Scope dokument for Advisservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scope dokument for Advisservice"

Transkript

1 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice Advis håndtering i KMD Sag Hændelse og Advis Advis løsningsmodel Abonnementsopsætning Advis behandling Advis Typer Funktionelle Krav Advisservice Krav KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/16

2 1. Advisservice Dokumentet beskriver forretnings- og Målarkitektur for Advisering som et særskilt modul i SAPA-løsningen. Der er tale om en løsningsmodel rettet mod understøttelse af SAPA herunder understøttelse af en udfasning af KMD Sag. Det system SAPA etablerer, vil indeholde generelle regler for opsætning af advis inspireret af det, som monopolløsningen kan i dag. De enkelte fagsystemer kan ud fra en praktisk vurdering beslutte, hvorvidt de vil etablere deres helt eget advis system, eller om de vil anvende det system, som SAPA etablerer. Det konkrete valg her vil dels afhænge af historikken, dels af forretningsreglerne på det pågældende fagområde. Leverandøren skal etablere et system med tilhørende services og brugerflade. Om andre ESDH- og fagsystemer vil gøre brug af disse, ændrer ikke selve løsningsmodellen beskrevet nedenfor. 2. Advis håndtering i KMD Sag I dag er der mange KMD systemer også enkelte ikke KMD systemer som er afhængig af, at KMD Sag leverer adviser til disse fagsystemer. Disse adviser etableres på baggrund af hændelser fra bl.a. P-DATA, eindkomst og sagsbærende systemer. Adviser i KMD Sag etableres normalt inden for en kommune, men det er også muligt på relevante områder at advisere tværgående mellem Udbetaling Danmark og en kommune. I relation til sygehus hændelser (indlæggelser og udskrivninger) er det ligeledes muligt at oprette adviser via KMD Sag (reelt S&A). Det sker gennem KMD Sygehusophold + AKS (Arbejdsskadestyrelsen) KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/16

3 KMD Sag fungerer desuden også som samlende system for fagsystemernes egne advis, som samler disse adviser og præsenterer dem i et overblik (Advisoverblik) 3. Hændelse og Advis I relation til advis er der følgende grundlæggende begreber: Hændelse: Hændelsesbesked: Advis: Påmindelse: Alarm: Det der sker i den virkelige verden. En hændelse skal indrapporteres for at blive til en hændelsesbesked. Hændelsesbeskeder vises i en hændelsesoversigt, som er en liste af hændelser evt. filtreret på en række parametre som eksempelvis periode og type. Hændelser (hændelsesoversigt) må ikke forveksles med Advis (advisoversigt). En meddelelse om en hændelse (fremsendes via en Beskedfordeler ). Præsentation af hændelse for en eller flere aktører. En hændelsesbesked kan føre til flere adviser, men ikke alle hændelsesbeskeder bliver til et advis (ignoreres helt eller behandles automatisk uden involvering af en bruger). Reglerne herfor styres gennem en abonnementsordning. Fungerer som en advisering ift. at en sagsbehandler/sagsbehandlerteam skal agere på en situation/følge op på en aktivitet. En påmindelse etableres pbg af en hændelsesbeksed, som udløses i Advisservicen (vhj af en timer). En mulighed for aktøren om orientering om, at en Påmindelse er udløst, via mail, sms etc. Påmindelsen vil stadig fremgå af advisoverblikket. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/16

4 4. Advis løsningsmodel Løsningsmodellen omkring Advis lægger op til muligheden for dels en SAPA Advisservice løsning, dels at de enkelte fagsystemer kan etablere deres egen advis løsning jf. nedenstående figur. Derudover kan der være ESDH- eller fagsystemer med deres helt egen advisstyring i et lukket system. Adviser fra disse systemer er ikke med i beskrivelsen her, eller omfattet af Advisservicen. Fig. 1 Oversigt over kontekst og målarkitektur for Advis-modul Alle relevante hændelser afleveres i beskedfordelerens postkasse. Her vil der være mange leverandører eksempelvis: Fællesoffentlige grunddata systemer/registre som eksempelvis CPR, CVR og BBR. Andre offentlige systemer/registre som eksempelvis Skat og Sygehussystemer. Sagsbærende systemer ESDH- og fagsystemer. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/16

5 Andre fælleskommunale systemer. Lokale kommunale systemer. I Beskedfordeleren har forskellige systemer tegnet et abonnement på netop de hændelser, som er relevante for de pågældende systemer. Et af disse er SAPA Advisservice, som abonnerer på stort set alle hændelser hvis ikke alle. Fagsystemer med deres eget advis system vil ligeledes kunne abonnere på hændelser fra Beskedfordeleren. Advisservicen modtager de hændelsesbeskeder fra Beskedfordeleren, som der er tegnet abonnement på. For hver enkelt hændelsesbesked undersøges det, om der er et eller flere abonnementer på hændelsen ift. de regler, der er defineret i abonnementet. Der dannes en forekomst med en relation til hændelsen i et advis register for hvert enkelt abonnement pr aktør. Denne opsætning af abonnementer er en funktion i Advisservicen, og dermed ikke en tværgående funktion. SAPA, og andre ESDH- og fagsystemer, kan så udsøge netop de adviser de har behov for fra dette register gennem en række services, som SAPA Advisservicen stiller til rådighed. Udover services, udstilles også den brugerflade, som anvendes i SAPA. ESDH- og fagsystemer kan vælge at bruge denne eller bygge deres egen baseret på de services, som SAPA Advis udstiller. I tilknytning til SAPA Advisservicen etableres desuden services og brugerflade til bestilling af Påmindelser. 5. Abonnementsopsætning Opsætning af advis abonnement etableres af den enkelte kommune ud fra nogle generelle advispakker defineret i SAPA. Den enkelte kommune kan vælge at bruge disse pakker uændret, tilrette disse til den enkelte kommune eller lave sine helt egne advispakker. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/16

6 Abonnementet bestemmer hvilke hændelser der skal genereres advis for. Ændringer til abonnementet har kun effekt for hændelser der opstår efter ændringen. Eventuelle opståede hændelser, der ikke specificeres abonnement for, vil derfor ikke kunne gøres tilgængelige senere ved ændring af abonnement Abonnement opsætning i SAPA skal i store træk kunne understøtte de samme muligheder, som i dag findes i KMD Sag Advis Abonnement. Dette omfatter bl.a. abonnement: Som ikke kræver en eksisterende sag: Som kræver en eksisterende sag: Ift. en sagstype: Advis modtages uafhængigt af om der er en aktiv sag Advis modtages kun hvis der er en aktiv sag evt. yderligere findelt på om der er en aktiv ydelse på sagen. Advis filtreres som hørende til en given sagstype (KLE) evt. til udvalgte facetter inden for den pågældende sagstype. Statusskifte på sag: Advis filtreres ift. udvalgte statusskifte på sagen eksempelvis kan man være interesseret når en afgørelse træffes eller når udbetaling af en ydelse stoppes(filter bør håndteres via hændelsesklassen) Ift. persondata: Ift. adresse eller geografisk område:: Økonomiske ændringer: Advis filtreres ift. fødselsdag, alder eller lign. Advis filtreres ift. distrikter (geografiske områder) herunder også fravalg af udvalgte adresser. Advis filtreres ift. typen af ændring i økonomisk formåen - eksempelvis ændret indkomstgrundlag hhv. i forhold til størrelsen af denne ændring. Ikke økonomiske ændringer: Advis filteres ift. andre typer af ændringer eksempelvis skoleskift eller tildeling af et hjælpemiddel. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/16

7 Generelt er målet med abonnement opsætningen, at advis til den enkelte sagsbehandler hhv. sagsbehandlerteam kan opsættes så præcist, at der ikke dannes irrelevante adviser ift. det enkelte fagområde. 6. Advis behandling De enkelte adviser kan søges ud fra forskellige filtreringer herunder standardsøgninger såsom adviser til mig. Når en sagsbehandler har søgt et eller flere adviser, kan sagsbehandleren behandle dette advis gennem tilføjelser af noter, ændring af status etc. Når adviset færdigbehandles (eksempelvis ved tildeling af status færdig ) journaliseres adviset inkl. evt. noter automatisk i et til sagen hørende journalnotat. 1 Behandlingen af adviset opdateres i SAPA Advisservicen, således at når et advis eksempelvis er meldt færdig fra et system, så er adviset meldt færdig uanset hvorfra advis fremsøges. Påmindelser oprettes som beskrevet ovenfor som adviser i SAPA Advisservicen og behandles som alle andre adviser. Forskellen er primært, at disse påmindelser er udløst af hændelser i Advisservicen selv, samt at der kan knyttes nogle ekstra egenskaber til en påmindelse eksempelvis en periodevis gentagelse. Påmindelser er typisk tilknyttet en sag, men kan også eksempelvis være knyttet til behandlingen af et advis uden en tilhørende sag. 7. Advis Typer Herunder er beskrevet de 4 typer af adviser som vil kunne ses i SAPA Advisservicen: 1. Adviser via Hændelsesbesked og abonnement i Advisservicen 2. Påmindelser 3. Tværgående Adviser 4. KMD Sag Adviser 1 Dette er en udvidelse ift. nuværende funktionalitet i KMD Sag Advis Abonnement. Ønsket er rejst ifb. SAPA s kommuneworkshops. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/16

8 Ad.1. Advisservicen abonnerer på (samtlige?) Hændelsesbeskeder og danner adviser ud fra de abonnement opsætninger der er. Ad.2. En Påmindelse er en manuelt oprettet huskeseddel. Kan også distribueres til mailbox, sms osv som en Alarm. Ad.3. Tværgående Adviser er manuelt oprettede Adviser. Adviset udløser en besked til et angivet system.(dette stiller krav til metadata på hændelsesbeksed; modtagende aktør (system) skal kunne angives). 2 Ad.4. Manuelle KMD Sag Adviser vil som en del af udfasningen af KMD Sag, blive overført til Advisservicen og vist i advis oversigten her. 8. Funktionelle Krav Herunder beskrives de overordnede funktionelle krav gennem en række forretnings use-cases og konkrete krav til Advisservicen. For overskuelighedens skyld er her indsat et diagram med oversigt over Forretnings use casene. Der er pr. use case angivet det forretningsmæssige slutresultat. 2 Advisservicen kan også modtage Tværgående Adviser fra eksterne systemer. Bliver sendt som en separat hændelsestype til orientering af brugere i andres systemer (fx stat/regioner) Der skal kun være én modtagende aktør til disse beskeder. Ved 0 eller flere aktører skal Advisservicen modtage besked om at advis ikke er leveret. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/16

9 Usecase nr.: 301 Udfyldt af: SAPA projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Navn: Opsæt og tildel advisabonnement Baseret på følgende lovgivning Henvisning til krav [nr.] Igangsættende aktør: Advisadministratoren Det er denne usecases formål at beskrive, hvordan advisadministratoren kan definere en række regler, der understøtter, at kommunebrugeren modtager information om hændelser af faglig relevans (et såkaldt 'advis'). Advisadministrator ønsker, pbg af reglerne, at opsætte et abonnement til adviseringer. Der skal opsættes en ny, eller ændres et eksisterende, abonnement for hvilke hændelsestyper og/eller Sagstyper der ønskes advisering om. Systemet indeholder oversigten over hændelsestyper. Systemet indeholder en oversigt over tilgængelige faglige brugerprofiler (fx Organisatorisk enhed, Kommunebruger) samt Sagstype. Disse skal kunne ses og anvendes af en advisadministrator. Der skal være foretaget en faglig afklaring af, hvilke brugerprofiler eller Sagstyper, der skal adviseres om hvilke hændelser. Handlinger Advisadministratoren udvælger de relevante hændelsestyper til abonnementet. Advisadministratoren navngiver advisabonnementet og angiver yderligere informationer om abonnementet, fx gyldighedsdato samt uddybende tekst Advisadministratoren gemmer advisabonnementet Advisadministratoren vælger et standardabonnement, som kan kopieres og rettes til efter behov (evt. i form af et katalog) Advisadministratoren kan tildele abonnementerne en status der afspejler, om det fx er en kladde eller klar til anvendelse Advisadministratoren tildeler abonnementet til en given brugerprofil eller Sagstype Advisadministratoren redigerer og sletter et advis-abonnementet. Slutresultat Et abonnement er oprettet, gemt og evt. tildelt en brugerprofil eller Sagstype. Abonnementet fremgår i et overbliksbillede og er nu klar til brug/søgning for kommunebrugerne. Alternativt: KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/16

10 Sluttilstand Et Advis-abonnement er opstået. Bemærkninger: Krav #1 Usecase 301: Opsæt og tildel advisabonnement eskrivelse: Krav #2 Usecase 301 skal være opfyldt Usecase 301: Redegør for løsningen Krav #3 Usecase 301: Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Krav #4 I løsningen skal der forefindes en oversigt over alle hændelsestyper som det er muligt at blive adviseret om. Disse skal kunne ses og anvendes af advis administratoren. Katalog Med baggrund i kunde og brugerbehov, skal leverandøren opsætte en række standard advisabonnementer (fx i et katalog), som en advisadministrator kan redigere efter behov. Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvordan løsningen understøtter dette. Usecase nr.: 302 Navn: Foretag advissøgning Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktører: projektgruppe Kommunebrugeren Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Handlinger Denne usecases formål er at beskrive hvordan kommunebrugeren selvstændigt kan søge advisering om hændelsestyper Kommunebrugeren har fået behov for at søge adviser om en given hændelsestype. Kommunebrugeren søger adviser ud fra ønskede metadata KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/16

11 Slutresultat Kommunebrugeren afgrænser evt. visningen af advissøgningen ud fra ønskede metadata Kommunebrugeren har nu foretaget en advissøgning og får nu vist de adviser der matcher søgningen. Alternativt: Kommunebrugeren kan navngive og gemme søgningen som en fast advissøgning. Kommunebrugeren deler gemte advissøgninger med andre brugere. Kommunebrugeren kan redigere og slette gemte advissøgninger Kommunebruger kan for en gemt søgning vælge også at få distribueret resultatet af søgningen ad andre kanaler, fx , sms. Sluttilstand En advissøgning er foretaget og evt gemt som en fast søgning, der udløser adviser i advisoverblikket. Bemærkninger: Krav #5 Usecase 302: Foretage advissøgning Usecase 302 skal være opfyldt Krav #6 Usecase 302: Redegøre for løsningen Krav #7 Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Metadata vedr. faste advissøgninger Løsning skal sikre at faste advissøgninger indeholder: - Titel - En række forudbestemte metadata: o Den kommunebruger, der har oprettet søgningen. o Dato og tidspunkt for oprettelse. o. Usecase nr.: 303 Navn: Opret påmindelse Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktør: KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/16

12 projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Kommunebrugeren Formålet med denne usecase er at beskrive hvordan kommunebrugeren kan oprette en Påmindelse. Kommunebrugeren har behov for at oprette en Påmindelse til sig selv eller en organisatorisk enhed, om fx en part eller en sag Kommunebrugeren har fagligt taget stilling til indhold af Påmindelsen. Handlinger Kommunebrugeren opretter Påmindelsen med titel, beskrivelse og metadata. Advisadministratoren kan oprette prædefinerede titler. Kommunebrugeren tilknytter påmindelsen til sig selv eller andre kommunebrugere. Kommunebrugeren angiver periode eller konkret dato hvor Påmindelsen skal fremkomme på modtagerens advisoversigt. Kommunebruger kan yderligere vælge at få distribueret Påmindelsen ad andre kanaler, fx , sms. Slutresultat Alternativt: Sluttilstand Kommunebrugeren har oprettet en påmindelse og vil nu blive adviseret om denne påmindelse. Kommunebrugeren kan redigere og slette egne påmindelser. En påmindelse er gemt. Bemærkninger: Krav #8 Usecase 303: Opret påmindelse Krav #9 Usecase 303 skal være opfyldt Usecase 303: Redegør for løsningen Krav #10 Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Oprettelse af påmindelse KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/16

13 Løsningen skal sikre at påmindelses adviser indeholder: - Titel - Beskrivelse - Metadata - Modtager - Periode og/eller konkret dato for hvornår adviset skal vises - Andet? Krav #11 Udstilling af adviser I andre kanaler ( , sms, etc.) Ønsker kommunebrugeren at udstille udvalgte adviser af andre kanaler som fx eller sms, skal løsningen understøtte dette. Usecase nr.: 304 Navn: Søg og vis advisoverblik Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktør: Kommunebrugeren Formålet med denne usecase er at beskrive, hvordan kommunebrugeren får overblik over sine adviser (fra puljen af: advis abonnementer, advis søgninger, Tværgående adviser og Påmindelser) Hændelse Kommunebrugeren ønsker at danne sig et overblik over sine adviser Startbetingelser For at få et advisoverblik er det nødvendigt at der er opsat et advisabonnement, advissøgninger eller Påmindelser. Handlinger Kommunebrugeren vælger at indsnævre adviser i overblikket pbg. advis type og/eller metadata (fx KLE) Slutresultat Kommunebrugeren får vist et overblik over adviser og orienterer sig i dette. Alternativt: Sluttilstand Bemærkninger: Krav #12 Usecase 304: Søg og vis advisoverblik Usecase 304 skal være opfyldt KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/16

14 Krav #13 Usecase 304:Redegør for løsningen Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Usecase nr.: 305 Navn: Behandl advis Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktør: Kommunebrugeren Formålet med denne usecase er at beskrive, hvordan kommunebrugeren kan behandle et advis, der er opstået på baggrund af en hændelse. Kommunebrugeren ønsker at behandle et advis. Handlinger Kommunebrugeren vælger et advis. Kommunebrugeren kan hoppe fra adviser, der har sager tilknyttet, til tilhørende kildesystem. Kommunebrugeren behandler adviset ved at ændre status på det. Kommunebrugeren kan journalisere advis på en eller flere relevante sager. (til issuelog: hvorfor?) Slutresultat Et advis er evt. behandlet Alternativt: I stedet for selv at behandle adviset, videresender kommunebrugeren adviset til en anden kommunebruger Kommunebruger kan tilknytte en kommentar til adviset i et bemærkningsfelt. Kommebrugeren massebehandler adviser ved at ændre status for flere adviser på en gang Sluttilstand Et advis er evt. behandlet. Bemærkninger: Krav #14 Usecase 305: Behandl advis KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 14/16

15 Usecase 305 skal være opfyldt Krav #15 Usecase 305: Redegøre for løsningen Krav #16 Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Status Krav #17 Løsningen skal understøtte at adviset kan have flere statusser (fx ubehandlet, i gang og afsluttet, o.lign.) jf. Advis begrebs- og informationsmodellen Adviser er personlige Leverandøren skal redegøre for, hvordan løsningen understøtter at et advis er personligt, og derfor ikke forsvinder i kommunebruger Bs brugergrænseflade, selvom kommunebruger A afslutter samme advis. [Kravet bliver muligvis erstattet/suppleret af Advis begrebsmodellen] Usecase nr.: 306 Navn: Opret tværgående advis Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktør: Kommunebrugeren Formålet med denne usecase er at beskrive, hvordan kommunebrugeren kan oprette et tværgående advis, der er opstået på baggrund af en hændelse. Et tværgående advis er et advis der bliver sendt fra Advissrervicen til en eksterne modtager som fx sygehuse. Kommunebrugeren ønsker at oprette et tværgående advis. Liste over modtagende myndigheder. Handlinger Kommunebrugeren opretter et tværgående advis med titel, beskrivelse og metadata (fx modtagende myndighed) Advisadministratoren kan oprette prædefinerede titler Slutresultat Alternativt: Kommunebrugeren angiver periode/konkret dato for hvornår det tværgående advis skal afsendes til modtagende myndighed. Tværgående advis er oprettet. Sluttilstand KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 15/16

16 Bemærkninger: Krav #18 Usecase 306: Opret tværgående advis Kategori: O Type: Funktionelt Usecase 306 skal være opfyldt Krav #19 Usecase 306: Redegør for løsningen Kategori: O Type: Funktionelt Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen 9. Advisservice Krav Krav #20 Advisservice - en selvstændig service Løsningen Advisservice skal implementeres som en selvstændig løsning. Servicen skal være løst koblet til SAPA løsningen. Advisservicen vil leverer sine adviser pbg af hændelsesbeskeder fra Beskedfordeleren. Leverandøren skal beskrive hvordan denne arkitektur tænkes implementeret. Krav #21 Advisservice - en SOA løsning Kategori: O Type: Funktionelt Løsningen Advisservice skal implementeres som en generisk service der stiller advis funktionalitet til rådighed for systemer der ikke selv har denne funktionalitet. Leverandøren skal beskrive hvordan dennes arkitektur tænkes implementeret. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 16/16

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav"

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste

DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste DEBITOR Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 23-02-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.1 Kravliste, version 1.0, 23-02-2015. Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

BILAG D : Udbud på jobcentersystem - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse

BILAG D : Udbud på jobcentersystem - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse BILAG D : Udbud på jobcenter - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn: [Tilbudsgiver indsætter navn her] Kravnr Hovedgruppe Emne Krav =Mind stekrav/v ægtning Use Case nr. Tilbudsgivers

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

2A Kravspecifikation 21-08-2013

2A Kravspecifikation 21-08-2013 2A Kravspecifikation 21-08-2013 2A KRAVSPECIFIKATION 1 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM 4 2A.1.1 Arbejdsgange i administrationen af rejser og udgifter 5 2A.1.2 Introduktion til integrationer 8

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere