Maximillian Schwarz, Nordre Fasanvej 900, 2200 København N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maximillian Schwarz, Nordre Fasanvej 900, 2200 København N"

Transkript

1 Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Århus C den 19. Oktober 2009 Maximillian Schwarz, Nordre Fasanvej 900, 2200 København N Som repræsentanter for vores klient, Maximillian Schwarz, indbringes Skattecenter Københavns bindende svar af d. 5. Juli 2009 hermed for Landsskatteretten i medfør af Skatteforvaltningslovens 11, stk. 1, nr. 1. Klagen er indbragt rettidig, inden 3 måneder fra modtagelsen af den afgørelse, der klages over jf. Landskatterettens Forretningsorden 2, stk. 2, 1. pkt.. Landsskatteretten har, i forbindelse med den foreløbige klage, modtaget betaling af klageafgiften på 800 kr. til dækning af gebyr ved klagens behandling i overensstemmelse med Landsskatterettens Forretningsorden 3, stk. 1, 1. pkt. og Skatteforvaltningslovens 42, stk. 1 Påstande Første påstand: Vi nedlægger påstand om at vores klient ikke er omfattet af persongruppen i Ligningslovens 16, stk. 9. og dermed kan anvende reglerne om skematisk markedsleje i ligningsvejledningen A.B.1.9.5, jf. Ligningslovens 16. stk. 3, samt få reduktion af denne sats jf. LL 16, stk. 8. Anden påstand: Principalt nedlægges påstand om at SKAT, tilpligtes at anerkende at vores klients afskrivningsgrundlag for 20 andele i K/S Manchester Towers III skal opgøres til kr. Subsidiært at SKAT, tilpligtes at anerkende at vores klients afskrivningsgrundlag for 20 andele i K/S Manchester Towers III skal opgøres til kr. 1

2 Første påstand Sagens faktiske forhold Til sagens oplysning skal hermed fremlægges følgende faktiske forhold. Vores klient er ansat i virksomheden Go Find Seek A/S med tiltrædelse 1. juni I forbindelse med ansættelsen har vores klient modtaget tilbud om at få stillet fri helårsbolig til rådighed jf. pkt i ansættelsesaftalen. Udlejer af ejendommen er Ejendomsselskabet Stenmanden Aps, Gammel Kongevej 1050, 1612 København V. Lejer af ejendommen er Go Find Seek Holding A/S, Sluseholmen 900, 2450 København S jf. lejekontraktens 1. Boligen er beliggende på Frederiksberg Alle 500, 8., 1820 Frederiksberg C., og udgør et samlet bruttoareal på 396 m 2. jf. lejekontraktens 1. Lejligheden er yderligere fuldt udstyret med bl.a. spa og sauna. Jf. lejekontraktens 9. Lejekontrakten er vedlagt som bilag 1. Vores klients stillingsbetegnelse i virksomheden Go Find Seek A/S er Senior Corporate Business Manger, Sales Executive hvilket fremgår af pkt i ansættelsesaftalen. Funktionærloven finder anvendelse på ansættelsesforholdet, hvilket fremgår af pkt i ansættelsesaftalen. Vores klient indtræder efter bestyrelsens anvisning i bestyrelserne for Go Find Seek Holdings datterselskaber jf. pkt. 3.4 i ansættelsesaftalen. Han er tillige underlagt instruktionsbeføjelser fra den ledende CEO jf. pkt. 3.1 i ansættelsesaftalen. Der foregår en årlig forhandling mellem virksomheden Go Find Seek A/S og vores klient, om regulering af vores klients årlige løn jf. pkt i ansættelsesaftalen. Vores klient indgår i en bonusaftale for ledende medarbejdere. Aftalens vilkår og mål fastsættes hvert år af en Salary committee jf. pkt i ansættelsesaftalen. Ved ansættelsens ophør er vores klient forpligtiget til at fraflytte boligen senest en måned efter fratrædelsesdatoen jf. pkt. 1.2 i ansættelsesaftalens bilag Ansættelsesaftalen er vedlagt som bilag 2. 2

3 Det er oplyst fra vores klients side at han pr. 10. August 2009 har erhvervet 5 % af den samlede aktiebeholdning i Go Find Seek Holding A/S. Det retlige spørgsmål i sagen er herefter, hvorvidt vores klient skal beskattes af denne boligordning efter reglerne i Ligningslovens 16. stk. 3 jf. stk. 8. eller Ligningslovens 16, stk. 9? SKATs afgørelse SKAT har i deres bindende svar af 5. juli 2009 anset vores klient som værende en medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform og dermed omfattet af personkredsen i ligningslovens 16, stk. 9. SKAT har i afgørelsen lagt vægt på, at vores klient har en indflydelsesrig position i selskabet, i kraft af stillingen som Senior Corporate Business Manager, Sales Executive, samt at han er indtrådt i bestyrelsen i 12 af selskabets datterselskaber. Der lægges tillige vægt på, at ansættelsesaftalen indeholder konkurrence-, kunde- og medarbejderklausul, samt størrelsen på vores klients løn. Der henvises ligeledes til SKM SR. Herudover lægges der vægt på bonusaftalen for ledende medarbejdere, deltagelse i selskabets incitamentsprogram samt retten til fri bolig, fri bil, fri telefon, frie aviser og frit bredbånd. Anbringender Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende at afgrænsningen af hvorvidt vores klient er omfattet af personkredsen i Ligningslovens 16, stk. 9 beror på en konkret skønsmæssig vurdering af samtlige forhold i ansættelsesforholdet. Dette fremgår af cirkulære nr.1 af 2. januar Afgørende er om den ansatte reelt har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. SKAT lægger i sin afgørelse vægt på at vores klient er ansat i en indflydelsesrig position i selskabet i kraft af sin titel som Senior Corporate Business Manager, Sales Executive. Det er vores opfattelse at en titel i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at være omfattet af personkredsen i Ligningslovens 16, stk. 9. Det faktum at vores klients ansættelsesforhold med direkte reference til CEO betyder ikke, at vores klient dermed har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. SKAT ligger ligeledes vægt på at vores klient er indtrådt i 12 datterselskabers bestyrelser. Dette forhold kan dog ikke i sig selv antages at give væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, idet 3

4 der er tale om bestyrelsesposter i organisatorisk underordnede selskaber. Vores klients indtræden i bestyrelserne får således ikke nogen reel indflydelse på egen aflønningsform. Yderligere lægges der fra SKATs side vægt på, at vores klient har indgået en konkurrence-, kunde- og medarbejderklausul. Dette bør dog ikke tillægges betydning henset til, at sådanne klausuler i almindelighed, er udtryk for et sædvanligt accessorium til ansættelsesforholdet. Det skal derudover bemærkes at klausulerne kun er gældende i et år fra fratrædelsestidspunktet, hvilket yderligere er et argument for, at klausulerne er usædvanlige. Der foregår årligt, ifølge ansættelsesaftalens pkt , en forhandling om regulering af den årlige løn, og herved ligger lønnen fast. Dette medfører, at vores klient ikke har større indflydelse på egen aflønningsform end hvad denne kan forhandle sig til. Det er således vores klients forhandlingsevne der er afgørende for resultatet af lønforhandlingen dette er ikke udtryk for væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Herudover anføres det af SKAT at lønnen på kr. jf. ansættelsesaftalen nr , er en betydelig løn, hvilket der er lagt vægt på i afgørelsen. En sådan løn er efter vores opfattelse ikke ualmindelig for en medarbejder der besidder en lignende stilling. At den høje løn skulle indikere væsentlig indflydelse på egen løn, ville være tilfældet, hvis lønnen ikke står i rimeligt forhold til ansvaret for driften samt den ydede indsats. Klagers lederstilling medfører er stort ansvar eftersom det danske holdingselskab Go Find Seek Holding A/S, hvor klager er ansat, i 2008 omsatte for 365 mio. DKK, med et overskud efter skat på 33 mio. DKK. Hermed står lønnen i rimeligt forhold til ansvaret for driften samt den ydede indsats. SKAT anfører at bonusordningen i ansættelsesaftalen tillægges vægt ved afgørelsen. Bonusaftalens vilkår og mål fastsættes imidlertid hvert år af en salary commitee. Yderligere fremgår det at vores klient maksimalt kan optjene 20% af sin samlede løn ifølge bonusaftalen. Disse forhold antyder begrænsninger i vores klients indflydelse på aflønningen ifølge bonusordningen. Det skal i øvrigt bemærkes, at det af ansættelsesaftalens pkt. 1.2, fremgår, at Funktionærloven finder anvendelse på ansættelsesforholdet. Det fremgår ligeledes af pkt. 3.1 i ansættelsesaftalen, at vores klient er underlagt instruktionsbeføjelse fra den overordnede ledelse i Go Find Seek Holding A/S. Disse forhold indikerer at ansættelsen har karakter af en almindelig funktionærlignende stilling. Ifølge en fortolkning af Funktionærloven 1, stk. 1. har den 4

5 persongruppe som loven omfatter ikke umiddelbart væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. På baggrund af de fremførte anbringender bør de kriterier SKAT har lagt vægt på i afgørelsen af 5. juli 2009 ikke have en sådan vægt, at vores klient bør anses for værende omfattet af Anden påstand Sagens faktiske forhold Det er oplyst at Phoenix Ejendomme A/S d. 30. september 2003 stifter og udbyder anparterne i K/S Manchester Towers III. Albert Duvald erhvervede i denne forbindelse 20 anparter i K/S Manchester Towers III i december Albert Duvald videresælger de 20 anparter til Claus Buch i januar Vores klient påtænker pr. 31 december 2009 at købe disse anparter af Claus Buch. Værdien af den omhandlende ejendom er i årsrapporten 2008 fra K/S Manchester Towers III opgjort til kr. hvilket også er den budgetterede værdi for Det fremgår yderligere af note 7 i årsrapporten, at ejendommen blev erhvervet i 2003 til en kostpris på kr. hvoraf grundprisen udgør kr., udbyderhonoraret kr. og mægleromkostninger kr. Årsrapporten er vedlagt som bilag 3. Det retlige spørgsmål i sagen er herefter hvordan vores klients afskrivningsgrundlag for de 20 anparter i K/S Manchester Towers III skal opgøres? SKATs afgørelse SKAT har i deres bindende svar af 5. juli 2009 opgjort vores klients afskrivningsgrundlag for de 20 anparter i K/S Manchester Towers III til kr. I afskrivningsgrundlaget medregnes en forholdsmæssig del af mægleromkostningerne jf. Ligningsvejledningen afsnit E.C.4.3. Udbyderhonoraret til Phoenix Ejendomme A/S fratrækkes i afskrivningsgrundlaget. Anbringender Til støtte for vores principale påstand gøres det gældende at der er tale om køb af brugte anparter idet anparterne tidligere har været ejet af en anden ekstern investor jf. styresignalet 5

6 SKM SKAT pkt. 10. SKAT er enig i denne opfattelse jf. deres bindende svar af 5. juni SKAT anfører endvidere i styresignalet at praksis for opgørelse af afskrivningsgrundlaget hidtil har lagt sig fast på, at køber af brugte anparter kan medregne udgifter til udbyderhonoraret i afskrivningsgrundlaget for anparter i et ejendomsinvesteringsprojekt. Denne praksis er blevet anerkendt i Landsskatterettens kendelse af 21. oktober 2008 (SKM LSR). Landsskatteretten kom i sagen frem til at en investor af brugte anparter i et ejendomsinvesteringsprojekt kunne afskrive på sin andel inkl. udbyderhonoraret, da der for hans vedkommende var tale om et videresalg og køb af brugte anparter. SKAT tilkendegiver ligeledes i SKM SKAT at... SKAT har ikke kendskab til afgørelser, hvor skattemyndighederne har nægtet investorer, der har købt brugte anparter, fuldt ud at afskrive på den aftalte købesum.. SKAT har status som en enhedsforvaltning, og således må dette citat fra SKM SKAT antages at omfatte både offentliggjorte samt ikke- offentliggjorte afgørelser, samt antages at omfatte afgørelser fra SKAT som forvaltningsmyndighed, men også afgørelser fra samtlige klageinstanser. Denne praksis har SKAT ændret med styresignalet af 14. april 2009 (SKM SKAT). Det antydes i dette styresignal at baggrunden for at ændre praksis om, at udbyderhonorar kan medtages i anskaffelsessummen og dermed afskrivningsgrundlaget ved køb af brugte anparter er, at SKAT mener at den hidtidige praksis har ført til en uhensigtsmæssig forskelsbehandling mellem investor 1 og investor 2. Investor 1 opnår herved, ifølge skat, et afskrivningsgrundlag der er større en den reelle købesum. Dette vundne afskrivningsgrundlag sker ifølge SKAT på bekostning af investor 1 s øgede avancebeskatningsgrundlag. Som begrundelse for den omtalte praksisændring henviser SKAT til to nye højesteretsafgørelser offentliggjort i SKM og SKM Højesteretsdommen af 15. maj 2008 (SKM HR) angik ikke en situation vedrørende brugte anparter, men derimod udgifter til markedsundersøgelser, advokat og revisor, som blev anset for fradragsberrettigede driftsudgifter for udbyderen af projektet. Det var ikke muligt for en senere investor at afskrive disse i medfør af Ligningslovens 8 I og 8 J, idet udgifterne ikke var afholdt som led i dennes køb af anparterne. Denne dom vedrørte en formidlingssalgssituation og kan derfor ikke lægges til grund for ændringen af praksis i forbindelse med brugte anparter. 6

7 Højesteretsdommen af 25. november 2008 (SKM HR) omhandler ligeledes ikke en situation vedrørende brugte anparter, men derimod et formidlingssalg, hvor honorar til udbyderen blev anset som en ikke afskrivningsberettiget etableringsudgift. Afgørelsen er således i overensstemmelse med den almindelige opfattelse af opgørelsen af afskrivningsgrundlaget i formidlingssalgssituationer. At netop denne dom skulle danne baggrund for en praksisændring hos SKAT vedrørende brugte anparter synes derfor bemærkelsesværdigt, idet der er tale om en formidlingssalgssituation og idet dommen er en stadfæstelse af Vestre Landsrets dom af 3. november 2005 (SKM VLR), som SKAT henviser til i SKAT- meddelelsen SKM SKAT. Resultatet bygger på en grundlæggende sondring i dansk skatteret mellem på den ene side udgifter der kan afskrives eller fradrages, og på den anden side ikke- fradragsberettighede etableringsudgifter. Højesteret udtaler i dommen af 25. november 2008 (SKM HR), at etableringsudgifter er udgifter som angår etableringen af den pågældende erhvervsvirksomhed, jf. Statsskattelovens 6. Spørgsmålet om fradragsretten skal således foretages i overensstemmelse med de skatteretlige grundregler om behandlingen af etableringsudgifter ifølge Statsskatteloven. En virksomhed anses for etableret, når der er truffet beslutning herom, og når der er truffet objektive foranstaltninger i henseende til påbegyndelse af virksomheden. Der er således ingen tvivl om, at virksomheden K/S Manchester Towers III, ved den påtænkte erhvervelse af de brugte anparter, for længst er etableret, og der således tale om indtræden i en igangværende virksomhed. Udbyderhonoraret til Phoenix Ejendomme A/S kan derfor ikke karakteriseres som en etableringsudgift. Der er, som tidligere nævnt, ikke kendskab til afgørelser, hvor skattemyndighederne har nægtet investorer, der har købt brugte anparter, fuldt ud at afskrive på den aftalte købesum. Hverken ved køb af brugte ejendomsanparter eller ved køb af andre virksomheder, herunder køb af andele i interessentskaber, har man således praktiseret en retsstilling som den, SKAT anvender overfor vores klient. SKATs opfattelse er derfor i strid med de fundamentale skatteretlige principper i Statsskattelovens 6, stk. 1. Litra a. En eventuel ændring af et sådant fundamenteret skatteretligt princip kan derfor ikke gennemføres uden hjemmelsehenvisning, hvilket ikke foreligger. Resultatet af SKATs praksisændring i styresignalet SKM SKAT bliver at Claus Buch og efterfølgende investorer lider et skattemæssigt tab, herunder vores klient. Efter den hidtidig 7

8 praksis skulle investor opgøre sin anskaffelsessum for ejendommen som den fulde købesum for anparten. Efter praksisændringen ændres dette således at Claus Buch ved et videresalg skal opdele salgssummen i en del der henføres til etableringsudgifter, og en del der henføres til købesummen for ejendommen. Således udløses der et skattemæssigt tab på ejendommen for Claus Buch i form af en avancebeskatning. Selv i situationer hvor salgsprisen er identisk med købsprisen vil den del af salgsprisen der udgør udbyderhonoraret blive anset for en avance, da købsprisen reelt vil være højere end andelens værdi. Et eksempel på dette kunne være at investor 1, som har købt en andel til 100 kr., inden praksisændringen, ved et evt. salg skal opdele salgssummen i en del der henføres til etableringsudgifter, og en del der henføres til købesummen for ejendommen. Herefter udgør købesummen for ejendommen f.eks. 90 kr., mens de resterende 10 kr. udgør etableringsudgifter. Ved et salg til investor 2 til 100 kr. for andelen, efter praksisændringen, vil investor 1 blive avancebeskattet eftersom andelen reelt kun har en værdi på 90 kr., men er blevet solgt for 100 kr.. Der er ikke hjemmel i skattelovgivningen til at beskatte en passiv investor, såsom vores klient, for en ikke fradrag- eller afskrivningsberrettiget etableringsudgift, som refunderes af næste investor. At en etableringsudgift fortsætter videre til næste investor, og derefter videre til næste investor er en nyskabelse i dansk skatteret. På baggrund af ovenstående anbringender er det herefter vores klare opfattelse, at udbyderhonoraret på kr fuldt ud skal indgå i vores klients afskrivningsgrundlag, idet der er tale om køb af brugte anparter. Såfremt Landsskatteretten ikke tager vores principale påstand til følge, fremføres følgende anbringende til støtte for den subsidiære påstand. Subsidiært at SKAT, tilpligtes at anerkende at vores klients afskrivningsgrundlag for 20 andele i K/S Manchester Towers III skal opgøres til kr. Der begæres mundtlig forhandling, ligesom der begæres retsmøde i sagen, såfremt Landsskatterettens kontorindstilling måtte gå min klient imod. 8

9 Med venlig hilsen Advokaterne Kristoffer Hedemand (H), Peter Lorentzen (H), Kåre Frøjk (H) og Kristian Bro (H) Advokatfirmaet Hedemand, Lorentzen, Frøjk og Bro Bilag: 1. Lejekontakt 2. Ansættelseskontrakten 3. Årsrapport fra K/S Manchester Towers III 9

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 Sag 102/2013 (2. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (advokat Nikolaj

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet Ska Indkomstopgørelser i ikke-erhvervsmæssig virksomhed Hvorfor skatteministeret afviste udlevering af visse dokumenter i 10-mandsprojektsagerne Omlægning af personskatterne 1987-2002 Skatteministeriet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 af adjungeret professor Søren Rasmussen Landsskatteretten har netop afgjort, at et af landets største og ældste ventureselskaber ikke er næringsskattepligtig af aktier.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005.

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005. Kendelse af 22. juni 2006 (J.nr. 2005-0002559). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)). D O M Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)). 5. afd. nr. B-1151-11: Dracco Company Ltd. (advokat Martin

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse Hans Henrik Bonde Eriksen, partner cand. jur. Thomas Keller, Tax Partner, cand. jur. TAX Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere