Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014"

Transkript

1 Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter heri de formelle krav til regionernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab m.v. Region Midtjyllands budget er opbygget, så der er overensstemmelse mellem: regionsrådets budgetansvar og budgetopstillingen den administrative organisation og ansvars- og bevillingsniveau Budgettet indeholder udover de påkrævede opstillinger af budgetdata supplerende oplysninger om økonomi og aktivitet af betydning for den politiske prioritering og den efterfølgende anvendelse af budgettet. Budgetmaterialet er opdelt i bind 1-2, der har følgende indhold: Bind 1. Budget 2011, Budgetbemærkninger I Bind 1 præsenteres der indledningsvist et afsnit med hovedlinjerne i budgettet med fokus på de tre finansieringskredsløb. Efterfølgende præsenteres drifts- og anlægsbudgetter samt formål og baggrund for de enkelte områder. Bemærkningerne følger Region Midtjyllands organisatoriske struktur. Budgetbemærkningerne tjener flere for mål, idet de: angiver bevillingsforudsætningerne, indeholde eventuelt særlige bevillingsbindinger på enkelte områder, samt dokumenterer sammenhængene i Region Midtjyllands økonomi fungerer som informationskilde for politiske beslutningstagere, borgerne og den regionale administration. Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag Bind 2 indeholder først og fremmest oversigt over de drifts- og anlægsbevillinger, som regionsrådet har godkendt ved budgetvedtagelsen. Derudover indeholder Bind 2 en række supplerende oplysninger om budgettet. Bind 2 indeholder følgende: Bevillingsregler Bevillingsoversigt 2011 for drifts- og anlægsbudget Hovedoversigt Investeringsoversigt og bemærkninger Personaleoversigt Budgetoverslag

2

3 Budget 2011, Bind 2 Indholdsfortegnelse Indhold Sidetal 1 Bevillings- og kompetenceregler Kompetenceregler for budget og forvaltning af afgivne bevillinger Generelle kompetenceregler Økonomi- og kvartalsrapportering Anlægsbevillinger Investeringsaktiviteter under Social- og Specialundervisningsområdet Budgetbemærkninger Tillægsbevillinger Bevillingskontrol Totalrammestyring Budgetomplaceringer inden for bevillinger Overførsler mellem årene gældende fra overførsler mellem budget og følgende budgetår Forklaring af centrale begreber Bevillingsoversigt for hovedkonto Budgetoversigter Bevillingsoversigt Tabel 2.1 Driftsbudget, Sundhed konto Tabel 2.2 Driftsbudget, Social og specialundervisning konto Tabel 2.3 Driftsbudget, Regional Udvikling konto Tabel 2.4 Driftsbudget, Fælles formål og administration konto Tabel 2.5 Driftsbudget, Renter m.v. konto Tabel 2.6 Anlægsbudget, Sundhed konto Tabel 2.7 Anlægsbudget, Social og specialundervisning konto Tabel 2.8 Anlægsbudget, Fælles formål og administration konto Hovedoversigt Tabel 2.9 Hovedoversigt, i alt, udgiftsbaseret Tabel 2.10 Hovedoversigt, Sundhed, udgiftsbaseret Tabel 2.11 Hovedoversigt, Social- og specialundervisning, udgiftsbaseret Tabel 2.12 Hovedoversigt, Regional Udvikling, udgiftsbaseret Investeringsoversigt med bemærkninger Indledning Fordeling af anlægsrammer

4 Budget 2011, Bind 2 Indhold 3.3 Resumé Sundhed (konto 1) Social og specialundervisning (konto 2) Regional Udvikling (konto 3) Fælles formål og administration (konto 4) Sundhed Indledning Hospitalsområdet Fælles puljer Psykiatri og Social Indledning Børn og Ungepsykiatrien Voksenpsykiatrien Fælles rammer/puljer - Behandlingspsykiatrien Børn, Unge og Specialrådgivning Voksensocial Fælles rammer/puljer - Social Almene boligprojekter Fælles - Uprioriterede midler Regional Udvikling Fælles formål og administration Investeringsoversigt Personaleoversigt Sammenfatning Samlet personaleforbrug Personaleforbrug på Sundhedsområdet Personaleforbrug på Social- og specialundervisningsområdet Personaleforbrug på området for Regional Udvikling Personaleforbrug på området for Fælles formål og administration Budget 2011 og budgetoverslag Indledning Sundhedsområdet Social og specialundervisning Regional Udvikling Fælles formål og administration Den samlede årlige likviditetsvirkning... 91

5 Bevillings- og kompetenceregler Bevillings- og kompetenceregler Budget 2011 Bind 2 1

6 Bevillings- og kompetenceregler 1 Bevillings- og kompetenceregler 1.1 Kompetenceregler for budget og forvaltning af afgivne bevillinger Tabel 1.1 viser væsentlige kompetenceregler i forhold til Region Midtjyllands budgetlægning og den økonomiske forvaltning af afgivne bevillinger. Bemærkninger til de enkelte kompetencedelegeringer følger nedenfor. Tabel 1.1 Kompetenceregler i forhold til budget og den økonomiske forvaltning af afgivne bevillinger B = besluttende instans I = indstillende instans Regionsråd Forretningsudvalg Administration A. Generelle kompetenceregler 1. Fastlæggelse af budgetprocedurer B I 2. Fastlæggelse af budgetrammer B I 3. Fastlæggelse af bevillingsniveauer B I I 4. Vedtagelse af års- og flerårsbudget B I I B. Bevillingsafgivelse 5. Afgivelse af bevillinger og tillægsbevillinger B I I 6. Udmøntning af rammebevillinger til anlæg Til anlægsprojekter med en totaludgift på 10 mio. B I I kr. og derover Til anlægsprojekter med en totaludgift på under 10 mio. kr. B (note 1) C. Bevillingsadministration og kontrol 7. Procedurer for bevillingskontrol B I 8. Politisk kontrol med afgivne bevillinger B I I 9. Den almindelige forvaltning inden for budgetterne B Note 1: Udmøntning af rammebevillinger kan ske af bevillingshaver med orientering af forretningsudvalget. Anlægsprojekter med en totaludgift på 10 mio. kr. eller derover skal altid bevilges af regionsrådet. 1.2 Generelle kompetenceregler Forretningsudvalget fastlægger procedurer og tidsplan for vedtagelsen af det kommende års budget inden for reglerne af Budget- og regnskabssystem for regioner. Forretningsudvalget udmelder budgetrammer for det kommende budgetår. Regionsrådet er den bevillingsafgivende myndighed. Regionsrådet træffer beslutning om bevillingsniveauet og fastlægger dermed den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på regionsrådets vegne. Regionsrådet vedtager års- og flerårsbudgettet med de oversigter, som er fastlagt i Budget- og regnskabssystem for regioner. Bevillingsafgivelse Bevillinger i årsbudgettet fastlægges i bevillingsoversigten og investeringsoversigten. De materielle vilkår for bevillingernes anvendelse fastlægges endvidere i budgetbemærkningerne. Det er alene regionsrådet, som kan afgive bevillinger og flytte midler mellem afgivne drifts- og anlægsbevillinger. De poster på årsbudgettet, hvortil regionsrådet har taget bevillingsmæssig stilling, udgør den bindende regel for det næste års regionale forvaltning. Udgifter og indtægter, der ikke er bevilget i årsbudgettet, må ikke afholdes/erhverves før regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling. Foranstaltninger ved lov eller anden bindende regel kan om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling. Bevillingen må i sådanne tilfælde snarest indhentes. I bevillingsoversigten og investeringsoversigten fastlægges bevillingsniveauet og den beløbsmæssige størrelse af bevillingen. Ved bevillingsafgivelsen indgår også de oplysninger og Budget 2011 Bind 2 2

7 Bevillings- og kompetenceregler bemærkninger, som er givet i tilknytning til bevillingen, som en del af de materielle vilkår for bevillingsafgivelsen. Oversigt over bevillingsniveauer (driftsbevillinger) i budget 2011 for Region Midtjylland er gengivet i forlængelse af nærværende bevillingsregler. Bevillingsstrukturen indebærer, at Region Midtjylland anvender den mulighed for at afsætte brede bevillingsrammer, som er beskrevet i Budget- og regnskabssystem for regioner, og at de afgivne udgifts- og omkostningsbevillinger som hovedregel har en stab/et driftsområde som endelig bevillingshaver. For tværgående reserver står direktionen som bevillingshaver. Udgifterne/omkostningerne til sektorområdernes administration ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal afholdes på de respektive hovedkonti, dvs. administration af sundhedsområdet på hovedkonto 1, administration af social- og specialundervisningsområdet på hovedkonto 2 og Regional Udvikling på hovedkonto 3. Fællesadministrative udgifter afholdes på hovedkonto 4. I henhold til Region Midtjyllands organisationsplan er administrationens organisatoriske og ledelsesmæssige opbygning imidlertid ikke sammenfaldende med hovedkontostrukturen. Eksempelvis varetager Psykiatri og Social både opgaver som konteres på hovedkonto 1 og 2. Det samme er tilfældet på kvalitetsområdet. Beslutninger om organisation og ledelse af administrationen har ikke betydning for, hvilket finansieringskredsløb de enkelte delområder skal belaste. Det bemærkes, at der er særlige disponeringsregler for sundhedsområdets bevillinger til Regionshospitaler mv. og behandlingspsykiatrien, og til socialområdets driftsbevilling jf. afsnit 1.10 Budgetomplaceringer inden for bevillinger. 1.3 Økonomi- og kvartalsrapportering Afrapporteringen af regionens økonomiske forhold (økonomirapporteringen) i forhold til regionens administrative og politiske ledelse vil som hovedregel ske på bevillingsniveau. På sundhedsområdet vil det dog være på hospitalsniveau. For områder, hvor større indtægtsposter er indeholdt i de afgivne nettobevillinger, er der dog en særskilt forpligtigelse til at følge og rapportere på udviklingen i disse. Det gælder eksempelvis mellemregionale indtægter fra behandling af lands- og landsdelspatienter samt basispatienter under Sundhed og Psykiatri og Social. Der udarbejdes løbende økonomi- og kvartalsrapporter til regionsrådet i perioden april til oktober. Tidsplanen forelægges forretningsudvalget primo året. Til regionsrådets sidste møde i december forelægges en vurdering af forventet regnskab for budgetåret med henblik på afsluttende tillægsbevillinger. 1.4 Anlægsbevillinger I Region Midtjylland har regionsrådet mulighed for at afsætte rammebevillinger til mindre investeringer af en nærmere angiven art. Rammebevillinger kan udmøntes af bevillingshaver med efterfølgende orientering af forretningsudvalget i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, forudsat at udmøntningen kan afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den afgivne rammebevilling. Anlægsarbejder med en totaludgift på mere end 10 mio. kr. skal altid bevilges særskilt af regionsrådet. Anlægsarbejder, som indebærer en samlet anlægsudgift på mere end 10 mio. kr., optræder med særskilte rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Rådighedsbeløb for anlægsarbejder, som har en samlet anlægsudgift på mindre end 10 mio. kr., kan på investeringsoversigten optræde som ét samlet rådighedsbeløb for området. Dermed gives mulighed for, at tidsmæssige forskydninger i anvendelsen af rådighedsbeløb kan håndteres inden for det samlede afsatte rådighedsbeløb for budgetåret, uden at dette skal forelægges og godkendes politisk. Budget 2011 Bind 2 3

8 Bevillings- og kompetenceregler I løbet af budgetåret påhviler der bevillingshaver en pligt til at afrapportere forventede mer- og mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb. I forbindelse med denne afrapportering skal bevillingshaveren endvidere redegøre for større ændringer i byggetakten på bevilgede anlægsprojekter. Anlægsarbejder, der afsluttes med et merforbrug i forhold til de af regionsrådet afgivne bevillinger, vil få merforbruget overført til bevillingshaverens driftsbudget. Anlægsbevillinger afgives brutto. I det omfang, anlægsprojekter søges (delvist) finansieret gennem erhvervelse af indtægter, skal der eksplicit søges om indtægtsbevilling ved regionsrådet. Anlægsbevillinger til lån afgives som hovedregel i forbindelse med budgetbehandlingen i regionsrådet, men de kan principielt afgives i løbet af budgetåret. Regionens låneoptag indgår dels som en del af regionens samlede finansiering (i henhold til regionernes lånebekendtgørelse), dels kan der blive optaget lån til øremærkede forhold (fx puljer til investeringer i apparatur på sundhedsområdet). I forbindelse med pris- og lønniveaus ændringen af rådighedsbeløbene i årene fra indeks 122,0 til 121,0, er de af regionsrådet afgivne bevillinger ændret med et tilsvarende beløb. 1.5 Investeringsaktiviteter under Social- og Specialundervisningsområdet Investeringsudgifter på Social- og Specialundervisningsområdet søges finansieret af eksterne lån, der forrentes med markedsrenten, og hvor afdragene over de kommende år som minimum skal svare til afskrivningerne på investeringerne. Investeringerne på dette område øger mellemværendet mellem regionen og Social- og Specialundervisningsområdet. Mellemværendet nedbringes ved, at omkostninger til afskrivninger kræver en bevilling, men ikke indebærer likviditetstræk. Ved nyinvesteringer skal det sikres, at forrentning og afskrivning kan holdes inden for de afsatte bevillinger i budgetoverslagsårene. Gælden for eksterne lån må således aldrig overstige værdien af de lånefinansierede aktiver. 1.6 Budgetbemærkninger Ved regionsrådets bevillingsafgivelse indgår der, som en del af de materielle vilkår for bevillingerne, også budgetbemærkninger. Budgetbemærkningerne er på samme måde som selve bevillingerne bindende for anvendelsen og forvaltningen af de afgivne bevillinger. 1.7 Tillægsbevillinger Enhver ændring af drifts- og anlægsbevillinger og afsatte rådighedsbeløb kræver en tillægsbevilling. Det gælder såvel ændring af beløb som af de bevillingsmæssige forudsætninger. Kravet om tillægsbevilling gælder såvel nye som ændrede dispositioner, der ikke har hjemmel i meddelte bevillinger. Som hovedregel skal der ansøges om tillægsbevillinger inden iværksættelse af de nye eller ændrede dispositioner. Foranstaltninger påbudt ved lov eller anden bindende regel kan om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling. Bevilling må da indhentes snarest muligt. De nærmere form- og procedurekrav for indhentning af tillægsbevillinger fastlægges af direktionen. 1.8 Bevillingskontrol Regionsrådet har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt sektorområderne, overholdes. Forretningsudvalget fastsætter regler for indberetning fra administrationen med henblik på udførelse af denne kontrol. Som hovedregel vil afrapporteringen af regionens økonomiske forhold til den politiske ledelse ske på bevillingsniveau. I de tilfælde, hvor afgivne Budget 2011 Bind 2 4

9 Bevillings- og kompetenceregler nettobevillinger omfatter betydelige indtægter fra fx mellemregionale afregninger af lands- og landsdelsbehandlinger, påhviler der administrationen en forpligtigelse til løbende at følge og afrapportere udviklingen i disse indtægter. Administrationen varetager den almindelige forvaltning inden for driftsbevillingerne. Bevillingshaverne har ansvaret for, at meddelte bevillinger og afsatte rådighedsbeløb overholdes. 1.9 Totalrammestyring Bevillings- og budgetstyringen i Region Midtjylland baserer sig på princippet om totalrammestyring. Totalrammestyring indebærer, at bevillingshaver ved bevillingsafgivelsen får overdraget ansvaret for en bevilling, og at der samtidig gives bevillingshaver frihed til at disponere den afgivne bevilling under hensyntagen til, at de materielle budgetforudsætninger er opfyldte. Bevillingshaver har således både frihed og pligt til: At omplacere midler mellem budgettet for løn og budgettet for andre udgifter (inden for den afgivne bevilling), hvis dette vurderes at kunne føre til et bedre serviceniveau, bedre målopfyldelse eller bedre budgetoverholdelse. At udvide eller indskrænke indtægtsfinansierede aktiviteter, såfremt den afgivne bevilling og de materielle budgetforudsætninger for den afgivne budgetbevilling overholdes. For de sociale tilbud er det selvfølgelig en forudsætning, at sådanne ændringer overholder forudsætningerne for den politisk godkendte rammeaftale med kommunerne. Totalrammestyringen understøtter en udstrakt decentralisering af beslutningskompetence. Totalrammestyringen er dermed en forsætning for, at beslutninger træffes så tæt som muligt på brugerne af regionens servicetilbud, hvor indsigten i brugerens situation og behov er størst. Det bemærkes, at der er særlige disponeringsregler for sundhedsområdets bevillinger til Regionshospitaler mv. og Behandlingspsykiatrien jf. afsnit 1.10 Budgetomplaceringer inden for bevillinger Budgetomplaceringer inden for bevillinger Budgetomplaceringer inden for afgivne bevillinger kan uden politisk godkendelse foretages af bevillingshaveren. Bevillingshaveren kan således flytte budget mellem forskellige funktioner, omkostningssteder, grupperinger m.v., så længe omflytningerne foretages inden for de af bevillingen omfattede kontoplandele. Dette princip for budgetomplaceringer følger af princippet om totalrammestyring. Særlige disponeringsregler for bevillingen Regionshospitaler m.v. For Sundhed kan overflytninger af rent teknisk karakter inden for bevillingen Regionshospitaler m.v. foretages af Sundhedsstaben som budgetomplaceringer, mens ændringer af strukturel karakter (funktionsændringer) mellem hospitalerne altid forelægges regionsrådet. Tilsvarende fremlægges forslag til budgetændringer, der ændrer på det aktivitets- og kvalitetsmæssige indhold i et hospitals tilbud, altid for regionsrådet. Udmøntning af puljer til sådanne formål, som er afsat i forbindelse med budgetlægningen, herunder puljen vedrørende udmøntning af takstmodellen for budgetåret, forelægges således altid for regionsrådet. Det samme gælder udmøntningen af eventuelle ukonkretiserede besparelser i budgettet. Særlige disponeringsregler for bevillingen Behandlingspsykiatrien For Psykiatri og Social kan overflytninger af rent teknisk karakter inden for bevillingen Behandlingspsykiatrien foretages af Psykiatri og Social som budgetomplaceringer, mens ændringer af strukturel karakter (funktionsændringer) mellem tilbud altid forelægges Budget 2011 Bind 2 5

10 Bevillings- og kompetenceregler regionsrådet. Tilsvarende fremlægges forslag til budgetændringer, der ændrer på det aktivitetsog kvalitetsmæssige indhold i et tilbud, altid for regionsrådet. Særlige disponeringsregler for bevillingen Socialområdet For Psykiatri og Social kan overflytninger af rent teknisk karakter inden for bevillingen Socialområdet foretages af Psykiatri og Social som budgetomplaceringer. Socialområdet er reguleret af de bindinger, som er fastsat i den af regionsrådet godkendte Rammeaftale, som er indgået med kommunerne. Dvs. en budgetomplacering på socialområdet skal overholde forudsætningerne i den godkendte Rammeaftale. Det med kommunerne nedsatte Kontaktudvalg og regionsrådet skal godkende ændringer til Rammeaftalen Overførsler mellem årene gældende fra overførsler mellem budget og følgende budgetår Overførselsadgang af mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre, at den decentrale administration af afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og omkostningsbevidsthed. Erfaringer viser, at manglende mulighed for at overføre mindreforbrug mellem budgetår kan føre til en uhensigtsmæssig anvendelse af afgivne bevillinger, idet en sådan budgetspilleregel ansporer til ekstraordinære forbrug op mod budgetårets udløb. Med overførselsprincipperne for Region Midtjylland tilstræbes det, at decentrale bevillingshavere kan spare op til mindre, relevante anskaffelser i det enkelte budgetår med en begrundet forventning om, at uforbrugte midler som hovedregel vil blive overført til det kommende budgetår. Tilsvarende skal principperne om overførselsadgang sikre, at der decentralt er det størst mulige incitament til ikke at overskride de tildelte bevillinger, idet merforbrug i indeværende år som udgangspunkt overføres til efterfølgende år med henblik på afvikling. Overførsler mellem budgetår reguleres i forhold til nedenstående principper: Drift: Driftsbevillinger er etårige. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling træder i kraft Ordningen er som udgangspunkt baseret på, at budgetterne overholdes Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud til næste års bevilling Mer- og mindreforbrug opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen, og de resulterende forslag til tillægsbevillinger forelægges regionsrådet til godkendelse Overførslerne sker under forudsætning af, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne Formålet skal kunne accepteres. Dvs. formålet skal være rimeligt i forhold til institutionens opgaver, planer med institutionen og lignende For aktiviteter under hovedkontiene for Social og specialundervisning samt Regional Udvikling vil overførsler skulle gennemføres inden for de lov- og bekendtgørelsesbestemmelser, som er regulerende for området, herunder at områderne er selvfinansierende. Anlæg: Anlægsbevillinger er som hovedregel flerårige og kan omfatte anlægsudgifter/-indtægter og lån Rådighedsbeløb tildeles som etårige bevillinger. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling af rådighedsbeløb træder i kraft Budget 2011 Bind 2 6

11 Bevillings- og kompetenceregler 1.12 Forklaring af centrale begreber Begreb Bevilling: Bevillingsniveau: Driftsbevilling: Definition Er en bemyndigelse til, at regionsrådet/andet niveau kan afholde udgifter eller erhverve indtægter i overensstemmelse med de beløbsmæssige og indholdsmæssige forudsætninger for bevillingen som anført i budgetbemærkningerne. Dvs. specifikationsgraden af de poster på årsbudgettet, som regionsrådet tager bevillingsmæssig stilling til ved årsbudgettets vedtagelse. Bevillingsniveauet er markeret med * i driftsbudgettet. Gives til driftsudgifter og indtægter samt statsrefusion under hovedkonto 1-4. Reglerne for driftsbevillinger gælder endvidere med enkelte undtagelser de finansielle hovedkonti 5 og 6. Driftsbevillinger er altid etårige. Anlægsbevilling: Rammebevilling: Rådighedsbeløb: Brutto- /nettobevilling: Omplaceringer: Tillægsbevilling: Uforbrugte driftsbevillinger bortfalder ved regnskabsårets afslutning, men kan genbevilges af regionsrådet efter konkret anmodning herom. Gives til anlægsudgifter og indtægter under hovedkonto 1-4. Anlægsbevillinger godkendes særskilt til de enkelte anlægsarbejder. De kan være et- eller flerårige og kan gives i løbet af budgetåret. Rammebevillinger er puljer til en række anlægsprojekter med et bestemt formål f.eks. bygningsvedligeholdelse. Anlægsbevilling afgives samtidig med den afsatte rammebevilling. Rammebevillingens rådighedsbeløb udmøntes i løbet af budgetåret. Rådighedsbeløb er styrende for de årlige anlægsudgifter. Rådighedsbeløb angiver den øverste grænse for de udgifter, der i et regnskabsår kan afholdes til et anlægsarbejde. Rådighedsbeløb har ingen selvstændig bevillingsmæssig betydning. For bruttobevillinger er der en bevillingsmæssig binding på såvel udgifter som indtægter. En evt. indtægtsforhøjelse kan ikke uden forudgående bevilling anvendes til en udgiftsforhøjelse. For nettobevillinger er nettoresultatet afgørende. Større indtægter kan anvendes til en tilsvarende udgiftsforhøjelse. Tilsvarende skal fald i indtægter kompenseres ved udgiftsreduktioner. Omplaceringer inden for bevillingerne kan udføres administrativt i overensstemmelse med budgettets indholdsmæssige og beløbsmæssige forudsætninger og regler i øvrigt. Enhver ændring af bevillingerne efter vedtagelse i regionsrådet kræver en tillægsbevilling fra regionsrådet eller forretningsudvalget jf. Kompetenceog delegeringsreglerne. Budget 2011 Bind 2 7

12 Bevillings- og kompetenceregler 1.13 Bevillingsoversigt for hovedkonto 1-5 Bevillinger i budget 2011 for Region Midtjylland respekterer den lovfæstede opdeling af regionens aktiviteter i tre adskilte kasser. Bevillingsstrukturen er endvidere baseret på følgende forudsætninger: Der opereres med to bevillingsniveauer for udgifts- og omkostningsbevillinger, idet niveauerne følger de muligheder for kompetencefordelinger, som er indarbejdet i Budget- og regnskabssystem for regioner: Regionsrådet kan jf. regionsloven 21, stk. 4, (jf. 40 stk. 2, i den kommunale styrelseslov), bemyndige forretningsudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Regionsrådet kan således ved sin bevillingsafgivelse fastsætte brede bevillingsrammer, der inden for forretningsudvalgets område overlader kompetence og ansvar til forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan herefter beslutte at overlade dispositionskompetence og ansvar videre til den regionale forvaltning, institutionsledere m.v. Regionsrådet kan også ved sin bevillingsafgivelse vælge snævre bevillingsrammer, der kan overlade kompetence og ansvar for bevillingernes nærmere anvendelse og overholdelse til de udførende led i den regionale forvaltning, fx direkte til en institutionsleder (Budget- og regnskabssystem for regioner, kapitel 6.0, side 1). I henhold til lov om regioner er regionsrådet altid den bevillingsafgivende myndighed. Opbygningen af bevillingsstrukturen skal således primært klarlægge, a) hvem der har myndigheden til at foretage tillægsbevillinger ved at flytte midler mellem bevillinger og b) hvem der har ansvaret for at forvalte de af regionsrådet afgivne bevillinger. I bevillingsstrukturen for Region Midtjylland i 2011 er der fastlagt følgende bevillings-struktur.: Administrative enheder/institutioner er bevillingshavere, som varetager den daglige administration af budgettet inden for de afsatte bevillinger. På dette niveau kan der foretages budgetomplaceringer inden for de afsatte bevillinger, men det er ikke muligt at flytte midler til andre bevillinger uden politisk godkendelse. Bevillinger gives generelt som nettobevillinger, således at den enkelte bevillingshaver har mulighed for og pligt til at justere sit udgiftsbudget og dermed sin aktivitet, når der sker ændringer i bevillingshaverens indtægtsforudsætninger. For de sociale tilbud under Psykiatri og Social skal den samlede bevilling for disse aktiviteter altid balancere. Socialområdet er reguleret af de bindinger, som er fastsat i den af regionsrådet godkendte Rammeaftale, som er indgået med kommunerne. Med princippet om bruttobevilling for de kommunale takstbetalinger præciseres det, at der på social- og specialundervisningsområdet er en forpligtelse til bevillingsmæssigt at følge op på både indtægter og omkostninger. Under hensyntagen til, at området skal kunne agere hurtigt ved ændrede efterspørgselsforhold, bruges der en nettodriftsbevilling for de sociale tilbud. Det betyder, at der er mulighed for at tilpasse udgiftsniveauet i forhold til indtægterne. I praksis indebærer det, at administrationen ved ændrede efterspørgselsvilkår agerer i henhold til disse, idet der efterfølgende fremlægges politisk tillægsbevillingsansøgning for regionens politiske ledelse. Denne anvendelse af nettobevilling for driften og bruttobevilling for finansieringen via de kommunale takstbetalinger er en forudsætning for, at området hurtigt kan opfylde kommunernes behov ved stigende efterspørgsel, og at området kan forebygge risikoen for underskud, hvis efterspørgslen er faldende. Anvendelsen af nettobevillinger på øvrige områder ændrer ikke på, at bevillingshavere har et ansvar for løbende at følge og rapportere om udviklingen i større indtægtsposter, der indgår i de afsatte nettoposter. For Sundhed og Psykiatri og Social skal udviklingen i mellemregionale afregninger på såvel lands- og landsdelsområdet som basisområdet følges og afrapporteres til Budget 2011 Bind 2 8

13 Bevillings- og kompetenceregler regionens administrative og politiske ledelse. Tilsvarende skal administrative enheder med omfattende indtægtsdækket virksomhed løbende følge og rapportere om udviklingen i indtægter (det gælder Udvikling og Arbejdsmiljø, Center for Folkesundhed (herunder MTV og Sundhedstjenesteforskning m.v.) samt Center for Kvalitetsudvikling). For bevillinger vedrørende finansielle indtægter og finansiering i øvrigt anvendes følgende principper: Aktivitetsafhængige indtægter fra stat og kommuner er ikke omfattet af de afgivne nettobevillinger. Men Sundhed og Psykiatri og Social er ansvarlige for at tilvejebringe de budgetterede indtægter fra deres respektive områder. Tilsvarende kan merindtægter fra den kommunale aktivitetsafhængige finansiering, som skabes ved en produktion ud over det forudsatte, medgå til at finansiere de merudgifter, som meraktiviteten udløser for Sundhed og Psykiatri og Social. Indtægter fra generelle bloktilskud og grundbidrag fra kommunerne anvendes som et samlet indtægtsgrundlag til finansiering af nettoudgifter på sundhedsområdet (somatiske hospitaler, Primær Sundhed og behandlingspsykiatri) eller til at styrke regionens likviditet. Indtægterne er når der foreligger en økonomiaftale med regeringen ikke forbundet med budgetteringsusikkerhed. For disse indtægter står regionsrådet som bevillingshaver, og Fællesstabene (Koncernøkonomi) har ansvaret for at følge udviklingen i og rapportere om udviklingen i regionens finansielle indtægter. Aktivitetsbidraget fra staten vil alene blive udmøntet til regionen, hvis der produceres den fornødne aktivitet. Sundhed og Fællesstabene (Koncernøkonomi) udarbejder i samarbejde analyser og rapporter om udviklingen i denne del af regionens finansielle indtægter. Aktivitetsbidraget fra kommunerne er påvirkeligt af den enkelte bevillingshaver på den måde, at beslutninger om at iværksætte mer- eller mindreaktivitet slår igennem i form af større eller mindre aktivitetsafhængig finansiering fra kommunerne. På den baggrund indebærer bevillingsstrukturen, at Sundhed og Psykiatri og Social gøres ansvarlige for deres respektive dele af aktivitetsbidraget fra kommunerne. Regionsrådet er bevillingshaver. Sundhed, Psykiatri og Social og Koncernøkonomi udarbejder i samarbejde analyser, budgetter og afrapporteringer til regionens administrative og politiske ledelse om udviklingen i aktivitetsbidraget fra kommunerne. Psykiatri og Socials behandlingspsykiatriske aktiviteter er omfattet af bemærkningerne om Sundhed. Langt størstedelen af Psykiatri og Socials tilbud finansieres gennem takstbetalinger fra kommunerne, og ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal omkostningerne svare til kommuneindtægter. Derfor anvendes der for de sociale tilbud en bruttobevilling til de kommunale takstindtægter. Omfanget af områdets bruttoomkostninger og takstindtægter reguleres i rammeaftalen med kommunerne, som er politisk godkendt af regionsrådet. Enkelte af Psykiatri og Socials tilbud finansieres endvidere gennem objektiv finansiering (hvor kommunerne medfinansierer tilbud efter deres andel af unge (17-19-årige)). Der afsættes en særskilt bevilling for det statslige bloktilskud til Regional Udvikling. Bloktilskuddet aftales med regeringen i aftalen om regionernes økonomi og er ikke forbundet med budgetteringsusikkerhed. Regionsrådet står som bevillingshaver. Til udviklingsbidraget, som opkræves per indbygger i kommunerne i regionen, afsættes ligeledes en særskilt bevilling. Også her er det regionsrådet, der er bevillingshaver. Ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal de tre regionale hovedområders andele af regionens udgifter/omkostninger og indtægter til Fælles formål og administration overføres i Budget 2011 Bind 2 9

14 Bevillings- og kompetenceregler forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse fra Fælles formål og administration til de tre områder. Dette sker jf. fordelingsnøglen beskrevet i budgetbemærkningerne bind 1. Bevillingsoversigten indeholder 8 kolonner. De enkelte kolonner har følgende indhold: 1. Indeholder navne på de enkelte områder og bevillinger. 2. Udgift: Kolonnen udgifter indeholder de bruttoudgifter (løn og øvrige udgifter), som forventes afholdt inden for de enkelte kolonner. Bruttoudgifterne er forbundet med et træk på regionens likviditet. 3. Indtægt: Indeholder driftsindtægter, finansielle indtægter og indtægter fra renter m.v. 4. Nettoudgift: Bruttoudgifter (kolonne 2) fratrukket indtægter (kolonne 3). 5. Omkostninger: Indeholder de beregnede omkostninger til afskrivninger på materielle anlægsaktiver (bygninger og teknologi) samt hensættelser til feriepenge og tjenestemandspensioner. De beregnede omkostninger er ikke forbundet med et træk på regionens likviditet. 6. Nettoomkostninger: Summerer nettoudgifter (kolonne 4) og omkostninger (kolonne 5). 7. Andele af fælles formål: I denne kolonne flyttes andele af Fælles formål og administration samt renter til de tre finansieringskredsløb. 8. Budget i alt inkl. fælles formål: Viser omkostningsbudgettet, når der indregnes områdernes andel af Fælles formål og administration. Budget 2011 Bind 2 10

15 Budgetoversigter Budgetoversigter 2011 Budget 2011 Bind 2 11

16 Budgetoversigter 2 Budgetoversigter 2011 I bevillingsoversigten fastlægges bevillingsniveauet og den beløbsmæssige størrelse af bevillingen. Ved bevillingsafgivelsen indgår også de materielle vilkår, som er givet i tilknytning til bevillingen i fx bemærkningerne. Bevillingsniveauet er markeret med en * i oversigterne. I budgetvejledningen fremgår, om der er tale om brutto- eller nettobevillinger. Ved nettobevillinger er nettoresultatet afgørende. Større indtægter kan anvendes til en tilsvarende udgiftsforhøjelse. Tilsvarende skal fald i indtægter kompenseres ved udgiftsreduktioner. Ved bruttobevillinger kan der ikke ske kompenserende udligning mellem indtægter og udgifter, da disse anses for separate bevillinger. Brutto- og nettobevillinger er markeret med B for bruttobevilling og N for nettobevilling i oversigterne. Drifts- og anlægsbudgettet indeholder følgende oversigter: Bevillingsoversigter for drift og anlæg Bevillingsoversigten skal vise de poster afgrænset i forhold til kontoplanen, hvortil Regionsrådet tager bevillingsmæssig stilling. Bevillingsoversigten skal endvidere omfatte budgettets rådighedsbeløb som minimum specificeret på hoved-kontoniveau. Hovedoversigt Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering opgjort efter udgiftsbaserede principper. Alle beløb er angivet i kr. Budget 2011 Bind 2 12

17 Budgetoversigter Bevillingsoversigt 2.1 Bevillingsoversigt Tabel 2.1 Driftsbudget, Sundhed konto 1 Andele af I alt Udgift Indtægt Netto- Omkost- Nettoom- fælles incl. fælles kr. udgift ninger kostninger formål formål DRIFTSBUDGET, KONTO 1 I ALT SUNDHED * Somatiske hospitaler mv. N Regionshospitalet Horsens og Brædstrup N Regionshospitalet Randers og Grenaa N Hospitalsenheden Vest N Hospitalsenheden Silkeborg N Århus Universitetshospital, Skejby N Regionshospitalet Viborg og Skive N Århus Universitetshospital, Århus Sygehus N Friklinikken Brædstrup N Fælles udgifter/indtægter N * Præhospitalet B * Primær Sundhed ekskl. Medicin B * Primær Sundhed - Medicin N * Administration, Sundhed PSYKIATRI OG SOCIAL * Behandlingspsykiatrien N Børn og ungdomspsykiatri m.v N Voksenpsykiatrien N Andre sundhedsudgifter N Fælles udgifter/indtægter og adm CENTRALE RESERVER * Fælles puljer N Fælles puljer FÆLLES FORMÅL * Andel af fælles formål og adm. Fælles formål og adm. omk. Sundhed Andel af renter FINANSIERING B * Statsligt bloktilskud B * Bløderudligningsordning B * Kommunale grundbidrag B * Aktivitetsbidrag, stat B * Aktivitetsbidrag, kommuner * = bevillingsomr åde N = nettobelling B = bruttobevilling Budget 2011 Bind 2 13

18 Budgetoversigter Bevillingsoversigt Tabel 2.2 Driftsbudget, Social og specialundervisning konto 2 Andele af I alt Udgift Indtægt Netto- Omkost- Nettoom- fælles incl. fælles kr. udgift ninger kostninger formål formål DRIFTSBUDGET, KONTO 2 I ALT PSYKIATRI OG SOCIAL * Socialområdet N Center for børn, unge og specialrådgivning N Center for voksensocial N Fælles udgifter/indtægter N Administration, social FÆLLES FORMÅL * Andel af fælles formål og adm. Fælles formål og adm.omk. Socialområdet FINANSIERING B * Indtægter via takster m.v B * Statsligt bloktilskud * = bevillingsområde N = nettobelling B = bruttobevilling Tabel 2.3 Driftsbudget, Regional Udvikling konto 3 Andele af I alt Udgift Indtægt Netto- Omkost- Nettoom- fælles incl. fælles kr. udgift ninger kostninger formål formål DRIFTSBUDGET, KONTO 3 I ALT REGIONAL UDVIKLING N * Kollektiv Trafik N * Erhvervsudvikling N * Miljø N * Den Regionale udviklingsplan N * Regional udvikling i øvrigt N * Planlægning-, analyse- og udviklingsudgifter FÆLLES FORMÅL * Andel af fælles formål og adm. Fælles formål og adm. omk. Regional Udvikling Andel af renter INDTÆGTER, KONTO 3 I ALT B * Statsligt bloktilskud B * Udviklingsbidrag * = bevillingsomr åde N = nettobelling B = bruttobevilling Budget 2011 Bind 2 14

19 Budgetoversigter Bevillingsoversigt Tabel 2.4 Driftsbudget, Fælles formål og administration konto 4 Andele af I alt Udgift Indtægt Netto- Omkost- Nettoom- fælles incl. fælles kr. udgift ninger kostninger formål formål DRIFTSBUDGET, KONTO 4 I ALT FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE B * Politisk organisation FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE Sekretariat og forvaltninger N * Fælles administration FÆLLES ADMINISTRATIVE OMRÅDE N * Tjenestemandspensioner FÆLLES FORMÅL Overførsel til hovedkonto Overførsel til hovedkonto Overførsel til hovedkonto * = bevillingsomr åde N = nettobelling B = bruttobevilling Tabel 2.5 Driftsbudget, Renter m.v. konto 5 Udgift Indtægt Netto- Omkost- Nettoom- Andele af I alt kr. udgift ninger kostninger renter DRIFTSBUDGET, KONTO 5 I ALT Renteindtægter Renteudgifter Refusion af købsmoms Overførsel til hovedkonto Overførsel til hovedkonto Overførsel til hovedkonto Budget 2011 Bind 2 15

20 Budgetoversigter Bevillingsoversigt Tabel 2.6 Anlægsbudget, Sundhed konto 1 Andele af I alt Udgift Indtægt Netto- fælles incl. fælles kr. udgift formål formål ANLÆGSBUDGET, KONTO 1 I ALT SUNDHED Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Randers og Grenaa Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Silkeborg Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Viborg og Skive Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Pulje til DNU, Viborg og Gødstrup Etablering af sundhedscentre Rammebevilling til medicotekn. udstyr Medico Teknisk afd. (medicotekn.udstyr) Rammebevilling til Sundheds It-projekter Hensætteser til kvalitetsfondsprojekter PSYKIATRI OG SOCIAL Behandlingspsykiatrien Børn og Unge Voksenpsykiatri Behandlingspsykiatri - fælles UPRIORITEREDE MIDLER Sygehuse Pulje til anlægsprojekter FÆLLES FORMÅL Andel af fælles formål og adm. Fælles formål og adm. anlæg Sundhed Anlægsindtægter Indtægter fra Kvalitetsfonden Budget 2011 Bind 2 16

Budget og budgetoverslag BIND 2. Bevillingsregler, Budgetoversigter samt Investeringsoversigt med bemærkninger

Budget og budgetoverslag BIND 2. Bevillingsregler, Budgetoversigter samt Investeringsoversigt med bemærkninger Budget 2010 og budgetoverslag 2011-2013 BIND 2 Bevillingsregler, Budgetoversigter samt Investeringsoversigt med bemærkninger Forord Region Midtjyllands Budget 2010 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner

Læs mere

Herudover er der bemærkninger vedr. De nye hospitalsbyggerier kvalitetsfondsprojekter, Finansielle poster samt Finansiering.

Herudover er der bemærkninger vedr. De nye hospitalsbyggerier kvalitetsfondsprojekter, Finansielle poster samt Finansiering. Forord Region Midtjyllands Budget 2012 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Læs mere

BUDGET 2012 og budgetoverslag

BUDGET 2012 og budgetoverslag BUDGET 2012 og budgetoverslag 2013-2015 Regionsrådets 1. budgetbehandling Den 24. august 2011 Udkast til Bevillingsregler, Budgetoversigter samt Investeringsoversigt med bemærkninger Bind 2 Forord Region

Læs mere

Budget og budgetoverslag Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 2 BIND 2

Budget og budgetoverslag Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 2 BIND 2 Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 2 Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 BIND 2 Bevillingsregler, Budgetoversigter samt Investeringsoversigt med bemærkninger Forord Region Midtjyllands

Læs mere

BUDGET 2009 og budgetoverslag

BUDGET 2009 og budgetoverslag BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 24. september 2008 Bevillingsregler, Budgetoversigter samt Investeringsoversigt med bemærkninger Bind 2 Forord Region Midtjyllands

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Hvad er et budget i regionerne?

Hvad er et budget i regionerne? Inspirationsnotat nr. 2cc til arbejdet i MED-Hovedudvalg 3. juli 2007 Hvad er et budget i regionerne? Hvad er et budget - kort fortalt? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1. Budget 2008. og budgetoverslag 2009-2011. BIND 1 Budgetbemærkninger inkl.

Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1. Budget 2008. og budgetoverslag 2009-2011. BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1 Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands budget 2008 er udarbejdet på grundlag

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 6.0 Indledning 6.0-1 6.1 Bevillingstyper 6.1-1 6.2 Bevillingsniveau 6.2-1 6.2.1 Bevillingsniveau for driftsbevillinger 6.2-1 6.2.2

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem for kommuner 5.2 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter

Læs mere

Kommuner og regioners budget skal være i balance dvs. at indtægter og udgifter skal være lige store.

Kommuner og regioners budget skal være i balance dvs. at indtægter og udgifter skal være lige store. Ordforklaringer til de kommunale og regionale budgetter A Anlæg Udgifter (og indtægter) opdeles i enten anlægsudgifter eller driftsudgifter. Anlæg er typisk en større engangsudgift af begrænset varighed

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 24. september 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Bind 1 Forord Region Midtjyllands Budget 2009 er udarbejdet på grundlag

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem for regioner 5.2 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de regionale budgetter

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

BUDGET 2012 og budgetoverslag 2013-2015

BUDGET 2012 og budgetoverslag 2013-2015 BUDGET 2012 og budgetoverslag 2013-2015 Forretningsudvalgets 2. budgetbehandling Den 20. september 2011 Udkast Bind 1 Forord Region Midtjyllands Budget 2012 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER

DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER. Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 5 FORM- OG PROCEDUREKRAV TIL BUDGETTET Indhold Side 5.0 Indledning

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Sammendrag af. Årsrapport 2009

Sammendrag af. Årsrapport 2009 Sammendrag af Årsrapport Forord Med 27.000 ansatte og en økonomi på næsten 25 mia. kr. er Region Midtjylland en af de største virksomheder i Danmark. Det er regionens hovedopgave at bidrage til velfærden

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013

BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013 BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 23. september 2009 Udkast til budgetbemærkninger Bind 1 Budget 2010, Bind 1 Indhold Indholdsfortegnelse...Sidetal 1 Hovedlinjer

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands regnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere