Status og arbejdsplan for replanlægning af GD1 og GD2, tværgående arkitekturafklaringer og ejerfortegnelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status og arbejdsplan for replanlægning af GD1 og GD2, tværgående arkitekturafklaringer og ejerfortegnelsen"

Transkript

1 Bilag 2 MBBL 28. marts 2014 Status og arbejdsplan for replanlægning af GD1 og GD2, tværgående arkitekturafklaringer og ejerfortegnelsen Baggrund Ændringen af GD7 s tidsplan i juni 2013 gav et afledt behov for at efterse og justere tidsplanerne i de øvrige delprogrammer. Det er i første omgang GD1 og GD2, der er berørt, da disse delprogrammer er de første til at udveksle informationer/data via Datafordeleren. Men også de systemer, som har planlagt at bruge Datafordeleren i umiddelbar forlængelse af etableringen, er direkte berørt. Her er der især fokus på de kommunale systemer, som i dag anvender ESR, samt SKAT s brug ifm. ejendomsvurderinger. Der er derfor behov for at gennemføre en replanlægning i GD1 og GD2 for at tilvejebringe en ny samordnet tidsplan for implementeringen og idriftsættelsen i GD1, GD2 og GD7. Samtidig skal der findes en afklaring på en række tværgående arkitekturspørgsmål. Der er især to problemstillinger, som kræver opmærksomhed og som skal afklares for at replanlægningen kan gennemføres: - Fælles håndtering af hændelser/beskeder - Fælles sikkerhedskoncept, herunder brugerrettighedsstyring Sideløbende med replanlægningen skal der ske en afklaring af muligheden for at etablere en enstrenget ejerregistrering i regi af Tingbogen. Dette forudsætter bl.a. lovkrav om tinglysning af alle ejerskifter. Status replanlægning Den 28. november 2013 godkendte Grunddatabestyrelsen grundlaget for igangsættelse af en replanlægning. Replanlægningen af GD1 og GD2 blev igangsat i december 2013 og var planlagt til at forløbe som et intensivt forløb med konsultation af hver enkelt deltagende organisation suppleret med fælles tværgående kvalitetssikring i takt med at arbejdet skred frem. Replanlægningen var planlagt i følgende faser: - Fase 0: Tilrettelæggelse af replanlægningen (december 2013 til ultimo januar 2014) - Fase 1: Fastlæggelse af hovedforudsætninger og skitse til revideret hovedplan (februar 2014) - Fase 2: Detaljeret revision af at alle programdokumenter (målarkitektur, løsningsarkitektur, produktbeskrivelser, arbejdspakker) og fastlæggelse af nye implementeringsplaner (primo marts til medio april) - Fase 3: Genberegning af business case (april-maj) Styregrupperne for GD1 og GD2 drøftede senest status og plan for replanlægningen på styregrupperne den 6. februar. Ved slutningen af fase 1 blev replanlægningen imidlertid sat på stand-by pga. uklarhed om forudsætningen for håndtering af hændelser/beskeder jf. nedenfor.

2 Side 2 af 5 Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der er mange aktiviteter i GD1 og GD2, som ikke bliver påvirket af at replanlægning er sat på stand-by. Arbejdet i GD1 og GD2 er således ikke gået i stå. Håndtering af de arkitekturmæssige afklaringer Parallelt med replanlægningen er der i regi af GD7 arbejdet med en række supplerende arkitekturafklaringer af tværgående karakter. Disse afklaringer er del af replanlægningens forudsætninger. Hovedoverskrifterne herfor er: Sikkerhedskoncept, Serviceprincipper, Struktur og krav til metadata, Udstilling og anvendelse af hændelser/beskeder, Ajourføring og dataanvendelse samt Proces og ansvar ift. services i Datafordeleren. Til at støtte denne proces blev der medio februar etableret et koordinationsudvalg med deltagelse af DIGST (programledelse for hele grunddataprogrammet og GD7), MBBL (programledelse for GD1 og GD2) samt GST med det formål at fremme at arbejdet med disse tværgående problemstillinger, som har vist sig vanskelige at håndtere indenfor at den øvrige programorganisation 1. Ultimo februar blev det klart, at programledelsen for GD7 anbefalede at udveksling af hændelser/beskeder mellem grunddataregistrene baseres på punkt-til-punkt integrationer, hvor det hidtil har været forudsat, at al kommunikation vedr. hændelser/beskeder sker via Datafordeleren. Baggrunden var et ønske om at reducere den tekniske kompleksitet omkring grunddataregistrenes kommunikation med Datafordeleren. Programledelsen for GD1 og GD2 vurderede, at et bortfald af muligheden for fordeling af hændelser/beskeder via Datafordeleren vil være en betydende ændring både ift. samspillet mellem registrene og ift. anvendelsesmulighederne for såvel offentlige som private brugere. Programledelsen vurderede ligeledes, at konsekvenserne af ændringen skulle belyses nærmere inden en eventuel beslutning om at ændre målarkitekturens forudsætninger. Som en naturlig konsekvens blev replanlægningen sat på stand-by i slutningen af fase 1, indtil planlægningsforudsætningerne er klarlagt. Dette blev meddelt styregrupperne for GD1 og GD2 pr. mail den 27. februar. Der er gennemført en analyse af de implikationer, der vil følge af, at GD1 og GD2 anvender en punkt-til-punkt integration. Bl.a. er betydningen for GD1 og GD2 s mål- og løsningsarkitekturer, slutbrugernes behov og gevinstrealiseringen vurderet. Analysen Hændelsesbeskeder - Løsningsmodeller og implikationer af 18. marts er vedlagt som bilag B1 og viser, at der vil være betydelige implikationer ved at anvende punkt-til-punkt integration. De efterfølgende overvejelser i koordinationsudvalget har ført til at det nu anbefales, at Datafordeleren med udgangspunkt i løsningsarkitekturerne for GD1 og GD2 både un- 1 Til orientering kan det oplyses at koordinationsudvalget har arbejdet med følgende emner mhp. at sikre afklaring hurtigst muligt: Ejerfortegnelsen, Hændelser/beskeder, koordineringen med ESR-planerne, Sikkerhedskoncept, Serviceprincipper, Metadata, Ajourføring og dataanvendelse, Proces og ansvar ift. services i Datafordeleren, Sammensatte services, CPR- og CVR-data, Testmiljøer, Etablering af data på Datafordeleren samt enkelte mere fagligt orienterede spørgsmål som Beliggenhedsadresse, Umatrikulerede arealer og Myndighedsliste til DAGI.

3 Side 3 af 5 derstøtter dannelse og distribution af beskeder grunddataregistrene imellem og rettet mod dataanvendere Mht. fælles sikkerhedskonceptet er der i regi af GD7 gennemført et arbejde med inddragelse af projekterne under GD1 og GD2. Det anbefales nu, at etablere en fælles sikkerhedsmodel for single sign-on til opdatering af registre i GD1 og GD2 baseret på en token-baserede systembruger-model. Modellen forventes at kunne imødekomme GD1/GD2 s behov. Anbefalingerne er nærmere beskrevet i bilag B2 Arkitekturmæssige afklaringer vedr. Ejendomsdataprogrammet, Adressedataprogrammet og Datafordeleren af 28 marts, som er et udkast til notat, som tænkes forelagt grunddatabestyrelsen på mødet den 25. april. Notatet beskriver også anbefalinger til en række øvrige arkitekturspørgsmål. Styregruppen anmodes om at give kommentarer hertil jf. indstillingen nedenfor. Ejerfortegnelsen - Status og justering Domstolsstyrelsen og tingslysningsretten har arbejdet med at undersøge muligheden for at knytte Ejerfortegnelsen tættere på Tingbogen mhp.at etablere en enstrenget ejerregistrering i regi af Tingbogen. Domsstolsstyrelsen har ultimo marts oplyst, at der fortsat er udfordringer ifm. at afklare forudsætningerne for, at Ejerfortegnelsen kan etableres i regi af Tingbogen. Det drejer sig bl.a. om ændringer af tinglysningsloven. Domstolsstyrelsen meddelte samtidig, at man ønsker at fastholde det langsigtede mål om en enstrenget ejerregistrering i regi af Tingbogen. Derfor anbefales, at der i første omgang etableres en midlertidig og forenklet ejerfortegnelse i et andet regi. Det er også for en midlertidig og forenklet ejerfortegnelse helt afgørende at denne kan erstatte den funktionalitet, som ESR i dag understøtter ifm. ejerregisteringen, herunder modtagelse af ajourføringsoplysninger fra tinglysningsretten, skifte- og fogedretterne samt registrering/vedligeholdelse af administratoroplysninger. Forretningsviden om ejerregistrering og samspillet med ejendomsbeskatningen mv. ligger i dag i kommunalt regi. Derfor har programledelsen for GD1 forespurgt KL om en tilkendegivelse af, om det vil være en mulighed at arbejde ud fra, at der etableres en forenklet ejerfortegnelse med en kommunal forankring. KL har oplyst, at man ikke umiddelbart kan tage stilling hertil, men er indstillet på at gå i dialog om konkrete løsningsmuligheder. Programledelsen for GD1 forventer snarest at kontakte KL for at afdække mulighederne for etablering af en imidlertid ejerfortegnelse. Det forventes, at der skal laves en foranalyse, som bl.a. beskriver en løsning (teknisk og arbejdsgangsmæssigt), håndteringen af ajourføringsoplysninger fra tinglysningsretten, skifte- og fogedretterne, løsningens økonomi, etablering af relevant hjemmel samt hvornår en forenklet løsning kan være forventes at være udviklet og drift. Programledelse for GD1 vil lægge særlig vægt at sikre en rettidig etablering ift. grunddataprogrammets øvrige behov samt at begrænse risici og omkostninger.

4 Side 4 af 5 Ny arbejdsplan De arkitekturmæssige afklaringer, som anbefalet i bilag 2b, identificerer samtidig en række nye opgaver: Hændelser/beskeder skal beskrives og specificeres på et mere detaljeret niveau end forudsat. Desuden skal hændelsesspecifikationerne på et tidligt tidspunkt cleares med Datafordelerens leverandør. Projekterne skal medvirke til at formulere krav til en fælles tokenbaseret sikkerhedskoncept. Herudover skal der bidrages med vurderinger af omfanget af systemtilpasninger og økonomi ift. den anbefalede model og dennes implikationer på grunddataregistrenes eksisterende sikkerhedskoncepter. Disse opgaver er ikke forudsat i GD1 og GD2 s arbejde med replanlægning, men vil til gengæld være en væsentlig del af grundlaget for GD7 ifm. kontraktindgåelse med den nye leverandør af Datafordeleren i juni. Det er derfor vurderet, at dette arbejde bør prioriteres af hensyn til det samlede grunddataprogram. For GD1 og GD2 har det høj prioritet, at der inden sommerferieperioden gennemføres en tværgående kvalitetssikring af GD1 og GD2 s kravspecifikationer eller grundlaget for kravspecifikationer mhp. at sikre at de forskellige systemer er klar til udbud. Også den detaljerede replanlægning (dvs. fase 2 og 3 jf. tidligere) har prioritet, men det er vurderet at være den opgave, som bedst kan udskydes. Det er endvidere vurderet, at det ikke er muligt at gennemføre alle prioriterede opgaver inden sommerferieperioden. Dels er der logiske sammenhænge, som må respekteres, dels er der begrænset kalendertid, og dels er der begrænsede ressourcer/kompetencer, som middelbart kan løfte opgaverne. Det anbefales således inden sommerferieperioden at fokusere på en tværgående afklaring og specificering af de arkitekturmæssige forhold, som er kritiske ift. GD1/GD2 udbuddene. Derfor prioriteres den tværgående kvalitetssikring af integrationerne mellem GD1 og GD2 s projekter, herunder hændelser, udstillings- og ajourføringsservice samt udstillingsdatamodeller. Konsekvensen heraf vil være at replanlægningens fase 2 og 3 først kan færdiggøres efter sommerferieperioden. Det betyder bl.a. at afklaring af paralleldriftsperioden og fastlæggelsen af behovet for testmiljøer også først kan ske på dette tidspunkt, da opgaverne løses ifm. den detaljerede replanlægning. Det må forventes, at de ekstra opgaver og udskydelserne vil få tids- og ressourcemæssige konsekvenser for gennemførelsen af delprogrammerne. De tidsmæssige konsekvenser vil komme til at fremgå af de reviderede implementeringsplaner og de økonomiske konsekvenser vil blive opgjort ved den efterfølgende genberegning af business casen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at flere projektledere for projekterne under GD1 og GD2 melder projekterne i rød eller gul med henvisning til de manglende afklaringer. Den foreløbige skitse til reviderede implementeringsplaner for GD1 og GD2 (jf. notatet

5 Side 5 af 5 Status for replanlægningen af GD1 og GD2 samt samspillet med GD7 af 22. januar) vil derfor blive udfordret. Indstilling Det indstilles, at styregruppen for GD2 - tager orienteringen om replanlægningens status til efterretning - giver kommentarer til bilag 2b om Arkitekturmæssige afklaringer vedr. Ejendomsdataprogrammet, så evt. behov for justeringer kan indarbejdes inden grunddatabestyrelsens møde den 25. april - tiltræder de prioriteringer, som er anført under afsnittet ny arbejdsplan. Bilag: - Bilag 2a. Hændelsesbeskeder - Løsningsmodeller og implikationer af 18. marts Bilag 2b. Udkast til Arkitekturmæssige afklaringer vedr. Ejendomsdataprogrammet, Adressedataprogrammet og Datafordeleren af 28. marts 2014

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 23. september 2013 Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

GD1/GD2 - Plan for replanlægning 3. kvartal 2014

GD1/GD2 - Plan for replanlægning 3. kvartal 2014 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) 25. juni 2014 Bilag 6 Indledning Baggrund og indhold I Grunddataprogrammet er det besluttet at igangsætte en replanlægning af GD1 og GD2 inkl. samspillet

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, onsdag den 2. april 2014 kl i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, onsdag den 2. april 2014 kl i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bilag 1 Dato: 23. juni 2014 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3715 Sagsbehandler: THJ NOTAT Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, onsdag den 2. april 2014 kl. 14.15 16.15 i Ministeriet

Læs mere

NOTAT. Dato: 10. december 2013 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: KE/THJ

NOTAT. Dato: 10. december 2013 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: KE/THJ Dato: 10. december 2013 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3715 Sagsbehandler: KE/THJ NOTAT Referat af møde i styregruppen for Grunddataprogrammets delprogram 2 Effektiv genbrug af grunddata om adresser,

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Dagsorden for møde i Porteføljestyregruppen

Dagsorden for møde i Porteføljestyregruppen Kontor Fællesoffentligt Datadistribution Dato 15. december 2017 J nr. 7003-0081 /helms Dagsorden for møde i Porteføljestyregruppen Onsdag den 20. december 2017 kl. 11.00-12.30, SDFE mødelok. 0.4 1. Godkendelse

Læs mere

Anbefalingerne har givet anledning til en grunddig drøftelse og refleksion i såvel delprogrammets styregruppe og ledelsen for de enkelte projekter.

Anbefalingerne har givet anledning til en grunddig drøftelse og refleksion i såvel delprogrammets styregruppe og ledelsen for de enkelte projekter. NOTAT Dato: 27. august 2013 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3715 Sagsbeh.: KE/ALE Opfølgende notat på anbefalinger fra Statens IT-projektråd til Delprogram1 (GD1/Ejendomsdataprogrammet) samt it-projekterne

Læs mere

Hændelsesbeskeder - Løsningsmodeller og implikationer

Hændelsesbeskeder - Løsningsmodeller og implikationer Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) 18. marts 2014 Vurdering Dette notat indeholder en vurdering af fordele og implikationer ved følgende løsningsmodeller for udstilling af hændelser/beskeder:

Læs mere

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet Tirsdag den 27. oktober 2015 kl , Geodatastyrelsen mødelok. 0.7

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet Tirsdag den 27. oktober 2015 kl , Geodatastyrelsen mødelok. 0.7 Geodatasamarbejder Den 30. oktober 2015 Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 12.30-14.30, Geodatastyrelsen mødelok. 0.7 Deltagere: Søren Reeberg Nilsen,

Læs mere

Baggrund Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for perioden 8. juni september 2016.

Baggrund Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for perioden 8. juni september 2016. Cover 16. september 2016 /helms, lonor Statusrapportering for projekterne i Adresseprogrammet GD2 Problem Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Der statusrapporteres for afsluttede

Læs mere

Status for replanlægningen af GD1 og GD2 samt samspillet med GD7

Status for replanlægningen af GD1 og GD2 samt samspillet med GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Orientering til styregrupperne for GD1 og GD2 Programledelsen for GD1 og GD2 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 22. januar 2014 Status for

Læs mere

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 26. juni 2014 kl i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 26. juni 2014 kl i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Dato: 3. juli 2014 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3715 Sagsbehandler: THJ NOTAT Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 26. juni 2014 kl. 12.30 14.30 i Ministeriet for By,

Læs mere

Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde.

Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde. Kontor Effektivisering Dato 15. februar 2017 J nr. Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde. Torsdag den 2. februar 2017 kl. 13.15-15.00, SDFE mødelok. 0.3 Helms/Aslen Deltagere: Søren Reeberg Nielsen

Læs mere

Bilag 2 - UDKAST - Cover

Bilag 2 - UDKAST - Cover Bilag 2 - UDKAST - Cover 15. september 2016 BRAHA Revideret plan for test og idriftsættelse af GD1 og GD2 Problem Der er behov for en ny tidsplan for test, implementering og idriftsættelse af GD1 og GD2.

Læs mere

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 19. marts 2015 kl

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 19. marts 2015 kl NOTAT Dato: 25. marts 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: KE+THJ Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 19. marts 2015 kl. 12.30 14.30 Til stede Institution

Læs mere

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 25. juni 2015 kl

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 25. juni 2015 kl NOTAT Dato: 3. juli 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: THJ Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 25. juni 2015 kl. 12.30 14.30 Til stede Institution

Læs mere

Etablering af Ejerfortegnelse - Foranalyse

Etablering af Ejerfortegnelse - Foranalyse Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Etablering af Ejerfortegnelse - Foranalyse Version:

Læs mere

ID Risikoårsag Risikohændelse Effekt Mitigerende handling Ansvarlig. Store dele af den tværgående test går i stå eller forsinkes.

ID Risikoårsag Risikohændelse Effekt Mitigerende handling Ansvarlig. Store dele af den tværgående test går i stå eller forsinkes. Cover Den 15. november 2016 /lonor på testplanens risici Problem I tillæg til den opdaterede testplan for GD1 og GD2 (godkendt 30/9 af GB med forbehold for finansiering) er der udarbejdet et risikobillede.

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

EJENDOMSDATAPROGRAMMET

EJENDOMSDATAPROGRAMMET Grunddataprogrammets delaftale 1: EJENDOMSDATAPROGRAMMET Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sættemøde for projektforum den 13. december 2012 Dagsorden 1. Velkomst og bordrunde, samt

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Arbejdspakkebeskrivelser Tværgående test og kvalitetssikring

Arbejdspakkebeskrivelser Tværgående test og kvalitetssikring Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1 & 2: Ejendomsdata- og Adresseprogrammet Implementeringsplan Arbejdspakkebeskrivelser Version: 0.91 Dato: 30.

Læs mere

Problem Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status.

Problem Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. Cover 10. november 2016 /helms Statusrapportering for projekterne i Adresseprogrammet GD2 Problem Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Styregruppen skal forholde sig til programmets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Grunddataprogrammerne. Georg Bergeton Larsen og Jørgen Grum

Grunddataprogrammerne. Georg Bergeton Larsen og Jørgen Grum Grunddataprogrammerne Georg Bergeton Larsen og Jørgen Grum Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 29. marts 2018 Side 1 Oversigt - Datafordeler (aktiviteter og planer) - Adresser (GD2) - Ejendomme

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

DIGST arkitekturnetværk

DIGST arkitekturnetværk DIGST arkitekturnetværk Tværgående arkitekturdokumenter i grunddataprogrammet (GD1 og GD2) 20. september 2018 Strand & Donslund A/S Vesterbrogade 149 1620 København V www.s-d.dk Baggrund vigtigste grunddataopgaver

Læs mere

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 6. februar 2014 kl. 12:30 til 14:30.

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 6. februar 2014 kl. 12:30 til 14:30. Dato: 11. februar 2013 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3715 Sagsbehandler: KE/THJ NOTAT Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 6. februar 2014 kl. 12:30 til 14:30. Til stede

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) Projektinitieringsdokument (PID) Lovgivning GD1 17.03.2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 STAMDATA... 2 2 PROGRAMMETS FORMÅL MED PROJEKTET... 2 3 AFGRÆNSNING...

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

- Ny baseline for delprogrammets implementering jf. bilag 2-4 (B) - GD1 scopeændring

- Ny baseline for delprogrammets implementering jf. bilag 2-4 (B) - GD1 scopeændring NOTAT Dato: 3. juli 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3565 Sagsbehandler: ALE Referat af møde i styregruppen for Ejendomsdataprogrammet, torsdag den 25. juni 2015 kl. 9:45 11.45 Til stede Institution

Læs mere

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici.

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Cover Den 8. december /lonor på test- og implementeringsplanens risici Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Baggrund I tillæg til den opdaterede testplan

Læs mere

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 11. september 2014 kl i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 11. september 2014 kl i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Dato:. 18. september 2014 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3715 Sagsbehandler: THJ NOTAT Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, torsdag den 11. september 2014 kl. 12.30 14.30 i Ministeriet

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

NOTAT. Dato: 9. oktober 2013 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: KE/THJ

NOTAT. Dato: 9. oktober 2013 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: KE/THJ Dato: 9. oktober 2013 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3715 Sagsbehandler: KE/THJ NOTAT Referat af møde i styregruppen for Grunddataprogrammets delprogram 2 Effektiv genbrug af grunddata om adresser,

Læs mere

Datafordeleren - status, muligheder, udvikling

Datafordeleren - status, muligheder, udvikling Datafordeleren - status, muligheder, udvikling FOSAKO Forårsmøde 2019 København, 21. marts 2019 Leif Hernø, chefkonsulent og projektchef for test og implementering af adresse- og ejendomsdataprogrammet

Læs mere

NOTAT. Dato: 1. november 2013 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: THJ

NOTAT. Dato: 1. november 2013 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: THJ Dato: 1. november 2013 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3715 Sagsbehandler: THJ NOTAT Referat af møde i styregruppen for Grunddataprogrammets delprogram 2 Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Bilag B: Planens test cycles

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Bilag B: Planens test cycles Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Bilag B: Planens test cycles Version: 2.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 19-12-2016

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Datafordeleren - status, muligheder, udvikling

Datafordeleren - status, muligheder, udvikling Datafordeleren - status, muligheder, udvikling Den danske Landinspektørforening Fagligt møde Nyborg, 7. februar 2019 Leif Hernø, chefkonsulent og projektchef for test og implementering af adresse- og ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Bilag C: Organisering og ansvarsfordeling

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Bilag C: Organisering og ansvarsfordeling Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Bilag C: Organisering og ansvarsfordeling Version: 1.9 Status: Klar til godkendelse Oprettet: 27-09-2016

Læs mere

NOTAT. Afbud Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef SKAT Susanne Thorhauge (ST) Kontorchef

NOTAT. Afbud Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef SKAT Susanne Thorhauge (ST) Kontorchef Dato: 4. september 2013 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3715 Sagsbehandler: THJ Dok id:: NOTAT Referat af møde i styregruppen for Grunddataprogrammets delprogram 2 Effektiv genbrug af grunddata om adresser,

Læs mere

Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde.

Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde. Kontor Effektivisering Dato 13. oktober 2016 J nr. 600-00191 Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde. Onsdag den 12. oktober 2016 kl. 09.00-10.00, SDFE mødelok. 0.4 Helms/ Deltagere: Søren Reeberg

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Version: 1.9 Status: Klargjort til styregruppe Oprettet:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, tirsdag den 19. maj 2015 kl

Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, tirsdag den 19. maj 2015 kl NOTAT Dato: 22. maj 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: THJ Referat af møde i styregruppen for Adresseprogrammet, tirsdag den 19. maj 2015 kl. 12.45 14.45 Til stede Institution

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde.

Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde. Kontor Effektivisering Dato 29. september 2016 J nr. 600-00191 Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde. Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.15-11.15, SDFE mødelok. 0.4 Aslen/lonor Deltagere: Søren

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

EJENDOMSDATAPROGRAMMET

EJENDOMSDATAPROGRAMMET Grunddataprogrammets delaftale 1: EJENDOMSDATAPROGRAMMET Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Møde i projektforum den 7. februar 2013 1. Godkendelse af dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Cover til GD1/GD2-stg

Cover til GD1/GD2-stg Cover til GD1/GD2-stg 17. august 2016 BRAHA Revideret plan for test og idriftsættelse af GD1 og GD2 Problem Der er behov for en drøftelse af rammerne for en ny tidsplan for test, implementering og idriftsættelse

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Afbud Digitaliseringsstyrelsen Lis Drejer Schäfer (LDS) Fuldmægtig SKAT Susanne Thorhauge (ST) Kontorchef

Afbud Digitaliseringsstyrelsen Lis Drejer Schäfer (LDS) Fuldmægtig SKAT Susanne Thorhauge (ST) Kontorchef NOTAT Dato: 21. juni 2013 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3715 Sagsbehandler: THJ Dok id: Referat af møde i styregruppen for Grunddataprogrammets delprogram 2 Effektiv genbrug af grunddata om adresser,

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

GD1-GD2-GD7 - Analyse af kritiske afhængigheder

GD1-GD2-GD7 - Analyse af kritiske afhængigheder Analyse af kritiske afhængigheder for henholdsvis Ejendomsdataprogrammet (GD1) og Adresseprogrammet (GD2) jf. ny tidsplan for Datafordeleren (GD7) GD1-GD2-GD7 - Analyse af kritiske afhængigheder Version:

Læs mere

Bilag A Milepælsplan for GD2

Bilag A Milepælsplan for GD2 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A Milepælsplan

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Hovedplan og implementeringsafhængigheder

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Hovedplan og implementeringsafhængigheder Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Hovedplan og implementeringsafhængigheder Version: 0.9 Status: Til godkendelse Oprettet: 11-07-2016 Opdateret:

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Forudsætningsdiagram til BC for Genbrug af adressedata

Forudsætningsdiagram til BC for Genbrug af adressedata Forudsætningsdiagram til BC for Grunddataprogrammets delprogram 2 Business case jf. Grunddatainitiativ 10.2b 13-05-2013 - Version 27 mli@mbbl.dk - Per.Schultz.Eeg@devoteam.com GD2 Adresseprogrammet Sammenhæng

Læs mere

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Bilag A: Testafhængigheder

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Bilag A: Testafhængigheder Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Bilag A: Testafhængigheder Version: 1.9 Status: Klar til godkendelse Oprettet: 27-09-2016 Fil:

Læs mere

Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde.

Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde. Kontor Effektivisering Dato 6. december 2016 J nr. 600-00191 Referat af fælles GD1 / GD2 styregruppemøde. Torsdag den 17. november 2016 kl. 13.15-15.00, SDFE mødelok. 0.3 Helms/Aslen Deltagere: Søren Reeberg

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) Projektinitieringsdokument (PID) v. 1.0 Revisionshistorik Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 05-10-2014 Oprettet Jenan, GST 0.2 12-11-2014 Gennemskrevet afsnit 1 til 9. Jenan, GST 0.3 14-11-2014 Første

Læs mere

Aktstykke nr. 52 Folketinget Finansministeriet. København, den 22. december 2017.

Aktstykke nr. 52 Folketinget Finansministeriet. København, den 22. december 2017. Aktstykke nr. 52 Folketinget 2017-18 52 Finansministeriet. København, den 22. december 2017. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Testplan: Snitflade-, Integrations- og anvendertest

Testplan: Snitflade-, Integrations- og anvendertest Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Testplan: Snitflade-, Integrations- og anvendertest Version: 0.82 Status: Udkast Oprettet: 27-06-2016 Fil: F 5.2 Testplan - Snitflade- Integrations-

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

<navn på proces eller use case>

<navn på proces eller use case> -- AKT 444548 -- BILAG 1 -- [ Bilag B1_Skabelon Integrationstabel ] -- Bilag B1 Integrationstabel Formålet med integrationstabellerne er at danne et samlet overblik over de tekniske integrationer, der

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1706179 Dok. nr.: 595566 Dato: 23-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbene forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere det

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag D: Fælles arkitekturrammer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag D: Fælles arkitekturrammer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag D:

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD november 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD november 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 15. november 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Bilag 3. Implementering af grunddataprogrammet. 16. september 2012

Bilag 3. Implementering af grunddataprogrammet. 16. september 2012 Bilag 3 16. september 2012 Implementering af grunddataprogrammet Med aftalen mellem KL og regeringen om grunddataprogrammet igangsættes implementeringen. Den nærmere organisering og tidsplan for implementeringen

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Referat af møde i styregruppen for Ejendomsdataprogrammet, tirsdag den18. november 2014 kl

Referat af møde i styregruppen for Ejendomsdataprogrammet, tirsdag den18. november 2014 kl NOTAT Dato: 20. november 2014 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3565 Sagsbehandler: KE+ALE Referat af møde i styregruppen for Ejendomsdataprogrammet, tirsdag den18. november 2014 kl. 9.45 11.45 Til stede

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Test GD1, GD2 og GD7 - Status og erfaringer

Test GD1, GD2 og GD7 - Status og erfaringer Kontor Effektivisering/ Fællesoffentlig datadistribution Dato 17. august 2016 Test GD1, GD2 og GD7 - Status og erfaringer /PELLA, LONOR, LEHER Indledning Dokumentet indeholder en fælles GD1, GD2 og GD7

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

- Kort præsentation af 3 løsningsscenarier

- Kort præsentation af 3 løsningsscenarier Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere