Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012"

Transkript

1 8. februar 2013 Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012 BAR Bygge & Anlægs opgaver er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1705, hvor det bl.a. fremgår, at BAR skal bistå virksomheder med målrettet, relevant, aktuel information, vejledning og oplysning om, hvordan virksomhederne kan leve op til arbejdsmiljølovgivningens krav, og om hvordan branchens virksomheder kan forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer. I Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 er der prioriteret 3 arbejdsmiljøområder: Arbejdsulykker Muskelskeletpåvirkninger Psykiske arbejdsmiljøbelastninger Da forebyggelse af arbejdsmiljørisici så vidt muligt bør ske i byggeriets tidlige faser har BAR Bygge & Anlæg valgt at tilføje Planlægning af bygge- og anlægsprojekter som prioriteret arbejdsmiljøområde. Målgrupper BAR Bygge & Anlægs primære målgrupper er bygge- og anlægsvirksomheders ledere og medarbejdere. Øvrige målgrupper er vigtige som formidlere af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i branchens virksomheder: Bygherrer, rådgivere, og projekterende har stor betydning for planlægning af arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsprojekternes tidlige faser. Uddannelsesinstitutioner og undervisere, der uddanner nye håndværkere, har stor indflydelse på de unges arbejdsmiljøholdninger. Leverandører til bygge- og anlægsvirksomhede, der leverer materiel og materialer til bygge- og anlægsvirksomheder, skal påvirkes til at udvikle gode tekniske hjælpemidler og levere stoffer og materialer med mindst mulig arbejdsmiljørisici. Arbejdsmiljørådgivere skal formidle god arbejdsmiljøpraksis til bygge- og anlægsvirksomheder, det gælder også branchevejledninger fra BAR Bygge & Anlæg. BAR Bygge & Anlægs organisering af aktiviteterne BAR Bygge & Anlæg holder normalt 4 årlige møder. På baggrund af bekendtgørelse nr og BAR Bygge & Anlægs godkendte strategi udarbejder BAR s organisationer forslag til det kommende års aktiviteter. Rådet nedsætter emne- eller arbejdsgrupper, der sammen med BAR-sekretariatet gennemfører de aktiviteter, som rådet har godkendt. BAR s sekretariat har i samråd med Formandskabet ansvaret for at koordinerer de godkendte aktiviteter sammen med organisationernes repræsentanter, herunder indgå aftaler med eksterne leverandører. 1

2 BAR Bygge & Anlægs aktiviteter i 2012 I 2012 har BAR Bygge & Anlæg gennemført aktiviteter inden for 4 prioriterede arbejdsmiljøområder: 1. Reduktion af antal arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder BAR har besluttet at prioritere særlige informationsindsatser med det formål for at reducere antallet af arbejdsulykker blandt unge og nyansatte. BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med Arbejdsmiljørådet, øvrige BAR, Arbejdstilsynet, Videncentret for Arbejdsmiljø og Ministeriet for Undervisning og Børn gennemført en konference om unge og nyansattes arbejdsmiljø. Konferencen er blevet fulgt op af Arbejdsmiljørådets Task Force, der har til formål at etablere et fælles videngrundlag og formulere fælles budskaber vedr. unge og nyansattes arbejdsmiljø. BAR deltog i DM i Skills 2012, hvor der blev fokuseret på unges arbejdsulykker og skader. Organisationerne uddelte arbejdsmiljøpriser til lærlinge inden for 15 bygge- og anlægsfag. BAR Bygge & Anlæg var repræsenteret med en stand i bygge- og anlægshallen og en fælles stand sammen med andre arbejdsmiljøaktører. Branchevejledninger vedr. arbejdsulykker, der har været under udarbejdelse i 2012: Branchevejledning om standardblade til opstilling af stilladser Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser Branchevejledning om undertag 2. Tunge løft og arbejdsstillinger (muskelskeletpåvirkninger) Gode tekniske hjælpemidler skal anvendes i flest mulig bygge- og anlægsvirksomheder for at forebygge tunge løft og belastende arbejdsstillinger. Det er målet at øge antallet af virksomheder, der anvender de anbefalede tekniske hjælpemidler. Hjemmesiden Bygergo.dk viser, hvilke egnede tekniske hjælpemidler, der er til rådighed inden for de enkelte fagområder i bygge- og anlægsbranchen. Bygergo.dk er blevet ændret med nyt layout og er løbende blevet opdateret med nye anbefalinger om gode tekniske hjælpemidler. BAR Bygge & Anlæg har medvirket i planlægningen af 5 regionale konferencer om Integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø, der blev gennemført af Arbejdsmiljørådet og BAR SOSU. Desuden deltog BAR i to messer i København og Århus om Sund i et godt arbejdsliv. Branchevejledninger vedr. muskelskeletpåvirkninger, der har været under udarbejdelse i 2012: Branchevejledning om håndtering af stål-trapetzplader Branchevejledning om porebetonplader multiplader og gasbetonplader Branchevejledning om forebyggelse af tunge løft m.v. i VVS- branchen Branchevejledning om betonstøbning og armering Branchevejledninger om murerarbejde - revisioner 2

3 Branchevejledning om betonelementer - revision Branchevejledning om Malerarbejde Branchevejledning om tækkearbejde Branchevejledning om El-ulykker 3. Arbejdsmiljøorganisationen, herunder trivsel, samarbejde og psykisk arbejdsmiljø I forbindelse med implementering af reglerne om arbejdsmiljøorganisation i bygge- og anlægsvirksomheder har BAR planlagt og gennemført Uddannelsesdage for Byggeriets Virksomheder i samarbejde med 6 autoriserede udbydere af arbejdsmiljøuddannelser. Tilbuddet om Uddannelsesdagene har gjort det muligt for små virksomheder at leve op til reglerne om at tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelser til AMO s medlemmer. I februar 2012 gennemførtes uddannelsesdagene for 110 deltagere. Der er ligeledes planlagt uddannelsesdage i februar Planlægning af arbejdsmiljøforanstaltninger i bygge- og anlægsprojekter Arbejdsmiljø skal integreres så tidligt som muligt i bygge- og anlægsprojekternes planlægning. BAR har sammen med Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitekter og Konstruktørforeningen holdt en række møder til gensidig erfaringsudveksling og planlægning af fælles informationsaktiviteter i Hjemmesiden byggeproces.dk er blevet opdateret med vejledninger om, hvordan arbejdsmiljø hensigtsmæssigt kan inddrages i byggeriets forskellige faser. Der er publiceret to foldere om bygherres pligter i mindre byggesager til henholdsvis parcelhusejere og til administratorer i boligselskaber. BAR har endvidere på møder, seminarer og konferencer for kommuner og statsvirksomheder formidlet branchevejledningen om bygherres pligter. En PSS-pakke (Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed) er udviklet til undervisningsbrug i AMU og til udarbejdelse af PSS på mindre byggepladser. Til brug for virksomhedernes styring af kvalitet og arbejdsmiljø er der udarbejdet kvalitets- og arbejdsmiljøskemaer til enkelte bygge- og anlægsfag. Øvrige indsatsområder Stoffer og materialer BAR Bygge & Anlæg har i 2012 revideret og opdateret styrpaastofferne.dk. Desuden har følgende branchevejledninger vedr. stoffer og materialer været under udarbejdelse: Håndtering af chlorerede paraffiner Håndtering af blyholdige materialer 3

4 Uddannelse og undervisning Der er gennemført faglærerkursus og temadage for undervisere i bygge- og anlægsbranchens erhvervsskoler. BAR medvirker i opdatering af internetportal - ungiarbejde.dk om unges arbejdsmiljø. Der er udviklet undervisningsmateriale om Plan for Sikkerhed og Sundhed til AMUskolernes undervisning. Generel information Hjemmesiden bar-ba.dk er blevet udviklet med helt nyt design og struktur. Øvrige hjemmesider er blevet opdateret med nye markedsstandarder og layout BAR har udsendt 13 nyhedsbreve om nye publikationer og andre informationsaktiviteter i BAR deltager i møder med Arbejdstilsynet om såvel generelle arbejdsmiljøspørgsmål som specifikke arbejdsmiljøproblemstillinger inden for bygge- og anlægsbranchen. BAR Bygge & Anlæg har medvirket i Forebyggelsesfondens og Arbejdstilsynets arbejde med at udvikle forebyggelsespakker til små bygge- og anlægsvirksomheder BAR medvirker i en række følgegrupper til forskningsprojekter om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen BAR samarbejder med Byggeriets Arbejdsmiljøbus om arbejdsmiljøformidling til bygge- og anlægsvirksomheder BAR deltager i undervisning af ingeniørstuderende m.fl. Fælles BAR s aktiviteter BAR Bygge & Anlæg har medvirket i planlægningen af Arbejdsmiljøkonferencen AM2012 BAR enes Koordineringsudvalg har holdt 4 møder BAR har deltaget i Arbejdsmiljørådets og senere Arbejdstilsynets udvalg vedr. evaluering af BAR s indsatser. BAR Bygge & Anlægs drift Administration BAR s sekretariat administrerer alle BAR-aktiviteter, herunder budget og regnskab. Interne møder i BAR og i sekretariatet Planlægningen af godkendte BAR-aktiviteter sker i Rådet og særligt nedsatte emnegrupper, sammensat af repræsentanter fra BAR-organisationerne. BAR-sekretariatet varetager administration og koordinering af arbejdet i de etablerede emnegrupper. Revision og ekspedition af materialer BAR s publikationer revideres efter behov og lægges på BAR s hjemmesider i pdf-format, der er frit tilgængelige. Effektvurdering Der er ikke i 2012 foretaget nye evalueringer af BAR s materialer og hjemmesider. Det vil ske i 2013 som opfølgning på nyudvikling af hjemmesidernes design og layout, der blev afsluttet i BAR gennemfører i 2013 en undersøgelse af målgruppernes anvendelse af BAR s nye hjemmesider og Håndbogen. 4

5 BAR s materialer formidlet på Internettet I Redegørelsen for BAR i 2011 så vi primært på stigningen i antal besøg og besøgende på BAR s hjemmesider. BAR s hjemmesider gennemgik i 2012 en større omlægning. CMS systemet Sitecore 5 blev erstattet med Sitecore, 6 og i den forbindelse blev flere af siderne revideret både i indhold og udseende. I samme omgang udskiftede vi analyseværktøjet Webtrends med det frit tilgængelige Google analytics, der har den fordel, at det er integreret med BAR s nyhedsbrev. Brugen af Google analytics fra juli 2012 betyder imidlertid, at det kan være svært at sammenligne besøgstallene fra de forrige år med de nye fra BAR har i stedet valgt at se nærmere på brugen af siderne. Det gælder fx hvordan brugerne benytter sidernes søgefunktion, nyhedsbreve, hvor mange download af pdf og brugen af mobile medier samt hvorfra de kommer (kilder). Bar-ba.dk Det nye layout har har til formål at lette brugernes tilgang til materialer, herunder en ny materialesøgeside. Teksterne er alle tilrettet med henblik på, at få en så høj Googles rangering af bar-ba.dk som muligt på Internettet. Bar-ba.dk havde i 2012 knap besøgende, der besøgte sitet næsten gange. Ca. 40 % af de besøgende kommer fra Google. Bygergo.dk For at give bedre overblik over både de enkelte hjælpemidler og udvalget i de forskellige kategorier er bygergo.dk blevet relanceret i januar Der er her fokuseret på at hjælpe brugerne med hurtig søgning, samt at give mulighed for dialog brugerne imellem. I 2012 var Bygergo.dk s mest besøgte kategorier murer/tømrer/tag og Løft/transport. Der var knap besøgende, hvoraf 60 % kom fra Google. Byggeproces.dk Byggeproces.dk er uændret i layout, men systemet bagved er blevet opdateret. Byggeproces.dk s statistik for 2012 er ikke helt dækkende på grund af ændret registrering med Google analytics. I 2012 var der ca besøgende, hvoraf over 40 % kommer fra Google. Forebyg.nu Sitet vil blive inkluderet i bar-ba.dk og har derfor ikke været omfattet af omlægningen i Styrpaastofferne.dk Styrpaastofferne.dk blev overført til den nye version af Sitecore uden at få et ændret udseende. Styrpaastofferne.dk s statistik for 2012 er ikke helt dækkende, på grund af ændret registrering med Google analytics. Der er målt knap besøgende, hvoraf ca. 60 % kommer fra Google. Haandbogen.info Håndbogen fik i 2011 sit eget site, der i 2012 er blevet BAR Bygge & Anlægs næststørste med knap besøg på haandbogen.info. 5

6 Haandbogen.info er også blevet en succes, når man ser på downloads af pdf, der skete gange fra håndbogen i et af de fire sprog. Blandt de ca besøgende på haandbogen.info, kom ca. 65 % fra Google. Trivsel.bar-ba.dk Trivsel.bar-ba.dk er blevet integreret i bar-ba.dk under trivsel. Dette skete i slutningen af september. I perioden oktober - december har der været 497 besøg med en høj gennemsnits besøgsvarighed på 9:22 min. Dette skyldes ikke mindst de 9 film, der tilsammen er vist 251 gange i de tre måneder. Byggesikkerhed. Dk - Bent E Det har ikke muligt at trække data ud af byggesikkerhed.dk til Google analytics. Bent E filmene på Youtube bliver registreret selvstændigt. I 2012 blev filmene på dansk og engelsk (30 film i alt) vist lidt mere end gange. Knapt gange blev filmene vist på mobile enheder. Ser man nærmere på kilderne til Bent E på Youtube, så er det ikke Google, men derimod Youtube, der er stedet man søger og finder Bent E filmene, enten via film i samme kategori eller via lignende film. Youtube giver således en massiv eksponering af Bent E. BAR s prioriterede indsatser i 2013 BAR Bygge & Anlæg har i perioden valgt at prioritere informationsindsatser inden for følgende områder: a) Arbejdsulykker blandt unge og nyansatte b) Planlægning af arbejdsprocesser og brug af tekniske hjælpemidler og sundhedsfremmende foranstaltninger til forebyggelse af muskelskeletbesvær c) Oversete arbejdsmiljøproblemer, der viser sig som risici ved håndtering af asbest, blyholdige materialer, PCB m.v. samt støv og støv. d) Arbejdsmiljøkoordinering i såvel projekteringsfasen som udførelsen af bygge- og anlægsprojekter e) Formidling af forebyggelsesmetoder i forbindelse med nye eller hidtil ukendte arbejdsmiljøproblemer. f) Revision af branchevejledninger som følge af nye regler og i overensstemmelse med udviklingen af nye forebyggelsesmetoder. Informations- og kommunikationsstrategi Det er BAR s målsætning, at alle bygge- og anlægsvirksomheder følger anbefalingerne i branchevejledninger publiceret af BAR Bygge & Anlæg. Det er derfor helt centralt for BAR s strategi at vælge informations- og kommunikationsmetoder, der gør det muligt at skabe kontakt til BAR s primære målgrupper. Formidlingen af BAR s informationsmaterialer sker i stigende grad via hjemmesider og elektroniske nyhedsbreve. Set i lyset af den hastigt voksende informationsudveksling på Internettet må det forventes, at flere brugere fra alle faggrupper i bygge- og anlægsbranchen i løbet af få år foretrækker at få besvaret spørgsmål om arbejdsmiljø på BAR Bygge & Anlægs hjemmesider. 6

7 BAR skal således blive bedre til at udnytte Internettets muligheder for mange-til-mange kommunikation, hvor brugerne ikke ses som passive modtagere af information. Brugerne skal inddrages som aktive medspillere, der ud fra egen viden og erfaringer har gode forslag til praktiske løsningsmetoder på arbejdsmiljøproblemer. 7

8 Status over igangværende aktiviteter i BAR Bygge & Anlæg pr. 1. marts jf. bekendtgørelse nr. 1705, 31 stk. 2 Unges og nyansattes arbejdsmiljø DM Skills 2013 Internetportal om arbejdsmiljøundervisning og unges arbejde. Opførelse af store bygninger, haller, stalde Gravearbejde Anhugning af skurvogne Redning ved brug af faldsikring Arbejde i højden Rullestillads og bukkestillads Indsats vedr. muskelskeletbesvær Fysisk træning og Sundhedsfremme i bygge- og anlægsvirksomheder Betonstøbning og armering Informationsindsatser rettet mod henholdsvis 1) virksomheder, der har unge og nyansatte 2) de unge og 3) de nyansatte og 4) erhvervsskolerne. DM Skills 2013 gennemføres i januar 2013 i NRGi Arena i Aarhus. Organisationerne uddeler en arbejdsmiljøpris. BAR Bygge & Anlæg er repræsenteret på en stand i bygge- og anlægshallen og en stand sammen med andre arbejdsmiljøaktører. BAR foretager evaluering og planlægger nye aktiviteter til Skills 2014 planlægges. BAR Bygge & Anlæg medvirker i opdatering af portalen der er et fælles BAR-projekt. Erling the Lærling forum til lærlinges arbejdsmiljø Tekniske hjælpemidler vurderes Branchevejledning om gravearbejde ved eksisterende ledningsnet indarbejdes. Vurderes bl.a. på baggrund af I-BAR s vejledning om. anhugning af containere Branchevejledning en udarbejdes i samarbejde med leverandører og bygge- og anlægsvirksomheder. BAR vil på en temadrøftelse vurdere kommende indsatser vedr. arbejde i højden. Branchevejledningen skal tage udgangspunkt i reglerne om arbejde i højden. Der udarbejdes en vejledning for hhv. bukkestillads og for rullestillads. Planlægning af BAR s indsats vedr. MSB i bygge- og anlægsvirksomheder vil ske på temadrøftelser i BAR. BAR vurderer i hvilket omfang der kan foretages informations indsatser om integration af fysisk træning, sundhedsfremme og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder. Udviklingsarbejde indgår bl.a. i et projekt støttet af Forebyggelsesfonden. Standardblade for stilladser Branchevejledningen forventes publiceret i starten af Opstilling og nedtagning af stilladser Porebetonplader multiplader og gasbetonplader Opmuringsarbejde Branchevejledningen forventes publiceret i starten af Tekniske hjælpemidler vurderes nærmere. Branchevejledningens afsnit om tralleløft og håndtering af stilladsdele vil indgå i revisionen af vejledningen. Montering af undertag Branchevejledningen forventes publiceret i starten af

9 Håndtering af ståltrapez plader Arbejde i VVS-branchen Højt på strå Branchevejledning om tækkearbejde Håndtering af chlorerede paraffiner Håndtering af blyholdige materialer Kalk- og cementstabilisering Planlægning af byggeri APV-tjekskemaer Kvalitet og arbejdsmiljø BAR-hjemmesider BAR-publikationer revideres løbende med de seneste regelændringer Revision af håndbog Forebyg.nu er lagt på barba.dk Video til BAR s hjemmesider Tekniske hjælpemidler vurderes nærmere. Branchevejledningen skal indeholde anbefalinger vedr. tunge løft, svejsning af fjernvarmerør, PC og anden indretning af servicebiler og øvrige risici Vurdering og udvikling af tekniske hjælpemidler. Revision af branchevejledning forventes derefter iværksat. Branchevejledning udarbejdes svarende til indholdet i vejledningen om håndtering af PCB. Branchevejledningens forventes publiceret i starten af Branchevejledningen vurderes i forhold til Vejdirektoratets vejledning om bl.a. udbudsmateriale og PSS, herunder anbefalinger til maskiner, sikkerhedsudstyr mv. Fællesmøder med BID, FRI, Danske ARK, KON-foreningen. Opdatering af byggeproces.dk Informationsmøder og netværksmøder for bygherrer, rådgivere, projekterende og arbejdsmiljøkoordinatorer Branchevejledning om bygherres pligter Der er udarbejdet kvalitets- og arbejdsmiljøskemaer til træfagene. Der vil blive udarbejdet tilsvarende materiale til øvrige fag. Materialet formidles på bar-ba.dk BAR s hjemmesider holdes løbende opdateret: Bar-ba.dk Bygergo.dk Byggeproces.dk Styrpaastofferne.dk Byggesikkerhed.dk Haandbogen.info Aktuelle begivenheder og informationer på bar-ba.dk redigeres hver uge Revision af branchevejledninger, hvor lovændringer eller andet gør det nødvendigt at foretage ændringer. Revision af branchevejledningers tekster og illustrationer blive lagt påbar-ba.dk Tekster opdateres og lægges på haandbogen.info og efterfølgende i den seneste genoptrykte papirudgave af Håndbogen. Havarigruppen er ophørt. Materialet lægges på bar-ba.dk med henblik på videndeling mellem bygge- og anlægsvirksomheder om ulykkesanalyser Udvikling og produktion af video til brug for opstartsmøder og introduktion til arbejdsmiljøet på bygge- og anlægspladser. Vejledning om instruktion af udenlandsk arbejdskraft vil indgå i vurderingen af produktion af videomaterialer. APP Udvikling og produktion af APP s til smartsphones. I 2013 bliver alle branchevejledninger tilgængelige på APP s 9

10 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse i AMO Faglærerkurser Informationsmøder for byggeog anlægsvirksomheder 6 uddannelsesudbydere og BAR gennemfører uddannelsesdage for bygge- og anlægsvirksomhedernes AMO i februar Der foretages evaluering af uddannelsesdagene og vurdering af evt. fortsættelse i Der gennemføres i juni måned orienteringsmøder for faglærere i erhvervsskolerne inden for bygge og anlæg. Der afholdes 7 regionale ½ dagsmøder for ledere og medarbejdere i bygge- og anlægsvirksomheder i forbindelse med AT s risikobaseret tilsyn og særlige indsats i bygge- og anlægsvirksomheder i perioden

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen

Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen HANDLEPLAN Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen HANDLEPLAN Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen Arbejdstilsynet, 11. maj 2006 INDHOLD Baggrund.............................................

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

- med arbejdsmiljøet som motor

- med arbejdsmiljøet som motor 2013 - med arbejdsmiljøet som motor Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i mere end fem år hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte med at skabe sikre og sunde forhold på arbejdspladserne

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Projekt nr.: 125604 Pulje: AMU 659 BAI Udvikling af udd. og læreruddannelse Sags nr.: 080.05D.251 Evaluering af uddannelsesmål og uddannelsesstrukturer inden for stilladsområdet September 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere