Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 148 Offentligt Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006 Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet i samarbejde med Forbrugerstyrelsen årligt afgiver en rapport til økonomi- og erhvervsministeren, over status for udstedelse af regler om god skik og om erfaringerne med reglernes anvendelse. Denne rapport skal ses som opfølgning på den status for forbrugerpolitiske initiativer, der blev udsendt i november Udstedelse af regler 1.1 Målrettet information I august 2006 blev "Rapport om målrettet information på det finansielle område" offentliggjort. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Finanstilsynet. Arbejdsgruppen blev nedsat, idet der generelt blandt forbrugerne er utilfredshed med, at det materiale, de modtager fra finansielle virksomheder, er for omfangsrigt og meget svært tilgængeligt. Formålet med arbejdet var ikke at ændre den nuværende forbrugerbeskyttelse, men at identificere nye måder at opfylde forbrugernes informationsbehov på. I rapporten foreslås det, at lovgivningen bør give mulighed for, at finansielle virksomheder i højere grad lagdeler og målretter informationen til deres kunder, og at de i den forbindelse bevidst benytter internettet til at informere deres kunder. Arbejdsgruppen anbefaler således, at kunderne kan få de vigtige aftaledokumenter i papirform, mens generel information kan lægges på nettet. Økonomi- og erhvervsministeren har på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger foretaget en række ændringer i god skik reglerne. Det drejer sig om ændringer i følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

2 2/10 Bekendtgørelse om information fra forsikringsselskabet til forsikringstager ved indgåelse af en livsforsikringsaftale Bekendtgørelse om information til forsikringstager i tilfælde, hvor en skadesforsikringsaftale tilbydes i henhold til reglerne om fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesvirksomhed. I bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder er der foretaget en række ændringer på forsikringsområdet, som i vid udstrækning afspejler, at man sammenskriver de nugældende bestemmelser i god skik bekendtgørelsen med den eksisterende informationsbekendtgørelse på skadesforsikringsområdet. Endvidere er 25, hvorefter et forsikringsselskab forud for indgåelse af en aftale skulle oplyse kunden om muligheden for at få rådgivning, og 31, hvorefter kunderne skulle oplyses om, hvor de kunne finde yderligere information om en forsikring, blevet ophævet. Begge bestemmelser anså arbejdsgruppen for unødvendige, idet forsikringsselskaber også er underlagt den generelle rådgivningsforpligtelse i god skik bekendtgørelsen, som allerede sikrer kunden disse oplysninger. I relation til pengeinstitut- og realkreditområdet, er yderligere to bestemmelser blevet ophævet.. Det drejer sig om 14, stk. 1, 2. pkt., som forpligtede et realkreditinstitut til at oplyse kunden om en række egenskaber ved for forskellige lånetyper, principper for kursfastsættelse og mulighed for kurssikring, i et lånetilbud, og 15, stk. 2, hvorefter et indfrielsestilbud skal indeholde en forklarende oversigt over indfrielsesmetoder. Disse bestemmelser var overflødige, da de generelle rådgivningsregler sikrer, at kunderne bliver orienteret og rådgivet om disse forhold. Der var derfor r ikke behov for et specifikt krav om, at forbrugeren tillige fik disse informationer skriftligt i forbindelse med lånetilbudet. Oplysningerne skal dog fortsat stilles til rådighed for kunderne. I vejledningen til god skik bekendtgørelsen vil det blive beskrevet, hvordan sådanne oplysninger kan stilles til rådighed for kunden, fx på en hjemmeside. Desuden vil en revision af vejledningen til god skik bekendtgørelsen reflektere overvejelserne i arbejdsgruppen om målrettet information omkring mulighederne for at gøre øget brug af elektronisk kommunikation og internettet, til i højere grad skal kunne målrette oplysningerne til forbrugerne. Ændringerne af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder førte samtidig til en række konsekvensrettelser i tilsvarende bestemmelser i god skik bekendtgørelsen for investeringsforeninger og specialforeninger m.v., samt god skik bekendtgørelsen for firmapensionskasser. Arbejdsgruppens anbefalinger har ligeledes ført til udarbejdelse af en ny informationsbekendtgørelse for livsforsikringsaftaler, der i højere grad giver selskaberne mulighed for at målrette den information, som selska-

3 3/10 berne skal give deres kunder. Endvidere skal den nye informationsbekendtgørelse give selskaberne øget mulighed for at benytte elektronisk kommunikation og internettet, til at lagdele informationen til kunderne. Da størstedelen af bestemmelserne i informationsbekendtgørelsen for skadesforsikringsaftaler enten var overflødige eller reguleret andetsteds, er kun 3, om oplysning om tilsyn og klageadgang og 5, stk. 2, om information om navn og adresse på et selskabs skadesrepræsentant flyttet til bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, mens resten af bekendtgørelsen er blevet ophævet. Den nye bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder er udstedt den 8. december 2006 og træder i kraft 1. april Informationsbekendtgørelsen er udstedt den 11. november 2006 og trådte i kraft 1. januar Regler om en klageansvarlig i finansielle virksomheder Det følger af regeringsgrundlaget "Nye mål", at finansielle virksomheder over en vis størrelse skal udpege en klageansvarlig. I de tilfælde, hvor forbrugerne er utilfredse med den finansielle virksomheds behandling af deres sager, er det vigtigt, at forbrugerne ved, hvor i virksomheden de skal henvende sig. Arbejdsgruppen om målrettet information fik til opgave at komme med et oplæg til regler for en klageansvarlig i finansielle virksomheder. Arbejdsgruppen foreslog, at der i en bekendtgørelse fastsættes regler om, at alle finansielle virksomheder, som har private kunder, skal udpege en klageansvarlig, der skal være ansvarlig for håndteringen af kundeklager internt i virksomheden. Den klageansvarlige kan både være en person eller en organisatorisk enhed i virksomheden. Bekendtgørelsen om den klageansvarlige er udstedt den 8. december 2006 og træder i kraft 1. april Nye regler om vilkår for ændringer og varsling til erhvervskunder Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder foreskriver i 4, stk. 3 og 4, at vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af gebyrer, renter og andet vederlag, skal angive hvilke forhold, der kan udløse en ændring og regler, om at ændringer i renter, gebyrer m.v. skal varsles. Bestemmelsen finder alene anvendelse på privatkunder. Af regeringsgrundlaget "Nye Mål" fremgår det, at denne beskyttelse også skal udstrækkes til at gælde små og mellemstore virksomheder. Finanstilsynet har efter drøftelse med den finansielle sektor og erhvervsorganisationerne udarbejdet en ændring til god skik bekendtgørelsen, således at 4, stk. 3 og 4 også finder anvendelse i erhvervsforhold, medmindre den erhvervsdrivende og den finansielle virksomhed indgår en individuel aftale herom. Ændringen træder i kraft 1. april 2007.

4 4/ Nye regler om investorbeskyttelse Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MIFID) indeholder en række bestemmelser om god skik og best execution (bedste gennemførelse af en værdipapirhandel). Gennemførelsen af MIFID-direktivets regler på disse områder indebærer, at de gældende regler om god skik og god værdipapirhandelsskik skal ændres. Implementeringen har været behandlet i en arbejdsgruppe under Finanstilsynet med repræsentanter for forbruger- og brancheorganisationer. Arbejdsgruppen har lagt op til, at der udstedes to nye bekendtgørelser: en bekendtgørelse om investorbeskyttelse og en bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer. Bekendtgørelsen om investorbeskyttelse skal erstatte kap. 8 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, der indeholder særlige regler for værdipapirhandlere, og visse bestemmelser i bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik. Bekendtgørelsen skal, foruden det overordnede krav om, at virksomhederne skal behandle deres kunder redeligt og loyalt, indeholde regler om information og krav til den aftale, som værdipapirhandleren indgår med kunden. En værdipapirhandler skal i forbindelse med investeringsrådgivning og porteføljepleje følge "kend din kunde" princippet. Det skal ske ved, at værdipapirhandleren foretager en egnethedstest af kunden. En egnethedstest betyder, at der skal indhentes oplysninger om kundens kendskab, erfaring og økonomiske formåen i relation til værdipapirhandel. Desuden skal værdipapirhandleren, når han udfører eller formidler en ordre, foretage en hensigtsmæssighedsvurdering. Ved en hensigtsmæssighedsvurdering forstås en vurdering af, om produktet er hensigtsmæssigt for kunden. Vurderingen sker ved, at værdipapirhandleren indhenter viden om kundens kendskab til og erfaring med investeringsområdet. Som noget nyt får kunden mulighed for at anmode værdipapirhandleren om kun at modtage, formidle eller udføre en værdipapirhandel (execution only). En sådan umiddelbar ordreudførelse, uden ovenstående hensigtsmæssighedsvurdering, kan dog kun anvendes, når handlen vedrører ikkekomplekse finansielle instrumenter, fx aktier, og kun ved eksplicit anmodning fra kunden. Endelig skal bekendtgørelsen om investorbeskyttelse indeholde regler om den afregningsnota, som skal sendes til kunden i forbindelse med de udførte tjenesteydelser. Den nye bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer skal erstatte reglerne om værdipapirhandleres pligt til "best execution", i bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik.

5 5/10 I den nye bekendtgørelse fastlægges princippet om værdipapirhandleres pligt til at udføre ordrer efter princippet om "best execution". Ved best execution forstås, at der ved udførelsen af modtagne ordrer skal tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses og afregningssandsynlighed, omfang og art. Desuden skal en værdipapirhandler opstille en ordreudførelsespolitik til understøttelse af best execution-forpligtelsen. De nye bekendtgørelser skal være udstedt inden 1. februar 2007 og træde i kraft den 1. november Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Økonomi- og erhvervsministeren fik, med en ændring af lov om finansiel virksomhed i 2005, overført hjemlen til at udstede regler om pengeinstitutters prisinformation til forbrugerne, fra den nu ophævede prismærkningslov. Denne hjemmel er udnyttet til at udstede bekendtgørelse nr. 44 af 24. januar 2006 om information til forbrugerne om priser mv. i pengeinstitutter. Den nye bekendtgørelse afløser Forbrugerstyrelsens skiltningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om skiltning med gebyrer og valutakurser i pengeinstitutter m.v. I den nye bekendtgørelse er der fastsat regler, som sikrer at kunderne får opdaterede og fyldestgørende oplysninger om renter og gebyrer i pengeinstitutternes forretningslokaler og på deres hjemmesider. I tilknytning til bekendtgørelsen er der udstedt en vejledning. 2. Regelanvendelse Finanstilsynet fører efter de finansielle love tilsyn med, at god skik-regler og reglerne om prisinformation overholdes. En forudsætning for, at reglerne giver forbrugerne den tilsigtede beskyttelse og bidrager til fair og loyal konkurrence mellem de finansielle virksomheder, er, at der føres et effektivt tilsyn med disse regler. Finanstilsynets administration af reglerne består af inspektioner, behandling af konkrete sager, information til brugerne og gennemførelse af projekter. 2.1 Inspektioner Finanstilsynet gennemførte i 2004 et "pilotprojekt", hvor der på ca. 20 tilfældigt udvalgte inspektioner i finansielle virksomheder blev stillet 5 spørgsmål om overholdelse af god skik-reglerne.

6 6/10 Erfaringerne fra projektet var bl.a., at inspektioner er et effektivt middel til at afdække overtrædelser, ligesom den direkte kontakt til virksomhederne giver Finanstilsynet mulighed for hurtigt og effektivt at få belyst eventuelle problemer. Finanstilsynet har på den baggrund besluttet, at god skik skal indgå som en integreret del af tilsynets generelle undersøgelsesprogram. Finanstilsynet har endvidere fået tilført ekstraressourcer til at gennemføre inspektioner specifikt vedrørende god skik. Finanstilsynet har i 2006 planlagt og gennemført 20 inspektioner i forskellige finansielle virksomheder. God skik inspektionerne er indgået som en del af en ordinær undersøgelse af virksomheden. Det har betydet, at der er blevet indkaldt materiale om god skik forud for inspektionen, og at inspektionen er blevet gennemført i forbindelse med Finanstilsynets øvrige undersøgelse i virksomheden. Resultatet af inspektionen er blevet afrapporteret på det afsluttende møde med virksomhedens ledelse, og fremgår af den afsluttende rapport. Inspektionerne var fordelt på 10 pengeinstitutter, 6 forsikringsselskaber, 2 realkreditinstitutter, 1 investeringsforening og 1 pensionsselskab. På inspektionerne blev det undersøgt, hvordan den finansielle virksomhed sikrer, at medarbejderne har kendskab til reglerne om god skik, og at bekendtgørelsens informations- og rådgivningsforpligtelser efterleves i den daglige kundekontakt. Desuden var der udvalgt et tema for undersøgelserne i de forskellige typer virksomheder. I pengeinstitutter var temaet information og rådgivning i forbindelse med boliglån. I forsikringsselskaber undersøgtes det, hvordan selskabet efterlever den særlige rådgivningsforpligtelse i 26 i god skik bekendtgørelsen. Som tema for inspektioner i realkreditinstitutter var udvalgt efterlevelse af bekendtgørelsens 2 om en klar arbejdsdeling i tilfælde, hvor virksomheden har indgået en samarbejdsaftale om formidling med en anden finansiel virksomhed. I de to sidste virksomhedstyper, hvor kun en blev foretaget ved inspektion i en virksomhed, var der ikke udvalgt et tema. Ved inspektionerne blev der endvidere gennemgået en række konkrete sager, med henblik på at undersøge, om sagsbehandlingen i virksomheden i praksis følger de forretningsgange, som virksomheden havde redegjort om over for tilsynet. De gennemførte inspektioner har vist, at virksomhederne generelt opfylder bekendtgørelsens krav om at indgå væsentlige aftaler skriftligt, at rådgive på et informeret grundlag og at oplyse kunden om relevante produkter og evt. særlig interesse. Det er imidlertid ikke alle virksomheder, som har skriftlige forretningsgange, der sikrer dette, ligesom det er meget

7 7/10 svingende, i hvilket omfang virksomhederne selv dokumenterer og kontrollerer efterlevelsen. Finanstilsynet vil foretage en evaluering af de gennemførte inspektioner. 2.2 Behandling af konkrete sager Finanstilsynet kan tage sager op på basis af en klage, af egen drift eller efter anmodning fra Det Finansielle Virksomhedsråd eller Forbrugerombudsmanden. Finanstilsynet har siden medio 2004 offentliggjort en statistik over trufne afgørelser, ligesom antallet af behandlede sager samt udfaldet heraf offentliggøres på tilsynets hjemmeside og opdateres månedligt. Antallet af behandlede sager fra 2004 til og med 1. december 2006 fremgår af fig. 1. Af de 98 sager, som Finanstilsynet behandlede i 2006 vedrørte 23 % sager, som klageren burde have sendt direkte til de finansielle ankenævn, idet de vedrørte en konkret tvist om et økonomisk krav. I 33 % af sagerne vurderede Finanstilsynet, at god skik-reglerne var overholdt. Derimod blev der i 4 % af sagerne givet påbud om, at de finansielle virksomheder skulle ændre praksis. 40 % af de behandlede sager henhørte under kategorien "øvrige sager". Denne kategori indeholder blandt andet sager, hvor Finanstilsynet har orienteret klager om lovgivningen eller gældende praksis, samt anonyme henvendelser, som ikke vedrører overtrædelser af reglerne. Fig. 1. Behandlede god skik-sager i 2003, 2004, 2005 og 2006.

8 8/10 Finanstilsynet har siden 1. januar 2005 haft hjemmel til at offentliggøre navnene på finansielle virksomheder, der overtræder god skik-reglerne, under forudsætning af, at offentliggørelsen ikke vil medføre væsentlig skade for den virksomhed, som afgørelsen retter sig imod, ligesom der ikke må offentliggøres fortrolige oplysninger om kundeforhold. Finanstilsynet har i 2006 benyttet denne hjemmel til at offentliggøre en påtale til Elgiganten A/S, som i forbindelse med salg af en tillægsforsikring havde overtrådt 43 i lov om forsikringsformidling, ved ikke at have givet kunden oplysninger om forsikringsaftalens primære indhold. De nuværende regler fastsætter som nævnt ganske snævre grænser for Finanstilsynets adgang til at orientere offentligheden om administrationen af forbrugerbeskyttelsesreglerne og til at give forbrugerne indsigt i, hvilke virksomheder, som overtræder reglerne. Økonomi- og erhvervsministeren vil derfor foretage en revision af reglerne om offentliggørelse i sager om god skik. Formålet med revisionen er at sikre større åbenhed om Finanstilsynets administration af reglerne om god skik og prisoplysning. Der vil blive fremsat lovforslag med ændringer af reglerne for offentliggørelse i lov om finansiel virksomhed i folketingsåret Sager af generel interesse Finanstilsynet offentliggør afgørelser af generel interesse på tilsynets hjemmeside. Af sager af mere generel karakter, som har været behandlet i 2006, kan nævnes: Forpligtelse til at tegne lovpligtige autoansvarsforsikringer Finanstilsynet har behandlet en række sager om den lovpligtige motoransvarsforsikring. Motorkøretøjer skal efter færdselslovens 105, stk. 1, være dækket af en ansvarsforsikring. Samtidig er et forsikringsselskab, der udbyder ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer, forpligtet til at overtage forsikring for enhver forsikringspligtig, der vil underkaste sig selskabets forsikringsbetingelser, fastsat i overensstemmelse med den risiko, der overtages. Det følger af 1 i bekendtgørelse for ansvarsforsikring af motorkøretøjer. Gensidige forsikringsselskaber, som kun tilbyder forsikringer til en nærmere afgrænset kundegruppe, kan dog afvise at tegne en forsikring til en kunde, som ikke tilhører selskabets kundegruppe. Finanstilsynet har vurderet, at de nævnte lovregler indebærer, at et forsikringsselskab ikke må forskelsbehandle personer, som ønsker at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring, og at den skal tegnes på selskabets almindelige forsikringsbetingelser. Selskabet kan derfor ikke fastsætte skærpede vilkår, som ikke er begrundet i risikomæssige hensyn, men i realiteten

9 9/10 alene har til hensigt at få kunden til at forlade selskabet, eller undlade at tegne forsikring i selskabet Aftale betinget af samtykke til markedsføring Finanstilsynet har vurderet, at et pengeinstitut overtræder 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, hvis det kræver, at en kunde skal give samtykke til at modtage markedsføring, som betingelse for at indgå en aftale fx om oprettelse af en konto. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at bestemmelserne om god skik for finansielle virksomheder er begrundet i almene hensyn, herunder forbrugerbeskyttelse. Set fra en forbrugersynsvinkel er det urimeligt, at man skal acceptere at blive påtvunget fremtidig fremsendelse af markedsføringsmateriale, som vilkår for at købe et produkt Ændring af oprindelig aftale, hvis kunden ikke reagerede, var i strid med god skik. Finanstilsynet har vurderet, at et realkreditinstitut overtrådte reglerne om god skik. Baggrunden for sagen var, at instituttet havde indgået aftaler med en række kunder om ydelse af et lån uden rentegaranti. Lånene skulle refinansieres en gang årligt. Det fremgik af pantebrevet, at såfremt låntager ikke traf anden beslutning, ville lånet blive erstattet med et nyt obligationslån med rentetilpasning uden rentegaranti og med fastholdelse af lånets oprindelige løbetid. I forbindelse med refinansiering skrev realkreditinstituttet til kunderne, at lånet ville blive refinansieret med et lån med rentegaranti. Kunderne blev samtidig opfordret til at underskrive og returnere en ny låneaftale. Samtidig oplyste instituttet, at kunder, der ønskede at erstatte det oprindelige lån med et nyt lån uden rentegaranti, selv skulle henvende sig til et pengeinstitut. En del af kunderne undlod at returnere den nye låneaftale, og i disse tilfælde erstattede realkreditinstituttet det oprindelige lån uden rentegaranti med et nyt lån med rentegaranti. Da den oprindelige aftale i pantebrevene var, at lånet skulle refinansieres med samme type realkreditlån som det oprindelige lån, d.v.s. lån uden rentegaranti, handlede instituttet i strid med god skik, da det efterfølgende valgte at omlægge lånet med et lån af en anden type for kunder, som ikke har meddelt, at de ønskede en ændring af den oprindelige aftale. Finanstilsynet vurderede også, at det var en overtrædelse af god skik, at instituttet i brevet til kunderne anførte, at kunder, der ikke ønskede et lån med rentegaranti, skulle henvende sig til et pengeinstitut, idet instituttet dermed tilsidesatte den oprindelige aftale om at forestå refinansieringen Forpligtelse til at tegne lovpligtige hundeforsikringer Finanstilsynet har behandlet en række sager om forsikringsselskaber, der afslog at tegne den lovpligtige hundeansvarsforsikring til personer uden

10 10/10 fast bopæl. Det følger ellers af 2 i bekendtgørelsen om ansvarsforsikring af hunde, at forsikringsselskaber, som er medlem af FAH (Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde), er forpligtet til at tegne de lovpligtige hundeansvarsforsikringer, hvis kunden accepterer selskabets forretningsbetingelser. Finanstilsynet vurderede, at et forsikringsselskab ikke må afvise at tegne lovpligtige hundeansvarsforsikringer, alene fordi kunden ikke har en fast bopælsadresse. I stedet kan selskabet forlange, at kunden enten møder op på selskabet adresse, eller oplyser en c/o-adresse eller poste restante adresse. Et forsikringsselskab må heller ikke nægte at tegne en lovpligtig hundeansvarsforsikring til en kunde, som ikke kan eller vil tilknyttes betalingsservice. Kunderne skal i stedet have mulighed for at få udleveret et girokort, eller betale direkte til forsikringsselskabet. Endelig kan et forsikringsselskab ikke afvise at tegne den lovpligtige hundeansvarsforsikring med den begrundelse, at selskabet fortrinsvis tegner forsikringer for specielle kundegrupper. Hvis et forsikringsselskab kun tegner forsikringer i et lokalområde af landet, kan det dog afvise kunder, som ikke er knyttet til det pågældende område. Tilknytning til et område for personer uden fast bopæl, vil blandt andet kunne være, at vedkommende har en sagsbehandler i en kommune indenfor forsikringsselskabets område. 2.4 Information til forbrugerne Forbrugerstyrelsen og Finanstilsynet gennemførte i slutningen af 2006, i samarbejde med en række organisationer, en informationskampagne, som skulle gøre forbrugerne opmærksom på, at omkostningerne ved at optage et forbrugslån kan variere meget. Derfor skal man som forbruger se på et låns ÅOP (årlige omkostninger i procent). Kampagnen bestod af en mediekampagne på nettet i form af en række små film, der på en humoristisk måde gør opmærksom på, at man skal se efter ÅOP for at få den rigtige pris på et lån, og en hjemmeside, hvor man kan beregne ÅOP på et lån og downloade filmene eller sende dem videre til en ven. Mediekampagnen gav godt 35 mio. eksponeringer af filmene og godt klik videre til kampagnens hjemmeside. Desuden havde hjemmesiden unikke besøgende på seks uger og ca hits. Kampagnens film blev desuden bragt som OBS indslag på DR i løbet af december De blev her set af lige knap 1 mio. seere.

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion Finanstilsynet 7. marts 2005 J.nr.230-0004 Bea/sbu Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion I henhold til den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område (2003) 1 har Finanstilsynet

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

af Anne Seiersen og Claus Tønnesen

af Anne Seiersen og Claus Tønnesen God NFT skik 3/2003 i forsikring God skik i forsikring af Anne Seiersen og Claus Tønnesen Anne Seiersen ase@forsikringenshus.dk Økonomi-og erhvervsministerens regler om god skik i den finansielle sektor,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 3. oktober 2008. Nr. 994. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor

INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor Indhold Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor 2 Året der gik 2009 3 Strammere regler for

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning August 2012 2/38 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume 1.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø Pr. mail: Pia Andersen, pia@ftnet.dk Ulla Brøns Petersen, ubp@ftnet.dk Anna Lærke Kraft, alk@ftnet.dk. Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere