Generelt om støttesystemerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om støttesystemerne"

Transkript

1 Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne er en del af systemlandskabet i den kommunale rammearkitektur vist nedenfor. Systemerne er vist i figuren nedenfor under Fælleskommunale støttesystemer. Støttesystemerne skal støtte op om fagsystemer idet de opsamler og udstiller information af fælles interesse. Støttesystemerne indeholder således ikke forretningsfunktionalitet men distribuerer data af fælles interesse. For en introduktion til rammearkitekturen generelt henvises til dokumentet Fælleskommunal ramearkitektur, som var det centrale dokument i review september 2012: 2

2 Udrulning af støttesystemerne Rammearkitekturen, og dermed Støttesystemene er jf. økonomiaftalen grundlaget for det aktuelle monopolbrud, og for fælleskommunale systemer generelt. Støttesystemerne forventes udrullet i det kommunale it-landskab i tre etaper, som ikke pt fremgår af det udsendte kravmateriale: 1. Indenfor udviklingskontrakten skal støttesystemerne implementeres i forhold til et eksisterende fælleskommunalt system. Dette er vigtigt for, at støttesystemerne fungerer driftsikkert, når de skal anvendes af nye fælleskommunale systemer, fx Kommunernes Ydelsessystem. Bl.a. overvejes at lade Digital Flytning være dette første system, der integreres som led i udviklingsfasen. I givet fald vil støttesystemerne skulle integrere til Digital flytning, beskedfordeleren skal kunne håndtere beskeder om flytningerne fra CPR, og der skal integreres til de enkeltkommunale systemer, typisk ESDH, der håndterer en eventuel lokal sagsbehandling vedrørende flytninger. Endelig skal Organisation integrere til de enkeltkommunale organisationssystemer, der hvor de findes. 2. I driftfasen vil støttesystemerne blive anvendt af de fælleskommunale systemer, der indgår i et monopolbrud, og af de enkeltkommunale systemer, som disse skal integrere til. Dette omfatter integration til SAPA, TIL Kommunernes Ydelsessystem, til Sygedagpenge, til Ejendomsskat og ejendomsbidrag, m.fl. Derudover vil der skulle integreres til de enkeltkommunale systemer, som skal være synlige for de fælleskommunale eller som gerne vil kunne se, hvad de foretager sig. Dette omfatter ikke blot ESDH-systemer, men også fx jobcentersystemer, omsorgssystemer mv. 3. I driftfasen, når monopolbruddet er kommet godt på vej, vil der blive åbnet for, at de fælleskommunale støttesystemer kan anvendes til lokale behov af de kommuner, som måtte ønske det. Økonomiaftalen forudsætter alene, at rammearkitekturen anvendes til fælleskommunale behov, men Arkitekturrådet har bedt om, at der ligeledes blev åbnet for lokale anvendelser af støttesystemerne. KOMBIT har lagt vægt på, at støttesystemerne driftmæssigt først var bragt til at fungere i forhold til de fælleskommunale behov, før der blev åbnet for de enkeltkommunale. 3

3 Beskrivelse af hvert Støttesystem Organisation Støttesystemet Organisation skal sikre, at fælleskommunale it-systemer fra ét samlet støttesystem kan få fat på hver enkelt kommunes organisation med hensyn til fagsystemets virkefelt. Sammen med Klassifikation skal oplysningerne i Organisation danne udgangspunkt for den sagsfordeling, der foregår i fagsystemerne. I praksis ved i Organisation at tilknytte gyldige værdier fra Klassifikation (hvem er vi og hvad må vi). Organisation skal altså modtage organisatoriske oplysninger fra kommunerne på de områder, hvor der findes fælleskommunale it-systemer, og gøre dem tilgængelige for relevante fagsystemer, så de kan sagsfordele mv. Kommunerne skal kunne aflevere oplysningerne enten via manuel indtastning eller via automatisk synkronisering system-til-system, fx fra kommunens lokale Organisationssystemer. Udgangspunktet for indholdet af Organisation er specifikationerne i OIO standarden, udvidet med de behov og begrænsninger, som er udtrykt fra fagsystemerne. Klassifikation Støttesystemet Klassifikation gør det derfor muligt at udstille og vedligeholde en række klassifikationssystemer, så disse kan bruges af fælleskommunale it-systemer til opmærkning af information. Klassifikationssystemer er et centralt bindeled i rammearkitekturen fx skal stort set alt hvad itsystemer lægger i eller læser fra de øvrige støttesystemer opmærkes med klassifikationer. Bl.a. skal fagsystemer, der har en sag, også fortælle Sags- og Dokumentindeks, hvilken type af sag, der er tale om. Det er derfor en forudsætning for, at it-systemer kan bruge støttesystemerne, at de anvender de fælles klassifikationer. Ved idriftsættelsen er planen, at Klassifikation som minimum skal udstille den fælles kommunale opgaveklassifikation KLE [KLE], den fællesoffentlige FORM [FORM], samt Økonomi og Indenrigsministeriets kontoplan. KLE er afgørende for, at it-løsninger kan identificere opgavetyper og dermed udveksle information om opgaver tværs af kommuner og systemer, bl.a. via støttesystemer. Kommunerne skal kunne lægge deres egne klassifikationssystemer ind i støttesystemet Klassifikation - fx egne kontoplaner, hvor kommunerne skal kunne vedligeholde mapninger til Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Udgangspunktet for indholdet af Klassifikation er specifikationerne i OIO standarden [OIOKLFUN], med nogle få specificerede udvidelser. 4

4 Sags- og Dokumentindeks Sags- og Dokumentindeks skal gøre det muligt for it-systemer at se oplysninger om sager eller dokumenter i andre it-systemer uden at skulle kalde disse andre it-systemer direkte. Systemet skal kunne modtage oplysninger (metadata) om sager og dokumenter fra fagsystemerne, og fagsystemerne skal desuden kunne hente oplysninger (metadata) i systemet om, hvilke sager og dokumenter andre fagsystemer har. Sags- og Dokumentindeks bidrager til, at fagsystemerne herunder ESDH - kan få overblik over borgere og virksomheders forhold, når fx en henvendelse til kommunen måske skal indplaceres på en eksisterende sag, eller når eksistensen af en sag har betydning for behandlingen af andre sager. Systemet er helt afgørende for, at det fælleskommunale SAPA-system kan etableres, idet SAPA skal give overblik over borgerens sager helt på tværs af systemer. Udgangspunktet for indholdet af Sags- og Dokumentindeks er specifikationerne i OIO standarden [OIOKLFUN], med nogle få specificerede udvidelser. Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal gøre det muligt for it-systemer at se oplysninger om ydelser i form af bevilinger og bevilgede ydelser i andre it-systemer uden at skulle kalde disse andre it-systemer direkte. Systemet skal kunne modtage oplysninger (metadata) om ydelser fra ydelsessystemerne, og andre it-systemer skal desuden kunne hente oplysninger (metadata) i systemet om, hvilke ydelser disse ydelsessystemer har. Ydelsesindeks bidrager til, at fagsystemerne herunder ESDH - kan få overblik over borgeres og virksomheders ydelser, når fx kommunen får en henvendelse om en eksisterende ydelse, eller når eksistensen af en ydelse har betydning for behandlingen af andre ydelser. Systemet er vigtig for, at det fælleskommunale SAPA-system kan etableres, idet SAPA skal give overblik over borgerens ydelser på tværs af systemer. Udgangspunktet for indholdet af Ydelsesindeks er de behov og begrænsninger, som er udtrykt fra de fælleskommunale fagsystemer, herunder SAPA. 5

5 Beskedfordeler For Beskedfordeler lægges to dokumenter i review dels en kravspecifikation for Beskedfordeler, dels en specifikation af Beskedkuvert. Beskedfordeler modtager oplysninger (beskeder) om hændelser fra fagsystemerne om ændringer i eksempelvis sager eller på personer, og fagsystemerne kan herefter hente oplysninger (beskeder) i systemet om, og derefter opdatere egne sager, hvis det er relevant. Beskedfordeleren vil dermed gøre det muligt for it-systemer at reagere på ændringer i oplysninger i andre it-systemer uden at skulle kalde disse andre it-systemer direkte for at se om der er ændringer. Beskedfordeleren bidrager således til, at fagsystemerne herunder ESDH kan opdatere de oplysninger, som danner grundlag for deres sager, med det samme, når oplysningerne ændrer sig. Systemet er centralt for, at ydelsessystemer kan reagere hurtigt, når grundlaget for at en borger modtager en ydelse, ændrer sig fx ændret indkomst, samlivsforhold, eller rådighed på arbejdsmarkedet. It-systemer, hvori der er sket ændringer (hændelser), vil aflevere beskeder om disse ændringer ind til beskedfordeleren. Beskedfordeleren vil så fordele beskederne til indbakker på beskedfordeleren for den kreds af abonnenter, der abonnerer netop på beskeder om netop denne type af hændelse. De abonnerende systemer får fat i beskederne ved selv at tømme deres indbakke på beskedfordeleren. Beskedfordeleren påtager sig i første omgang ikke funktioner som at push e beskeder ud til modtagerne, eller at håndtere sammenhængende kæder af beskeder. Adgangsstyring For Adgangsstyring lægges to kravspecifikationer i review dels for støttesystemet Adgangsstyring, dels for Administrationsmodul for Adgangsstyring. Desuden udsendes notatet Løsningsmodel for token-baseret adgangskontrol, som beskriver den fødererede sikkerhedsmodel. Støttesystemet Adgangsstyring skal styre adgangen for personbrugere og systembrugere til alle fælleskommunale it-systemer. Adgangsstyringen skal ske via en fødereret sikkerhedsmodel, hvor det fortsat er hver enkelt kommune, der tildeler rettigheder. Adgang i driftsituationen baseres på udstedelse, veksling og præsentation af billetter (security tokens). Det betyder, at brugere af de fælleskommunale it-systemer vil opleve single-signon. For at undgå dobbeltarbejde for kommunen og for at ændringer i kommunen kan slå igennem med det samme, skal brugeradministrationen med oprettelse og nedlæggelse af brugere samt tildeling af jobfunktionsroller ske lokalt i kommunens egen Identity Management løsning - f.eks. i 6

6 Active Directory. Adgangsstyring komponenten Context Handler integrerer til kommunens egen brugeradministrationsløsning, og kan dermed håndhæve adgang for den enkelte bruger. Kommunen skal frit kunne vælge de værktøjer, som kommunen ønsker at administrere brugerne med. Nogle kommuner lader fx deres IDM system mv. føde via et lokalt Organisationssystem, således at organisationsændringer slår igennem i rettighedsstrukturen med det samme. Hver kommune kan i Administrationsmodulet eller deres lokale IdM el. definere de lokale jobfunktionsroller, der understøtter den lokale organisering af arbejdet. Kommunens definerede Jobfunktionsroller kan via Contekst handleren mappes til en eller flere Systemroller, som er defineret fælleskommunalt. Systemrollerne henviser til en række specifikke afgrænsede funktioner i de implementerede it-systemer. Dette muliggør, at leverandørerne kan byde med standardsystemer, hvor interne systemrettigheder grupperes til på forhånd fastlagte Systemroller. Desuden skal Administrationsmodulet administrerede den formelle tilslutning af it-systemer til alle de fælleskommunale infrastrukturer støttesystemer, serviceplatform mv. I driftsituationen skal Adgangsstyring varetage to funktioner. Dels være SAML Identity Provider (Context Handler), som ud fra kommunens oplysninger autentificerer og autoriserer personbrugere der ønsker at tilgå et brugervendt system og således opnå single-signon. Dels agere Security Token Service, som autentificerer og autoriserer systembrugere (Anvendersystemer), der skal foretage et kald til et støttesystem. Kommunen kan også vælge at få brugere på systemerne med Nem-Id da Adgangsstyringen også integrerer til denne. Adgangsstyring giver person- eller systembrugeren en SAML billet (token) med til det fælleskommunale it-system. SAML billetten indeholder kalderens identitet og de systemroller, som kalderen har fået tildelt. For slutbrugere sker dette via kalderens jobfunktionsrolle i kommunen, og for systemer via aftaler indgået i Administrationsmodulet. Det system, der kaldes, behøver altså ikke at vedligeholde kalderens rettigheder, men alene definere de Systemroller der kan tildeles. Sikkerhedsmodellen er baseret på erfaringer fra den fællesoffentlige brugerstyring og fra en række kommuner, der har gennemført fødererede sikkerhedsmodeller. 7

7 Systemer der kravspecificeres via SAPA projektet Partskontakt For understøttelse af processerne Partskontakt lægges et scopedokument i review. Dokumentet uploades til nettet efter påske. Processerne omkring Partskontakt forventes understøttet af en række fysiske systemer, såvel fælleskommunalt som enkeltkommunalt. Med henblik på partskontakt forventes at blive behov for et yderligere støttesystem med arbejdstitlen Kontaktdata, som skal holde oplysninger om kontaktinformationer på parten, med hensyn til forskellige specifikke sagstyper. Andre processer, der indgår i kontakten med en part, understøttes af fagsystemer (herunder ESDH), af SAPA, samt af de øvrige støttesystemer. Kravspecifikation for Kontaktdata udarbejdes på baggrund af reviewet. Indkøb forventes som led i SAPA projektet, og vil ikke indgå i udbuddet af de øvrige støttesystemer. Overgangssystemer med henblik på udfasning af KMD Sag I reviewet indgår udover støttesystemerne også to Overgangssystemer, som kun er nødvendige med henblik på at muliggøre en udfasning af monopolsystemer, herunder navnlig KMD Sag, men som ikke forventes at spille en permanent rolle som støttesystemer. Der forelægges scopedokumenter for overgangssystemerne, og de uploades til nettet efter påske. Advis KMD sag tilbyder i dag en række muligheder for, at sagsbehandlere kan opsætte advisregler, så de får påmindelser om, hvornår de aktivt skal foretage manuelle sagsskridt. Sådanne funktioner forventes i fremtiden at blive håndteret af de relevante fagsystemer, herunder ESDH. Advis-funktionalitet skal derfor ikke etableres som et nyt fælleskommunalt støttesystem, men som et overgangssystem, der muliggør udfasning af KMD Sag. Sagsfordeling KMD Sag kan i dag udføre simpel sagsfordeling for de eksisterende monopolsystemer hos KMD. Sagsfordeling forventes i fremtiden at blive håndteret af de relevante fagsystemer, herunder ESDH. Sagsfordeling-funktionalitet skal derfor ikke etableres som et nyt fælleskommunalt støttesystem, men som et overgangssystem, der muliggør udfasning af KMD Sag. 8

8 Tværgående dokumenter om støttesystemerne Støttesystemer i sagsprocessen Papiret beskriver, hvordan fælleskommunale it-systemer med sager dvs. alle fagsystemer funktionelt skal anvende støttesystemerne. Det er tanken, at papiret skal bearbejdes videre, så det beskriver de egentlige krav til fagsystemer om at bruge støttesystemerne. Dette illustreres med udgangspunkt i den generiske sagsproces, der angiver de aktiviteter, som jævnfør lovgivningen nødvendigvis må forekomme i en proces, der omfatter myndighedsopgaver. Papiret beskriver, hvordan fagsystemer skal holde deres klassifikationssystemer opdateret ved at trække på det fælleskommunale Klassifikation-system; skal holde deres oplysninger om kommunernes organisering opdateret ved at trække på det fælles Organisation-system; skal holde andre systemer orienteret om deres sager og dokumenter samt ydelser ved at lægge metadata i Sags- og Dokumenindeks samt Ydelsesindeks og selv få oplysninger om andre systemers sager og dokumenter samt ydelser derfra. Støttesystem klient Papiret beskriver kravene til, hvordan fælleskommunale it-systemer mv. skal integrere til støttesystemerne. Dette skal i første version af støttesystemerne ske via klienter. Klienterne skal driftafvikles sammen med de it-systemer, der skal anvende støttesystemerne og vil typisk rumme en cache mv. af oplysninger fra støttesystemerne, og deres operationer. Itsystemerne vil dermed opleve det som om støttesystemerne findes i it-systemets eget driftmiljø. Dette fremmer driftsikkerheden i it-systemernes brug af de fælleskommunale støttesystemer. Selvom leverandører mv. har peget på, at flere integrationsformer ideelt set kunne være ønskelige fx servicesnitflader direkte på støttesystemet, eller beskedudveksling skal der i første version af støttesystemerne alene integreres til støttesystemerne via klienter. Flere integrationsformer, fx de nævnte, må forventes at blive tilbudt på sigt, som led i videreudviklingen af støttesystemerne. 9

9 Tværgående dokumenter med krav i rammearkitekturen Fælleskommunale rammearkitektur For en introduktion til rammearkitekturen generelt, herunder støttesystemerne, henvises til Fælleskommunal rammearkitektur, som var det centrale dokument i review september 2012: Integrationsmønstre Papiret beskriver en række fælleskommunale krav til integrationsmønstre, som vil indgå i kravspecifikationer for fælleskommunale it-systemer, og som eventuelt kan anvendes i enkeltkommunale udbud. Integrationsmønstrene skal anvendes ved specifikation af krav til integrationer i forbindelse med udbud af nye it-systemer og ved aftaler om snitflader til de omgivende, eksisterende systemer. For hver integration i en kravspecifikation eller i en aftale om en snitflade skal være specificeret de(t) relevante integrationsmønster/re. Logning Papiret beskriver en række fælleskommunale krav til logning, som vil indgå i kravspecifikationer for fælleskommunale it-systemer, og som eventuelt kan anvendes i enkeltkommunale udbud. Forretningskrav Papiret introducerer KL og KOMBITs arbejde med at vedligeholde de fælleskommunale forretningskrav, som udgør den forretningsmæssige del af rammearkitekturen. Via en fælles kravredaktion og repræsentation af kommunerne skal kommunerne kunne opsamle alle krav til processer, informationsmodeller, use cases og regler i et fælleskommunalt repository. Derved sikres, at kommunerne i fælleskab holder den relevante forretningsviden ifm it-systemers udvikling og videreudvikling, fx ifm lovændringer. Drift De to papirer uddyber den driftstrategi, som er besluttet for de fælleskommunale it-systemer, bl.a. efter behandling i Arkitekturrådet. It-systemer vil blive udbudt med udvikling og drift hos den samme leverandør, men driften skal efter en årrække kunne flyttes til en fælles driftleverandør, hvis dette er hensigtsmæssigt for systemet. Man skal kunne flytte enten hele driften incl support, eller kun infrastrukturdriften. Test Papiret beskriver teststrategien for de fælleskommunale it-systemer både test af it-systemer generelt, og test i forbindelse med it-systemers brug af støttesystemerne. 10

10 Øvrige tværgående arkitektur-emner, som ikke indgår i dette review Jævnfør det forrige fælleskommunale review i 2012, arbejdes med en række yderligere tværgående emner i rammearkitekturen, som ikke bringes i review denne gang. Til information gives her en kort status for arbejdet med disse emner: Udbetaling, opkrævning og modregning Som led i bestræbelserne på et monopolbrud omkring udbetaling, opkrævning og modregning samarbejder KOMBIT med ATP om mulighederne for udbud, der konkurrenceudsætter området. Det fællesoffentlige projekt En Konto ser umiddelbart ikke ud til at føre til et fælles initiativ. Økonomi KOMBIT har iværksat et projekt om Økonomi i rammearkitekturen, der i samarbejde med kommunerne beskriver de vigtigste processer, informationer og snitflader omkring de kommunale økonomisystemer. På kort sigt skal projektet understøtte, at der etableres de relevante åbne snitflader mellem på den ene side de nye Kommunernes Ydelsessystem og Sygedagpengesystemet, og på den anden side kommunernes respektive økonomisystemer. Dette skal ligeledes bidrage til, at kommunerne får mere standardiserede snitflader omkring deres økonomisystemer, og at fagsystemer på enkel vis kan integrere til alle økonomisystemer, eventuelt via snitflader på den fælleskommunale Serviceplatform. På længere sigt vil projektet bidrage til at understøtte ovennævnte monopolbrud på udbetalings-, opkrævnings- og modregningsområdet. BI/LIS KOMBIT har arbejdet på at afklare arkitekturen for distribution af LIS-relevante data fra de fælleskommunale fagsystemer til kommunernes lokale LIS-systemer, samt til FLIS. Afklaringen forventes at føre til, at Serviceplatformen anvendes som distributionsled, ligesom for andre typer af data af fælleskommunal interesse. Dette vil betyde, at ad hoc distribution fra FLIS til kommunerne omlægges, så den går via Serviceplatformen. Hop Jævnfør tidligere review i september arbejdes på en arkitektur for hop fra skærmbilleder i et itsystem til skærmbilleder fra et andet it-system. 11

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 SPOR 2 ADGANGSSTYRING Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 Hvem er jeg? Rasmus H. Iversen Teknisk Projektleder Teamlead på sikkerhed Har været på STS projektet helt fra starten Mål for dagens

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

SPOR 2. Opgaveoverblik på Støttesystemerne

SPOR 2. Opgaveoverblik på Støttesystemerne SPOR 2 Opgaveoverblik på Støttesystemerne Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til, og SAPA SAPA Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Det kommunale systemlandskab

Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til KY, KSD og Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller Veksler Context Handler Bruger + Brugersystem roller KSD KY Administreres

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur Tema Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Formål...3 Muligheder for at udstille data...3 SAPA og den

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Udarbejdelse af jobfunktionsroller

Udarbejdelse af jobfunktionsroller Udarbejdelse af jobfunktionsroller En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.1 marts 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen STS NETVÆRKSDAGE Spor 3: Beskedfordeler 11. og 12. marts 2015 Christian Callsen SPOR: BESKEDFORDELER PRÆSENTERES AF: Christian Callsen, KOMBIT (ekstern) BAGGRUND: It-arkitekt, bl.a. speciale i hændelsesorientering

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt)

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) 6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) Status på RA STS projektet (Michael Strand) Operationelle erfaringer (Peter Thrane / Michael Strand) Serviceplatformen og datafordeleren (Michael

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Bilag 2. Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i den fælleskommunale Rammearkitektur Version 2.0

Bilag 2. Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i den fælleskommunale Rammearkitektur Version 2.0 Bilag 2 Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i den fælleskommunale Rammearkitektur Version 2.0 1 Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer integrerer til og anvender

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

STS-KOMMUNENETVÆRK. 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen

STS-KOMMUNENETVÆRK. 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen STS-KOMMUNENETVÆRK 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen Første kommune er live på Adgangsstyring Og alle står i kø for at få lov til at teste og anvende Støttesystemerne Første bølge i monopolbruddet

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING Bilag 8 seneste version af grundfortællingen Pkt. 11 Grundfortælling om støttesystemer STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING 1 HISTORIEN BAG STØTTESYSTEMERNE KMD har monopol

Læs mere

SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS. Ved Lone Høltzer og Annette Due

SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS. Ved Lone Høltzer og Annette Due SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS Ved Lone Høltzer og Annette Due AGENDA GODE NYHEDER FORMÅL MED SPORET KATEGORISERING AF SNITFLADER CASES EKSEMPLER

Læs mere

Acadre-integration til SAPA

Acadre-integration til SAPA Løsningsbeskrivelse Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Acadre-integration til SAPA... 1 1.1 Overordnet beskrivelse... 1 1.2 Detaljeret

Læs mere

Opgaveoverblik i forbindelse med ibrugtagning af de fælleskommunale Støttesystemer

Opgaveoverblik i forbindelse med ibrugtagning af de fælleskommunale Støttesystemer Opgaveoverblik i forbindelse med ibrugtagning af de fælleskommunale Støttesystemer En introduktion til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.1 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne Overblik over roller og kompetencer i forhold til ne En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0.1 maj 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

FLIS leveranceoversigt

FLIS leveranceoversigt FLIS leveranceoversigt Første version af FLIS er opdelt i to delleverancer. Delleverance 1 er klar 1. oktober 2012. Delleverance 2 er klar 18. januar 2013. På de efterfølgende sider er indholdet i to de

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER 20. og 21. maj 2014 Dagsorden 1. Præsentation af deltagerne Jesper Bo Seidler 2. Formaliteter omkring indgåelse af aftaler Iver Winther 3. Præsentation af Jobcenter

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer Støttesystemet 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet Beskedefordeler? Abonnér på beskeder om forretningsmæssige hændelser Støttesystemet er det centrale beskedsystem,

Læs mere

MONOPOLBRUD OG IT-INFRASTRUKTUR

MONOPOLBRUD OG IT-INFRASTRUKTUR MONOPOLBRUD OG IT-INFRASTRUKTUR - HVEM GØR HVAD? Projektleder Kenneth Møller Johansen Kommunedage januar 2016 Første halvdel Hvad er Rammearkitektur? Hvad indkøber KOMBIT? Hvad er LoRa (Lokal Rammearkitektur)?

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe Axapoint ApS Brunhøjvej 8, st. tv DK-8680 Ry Tel. +45 23 10 83 44 CVR nr. 32 15 37 98 info@axapoint.com www.axapoint.com Bank: Danske Bank. www.axapoint.com MOX-review Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation

Læs mere

SPOR 4. Projektlederens rolle, opgaver og estimering. København 11. marts og Horsens 12. marts 2015

SPOR 4. Projektlederens rolle, opgaver og estimering. København 11. marts og Horsens 12. marts 2015 SPOR 4 Projektlederens rolle, opgaver og estimering København 11. marts og Horsens 12. marts 2015 Hvem er jeg? Seniorkonsulent/Implementering af Støttesystemerne 2 måneder i KOMBIT 14 år i en kommune Dagsorden

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation

Bilag 2: Kravspecifikation Side 1 af 142. Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.7 Følgende opdatering er gjort i kravspecifikationen på baggrund af intern review: Kapitel 1 Indledning og

Læs mere

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBIT s EA rammeværk KL Fundament Digitaliseringsstrategi Arkitekturmål Arkitekturprincipper Brug Måling, evaluering og opfølgning Undervisning og gå-hjem møder

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

SAPAs kravspecifikation Læsevejledning. KMJ, 19. marts 2013

SAPAs kravspecifikation Læsevejledning. KMJ, 19. marts 2013 SAPAs kravspecifikation Læsevejledning KMJ, 19. marts 2013 Udbudsmaterialets kontrakter og bilag Øvrige bilag A.Ordliste B.Begrebs- og Informationsmodel C.Snitflader (STS og SP) D.Udrulningsbistand E.Overgangsløninger

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016 STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING Brian Storm Graversen April 2016 Emner Motivation og baggrund Introduktion til jobfunktionsrollebegrebet Hvad er en jobfunktionsrolle Typer af brugersystemroller Dataafgrænsninger

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

NATIONAL SERVICEPLATFORM

NATIONAL SERVICEPLATFORM NATIONAL SERVICEPLATFORM Sammenhæng og samarbejde i sundhedsvæsenet Afd.chef Birgitte Drewes, National Sundheds-it Lokal it National it (central) SKABELSESBERETNINGEN Ingen it - Papiret hersker overalt

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og opfølgning 2. Afregningsmodul og Servicekatalog 3. Opfølgning på workshop 4. Dialog og prioritering af potentielle snitflader

Læs mere

Introduktion til Den fælleskommunale Rammearkitektur

Introduktion til Den fælleskommunale Rammearkitektur Introduktion til Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Version 1.3 1. Introduktion Den fælleskommunale Rammearkitektur er et løbende udviklingsarbejde, hvor

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta LoRA lokal rammearkitektur Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta Hvad er lokal rammearkitektur Frederiksberg Kommune, KL og Magenta om udvikling af en referenceimplementering af rammearkitekturen.

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP's opgaver Version 1.1, december 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 24 96 26 38 www.kombit.dk Email kmj@kombit.dk

Læs mere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere

SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere SAPA - spørgsmål & svar for beslutningstagere Erstatter vi ikke bare et monopol med et andet? Nej. Vi vil kombinere en række forskellige nye og eksisterende it-løsninger, som hver især kræver flere forskellige

Læs mere

STØTTESYSTEMER. STS Organisering i kommunerne. V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS

STØTTESYSTEMER. STS Organisering i kommunerne. V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS STØTTESYSTEMER STS Organisering i kommunerne V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS Hvem er jeg? Seniorkonsulent/Implementering af Støttesystemerne 4 måneder i KOMBIT 14 år i en kommune Dagsorden

Læs mere

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund Kommunedage januar 2016 Kommunernes Ydelsessystem E&E Byg og Miljø Lidt om vores rejse Udbudsplan for

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH Releasebeskrivelse KMD Sag Version 14.5 Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH August 2015 Version 14.5 1 LÆSEVEJLEDNING... 3 2 GENERELT... 3 2.1 Indstilling for gem fællessøgning som defaultvisning...

Læs mere

STS ARBEJDSGRUPPEMØDE VEJLE

STS ARBEJDSGRUPPEMØDE VEJLE STS ARBEJDSGRUPPEMØDE VEJLE Spørgsmål, kommentarer og svar 14. december Indledning v/ Peter Hansen Strategi for jobfunktionsroller v/ Brian S. Graversen Hvorfor samles implementeringshåndbøgerne for Klassifikation

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

Adgangsstyring er en forudsætning for at benytte en i den fælleskommunale infrastruktur, da brugere og systemer ellers ikke vil få adgang.

Adgangsstyring er en forudsætning for at benytte en i den fælleskommunale infrastruktur, da brugere og systemer ellers ikke vil få adgang. Introduktion til Adgangsstyring 1 Om dokumentet Dette papir formidler et overblik over adgangsstyringen i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af arkitekturen, hvilke

Læs mere

Bilag 7: Arkitekturrapport, SAPA

Bilag 7: Arkitekturrapport, SAPA Bilag 7: Arkitekturrapport, SAPA (Bilag til dagsordenspunkt 11, Arkitekturrapport for SAPA) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur.

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Kommunedagene januar 2016 Dagsorden 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion 2. Hvad er med i de 78 kr? 3. Snitflader - KOMBITs

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere