Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006"

Transkript

1 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle sektor og forbrugerne. Alle forbrugere har behov for finansielle ydelser, og efterspørger derfor f.eks. ind- og udlån, betalingsformidling, boliglån, forsikringer samt pensionsopsparing. Den enkelte forbruger forventer, at de finansielle virksomheder kan tilbyde de produkter, som forbrugeren efterspørger, og at disse produkter kan leveres på en måde, der dækker forbrugerens behov. Forbrugerne har samtidig en forventning om, at de i forbindelse med etablering af kundeforhold og ved den efterfølgende servicering modtager ordentlig og korrekt information samt retvisende rådgivning. Hvis ikke de finansielle virksomheder imødekommer forbrugernes ønsker i relation til ydelser, information og rådgivning, mindskes tilliden til den finansielle sektor. Derfor er det i alles interesse, at de finansielle virksomheder driver deres forretning ordentligt og redeligt. Når dette er tilfældet, styrkes tilliden til den finansielle sektor, hvilket har betydning for andre brugere af finansielle ydelser, f.eks. investorer og erhvervsvirksomheder. Den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område for er omtalt i regeringens "Vækstredegørelsen '04". Strategiplanen er en opfølgning af den første forbrugerpolitiske strategiplan for 2004, der blev udsendt i slutningen af Der blev her annonceret 16 konkrete initiativer på følgende indsatsområder:

2 2/18 1. Udstedelse af forbrugerregler på det finansielle område (5 initiativer) 2. Håndhævelse og tilsyn af god skik (6 initiativer) 3. Gebyrer, gennemsigtighed og information (5 initiativer) Der er i bilag 1 givet en status over disse initiativer. Udgangspunktet for den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område bygger på det grundlæggende princip om dialog og fælles ansvar mellem virksomheder og forbrugere. Princippet vil give de bedste forbrugerforhold samt sikre, at reglerne får den tilsigtede effekt. Derfor vil de iværksatte initiativer fremme: Bedre forbrugerregler Forbrugervalg og gennemsigtighed Effektivt tilsyn Nedenfor gennemgås initiativerne. 2. Bedre forbrugerregler 2.1 Indledning Som led i Regeringens målsætning om at forbedre forbrugerreglerne på det finansielle område er der i perioden udarbejdet seks god skik bekendtgørelser. Reglerne indebærer, at finansielle virksomheder skal indgå alle væsentlige aftaler med kunderne skriftligt. Har den finansielle virksomhed ydet individuel rådgivning i forbindelse med aftalens indgåelse, skal de væsentlige forudsætninger for rådgivningen nedfældes skriftligt. Herudover skal den finansielle virksomhed som udgangspunkt yde rådgivning, hvis kunden anmoder herom og af egen drift, hvor omstændighederne tilsiger, at der er behov herfor. Rådgivningen skal tilgodese kundens interesser og give kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. God skik reglerne gælder for penge- og realkreditinstitutter, børs- og fondsmæglerselskaber, investeringsforeninger, skades- og livsforsikringsselskaber, herunder arbejdsmarkedspensionsselskaber samt forsikringsmæglere. Senest er der 1. juli 2005 udstedt god skik regler for firmapensionskasser.

3 3/18 Regelsættet betyder f.eks. på realkreditinstitutområdet, at institutterne i særlig grad skal være opmærksom på forbrugerens forhold, når de rådgiver om lån, fordi der eksisterer mange forskellige låneprodukter, såsom rentetilpasningslån, nedsparingslån og afdragsfrie lån. Der kan være stor forskel på, hvilken type lån der er fordelagtigt for den enkelte kunde. Unge førstegangs købere vil typisk have behov for en anden rådgivning end dem, som har været på boligmarkedet i mange år. Ved rådgivning om investering i værdipapirer indebærer regelsættet blandt andet, at den finansielle virksomhed skal kende forbrugerens investeringshorisont og risikoprofil samt forbrugernes ønsker til investeringsstrategi og handelshyppighed. Som eksempel kan tages en forbruger med almindelig indkomstforhold, der skal til at investere i værdipapirer for første gang. Hvis forbrugeren eksempelvis ønsker at investere i aktier, skal pengeinstituttet nedfælde de særlige forudsætninger, der ligger til grund for dette valg. Forsikringsselskaberne har eksempelvis en pligt til at give en retvisende og fyldestgørende rådgivning i de situationer, hvor kunden ønsker at flytte sin pensionsordning til en anden ordning. 2.2 Varsling af rente- og gebyrændringer for mindre erhvevsdrivende Det fremgår af regeringsgrundlaget, at også mindre erhvervsdrivende fremover skal oplyses og varsles om forhold, der kan udløse ændringer af renter og gebyrer. På nuværende tidspunkt er det kun private kundeforhold der er omfattet af varslingsreglerne i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder. Økonomi- og erhvervsministeren nedsatte i foråret 2004 en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at skabe et sammenhængende overblik over gebyrstrukturen i den danske pengeinstitut- og realkreditinstitutsektor. Arbejdsgruppen har bl.a. undersøgt, om pengeinstitutterne i dag giver et passende varsel for rente- og gebyrændringer over for de mindre erhvervsdrivende. Undersøgelsen viser, at flere pengeinstitutter varsler rente- eller gebyrændringer over for deres erhvervskunder. Pengeinstitutterne differentierer dog ikke umiddelbart mellem små, mellemstore og store erhvervsdrivende. Status: Finanstilsynet optager forhandlinger med Finansrådet om at mindre erhvervsdrivende skal omfattes af varslingsreglerne i god skik bekendtgørelsen. Tidsfrist: Forhandlingerne forventes påbegyndt i efteråret 2005, og afsluttes ved årets udgang.

4 4/ Målrettet information I takt med at forbrugerne får flere valgmuligheder, stilles der langt flere informationer til rådighed for den enkelte. Meget af det informationsmateriale, der udsendes, følger af lovgivningen. Alligevel oplever forbrugerne det finansielle område som vanskeligt tilgængeligt. Således påpeger Pensionsmarkedsrådet i sin rapport "Kundeinformation" fra 2004, at mange forbrugere har vanskeligt ved at forstå det materiale, som pensionsselskaberne sender til kunderne og overskue de rettigheder, man som forbruger har. Samme erfaring har forbrugere og finansielle virksomheder samt finansielle ankenævn gjort sig. På den baggrund har Pensionsmarkedsrådet anbefalet, at man i højere grad fokuserer på, hvordan, hvorledes og hvornår informationerne præsenteres. Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde forslag til et regelsæt, der giver mulighed for at præsentere de eksisterende informationskrav på en mere letforståelig måde og på et tidspunkt, hvor kunden har behov herfor. I forbindelse med arbejdet skal de eksisterende informations- og god skik forpligtelser gennemgås. Status: Arbejdsgruppen, som består af myndigheder, erhvervs- og forbrugerorganisationer, skal fremkomme med forbedringer til hvordan informationen præsenteres, samt udarbejde eventuelle udkast til ændringer i lovgivningen. Tidsfrist: Arbejdsgruppen skal senest 30. oktober 2005 afgive en status for arbejdet og der skal senest den 1. juli 2006 være udarbejdet en rapport med forslag til ændring af bekendtgørelser og love. Oversigt over initiativer vedrørende bedre forbrugerregler Optagelse af forhandlinger med branchen om, at mindre erhvervsdrivende skal omfattes af varslingsreglerne i god skik bekendtgørelsen. Tidsfrist ultimo 2005 Arbejdsgruppe skal udarbejde forslag til, hvordan informationskrav kan målrettes kunderne Tidsfrist 1. juli Forbrugervalg og gennemsigtighed 3.1 Indledning Frit forbrugervalg er til fordel for alle. Frit forbrugervalg øger konkurrencen mellem finansielle virksomheder og medvirker til, at finansielle virk-

5 5/18 somheder har større opmærksomhed på kundernes behov. For at kunne træffe de valg, som passer den enkelte, er det vigtigt, at forbrugerne kan gennemskue og sammenligne sektorernes forskellige tilbud. Økonomi- og Erhvervsministeriet har som bebudet i "Vækstredegørelsen 04- konkurrencedygtige vækstvilkår" foretaget en undersøgelse af gebyrstrukturen på penge- og realkreditmarkedet i Danmark, og herunder analyseret hvad de observerede skift i prisdannelsen (fra rentemarginal mod gebyrer) betyder for gennemsigtigheden, forbrugeradfærden og konkurrencen på markedet. Som led i dette arbejde har DMA/Research i december 2004 foretaget en undersøgelse af kundemobiliteten i pengeinstitutsektoren. Undersøgelsen viser, at privatkunder hverken har overblik over karakteren eller størrelsen af de gebyrer og renter, der betales i pengeinstitutterne. Privatkunderne vurderer, at markedet er ugennemskueligt, når det gælder renter og gebyrer. Derfor undersøger de ikke markedet. Samtidig viser undersøgelsen, at privatkunder kræver en besparelse på flere tusinde kroner årligt for at overveje et bankskifte. Den manglende gennemskuelighed kan bl.a. skyldes, at pengeinstitutter typisk offentliggør gebyrer på hjemmesiden. Et enkelt pengeinstitut har endda valgt at offentliggøre omkring 340 gebyrer. 3.2 Nye prisoplysningsregler på pengeinstitutområdet Økonomi- og erhvervsministeren har pr. 1. januar 2005 fået hjemmel til at udstede bekendtgørelser om prisoplysning, for finansielle virksomheder. Et af initiativerne i regeringsgrundlaget er at sikre, at kunderne kan få opdaterede og fyldestgørende oplysninger om gebyrer i pengeinstitutterne. For at øge gennemsigtigheden på rente- og gebyrområdet, udarbejdes der nye regler om, hvilke oplysninger pengeinstitutterne skal give om renter og gebyrer både i forretningslokalet og på deres hjemmeside. De nye prisoplysningsregler afløser Forbrugerstyrelsens skiltningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om skiltning med gebyrer og valutakurser i pengeinstitutter mv. Status: Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Finansrådet, Forbrugerstyrelsen, Forbrugerrådet og Finanstilsynet, der skal udarbejde en ny bekendtgørelse om prisoplysning. Tidsfrist: Bekendtgørelsen skal være udstedt inden den 1. oktober 2005.

6 6/ Nye prisoplysningsregler på realkreditinstitutområdet Realkreditinstitutter har hidtil været omfattet af bekendtgørelse om skiltning med gebyrer og valutakurser i pengeinstitutter m.v. På baggrund af økonomi- og erhvervsministerens hjemmel til at udstede bekendtgørelser om prisoplysning for finansielle virksomheder, skal de gældende forpligtelser for realkreditinstitutterne erstattes af nye prisoplysningsregler på gebyrområdet. Status: Finanstilsynet optager forhandlinger med Realkreditrådet om udstedelse af prisoplysningsregler på gebyrområdet. Tidsfrist: Forhandlingerne forventes påbegyndt i efteråret 2005, og afsluttes medio Fremme af mobilitet på det nordiske område Nordisk Ministerråd har bevilget støtte til et projekt med titlen: "Mobilitet i den nordiske finansielle sektor" med Forbrugerstyrelsen som projektleder. Projektets overordnede formål er at søge løsninger til forbedring af forbrugernes vilkår ved at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Pengeinstitutterne er udvalgt som fokusområde for at afgrænse problemstillingen. Hensigten er at undersøge prisstrukturen på pengeinstitutområdet i Norden, herunder forbrugernes muligheder for at få et overblik over priser og gebyrer samt forbrugernes muligheder for at benytte eller skifte pengeinstitut inden for de nordiske lande. Derudover vil der i undersøgelsen blive set på hvilken betydning pengeinstitutternes loyalitetsprogrammer har for bl.a. forbrugernes mobilitet. Projektets midtvejsresultater skal præsenteres og drøftes på en konference over temaet "Nordiske forbrugermarkeder 2005" som afholdes i København. De endelige resultater vil blive offentliggjort i en rapport. Status: Resultatet af projektet vil blive offentliggjort i en rapport. Rapporten vil indeholde en kort introduktion til det nordiske finansielle marked samt en undersøgelse af forskellige gebyrtyper for en modelfamilie. Rapporten vil også indeholde en undersøgelse af prisstrukturer, herunder udbredelsen af loyalitetsprogrammer og andre kundefastholdelsesprogrammer. Samtidig vil rapporten indeholde en undersøgelse af mobilitet i de største nordiske pengeinstitutter. Tidsfrist: Rapporten forventes offentliggjort primo 2006.

7 7/ Markedet for forbrugslån Der er stor forskel på prisen for at låne penge. Dels råder konkurrencen frit. Dels er der stor forskel på den risiko, som den enkelte låntager påfører långiver. Samtidig er lånelysten blandt forbrugerne stor, og udbuddet meget varieret. Dette gør det vanskeligt for mange dels at overskue mulighederne og dels at overskue de bedst opnåelige og økonomisk mest fordelagtige lånesammensætninger. I Forbrugerstyrelsens "Forbrugerredegørelse 2005" vil der derfor blive sat fokus på markedet for forbrugslån. Status: "Forbrugerredegørelsen 2005" vil indeholde et kapitel om markedet for forbrugslån. Kapitlet vil indeholde en gennemgang af markedet, de relevante aktører, deres produkter og priser. Endvidere indgår resultaterne af en forbrugerundersøgelse om forbrugernes låneoptagelse Tidsfrist: "Forbrugerredegørelsen 2005" forventes offentliggjort ultimo oktober Kortlægning af finansieringsselskaber Lånelysten blandt forbrugerne er stor, og udbuddet af låneprodukter er meget varieret. Lånene bliver bl.a. optaget hos enten finansieringsselskaber, som udbyder kviklån til anskaffelse af mindre forbrugsgoder eller hos de selskaber, hvor kreditten er baseret på kreditkort. Forbrugerstyrelsen vil kortlægge, om finansieringsselskaberne overholder de gældende regler, herunder hvordan der informeres om omkostninger, om disse informationer er korrekte og om kreditaftaleloven i øvrigt er overholdt. Der vil særligt være fokus på selskabernes oplysning om årlige omkostninger i procent (ÅOP). På sigt skal det overvejes, om der skal ske en tilnærmelse af reglerne på området for lån fra ikke finansielle virksomheder med reglerne for finansielle virksomheder. Status: Kortlægningen skal afdække eventuelle problemer på området. På baggrund af resultaterne vil det blive vurderet, om der er behov for opfølgende initiativer Tidsfrist: Kortlægningen vil blive gennemført medio 2005, og vil derefter blive forelagt ministeren for familie- og forbrugeranliggender samt økonomi- og erhvervsministeren.

8 8/ Sammenligningsdatabase på realkreditområdet Realkreditrådet har oprettet en prisguide på sin hjemmeside, hvor der informeres om udgifter i forbindelse med optagelse af ejerskiftelån og tillægslån med et fast låneprovenu for hver af disse. Prisguiden indeholder samlede tal for de forskellige omkostningstyper og opdateres fire gange årligt. Arbejdsgruppen, som har haft til opgave at skabe et sammenhængende overblik over gebyrstrukturen i den danske pengeinstitut- og realkreditinstitutsektor, jf. afsnit 2.2, anbefaler bl.a. at prisguiden med fordel kunne udbygges i takt med, at antallet af realkreditprodukter øges.. Prisguiden kan eventuel være tilgængelig via Boligejer.dk. Status: Der optages forhandling med Realkreditrådet om udbygning af prisguiden. Tidsfrist: Forhandlingerne afsluttes senest 1. marts Pensionsmarkedsrådets rapporter Pensionsmarkedsrådet har i 2005 blandt andet fokus på information og gennemsigtighed og vil i den forbindelse udarbejde tre rapporter. For det første har Pensionsmarkedsrådet set på, hvilke fordele og ulemper der er for kunder, når selskaber foretager bestandsopdelinger og herunder, hvordan kunder får et fornuftigt og fyldestgørende grundlag, når de skal træffe de valg, som en bestandsopdeling medfører. Herudover vil Pensionsmarkedsrådet udarbejde en beskrivelse af unit link ordninger i danske pensionsordninger. Unit link ordninger er ordninger, hvor de investeringsmæssige beslutninger helt eller delvist overlades til den enkelte pensionsopsparer. Derfor rummer unit link særlige udfordringer med hensyn til kundernes forståelse og stiller særlige krav til selskabernes information, vejledning og rådgivning. Endelig vil Pensionsmarkedsrådet se på spørgsmål vedrørende rådgivning, herunder eventuelle samspilsproblemer i relation til offentlige ydelser og rådgivning i forhold til individuelle pensionsvalg. Regeringen vil, når Pensionsmarkedsrådets rapporter foreligger, undersøge, om disse påviser et behov for tiltag til gavn for forbrugerne. Status: Den første rapport om bestandsopdeling er udarbejdet. Rapporten vedrørende unit link og rapporten vedrørende rådgivning forventes at foreligge 2. halvår 2005.

9 9/18 Tidsfrist: Finanstilsynet vil efterfølgende undersøge, om der er et behov for ændringer i lovgivningen. 3.9 Sammenlignende test af udvalgte forsikringsydelse Som en udmøntning af regeringsgrundlaget skal tjenesteydelser løbende overvåges og testes på linie med test af almindelige dagligvarer for at sikre øget gennemsigtighed og bedre klageadgang. Forbrugerredegørelse 2004 viser, at forbrugerne finder, at forsikringsydelser er svært tilgængelige. Derfor får forsikringsydelserne en lav placering på ForbrugerForholdsIndeks 2004, særligt hvad angår forbrugernes tillid til markedet. En sammenlignende forbrugertest af udvalgte forsikringsydelser vil sikre øget gennemsigtighed, og dermed være en hensigtsmæssig hjælp til forbrugerne, når de skal orientere sig på forsikringsmarkedet. Fokus for den sammenlignende forbrugertest er at opsætte en række forsikringsydelser og sammenligne dem ud fra parametre som pris, dækning, vilkår m.m. Yderligere vil en række tværgående spørgsmål blive vurderet som f.eks. risikoen for oversikring ved tegning af rejseforsikring eller tillægsforsikring. Status: Finanstilsynet foretager en test af forsikringsydelser, som skal give forbrugerne med et grundlag at sammenligne forsikringsydelser på baggrund af. Tidsfrist: Testen påbegyndes i efteråret Etablering af ankenævn for forsikringsmæglere Som beskrevet i den forbrugerpolitiske strategiplan 2004 gennemførte regeringen i 2003 en klagenævnsreform, hvor udgangspunktet er, at det offentlige ikke skal involveres i konflikter, som parterne selv kan løse. På den baggrund blev det bl.a. besluttet at danne et ankenævn for forsikringsmæglere, da hele det finansielle sektor skal være dækket af klagenævn. Status: Der har været afholdt møde med brancheorganisationerne og Forbrugerstyrelsen om oprettelse af et ankenævn. Der er ikke nogen afklaring af hvilken type ankenævn, der skal oprettes. Muligheden for, at forsikringsformidlerne kan "leje" sig ind hos Ankenævnet for Forsikring drøftes. Tidsfrist: Ankenævnet forventes etableret medio 2006.

10 10/18 Oversigt over initiativer vedrørende forbrugervalg og gennemsigtighed Udarbejdelse af nye prisoplysningsregler på pengeinstitutområdet. Tidsfrist 1. oktober 2005 Finanstilsynet optager forhandlinger med Realkreditrådet om udstedelse af prisoplysningsregler på gebyrområdet. Tidsfrist: medio 2006 Udarbejdelse af projektet "Mobilitet i den nordiske finansielle sektor" med henblik på at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på de nordiske finansielle markeder. Tidsfrist primo 2006 Forbrugerstyrelsen foretager en kortlægning af forbrugernes gæld i forbindelse med udarbejdelsen af Forbrugerredegørelsen Tidsfrist oktober 2005 Kortlægning af finansieringsselskaber med henblik på at overveje, om reglerne på området for lån af ikke finansielle virksomheder skal tilnærmes reglerne for finansielle virksomheder. Tidsfrist medio 2005 Optagelse af forhandlinger med Realkreditrådet om udbygning af prisguiden. Tidsfrist 1. marts 2006 Pensionsmarkedsrådet foretager en undersøgelse af henholdsvis bestandsopdelinger, unit link ordninger og rådgivning. Tidsfrist ultimo 2005 Gennemførelse af test af udvalgte forsikringsydelser med henblik på at forsyne forbrugerne med et grundlag at sammenligne forsikringer på. Tidsfrist efteråret 2005 Etablering af ankenævn for forsikringsmæglere Tidsfrist medio 2006

11 11/18 4. Effektivt tilsyn 4.1 Indledning Finanstilsynet har efter de finansielle love pligt til at føre tilsyn med, at god skik reglerne overholdes. Et effektivt tilsyn er en forudsætning for, at reglerne får den tilsigtede effekt, idet det både bidrager til fair og loyal konkurrence for de virksomheder, der overholder reglerne, og bidrager til, at de virksomheder, der ikke overholder reglerne, får påbud om at gøre det for fremtiden. I den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område for 2004 er beskrevet flere tiltag vedrørende håndhævelse af og tilsyn med god skik reglerne, jf. bilag 1. Finanstilsynet vil i 2005 bruge erfaringerne fra 2004 til at optimere tilsynet med reglernes overholdelse yderligere. 4.2 Væsentlige aftaler I bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder kræves, at alle væsentlige aftaler skal indgås i papirformat eller på andet varigt medium. Bekendtgørelsen tillader dog, at vilkår, der indgår i selve aftalen, kan fremgå ved en henvisning til separate dokumenter, herunder den finansielle virksomheds almindelige forretningsbetingelser. Status: Som annonceret i den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område i 2004 er Finanstilsynet påbegyndt en undersøgelse af, hvordan de finansielle virksomheder overholder denne bestemmelse. Tidsfrist: Finanstilsynets undersøgelse offentliggøres i Klageansvarlig Regeringen ønsker i henhold til regeringsgrundlaget, at finansielle virksomheder af en vis størrelse skal udpege en klageansvarlig. I de tilfælde, hvor forbrugerne er utilfredse med den finansielle virksomheds behandling er det vigtigt, at forbrugeren ved, hvor i virksomheden de skal henvende sig. For at forbrugerne kan få sikkerhed for, at deres klager håndteres ensartet af virksomheden, vil det være en fordel, hvis utilfredse kunder bliver henvist til en egentlig klageansvarlig Det må i den forbindelse formodes, at de fleste virksomheder allerede i dag har en juridisk afdeling, der behandler kundeklager.

12 12/18 En klageansvarlig vil samtidig betyde, at de finansielle virksomheder vil få mulighed for systematisk at arbejde med klagerne og vejlede de respektive filialer. Status: Der optages forhandling med de finansielle virksomheders brancheorganisationer om indførelsen af en klageansvarlig. Tidsfrist: Forhandlingerne forventes påbegyndt i efteråret 2005 og afsluttes ved årets udgang. 4.4 Styrkelse af information til offentligheden For at være et effektivt tilsyn er det nødvendigt, at offentligheden får kendskab til de sager, der behandles i tilsynet. Finanstilsynet har fra 1. januar 2005 fået mulighed for at offentliggøre navnene på finansielle virksomheder, der overtræder god skik reglerne. Offentliggørelse kan dog ikke ske, hvis det vil medføre væsentlig skade for den virksomhed som afgørelsen retter sig mod, og der må ikke offentliggøres fortrolige oplysninger om kundeforhold. Som et væsentligt bidrag til at sikre offentligheden indblik i tilsynets arbejde på forbrugerområdet, begyndte Finanstilsynet medio 2004 at offentliggøre statistik over trufne afgørelser. Statistikken indeholder oplysninger om antallet af henvendelser fordelt på virksomhedsområde og sagstype. Herudover oplyses om antallet af behandlede sager og udfaldet heraf. Finanstilsynet foretager en månedlig opdatering på antallet af behandlede sager, mens de øvrige oplysninger ajourføres ved årsskiftet. Der har været stor interesse for de offentliggjorte oplysninger. Status: Statistikken vil blive evalueret og evt. forbedret. Finanstilsynet vil, i det omfang der er hjemmel hertil, løbende offentliggøre afgjorte sager. Tidsfrist Evalueringen skal foreligge 1. april Eventuelle ændringer skal være gennemført i løbet af Vejledning i henhold til 71 i lov om finansiel virksomhed Hvis reglerne om god skik for finansielle virksomheder skal have den tilsigtede effekt for forbrugerne er det vigtigt, at virksomhederne har forretningsgange m.v. som medvirker til at sikre, at reglerne overholdes. Det følger af 71, stk. 1, nr. 1-3 i lov om finansiel virksomhed, at en finansiel virksomhed skal have en god administrativ og regnskabsmæssig praksis, skriftlige forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder og fyldestgørende kontrolprocedurer.

13 13/18 Finanstilsynet har på områderne for forsikringsvirksomheder, pengeinstitutter og fondsmæglervirksomheder udstedt en vejledning i henhold til 71, stk. 1, nr. 1-3 i lov om finansiel virksomhed. Vejledningerne indeholder Finanstilsynets fortolkning af denne bestemmelse. Herudover nævnes i vejledningerne en række andre regler, hvor tilsynets praksis på området beskrives og vejledningen kan derfor betragtes som en sammenskrivning af tilsynets praksis på de beskrevne områder. Vejledningerne indeholder ikke omtale af reglerne om god skik for finansielle virksomheder. Hvis det i forbindelse med en undersøgelse konstateres, at vejledningens anvisninger ikke efterleves af en finansiel virksomhed, må det forventes, at Finanstilsynet vil påtale forholdet. I 2004 gennemførte Finanstilsynet det såkaldte "pilotprojekt", hvor der på cirka 20 tilfældigt udvalgte inspektioner blev stillet 5 spørgsmål vedrørende overholdelse af god skik reglerne. Erfaringerne fra projektet er blandt andet, at inspektion er et effektivt middel til at afdække lovovertrædelser på, ligesom den direkte kontakt med virksomhederne giver Finanstilsynet mulighed for hurtigt og effektivt at få belyst eventuelle problemer. Herved sikrer en hurtigere sagsbehandling, som både er i virksomhedernes og forbrugernes interesse. Også i 2005 vil der blive foretaget god skik undersøgelser på stedet. Ligeledes vil der i 2005 ske en udbygning af 71 vejledningerne med god skik. Indarbejdelse af god skik reglerne i vejledningerne vil styrke Finanstilsynets arbejde og dermed bidrage til at sikre forbrugerne, at reglerne om god skik overholdes. Status: De eksisterende vejledninger for finansielle virksomheder skal have tilført afsnit om god skik. Tidsfrist: Arbejdet skal være færdigt senest 1. august 2006.

14 14/18 Oversigt over initiativer vedrørende effektivt tilsyn Finanstilsynet er påbegyndt en undersøgelse af, hvordan de finansielle virksomheder overholder reglen i god skik bekendtgørelsen mht. at alle væsentlige aftaler skal indgås i papirformat eller andet varigt medium. Tidsfrist ultimo 2005 Optagelse af forhandlinger med de berørte brancheorganisationer mht. indførelse af en klageansvarlig i større finansielle virksomheder. Tidsfrist ultimo 2005 Evaluering og forbedring af statistikken over Finanstilsynets afgørelser på god skik området. Tidsfrist evalueringen foreligger 1. april Indarbejdelse af god skik regler i vejledninger i henhold til 71 i lov om finansiel virksomhed. Tidsfrist 1. december Andre forbrugerpolitiske tiltag 5.1 Indledning Foruden de ovennævnte offentlige forbrugerpolitiske tiltag på det finansielle område, har interesseorganisationerne i samarbejde udarbejdet tiltag på det forbrugerpolitiske område. 5.2 Prissammenligningsdatabase på pengeinstitutområdet For at fremme gennemsigtigheden på pengeinstitutområdet er Finansrådet sammen med Forbrugerrådet i færd med at opbygge en prissammenligningsbase, der skal gøre det nemmere for forbrugerne at sammenligne priser m.m. Sammenligningsdatabasen forventes at kunne tages i brug i begyndelsen af Prissammenligningsdatabasen vil bidrage til at give kunden et godt beslutningsgrundlag, når der skal træffes et valg om et bankprodukt. Status: Prissammenligningsdatabase etableres af Finansrådet. Tidsfrist: Primo januar Årlig gebyroversigt på pengeinstitutområdet I december 2004 blev der fremsat et beslutningsforslag (nr. B 98) om at pålægge pengeinstitutterne at oplyse kunden om opkrævede gebyrer m.v. på årsopgørelsen.

15 15/18 For at imødekomme dette forslag har Finansrådet og Forbrugerrådet aftalt, at kunderne fra primo 2007 skal udsende en årlig gebyroversigt på udvalgte områder. Initiativet vil medføre, at forbrugerne oplyses om de årlige udgifter til renter og gebyrer. Herigennem vil forbrugerne få et indblik i, hvilke gebyrer de skal være specielt opmærksomme på, således, at dette kan indgå i deres overvejelser ved valg af pengeinstitut. Samtidig er forbrugerne bedre rustet med en sådan oversigt til at forhandle med pengeinstituttet om, hvad der skal betales for de enkelte produkter. Den årlige gebyroversigt kan samtidig være med til at påvirke forbrugernes adfærd i positiv retning, idet de i tydeligere grad bliver gjort opmærksom på de tilfælde, hvor der betales et unødigt højt gebyr for en ydelse forbrugeren kunne have fået billigere ved at anvende eksempelvis internettet frem for filialen. Status: Årlig gebyroversigt udarbejdes af pengeinstitutterne og udsendes første gang primo Oversigt over initiativer vedrørende andre forbrugerpolitiske tiltag Finansrådet etablerer en prissammenligningsdatabase. Tidsfrist januar 2006 Indførelse af en årlig gebyroversigt til forbrugerne Tidsfrist Primo 2007

16 16/18 Bilag 1: Status for initiativer i den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område. Den første forbrugerpolitiske strategiplan indeholdte 16 konkrete initiativer indenfor områderne: 1. Udstedelse af forbrugerregler på det finansielle område 2. Håndhævelse og tilsyn af god skik 3. Gebyrer, gennemsigtighed og information Status for disse initiativer er følgende: Gennemførte initiativer Ad 1) Udstedelse af forbrugerregler på det finansielle område Udstedelse af god skik regler for investerings- og specialforeninger. Status: Bekendtgørelsen er udstedt den 17. maj 2004 og tilhørende vejledning er udstedt. Udstedelse af god skik regler for arbejdsmarkedspensioner Status: Ny bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, som også medtager arbejdsmarkedspensioner og kollektive forsikringsordninger samt tilhørende vejledning, er udstedt den 27. oktober Ophævelse af forbrugerombudsmandens retningslinjer på det finansielle område. Status: Forbrugerombudsmanden har ophævet alle retningslinjer på det finansielle område. Løbende afholdelse af møder med brugerne af finansielle ydelser og de finansielle ankenævn. Status: Der har været afholdt møder med interessenterne på det finansielle område (ankenævnene, brancheorganisationerne, Forbrugerrådet) og der er aftalt en lignende møderække i Udvalgsarbejde vedrørende modernisering af markedsføringsloven og prismærkningsloven.

Status for forbrugerpolitiske initiativer på det finansielle

Status for forbrugerpolitiske initiativer på det finansielle Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 14. november 2005 Status for forbrugerpolitiske initiativer på det finansielle område 1. Indledning Finanstilsynet afgiver i samarbejde med Forbrugerstyrelsen en rapport

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan med fokus på:

Forbrugerpolitisk strategiplan med fokus på: Forbrugerpolitisk strategiplan med fokus på: Bedre forbrugerregler, som tilskynder den enkelte forbruger og de finansielle virksomheder til i fællesskab at tage ansvar. Større gennemsigtighed, samt Bedre

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 148 Offentligt Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager VEJ nr 9489 af 06/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige

Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige I medfør af 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion Finanstilsynet 7. marts 2005 J.nr.230-0004 Bea/sbu Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion I henhold til den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område (2003) 1 har Finanstilsynet

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Erhvervsudvalget 2009-10 L 175 Bilag 4 Offentligt 27. april 2010 /SNI-ft/cmp-dep Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Den 13. april 2010 blev L

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse nr. xx af xx.xx.xxxx om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige

Vejledning til Bekendtgørelse nr. xx af xx.xx.xxxx om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige Vejledning til Bekendtgørelse nr. xx af xx.xx.xxxx om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige Finanstilsynet 9. februar 2016 J.nr. 1910-0008 /SSC Indledning

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 17. juni 2008. Nr. 515. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Vi henviser til udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit, udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser 2009 1. Indledning Finanstilsynet indledte i marts 2009 en undersøgelse af udvalgte sparekassers rådgivning, salg og markedsføring af

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Tak for invitationen til dette samråd, hvor vi skal drøfte den nye prisportal Tjek Boliglån.

Tak for invitationen til dette samråd, hvor vi skal drøfte den nye prisportal Tjek Boliglån. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 77 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. februar 2017 Samråd i ERU den 7. februar 2017 Spørgsmål

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente

Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente Santander Consumer Bank, Filial af Santander Consumer Bank AS Norge Att.: Filialledelsen Stamholmen 147, 6 2650 Hvidovre 10. oktober 2017 Ref. amv J.nr. 6072-0049 6072-0009 Påbud og påtale om at sikre

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Den 2. juli 2004 I min redegørelse til statsrevisorerne, som var foranlediget af Rigsrevisionens Beretning om Barmarksværkerne 17/01, erklærede jeg, at Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel

Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel Finanstilsynet 26. september 2014 J.nr. 591-0354 Udtalelse om 3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder i forhold til situationer omfattet af 60 a i lov om finansiel virksomhed 1.

Læs mere

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Indholdsfortegnelse 1 Resume og konklusioner...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1)

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1) BEK nr 922 af 29/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter BEK nr 157 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar på Finanstilsynets undersøgelse om information og rådgivning om pensionsforhold ved jobskifte (F&P) har modtaget

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

REDEGØRELSE. om lovovervågning af lov nr. 419 af 9. maj 2006 om juridisk rådgivning

REDEGØRELSE. om lovovervågning af lov nr. 419 af 9. maj 2006 om juridisk rådgivning Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 175 Offentligt Civil- og Politiafdelingen REDEGØRELSE Dato: 1. december 2009 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-46-0001 Dok.: LWI40262 om lovovervågning af lov

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere