Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 148 Offentligt Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006 Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet i samarbejde med Forbrugerstyrelsen årligt afgiver en rapport til økonomi- og erhvervsministeren, over status for udstedelse af regler om god skik og om erfaringerne med reglernes anvendelse. Denne rapport skal ses som opfølgning på den status for forbrugerpolitiske initiativer, der blev udsendt i november Udstedelse af regler 1.1 Målrettet information I august 2006 blev "Rapport om målrettet information på det finansielle område" offentliggjort. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Finanstilsynet. Arbejdsgruppen blev nedsat, idet der generelt blandt forbrugerne er utilfredshed med, at det materiale, de modtager fra finansielle virksomheder, er for omfangsrigt og meget svært tilgængeligt. Formålet med arbejdet var ikke at ændre den nuværende forbrugerbeskyttelse, men at identificere nye måder at opfylde forbrugernes informationsbehov på. I rapporten foreslås det, at lovgivningen bør give mulighed for, at finansielle virksomheder i højere grad lagdeler og målretter informationen til deres kunder, og at de i den forbindelse bevidst benytter internettet til at informere deres kunder. Arbejdsgruppen anbefaler således, at kunderne kan få de vigtige aftaledokumenter i papirform, mens generel information kan lægges på nettet. Økonomi- og erhvervsministeren har på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger foretaget en række ændringer i god skik reglerne. Det drejer sig om ændringer i følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

2 2/10 Bekendtgørelse om information fra forsikringsselskabet til forsikringstager ved indgåelse af en livsforsikringsaftale Bekendtgørelse om information til forsikringstager i tilfælde, hvor en skadesforsikringsaftale tilbydes i henhold til reglerne om fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesvirksomhed. I bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder er der foretaget en række ændringer på forsikringsområdet, som i vid udstrækning afspejler, at man sammenskriver de nugældende bestemmelser i god skik bekendtgørelsen med den eksisterende informationsbekendtgørelse på skadesforsikringsområdet. Endvidere er 25, hvorefter et forsikringsselskab forud for indgåelse af en aftale skulle oplyse kunden om muligheden for at få rådgivning, og 31, hvorefter kunderne skulle oplyses om, hvor de kunne finde yderligere information om en forsikring, blevet ophævet. Begge bestemmelser anså arbejdsgruppen for unødvendige, idet forsikringsselskaber også er underlagt den generelle rådgivningsforpligtelse i god skik bekendtgørelsen, som allerede sikrer kunden disse oplysninger. I relation til pengeinstitut- og realkreditområdet, er yderligere to bestemmelser blevet ophævet.. Det drejer sig om 14, stk. 1, 2. pkt., som forpligtede et realkreditinstitut til at oplyse kunden om en række egenskaber ved for forskellige lånetyper, principper for kursfastsættelse og mulighed for kurssikring, i et lånetilbud, og 15, stk. 2, hvorefter et indfrielsestilbud skal indeholde en forklarende oversigt over indfrielsesmetoder. Disse bestemmelser var overflødige, da de generelle rådgivningsregler sikrer, at kunderne bliver orienteret og rådgivet om disse forhold. Der var derfor r ikke behov for et specifikt krav om, at forbrugeren tillige fik disse informationer skriftligt i forbindelse med lånetilbudet. Oplysningerne skal dog fortsat stilles til rådighed for kunderne. I vejledningen til god skik bekendtgørelsen vil det blive beskrevet, hvordan sådanne oplysninger kan stilles til rådighed for kunden, fx på en hjemmeside. Desuden vil en revision af vejledningen til god skik bekendtgørelsen reflektere overvejelserne i arbejdsgruppen om målrettet information omkring mulighederne for at gøre øget brug af elektronisk kommunikation og internettet, til i højere grad skal kunne målrette oplysningerne til forbrugerne. Ændringerne af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder førte samtidig til en række konsekvensrettelser i tilsvarende bestemmelser i god skik bekendtgørelsen for investeringsforeninger og specialforeninger m.v., samt god skik bekendtgørelsen for firmapensionskasser. Arbejdsgruppens anbefalinger har ligeledes ført til udarbejdelse af en ny informationsbekendtgørelse for livsforsikringsaftaler, der i højere grad giver selskaberne mulighed for at målrette den information, som selska-

3 3/10 berne skal give deres kunder. Endvidere skal den nye informationsbekendtgørelse give selskaberne øget mulighed for at benytte elektronisk kommunikation og internettet, til at lagdele informationen til kunderne. Da størstedelen af bestemmelserne i informationsbekendtgørelsen for skadesforsikringsaftaler enten var overflødige eller reguleret andetsteds, er kun 3, om oplysning om tilsyn og klageadgang og 5, stk. 2, om information om navn og adresse på et selskabs skadesrepræsentant flyttet til bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, mens resten af bekendtgørelsen er blevet ophævet. Den nye bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder er udstedt den 8. december 2006 og træder i kraft 1. april Informationsbekendtgørelsen er udstedt den 11. november 2006 og trådte i kraft 1. januar Regler om en klageansvarlig i finansielle virksomheder Det følger af regeringsgrundlaget "Nye mål", at finansielle virksomheder over en vis størrelse skal udpege en klageansvarlig. I de tilfælde, hvor forbrugerne er utilfredse med den finansielle virksomheds behandling af deres sager, er det vigtigt, at forbrugerne ved, hvor i virksomheden de skal henvende sig. Arbejdsgruppen om målrettet information fik til opgave at komme med et oplæg til regler for en klageansvarlig i finansielle virksomheder. Arbejdsgruppen foreslog, at der i en bekendtgørelse fastsættes regler om, at alle finansielle virksomheder, som har private kunder, skal udpege en klageansvarlig, der skal være ansvarlig for håndteringen af kundeklager internt i virksomheden. Den klageansvarlige kan både være en person eller en organisatorisk enhed i virksomheden. Bekendtgørelsen om den klageansvarlige er udstedt den 8. december 2006 og træder i kraft 1. april Nye regler om vilkår for ændringer og varsling til erhvervskunder Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder foreskriver i 4, stk. 3 og 4, at vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af gebyrer, renter og andet vederlag, skal angive hvilke forhold, der kan udløse en ændring og regler, om at ændringer i renter, gebyrer m.v. skal varsles. Bestemmelsen finder alene anvendelse på privatkunder. Af regeringsgrundlaget "Nye Mål" fremgår det, at denne beskyttelse også skal udstrækkes til at gælde små og mellemstore virksomheder. Finanstilsynet har efter drøftelse med den finansielle sektor og erhvervsorganisationerne udarbejdet en ændring til god skik bekendtgørelsen, således at 4, stk. 3 og 4 også finder anvendelse i erhvervsforhold, medmindre den erhvervsdrivende og den finansielle virksomhed indgår en individuel aftale herom. Ændringen træder i kraft 1. april 2007.

4 4/ Nye regler om investorbeskyttelse Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MIFID) indeholder en række bestemmelser om god skik og best execution (bedste gennemførelse af en værdipapirhandel). Gennemførelsen af MIFID-direktivets regler på disse områder indebærer, at de gældende regler om god skik og god værdipapirhandelsskik skal ændres. Implementeringen har været behandlet i en arbejdsgruppe under Finanstilsynet med repræsentanter for forbruger- og brancheorganisationer. Arbejdsgruppen har lagt op til, at der udstedes to nye bekendtgørelser: en bekendtgørelse om investorbeskyttelse og en bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer. Bekendtgørelsen om investorbeskyttelse skal erstatte kap. 8 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, der indeholder særlige regler for værdipapirhandlere, og visse bestemmelser i bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik. Bekendtgørelsen skal, foruden det overordnede krav om, at virksomhederne skal behandle deres kunder redeligt og loyalt, indeholde regler om information og krav til den aftale, som værdipapirhandleren indgår med kunden. En værdipapirhandler skal i forbindelse med investeringsrådgivning og porteføljepleje følge "kend din kunde" princippet. Det skal ske ved, at værdipapirhandleren foretager en egnethedstest af kunden. En egnethedstest betyder, at der skal indhentes oplysninger om kundens kendskab, erfaring og økonomiske formåen i relation til værdipapirhandel. Desuden skal værdipapirhandleren, når han udfører eller formidler en ordre, foretage en hensigtsmæssighedsvurdering. Ved en hensigtsmæssighedsvurdering forstås en vurdering af, om produktet er hensigtsmæssigt for kunden. Vurderingen sker ved, at værdipapirhandleren indhenter viden om kundens kendskab til og erfaring med investeringsområdet. Som noget nyt får kunden mulighed for at anmode værdipapirhandleren om kun at modtage, formidle eller udføre en værdipapirhandel (execution only). En sådan umiddelbar ordreudførelse, uden ovenstående hensigtsmæssighedsvurdering, kan dog kun anvendes, når handlen vedrører ikkekomplekse finansielle instrumenter, fx aktier, og kun ved eksplicit anmodning fra kunden. Endelig skal bekendtgørelsen om investorbeskyttelse indeholde regler om den afregningsnota, som skal sendes til kunden i forbindelse med de udførte tjenesteydelser. Den nye bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer skal erstatte reglerne om værdipapirhandleres pligt til "best execution", i bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik.

5 5/10 I den nye bekendtgørelse fastlægges princippet om værdipapirhandleres pligt til at udføre ordrer efter princippet om "best execution". Ved best execution forstås, at der ved udførelsen af modtagne ordrer skal tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses og afregningssandsynlighed, omfang og art. Desuden skal en værdipapirhandler opstille en ordreudførelsespolitik til understøttelse af best execution-forpligtelsen. De nye bekendtgørelser skal være udstedt inden 1. februar 2007 og træde i kraft den 1. november Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Økonomi- og erhvervsministeren fik, med en ændring af lov om finansiel virksomhed i 2005, overført hjemlen til at udstede regler om pengeinstitutters prisinformation til forbrugerne, fra den nu ophævede prismærkningslov. Denne hjemmel er udnyttet til at udstede bekendtgørelse nr. 44 af 24. januar 2006 om information til forbrugerne om priser mv. i pengeinstitutter. Den nye bekendtgørelse afløser Forbrugerstyrelsens skiltningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om skiltning med gebyrer og valutakurser i pengeinstitutter m.v. I den nye bekendtgørelse er der fastsat regler, som sikrer at kunderne får opdaterede og fyldestgørende oplysninger om renter og gebyrer i pengeinstitutternes forretningslokaler og på deres hjemmesider. I tilknytning til bekendtgørelsen er der udstedt en vejledning. 2. Regelanvendelse Finanstilsynet fører efter de finansielle love tilsyn med, at god skik-regler og reglerne om prisinformation overholdes. En forudsætning for, at reglerne giver forbrugerne den tilsigtede beskyttelse og bidrager til fair og loyal konkurrence mellem de finansielle virksomheder, er, at der føres et effektivt tilsyn med disse regler. Finanstilsynets administration af reglerne består af inspektioner, behandling af konkrete sager, information til brugerne og gennemførelse af projekter. 2.1 Inspektioner Finanstilsynet gennemførte i 2004 et "pilotprojekt", hvor der på ca. 20 tilfældigt udvalgte inspektioner i finansielle virksomheder blev stillet 5 spørgsmål om overholdelse af god skik-reglerne.

6 6/10 Erfaringerne fra projektet var bl.a., at inspektioner er et effektivt middel til at afdække overtrædelser, ligesom den direkte kontakt til virksomhederne giver Finanstilsynet mulighed for hurtigt og effektivt at få belyst eventuelle problemer. Finanstilsynet har på den baggrund besluttet, at god skik skal indgå som en integreret del af tilsynets generelle undersøgelsesprogram. Finanstilsynet har endvidere fået tilført ekstraressourcer til at gennemføre inspektioner specifikt vedrørende god skik. Finanstilsynet har i 2006 planlagt og gennemført 20 inspektioner i forskellige finansielle virksomheder. God skik inspektionerne er indgået som en del af en ordinær undersøgelse af virksomheden. Det har betydet, at der er blevet indkaldt materiale om god skik forud for inspektionen, og at inspektionen er blevet gennemført i forbindelse med Finanstilsynets øvrige undersøgelse i virksomheden. Resultatet af inspektionen er blevet afrapporteret på det afsluttende møde med virksomhedens ledelse, og fremgår af den afsluttende rapport. Inspektionerne var fordelt på 10 pengeinstitutter, 6 forsikringsselskaber, 2 realkreditinstitutter, 1 investeringsforening og 1 pensionsselskab. På inspektionerne blev det undersøgt, hvordan den finansielle virksomhed sikrer, at medarbejderne har kendskab til reglerne om god skik, og at bekendtgørelsens informations- og rådgivningsforpligtelser efterleves i den daglige kundekontakt. Desuden var der udvalgt et tema for undersøgelserne i de forskellige typer virksomheder. I pengeinstitutter var temaet information og rådgivning i forbindelse med boliglån. I forsikringsselskaber undersøgtes det, hvordan selskabet efterlever den særlige rådgivningsforpligtelse i 26 i god skik bekendtgørelsen. Som tema for inspektioner i realkreditinstitutter var udvalgt efterlevelse af bekendtgørelsens 2 om en klar arbejdsdeling i tilfælde, hvor virksomheden har indgået en samarbejdsaftale om formidling med en anden finansiel virksomhed. I de to sidste virksomhedstyper, hvor kun en blev foretaget ved inspektion i en virksomhed, var der ikke udvalgt et tema. Ved inspektionerne blev der endvidere gennemgået en række konkrete sager, med henblik på at undersøge, om sagsbehandlingen i virksomheden i praksis følger de forretningsgange, som virksomheden havde redegjort om over for tilsynet. De gennemførte inspektioner har vist, at virksomhederne generelt opfylder bekendtgørelsens krav om at indgå væsentlige aftaler skriftligt, at rådgive på et informeret grundlag og at oplyse kunden om relevante produkter og evt. særlig interesse. Det er imidlertid ikke alle virksomheder, som har skriftlige forretningsgange, der sikrer dette, ligesom det er meget

7 7/10 svingende, i hvilket omfang virksomhederne selv dokumenterer og kontrollerer efterlevelsen. Finanstilsynet vil foretage en evaluering af de gennemførte inspektioner. 2.2 Behandling af konkrete sager Finanstilsynet kan tage sager op på basis af en klage, af egen drift eller efter anmodning fra Det Finansielle Virksomhedsråd eller Forbrugerombudsmanden. Finanstilsynet har siden medio 2004 offentliggjort en statistik over trufne afgørelser, ligesom antallet af behandlede sager samt udfaldet heraf offentliggøres på tilsynets hjemmeside og opdateres månedligt. Antallet af behandlede sager fra 2004 til og med 1. december 2006 fremgår af fig. 1. Af de 98 sager, som Finanstilsynet behandlede i 2006 vedrørte 23 % sager, som klageren burde have sendt direkte til de finansielle ankenævn, idet de vedrørte en konkret tvist om et økonomisk krav. I 33 % af sagerne vurderede Finanstilsynet, at god skik-reglerne var overholdt. Derimod blev der i 4 % af sagerne givet påbud om, at de finansielle virksomheder skulle ændre praksis. 40 % af de behandlede sager henhørte under kategorien "øvrige sager". Denne kategori indeholder blandt andet sager, hvor Finanstilsynet har orienteret klager om lovgivningen eller gældende praksis, samt anonyme henvendelser, som ikke vedrører overtrædelser af reglerne. Fig. 1. Behandlede god skik-sager i 2003, 2004, 2005 og 2006.

8 8/10 Finanstilsynet har siden 1. januar 2005 haft hjemmel til at offentliggøre navnene på finansielle virksomheder, der overtræder god skik-reglerne, under forudsætning af, at offentliggørelsen ikke vil medføre væsentlig skade for den virksomhed, som afgørelsen retter sig imod, ligesom der ikke må offentliggøres fortrolige oplysninger om kundeforhold. Finanstilsynet har i 2006 benyttet denne hjemmel til at offentliggøre en påtale til Elgiganten A/S, som i forbindelse med salg af en tillægsforsikring havde overtrådt 43 i lov om forsikringsformidling, ved ikke at have givet kunden oplysninger om forsikringsaftalens primære indhold. De nuværende regler fastsætter som nævnt ganske snævre grænser for Finanstilsynets adgang til at orientere offentligheden om administrationen af forbrugerbeskyttelsesreglerne og til at give forbrugerne indsigt i, hvilke virksomheder, som overtræder reglerne. Økonomi- og erhvervsministeren vil derfor foretage en revision af reglerne om offentliggørelse i sager om god skik. Formålet med revisionen er at sikre større åbenhed om Finanstilsynets administration af reglerne om god skik og prisoplysning. Der vil blive fremsat lovforslag med ændringer af reglerne for offentliggørelse i lov om finansiel virksomhed i folketingsåret Sager af generel interesse Finanstilsynet offentliggør afgørelser af generel interesse på tilsynets hjemmeside. Af sager af mere generel karakter, som har været behandlet i 2006, kan nævnes: Forpligtelse til at tegne lovpligtige autoansvarsforsikringer Finanstilsynet har behandlet en række sager om den lovpligtige motoransvarsforsikring. Motorkøretøjer skal efter færdselslovens 105, stk. 1, være dækket af en ansvarsforsikring. Samtidig er et forsikringsselskab, der udbyder ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer, forpligtet til at overtage forsikring for enhver forsikringspligtig, der vil underkaste sig selskabets forsikringsbetingelser, fastsat i overensstemmelse med den risiko, der overtages. Det følger af 1 i bekendtgørelse for ansvarsforsikring af motorkøretøjer. Gensidige forsikringsselskaber, som kun tilbyder forsikringer til en nærmere afgrænset kundegruppe, kan dog afvise at tegne en forsikring til en kunde, som ikke tilhører selskabets kundegruppe. Finanstilsynet har vurderet, at de nævnte lovregler indebærer, at et forsikringsselskab ikke må forskelsbehandle personer, som ønsker at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring, og at den skal tegnes på selskabets almindelige forsikringsbetingelser. Selskabet kan derfor ikke fastsætte skærpede vilkår, som ikke er begrundet i risikomæssige hensyn, men i realiteten

9 9/10 alene har til hensigt at få kunden til at forlade selskabet, eller undlade at tegne forsikring i selskabet Aftale betinget af samtykke til markedsføring Finanstilsynet har vurderet, at et pengeinstitut overtræder 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, hvis det kræver, at en kunde skal give samtykke til at modtage markedsføring, som betingelse for at indgå en aftale fx om oprettelse af en konto. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at bestemmelserne om god skik for finansielle virksomheder er begrundet i almene hensyn, herunder forbrugerbeskyttelse. Set fra en forbrugersynsvinkel er det urimeligt, at man skal acceptere at blive påtvunget fremtidig fremsendelse af markedsføringsmateriale, som vilkår for at købe et produkt Ændring af oprindelig aftale, hvis kunden ikke reagerede, var i strid med god skik. Finanstilsynet har vurderet, at et realkreditinstitut overtrådte reglerne om god skik. Baggrunden for sagen var, at instituttet havde indgået aftaler med en række kunder om ydelse af et lån uden rentegaranti. Lånene skulle refinansieres en gang årligt. Det fremgik af pantebrevet, at såfremt låntager ikke traf anden beslutning, ville lånet blive erstattet med et nyt obligationslån med rentetilpasning uden rentegaranti og med fastholdelse af lånets oprindelige løbetid. I forbindelse med refinansiering skrev realkreditinstituttet til kunderne, at lånet ville blive refinansieret med et lån med rentegaranti. Kunderne blev samtidig opfordret til at underskrive og returnere en ny låneaftale. Samtidig oplyste instituttet, at kunder, der ønskede at erstatte det oprindelige lån med et nyt lån uden rentegaranti, selv skulle henvende sig til et pengeinstitut. En del af kunderne undlod at returnere den nye låneaftale, og i disse tilfælde erstattede realkreditinstituttet det oprindelige lån uden rentegaranti med et nyt lån med rentegaranti. Da den oprindelige aftale i pantebrevene var, at lånet skulle refinansieres med samme type realkreditlån som det oprindelige lån, d.v.s. lån uden rentegaranti, handlede instituttet i strid med god skik, da det efterfølgende valgte at omlægge lånet med et lån af en anden type for kunder, som ikke har meddelt, at de ønskede en ændring af den oprindelige aftale. Finanstilsynet vurderede også, at det var en overtrædelse af god skik, at instituttet i brevet til kunderne anførte, at kunder, der ikke ønskede et lån med rentegaranti, skulle henvende sig til et pengeinstitut, idet instituttet dermed tilsidesatte den oprindelige aftale om at forestå refinansieringen Forpligtelse til at tegne lovpligtige hundeforsikringer Finanstilsynet har behandlet en række sager om forsikringsselskaber, der afslog at tegne den lovpligtige hundeansvarsforsikring til personer uden

10 10/10 fast bopæl. Det følger ellers af 2 i bekendtgørelsen om ansvarsforsikring af hunde, at forsikringsselskaber, som er medlem af FAH (Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde), er forpligtet til at tegne de lovpligtige hundeansvarsforsikringer, hvis kunden accepterer selskabets forretningsbetingelser. Finanstilsynet vurderede, at et forsikringsselskab ikke må afvise at tegne lovpligtige hundeansvarsforsikringer, alene fordi kunden ikke har en fast bopælsadresse. I stedet kan selskabet forlange, at kunden enten møder op på selskabet adresse, eller oplyser en c/o-adresse eller poste restante adresse. Et forsikringsselskab må heller ikke nægte at tegne en lovpligtig hundeansvarsforsikring til en kunde, som ikke kan eller vil tilknyttes betalingsservice. Kunderne skal i stedet have mulighed for at få udleveret et girokort, eller betale direkte til forsikringsselskabet. Endelig kan et forsikringsselskab ikke afvise at tegne den lovpligtige hundeansvarsforsikring med den begrundelse, at selskabet fortrinsvis tegner forsikringer for specielle kundegrupper. Hvis et forsikringsselskab kun tegner forsikringer i et lokalområde af landet, kan det dog afvise kunder, som ikke er knyttet til det pågældende område. Tilknytning til et område for personer uden fast bopæl, vil blandt andet kunne være, at vedkommende har en sagsbehandler i en kommune indenfor forsikringsselskabets område. 2.4 Information til forbrugerne Forbrugerstyrelsen og Finanstilsynet gennemførte i slutningen af 2006, i samarbejde med en række organisationer, en informationskampagne, som skulle gøre forbrugerne opmærksom på, at omkostningerne ved at optage et forbrugslån kan variere meget. Derfor skal man som forbruger se på et låns ÅOP (årlige omkostninger i procent). Kampagnen bestod af en mediekampagne på nettet i form af en række små film, der på en humoristisk måde gør opmærksom på, at man skal se efter ÅOP for at få den rigtige pris på et lån, og en hjemmeside, hvor man kan beregne ÅOP på et lån og downloade filmene eller sende dem videre til en ven. Mediekampagnen gav godt 35 mio. eksponeringer af filmene og godt klik videre til kampagnens hjemmeside. Desuden havde hjemmesiden unikke besøgende på seks uger og ca hits. Kampagnens film blev desuden bragt som OBS indslag på DR i løbet af december De blev her set af lige knap 1 mio. seere.

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan med fokus på:

Forbrugerpolitisk strategiplan med fokus på: Forbrugerpolitisk strategiplan med fokus på: Bedre forbrugerregler, som tilskynder den enkelte forbruger og de finansielle virksomheder til i fællesskab at tage ansvar. Større gennemsigtighed, samt Bedre

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager VEJ nr 9489 af 06/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige

Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige I medfør af 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse nr. xx af xx.xx.xxxx om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige

Vejledning til Bekendtgørelse nr. xx af xx.xx.xxxx om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige Vejledning til Bekendtgørelse nr. xx af xx.xx.xxxx om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige Finanstilsynet 9. februar 2016 J.nr. 1910-0008 /SSC Indledning

Læs mere

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Erhvervsudvalget 2009-10 L 175 Bilag 4 Offentligt 27. april 2010 /SNI-ft/cmp-dep Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Den 13. april 2010 blev L

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion Finanstilsynet 7. marts 2005 J.nr.230-0004 Bea/sbu Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion I henhold til den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område (2003) 1 har Finanstilsynet

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Tryg Forsikring A/S Att.: Direktionen Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 5.juli 2017 J.nr. 6075-0003 og 6075-0007 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2 April 2017 Nyhedsbrev Bank & Finans MiFID II og implementeringen i Dansk ret Nyhedsbrevet giver et overblik over implementeringen af MiFID II 1 i Danmark, der sker ad flere tempi og gennem flere lag af

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Au Lov om finansiel virksomhed 43 Finansielle virksomheder skal

Læs mere

God skik for værdipapirhandlere problemstillinger for branchen

God skik for værdipapirhandlere problemstillinger for branchen God skik for værdipapirhandlere problemstillinger for branchen Søren Gade God skik Baggrund for reglerne God skik for værdipapirhandlere 20 og 21 Øvrige bestemmelser Opfølgning og revision af bekendtgørelsen

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Status for forbrugerpolitiske initiativer på det finansielle

Status for forbrugerpolitiske initiativer på det finansielle Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 14. november 2005 Status for forbrugerpolitiske initiativer på det finansielle område 1. Indledning Finanstilsynet afgiver i samarbejde med Forbrugerstyrelsen en rapport

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fokus Lov om finansielle rådgivere

Fokus Lov om finansielle rådgivere Kapitalmarked og finansielle virksomheder 6. november 2013 Fokus Lov om finansielle rådgivere I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Lov om finansielle rådgivere (klik på link), der træder i kraft den 1.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder Bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, 348, stk. 2, 1. pkt., og 373, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, i anordning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Topdanmark Forsikring Att.: Direktionen Borupvang 4 2750 Ballerup 12. september 2017 J.nr.: 6075-0020 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 17. juni 2008. Nr. 515. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Indholdsfortegnelse 1 Resume og konklusioner...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Jeg er blevet stillet to spørgsmål.

Indledning: Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Jeg er blevet stillet to spørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 899 Offentligt [DET TALTE ORD GÆLDER] 17. juni 2014 Talepapir SUU alm. Del Samråd om tegning af forsikringer til personer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder Givið út 13. november 2015 5. november 2015. Nr. 1239. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, som sat

Læs mere

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 18. marts 2015 Ref. CGS J.nr. 5951-0040 Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 11. juli 2008 hedder det: ...

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 11. juli 2008 hedder det: ... Kendelse af 8. juni 2009 (J.nr. 2008-0017408) Omtvistet aktivitet vedrørende rådgivning og vejledning om konkrete prospekter opfylder ikke kravet i lov om finansiel virksomhed 9, stk. 2, 2. pkt. Lov om

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1)

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) BEK nr 928 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. september 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel

Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel Finanstilsynet 26. september 2014 J.nr. 591-0354 Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel virksomhed 1.

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Vi henviser til udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit, udkast til bekendtgørelse

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter BEK nr 157 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0030 Senere ændringer til

Læs mere