Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015"

Transkript

1 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1/GD2 Version: 1.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 22. juni 2015 Fil: Kvalitetssikring af ESR data ift GD1 og GD2 ver 1.1.docx

2 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1/GD2 Indledning Dokumentets scope Dokumentet indeholder en beskrivelse af, hvorledes Matriklens og Ejerfortegnelsens registerindhold kan etableres på baggrund af ESR s registerindhold, samt en beskrivelse af hvorledes tilbagekonvertering til ESR kan håndteres i paralleldriftsperioden. Der findes to underbilag til dokumentet her: Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1/GD2 Bilag A Matriklen, som beskriver de konkrete problemstillinger og konverteringsregler ift. ESR og Matrikel konverteringen. Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1/GD2 Bilag B Ejerfortegnelsen, som beskriver de konkrete problemstillinger og konverteringsregler ift. ESR og Ejerfortegnelse konverteringen. Konverteringsmetode Tilbagekonverteringen til ESR vil omfatte beliggenhedsadresse, bestemt fast ejendom samt ejer- og administratoroplysninger. Eksisterende oplysninger i ESR, som efter konverteringen til Matriklen og Ejerfortegnelsen ikke efterfølgende opdateres i disse grunddataregistre, tilbagekonverteres ikke og bevares uændret i ESR. Dvs. at eksempelvis matrikulært areal eller beliggenhedsadresse kun tilbagekonverteres, når disse opdateres i grunddataregistret. Selve tilbagekonverteringen kan foregår fuldautomatisk, halvautomatisk eller manuelt. Grundlæggende er der tre modeller herfor, som kan være forskellig for de forskelige typer af tilbagekonverteringer og som evt. kan kombineres omkring den enkelte tilbagekonverteringstype. Det drejer sig om følgende: Etablering af et nyt interface baseret på grunddataregistrenes udstillede data på Datafordeleren. Denne model vil kræve ændringer i og omkring modtagersystemet ESR. Der vil her skulle udvikles software, som lytter på hændelser fra Datafordeleren, henter relevante data via Datafordeleren og indlæser disse i ESR s registertabeller. Anvendelse af eksisterende interface. Eksisterende interface til Matriklen og/eller Digital Tinglysning bevares i den nuværende form (kombineret med manuelle processer helt som i dag). Tinglysningsmeddelelser vil blive suppleret med et BFE-nummer. Nuværende arbejdsgange omkring behandling af disse interfaces bevares inkl. hvad der måtte være af manuelle arbejdsgange knyttet hertil. Manuel tilbagekonvertering med hel eller delvis genindtastning i ESR. Dette vil kræve, at data læses/udtrækkes/printes fra grunddata som indtastningsgrundlag til ESR registreringen, hvorefter nye eller ændrede data dobbeltregistreres. Der vil her skulle udarbejdes procedureregler til brug for denne registrering. Eventuelle omkostninger i den anledning drøftes mellem DIGST og KL. Såfremt registreringen samtidig betyder, at der skal lukkes for et eksisterende interface, vil dette skulle implementeres i ESR. Hvorvidt denne tilbagekonvertering foregår fuldautomatisk, halvautomatisk eller manuelt er uden for scope af dette dokument. Dokumentet koncentrerer sig om hvorvidt tilbagekonvertering er mulig ud fra Matriklens og Ejerfortegnelsens registerindhold samt de konverteringsregler, som måtte være knyttet til denne tilbagekonvertering. - 2 af 9 -

3 Grundlæggende forudsætning Det forudsættes, at der etableres en konverteringstabel ifb. ejendomme registreres i Matriklen identificeret med et BFE-nummer, hvor man ud fra et BFE-nummer kan identificere den ejendom i ESR identificeret ved et kommuneejendomsnummer som ejendomsoplysningerne skal tilbagekopieres til. Tabellen vedligeholdes i hele paralleldriftsperioden. Denne konverteringstabel forudsættes tilgængelig både ift. de konverterede ejendomme og ift. de nye ejendomme, som opstår i paralleldriftsperioden. Hvorledes tabellen etableres og driftes er uden for scope af dokumentet her. Økonomien hertil håndteres jf. aftalen mellem DIGST og KL om udfasning af ESR. Ejendomme For at give et indtryk af konverteringsopgavens omfang er der i nedenstående tabel angivet en oversigt over antal ejendomme med er estimat på det forventelige årlige antal ændringer. Der er tale om omtrentlige tal etableret ud fra ESR udtræk samt tal fra den Digitale Tinglysning. Ejendomstype Antal ejendomme i alt Forventet antal årlige ændringer Samlede faste ejendomme Ejerlejligheder Bygninger på fremmed grund i ESR Total Overblik ift. artskoder ESR og BFE i Matriklen Alle etablerede ejendomme i Matriklen tilbagekonverteres til ESR. Forslaget her er at: Samlet fast ejendom sker via det nuværende interface Ejerlejligheder via det nuværende interface til Digital Tinglysning BPFG håndteres manuelt via genindtastning (ca. 100/år) Vurderingen er, at dette vil være det mest omkostningseffektive, dels fordi eksisterende interface udnyttes, dels fordi det vil give færrest ændringer i ESR. Hvad der hhv. udtrækkes og tilbagekonverteres fremgår af nedenstående oversigt. - 3 af 9 -

4 Artskoder Udtræk fra ESR Tilbagekonvertering til ESR 0 Vigtigste matrikel. Nej Ja Evt. via eksisterende interface 1 Andre matrikler på ejendommen Nej Nej Opdeling på artskode 0 og 1 sker i ESR 2 Ejerlejlighed Nej Ja Via Digital Tinglysning 1 3 Bygning på matrikel (lejet grund) Ja Ja Forslag: Manuel genindtastning 4 Del af matrikelnummer (parcel) Nej Nej Konverteres ikke 5 Umatrikuleret areal Nej Nej Der opstår ikke nye umatrikulerede arealer 6 Umatrikuleret havneareal Nej Nej Der opstår ikke nye umatrikulerede arealer 7 Umatrikuleret jernbaneareal Nej Nej Der opstår ikke nye umatrikulerede arealer 8 Bygning på umatrikuleret areal Ja Ja Forslag: Manuel genindtastning 9 Bygning på umatrikuleret havneareal Ja Nej Forslag: Manuel genindtastning under artskode 8, idet Matriklen ikke skelner mellem artskoderne 8, 9 og Bygning på umatrikuleret jernbaneareal Ja Nej Forslag: Manuel genindtastning under artskode 8, idet Matriklen ikke skelner mellem artskoderne 8, 9 og Forskellige former for arealafvigelser Nej Nej Konverteres ikke. Håndteres af ESR/SKAT Midlertidige ejendomme mv. Nej Nej Konverteres ikke. Erstattes af tidlig BFE Etablering af grunddataregistre udtræk fra ESR Beliggenhedsadresse Matriklen etablerer (hvor det er muligt) til enhver BFE en beliggenhedsadresse basereret på ejendommens fysiske beliggenhed og DAR s adresser. Der sker derfor ikke en konvertering af adresser fra ESR til Matriklen 2. Samlet fast ejendom Matriklen er i forvejen master for denne ejendomstype, derfor ingen konvertering fra ESR. Eksisterende SFE-numre ophøjes til at være det autoritative BFE-nummer. BFE-nummeret vil fremover findes i både Matrikel og Tingbog. 1 Tinglysningsretten har ved mail af oplyst at BFE-nummeret ikke giver anledning til ændringer i snitfladen, idet der allerede er taget højde for dette i de eksisterende snitflader. Der skal alene lidt tekstuel ændring til (feltet Ejendomsreference omdøbes til BFE-nummer ), og det forventer Tinglysningsretten kommer med i release 23, der går i produktion den 28. november For ejendomme hvortil der ikke findes en adresse i DAR, kan der være behov for at registrere en beliggenhedsbeskrivelse i klartekst. Det er i den forbindelse ikke afklaret hvorvidt denne kan/skal etableres på baggrund af ESR s eksisterende beliggenhedsadresse. Denne afklaring ser i regi af projekt: Beliggenhedsadresse. - 4 af 9 -

5 Ejerlejlighed I forhold til ejerlejligheder er ESR kun et kopiregister. Masterregister er i dag Digital Tinglysning, hvorfor Matriklens registrering af ejerlejligheder konverteres derfra og ikke fra ESR 3. Matriklen tildeler et entydigt BFE-nummer til Tingbogens ejerlejlighedsregistreringer. BFE-nummeret vil fremover findes i både Matrikel og Tingbog Bygning på fremmed grund Ved opstart af Matriklen som grunddataregister over BPFG skal Matriklens dataindhold etableres på baggrund af de på opstartstidspunktet eksisterende registreringer af BPFG i ESR. Både Digital Tinglysning og ESR har i dag registreret BPFG. Der er et stort sammenfald i disse registreringer, men der er også forskelle. Arbejdet med datavask har vist, at en maskinel match grundet disse forskelligheder ikke er mulig. Da ESR s registreringer danner grundlaget for beregning af ejendomsværdiskatten, baseres Matriklens registreringer af BPFG på ESR s registreringer af BPFG. Matriklen tildeler et entydigt BFE-nummer til disse BPFG Udtræksmodellen består i, at KMD ifb. etableringen af BPFG i Matriklen leverer et udtræk fra ESR af BPFG (artskoderne 3, 8-10, 33 og 38-40). BPFG beliggende på et umatrikuleret areal tildeles et BFE-nummer, således disse indgår i Matriklens ejendomsregistrering på en måde, så andre grunddataregistre mv. kan referere til en sådan BPFG gennem et BFE-nummer. I Matriklen skelnes ikke mellem umatrikuleret areal, umatrikuleret havneareal og umatrikuleret jernbaneareal. De vil alle blive håndteret og registreret i Matriklen som beliggende på umatrikuleret areal. Ejerfortegnelsen Ejerfortegnelsen skal sikre, at der tilknyttes ejere og eventuelle administratorer til alle ejendomme registreret i Matriklen identificeret med et BFE-nummer. ESR-ejendomme, der ikke er etableret i Matriklen, er uden for scope. Datagrundlaget til etablering af Ejerfortegnelsen hentes fra ESR s registreringer på konverteringstidspunktet. Ejerfortegnelsen etablerer et udtræk fra ESR af ejere- og administratorer. Findes der ejendomme i ESR, som ikke er registreret i Matriklen identificeret ved et BFE-nummer, konverteres ejere og administratorer ikke. Tilbagekonvertering til ESR Tilbagekonverteringen til ESR vil omfatte beliggenhedsadresse, bestemt fast ejendom samt ejer- og administratoroplysninger. Eksisterende oplysninger i ESR, som efter konverteringen til Matriklen og Ejerfortegnelsen ikke efterfølgende opdateres i grunddataregistret, bevares uændret i ESR. Disse oplysninger omfattes ikke af en tilbagekonvertering. Beliggenhedsadresse Til alle BFE-numre i Matriklen vil der være tilknyttet en beliggenhedsadresse med oplysninger om hvilken kommune ejendommen administrativt tilhører. Tilbagekonvertering til ESR baseres på denne beliggenhedsadresse. 3 GST leverer ifb. Datavasken en liste over hor match mellem Digital Tinglysning og ESR ikke har været mulig. - 5 af 9 -

6 Bemærk: Beliggenhedsadresse er ikke en del af det nuværende Matrikel-ESR interfaces. Beliggenhedsadresse skal ifb. tilbagekonverteringen hentes fra en service på Datafordeleren. Dette betyder, at der enten skal laves et maskinelt interface, som læser denne adresse på Datafordeleren og opdaterer ESR, eller at der skal laves en brugergrænseflade, som kan vise beliggenhedsadressen for den medarbejder, som manuelt så skal opdatere beliggenhedsadressen i ESR via den eksisterende ESR/Structura brugergrænseflade. Samlet fast ejendom Tilbagekonvertering fra Matrikel til ESR foretages efter de helt samme regler, som anvendes i dag bortset fra at SFE-nummeret ophøjes til at være et BFE-nummer. Enten anvendes det nuværende Matrikel-ESR interface eller også kan de helt samme informationer hentes fra en service på Datafordeleren eller manuelle indtastninger på grundlag af papirudskrifter. Anvendes det nuværende interface findes der tre modeller for tildeling af ejendomsnummer i ESR: 1. Som i dag: Landinspektøren henter i kommunen ejendomsnummer til nye ejendomme. Ejendomsnumre videregives til GST via MIA og tilbageleveres til ESR via eksisterende snitflade. 2. GST videregiver SFE-ændringer til ESR via eksisterende snitflade, men uden ejendomsnummer. ESR udvides med funktionalitet til matche ejendomme på BFE-nummer samt tildeling af ejendomsnummer til nye ejendomme. 3. GST videregiver SFE-ændringer til ESR via eksisterende snitflade, men uden ejendomsnummer. Inden indlæsning i ESR tilføjes udtrækket med udgangspunkt i konverteringstabellen et ejendomsnummer, hvorefter udtrækket indlæses i ESR efter samme model som i dag. Det anbefales at anvende model 2 eller 3. Model 1 vil have som konsekvens, at en manuel proces med papirudveksling mellem landinspektør og kommunen skal genindføres - en proces som ellers digitaliseres ifb. Grunddataprogrammet. Ejerlejlighed Fremadrettet vil det være GSTs registrering i Matriklen, der resulterer i, at en ejendom er opdelt i ejerlejligheder.fremadrettet vil fordelingstal være valideret af Matriklen, således Digital Tinglysnings registrering på en ejendom samlet set vil være lig 100 %. Dvs. en kvalitetsforbedring ift. den nuværende registrering i Tingbogen. Matriklen tildeler de enkelte ejerlejligheder et entydigt nummer inden for en SFE. Tilbagekonverteringen til ESR kan baseres på det nuværende interface mellem ESR og Digital Tinglysning. Alternativ kande relevante oplysninger hentes fra en service på Datafordeleren, men det vil kræve større ændringer omkring ESR. Jf. aftale mellem DIGST og KL om fremgangsmåde for udfasning af ESR afklares det i andet regi, om og i hvor høj grad ESR fortsat skal modtage og behandle tinglysningsmeddelelser i relation til Ejerlejligheder. En forudsætning for en fortsat anvendelse af tinglysningsmeddelelser er at BFE-nummeret bliver synligt for brugere af ESR/Structura brugergrænsefladen. Tinglysningsmeddelelserne vil indeholde BFEnummer, men ikke ejendomsnummer. Bygning på fremmed grund (BPFG) I Matriklen skelnes ikke mellem umatrikuleret areal, umatrikuleret havneareal og umatrikuleret jernbaneareal. De vil alle blive håndteret og registreret i Matriklen som beliggende på umatrikuleret areal. Derfor vil artskoderne 9 og 10 ikke blive etableret ifb. tilbagekonverteringen. Alle BPFG på umatrikulerede arealer vil blive til artskode af 9 -

7 I praksis vil alle nye BPFG i Matriklen være endelige fra start (artskode 3 og 8), hvorfor der fremover ikke vil være foreløbigt oprettede BPFG (artskode 33, 38, 39 og 40). Bemærk: BPFG er ikke en del af det nuværende Matrikel-ESR interface. Der vil derfor være behov for at etablere et nyt interface, såfremt konverteringen skal håndteres maskinelt. Et udtræk af oplysninger fra Matriklen/Datafordeleren vil ud over identifikation til at kunne oprette de to artskoder og beliggenhedsadressen ikke skulle indeholde yderligere attributter. I betragtning af opgavens omfang (ca. 100 BPFG/år) foreslås en manuel dobbeltregistrering i ESR. Ejerfortegnelsen I paralleldriftsperioden skal alle nye ejerskaber og administratorer samt ændringer til eksisterende ejendomme tilbagekopieres til ESR, således ejendomsbeskatning mv. kan fungere som hidtil i paralleldriftsperioden baseret på ESR s registerindhold. Informationsgrundlaget i forhold til denne tilbagekonvertering er til stede i Ejerfortegnelsen. Bemærk: Der er et eksisterende interface mellem ESR og Digital Tinglysning, som håndterer alt omkring tinglyste ejerskaber. Men der findes ikke noget interface til håndtering af ikke-tinglyste ejere hhv. administratoroplysninger. Der skal derfor etableres et maskinelt eller manuelt interface til håndtering af denne synkronisering. Identificerede problemstillinger Flere BFE-ejendomme skal konverteres til samme kommuneejendomsnummer I Matriklen registreres de enkelte ejendomme entydigt vha. et BFE-nummer. Samvurderes nogle af disse ejendomme af SKAT, har Matriklen intet kendskab hertil. Matriklens registreringer er relateret til et BFE-nummer med evt. underliggende jordstykker. I ESR er samvurderede BFE er registreret som én ejendom. Konsekvensen heraf er, at der i Matriklen på disse samvurderede ejendomme kan være forskellige forekomster af samme type oplysning, fx beliggenhedsadresse, i relation til BFE-nummeret, men at der kun er ét sted til disse i ESR. Det antages, at der kan opstilles nogle konverteringsregler til håndtering af denne situation. De logiske regler for konvertering er de samme uanset om der er tale om en maskinel eller en manuel konvertering, men der er forskel på hvorledes disse håndteres i praksis. Samme ejendom registreret i flere kommuner i ESR I ESR kan en ejendom være oprettet flere gange, såfremt denne er delvist beliggende i en kommune og vurderes og opkræves ift. ejendomskatten i en anden kommune. SKAT opdeler vurderingen i en vurdering pr. kommune. Tilbagekonverteringen fra Matriklen til ESR foretages til ét kommuneejendomsnummer, dvs. til den kommune der administrerer vurdering og opkrævning af ejendomsskat. Problemstillingen med forskelle mellem grunddataregistrering i Matriklen og en evt. dobbeltregistrering i ESR skal håndteres ifb. tilbagekonverteringstabellen mellem BFE-nummer og ejendomsnummer. Det antages, at evt. oprettelse af kopiejendomme i paralleldriftsperioden håndteres maskinelt eller manuelt af ESR. Dette er uden for scope i Grunddataprogrammets registreringer. Håndtering af historik Matriklen indeholder i dag en intern fuld historikregistrering omkring Samlet fast ejendom. Som grunddataregister håndteres historik i Matriklen efter Grunddataprogrammets regler herfor (fx bitemporale egenskaber for en ejerlejlighed eller en Samlet fast ejendom). Via Matriklens registrering - 7 af 9 -

8 af sammenlægning, nedlæggelse mv. kan man derfor fremadrettet finde den nuværende økonomisk ansvarlige ift. en ejendomsskatteopkrævning selvom en del af ejendommen måtte have en selvstændig vurdering relateret til en sammenlagt ejendom. Matriklens implementering på Datafordeleren vil p.t. ikke omfatte den eksisterende interne historik omkring Samlet fast ejendom. Historik implementeres kun fremadrettet fra implementeringstidspunktet for Matriklens Udvidelse. Årsagen hertil er dels at denne historik ikke er en del af det nuværende projekt scope med tilhørende business case, dels at det ikke er helt trivielt at få tilpasset den eksisterende historik registrering til Grunddataprogrammets krav til historik. Hvis der er økonomi hertil, vil det være muligt at finde en løsning på denne problematik, men det er ikke vurderet p.t., om dette kan gøres inden for de deadlines, som de nuværende implementeringsplaner indeholder. Ifb. etablering af Matriklens registerindhold omkring Ejerlejligheder er den nuværende forventning, at det kun er aktuelt eksisterende ejerlejligheder, som medtages og etableres som ejendomme i Matriklen. Nedlagte ejerlejligheder fx som følge af en sammenlægning af to ejerlejligheder medtages ikke. Ovenstående kan give en udfordring i relation til at kunne håndtere en korrekt ejendomsskatteopkrævning sendt til nuværende ejer for disse historiske ejendomme. Problematikken er uddybet med et eksempel i underbilag A. GD1 styregruppen har erkendt, at kommunerne og SKAT har behov for historik på SFE, ejerlejligheder og ejerskab. Derfor er der i forslaget til revideret BC for GD1 afsat midler til at udrede problemstillingen med henblik på at foreslå løsningsalternativer på at stille historik til rådighed for SKAT og kommunerne. Økonomien hertil håndteres under aftale mellem DIGST og KL om fremgangsmåde for udfasning af ESR. Det anbefales, at økonomien til at kunne gennemføre denne analyse frigives snarest muligt. Sammenlagte ejerlejligheder Ejerlejligheder registreres fremadrettet i Matriklen med BFE-nummer som identifikation. Fremadrettet vil det være GSTs registrering i Matriklen, der resulterer i, at en ejendom er opdelt i ejerlejligheder, og det vil være Matriklen, som vil optræde som anmelder i relation til Ejerlejligheder. Matriklens initiering af ejerlejligheder etableres på baggrund af Tingbogens registrering. Dette kan give en udfordring i forhold til en tilbagekonvertering til ESR og dennes registrering af ejerlejligheder. I ESR har kommunerne i henhold til byggeloven uden om Tingbogens registrering sammenlagt ejerlejligheder, således der i en del tilfælde kun er registreret én ejerlejlighed i ESR, mens Tingbogen har registreret flere selvstændige ejerlejligheder (med samme ejer). Konsekvensen heraf er, at der i Matriklen (på baggrund af Tingbogens registreringer) vil være ejerlejligheder, som ikke findes i ESR, og som ikke umiddelbart kan tilbagekonverteres til ESR som nye eller opdaterede ejerlejligheder, idet de allerede er registreret i ESR som én sammenlagt ejerlejlighed, og som derfor allerede er omfattet af én ejendomsbeskatning. Denne sammenlægningsproces har været anvendt i kommunerne gennem mange år og med en noget forskellig praksis. Datavasken har vist, at det ikke vil være muligt at rette op på disse forskelle i registrering automatisk. Det vil i givet fald kræve en ikke ubetydelig manuel kommunal indsats. Problemet bliver også synligt i relation til BBR, hvor der til den nedlagte ejerlejlighed ikke findes en tilhørende selvstædig enhed. Set i relation til de autoritative grunddata vil der derfor opstå situationer, hvor en autoritativ ejerlejlighedsejendom identificeret med et BFE-nummer ikke kan relateres til objekter i BBR. GST har i forbindelse med Datavasken identificeret og beskrevet problemstillingen. Der findes ingen maskinelle løsninger. GST vil til brug for et evt. manuelt udredningsarbejde i kommunerne udarbejde en liste over ejerlejligheder, som ikke findes i ESR. Når grunddatasystemerne etableres, skal datakva- - 8 af 9 -

9 liteten være kendt herunder også hvis der er uoverensstemmelser mellem Matriklen og ESR/BBR, fx i form af manglende BBR objekter til en ejerlejlighed. - 9 af 9 -

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 2.0 20. februar 2017 0 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 1.0.0 21. juni 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) Projektinitieringsdokument (PID) v. 1.0 Revisionshistorik Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 05-10-2014 Oprettet Jenan, GST 0.2 12-11-2014 Gennemskrevet afsnit 1 til 9. Jenan, GST 0.3 14-11-2014 Første

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Mapning mellem OIS og Datafordeleren

Mapning mellem OIS og Datafordeleren Mapning mellem OIS og Datafordeleren Status: Godkendt Version: 1.0 Dato: 20.12.2017 Forord Implementeringen af det fællesoffentlige grunddataprogram medfører en række grundlæggende ændringer i forvaltningen

Læs mere

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata H Ø R I N G Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Sendt elektronisk til sdfe@sdfe.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning mv. af den

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

vejman.dk Implementering af Tilladelser 21. november 2012 Udgave 1.3

vejman.dk Implementering af Tilladelser 21. november 2012 Udgave 1.3 vejman.dk Implementering af Tilladelser 21. november 2012 Udgave 1.3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 HVORNÅR KAN IMPLEMENTERINGSPROCESSEN STARTE... 3 3 IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 3 3.1 IMPLEMENTERINGSPROCESSEN

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse

ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse Dokumentet beskriver det nuværende ejendomsstamregister (ESR) i form af funktionalitet, begreber, informationsindhold og snitflader til andre systemer. Dokumentets

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v. 2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Fremsat den 9. november 2016 af energi-,

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 15. december 2008, j.nr. 08/00538 BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune...

Læs mere

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Side 1 af 8 Indledning Dette skriv er tænkt, som et hjælpeværktøj til at gå i gang med opgaven geokodning af kommunens bygninger. Hjælpeværktøjet

Læs mere

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH Releasebeskrivelse KMD Sag Version 14.5 Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH August 2015 Version 14.5 1 LÆSEVEJLEDNING... 3 2 GENERELT... 3 2.1 Indstilling for gem fællessøgning som defaultvisning...

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere