Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis"

Transkript

1 Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute Dette projekt er muliggjort ved hjælp af finansiering fra Den Europæiske Kommission Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling

2 Sammenfatning Som følge af de mange forskellige direktiver indenfor den europæiske union vedrørende markedsliberalisering, er omstrukturering blevet et løbende spørgsmål for arbejdsmarkedsparter indenfor den europæiske elektricitetssektor (p5). Indenfor den europæiske samfundsmodel anses effektiv social dialog mellem arbejdsgivere og fagforeninger som den bedste måde til at diskutere følgerne af omstrukturering. Denne praksis tilskyndes såvel i relation til europæiske og nationale lovmæssige rammer som i henhold til foreliggende planer. (p9). For at en social dialog skal være effektiv, skal den finde sted på det rigtige tidspunkt og være aktiv, samarbejdende og fuldt ud inddrage den pågældende arbejdsstyrke. Den skal hele tiden have mekanismer til overvågning af fremskridt og evaluering af resultater. Social dialog skal hvile på en realistisk forståelse for de særlige positioner, som hver af arbejdsmarkedets parter har. At indlede en social dialog i små og mellemstore virksomheder, udlicitering og involvering af atypiske arbejdere kan hjælpe med til at reducere effekterne af tavs omstrukturering (p14). Forventning og gennemskuelighed er afgørende for enhver vellykket omstrukturering. Disse faktorer skal være en del af dagligdagen i enhver organisation, hvis den effektivt og løbende skal kunne håndtere ændringer (p21). For at udvikle tilliden, som følger med forventning og gennemskuelighed, skal der være en række strukturer og mekanismer, der er dedikerede til omstrukturering. Langtids arbejdsstyrkeplanlægning, som involverer formelle omskolingsmekanismer og en etos af livslang erfaring, vil hjælpe med til både arbejderens beskæftigelsesegnethed og til hans mulige genansættelse i virksomheden (p31). Omstruktureringsvalg, som medfører tab af erfarne ansatte, såsom tidlig pensionering, bidrager til risikoen for hjerneflugt såvel på virksomheds- som på sektorspecifikt niveau (p34). Oplevelserne i forbindelse med omstrukturering kan have skadelig effekt på arbejdernes sundhed, både hos dem, som forlader virksomheder og hos dem, der bliver. For at minimere dette skal positive sundhedsstrategier være på plads inden omstruktureringen og være en del af organisationens liv derefter (p40). Afhængigt af forholdene, under hvilke omstrukturering finder sted, kan offentlige myndigheder på lokale og/eller europæiske niveauer være en fordel i forbindelse med arbejdsmarkedets parters aktiviteter (p45). Dette er især tilfældet, hvor virksomheden, der omstrukturerer, er en vigtig arbejdsplads indenfor et givent, geografisk område. Arbejdsmarkedets parter kan få hjælp via forefindende, europæisk finansiering til håndtering af ændringer for deres ansatte og medlemmer. Givet sektorens stigende, tværnationale natur er der flere muligheder for at erfare om god praksis i forbindelse med omstrukturering af virksomheder andre steder. Disse oplysninger kan fremskaffes på europæisk niveau via eksisterende arbejdsmarkedets organisationer.

3 2.4 Tjekliste for social dialog Er alle ledere klar over eksisterende, juridiske bestemmelser mellem arbejdsgivere og arbejdstagerrepræsentanter med hensyn til omstrukturering? Er de oprindelige og egentlige grunde for organisatorisk ændring kommet klart frem og almindeligt forstået af arbejdsmarkedets parter, f.eks. privatisering, liberalisering, teknologisk ændring, sammenlægning, overtagelse osv.? Er processen med hensyn til social dialog vedrørende omstrukturering planlagt og vedtaget af parterne inden diskussionen? Er ledere blevet trænet i at håndtere omstruktureringsprocessen? Har der været en fælles træning af arbejdsmarkedets parter med hensyn til håndtering af omstruktureringsprocessen? Er der oprettet strukturer til social dialog på forskellige organisationsniveauer, f.eks. europæiske samarbejdsudvalg, nationale samarbejdsudvalg, virksomhedsøkonomiske komiteer, og er de egnede til samråd/høring vedrørende omstrukturering? Er der bestemmelser og mekanismer vedrørende arbejdstagerrepræsentation på alle niveauer i organisationen vedrørende omstrukturering? Er arbejdsgivernes og -tagernes repræsentanter enige om informationsrettigheder og/eller diskussionsrettigheder vedrørende forventet eller foreslået organisatorisk ændring? Har de sociale parter oprettet et dedikeret og stående forum, inden for hvilket omstruktureringsprocessen kan diskuteres, planlægges, implementeres og/eller evalueres, f.eks. en omstruktureringsenhed eller et ditto team? Er der tredjeparter, som bør involveres i den sociale dialog, f.eks. lokale, regionale eller nationale offentlige myndigheder? Har fagforeningerne haft mulighed for at foreslå alternativer til omstrukturering eller til afskedigelser i forbindelse med omstrukturering? Er arbejdsmarkedets parter realistiske med hensyn til deres position i den sociale dialog. Er der f.eks. spørgsmål udenfor de to parters kontrol, som fører dialogen ud på et sidespor? Er der skabt strukturer, så omstruktureringsprocessen kan overvåges og evalueres af arbejdsmarkedets parter. Er der f.eks. oprettet en fast referencegruppe (Vattenfall, se tillæg)? Har arbejdernes repræsentanter tid nok væk fra arbejdspladsen til forberedelse af social dialog og til at rådføre sig med deres medlemmer?

4 Vil organisatorisk ændring påvirke vikarer og midlertidigt ansatte, og er de engageret i processen på passende vis? Har arbejdsmarkedets parter overvejet muligheder for f.eks. oprettelse af arbejdspuljer til dæmpning af mulige effekter på beskæftigelse under og efter organisatorisk ændring? Har arbejdsmarkedets parter overvejet effekterne på arbejdere ved at udlicitere ikke-kerne virksomhedsaktiviteter under organisatorisk ændring?

5 3.6 Tjekliste for forventning og gennemskuelighed Er der en tidsmæssig korrekt informationsudveksling mellem arbejdsmarkedets parter vedrørende virksomhedens sundhed og mulige trusler og muligheder? Er virksomheden forberedt til omstrukturering med hensyn til økonomisk, industriel og miljømæssig forandring og disse forholds indvirkning på arbejdsstyrken? Er der en dialog i gang vedrørende fremtidige færdighedskrav, omskoling og omflytning i lyset af disse? Er ledere trænet med henblik på ændring - også med hensyn til ledelsesændring? Er der accepterede kanaler, gennem hvilke kommunikation foregår mellem alle dem, der er påvirket af organisatorisk ændring, f.eks. personaleafdeling og virksomhedsledelse, fagforening og andre arbejdstagerrepræsentanter, ansatte osv.? Er der potentielle informationsudvekslings-barrierer på grund af mulig kommerciel sensitivitet i forbindelse med sådanne ændringer? Er der en atmosfære af tillid og ærlighed mellem arbejdsmarkedets parter med hensyn til den nødvendige fleksibilitet til undersøgelse af mulige løsninger inden organisatorisk ændring? Er information om mulig organisatorisk ændring til rådighed for dem, som kan blive påvirket, f.eks. ansatte, der står overfor mulig afskedigelse? Givet dit lands ligestillingslovgivning, anses processen med hensyn til omflytning, omskoling eller afskedigelse så for at være konsistent, fair og upartisk? Er kriterierne for valg af ansatte til omflytning, omskoling eller afskedigelse gjort så brede som muligt, dvs. ikke blot begrænset til virksomhedens egne, forretningsmæssige interesser? Har arbejdsmarkedets parter refereret til internationale rammeaftaler eller tidligere vedtagne tekster i deres diskussioner vedrørende håndtering af organisatorisk ændring? Har arbejdsmarkedets parter oprettet eller refereret til observationsorganer, som kan give oplysninger vedrørende beskæftigelsestrends, demografi og/eller personaleadministration indenfor sektoren?

6 4.4 Tjekliste for træning, omskoling og omflytning Er der en langsigtet færdighedsprofil for organisationen og en træningsstrategi til at opfylde denne? Giver bredere forudsigelser vedrørende færdigheder for sektoren og formodede miljømæssige ændringer oplysninger vedrørende organisationens strategi? Er der et langsigtet overflytningsprogram, som letter flytningen af ansatte fra job, som ikke er nødvendige mere, til områder, hvor der vil være et behov for færdigheder, og er der en mekanisme, der kan overvåge og lette sådanne muligheder? Har dit land sektorspecifikke mekanismer, som tilbyder omskoling for dem, der påvirkes af organisatorisk ændring? Har spørgsmålene vedrørende blanding af arbejdskraftevne været taget op af arbejdsmarkedets parter i deres diskussioner vedrørende organisatorisk ændring? Hvis strategier for tidlig pensionering har været anvendt, har man så taget de potentielle risici for hjerneflugt op? Hvis brugen af rundhåndede, frivillige fratrædelsesgodtgørelser har været foreslået, har brugen af sådanne udbetalinger til den enkeltes omskoling været overvejet? Har arbejdsmarkedets parter overvejet spørgsmålet om at beholde ældre arbejdere, herunder fordelene ved at beholde ældre arbejdere, implikationerne i forbindelse med europæisk og national aldersdiskrimination og promovering af livslang erfaring? Hvis beslutningen om at bruge afskedigelser i forbindelse med organisatorisk ændring er taget, er der så skabt formelle mekanismer, som kan hjælpe den enkelte med at finde nyt arbejde inden- eller udenfor organisationen? Har brugen af undervisere fra fagforeningerne til hjælp med omskoling inden eller under organisatorisk ændring, eller i sammenhæng med livslang erfaring, været overvejet? Er der mekanismer til overvågning og evaluering af omskolingsprogrammer?

7 5.4 Tjekliste vedrørende sundhedsmæssige og psykosociale emner Har virksomhedernes bedriftssundhedstjenester været involveret i processen vedrørende organisatorisk ændring? Tilbyder fagforeningerne, der er involveret i organisatorisk ændring, råd og/eller praktisk støtte i forbindelse med sundhedsrelaterede problemer? Har arbejdsmarkedets parter taget potentielle følger i forbindelse med organisatorisk ændring såsom arbejdsintensivering i betragtning i forbindelse med den tilbageværende arbejdsstyrkes sundhed? Har arbejdsmarkedets parter overvejet mekanismer, hvormed ansatte kan overvåge deres egen sundhed - og i givet fald: Er oplysningerne til rådighed for dem, der tager strategisk beslutning vedrørende organisatorisk ændring?

8 6.4 Tjekliste vedrørende offentlige myndigheders rolle Er der europæiske, nationale og/eller regionale initiativer i gang, som kan hjælpe med til organisatorisk ændring i dit lokalområde, f.eks. Den Europæiske Socialfond, understøttede genskabelsesprogrammer og undervisningsaktiviteter? Kan dit lokalområde præsenteres for de offentlige myndigheder som potentielt havende unikke, samfundsøkonomiske behov på grund af organisatorisk ændring, og som behøver tages op via europæisk og/eller national regeringsintervention? Stiller parterne på et tidligt tidspunkt krav til de offentlige myndigheder om hjælp til begrænsning af de videre følger af omstrukturering for regionen, herunder forsyningskæden? Stiller parterne krav til de offentlige myndigheder om hjælp til organisationens plan til større ændring i sektoren, herunder overgang til lavkulstoføkonomi? Der, hvor de offentlige myndigheder kan påvirke organisatorisk ændring, søger de samme resultater som arbejdsmarkedets parter?

9 7.4 Tjekliste vedrørende grænseoverskridende erfaring Overvåger og forudser europæiske samarbejdsudvalg organisatorisk ændring på europæisk niveau, og bruger de deres ekspertise indenfor omstrukturering på det nationale niveau? Har arbejdsgiver- og arbejdstagersammenslutninger været brugt til udbredelse af god praksis i forbindelse med organisatorisk ændring i andre virksomheder? Har mulighederne for grænseoverskridende erfaring været udnyttet på organisatorisk niveau - enten indenfor personaleadministration eller indenfor fagforeninger?

10 Hovedtjekliste vedrørende omstrukturering Dette afsnit kan fungere som en hurtig referenceramme for læsere, hvor de hurtigt kan gennemgå deres nuværende erfaringer og procedurer. Læserne gøres opmærksom på, at denne tjekliste er en generel, forkortet liste og kun vil være til hjælp, hvis de har læst de mere detaljerede analyser og de omfattende tjeklister ved hvert kapitels afslutning i dette værktøjssæt. Er alle ledere klar over eksisterende, juridiske bestemmelser mellem arbejdsgivere og arbejderrepræsentanter med hensyn til omstrukturering, og er der bestemmelser og mekanismer vedrørende arbejdstagerrepræsentation på alle niveauer i organisationen vedrørende omstrukturering? Er ledere blevet trænet, så de er i en bedre position til at forudse ændring? Anses udvælgelsesprocessen med hensyn til omflytning, omskoling og afskedigelse for at være konsistent, fair og upartisk? Er de oprindelige og egentlige grunde for organisatorisk ændring kommet klart frem og almindeligt forstået af arbejdsmarkedets parter, f.eks. privatisering, liberalisering, teknologisk ændring, sammenlægning, overtagelse osv.? Er processen med hensyn til social dialog vedrørende omstrukturering planlagt og vedtaget af parterne inden diskussionen - herunder også evalueringen af den? Er der oprettet strukturer til social dialog på forskellige organisationsniveauer, f.eks. europæiske samarbejdsudvalg, nationale samarbejdsudvalg, virksomhedsøkonomiske komiteer, og er de egnede til samråd/høring vedrørende omstrukturering? Overvåger og forudser europæiske samarbejdsudvalg organisatorisk ændring på europæisk niveau, og bruger de deres ekspertise indenfor omstrukturering på det nationale niveau? Har arbejdsgiver- og arbejdstagersammenslutninger været brugt til udbredelse af god praksis i forbindelse med organisatorisk ændring i andre virksomheder? Er der en dialog i gang vedrørende fremtidige færdighedskrav, omskoling og omflytning i lyset af disse, og har virksomheden en langtidsstrategi vedrørende færdigheder? Er de rigtige arbejdsgiverrepræsentanter blevet trænet til at håndtere omstruktureringsprocessen, og har der været en fælles træning af arbejdsmarkedets parter? Er arbejdsgivernes og -tagernes repræsentanter enige om informationsrettigheder og/eller diskussionsrettigheder vedrørende forventet eller foreslået organisatorisk ændring? Indeholder disse rettigheder bestemmelser vedrørende tidspunkterne for informationsudvekslingen mellem arbejdsmarkedets parter, og har arbejdernes repræsentanter tid nok til passende forberedelse og til at rådføre sig med deres medlemmer? Har arbejdsmarkedets parter refereret til internationale rammeaftaler eller tidligere vedtagne tekster i deres diskussioner vedrørende håndtering af organisatorisk ændring? Har arbejdsmarkedets parter oprettet eller refereret til observationsorganer, som kan give oplysninger vedrørende beskæftigelsestrends, demografi og/eller personaleadministration indenfor sektoren? Er der tredjeparter, der kan involveres i processen, især europæiske, nationale og/eller regionale initiativer, og som kan hjælpe med til organisatorisk ændring i dit område, f.eks. Den Europæiske Socialfond, finansierede genopretningsprogrammer og uddannelsesmæssige initiativer? Der, hvor de offentlige myndigheder kan påvirke organisatorisk ændring, søger de samme resultater som arbejdsmarkedets parter?

11 Har fagforeningerne haft mulighed for at foreslå alternativer til omstrukturering eller til afskedigelser, og har parterne vurderet, hvordan de kan dæmpe følgerne af omstrukturering? Er der et langsigtet overflytningsprogram, som letter flytningen af ansatte fra job, som ikke er nødvendige mere, til områder, hvor der vil være et behov for færdigheder, og er der en mekanisme, der kan overvåge og lette sådanne muligheder? Har arbejdsmarkedets parter overvejet spørgsmålet om at beholde ældre arbejdere, herunder fordelene ved at beholde ældre arbejdere, implikationerne i forbindelse med europæisk og national aldersdiskrimination og promovering af livslang erfaring? Er der mekanismer til overvågning og evaluering af omskolingsprogrammer? Har arbejdsmarkedets parter taget i betragtning potentielle følger i forbindelse med organisatorisk ændring såsom arbejdsintensivering i forbindelse med den tilbageværende arbejdsstyrkes sundhed samt af afskedigelser, hos dem, der må forlade virksomheden? Har virksomhedernes bedriftssundhedstjenester været involveret i processen vedrørende organisatorisk ændring? Tilbyder fagforeningerne, der er involveret i organisatorisk ændring, råd og/eller praktisk støtte i forbindelse med sundhedsrelaterede problemer? Har arbejdsmarkedets parter overvejet mekanismer, hvormed ansatte kan overvåge deres egen sundhed - og i givet fald: Er oplysningerne til rådighed for dem, der tager strategisk beslutning vedrørende organisatorisk ændring? Omstrukturering i elektricitetsindustrien: 12. marts Endelig udgave af værktøjssættet

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Anbefalinger fra HIRES (Health in Restructuring Innovative Approaches and Policy Recommendations) et europæisk

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Omstrukturering i virksomheden

Omstrukturering i virksomheden Omstrukturering i virksomheden guide til initiativer, der tager hensyn til medarbejdernes trivsel og helbred 2 Krista Pahkin, Pauliina Mattila-Holappa, Karina Nielsen, Noortje Wiezer, Maria Widerszal-Bazyl,Tanja

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk

Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk Making Offshore Outsourcing Sustainable, Hvordan gør man offshore outsourcing bæredygtig. Offshore Outsourcing En håndbog

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN

ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN ARBEJDSMARKEDET OG DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER I ØSTERSØREGIONEN Undersøgelsesresultater og anbefalinger fra Best Agers Projektet 2012 Arbejdsgivere bør huske på, at den ældre har meget viden. Svensk arbejdsløs

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Vejledning i serviceinnovation

Vejledning i serviceinnovation Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning i serviceinnovation Erhvervspolitik 4 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Vejledning

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere