Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl."

Transkript

1 5. marts januar 2015 Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2. Realkreditinstitutter 3. Fondsmæglerselskaber 4. Investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed 5. Finansielle holdingselskaber Ved indberetning af oplysninger fra finansielle rapporter mv. finder reglerne i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (herefter regnskabsbekendtgørelsen) anvendelse med mindre andet er angivet i denne vejledning. Indberetninger for året (HS-, HK-, AS- og AK-skemaer) En virksomhed henholdsvis en koncern, som er omfattet af denne vejledning, skal elektronisk indberette oplysningerne vedrørende årsrapporten mv. til Finanstilsynet ad to omgange. Skemaerne til brug for indberetning kan findes på Finanstilsynets hjemmeside (www.finanstilsynet.dk) under punktet "Indberetninger" "Virksomhedsområder" Derefter vælges det ønskede virksomhedsområde i drop-down menuen. Følgende oversigt viser hvilke skemaer i de enkelte indberetningssæt, som den enkelte virksomhedstype skal indberette: AS-skemaer AK-skemaer HS-skemaer HK-skemaer Alle 1-14 og (delvis) Pengeinstitutter gr. 1-3 og 6 16, 18-19, 21-33, 38-42, og , 15, og Pengeinstitutter gr , , 35, og Realkreditinstitutter 16, 18-19, 36, og 59 13, 17, 21 og , 15 og Fondsmæglervirksomheder 1 16,37 og Anm. Virksomhederne vil individuelt kunne søge dispensation fra bestemmelserne i denne vejledning, såfremt særlige forhold gør sig gældende. Første indberetning omfatter oplysninger for virksomheder i henhold til skemasiderne HS1-7 og for koncerner oplysninger i henhold til skemasiderne HK Investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed, indberetter som fondsmæglerselskaber. 1 Oktober 2014Februar 2015

2 Første indberetning skal være Finanstilsynet i hænde inden udgangen af januar måned, for koncerner dog senest 10 arbejdsdage efter udgangen af januar måned. Anden indberetning omfatter oplysninger for virksomheder i henhold til skemasiderne AS og for koncerner i henhold til skemasiderne AK Anden indberetning skal være Finanstilsynet i hænde senest 15. marts. Sparevirksomheder, de enkelte deltagende andelskasser, der indgår i en sammenslutning af andelskasser, samt dattervirksomheder, der ikke selv er finansielle virksomheder, skal ikke udarbejde årsindberetning til Finanstilsynet. Indberetning af oplysningerne vedrørende årsrapporten m.v. skal udarbejdes i danske kroner. Ændringer i det indberettede Såfremt instituttet (koncernen) foretager ændringer i det indberettede materiale, skal disse ændringer snarest muligt indberettes til Finanstilsynet. Blanket til brug for indberetning af ændringer i det tidligere indberettede kan findes på Finanstilsynets hjemmeside (www.finanstilsynet.dk) under punktet "Indberetninger" "Virksomhedsområder" Derefter vælges det ønskede virksomhedsområde i drop-down menuen, hvorefter der klikkes ind på "Rettelsesskema til elektronisk indberetning". Vejledning til de enkelte skemasæt Skemasæt AS og AK Generel vejledning Skemasæt AS og AK skal indberettes af alle virksomheder omfattet af vejledningen, medmindre andet er angivet i vejledningen til de enkelte skemasider. Vejledning til de enkelte skemasider AS1: (Resultatopgørelsen) Resultat af aktiviteter under afvikling er resultat fra Aktiver i midlertidig besiddelse henholdsvis Midlertidigt overtagne forpligtelser. Resultatet kan med henvisning til regnskabsbekendtgørelsens 16 f.eks. henføres til dattervirksomheder og associerede virksomheder, der kun midlertidigt er i virksomhedens besiddelse og afventer salg inden for kort tid, og hvor et salg er meget sandsynligt. Et salg er meget sandsynligt, hvis virksomhedens ledelse aktivt søger en køber til aktiverne, aktiverne udbydes til en pris, som står i et fornuftigt forhold til aktivernes dagsværdi og aktiverne forventes solgt indenfor 12 måneder. Værdiregulering af midlertidigt overtagne aktiver som nævnt i regnskabsbekendtgørelsens 34 skal føres under resultatopgørelsens post 11. Nedskrivninger på udlån m.v. (og ikke under post 13 i skemaerne AS1 og ES1). Omfattet af post 13 i skemaerne AS1 og ES1 er resultatet af ophørte aktiviteter i det omfang, at der er tale om en separat del af instituttet. Omfattet er bl.a. resultatet af dattervirksomheder, der er erhvervet og udelukkende besiddes med henblik på salg. 2

3 AS2: (Balancen) Opstillingen af balancens egenkapitalposter inkluderer i forhold til skemaet i bilag 3 i regnskabsbekendtgørelsen fem yderligere egenkapitalposter. Under passivposterne vedrørende gæld føres posten Midlertidigt overtagne forpligtelser. Det følger af bemærkningerne til 16, at hvis der til eventuelle overtagne materielle anlægsaktiver eller grupper af materielle aktiver er tilhørende forpligtelser, skal disse posteres i en særskilt post i balancen. Derudover føres posterne Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder, Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme og akkumuleret værdiregulering der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi. Øvrige egenkapitalreguleringer, jf. regnskabsbekendtgørelsens 79, føres under Øvrige værdireguleringer. Indberetning af post 20.3 Reserver i serier under specifikationen af Andre reserver i Egenkapitalen finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. AS3: (Oplysninger om bevægelser i egenkapital) Provenuet fra kapitaludvidelser (aktieemission) skal posteres under punkt 1 (Ny indbetalt aktie-/andels- /garantikapital) og punkt 2 (Tilgang ved emission). Dette er i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen 4, samt bilag 3, der specificerer, at overkurs ved emission skal præsenteres som en selvstændig post under egenkapitalen. AS4: (Renter, kursreguleringer mv.) Indberetning af Bidrag under specifikationen af Renteindtægter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Udbetalte reservefondsandele under specifikationen af Renteudgifter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af specifikation af Gebyrer og provisionsindtægter finder kun anvendelse for pengeinstitutter. Indberetning af Realkreditudlån under specifikationen af Kursreguleringer finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Udstedte obligationer under specifikationen af Kursreguleringer finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. AS5: (Tilgodehavender, obligationer og aktier) Indberetning af specifikationen Andre tilgodehavender finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder. Indberetning af specifikationen Udlån finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af specifikationen af Restancer og udlæg finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Egne realkreditobligationer under specifikationen af Obligationer til dagsværdi finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer under specifikationen af Obligationer til dagsværdi finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. 3

4 AS8: (Gæld, obligationer, indlån og garantier m.v.) Indberetning af specifikationen Anden gæld finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder. Indberetning af specifikationen Udstedte obligationer finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetning af Akkumuleret værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko skal indberettes af alle og er en specifikation til brug for solvensopgørelsen. Værdireguleringen sker, jf. regnskabsbekendtgørelsens 55, på udlån og tilgodehavender samt finansielle forpligtelser, der besiddes med handel for øje og efter første indregning løbende reguleres til dagsværdi. Værdireguleringen i året føres som kursregulering over resultatopgørelsen. Det er den akkumulerede værdiregulering af forpligtelser som følge af ændring i egen kreditrisiko, der skal specificeres på AS8. Realkreditinstitutter er undtaget for så vidt angår forpligtelser under balanceprincippet. AS9: (Eventualforpligtelser mv.) En hensættelse på en ikke udnyttet del af en kreditramme kan og skal kun indregnes, hvis kontraktens vilkår er udformet på en sådan måde, at instituttet ikke kan hindre kunden i at udnytte rammen fuldt ud, således at betingelserne for en tabsgivende kontrakt er til stede. Kan et institut hindre en kunde i at udnytte rammen fuldt ud ved f.eks. med kort varsel at opsige eksponeringen, er der således ikke tale om en tabsgivende kontrakt, og der skal og kan ikke indregnes en hensat forpligtelse. Er betingelserne for en tabsgivende kontrakt opfyldt, skal forpligtelsen i lighed med en forpligtelse på en garanti, måles til det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri den aktuelle forpligtelse på balancedagen. Det betyder, at en hensat forpligtelse på en ikke udnyttet kreditramme i lighed med en hensat forpligtelse på en garanti skal udgiftsføres under resultatposten Nedskrivninger på udlån m.v., mens passiveringen sker under Andre hensatte forpligtelser (for garantier sker passiveringen under Hensættelser til tab på garantier). En hensat forpligtelse på en ikke udnyttet del af en kreditramme indgår således også på såvel skema AS18 som skema AS Modtagne tabsgarantier fra andre kreditinstitutter skal kun indberettes af realkreditinstitutter. Modtagne tabsgarantier fra andre kreditinstitutter skal kun indberettes af realkreditinstitutter. Inkluderer ikke fx forhåndslånegarantier og tinglysningsgarantier m.v. AS12: (Nøgletal) Det følger af regnskabsbekendtgørelsens 2, at virksomhederne skal udarbejde en års- og halvårsrapport. Af regnskabsbekendtgørelsens 87a, stk. 1 fremgår, at nøgletal udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens bilag 7. I lighed med kravene til den offentlige regnskabsrapportering gælder det for indberetningen, at indberetning af nøgletal alene skal ske i forbindelse med års- og halvårsindberetningen. Pengeinstitutter skal alene indberette følgende nøgletal: Opgørelsen af nøgletal 11 (summen af store eksponeringer) reflekterer opgørelsen efter tilsynsdiamanten. Fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber skal alene indberette følgende nøgletal: 1, 3, 4, 5 og 17. Realkreditinstitutter skal alene indberette følgende nøgletal: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15 og 16. 4

5 AS13: (Supplerende nøgletal) Skemaet indeholder supplerende nøgletal, som skal oplyses af børsnoterede virksomheder. I de supplerende nøgletal for børsnoterede virksomheder udgøres nævneren i alle tilfælde af den enkelte aktie f.eks. årets resultat pr. aktie. Det skal i den forbindelse bemærkes, at egne aktier ikke indgår i opgørelsen af antal aktier. AS14: (Supplerende oplysninger vedrørende nøgletal) Indberetning af nøgletal 6 og 7 finder kun anvendelse for pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Indberetning af nøgletal 10 finder kun anvendelse for pengeinstitutter. Indberetning af nøgletal 11 finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber. Indberetning af nøgletal 12 finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. AS15: (Indberetning af specifikationer) Antal kreditinstitutafdelinger finder ikke anvendelse for gr. 4 pengeinstitutter. AS18: (Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantidebitorer) Skemaet specificerer individuelle og gruppevise nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantidebitorer samt nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko. "Nedskrivninger/hensættelser" refererer til henholdsvis nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantidebitorer i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det samlede udlån (inkl. garantidebitorer) deler sig i tre dele, som illustreret i nedenstående figur: I Individuelt nedskrevet II Portefølje nedskrevet III Ikke nedskrevet Anm.: Der skal ses bort fra størrelsesforholdet mellem de tre delmængder i figuren. De tre delmængder angiver udlån, hvorpå der er individuelt nedskrevet henholdsvis udlån, hvorpå der er gruppevist (porteføljemæssigt) nedskrevet, og udlån, hvorpå der ikke er nedskrevet. Under sektion for Individuelle nedskrivninger/hensættelser føres bl.a. de endeligt konstaterede tab, som er afskrivninger på tidligere nedskrevne udlån mv. fra delmængde I. De akkumulerede nedskrivninger/hensættelser justeres senest efter endelig konstatering af tab. Et tab betragtes som endeligt konstateret i følgende tilfælde: 1. straks efter afslutning af konkursbo eller anden bobehandling, 5

6 2. straks efter gennemført inkasso, hvor der ikke har kunnet opnås dækning for hele fordringen, 3. straks efter indgåelse af frivillig akkord eller stadfæstelse af tvangsakkord, 4. straks efter opgivelse af gældsinddrivelse ved individuel eller universalforfølgning af debitor, 5. straks efter gældssaneringskendelse samt 6. i andre tilfælde, hvor det enkelte institut efter en konkret vurdering af et givet udlån finder, at der ikke mere er nogen realistisk mulighed for, at det beløb som indgår i de akkumulerede nedskrivninger (eller en del heraf, se nedenfor) inden for en overskuelig tidshorisont vil kunne tilbageføres. For udlån mv. med større nedskrivninger/hensættelser skal der foretages delafskrivninger. Hvilke grænser, der skal anvendes ved vurderingen af, hvornår en nedskrivning/hensættelse må anses for at være større, vil bero på en konkret vurdering i det enkelte institut og være afhængig af instituttets størrelse og kundesammensætning. På udlån, hvor afviklingen løber over flere regnskabsår, skal instituttet som minimum hvert halve år vurdere - samt efter behov foretage - delafskrivninger. I den sidste del af skemaet om Udlån og garantidebitorer, der er endeligt tabt (afskrevet), angiver linje A det, der er endeligt tabt (afskrevet) på udlån og garantidebitorer, og som ikke tidligere har været individuelt nedskrevet/hensat. Det betyder, at afskrivninger, der ikke kan henføres til en tidligere individuel nedskrivning/hensættelse, skal føres her. Det betyder også, at der tillige kan indgå tab, der kan have været "dækket" af en tidligere gruppevis nedskrivning, men ikke tidligere er individualiseret. Under den sektion, som omhandler Gruppevise nedskrivninger/hensættelser, indgår alene den del af gruppevist vurderede udlån mv., hvorpå der er foretaget nedskrivninger. F.eks. post C Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser). Såfremt der er gruppevis vurderede udlån, hvor der ikke er nedskrevet, indgår dette udlån således ikke under denne sektion. Sektion for Nedskrivninger/hensættelser på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko er baseret på individuel vurdering. I specifikation af bevægelser i året føres bl.a. værdiregulering af midlertidig overtagne aktiver i forbindelse med afvikling af en eksponering. Indkomne betalinger på nedskrevne udlån indgår ligeledes i specifikation af bevægelser i året og kan føres under specifikationen Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser. AS19: (Specifikation af udlån og andre tilgodehavender) Specifikation af udlån og andre tilgodehavender i henholdsvis usikret og sikret udlån indberettes alene af pengeinstitutter. Der skal ske indberetning på alle udlån, dvs. såvel individuelt vurderede som gruppevist vurderede udlån. Opgøres før nedskrivninger/hensættelser. Såfremt sikkerhed ikke stilles for et enkeltstående udlån, men f.eks. stilles for alt mellemværende (dvs. for den samlede eksponering), kan pengeinstituttet indberette oplysninger baseret på den samlede eksponering. AS21: (Puljeordninger) Skemaet specificerer passivposten indlån i puljeordninger, som inkluderer det indlån, som er placeret i egne egenkapitalinstrumenter eller egne gældsinstrumenter. 6

7 AS22 og AS23: (Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantidebitorer) Virksomhederne skal vurdere, om der er objektiv indikation for værdiforringelse på udlån, se regnskabsbekendtgørelsens En individuel vurdering skal som minimum foretages for alle individuelt signifikante udlån samt for udlån, der ikke kan passes ind i en gruppe. Udlån som efter den individuelle vurdering ikke er blevet nedskrevet skal efterfølgende overføres til en gruppe, hvor udlånet evt. kan blive genstand for en gruppevis nedskrivning. Den gruppevise vurdering skal således foretages for alle udlån, bortset fra de udlån, der er nedskrevet efter individuel vurdering og de udlån, der ikke kan passes ind i en gruppe. Den gruppevise vurdering bygger på, at grupperne er inddelt således, at en gruppe har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. I skema AS22 er der derfor sondret mellem på den ene side individuelt vurderede udlån og garantidebitorer og på den anden side gruppevist (portefølje-) vurderede udlån og garantidebitorer. Der vil derfor være et vist overlap mellem disse to indberetninger, idet ikke individuelt nedskrevne udlån overføres til en efterfølgende gruppevis vurdering. I den første del af skema AS22 fordeles de individuelt vurderede udlån og garantidebitorer på segmenterne offentlige myndigheder, erhverv og private. Erhverv fordeles tillige på brancher, jf bilag 89. I den anden del af skema AS22 fordeles de gruppevist vurderede udlån alene på hovedsegmenterne offentlige myndigheder, erhverv og private. Den del af de individuelt vurderede udlån, der ikke er nedskrevet, og ikke kan passes ind i en gruppe, er også specificeret særskilt på AS22. Se også note herom på skemaet. AS24 (Nedskrivninger/hensættelser fordelt på sektor og brancher) AS24 indberettes kun af pengeinstitutter. Indeholder en opdeling af nedskrivninger/hensættelser fordelt på sektorer og brancher, samt størrelsen af nye udgiftsførte og tilbageførsler. Nedskrivninger/hensættelser omfatter både individuelle og gruppevise nedskrivninger/hensættelser. Hvis pengeinstitutternes klassifikation af gruppevise nedskrivninger/hensættelser ikke understøttes af Finanstilsynets brancheklassifikation, skal pengeinstitutterne indberette deres bedste skøn for så vidt angår den del af nedskrivningerne/hensættelserne, som udgøres af de gruppevise nedskrivninger. AS25: (Størrelsen af udlån mv.) AS25 indberettes alene på individuelt vurderede udlån mv. I 1. og 2. kolonne indgår alle individuelt vurderede udlån mv. - også den del, der ikke er nedskrevet på. AS26: (10 største nedskrivninger/hensættelser) AS26 skal indberettes elektronisk. Anden sektion på skemaet er de 10 største nedskrivninger/hensættelser i løbet af året, dvs. de 10 største nye eller forøgede nedskrivninger/hensættelser resultatført i året. AS27: (Likviditet) Vejledning om udfyldelse af dette skema findes i bilag 45. 7

8 Ved opgørelse af en pengeinstitutkoncerns likviditetsberedskab (skemasæt AK) kan medregnes sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer, som er elimineret i koncernregnskabet, jf. regnskabsbekendtgørelsens 140, stk.1. Værdipapir, som er elimineret i koncernregnskabet, skal derfor medregnes i opgørelse af reducerede gælds- og garantiforpligtelser. Ligeledes skal sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer, som er elimineret i koncernregnskabet, medregnes i opgørelsen af likviditeten. AS28: (Udenlandske enheder) Filialbegrebet på dette skema refererer til filialbegrebet i henhold til Lov om finansiel virksomhed 38. Ikke forretningssteder. Landekoderne findes i bilag 67. AS32: (Supplerende oplysninger vedrørende særlige indlånsformer) Indeholder supplerende oplysninger om særlige indlånsformer, herunder en opdeling på kontantindskud og puljeordninger. AS32 skal ikke afstemmes med AS8. Eventuelle andre særlige indlånsformer skal indgå i specificeringen efter et bedste skøn. AS33: (Renterisiko for gr. 1-3 og 6) Bemærkninger om udfyldelse af dette skema findes i bilag 23. AS35: (Renterisiko for gr. 4) Bemærkninger om udfyldelse af dette skema findes i bilag 1. AS36: Indberettes kun af realkreditinstitutter. Indeholder udlån og nedskrivninger fordelt på ejendomskategorier samt realkreditudlån fordelt efter lånetype. Bemærkninger om udfyldelse af dette skema findes i bilag 910. AS37: Indberettes kun af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. Det skal bemærkes, at fondsmæglerselskaber skal indberette første del af AS37. Denne del indeholder en opdeling af modtagne og afgivne kurtager, gebyrer og provisionsindtægter, samt AuM (Assets under Management) og AuA (Assets under Advice). AuM udgøres udelukkende af den samlede formue for kunder, hvortil selskabet udfører skønsmæssig porteføljepleje, og indbefatter således ikke formuen fra kunder, hvortil der kun ydes investeringsrådgivning, uanset om selskabet efterfølgende udfører ordrer på vegne af kunder. AuA udgøres udelukkende af den samlede formue for kunder, hvortil selskabet yder investeringsrådgivning. Med investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde enten på anmodning eller på investeringsrådgiverens eget initiativ af en eller flere transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed. Generel information om finansielle instrumenter og markedsudvikling skal ikke medregnes i opgørelsen. Såfremt selskabet ikke yder investeringsrådgivning, skal værdien nul indberettes for AuA. Investeringsforvaltningsselskaber skal indberette AuM samt anden del af skemaet, der indbefatter nøgletal for investeringsforvaltningsselskaber. AS38: (Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher) Indberettes kun af pengeinstitutter. Indeholder en opdeling af udlån og garantidebitorer på sektorer og brancher, samt hvor stor en del af udlån og garantidebitorer der er til private. Se bilag 89 om brancher. Opdelingen på brancher skal ske i overensstemmelse med den branchekode, som pengeinstituttet har 8

9 registreret på eksponeringen. Såfremt der optræder flere branchekoder på en eksponering vælges den væsentligste. Den væsentligste branchekode findes ved at lave en opgørelse for den samlede eksponering, der viser hvor stor en andel af eksponeringen, som ligger inden for hver enkelt af de forskellige branchekoder på eksponeringen. Bemærk at denne fremgangsmåde for valg af branchekode gælder for alle indberetninger til Finanstilsynet. Valg af branchekode i forbindelse med indberetningerne på dette skema skal således være i overensstemmelse med alle de øvrige indberetninger, som instituttet foretager til Finanstilsynet. Hvis pengeinstitutternes klassifikation af gruppevise nedskrivninger/hensættelser ikke understøttes af Finanstilsynets brancheklassifikation, skal pengeinstitutterne indberette deres bedste skøn for så vidt angår de gruppevise nedskrivninger/hensættelser. AS39: (Kreditbonitet) Skemaet indberettes alene af pengeinstitutter. Indberetning af kreditbonitet skal ske i forbindelse med års- og halvårsindberetningen. Pengeinstitutterne skal på AS39 fordele de samlede udlån og garantidebitorer efter 4 bonitetsklassifikationer. Finanstilsynet anvender karaktererne 3, 2a, 2b, 2c og 1 ved klassifikation af pengeinstitutternes kunder. Karakteren 3 gives til kunder med utvivlsom god bonitet. Ved disse kunder er det helt usandsynligt, at pengeinstituttet vil få tab på udlån. Karakteren 2a gives til kunder med normal bonitet. Det vil sige, at der er lav sandsynlighed for, at kunderne ikke kan klare deres forpligtelser. Kunder, som klassificeres henholdsvis 3 og 2a, indberettes sammen. Karakteren 2b gives til kunder, som ikke opfylder kriterierne for 2a, men som på den anden side ikke har væsentlige svaghedstegn. Karakteren 2c gives til kunder med væsentlige svaghedstegn, uden at der dog er objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Karakteren 1 gives til kunder med OIV. Det gælder både kunder, hvor pengeinstituttet har nedskrevet, og kunder, hvor nedskrivningsberegningen viser, at der ikke skal nedskrives. I bilag 78 er principperne for tildeling af karaktererne uddybet for privatkunder, erhvervskunder og investeringskunder. Der kan ved tildelingen af karaktererne tages højde for kautioner stillet af andre selskaber og personer. Vurderingen af kautioners betydning for, om der er indtruffet OIV, og kunden derfor har karakteren 1, skal ske i overensstemmelse med regnskabsreglerne. Det indebærer, at der kan tages højde for kautioner stillet af andre selskaber i samme koncern eller kautioner stillet af de ultimative ejere ved vurdering af, om der er indtruffet OIV. Hvis en eksponering er karakteriseret ved sparsomme oplysninger eller kompleks/uigennemsigtig virksomhedsstruktur, skal pengeinstituttet overveje en lavere bonitetsklassifikation. Pengeinstitutterne kan anlægge en samlet eksponeringstilgang ved indberetning af klassifikationen. Alternativt kan pengeinstituttet indberette klassifikationen for de enkelte del-eksponeringer. 9

10 Pengeinstitutterne skal i indberetningen på skema AS39 klassificere lån efter bonitet uagtet den beregnede tabsrisiko/blanco. Dvs. en svag eksponering med lille blancoandel eller uden blanco også skal klassificeres som svag. Nedenstående eksempel illustrerer princippet for eksponeringer med samme bonitetsklassifikation, der udviser svaghedstegn. Indberetning af lån med samme bonitetsklassifikation Lån Eksponering, brutto Blancoandel Klassifikation c c Lån 1 og 2 klassificeres ens på trods af den forskellige tabsrisiko og for begge lån indberettes værdien 100 i kategorien 2c. Beløbsgrænser for indberetning af bonitetsklasserne Erhvervskunder: Eksponering større end 1 % af det enkelte instituts kapitalgrundlag skal indberettes. Privatkunder: Alle private eksponeringer, der opfylder mindst et af følgende krav, skal indberettes: Større end 1 % af kapitalgrundlaget. Eksponeringer over 1 mio. kr. Instituttet skal desuden indberette summen af henholdsvis erhvervs- og privateksponeringer, hvor den enkelte eksponering er større end 2 % af instituttets kapitalgrundlag. 2 % grænsen tager reference til grænsen ift. Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. I bilag 78 er det beskrevet, hvad der karakteriserer hhv. privat- og erhvervskunder. Fordelingen på brancher skal ske i overensstemmelse med beskrivelsen i vejledningen for AS38. AS40-41: (Tabsrisiko) Skemaet indberettes alene af pengeinstitutter. Indberetning af tabsrisiko skal ske i forbindelse med års- og halvårsindberetningen. Tabsrisiko indberettes på følgende kunder: Bonitetsklassifikation 1: Kunder, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Der skelnes ikke mellem eksponeringer uden aktuel nedskrivning/hensættelse og eksponeringer med nedskrivning/hensættelse. Bonitetsklassifikation 2c: Kunder med væsentlige svaghedstegn, uden der dog er objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Tabsrisiko opgøres fx som størrelsen af udlån inklusive bevilgede men uudnyttede kreditfaciliteter fradraget en forsigtig opgørelse af, hvad der forventes af betaling på lånet ved misligholdelse som følge af realisering af sikkerheder, konkursdividende m.v. Sikkerheder skal i overensstemmelse med punkt 15, litra b, i bilag 1 til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. værdiansættes forsigtigt i lyset af de gældende markedsforhold. Ejen- 10

11 domme må ikke indgå med mere end deres dagsværdi. Dagsværdien er defineret som den værdi, denne ejendom isoleret set vil kunne sælges til i fri handel mellem uafhængige parter inden for en periode på ca. 6 måneder. Er afkastprocenterne på ejendomsmarkedet lave set i et historisk perspektiv, skal der ske fradrag i markedsværdien. Dagsværdien efter fradrag skal normalt reduceres med mindst 10 pct. i handelsomkostninger. Dette omfatter mæglersalær, advokatomkostninger, forfaldne ejendomsskatter og afgifter samt eventuelle småreparationer, oprydning mv. Hvis indtægterne fra ejendommen ikke kan dække de foranstående prioriteter, skal der endvidere fratrækkes det opgjorte likviditetsunderskud for mindst et halvt år. På nedskrevne/hensatte eksponeringer (Bonitetsklassifikation 1) er der risiko for, at nedskrivningen/hensættelsen ikke dækker tabsrisikoen, idet der ved opgørelsen af tabsrisikoen skal anlægges en forsigtig vurdering dvs. ikke en vurdering efter et neutralitetsprincip. Derfor vil tabsrisikoen på nedskrivningseksponeringer ofte være større end det nedskrevne beløb. Eksempler på bonitetsklassifikation 1: Lån Eksponering Tabsrisiko (det forsigtigt skønnede tab) Nedskrivning Afsat solvensbehov (netto kreditreservation) I begge eksempler på eksponeringer med bonitetsklassifikation 1 indberettes en brutto tabsrisiko på 50 dvs. før nedskrivninger. Lån 1: Lån 2: Da instituttet allerede har taget 25 som nedskrivning (efter en regnskabsmæssig tilgang), resterer 25, der skal kapitalbelastes yderligere af en samlet opgjort bruttotabsrisiko på 50. Da bruttotabsrisikoen er dækket af nedskrivninger, sker ingen yderligere kapitalbelastning af eksponeringen. Afsat solvensbehov: Der skal alene angives et solvensbehov til afdækning af kreditrisikoen. Instituttet skal opgøre det samlede nødvendige og tilstrækkelige solvensbehov på de individuelle eksponeringer. Med afsat solvensbehov for bonitetskategori 1 og 2c forstås det forsigtigt skønnede tab fratrukket nedskrivninger (netto kreditreservationer) jf. Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. I post 4 skal det afsatte solvensbehov for henholdsvis bonitetskategori 1 og 2c sættes i forhold til den samlede risikoeksponering (AS14 felt 01). Beløbsgrænser for indberetning af bonitetsklasserne Erhvervskunder: Eksponeringer større end 2 % af det enkelte instituts kapitalgrundlag skal indberettes. Privatkunder: Alle private eksponeringer, der opfylder mindst et af følgende krav, skal indberettes: Større end 2 % af kapitalgrundlaget. 11

AS1. Resultatoplysninger. 1.000 kr.

AS1. Resultatoplysninger. 1.000 kr. AS1 Resultatoplysninger Beløb 1. Renteindtægter... 1 2. Renteudgifter... 2 A. Netto renteindtægter... 3 3. Udbytte af aktier mv.... 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter... 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter...

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

2008 Udgivet den 19. december 2008. 16. december 2008. Nr. 1305.

2008 Udgivet den 19. december 2008. 16. december 2008. Nr. 1305. Lovtidende A 2008 Udgivet den 19. december 2008 16. december 2008. Nr. 1305. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 196, 341, stk. 4,

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008 21. maj 2008. Nr. 390. Bekendtgørelse for Færøerne om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. I medfør af 196, 341 og 373, stk.

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Formateret: Højre: 1,75 cm Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 26. marts 2014. Nr. 281. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, stk.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

opfyldt, vil et regnskab aflagt efter de danske regler på dette punkt ikke være i overensstemmelse med målsætningen om IAS-forenelighed.

opfyldt, vil et regnskab aflagt efter de danske regler på dette punkt ikke være i overensstemmelse med målsætningen om IAS-forenelighed. Bemærkninger af 19. september 2008 18. december 2009 til bekendtgørelse nr. 12651305 af 26. oktober 2007 19. december 2008 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. EU-forordning

Læs mere

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Halvårsrapport for 1. halvår 2015 1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Resultatet for perioden er et overskud efter skat på DKK 77 mio. mod et overskud på DKK 843 mio. i 1. halvår 2014.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere