Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland"

Transkript

1 Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse

2 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Økonomisk Sekretariat Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel regionmidtjylland.dk Notat til Finansiel politik for Region Midtjylland vedrørende kompetencefordelingen ved leasing og regnskabskrav til leasing På mødet den 4. december 2007 behandlede Forretningsudvalget forslag til Finansiel politik for Region Midtjylland, jf. dagsordenens punkt 38. På mødet blev der rejst en problemstilling vedr. kompetencefordeling ved leasing og regnskabskrav til leasing. Nærværende notat redegør for administrationens overvejelser i forhold til regelgrundlaget og regnskabskravet i relation til leasing. Dato Charlotte Dalsgaard Andersen Tel Side 1 Problemstilling: I henhold til den finansielle politik for Region Midtjylland er det forslået, at indgåelse af leje- og leasingaftaler på 1 5 mio. kan besluttes af direktionen, mens indgåelse af leje- og leasingaftaler over 5 mio. kr. skal besluttes af Regionsrådet. For indgåelse af leje- og leasingaftaler under 1 mio. kr. er det foreslået, at det er den budgetansvarlige, som har kompetencen til at træffe beslutning om indgåelse af leje- og leasingaftaler. Svar: Kompetencefordelingen Den forslåede kompetencefordeling mellem Regionsrådet og administrationen vedr. leasing i den finansielle politik er hentet fra Delegerings- og kompetencereglerne for Region Midtjylland, eftersom det heri er vedtaget følgende, jf. side 5: I Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse af 11. december 2006 arbejdes der med en tærskelværdi, hvor leje- og leasingaftaler over 5 mio. kr. skal henregnes til regionens låntagning og medfølgende deponeringskrav. Leje- og leasingaftaler over 5 mio. kr. skal derfor besluttes af Regionsrådet, mens leje- og leasingaftaler under 5 mio. kr. kan besluttes af administrationen. Delegerings- og kompetencereglerne for Region Midtjylland er godkendt i Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland den 13. december 2006, jf. dagsordenens punkt 6.

3 Forslaget til kompetencefordeling på leje- og leasingområdet hænger sammen med følgende regelsæt, bekendtgørelse og regulativ: Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Budget- og regnskabssystem for regioner Kasse- og regnskabsregulativet for Region Midtjylland I Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (fra 11.december) står der i: 2, stk. 1, nr. 7: Til en regions låntagning henregnes indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v. eller aftaler om drift af institutioner, hvis værdi sammen med eventuelle sammenhørende aftaler overtiger tærskelværdien, jf. stk. 2 og 3. 2, stk. 3: Tærskelværdien nævnt i stk. 1, nr. 7 og 8, udgør 5 mio. kr. I Budget og regnskabssystem for regioner henvises der desuden til Lånebekendtgørelsen, jf. afsnit 8.3 (fra 19. juli 2006): Endelig skal det bemærkes, at finansiel leasing er at sidestille med lånefinansiering, hvorfor aftaler om finansiel leasing er omfattet af bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Lånebekendtgørelsen indeholder ikke regler om leasingfinansiering af driftsanskaffelser, hvorfor der som udgangspunkt er mulighed herfor. Lånebekendtgørelsen sidestiller leasingfinansiering af anlæg med lån, hvorfor disse leasingaftaler skal henregnes til regionens låneramme. Formuleringerne i den efterfølgende lånebekendtgørelse er dog lavet bredere end finansiel leasing jf. ovenstående. I Kasse- og regnskabsregulativet for Region Midtjylland henvises der til Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., jf. afsnit 5.4: Beslutninger om konvertering af lån, optagelse af nye lån samt indgåelse af leje- og leasingaftaler, der har karakter af låneoptagelse følger de regler, som er fastsat ved lov eller via Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse. Regionsrådet kan fastsætte supplerende procedure- og disponeringsregler mv. vedrørende låneoptagelse og indgåelse af leje- og leasingaftaler mv. Økonomisk Afdeling (nu: Regionsøkonomi) har ansvar for, at direktionen og de decentrale forvaltningsområder i fornødent omfang informeres om de gældende regler på området, og om ændringer heri. Den aktuelle lånebekendtgørelse fra Indenrigs- og sundhedsministeriet samt eventuelle supplerende regler besluttet af Regionsrådet indgår som bilag til kasse- og regnskabsregulativet. Side 2

4 Låneoptagelse samt indgåelse af leje- og leasing aftaler mv., som ikke har Indenrigs- og Sundhedsministeriets forhåndsgodkendelse er som hovedregel deponeringspligtigt for Region Midtjylland. Det påhviler de respektive ledelser i administrationen sammen med de decentrale ledelser på hospitaler og institutioner at sikre, at der disponeres i overensstemmelse med de gældende regler. Såvel Kasse- og regnskabsregulativet for Region Midtjylland som Budget og regnskabssystem for regioner henviser til Bekendtgørelsen om regionernes låntagning. Det er således op til Regionsrådet at fastsætte retningslinierne for leasing i den finansielle politik under hensyntagen til lånebekendtgørelsen. I forbindelse med forslaget til retningslinierne for leasing er der taget udgangspunkt i decentraliseringsprincippet, hvor økonomistyringen i regionen bygger på, at budgetansvar og kompetence til at træffe økonomiske dispositioner som hovedregel ligger decentralt og samme sted som ansvaret for de serviceydelser, regionen skal levere til borgere og virksomheder, jf. forordet til Kasse- og regnskabsregulativet. I forbindelse med indgåelse af leasingaftaler i regionen er det vigtig, at der sker en vurdering af fordelene og ulemperne ved leasing frem for at Region Midtjylland selv køber. Regnskabskrav I nedenstående afsnit følger en kort gennemgang af de regnskabsmæssige krav vedr. leasing I Budget og regnskabssystem for regioner står der om leasing i afsnit 4.6: Forpligtelsen over for leasinggiver indregnes i balancen som en leasingforpligtelse på samme måde, som et almindeligt lån skal indregnes som en gældsforpligtelse. Størrelsen af gældsforpligtelsen svarer på indgåelsestidspunktet til værdien af det indregnede aktiv. Aktiv og leasingforpligtelse er derfor lige store på indgåelsestidspunktet. Når der indgås en leasingaftale vil der skulle betales et beløb til leasingselskabet for at få det leasede aktiv stillet til rådighed. Dette beløb betegnes leasingydelsen, og dækker over en renteudgift og afdragsydelse ligesom på et lån. I det udgiftsbaserede regnskab vil leasingydelsen blive bogført som en udgift på driften. Regionen skal imidlertid også udarbejde et omkostningsbaseret regnskab. I forbindelse med årsregnskabet vil den leasingydelse, der betales, blive delt i en beregnet renteomkostning og afdragsydelse. Renteomkostningen bliver registreret på driften, mens afdragsydelsen vil blive registreret på status som en nedbringelse af gælden. Ved årsregnskabet gøres det op, hvor stor en samlet leasingforpligtelse regionen har fremadrettet. Denne leasingforpligtelse svarer til anskaffelsesprisen på de enkelte leasede aktiver fratrukket de beregnede leasingafdrag. Denne leasingforpligtelse registreres som et passiv på balancen. I det omkostningsbaserede regnskab skal der i forbindelse med indgåelse af en leasingaftale ydermere ske en registrering af det leasede aktiv, såfremt aktivet har en værdi over kr. Aktivet skal registreres til kostprisen. I forbindelse med årsregnskabet afskrives aktivet i henhold til anvendt regnskabspraksis, hvorved værdien af aktivet bliver nedbragt. Side 3

5 Alle indgåede leje- og leasingaftaler skal løbende indberettes til Regionsøkonomi, så der kan udarbejdes en opgørelse over leje- og leasingforpligtelser til regionens årsregnskab, jf. den finansielle politik. Denne registrering af alle leasingaftaler for 2007 skal ske i forbindelse med regnskabet i januar februar For at give en fornemmelse af fordelingen af leasingaftaler på de forslåede intervaller, er der som indikator lavet nedenstående opgørelse, hvor oplysningerne er hentet hos KommuneLeasing og Nordania Leasing. Såfremt der er anvendt andre leasingselskaber end de to nævnte, så er leasingaftalerne ikke talt med. Med udgangspunkt i anskaffelsessummen er det talt op, hvor mange leasingaftaler, som falder i følgende tre intervaller: under 1 mio. kr., mellem 1-5 mio. kr. og over 5 mio. kr. - se tabel 1. Tabel 1. Antal leasingaftaler fordelt på 3 beløbsintervaller ud fra anskaffelsespris eller estimeret anskaffelsespris Leasingaftaler opdelt på intervaller Antal leasingaftaler Leasingaftaler under 1 mio. kr.: 99 Leasingaftaler på 1 5 mio. kr.: 13 Leasingaftaler over 5 mio. kr.: 12 Kilde: Nordania Leasing og KommuneLeasing De leasingaftaler, som har en anskaffelsespris på over 5 mio. kr. er typisk aftaler som EPJ, fibernetværk og røntgenudstyr, mens leasingaftaler på mellem 1-5 mio. kr. typisk er it-udstyr på hospitalerne og elsenge. Leasingaftaler under 1 mio. kr. er typisk biler og kopimaskiner. Af tabel 1 fremgår det, at der er 12 leasingaftaler på over 5 mio. kr. og heraf er nogle af leasingaftalerne lavet som rammeaftaler. En række af leasingaftalerne vedr. teknologihandlingsplanerne er lavet som rammeaftaler. Der er eksempelvis en rammeaftaler hos KommuneLeasing vedr. en teknologihandlingsplan, som er fordelt med 6 aftaler under 1 mio. kr., 10 aftaler mellem 1-5 mio. kr. og 3 aftaler over 5 mio. kr. Der er også en rammeaftale hos KommuneLeasing vedr. en teknologihandlingsplan, som er fordelt med 1 aftale under 1 mio. kr., 0 aftaler mellem 1-5 mio. kr. og 6 aftaler over 5 mio. kr. Side 4

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler for registrering

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Redigeret 16. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i Norddjurs Kommune... 3 1.2.2

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014 Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Alle Regioner Sagsnr. 2012-02908 Doknr. 197216 Dato 31-01-2014 Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Hermed orienteres om ændringer af Budget- og regnskabssystem

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Aftale Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Version 2.7 Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse: I. SAMMENFATNING OG GENERELLE FORHOLD 1.1. Indledning 1. 2. Det videre forløb 2.

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13 Finansiering og økonomistyring Bind 13 Finansiering og økonomistyring Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere