Notat om sagsbehandlingsreglerne bag voksenudredningsmetoden på handicap- og udsatte voksneområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om sagsbehandlingsreglerne bag voksenudredningsmetoden på handicap- og udsatte voksneområdet."

Transkript

1 Notat om sagsbehandlingsreglerne bag voksenudredningsmetoden på handicap- og udsatte voksneområdet. DHUV-projektet Socialministeriet og KL Maj

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelle principper for god sagsbehandling Borgerinddragelse Vejledning af borgeren Notatpligt Magtfordrejningslæren Ligheds- og proportionalitetsprincippet Officialprincippet og behandling af oplysninger Inhabilitet Aktindsigt Tavshedspligt Opsummering af princippernes konsekvenser for god sagsbehandling: Lovgivningens betydning i de enkelte faser af sagsbehandlingen Sagsåbning Inhabilitet/kompetence Indsamling af oplysninger Frister i sagsbehandlingen Ret til bisidder eller partsrepræsentant Værge Opsummering af konsekvenser for god sagsbehandling i sagsåbningsfasen: Sagsoplysning Tilstrækkelig oplysning af sagen (Officialprincippet) Behandling af oplysninger Helhedsvurdering af borgerens situation Undgå overoplysning Genanvendelse af oplysninger Vurdering af borgerens langsigtede behov Borgerens oplysningspligt Samtykke ved indhentning og udveksling af oplysninger mellem myndigheder Opsummering af konsekvenser for god sagsbehandling i sagsoplysningsfasen:

3 3.3 Sagsvurdering Partshøring Opsummering af konsekvenser for god sagsbehandling i sagsvurderingsfasen Afgørelse Generelle principper for afgørelser Skriftlige afgørelser Klagevejledning ved skriftlige afgørelser Almindelige klageregler Opsummering af konsekvenser for sagsbehandlingen i afgørelsesfasen Bestilling af social indsats Tilbudsportalen Dialog med udfører Opsummering af konsekvenser for god sagsbehandling i fasen vedrørende bestilling af social indsats Sagsopfølgning Tilsyn Generelt vedr. sagsopfølgning Opsummering af konsekvenser for god sagsbehandling i sagsopfølgningsfasen Sagsafslutning Opsummering af konsekvenser for god sagsbehandling i sagsafslutningsfasen Opsamling på lovgivningsmæssige rammer for sagsbehandlingsmetode Generelle principper for god sagsbehandling God sagsbehandling for hver fase Sagsåbning Sagsoplysning Sagsvurdering Afgørelse Bestilling af social indsats Sagsopfølgning Opsummering af konsekvenser for god sagsbehandling i sagsafslutningsfasen

4 Copyright Deloitte Business Consulting A/S. All rights reserved. Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse af rapporten. Kopiering af rapporten, helt eller delvis, må i hvert enkelt tilfælde kun ske med følgende tydelige kildeangivelse. Kontakt Spørgsmål til denne rapports indhold kan stiles til: Mette Lindgaard, partner, tlf Michael Theill, seniormanager, tlf Om Deloitte Business Consulting Fra idé til virkelighed Deloitte Business Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i et politisk miljø. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Deloitte Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, som er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu med medarbejdere på verdensplan. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Business Consulting A/S Tlf Fax Besøgsadresse Weidekampsgade København S Postadresse Deloitte Business Consulting A/S Postboks København C 4

5 1. Indledning Socialministeriet og KL har i samarbejde udarbejdet voksenudredningsmetoden, som har til formål at understøtte lovmedholdelig og systematisk sagsbehandling på servicelovens område. Notatet har til hensigt at sikre tydelige lovgivningsmæssige pejlemærker i udviklingen af voksenudredningsmetoden. Notatet præsenterer derfor nogle centrale lovgivningsmæssige rammer for sagsbehandlingen på området. Brugeren af notatet skal dog være opmærksom på, at notatet ikke indeholder en fuldstændig beskrivelse af alle regler på det sociale område, herunder i forhold til sagsbehandlingen og afgørelsen. Notatet erstatter derfor ikke love, bekendtgørelser, afgørelser fra blandt andet Ankestyrelsen samt Socialministeriets vejledninger. Efter serviceloven har borgeren krav på at modtage den hjælp, som borgeren efter lovgivningen og kommunalbestyrelsens afgørelse herom har krav på. Det er formålet med metoden at understøtte dette, men det vil selvfølgelig altid i den enkelte sag være afgørende, at lovgivningen er overholdt. Hovedfokus i dette notat er overordnet at beskrive de almindelige krav til god sagsbehandling, herunder reglerne i forvaltningsloven, persondataloven og offentlighedsloven (jf. bilag A), som er indarbejdet i voksenudredningsmetoden. Serviceloven og retssikkerhedsloven indeholder en række procesregler samt regler om tilrettelæggelse af sagsbehandlingen, som supplerer de almindelige krav. De er kun belyst i mindre omfang, da fokus har været på at beskrive de generelle sagsbehandlingsregler. Reglerne om fx magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten er heller ikke medtaget. Indledningsvist præsenteres en række generelle principper for god sagsbehandling. Derefter beskrives, hvilken betydning lovgrundlaget har i de forskellige faser i et typisk sagsbehandlingsforløb på handicap og udsatte voksneområdet, jf. figuren nedenfor. Dermed bidrager notatet til klarhed over lovkrav i de enkelte sagsbehandlingstrin, så voksenudredningsmetoden og redskaberne understøtter lovgivningens krav og intentioner. 5

6 2. Generelle principper for god sagsbehandling Forkortelser: Serviceloven (SL) Retssikkerhedsloven (RL) Persondataloven (PL) Forvaltningsloven (FVL) Offentlighedsloven (OL) I det følgende beskrives de generelle principper for god sagsbehandling, som følger af det overordnede lovgrundlag i serviceloven, retssikkerhedsloven, persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven. Principperne er ikke afgrænsede til bestemte faser eller trin i et sagsbehandlingsforløb, men gælder på tværs af hele sagsbehandlingsforløbet. Udgangspunktet for afgørelser om hjælp og støtte efter serviceloven er, at de ikke er betinget af ansøgning. Det vil sige, at kommunalbestyrelsens pligt til at tilbyde hjælp efter loven indtræder, når der kan konstateres et behov, uanset om behovet konstateres ved ansøgning fra borgeren eller på anden måde. Det betyder eksempelvis, at kommunen skal overveje hjælp til en borger, hvis den bliver opmærksom på, at der kan være et behov for det, fx i forbindelse med kommunalbestyrelsens opfølgning, fx i forbindelse med et tilsynsbesøg. Kommunalbestyrelsen skal vurdere alle de muligheder, der er, for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal også være opmærksom på, om der skal søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter en anden lovgivning. 2.1 Borgerinddragelse Borgerinddragelse er et af de primære krav til sagsbehandlingen og det fastslås, at borgerinddragelse er en væsentlig forudsætning for, at borgeren kan tage ansvar for sin egen situation i forbindelse med sagsbehandlingen (RL 4). Sagsbehandlingsprocessen skal ifølge RL 4 derfor tilrettelægges, så borgeren får mulighed for at medvirke i behandlingen af sin sag. Det er op til myndigheden at tilrettelægge sagsbehandlingen, så borgeren inddrages. For en del af borgerne på handicap og udsatte voksneområdet, gør det sig gældende, at de i begrænset omfang eller slet ikke formår at give udtryk for egne ønsker eller perspektiver eller har vanskeligt derved. Myndighden har altid ansvar for at indsamle de nødvendige oplysninger til behandling af sagen, herunder give borgeren mulighed for at medvirke ved behandling af egen sag i det omfang, det kan lade sig gøre. Jf. vejledningen til retssikkerhedsloven kan borgerinddragelsen understøttes af følgende tiltag: 6

7 Give borgeren kendskab til rettigheder, lokale retningslinjer og rammer, samt informationer der giver en beskrivelse af kommunens tilbud Dialog og gennemsigtighed i sags- og beslutningsprocessen, så det er tydeligt for borgeren, at dennes synspunkter er taget i betragtning. Skriftlige afgørelser kan være en måde at sikre, at borgeren er fuldt oplyst om, hvad der ligger til grund for afgørelsen Give borgeren mulighed for at udtale sig om sagens faktiske oplysninger og indsamlingen af oplysninger. Der er regler om partshøring i forvaltningslovens kapitel 5. I sager, hvor borgeren ikke vurderes at kunne varetage sine egne interesser, skal det overvejes, om pårørende eventuelt kan fungere som partsrepræsentanter. Muligheden for bisidder, partsrepræsentant og værge gennemgås nærmere i afsnit Vejledning af borgeren Myndigheden skal i nødvendigt omfang vejlede og yde bistand borgere, hvis de henvender sig med spørgsmål inden for myndighedens sagsområde (FL 7, stk. 1). Herudover kan det være nødvendigt, at myndigheden på eget initiativ vejleder borgeren. Det gælder særligt om de rettigheder og pligter, som borgeren har i forbindelse med sagsbehandlingsforløbet. 2.3 Notatpligt Kommunen skal notere oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, man har fået mundtligt eller er bekendt med på anden måde. Det gælder i sager, hvor der vil blive truffet afgørelse, hvor oplysningerne er af betydning for sagens afgørelse, og hvor de ikke allerede fremgår af sagens dokumenter (OL 6). Det bør endvidere fremgå, hvem der har skrevet oplysningerne ned. I alle personsager skal der således foreligge en fyldestgørende journalisering og dokumentation for ydelsernes fastsættelse og den foretagne sagsbehandling. 2.4 Magtfordrejningslæren Det forvaltningsretlige princip om saglighed i forvaltningen, magtfordrejningslæren, indebærer, at det offentlige ikke må forfølge usaglige hensyn. Det kan fx være tale om at begunstige borgere fra en 7

8 bestemt bydel. Endvidere er hensynet til kommunens økonomi ikke altid et lovligt hensyn. Kommunen må fx ikke nægte en borger adgang til et socialt tilbud, hvis borgeren opfylder betingelserne herom med henvisning til, at årets budget er opbrugt. 2.5 Ligheds- og proportionalitetsprincippet Lighedsprincippet betyder, at ensartede tilfælde skal behandles ens. Endvidere medfører proportionalitetsprincippet, at hvis forvaltningen kan vælge mellem forskellige foranstaltninger, skal den mindst indgribende foranstaltning vælges. 2.6 Officialprincippet og behandling af oplysninger Det er myndighedens ansvar, at sagen bliver tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse. Samtidig må myndigheden kun indhente oplysninger om forhold, der har direkte betydning for den pågældende sag (FL 32). Indhentede oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik (PL 5, stk. 1). Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål og senere behandling må ikke være uforeneligt med disse formål (PL 5, stk. 2). Ifølge retssikkerhedslovens 5 skal myndigheden sikre, at der sker en behandling af ansøgningen om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes efter den sociale lovgivning, herunder også at der ydes rådgivning og vejledning herom. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning. Der kan være et dilemma mellem at indhente de nødvendige oplysninger vedrørende en konkret ansøgning (PL 5 og FL 32) og samtidig sikre en helhedsorienteret behandling af ansøgningen i forhold til mulighederne efter den sociale lovgivning. En retningslinje for sagsoplysningen kan være, at sagsbehandleren forholder sig til borgerens konstaterede udækkede behov, samt at der alene indhentes oplysninger, der er relevante for at opfylde sagsbehandlingens formål, fx behandling af en ansøgning om hjælp. I nogle tilfælde vil det ikke være tilstrækkeligt, at sagsbehandleren forholder sig til borgerens konstaterede udækkede behov. Det kan fx være tilfældet i forbindelse indsatser med et forebyggende sigte. Det kan være hensigtsmæssigt, at sagsbehandleren i en indledende fase af sagsoplysningen stiller en række brede spørgsmål for på den måde at kunne afgrænse borgerens behov for hjælp. Det forudsætter dog, at sagsbehandleren efterfølgende alene registrerer de oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen. 8

9 2.7 Inhabilitet Hvis afgørelsen er truffet af inhabil person eller myndighed, vil den være ugyldig. Sagsbehandleren er inhabil, hvis den pågældende har en personlig interesse i sagen. En sagsbehandler er desuden inhabil i relation til sager vedr. nære pårørende. 2.8 Aktindsigt Forvaltningsloven indebærer, at borgeren eller dennes repræsentant har ret til at få kopi af de dokumenter, der indgår i sagen, hvis de beder om det. Denne ret omfatter normalt ikke myndighedens interne arbejdsdokumenter eller brevveksling inden for samme myndighed. Hvis myndighedens interne arbejdspapirer/brevveksling indeholder oplysninger vedr. sagens faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, er disse dokumenter omfattet af aktindsigten (FL 12). Herudover er interne papirer, der alene beskriver sagsafgørelsen, omfattet af aktindsigten. Myndigheden bør altid overveje at give aktindsigt i videre omfang efter princippet om meroffentlighed. Der stilles ingen formkrav til anmodning om aktindsigt. Anmodninger om aktindsigt skal besvares inden 10 dage. Alternativt skal det inden for denne frist meddeles borgeren, at der er opstået forsinkelse, og hvornår aktindsigten kan forventes. 2.9 Tavshedspligt Oplysninger, der er beskyttet af tavshedspligt Økonomi Race Religion Misbrug Politiske forhold Seksuelle forhold Strafbare forhold Helbredsmæssige forhold CPR-nummer Listen er ikke udtømmende. Medarbejdere i den offentlige forvaltning har tavshedspligt, når de behandler fortrolige oplysninger, eller når hensyn til private eller offentlige interesser gør det nødvendigt. Hvorvidt en given oplysning er fortrolig, afhænger af sagen. Det er sagsbehandlerens opgave at sikre, at tavshedspligten overholdes (FL 27-31). I sager der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed (FL 29), medmindre: Der er givet samtykke Når det følger af en anden lovhjemmel, at oplysningerne skal videregives Videregivelse af oplysningerne tjener offentlige eller private interesser, der klart overstiger de interesser, der begrunder hemmeligholdelse. 9

10 Der er regler om behandling af oplysninger i persondatalovens kapitel Opsummering af princippernes konsekvenser for god sagsbehandling: Borgerinddragelse: sagsbehandlingsprocessen skal tilrettelægges, så borgeren får mulighed for at medvirke i behandlingen af sin sag (dialog, gennemsigtighed, skriftlige afgørelser, udarbejdelse af handleplaner m.v.) Vejledning: myndigheden har pligt til at yde vejledning til borgeren Notatpligt: myndigheden skal gøre notat om oplysninger vedr. sagens faktiske forhold Magtfordrejning: magtfordrejningslæren indebærer, at det offentlige ikke må forfølge usaglige hensyn Lighedsprincippet: ensartede tilfælde skal behandles ens Proportionalitetsprincippet: den mindst indgribende foranstaltning vælges Officialprincippet: Sagen skal oplyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes afgørelse Behandling af oplysninger: indsamling og senere behandling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål Inhabilitet: den medarbejder, der varetager sagsbehandlingen, må ikke være inhabil i sagen Aktindsigt: borgeren eller dennes repræsentant har ret til at få kopi af de dokumenter, der indgår i sagen, hvis de beder om det Tavshedspligt: medarbejdere i den offentlige forvaltning har tavshedspligt, når de behandler fortrolige oplysninger. 10

11 3. Lovgivningens betydning i de enkelte faser af sagsbehandlingen Sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksneområdet er i voksenudredningsmetoden overordnet opdelt i 6 faser: sagsåbning, sagsoplysning, sagsvurdering, afgørelse, bestilling af social indsats og sagsopfølgning. For hver fase præsenteres i det følgende de dele af lovgrundlaget, som er relevante for sagsbehandlingen med angivelse af en reference til det bagvedliggende regelgrundlag. Notatteksten ligger tæt op af de oprindelige formuleringer i lovgivningen. Præsentationen af hver fase indledes med en kort beskrivelse af de hovedaktiviteter, som typisk foregår i fasen. Beskrivelsen af hovedaktiviteterne er baseret på Deloittes kortlægning af sagsbehandlingen i en række kommuner og er valideret af de 9 deltagende kommuner i DHUV-projektet. Hver fase afsluttes med en opsamling på, hvilke konsekvenser lovkravene har for sagsbehandlingen i den enkelte fase. 3.1 Sagsåbning Sagsåbningsfasen er den første fase i sagsbehandlingsforløbet. Formålet med fasen er at dokumentere selve henvendelsen vedrørende hjælp, sikre at borgeren har henvendt sig det rette sted eller bliver vejledt videre til rette sted, samt evt. etablere den indledende kontakt til borgeren. Sagsåbningsfasen omfatter først og fremmest henvendelse fra borgeren eller andre vedrørende ansøgning om hjælp. Der er ikke særlige formkrav til ansøgninger. En henvendelse kan ikke uden videre afvises, selvom den 11

12 ikke kommer fra borgeren selv. Hvis henvendelsen ikke kommer direkte fra borgeren, men fx fra en pårørende, læge, en sagsbehandler eller et åbent tilbud, kontakter myndigheden borgeren bl.a. med henblik på at bekræfte ønsket om hjælp. Henvendelsen og henvendelsesdato bør i den forbindelse dokumenteres i sagen. I forbindelse med henvendelsen foretages også en screening af ansøgningens relevans (dvs. om borgeren kan ansøge m.v.) og herefter oprettelse af sagen samt evt. aftale om besøg i borgerens hjem eller på en udskrivningskonference Inhabilitet/kompetence Ved henvendelse skal myndigheden være opmærksom på reglerne vedrørende inhabilitet (FVL 3-6). Medarbejderen er inhabil i forhold til en sag, hvis vedkommende selv (eller vedkommendes nærmeste) har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, samt øvrige bestemmelser (FVL 3, pkt. 3-5) der kan stille tvivl om vedkommendes upartiskhed. Bestemmelserne vedrørende inhabilitet skal sikre, at de, der behandler en sag, ikke er partiske. Der må således ikke være fare for, at afgørelsen vil blive påvirket af uvedkommende hensyn Indsamling af oplysninger Myndigheden bør allerede ved henvendelsen orientere borgeren om reglerne for indsamling og registrering af oplysninger hjemlet i persondataloven. Ved indsamling af oplysninger hos den registrerede, skal myndigheden oplyse: 1. Den dataansvarliges identitet og dennes repræsentants identitet 2. Formålet med behandlingen af oplysningerne 3. Yderligere oplysninger der er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser (PL 28). Dette gælder dog kun, hvis den registrerede ikke allerede er bekendt med de registrerede oplysninger. Hvis oplysningerne ikke er indhentet hos den registrerede, skal myndigheden give den registrerede tilsvarende besked, senest når videregivelsen af oplysningerne finder sted (PL 29) Frister i sagsbehandlingen Helt generelt skal den kommunale myndighed fastlægge tidsfrister for sagsbehandlingen, dvs. hvor lang tid der må gå, før der er truffet en afgørelse (RL 3, stk. 2). Fristen regnes normalt fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over eller burde være klar over, at borgeren har behov for hjælp. Der er dog ikke præcise anvisninger på, hvornår fristen skal regnes fra. 12

13 Lovgivningen specificerer ikke nærmere, hvor lange tidsfrister kommunerne bør fastsætte (bortset fra forespørgsler om aktindsigt og begæring om skriftlig begrundelse). Det anbefales, at fristerne afspejler den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i praksis. Kommunerne skal offentliggøre tidsfristerne. Det er god forvaltningsskik at kvittere med brev (pr. almindelig post eller mail, såfremt borgeren har henvendt sig pr. mail). Hvis kommunen ikke kan overholde tidsfristen, skal borgeren have skriftlig besked herom, samt om hvornår en afgørelse kan forventes (RL 3) Ret til bisidder eller partsrepræsentant Borgeren behøver ikke selv at deltage i sagsbehandlingen, men kan lade sig repræsentere af en partsrepræsentant (FL 8). Partsrepræsentanten har beføjelser som part efter forvaltningsloven. Retten til at lade sig repræsentere af andre gælder både i forbindelse med sagsbehandlingen og leveringen af ydelsen. Myndigheden kan kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse. I sager efter serviveloven vil det ofte være en forudsætning for udredningen, at parten medvirker personligt Alternativt kan borgeren lade sig bistå af en bisidder, som borgeren selv vælger. Når der anvendes bisidder, er det borgeren selv, der har status som part Værge Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan varetage interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om et beskikke en værge efter værgemålsloven (SL 82). Der kan iværksættes værgemål for borgere der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender, hvis der er behov for det. Et sådant værgemål kan begrænses til at angå økonomiske forhold eller personlige anliggender (værgemålsloven 5). Personer med værge, der varetager deres økonomiske forhold, er myndige, med mindre de tillige er frataget handleevnen (værgemålsloven 6). Værgen skal inden for hvervets omfang varetage interesserne for den, der er under værgemål. Værger, der varetager økonomiske forhold, skal sørge for, at formuen bevares og giver rimeligt udbytte. Samt at indtægterne anvendes til gavn 13

14 for den, der er under værgemål. Hvis værgen finder det forsvarligt, at den, der er under værgemål, sørger for sine egne behov, kan værgen overlade vedkommende penge til egen rådighed til dette formål (værgemålsloven 24). Er en gift person under værgemål, bestyrer værgen i forening med den anden ægtefælle den del af fællesboet, der er omfattet af værgemålet (værgemålsloven 33). Statsforvaltningerne og forvaltningsafdelingerne fører tilsyn med værgen (værgemålsloven 28) Opsummering af konsekvenser for god sagsbehandling i sagsåbningsfasen: Inhabilitet: Myndigheden skal sikre sig, at medarbejderen, der varetager sagen, ikke er inhabil og sagsbehandleren skal selv bringe sin eventuelle inhabilitet op til sin foresatte. Indhentning af oplysninger: Myndigheden skal i en række tilfælde underrette borgeren ved indhentning af oplysninger Henvendelser/ansøgninger: Henvendelser/ansøgninger om hjælp bør dokumenteres, herunder henvendelsesdato. Tidsfrister: Kommunen skal fastsætte tidsfrister for sagsbehandlingen Oplysning om sagsbehandlingstid: Borgeren skal oplyses om den forventede sagsbehandlingstid, såfremt kommunen ikke kan overholde de fastsatte tidsfrister Bisidder, partsrepræsentant eller værge: Myndigheden bør i forbindelse med sagens åbning være opmærksom på, om borgeren har behov for bisidder, partsrepræsentant eller værge. 3.2 Sagsoplysning I forbindelse med sagsoplysningsfasen belyses borgerens funktionsnedsættelse og ressourcer, ligesom borgeren vejledes på relevante områder, fx om muligheden for at søge øvrige ydelser. Sagsoplysningen omfatter således en afdækning af borgerens behov for hjælp. I denne fase skal det endvidere sikres, at sagsbehandleren har 14

15 tilstrækkelige og relevante oplysninger (uden dog at overoplyse) til efterfølgende at kunne foretage en vurdering og træffe afgørelse. I sagsoplysningsfasen er der derfor særligt fokus på niveauet for sagsoplysning, indhentelse af samtykke og regler for indhentning/- genanvendelse af oplysninger. Sagsoplysningsfasen omfatter typisk gennemførelse af en udredning af borgeren, som evt. kan omfatte indhentning af samtykke, indhentning af supplerende oplysninger fra andre myndigheder samt tilbud om handleplan. Processen vedr. oplysning af sagen varierer alt efter, hvilken type ydelse der er ansøgt om. Ved oplysning af sagen afholdes der typisk et eller flere personlige møder med borgeren og evt. borgerens pårørende. Ofte gennemføres der hjemmebesøg, besøg på tilbud eller hospital, og der kan endvidere indhentes oplysninger fra eksterne parter som fx borgers egen læge, fra hospital, fra specialinstitutioner m.v Tilstrækkelig oplysning af sagen (Officialprincippet) Det er myndighedens ansvar, at sagen bliver tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse. Samtidig må myndigheden kun indhente oplysninger om forhold, der har direkte betydning for den pågældende ansøgning (FL 32, RL 10 og PL 5). I forbindelse med sagsoplysningen skal borgeren inddrages mest muligt, og myndigheden kan bede ansøgeren om at medvirke i indsamlingen af oplysninger (RL 10-11). Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke, må myndigheden træffe afgørelsen på det foreliggende grundlag. Borgeren skal i givet fald have skriftlig besked om konsekvenserne af ikke at medvirke i sagsoplysningen (RL 11b) Behandling af oplysninger Indhentede oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik (PL 5). Dette betyder, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og at senere behandling ikke må være uforeneligt med disse formål (PL 5 stk. 2). Ved afgivelse af samtykke til indhentning af oplysninger, skal formålet med indhentning af oplysninger derfor udtrykkeligt fremgå. Endvidere skal behandling af oplysninger tilrettelægges således, at der foretages fornøden ajourføring af oplysninger (PL 5, stk. 4) Helhedsvurdering af borgerens situation Der skal foretages en helhedsvurdering, således at hjælpen tilrettelægges ud fra en samlet vurdering af borgerens situation (RL 5). Dette 15

16 indebærer, at borgerens sag skal belyses ud fra alle relevante muligheder i den sociale lovgivning og anden lovgivning. Sagsbehandleren behøver ikke at kunne rådgive om alle mulighederne i og uden for det sociale system, men bør kende til dem. Endvidere vil en helhedsvurdering af borgerens situation i en række sager indebære, at borgerens ansøgning skal behandles bredt dvs. ikke kun i forhold til den konkrete form for hjælp, som borgeren har ansøgt om (RL 5). Dette forudsætter, at borgeren ikke har frabedt sig en bredere undersøgelse. Helhedsvurderingen bør tage afsæt i borgerens konstaterede udækkede behov. Sagsbehandleren skal således ikke indhente oplysninger med henblik på, at det kan blive nyttig viden på sigt eller at det vil være nyttig viden for leverandøren Undgå overoplysning Ifølge persondataloven må der kun behandles personoplysninger, hvis det står klart, hvilket formål oplysningerne skal bruges til. Endvidere skal de oplysninger, der behandles, være relevante og må ikke omfatte mere end hvad der er nødvendigt for at opnå formålet (PL 5). Hvis borgeren ikke har andre problemer end det i ansøgningen angivne, skal ansøgningen kun behandles ift. det angivne behov, fx et hjælpemiddel. Dette svarer til FL 32 om, at de ansatte inden for den offentlige forvaltning ikke må skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke har betydning for pågældendes opgaveløsning. Det bemærkes i den forbindelse, at de sociale myndigheders indhentelse af oplysninger både er omfattet af persondataloven og retssikkerhedsloven Genanvendelse af oplysninger Kommunen kan genanvende oplysninger, såfremt disse ikke er forældede. Ved genanvendelse af oplysninger, som myndigheden i forvejen har indsamlet, skal der kun indhentes samtykke, hvis oplysningerne indhentes fra en anden del af myndigheden og kun i ansøgningssager. Det er i denne forbindelse uden betydning, hvorledes myndigheden oprindeligt har fået oplysningerne. Ved genanvendelse af oplysninger gælder, at oplysningerne ikke må anvendes til et formål, der er uforeneligt med det oprindelige formål. (PL 5 stk. 2). 1 Der kan være særlige problemstillinger i forhold til domfældte med foranstaltningsdom, der udmøntes i det sociale system for personer i varetægtssurrogat. 16

17 3.2.6 Vurdering af borgerens langsigtede behov Hvis en borger har brug for at få hjælp i længere tid, skal kommunen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt (RL 6). Det er således vigtigt, at kommunen tidligt i forløbet målretter indsatsen efter de behov borgeren har her og nu samt behovene på længere sigt, med det formål at afværge yderligere problemer for ansøgeren (RL vejledning punkt 49) Borgerens oplysningspligt Borgeren har ikke pligt til at deltage i den initiale sagsoplysning. Hvis borgeren ikke medvirker, skal myndigheden behandle sagen på det foreliggende grundlag, med mindre oplysninger kan indhentes uden samtykke (RL 11 b). Borgeren har dog efterfølgende pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. I den forbindelse er det myndighedens opgave at give en grundig skriftlig beskrivelse af, hvilke typer af ændringer, der kan have betydning for hjælpen (RL 12). Hvis borgeren modtager flere ydelser, skal beskrivelsen dække alle ydelser. Det er vigtigt, at kommunen sikrer sig dokumentation for, at borgeren er oplyst om sin oplysningspligt Samtykke ved indhentning og udveksling af oplysninger mellem myndigheder Som hovedregel skal myndigheden altid have samtykke fra borgeren til at indhente oplysninger fra andre myndigheder, sygehuse mv. (RL 11a- 11c og PL 3-7). Der skal dog ikke indhentes samtykke, når der indhentes oplysninger indenfor samme forvaltningsmyndighed. Det vil sige indenfor en myndighed som organisatorisk og ressortmæssigt har en forholdsvis selvstændig placering, har fælles ledelse og overordnet set samme arbejdsopgaver. På disse områder er adgangen til at udveksle oplysninger dog begrænset af reglerne om tavshedspligt i FL 27 og 29, stk. 2. I visse sager kan myndigheden indhente oplysninger om økonomiske forhold uden samtykke. Myndigheden skal give skriftlig besked om sine muligheder for at indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder, samt fra arbejdsløshedskasser (RL 11a og 12). 11a giver kun myndigheden mulighed for at indhente de oplysninger, der er relevante for den pågældende sag. 17

18 I forbindelse med tilrettelæggelse af omsorgsopgaver kan kommune og sygehus (SL 83-99) udveksle oplysninger om indlæggelse og udskrivning automatisk og uden samtykke (RL 12c) 2. Udveksling af øvrige oplysninger, herunder diagnose, behandling, medicinering mv. kræver borgerens samtykke. Hvis disse oplysninger udveksles, må de kun være tilgængelige for den relevante sagsbehandler samt relevant sundhedspersonale. Videregivelse af helbredsoplysninger kan dog ske mellem sundhedspersoner i kommune og på sygehus uden samtykke, såfremt det sker med henblik på gennemførelsen af videre behandling af borgeren. Det forudsættes, at borgeren informeres om videregivelsen af oplysningerne. Det er tilladt at udlevere oplysninger til apotekerne om navn, CPR-nr. og den personlige tillægsprocent med apoteker vedr. personer, der modtager medicintilskud (RL 14). Oplysninger kan også gives elektronisk og udleveres uden samtykke Opsummering af konsekvenser for god sagsbehandling i sagsoplysningsfasen: Tilstrækkelige oplysninger: Det er myndighedens ansvar at sikre, at sagen bliver tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse God databehandlingsskik: Indhentede oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik Helhedsvurdering: Myndigheden skal sikre, at der foretages en helhedsvurdering af borgerens muligheder Undgå overoplysning: Det er myndighedens ansvar at sikre, at sagen ikke overoplyses Genanvendelse af oplysninger: Kommunen kan genanvende oplysninger, såfremt disse ikke er forældede Vurdering af langsigtede behov: Hvis borgerens behov vurderes at være af langsigtet karakter, skal der foretages en vurdering, af borgerens behov på længere sigt Borgerens oplysningspligt: Borgeren har ikke pligt til at medvirke. Hvis borgeren ikke medvirker, skal myndigheden behandle sagen på det foreliggende grundlag 2 Det bemærkes, at Sundhedsloven har andre og mere restriktive regler for indhentning og videregivelse af oplysninger. 18

19 Ved ændringer hos borgeren: Myndigheden skal beskrive, hvilke typer ændringer der kan have betydning for hjælpen, hvorefter det er borgerens pligt at oplyse herom Samtykke: Som hovedregel skal myndigheden altid have samtykke fra borgeren for at indhente oplysninger fra andre myndigheder 19

20 3.3 Sagsvurdering Sagsvurderingen omfatter sagsbehandlerens stillingtagen til sagen med udgangspunkt i sagsoplysningen. Dvs. en vurdering af, om borgeren er berettiget til en given indsats eller ydelse. I denne fase dokumenteres således de indhentede oplysninger, den faglige vurdering sammenfattes og det afklares hvilken indsats, der vil være det bedste for borgeren. Der gennemføres endvidere partshøring hos borgeren. Afhængig af tilbuddets karakter, sendes indstillingen til tilbuddet, som dernæst vurderer, om de mener at kunne varetage indsatsen i forhold til den enkelte borger og de beskrevne behov. Endvidere sendes indstilling i partshøring hos borgeren. Sagsvurderingsfasen indeholder følgende hovedaktiviteter: faglig vurdering sammenfattes, afklaring af bedst egnet tilbud, evt. handleplan drøftes/skriftlig dialog med borger, indstilling sendes i partshøring hos borgeren, indstilling sendes til afklaring på tilbud, evt. behandling af indstilling i visitationsudvalg/ledelse, imødekommelse af indstilling eller ikke imødekommelse af indstilling samt evt. indhentning af manglende oplysninger. I det følgende beskrives den lovgivningsmæssige ramme for partshøring hos borgeren og om udarbejdelse af handleplan/tilbud herom Partshøring Myndigheden må først træffe afgørelse i en sag, når borgeren (parten) er bekendt med alle oplysninger vedr. sagens faktiske omstændigheder og har haft lejlighed til at udtale sig. Partshøring er kun nødvendig, når der er nye, relevante oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og når disse samtidig er til ugunst for borgeren. Pligten til at partshøre borgeren gælder ikke myndighedens interne materiale og egne vurderinger. Hvis der skal gennemføres partshøring, kan myndigheden fastsætte en frist for afgivelse af borgerens udtalelse (FL 19). Partshøringen behøver ikke at være skriftlig, men kan ske ved et møde med borgeren. Dette skal i givet fald noteres i sagen. Hvis der ikke er gennemført partshøring, kan borgeren forlange at få afgørelsen udsat, indtil borgeren har haft mulighed for at udtale sig i sagen (FL 21). Undlader myndigheden at gennemføre 20

21 en relevant partshøring, er der tale om en sagsbehandlingsfejl, som kan medføre, at afgørelsen bliver ugyldig. Kommunen har som led i indsatsen pligt til at tilbyde borgeren at udarbejde en handleplan for indsatsen, når der ydes hjælp til 1) personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 2) personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder (SL 141). For øvrige borgere skal kommunen skønne, om det vil være hensigtsmæssigt at tilbyde udarbejdelse af handleplan. Ved vurderingen skal der tages hensyn til borgerens ønske om en handleplan, samt karakteren og omfanget af indsatsen. Handleplanen skal angive: 1. Formålet med indsatsen 2. Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet 3. Den forventede varighed af indsatsen 4. Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Handleplanen skal således konkretisere, hvilke mål der er for borgeren, samt hvordan disse tænkes opnået ved indsatsen. Handleplanen bør så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med borgeren. Borgerinddragelse er således et vigtigt element i udarbejdelse af handleplanen Opsummering af konsekvenser for god sagsbehandling i sagsvurderingsfasen Partshøring: Myndigheden må først træffe afgørelse i en sag, når borgeren (parten) er bekendt med alle oplysninger vedr. sagens faktiske omstændigheder Tilbud om handleplan: På nogle områder har kommunen som led i indsatsen pligt til at tilbyde borgeren at udarbejde en handleplan for indsatsen, på andre områder skal kommunen skønne, om det vil være hensigtsmæssigt. Formål og indsatser: Ved udarbejdelse af handleplan skal der opstilles formål og indsatser, der retter sig mod formålet. 21

22 3.4 Afgørelse På baggrund af sagsoplysning og sagsvurdering, træffes der i denne fase en afgørelse. Endvidere fremsendes afgørelsesbrev og ved afslag på ansøgning også en klagevejledning til borgeren. Afgørelsesfasen indeholder følgende hovedaktiviteter: afgørelse udarbejdes, ved bevillingen sendes afgørelsesbrev til borgeren og afgørelsen registreres i journal, ved afslag modtager borgeren en afgørelse og oplyses om klagemulighed. I det følgende beskrives først reglerne vedr. afgørelser og dernæst beskrives borgerens adgang til at klage Generelle principper for afgørelser Afgørelser, der pålægger borgerne byrder eller tillægger dem rettigheder, skal have hjemmel i lovgivningen. Afgørelserne må endvidere ikke stride imod andre regler i lovgivningen eller mod de grundlæggende retsprincipper. Når den daglige administration planlægges og gennemføres, er det væsentligt, at lovgivningens intentioner respekteres, dvs. loven og bekendtgørelsen. De væsentligste elementer ved fortolkningen af loven er: lovens ordlyd, lovens forarbejder, lovens formål, konsekvenser, reglernes kontekst, internationale forpligtelser, Ankestyrelsens praksis samt domsog Ombudsmandspraksis. Endvidere kan der fra ministerielt hold være udarbejdet arbejdsredskaber til fortolkning af lovgivningen, fx vejledninger og cirkulærer. Afgørelserne skal træffes efter en konkret og individuel vurdering. Generelle retningslinjer for tildeling af hjælpen kan ikke tilsidesætte kravet om, at der foretages en individuel vurdering. Når kommunen træffer afgørelser om tilbud efter 101,103, 104, 107 og 108, skal afgørelsen indeholde oplysninger om beslutninger vedrørende den konkrete indsats, der iværksættes og formålet hermed (SL 3) 3. 3 For afgørelser vedrørende Servicelovens 83 gælder, at der af afgørelsen skal fremgå hvilke ansøgninger om hjælp, der er imødekommet 22

23 Afgørelserne skal endvidere indeholde begrundelsen for afgørelsen og hvilke hovedhensyn, der har ligget til grund for afgørelsen, jf. nedenfor. Den enkelte kommunes serviceniveau indgår som grundlag for afgørelser i den forstand, at serviceniveauet udmønter kommunens råderum for egne dispositioner inden for lovens rammer. Derudover er der en række generelle principper for skønsudøvelse i forbindelse med afgørelser: Lovlige kriterier Ligheds- og proportionalitetsprincip Ikke at sætte skøn under en regel. Skønsudøvelse i forbindelse med afgørelser hviler således på de grundlæggende retslige principper Skriftlige afgørelser Der er ikke generelt et krav om skriftlige afgørelser på det sociale område (med undtagelse af 83 i serviceloven), men det er god forvaltningsskik at meddele afgørelser skriftligt. Borgeren kan altid kræve at få en skriftlig begrundelse, medmindre der gives fuldt medhold. Borgeren har først pligt til at rette sig efter en afgørelse, når den er meddelt. En skriftlig afgørelse skal være ledsaget af en begrundelse, medmindre borgeren får fuldstændigt medhold (FL 22). Begrundelsen skal henvise til de retsregler, som afgørelsen er truffet ud fra. Hvis afgørelsen beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen endvidere beskrive de hovedhensyn, der har været afgørende for skønnet (FL 24). Begrundelsen skal desuden om fornødent indeholde en kort redegørelse for de faktiske oplysninger, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Hvis der udarbejdet en skriftlig afgørelse, men der ikke er givet en begrundelse, vil det normalt betyde, at afgørelsen er ugyldig. I bilag B er Ankestyrelsens tjekliste for den gode afgørelse præsenteret Klagevejledning ved skriftlige afgørelser Skriftlige afgørelser, der kan påklages, skal være ledsaget af en fyldestgørende klagevejledning med oplysning om klageinstans, og hvilke der ikke er, samt hvilke former for krav der stilles til leverandørsikkerheden når hjælpen skal leveres (SL 89). 23

24 fremgangsmåde ved indgivelse af klage samt eventuel tidsfrist. Klagevejledningen skal ikke fremsendes, hvis ansøgeren har fået fuldt medhold (FL 25). Som følge af den almindelige vejledningspligt skal myndigheden også vejlede borgeren om klagemuligheder i forbindelse med mundtlige afgørelser samt om muligheden for at få en skriftlig begrundelse (FL 23) Almindelige klageregler Når en borger klager, har kommunen pligt til at genvurdere sagen. Derfor skal klagen først behandles af kommunen. Hvis klagen vedrører 71 eller 72, skal klagen vurderes af kommunens klagenævn, før kommunen selv behandler klagen. Klagerådet vurderer sagerne og videreformidler dem til kommunalbestyrelsen, som træffer afgørelsen. Hvis borgeren ikke får medhold af kommunen, kan klagen videresendes til det sociale nævn (RL 66). Fristen for videresendelse af klager til det sociale nævn er 4 uger, fra klageren har fået afgørelsen. Ankeinstanserne kan se bort fra klagefristerne, hvis der er særlig grund hertil. Kommunens afgørelser kan indbringes for det sociale nævn ( 60), som typisk vil være eneste klageinstans. Hvis en sag skønnes at have principiel eller generel betydning, kan den optages til behandling i Ankestyrelsen ( 63). Der kan ikke klages over serviceniveauet andre steder end i kommunen ( 60). Ankestyrelsens og de sociale nævns afgørelser skal være skriftlige og begrundede ( 70). Ankestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for andre administrative myndigheder (RL 50). Afgørelsen kan derimod indbringes for domstolene og for Ombudsmanden. Hvis der er formelle fejl i sagsbehandlingen, og disse har påvirket afgørelsen, er afgørelsen ugyldig medmindre påstand om mangler kan modbevises. Det er kommunen, der har bevisbyrden. Manglerne kan bl.a. omfatte manglende partshøring, utilstrækkeligt oplysningsgrundlag, manglende inddragelse af borgeren mv Opsummering af konsekvenser for sagsbehandlingen i afgørelsesfasen Individuel vurdering: Afgørelser vedr. ydelsestildeling skal ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering, og hjælpen skal tilrettelægges i samarbejde med borgeren Formålet med indsatsen: Ved afgørelser om tilbud efter 101,103, 104, 107 og 108, skal den konkrete indsats, der iværksættes og formålet hermed, fremgå 24

25 Begrundelse: En afgørelse skal, når den er skriftlig, være ledsaget af en begrundelse, medmindre borgeren får fuldstændigt medhold Skriftlig afgørelse: Det er god forvaltningsskik at udarbejde skriftlige afgørelser til borgerne Klagevejledning: Skriftlige afgørelser skal være ledsaget af klagevejledning Behandling af klage: Når en borger klager, har kommunen pligt til at genvurdere sagen. 3.5 Bestilling af social indsats I denne fase bestilles den ydelse eller den indsats, der er truffet afgørelse om. Formålet med fasen er således at sikre, at kommunen leverer den hjælp, der er truffet afgørelse om, således at borgerens behov imødekommes. Fasen vedrørende bestilling af social indsats indeholder følgende hovedaktiviteter: bestilling udarbejdes/genereres til udfører, evt. andre forvaltninger og jobcenter underrettes. Bortset fra krav relateret til Tilbudsportalen (jf. nedenfor) er der ikke egentlige lovkrav forbundet med fasen vedrørende bestilling af social indsats. De generelle krav til myndighedens ageren gælder dog også for denne del af sagsbehandlingsprocessen. I den forbindelse skal samarbejdet og kommunikationen mellem myndighed og udfører leve op til almindelig god sagsbehandlingsskik Tilbudsportalen Tilbud i Servicelovens 101, 103, 104, skal optages i Tilbudsportalen. Dette gælder både private, kommunale og regionale tilbud (SL 14). Kun tilbud registret i Tilbudsportalen kan indgå i kommunalbestyrelsens forsyning (SL 14 stk. 2), hvorfor tilbud optaget i Tilbudsportalen sætter rammen for mulige tilbud, som sagsbehandlerne kan anvende ved bestillingen af den sociale indsats Dialog med udfører 25

26 Myndigheden skal indgå i en dialog med udfører for at sikre, at udfører kan levere den indsats, der skal til i forhold til borgeren. Særligt for de længerevarende botilbud skal myndigheden sikre sig, at beboersammensætningen er af en sådan karakter, at udfører kan rumme den pågældende nye beboer (SL 108). I forbindelse med bestillingen skal myndigheden sikre sig, at udfører har den nødvendige viden om beboeren. Dette kan fx indebære at borgeren besøger det konkrete tilbud. Endvidere skal myndigheden sikre sig, at udfører får de relevante dokumenter for at varetage indsatsen bedst muligt. Dette vil bero på en vurdering i den konkrete sag, men kan fx være bevillingsskrivelse, handleplan, mål for indsatsen m.v. I forbindelse med samarbejdet med udfører, skal det bemærkes, at private der udfører opgaver på vegne af kommunen, er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres (RL 43) Opsummering af konsekvenser for god sagsbehandling i fasen vedrørende bestilling af social indsats Kommunikation og samarbejde: Myndigheden skal være særligt opmærksom på, at kommunikation og samarbejde med udfører følger principper for god forvaltningsskik Tilbudsportalen: Kun tilbud registret i Tilbudsportalen kan indgå i kommunalbestyrelsens forsyning Nødvendig viden: Myndigheden skal sikre sig, at udfører har den nødvendige viden om borgeren Nødvendige dokumenter: Myndigheden skal sende de nødvendige dokumenter til udfører. 3.6 Sagsopfølgning Formålet med sagsopfølgningsfasen er at sikre, at den leverede indsats lever op til formålet samt at justere indsatsen, såfremt borgerens funktionsniveau eller behov har ændret sig siden afgørelsen. Det overordnede mål med sagsopfølgningen er således det samme som for 26

27 selve servicelovens indsats; at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse eller forbedre livskvaliteten. Sagsopfølgningsfasen indeholder følgende hovedaktiviteter: sagsopfølgning bør defineres i handleplan og bestilling, individuelt tilsyn, samt sagsopfølgning ad hoc, hvis tilbuddet evt. skal ændres eller ved ændringer i borgerens behov. I det følgende beskrives tilsyn og de generelle regler vedrørende sagsopfølgning Tilsyn Kommunen har pligt til at gennemføre tilsyn på tilbuddene, dvs. føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på (RL 16). Derudover har kommunen pligt til at føre tilsyn med personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som i henhold til dom eller kendelse eller som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal undergives tilsyn af de sociale myndigheder (RL 16a) 4. Endelig skal kommunen være opmærksom på, at Ombudsmanden er pålagt at føre tilsyn med artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonventionen fra Artikel 3 lyder at "Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.", det kan derfor være relevant for kommunen at være opmærksom på dette, når der føres tilsyn med tilbud, der fx udøver frihedsberøvelse Generelt vedr. sagsopfølgning Formålet med sagsopfølgningen er at vurdere, om hjælpen lever op til borgerens behov, samt opfange potentielle problemer. Kommunen fastsætter selv opfølgningshyppighed. Kommunen er dog forpligtet til løbende at følge op på de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder formålet. I forbindelse med sagsopfølgningen skal kommunen endvidere være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Også i denne fase er det vigtigt at huske borgerinddragelsen, således at opfølgningen sker ud fra borgerens forudsætninger og i videst muligt omfang i samarbejde med denne (SL 148 stk.2) Opsummering af konsekvenser for god sagsbehandling i sagsopfølgningsfasen 4 Der kan være særlige problemstillinger omkring de domsfældte, da de er visiteret institutionsanbragt. 27

28 Tilsyn: Kommunen har pligt til at føre institutionelt og individuelt tilsyn Opfølgning: Kommunen skal følge op og fastsætter selv opfølgningskadencen. 3.7 Sagsafslutning I forbindelse med sagsafslutning, har kommunale myndigheder pligt til at sikre, at arkivmæssige hensyn varetages. Dette gælder både for papirarkiver og for elektroniske arkivsystemer. Formålet med arkiverne (arkivloven 7) er bl.a.: 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder, 2) at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige offentlige arkivalier, 3) at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål. Når sager skal arkiveres, skal det derfor sikres: adskillelse af, hvad der skal bevares og ikke bevares, orden og systematik i det der skal bevares at denne orden er dokumenteret. Dette sikres ved korrekt anvendelse af de kommunale journaliseringssystemer og god forvaltningsskik. I journaliseringssystemerne kan bevarings- og kassationsbestemmelser indbygges. For personsager gælder, at træffes der afgørelser efter faste regler, skal sagen bevares i 5 år efter seneste kontakt, øvrige afgørelsessager skal bevares i 10 år efter seneste kontakt. Alle personsager for personer født den første i en måned skal bevares. Dette er for at bevare et repræsentativt udsnit af personsager, der kan tjene til historisk værdi. Ved korrekt sagsafslutning sikres det således, at der er styr på myndighedens informationer, dels for at kunne genanvende dem og dels for at kunne dokumentere myndighedens handlinger over for borgere og overordnede myndigheder Opsummering af konsekvenser for god sagsbehandling i sagsafslutningsfasen 28

Underbilag E: Lovgivningsmatrice

Underbilag E: Lovgivningsmatrice Underbilag E: Lovgivningsmatrice Version af den 19/5-2011 2 I det følgende fremstilles en ikke udtømmende liste overlovgivningsfastsatte aktiviteter, samt en mere overordnet matrice for hvilken lovgivning

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015 Demens juridiske udfordringer Inside, 13. januar 2015 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse DUKH-nyt DUKH Nyt: Nr. 10 Januar 2019 Merudgifter efter servicelovens 100 af DUKH-konsulent Inga Petersen Om DUKH-nyt: DUKH har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at formidle vores erfaringer om udviklingen

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kend dine regler. Oplæg for STUDU og FUNE Workshop d. 7. april 2011. Niels Teglbjærg Uddannelses- og Forskningsafdelingen

Kend dine regler. Oplæg for STUDU og FUNE Workshop d. 7. april 2011. Niels Teglbjærg Uddannelses- og Forskningsafdelingen Kend dine regler Oplæg for STUDU og FUNE Workshop d. 7. april 2011 Niels Teglbjærg Uddannelses- og Forskningsafdelingen Disposition Lidt om regelhierarkiet Uni-lov, universiteternes status, de studerendes

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Opsamling på kursus d. 17/18 oktober SANDs BisidderKorps

Opsamling på kursus d. 17/18 oktober SANDs BisidderKorps Opsamling på kursus d. 17/18 oktober 2017 SANDs BisidderKorps Med lov skal man land bygge Lovsamling over vigtigste love på USB Navigation: www.socialjura.dk eller www.retsinformation.dk eller ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Psykiatri og Handicap Den 7. oktober 2014 Program Selvbestemmelsesretten Værgemål Servicelovens bestemmelser Tavshedspligten Selvbestemmelsesretten En grundlæggende

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov Sagsbehandlingspraksis Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov ns indhold Henvendelse og vurdering af henvendelse I Ballerup Kommune varetages sagsbehandlingen

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Tavshedspligt/ Underretningspligt Videregivelse af oplysninger. Barnets Reform Primærsektorens opgaver ift. udsatte børn

Tavshedspligt/ Underretningspligt Videregivelse af oplysninger. Barnets Reform Primærsektorens opgaver ift. udsatte børn Tavshedspligt/ Underretningspligt Videregivelse af oplysninger Barnets Reform Primærsektorens opgaver ift. udsatte børn REFORMERNE Tryghed i opvækst Tidlig indsats Kvalitet i sagsbehandling og indsatsen

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v.

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. Spilleregler For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. For at servicere de politiske partier og disses byrådskandidater til det kommende byrådsvalg på en hensigtsmæssig

Læs mere

Rebild Kommunes administrationsgrundlag for udsatte og handicappede voksne. Udkast, 19. november 2013

Rebild Kommunes administrationsgrundlag for udsatte og handicappede voksne. Udkast, 19. november 2013 Rebild Kommunes administrationsgrundlag for udsatte og handicappede voksne Udkast, 19. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OM ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 4 1.1. SAGSBEHANDLINGENS FORSKELLIGE

Læs mere

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER VEDTÆGT FOR S BORGERRÅDGIVER Kapitel I Generelt om borgerrådgiverfunktionen i Tårnby Kommune 1. Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er etableret med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse 65 e. Stk.

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere