Scope dokument for Advisservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scope dokument for Advisservice"

Transkript

1 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice Advis håndtering i KMD Sag Hændelse og Advis Advis løsningsmodel Abonnementsopsætning Advis behandling Advis Typer Funktionelle Krav Advisservice Krav KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/16

2 1. Advisservice Dokumentet beskriver forretnings- og Målarkitektur for Advisering som et særskilt modul i SAPA-løsningen. Der er tale om en løsningsmodel rettet mod understøttelse af SAPA herunder understøttelse af en udfasning af KMD Sag. Det system SAPA etablerer, vil indeholde generelle regler for opsætning af advis inspireret af det, som monopolløsningen kan i dag. De enkelte fagsystemer kan ud fra en praktisk vurdering beslutte, hvorvidt de vil etablere deres helt eget advis system, eller om de vil anvende det system, som SAPA etablerer. Det konkrete valg her vil dels afhænge af historikken, dels af forretningsreglerne på det pågældende fagområde. Leverandøren skal etablere et system med tilhørende services og brugerflade. Om andre ESDH- og fagsystemer vil gøre brug af disse, ændrer ikke selve løsningsmodellen beskrevet nedenfor. 2. Advis håndtering i KMD Sag I dag er der mange KMD systemer også enkelte ikke KMD systemer som er afhængig af, at KMD Sag leverer adviser til disse fagsystemer. Disse adviser etableres på baggrund af hændelser fra bl.a. P-DATA, eindkomst og sagsbærende systemer. Adviser i KMD Sag etableres normalt inden for en kommune, men det er også muligt på relevante områder at advisere tværgående mellem Udbetaling Danmark og en kommune. I relation til sygehus hændelser (indlæggelser og udskrivninger) er det ligeledes muligt at oprette adviser via KMD Sag (reelt S&A). Det sker gennem KMD Sygehusophold + AKS (Arbejdsskadestyrelsen) KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/16

3 KMD Sag fungerer desuden også som samlende system for fagsystemernes egne advis, som samler disse adviser og præsenterer dem i et overblik (Advisoverblik) 3. Hændelse og Advis I relation til advis er der følgende grundlæggende begreber: Hændelse: Hændelsesbesked: Advis: Påmindelse: Alarm: Det der sker i den virkelige verden. En hændelse skal indrapporteres for at blive til en hændelsesbesked. Hændelsesbeskeder vises i en hændelsesoversigt, som er en liste af hændelser evt. filtreret på en række parametre som eksempelvis periode og type. Hændelser (hændelsesoversigt) må ikke forveksles med Advis (advisoversigt). En meddelelse om en hændelse (fremsendes via en Beskedfordeler ). Præsentation af hændelse for en eller flere aktører. En hændelsesbesked kan føre til flere adviser, men ikke alle hændelsesbeskeder bliver til et advis (ignoreres helt eller behandles automatisk uden involvering af en bruger). Reglerne herfor styres gennem en abonnementsordning. Fungerer som en advisering ift. at en sagsbehandler/sagsbehandlerteam skal agere på en situation/følge op på en aktivitet. En påmindelse etableres pbg af en hændelsesbeksed, som udløses i Advisservicen (vhj af en timer). En mulighed for aktøren om orientering om, at en Påmindelse er udløst, via mail, sms etc. Påmindelsen vil stadig fremgå af advisoverblikket. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/16

4 4. Advis løsningsmodel Løsningsmodellen omkring Advis lægger op til muligheden for dels en SAPA Advisservice løsning, dels at de enkelte fagsystemer kan etablere deres egen advis løsning jf. nedenstående figur. Derudover kan der være ESDH- eller fagsystemer med deres helt egen advisstyring i et lukket system. Adviser fra disse systemer er ikke med i beskrivelsen her, eller omfattet af Advisservicen. Fig. 1 Oversigt over kontekst og målarkitektur for Advis-modul Alle relevante hændelser afleveres i beskedfordelerens postkasse. Her vil der være mange leverandører eksempelvis: Fællesoffentlige grunddata systemer/registre som eksempelvis CPR, CVR og BBR. Andre offentlige systemer/registre som eksempelvis Skat og Sygehussystemer. Sagsbærende systemer ESDH- og fagsystemer. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/16

5 Andre fælleskommunale systemer. Lokale kommunale systemer. I Beskedfordeleren har forskellige systemer tegnet et abonnement på netop de hændelser, som er relevante for de pågældende systemer. Et af disse er SAPA Advisservice, som abonnerer på stort set alle hændelser hvis ikke alle. Fagsystemer med deres eget advis system vil ligeledes kunne abonnere på hændelser fra Beskedfordeleren. Advisservicen modtager de hændelsesbeskeder fra Beskedfordeleren, som der er tegnet abonnement på. For hver enkelt hændelsesbesked undersøges det, om der er et eller flere abonnementer på hændelsen ift. de regler, der er defineret i abonnementet. Der dannes en forekomst med en relation til hændelsen i et advis register for hvert enkelt abonnement pr aktør. Denne opsætning af abonnementer er en funktion i Advisservicen, og dermed ikke en tværgående funktion. SAPA, og andre ESDH- og fagsystemer, kan så udsøge netop de adviser de har behov for fra dette register gennem en række services, som SAPA Advisservicen stiller til rådighed. Udover services, udstilles også den brugerflade, som anvendes i SAPA. ESDH- og fagsystemer kan vælge at bruge denne eller bygge deres egen baseret på de services, som SAPA Advis udstiller. I tilknytning til SAPA Advisservicen etableres desuden services og brugerflade til bestilling af Påmindelser. 5. Abonnementsopsætning Opsætning af advis abonnement etableres af den enkelte kommune ud fra nogle generelle advispakker defineret i SAPA. Den enkelte kommune kan vælge at bruge disse pakker uændret, tilrette disse til den enkelte kommune eller lave sine helt egne advispakker. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/16

6 Abonnementet bestemmer hvilke hændelser der skal genereres advis for. Ændringer til abonnementet har kun effekt for hændelser der opstår efter ændringen. Eventuelle opståede hændelser, der ikke specificeres abonnement for, vil derfor ikke kunne gøres tilgængelige senere ved ændring af abonnement Abonnement opsætning i SAPA skal i store træk kunne understøtte de samme muligheder, som i dag findes i KMD Sag Advis Abonnement. Dette omfatter bl.a. abonnement: Som ikke kræver en eksisterende sag: Som kræver en eksisterende sag: Ift. en sagstype: Advis modtages uafhængigt af om der er en aktiv sag Advis modtages kun hvis der er en aktiv sag evt. yderligere findelt på om der er en aktiv ydelse på sagen. Advis filtreres som hørende til en given sagstype (KLE) evt. til udvalgte facetter inden for den pågældende sagstype. Statusskifte på sag: Advis filtreres ift. udvalgte statusskifte på sagen eksempelvis kan man være interesseret når en afgørelse træffes eller når udbetaling af en ydelse stoppes(filter bør håndteres via hændelsesklassen) Ift. persondata: Ift. adresse eller geografisk område:: Økonomiske ændringer: Advis filtreres ift. fødselsdag, alder eller lign. Advis filtreres ift. distrikter (geografiske områder) herunder også fravalg af udvalgte adresser. Advis filtreres ift. typen af ændring i økonomisk formåen - eksempelvis ændret indkomstgrundlag hhv. i forhold til størrelsen af denne ændring. Ikke økonomiske ændringer: Advis filteres ift. andre typer af ændringer eksempelvis skoleskift eller tildeling af et hjælpemiddel. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/16

7 Generelt er målet med abonnement opsætningen, at advis til den enkelte sagsbehandler hhv. sagsbehandlerteam kan opsættes så præcist, at der ikke dannes irrelevante adviser ift. det enkelte fagområde. 6. Advis behandling De enkelte adviser kan søges ud fra forskellige filtreringer herunder standardsøgninger såsom adviser til mig. Når en sagsbehandler har søgt et eller flere adviser, kan sagsbehandleren behandle dette advis gennem tilføjelser af noter, ændring af status etc. Når adviset færdigbehandles (eksempelvis ved tildeling af status færdig ) journaliseres adviset inkl. evt. noter automatisk i et til sagen hørende journalnotat. 1 Behandlingen af adviset opdateres i SAPA Advisservicen, således at når et advis eksempelvis er meldt færdig fra et system, så er adviset meldt færdig uanset hvorfra advis fremsøges. Påmindelser oprettes som beskrevet ovenfor som adviser i SAPA Advisservicen og behandles som alle andre adviser. Forskellen er primært, at disse påmindelser er udløst af hændelser i Advisservicen selv, samt at der kan knyttes nogle ekstra egenskaber til en påmindelse eksempelvis en periodevis gentagelse. Påmindelser er typisk tilknyttet en sag, men kan også eksempelvis være knyttet til behandlingen af et advis uden en tilhørende sag. 7. Advis Typer Herunder er beskrevet de 4 typer af adviser som vil kunne ses i SAPA Advisservicen: 1. Adviser via Hændelsesbesked og abonnement i Advisservicen 2. Påmindelser 3. Tværgående Adviser 4. KMD Sag Adviser 1 Dette er en udvidelse ift. nuværende funktionalitet i KMD Sag Advis Abonnement. Ønsket er rejst ifb. SAPA s kommuneworkshops. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/16

8 Ad.1. Advisservicen abonnerer på (samtlige?) Hændelsesbeskeder og danner adviser ud fra de abonnement opsætninger der er. Ad.2. En Påmindelse er en manuelt oprettet huskeseddel. Kan også distribueres til mailbox, sms osv som en Alarm. Ad.3. Tværgående Adviser er manuelt oprettede Adviser. Adviset udløser en besked til et angivet system.(dette stiller krav til metadata på hændelsesbeksed; modtagende aktør (system) skal kunne angives). 2 Ad.4. Manuelle KMD Sag Adviser vil som en del af udfasningen af KMD Sag, blive overført til Advisservicen og vist i advis oversigten her. 8. Funktionelle Krav Herunder beskrives de overordnede funktionelle krav gennem en række forretnings use-cases og konkrete krav til Advisservicen. For overskuelighedens skyld er her indsat et diagram med oversigt over Forretnings use casene. Der er pr. use case angivet det forretningsmæssige slutresultat. 2 Advisservicen kan også modtage Tværgående Adviser fra eksterne systemer. Bliver sendt som en separat hændelsestype til orientering af brugere i andres systemer (fx stat/regioner) Der skal kun være én modtagende aktør til disse beskeder. Ved 0 eller flere aktører skal Advisservicen modtage besked om at advis ikke er leveret. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/16

9 Usecase nr.: 301 Udfyldt af: SAPA projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Navn: Opsæt og tildel advisabonnement Baseret på følgende lovgivning Henvisning til krav [nr.] Igangsættende aktør: Advisadministratoren Det er denne usecases formål at beskrive, hvordan advisadministratoren kan definere en række regler, der understøtter, at kommunebrugeren modtager information om hændelser af faglig relevans (et såkaldt 'advis'). Advisadministrator ønsker, pbg af reglerne, at opsætte et abonnement til adviseringer. Der skal opsættes en ny, eller ændres et eksisterende, abonnement for hvilke hændelsestyper og/eller Sagstyper der ønskes advisering om. Systemet indeholder oversigten over hændelsestyper. Systemet indeholder en oversigt over tilgængelige faglige brugerprofiler (fx Organisatorisk enhed, Kommunebruger) samt Sagstype. Disse skal kunne ses og anvendes af en advisadministrator. Der skal være foretaget en faglig afklaring af, hvilke brugerprofiler eller Sagstyper, der skal adviseres om hvilke hændelser. Handlinger Advisadministratoren udvælger de relevante hændelsestyper til abonnementet. Advisadministratoren navngiver advisabonnementet og angiver yderligere informationer om abonnementet, fx gyldighedsdato samt uddybende tekst Advisadministratoren gemmer advisabonnementet Advisadministratoren vælger et standardabonnement, som kan kopieres og rettes til efter behov (evt. i form af et katalog) Advisadministratoren kan tildele abonnementerne en status der afspejler, om det fx er en kladde eller klar til anvendelse Advisadministratoren tildeler abonnementet til en given brugerprofil eller Sagstype Advisadministratoren redigerer og sletter et advis-abonnementet. Slutresultat Et abonnement er oprettet, gemt og evt. tildelt en brugerprofil eller Sagstype. Abonnementet fremgår i et overbliksbillede og er nu klar til brug/søgning for kommunebrugerne. Alternativt: KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/16

10 Sluttilstand Et Advis-abonnement er opstået. Bemærkninger: Krav #1 Usecase 301: Opsæt og tildel advisabonnement eskrivelse: Krav #2 Usecase 301 skal være opfyldt Usecase 301: Redegør for løsningen Krav #3 Usecase 301: Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Krav #4 I løsningen skal der forefindes en oversigt over alle hændelsestyper som det er muligt at blive adviseret om. Disse skal kunne ses og anvendes af advis administratoren. Katalog Med baggrund i kunde og brugerbehov, skal leverandøren opsætte en række standard advisabonnementer (fx i et katalog), som en advisadministrator kan redigere efter behov. Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for hvordan løsningen understøtter dette. Usecase nr.: 302 Navn: Foretag advissøgning Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktører: projektgruppe Kommunebrugeren Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Handlinger Denne usecases formål er at beskrive hvordan kommunebrugeren selvstændigt kan søge advisering om hændelsestyper Kommunebrugeren har fået behov for at søge adviser om en given hændelsestype. Kommunebrugeren søger adviser ud fra ønskede metadata KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/16

11 Slutresultat Kommunebrugeren afgrænser evt. visningen af advissøgningen ud fra ønskede metadata Kommunebrugeren har nu foretaget en advissøgning og får nu vist de adviser der matcher søgningen. Alternativt: Kommunebrugeren kan navngive og gemme søgningen som en fast advissøgning. Kommunebrugeren deler gemte advissøgninger med andre brugere. Kommunebrugeren kan redigere og slette gemte advissøgninger Kommunebruger kan for en gemt søgning vælge også at få distribueret resultatet af søgningen ad andre kanaler, fx , sms. Sluttilstand En advissøgning er foretaget og evt gemt som en fast søgning, der udløser adviser i advisoverblikket. Bemærkninger: Krav #5 Usecase 302: Foretage advissøgning Usecase 302 skal være opfyldt Krav #6 Usecase 302: Redegøre for løsningen Krav #7 Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Metadata vedr. faste advissøgninger Løsning skal sikre at faste advissøgninger indeholder: - Titel - En række forudbestemte metadata: o Den kommunebruger, der har oprettet søgningen. o Dato og tidspunkt for oprettelse. o. Usecase nr.: 303 Navn: Opret påmindelse Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktør: KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/16

12 projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Kommunebrugeren Formålet med denne usecase er at beskrive hvordan kommunebrugeren kan oprette en Påmindelse. Kommunebrugeren har behov for at oprette en Påmindelse til sig selv eller en organisatorisk enhed, om fx en part eller en sag Kommunebrugeren har fagligt taget stilling til indhold af Påmindelsen. Handlinger Kommunebrugeren opretter Påmindelsen med titel, beskrivelse og metadata. Advisadministratoren kan oprette prædefinerede titler. Kommunebrugeren tilknytter påmindelsen til sig selv eller andre kommunebrugere. Kommunebrugeren angiver periode eller konkret dato hvor Påmindelsen skal fremkomme på modtagerens advisoversigt. Kommunebruger kan yderligere vælge at få distribueret Påmindelsen ad andre kanaler, fx , sms. Slutresultat Alternativt: Sluttilstand Kommunebrugeren har oprettet en påmindelse og vil nu blive adviseret om denne påmindelse. Kommunebrugeren kan redigere og slette egne påmindelser. En påmindelse er gemt. Bemærkninger: Krav #8 Usecase 303: Opret påmindelse Krav #9 Usecase 303 skal være opfyldt Usecase 303: Redegør for løsningen Krav #10 Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Oprettelse af påmindelse KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/16

13 Løsningen skal sikre at påmindelses adviser indeholder: - Titel - Beskrivelse - Metadata - Modtager - Periode og/eller konkret dato for hvornår adviset skal vises - Andet? Krav #11 Udstilling af adviser I andre kanaler ( , sms, etc.) Ønsker kommunebrugeren at udstille udvalgte adviser af andre kanaler som fx eller sms, skal løsningen understøtte dette. Usecase nr.: 304 Navn: Søg og vis advisoverblik Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktør: Kommunebrugeren Formålet med denne usecase er at beskrive, hvordan kommunebrugeren får overblik over sine adviser (fra puljen af: advis abonnementer, advis søgninger, Tværgående adviser og Påmindelser) Hændelse Kommunebrugeren ønsker at danne sig et overblik over sine adviser Startbetingelser For at få et advisoverblik er det nødvendigt at der er opsat et advisabonnement, advissøgninger eller Påmindelser. Handlinger Kommunebrugeren vælger at indsnævre adviser i overblikket pbg. advis type og/eller metadata (fx KLE) Slutresultat Kommunebrugeren får vist et overblik over adviser og orienterer sig i dette. Alternativt: Sluttilstand Bemærkninger: Krav #12 Usecase 304: Søg og vis advisoverblik Usecase 304 skal være opfyldt KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/16

14 Krav #13 Usecase 304:Redegør for løsningen Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Usecase nr.: 305 Navn: Behandl advis Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktør: Kommunebrugeren Formålet med denne usecase er at beskrive, hvordan kommunebrugeren kan behandle et advis, der er opstået på baggrund af en hændelse. Kommunebrugeren ønsker at behandle et advis. Handlinger Kommunebrugeren vælger et advis. Kommunebrugeren kan hoppe fra adviser, der har sager tilknyttet, til tilhørende kildesystem. Kommunebrugeren behandler adviset ved at ændre status på det. Kommunebrugeren kan journalisere advis på en eller flere relevante sager. (til issuelog: hvorfor?) Slutresultat Et advis er evt. behandlet Alternativt: I stedet for selv at behandle adviset, videresender kommunebrugeren adviset til en anden kommunebruger Kommunebruger kan tilknytte en kommentar til adviset i et bemærkningsfelt. Kommebrugeren massebehandler adviser ved at ændre status for flere adviser på en gang Sluttilstand Et advis er evt. behandlet. Bemærkninger: Krav #14 Usecase 305: Behandl advis KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 14/16

15 Usecase 305 skal være opfyldt Krav #15 Usecase 305: Redegøre for løsningen Krav #16 Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen. Status Krav #17 Løsningen skal understøtte at adviset kan have flere statusser (fx ubehandlet, i gang og afsluttet, o.lign.) jf. Advis begrebs- og informationsmodellen Adviser er personlige Leverandøren skal redegøre for, hvordan løsningen understøtter at et advis er personligt, og derfor ikke forsvinder i kommunebruger Bs brugergrænseflade, selvom kommunebruger A afslutter samme advis. [Kravet bliver muligvis erstattet/suppleret af Advis begrebsmodellen] Usecase nr.: 306 Navn: Opret tværgående advis Henvisning til krav [nr.] Udfyldt af: SAPA projektgruppe Formål, beskrivelse og afgrænsning Hændelse Startbetingelser Baseret på følgende lovgivning Igangsættende aktør: Kommunebrugeren Formålet med denne usecase er at beskrive, hvordan kommunebrugeren kan oprette et tværgående advis, der er opstået på baggrund af en hændelse. Et tværgående advis er et advis der bliver sendt fra Advissrervicen til en eksterne modtager som fx sygehuse. Kommunebrugeren ønsker at oprette et tværgående advis. Liste over modtagende myndigheder. Handlinger Kommunebrugeren opretter et tværgående advis med titel, beskrivelse og metadata (fx modtagende myndighed) Advisadministratoren kan oprette prædefinerede titler Slutresultat Alternativt: Kommunebrugeren angiver periode/konkret dato for hvornår det tværgående advis skal afsendes til modtagende myndighed. Tværgående advis er oprettet. Sluttilstand KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 15/16

16 Bemærkninger: Krav #18 Usecase 306: Opret tværgående advis Kategori: O Type: Funktionelt Usecase 306 skal være opfyldt Krav #19 Usecase 306: Redegør for løsningen Kategori: O Type: Funktionelt Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse redegøre for, hvordan løsningen opfylder usecasen 9. Advisservice Krav Krav #20 Advisservice - en selvstændig service Løsningen Advisservice skal implementeres som en selvstændig løsning. Servicen skal være løst koblet til SAPA løsningen. Advisservicen vil leverer sine adviser pbg af hændelsesbeskeder fra Beskedfordeleren. Leverandøren skal beskrive hvordan denne arkitektur tænkes implementeret. Krav #21 Advisservice - en SOA løsning Kategori: O Type: Funktionelt Løsningen Advisservice skal implementeres som en generisk service der stiller advis funktionalitet til rådighed for systemer der ikke selv har denne funktionalitet. Leverandøren skal beskrive hvordan dennes arkitektur tænkes implementeret. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 16/16

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen

Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Ofte stillede spørgsmål til SAPA-løsningen Emner Funktionalitet... 2 Advis... 5 LIS... 5 Lovgivning/Arkivering... 5 SAPA App Shop... 6 Snitflader... 6 Brugervenlighed... 9 Aktører og Roller... 9 Sikkerhed...

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Arkitekturrapport: SAPA

Arkitekturrapport: SAPA Arkitekturrapport: SAPA Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

EPOS HR HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.5

EPOS HR HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.5 EPOS HR HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.5 VERSION 3.5 SP0 MAJ 2012 Indholdsfortegnelse 1 Leders overblik... 2 1.1 To-trins dialogproces... 2 1.2 Et-trins dialogproces... 3 2 Analysemodulet... 4 2.1 Søgning på

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Release note - Juni. Sikkerhed

Release note - Juni. Sikkerhed Release note - Juni Sikkerhed Log in Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nu ikke længere muligt for browseren at gemme brugeres password til CaseFlow. Browserne vil dermed heller ikke automatisk foreslå

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning

Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning Indholdsfortegnelse Slide 3: Baggrund beskrivelse af otte roller Slide 4: De otte forskellige roller Slide

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07 Profilhåndtering Unifaun Online 2014-05-07 2 Indhold 1 Profilhåndtering... 3 2 Centrale begreber i Profilhåndtering... 4 3 Administratoren... 6 4 Et eksempel - Blomster A/S... 7 5 Sådan opsættes profilhåndtering

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Instruktion til Ungdomsskoleweb

Instruktion til Ungdomsskoleweb Instruktion til Ungdomsskoleweb SMS modul Version 1.02 2 Indholdsfortegnelse SMS-MODUL... 4 VÆLG HOLD... 4 Send SMS til hold... 5 SEND SMS TIL ALLE HOLDELEVER (NYT I VERSION 1.02)... 6 Administrere SMS

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Drejebog 2A: Datavask

Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26.11.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Datavask generelle anbefalinger 4. Datavask 5. Afslutning 2. Indledning KOMBIT udarbejder og udsender

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE VELKOMMEN TIL KARNOV SKAT & REGNSKAB INTRODUKTION TIL KARNOV SKAT & REGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE: Søgning side 3 Resultatliste side 5 Ekstern søgning side 6 Udskriv side

Læs mere

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE velkommen til karnov skat & regnskab Introduktion til karnov skat & regnskab indholdsfortegnelse: Søgning side 3 Resultatliste side 5 Ekstern søgning side 6 Udskriv side

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER... 3 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING

Læs mere

Procesfortælling for sags- og dokumentområdet 2009-2015

Procesfortælling for sags- og dokumentområdet 2009-2015 Procesfortælling for sags- og dokumentområdet 2009-2015 > Procesfortælling for sags- og dokumentområdet 2009-2015 Dette dokument kan frit anvendes af alle. Citeres der fra dokumentet i andre publikationer

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted

KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET. V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted KOMMUNERNES IMPLEMENTERING AF MONOPOLBRUDDET V/ Flemming Engstrøm og Nils Thor Rosted Hvornår starter implementeringen i kommunen? Den er i gang! Forberedende aktiviteter på alle projekter Forberedelse

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014 Skatteministeriet - Digitale arkiver Peter Hansen, 13. maj 2014 ESDH i Skatteministeriet Skatteministeriet gennemførte i 2012 et stort konsolideringsprojekt, hvor en række ESDH-systemer blev samlet i én

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION 4. februar 2011 BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til Leverandøren... 4 1.1 Kravspecifikationens indhold... 4 1.2 Om selve

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav"

Læs mere

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Indledning Med SMS modulet i Xdont, åbnes der for en masse nye muligheder for at påminde og kontakte kunderne via en SMS besked. Det betyder, at der kan sendes

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform REFERAT Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform Møde i den kommunale følgegruppe for den fælleskommunale Serviceplatform, 3. april 2014 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Henrik Flindt,

Læs mere

Brugervejledning for niveauinddeling

Brugervejledning for niveauinddeling Brugervejledning for niveauinddeling Niveauinddeling Mine serier 1. Formål: På denne side kan faggrupperne niveauinddele deres egne serier på autoritetslisten - bogserier, tidsskrifter og konferenceserier

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere