikationen Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser. AS19: (Specifikation af udlån og andre tilgodehavender) Specifikation af udlån og andre tilgodehavender i henholdsvis usikret og sikret udlån indberettes alene af pengeinstitutter. Der skal ske indberetning på alle udlån, dvs. såvel individuelt vurderede som gruppevist vurderede udlån. Opgøres før nedskrivninger/hensættelser. Såfremt sikkerhed ikke stilles for et enkeltstående udlån, men f.eks. stilles for alt mellemværende (dvs. for den samlede eksponering), kan pengeinstituttet indberette oplysninger baseret på den samlede eksponering. AS21: (Puljeordninger) Skemaet specificerer passivposten indlån i puljeordninger, som inkluderer det indlån, som er placeret i egne egenkapitalinstrumenter eller egne gældsinstrumenter. 6

7 AS22 og AS23: (Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantidebitorer) Virksomhederne skal vurdere, om der er objektiv indikation for værdiforringelse på udlån, se regnskabsbekendtgørelsens En individuel vurdering skal som minimum foretages for alle individuelt signifikante udlån samt for udlån, der ikke kan passes ind i en gruppe. Udlån som efter den individuelle vurdering ikke er blevet nedskrevet skal efterfølgende overføres til en gruppe, hvor udlånet evt. kan blive genstand for en gruppevis nedskrivning. Den gruppevise vurdering skal således foretages for alle udlån, bortset fra de udlån, der er nedskrevet efter individuel vurdering og de udlån, der ikke kan passes ind i en gruppe. Den gruppevise vurdering bygger på, at grupperne er inddelt således, at en gruppe har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. I skema AS22 er der derfor sondret mellem på den ene side individuelt vurderede udlån og garantidebitorer og på den anden side gruppevist (portefølje-) vurderede udlån og garantidebitorer. Der vil derfor være et vist overlap mellem disse to indberetninger, idet ikke individuelt nedskrevne udlån overføres til en efterfølgende gruppevis vurdering. I den første del af skema AS22 fordeles de individuelt vurderede udlån og garantidebitorer på segmenterne offentlige myndigheder, erhverv og private. Erhverv fordeles tillige på brancher, jf bilag 89. I den anden del af skema AS22 fordeles de gruppevist vurderede udlån alene på hovedsegmenterne offentlige myndigheder, erhverv og private. Den del af de individuelt vurderede udlån, der ikke er nedskrevet, og ikke kan passes ind i en gruppe, er også specificeret særskilt på AS22. Se også note herom på skemaet. AS24 (Nedskrivninger/hensættelser fordelt på sektor og brancher) AS24 indberettes kun af pengeinstitutter. Indeholder en opdeling af nedskrivninger/hensættelser fordelt på sektorer og brancher, samt størrelsen af nye udgiftsførte og tilbageførsler. Nedskrivninger/hensættelser omfatter både individuelle og gruppevise nedskrivninger/hensættelser. Hvis pengeinstitutternes klassifikation af gruppevise nedskrivninger/hensættelser ikke understøttes af Finanstilsynets brancheklassifikation, skal pengeinstitutterne indberette deres bedste skøn for så vidt angår den del af nedskrivningerne/hensættelserne, som udgøres af de gruppevise nedskrivninger. AS25: (Størrelsen af udlån mv.) AS25 indberettes alene på individuelt vurderede udlån mv. I 1. og 2. kolonne indgår alle individuelt vurderede udlån mv. - også den del, der ikke er nedskrevet på. AS26: (10 største nedskrivninger/hensættelser) AS26 skal indberettes elektronisk. Anden sektion på skemaet er de 10 største nedskrivninger/hensættelser i løbet af året, dvs. de 10 største nye eller forøgede nedskrivninger/hensættelser resultatført i året. AS27: (Likviditet) Vejledning om udfyldelse af dette skema findes i bilag 45. 7

8 Ved opgørelse af en pengeinstitutkoncerns likviditetsberedskab (skemasæt AK) kan medregnes sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer, som er elimineret i koncernregnskabet, jf. regnskabsbekendtgørelsens 140, stk.1. Værdipapir, som er elimineret i koncernregnskabet, skal derfor medregnes i opgørelse af reducerede gælds- og garantiforpligtelser. Ligeledes skal sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer, som er elimineret i koncernregnskabet, medregnes i opgørelsen af likviditeten. AS28: (Udenlandske enheder) Filialbegrebet på dette skema refererer til filialbegrebet i henhold til Lov om finansiel virksomhed 38. Ikke forretningssteder. Landekoderne findes i bilag 67. AS32: (Supplerende oplysninger vedrørende særlige indlånsformer) Indeholder supplerende oplysninger om særlige indlånsformer, herunder en opdeling på kontantindskud og puljeordninger. AS32 skal ikke afstemmes med AS8. Eventuelle andre særlige indlånsformer skal indgå i specificeringen efter et bedste skøn. AS33: (Renterisiko for gr. 1-3 og 6) Bemærkninger om udfyldelse af dette skema findes i bilag 23. AS35: (Renterisiko for gr. 4) Bemærkninger om udfyldelse af dette skema findes i bilag 1. AS36: Indberettes kun af realkreditinstitutter. Indeholder udlån og nedskrivninger fordelt på ejendomskategorier samt realkreditudlån fordelt efter lånetype. Bemærkninger om udfyldelse af dette skema findes i bilag 910. AS37: Indberettes kun af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. Det skal bemærkes, at fondsmæglerselskaber skal indberette første del af AS37. Denne del indeholder en opdeling af modtagne og afgivne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter, samt AuM (Assets under Management) og AuA (Assets under Advice). AuM udgøres udelukkende af den samlede formue for kunder, hvortil selskabet udfører skønsmæssig porteføljepleje, og indbefatter således ikke formuen fra kunder, hvortil der kun ydes investeringsrådgivning, uanset om selskabet efterfølgende udfører ordrer på vegne af kunder. AuA udgøres udelukkende af den samlede formue for kunder, hvortil selskabet yder investeringsrådgivning. Med investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde enten på anmodning eller på investeringsrådgiverens eget initiativ af en eller flere transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed. Generel information om finansielle instrumenter og markedsudvikling skal ikke medregnes i opgørelsen. Såfremt selskabet ikke yder investeringsrådgivning, skal værdien nul indberettes for AuA. Investeringsforvaltningsselskaber skal indberette AuM samt anden del af skemaet, der indbefatter nøgletal for investeringsforvaltningsselskaber. AS38: (Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher) Indberettes kun af pengeinstitutter. Indeholder en opdeling af udlån og garantidebitorer på sektorer og brancher, samt hvor stor en del af udlån og garantidebitorer der er til private. Se bilag 89 om brancher. Opdelingen på brancher skal ske i overensstemmelse med den branchekode, som pengeinstituttet har 8

9 registreret på eksponeringen. Såfremt der optræder flere branchekoder på en eksponering vælges den væsentligste. Den væsentligste branchekode findes ved at lave en opgørelse for den samlede eksponering, der viser hvor stor en andel af eksponeringen, som ligger inden for hver enkelt af de forskellige branchekoder på eksponeringen. Bemærk at denne fremgangsmåde for valg af branchekode gælder for alle indberetninger til Finanstilsynet. Valg af branchekode i forbindelse med indberetningerne på dette skema skal således være i overensstemmelse med alle de øvrige indberetninger, som instituttet foretager til Finanstilsynet. Hvis pengeinstitutternes klassifikation af gruppevise nedskrivninger/hensættelser ikke understøttes af Finanstilsynets brancheklassifikation, skal pengeinstitutterne indberette deres bedste skøn for så vidt angår de gruppevise nedskrivninger/hensættelser. AS39: (Kreditbonitet) Skemaet indberettes alene af pengeinstitutter. Indberetning af kreditbonitet skal ske i forbindelse med års- og halvårsindberetningen. Pengeinstitutterne skal på AS39 fordele de samlede udlån og garantidebitorer efter 4 bonitetsklassifikationer. Finanstilsynet anvender karaktererne 3, 2a, 2b, 2c og 1 ved klassifikation af pengeinstitutternes kunder. Karakteren 3 gives til kunder med utvivlsom god bonitet. Ved disse kunder er det helt usandsynligt, at pengeinstituttet vil få tab på udlån. Karakteren 2a gives til kunder med normal bonitet. Det vil sige, at der er lav sandsynlighed for, at kunderne ikke kan klare deres forpligtelser. Kunder, som klassificeres henholdsvis 3 og 2a, indberettes sammen. Karakteren 2b gives til kunder, som ikke opfylder kriterierne for 2a, men som på den anden side ikke har væsentlige svaghedstegn. Karakteren 2c gives til kunder med væsentlige svaghedstegn, uden at der dog er objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Karakteren 1 gives til kunder med OIV. Det gælder både kunder, hvor pengeinstituttet har nedskrevet, og kunder, hvor nedskrivningsberegningen viser, at der ikke skal nedskrives. I bilag 78 er principperne for tildeling af karaktererne uddybet for privatkunder, erhvervskunder og investeringskunder. Der kan ved tildelingen af karaktererne tages højde for kautioner stillet af andre selskaber og personer. Vurderingen af kautioners betydning for, om der er indtruffet OIV, og kunden derfor har karakteren 1, skal ske i overensstemmelse med regnskabsreglerne. Det indebærer, at der kan tages højde for kautioner stillet af andre selskaber i samme koncern eller kautioner stillet af de ultimative ejere ved vurdering af, om der er indtruffet OIV. Hvis en eksponering er karakteriseret ved sparsomme oplysninger eller kompleks/uigennemsigtig virksomhedsstruktur, skal pengeinstituttet overveje en lavere bonitetsklassifikation. Pengeinstitutterne kan anlægge en samlet eksponeringstilgang ved indberetning af klassifikationen. Alternativt kan pengeinstituttet indberette klassifikationen for de enkelte del-eksponeringer. 9

10 Pengeinstitutterne skal i indberetningen på skema AS39 klassificere lån efter bonitet uagtet den beregnede tabsrisiko/blanco. Dvs. en svag eksponering med lille blancoandel eller uden blanco også skal klassificeres som svag. Nedenstående eksempel illustrerer princippet for eksponeringer med samme bonitetsklassifikation, der udviser svaghedstegn. Indberetning af lån med samme bonitetsklassifikation Lån Eksponering, brutto Blancoandel Klassifikation c c Lån 1 og 2 klassificeres ens på trods af den forskellige tabsrisiko og for begge lån indberettes værdien 100 i kategorien 2c. Beløbsgrænser for indberetning af bonitetsklasserne Erhvervskunder: Eksponering større end 1 % af det enkelte instituts kapitalgrundlag skal indberettes. Privatkunder: Alle private eksponeringer, der opfylder mindst et af følgende krav, skal indberettes: Større end 1 % af kapitalgrundlaget. Eksponeringer over 1 mio. kr. Instituttet skal desuden indberette summen af henholdsvis erhvervs- og privateksponeringer, hvor den enkelte eksponering er større end 2 % af instituttets kapitalgrundlag. 2 % grænsen tager reference til grænsen ift. Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. I bilag 78 er det beskrevet, hvad der karakteriserer hhv. privat- og erhvervskunder. Fordelingen på brancher skal ske i overensstemmelse med beskrivelsen i vejledningen for AS38. AS40-41: (Tabsrisiko) Skemaet indberettes alene af pengeinstitutter. Indberetning af tabsrisiko skal ske i forbindelse med års- og halvårsindberetningen. Tabsrisiko indberettes på følgende kunder: Bonitetsklassifikation 1: Kunder, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Der skelnes ikke mellem eksponeringer uden aktuel nedskrivning/hensættelse og eksponeringer med nedskrivning/hensættelse. Bonitetsklassifikation 2c: Kunder med væsentlige svaghedstegn, uden der dog er objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Tabsrisiko opgøres fx som størrelsen af udlån inklusive bevilgede men uudnyttede kreditfaciliteter fradraget en forsigtig opgørelse af, hvad der forventes af betaling på lånet ved misligholdelse som følge af realisering af sikkerheder, konkursdividende m.v. Sikkerheder skal i overensstemmelse med punkt 15, litra b, i bilag 1 til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. værdiansættes forsigtigt i lyset af de gældende markedsforhold. Ejen- 10

11 domme må ikke indgå med mere end deres dagsværdi. Dagsværdien er defineret som den værdi, denne ejendom isoleret set vil kunne sælges til i fri handel mellem uafhængige parter inden for en periode på ca. 6 måneder. Er afkastprocenterne på ejendomsmarkedet lave set i et historisk perspektiv, skal der ske fradrag i markedsværdien. Dagsværdien efter fradrag skal normalt reduceres med mindst 10 pct. i handelsomkostninger. Dette omfatter mæglersalær, advokatomkostninger, forfaldne ejendomsskatter og afgifter samt eventuelle småreparationer, oprydning mv. Hvis indtægterne fra ejendommen ikke kan dække de foranstående prioriteter, skal der endvidere fratrækkes det opgjorte likviditetsunderskud for mindst et halvt år. På nedskrevne/hensatte eksponeringer (Bonitetsklassifikation 1) er der risiko for, at nedskrivningen/hensættelsen ikke dækker tabsrisikoen, idet der ved opgørelsen af tabsrisikoen skal anlægges en forsigtig vurdering dvs. ikke en vurdering efter et neutralitetsprincip. Derfor vil tabsrisikoen på nedskrivningseksponeringer ofte være større end det nedskrevne beløb. Eksempler på bonitetsklassifikation 1: Lån Eksponering Tabsrisiko (det forsigtigt skønnede tab) Nedskrivning Afsat solvensbehov (netto kreditreservation) I begge eksempler på eksponeringer med bonitetsklassifikation 1 indberettes en brutto tabsrisiko på 50 dvs. før nedskrivninger. Lån 1: Lån 2: Da instituttet allerede har taget 25 som nedskrivning (efter en regnskabsmæssig tilgang), resterer 25, der skal kapitalbelastes yderligere af en samlet opgjort bruttotabsrisiko på 50. Da bruttotabsrisikoen er dækket af nedskrivninger, sker ingen yderligere kapitalbelastning af eksponeringen. Afsat solvensbehov: Der skal alene angives et solvensbehov til afdækning af kreditrisikoen. Instituttet skal opgøre det samlede nødvendige og tilstrækkelige solvensbehov på de individuelle eksponeringer. Med afsat solvensbehov for bonitetskategori 1 og 2c forstås det forsigtigt skønnede tab fratrukket nedskrivninger (netto kreditreservationer) jf. Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. I post 4 skal det afsatte solvensbehov for henholdsvis bonitetskategori 1 og 2c sættes i forhold til den samlede risikoeksponering (AS14 felt 01). Beløbsgrænser for indberetning af bonitetsklasserne Erhvervskunder: Eksponeringer større end 2 % af det enkelte instituts kapitalgrundlag skal indberettes. Privatkunder: Alle private eksponeringer, der opfylder mindst et af følgende krav, skal indberettes: Større end 2 % af kapitalgrundlaget. 11

Følgende oversigt viser hvilke skemaer i de enkelte indberetningssæt, som den enkelte virksomhedstype skal indberette:

Følgende oversigt viser hvilke skemaer i de enkelte indberetningssæt, som den enkelte virksomhedstype skal indberette: Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2. Realkreditinstitutter 3. Fondsmæglerselskaber 4. Investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at udøve

Læs mere

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2. Realkreditinstitutter 3. Fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 29. januar 2014 Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2. Realkreditinstitutter

Læs mere

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2. Realkreditinstitutter 3. Fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2. Realkreditinstitutter 3. Fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2. Realkreditinstitutter 3. Fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1829. decembermaj 2015 Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2. Realkreditinstitutter

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel EK1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 20 2. Renteudgifter... 2 21 A. Netto renteindtægter... 3 22 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 23 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

ES1. Beløb år til dato. kvartalet

ES1. Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

ES1. Beløb år til dato. kvartalet

ES1. Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1.000 kr. 1.000 kr. 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4.

Læs mere

ES1. Beløb år til dato. kvartalet

ES1. Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

AS1. Resultatoplysninger. 1.000 kr.

AS1. Resultatoplysninger. 1.000 kr. AS1 Resultatoplysninger Beløb 1. Renteindtægter... 1 2. Renteudgifter... 2 A. Netto renteindtægter... 3 3. Udbytte af aktier mv.... 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter... 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter...

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet 3/4 2017 FIRA/fp Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Almindelige bemærkninger

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. SEPTEMBER 2015

Supplerende/korrigerende information til DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. SEPTEMBER 2015 Supplerende/korrigerende information til DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæring om review af supplerende-/korrigerende

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici Bekendtgørelse nr. 1190 af 17. december 2003 Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici I medfør af 20, stk. 2, 21, 26, stk. 4, og 39, stk.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer VEJ nr 9023 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 113-0002 Senere ændringer til

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Finanstilsynet 19. december 2011

Finanstilsynet 19. december 2011 Finanstilsynet 19. december 2011 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter 27. oktober 2010 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af likviditet (LI 01-13) for pengeinstitutter Indberetning skal ske månedsvis 15 arbejdsdage efter månedsudløb af alle gruppe

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere