Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012"

Transkript

1 8. februar 2013 Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012 BAR Bygge & Anlægs opgaver er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1705, hvor det bl.a. fremgår, at BAR skal bistå virksomheder med målrettet, relevant, aktuel information, vejledning og oplysning om, hvordan virksomhederne kan leve op til arbejdsmiljølovgivningens krav, og om hvordan branchens virksomheder kan forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer. I Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 er der prioriteret 3 arbejdsmiljøområder: Arbejdsulykker Muskelskeletpåvirkninger Psykiske arbejdsmiljøbelastninger Da forebyggelse af arbejdsmiljørisici så vidt muligt bør ske i byggeriets tidlige faser har BAR Bygge & Anlæg valgt at tilføje Planlægning af bygge- og anlægsprojekter som prioriteret arbejdsmiljøområde. Målgrupper BAR Bygge & Anlægs primære målgrupper er bygge- og anlægsvirksomheders ledere og medarbejdere. Øvrige målgrupper er vigtige som formidlere af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i branchens virksomheder: Bygherrer, rådgivere, og projekterende har stor betydning for planlægning af arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsprojekternes tidlige faser. Uddannelsesinstitutioner og undervisere, der uddanner nye håndværkere, har stor indflydelse på de unges arbejdsmiljøholdninger. Leverandører til bygge- og anlægsvirksomhede, der leverer materiel og materialer til bygge- og anlægsvirksomheder, skal påvirkes til at udvikle gode tekniske hjælpemidler og levere stoffer og materialer med mindst mulig arbejdsmiljørisici. Arbejdsmiljørådgivere skal formidle god arbejdsmiljøpraksis til bygge- og anlægsvirksomheder, det gælder også branchevejledninger fra BAR Bygge & Anlæg. BAR Bygge & Anlægs organisering af aktiviteterne BAR Bygge & Anlæg holder normalt 4 årlige møder. På baggrund af bekendtgørelse nr og BAR Bygge & Anlægs godkendte strategi udarbejder BAR s organisationer forslag til det kommende års aktiviteter. Rådet nedsætter emne- eller arbejdsgrupper, der sammen med BAR-sekretariatet gennemfører de aktiviteter, som rådet har godkendt. BAR s sekretariat har i samråd med Formandskabet ansvaret for at koordinerer de godkendte aktiviteter sammen med organisationernes repræsentanter, herunder indgå aftaler med eksterne leverandører. 1

2 BAR Bygge & Anlægs aktiviteter i 2012 I 2012 har BAR Bygge & Anlæg gennemført aktiviteter inden for 4 prioriterede arbejdsmiljøområder: 1. Reduktion af antal arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder BAR har besluttet at prioritere særlige informationsindsatser med det formål for at reducere antallet af arbejdsulykker blandt unge og nyansatte. BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med Arbejdsmiljørådet, øvrige BAR, Arbejdstilsynet, Videncentret for Arbejdsmiljø og Ministeriet for Undervisning og Børn gennemført en konference om unge og nyansattes arbejdsmiljø. Konferencen er blevet fulgt op af Arbejdsmiljørådets Task Force, der har til formål at etablere et fælles videngrundlag og formulere fælles budskaber vedr. unge og nyansattes arbejdsmiljø. BAR deltog i DM i Skills 2012, hvor der blev fokuseret på unges arbejdsulykker og skader. Organisationerne uddelte arbejdsmiljøpriser til lærlinge inden for 15 bygge- og anlægsfag. BAR Bygge & Anlæg var repræsenteret med en stand i bygge- og anlægshallen og en fælles stand sammen med andre arbejdsmiljøaktører. Branchevejledninger vedr. arbejdsulykker, der har været under udarbejdelse i 2012: Branchevejledning om standardblade til opstilling af stilladser Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser Branchevejledning om undertag 2. Tunge løft og arbejdsstillinger (muskelskeletpåvirkninger) Gode tekniske hjælpemidler skal anvendes i flest mulig bygge- og anlægsvirksomheder for at forebygge tunge løft og belastende arbejdsstillinger. Det er målet at øge antallet af virksomheder, der anvender de anbefalede tekniske hjælpemidler. Hjemmesiden Bygergo.dk viser, hvilke egnede tekniske hjælpemidler, der er til rådighed inden for de enkelte fagområder i bygge- og anlægsbranchen. Bygergo.dk er blevet ændret med nyt layout og er løbende blevet opdateret med nye anbefalinger om gode tekniske hjælpemidler. BAR Bygge & Anlæg har medvirket i planlægningen af 5 regionale konferencer om Integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø, der blev gennemført af Arbejdsmiljørådet og BAR SOSU. Desuden deltog BAR i to messer i København og Århus om Sund i et godt arbejdsliv. Branchevejledninger vedr. muskelskeletpåvirkninger, der har været under udarbejdelse i 2012: Branchevejledning om håndtering af stål-trapetzplader Branchevejledning om porebetonplader multiplader og gasbetonplader Branchevejledning om forebyggelse af tunge løft m.v. i VVS- branchen Branchevejledning om betonstøbning og armering Branchevejledninger om murerarbejde - revisioner 2

3 Branchevejledning om betonelementer - revision Branchevejledning om Malerarbejde Branchevejledning om tækkearbejde Branchevejledning om El-ulykker 3. Arbejdsmiljøorganisationen, herunder trivsel, samarbejde og psykisk arbejdsmiljø I forbindelse med implementering af reglerne om arbejdsmiljøorganisation i bygge- og anlægsvirksomheder har BAR planlagt og gennemført Uddannelsesdage for Byggeriets Virksomheder i samarbejde med 6 autoriserede udbydere af arbejdsmiljøuddannelser. Tilbuddet om Uddannelsesdagene har gjort det muligt for små virksomheder at leve op til reglerne om at tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelser til AMO s medlemmer. I februar 2012 gennemførtes uddannelsesdagene for 110 deltagere. Der er ligeledes planlagt uddannelsesdage i februar Planlægning af arbejdsmiljøforanstaltninger i bygge- og anlægsprojekter Arbejdsmiljø skal integreres så tidligt som muligt i bygge- og anlægsprojekternes planlægning. BAR har sammen med Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitekter og Konstruktørforeningen holdt en række møder til gensidig erfaringsudveksling og planlægning af fælles informationsaktiviteter i Hjemmesiden byggeproces.dk er blevet opdateret med vejledninger om, hvordan arbejdsmiljø hensigtsmæssigt kan inddrages i byggeriets forskellige faser. Der er publiceret to foldere om bygherres pligter i mindre byggesager til henholdsvis parcelhusejere og til administratorer i boligselskaber. BAR har endvidere på møder, seminarer og konferencer for kommuner og statsvirksomheder formidlet branchevejledningen om bygherres pligter. En PSS-pakke (Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed) er udviklet til undervisningsbrug i AMU og til udarbejdelse af PSS på mindre byggepladser. Til brug for virksomhedernes styring af kvalitet og arbejdsmiljø er der udarbejdet kvalitets- og arbejdsmiljøskemaer til enkelte bygge- og anlægsfag. Øvrige indsatsområder Stoffer og materialer BAR Bygge & Anlæg har i 2012 revideret og opdateret styrpaastofferne.dk. Desuden har følgende branchevejledninger vedr. stoffer og materialer været under udarbejdelse: Håndtering af chlorerede paraffiner Håndtering af blyholdige materialer 3

4 Uddannelse og undervisning Der er gennemført faglærerkursus og temadage for undervisere i bygge- og anlægsbranchens erhvervsskoler. BAR medvirker i opdatering af internetportal - ungiarbejde.dk om unges arbejdsmiljø. Der er udviklet undervisningsmateriale om Plan for Sikkerhed og Sundhed til AMUskolernes undervisning. Generel information Hjemmesiden bar-ba.dk er blevet udviklet med helt nyt design og struktur. Øvrige hjemmesider er blevet opdateret med nye markedsstandarder og layout BAR har udsendt 13 nyhedsbreve om nye publikationer og andre informationsaktiviteter i BAR deltager i møder med Arbejdstilsynet om såvel generelle arbejdsmiljøspørgsmål som specifikke arbejdsmiljøproblemstillinger inden for bygge- og anlægsbranchen. BAR Bygge & Anlæg har medvirket i Forebyggelsesfondens og Arbejdstilsynets arbejde med at udvikle forebyggelsespakker til små bygge- og anlægsvirksomheder BAR medvirker i en række følgegrupper til forskningsprojekter om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen BAR samarbejder med Byggeriets Arbejdsmiljøbus om arbejdsmiljøformidling til bygge- og anlægsvirksomheder BAR deltager i undervisning af ingeniørstuderende m.fl. Fælles BAR s aktiviteter BAR Bygge & Anlæg har medvirket i planlægningen af Arbejdsmiljøkonferencen AM2012 BAR enes Koordineringsudvalg har holdt 4 møder BAR har deltaget i Arbejdsmiljørådets og senere Arbejdstilsynets udvalg vedr. evaluering af BAR s indsatser. BAR Bygge & Anlægs drift Administration BAR s sekretariat administrerer alle BAR-aktiviteter, herunder budget og regnskab. Interne møder i BAR og i sekretariatet Planlægningen af godkendte BAR-aktiviteter sker i Rådet og særligt nedsatte emnegrupper, sammensat af repræsentanter fra BAR-organisationerne. BAR-sekretariatet varetager administration og koordinering af arbejdet i de etablerede emnegrupper. Revision og ekspedition af materialer BAR s publikationer revideres efter behov og lægges på BAR s hjemmesider i pdf-format, der er frit tilgængelige. Effektvurdering Der er ikke i 2012 foretaget nye evalueringer af BAR s materialer og hjemmesider. Det vil ske i 2013 som opfølgning på nyudvikling af hjemmesidernes design og layout, der blev afsluttet i BAR gennemfører i 2013 en undersøgelse af målgruppernes anvendelse af BAR s nye hjemmesider og Håndbogen. 4

5 BAR s materialer formidlet på Internettet I Redegørelsen for BAR i 2011 så vi primært på stigningen i antal besøg og besøgende på BAR s hjemmesider. BAR s hjemmesider gennemgik i 2012 en større omlægning. CMS systemet Sitecore 5 blev erstattet med Sitecore, 6 og i den forbindelse blev flere af siderne revideret både i indhold og udseende. I samme omgang udskiftede vi analyseværktøjet Webtrends med det frit tilgængelige Google analytics, der har den fordel, at det er integreret med BAR s nyhedsbrev. Brugen af Google analytics fra juli 2012 betyder imidlertid, at det kan være svært at sammenligne besøgstallene fra de forrige år med de nye fra BAR har i stedet valgt at se nærmere på brugen af siderne. Det gælder fx hvordan brugerne benytter sidernes søgefunktion, nyhedsbreve, hvor mange download af pdf og brugen af mobile medier samt hvorfra de kommer (kilder). Bar-ba.dk Det nye layout har har til formål at lette brugernes tilgang til materialer, herunder en ny materialesøgeside. Teksterne er alle tilrettet med henblik på, at få en så høj Googles rangering af bar-ba.dk som muligt på Internettet. Bar-ba.dk havde i 2012 knap besøgende, der besøgte sitet næsten gange. Ca. 40 % af de besøgende kommer fra Google. Bygergo.dk For at give bedre overblik over både de enkelte hjælpemidler og udvalget i de forskellige kategorier er bygergo.dk blevet relanceret i januar Der er her fokuseret på at hjælpe brugerne med hurtig søgning, samt at give mulighed for dialog brugerne imellem. I 2012 var Bygergo.dk s mest besøgte kategorier murer/tømrer/tag og Løft/transport. Der var knap besøgende, hvoraf 60 % kom fra Google. Byggeproces.dk Byggeproces.dk er uændret i layout, men systemet bagved er blevet opdateret. Byggeproces.dk s statistik for 2012 er ikke helt dækkende på grund af ændret registrering med Google analytics. I 2012 var der ca besøgende, hvoraf over 40 % kommer fra Google. Forebyg.nu Sitet vil blive inkluderet i bar-ba.dk og har derfor ikke været omfattet af omlægningen i Styrpaastofferne.dk Styrpaastofferne.dk blev overført til den nye version af Sitecore uden at få et ændret udseende. Styrpaastofferne.dk s statistik for 2012 er ikke helt dækkende, på grund af ændret registrering med Google analytics. Der er målt knap besøgende, hvoraf ca. 60 % kommer fra Google. Haandbogen.info Håndbogen fik i 2011 sit eget site, der i 2012 er blevet BAR Bygge & Anlægs næststørste med knap besøg på haandbogen.info. 5

6 Haandbogen.info er også blevet en succes, når man ser på downloads af pdf, der skete gange fra håndbogen i et af de fire sprog. Blandt de ca besøgende på haandbogen.info, kom ca. 65 % fra Google. Trivsel.bar-ba.dk Trivsel.bar-ba.dk er blevet integreret i bar-ba.dk under trivsel. Dette skete i slutningen af september. I perioden oktober - december har der været 497 besøg med en høj gennemsnits besøgsvarighed på 9:22 min. Dette skyldes ikke mindst de 9 film, der tilsammen er vist 251 gange i de tre måneder. Byggesikkerhed. Dk - Bent E Det har ikke muligt at trække data ud af byggesikkerhed.dk til Google analytics. Bent E filmene på Youtube bliver registreret selvstændigt. I 2012 blev filmene på dansk og engelsk (30 film i alt) vist lidt mere end gange. Knapt gange blev filmene vist på mobile enheder. Ser man nærmere på kilderne til Bent E på Youtube, så er det ikke Google, men derimod Youtube, der er stedet man søger og finder Bent E filmene, enten via film i samme kategori eller via lignende film. Youtube giver således en massiv eksponering af Bent E. BAR s prioriterede indsatser i 2013 BAR Bygge & Anlæg har i perioden valgt at prioritere informationsindsatser inden for følgende områder: a) Arbejdsulykker blandt unge og nyansatte b) Planlægning af arbejdsprocesser og brug af tekniske hjælpemidler og sundhedsfremmende foranstaltninger til forebyggelse af muskelskeletbesvær c) Oversete arbejdsmiljøproblemer, der viser sig som risici ved håndtering af asbest, blyholdige materialer, PCB m.v. samt støv og støv. d) Arbejdsmiljøkoordinering i såvel projekteringsfasen som udførelsen af bygge- og anlægsprojekter e) Formidling af forebyggelsesmetoder i forbindelse med nye eller hidtil ukendte arbejdsmiljøproblemer. f) Revision af branchevejledninger som følge af nye regler og i overensstemmelse med udviklingen af nye forebyggelsesmetoder. Informations- og kommunikationsstrategi Det er BAR s målsætning, at alle bygge- og anlægsvirksomheder følger anbefalingerne i branchevejledninger publiceret af BAR Bygge & Anlæg. Det er derfor helt centralt for BAR s strategi at vælge informations- og kommunikationsmetoder, der gør det muligt at skabe kontakt til BAR s primære målgrupper. Formidlingen af BAR s informationsmaterialer sker i stigende grad via hjemmesider og elektroniske nyhedsbreve. Set i lyset af den hastigt voksende informationsudveksling på Internettet må det forventes, at flere brugere fra alle faggrupper i bygge- og anlægsbranchen i løbet af få år foretrækker at få besvaret spørgsmål om arbejdsmiljø på BAR Bygge & Anlægs hjemmesider. 6

7 BAR skal således blive bedre til at udnytte Internettets muligheder for mange-til-mange kommunikation, hvor brugerne ikke ses som passive modtagere af information. Brugerne skal inddrages som aktive medspillere, der ud fra egen viden og erfaringer har gode forslag til praktiske løsningsmetoder på arbejdsmiljøproblemer. 7

8 Status over igangværende aktiviteter i BAR Bygge & Anlæg pr. 1. marts jf. bekendtgørelse nr. 1705, 31 stk. 2 Unges og nyansattes arbejdsmiljø DM Skills 2013 Internetportal om arbejdsmiljøundervisning og unges arbejde. Opførelse af store bygninger, haller, stalde Gravearbejde Anhugning af skurvogne Redning ved brug af faldsikring Arbejde i højden Rullestillads og bukkestillads Indsats vedr. muskelskeletbesvær Fysisk træning og Sundhedsfremme i bygge- og anlægsvirksomheder Betonstøbning og armering Informationsindsatser rettet mod henholdsvis 1) virksomheder, der har unge og nyansatte 2) de unge og 3) de nyansatte og 4) erhvervsskolerne. DM Skills 2013 gennemføres i januar 2013 i NRGi Arena i Aarhus. Organisationerne uddeler en arbejdsmiljøpris. BAR Bygge & Anlæg er repræsenteret på en stand i bygge- og anlægshallen og en stand sammen med andre arbejdsmiljøaktører. BAR foretager evaluering og planlægger nye aktiviteter til Skills 2014 planlægges. BAR Bygge & Anlæg medvirker i opdatering af portalen der er et fælles BAR-projekt. Erling the Lærling forum til lærlinges arbejdsmiljø Tekniske hjælpemidler vurderes Branchevejledning om gravearbejde ved eksisterende ledningsnet indarbejdes. Vurderes bl.a. på baggrund af I-BAR s vejledning om. anhugning af containere Branchevejledning en udarbejdes i samarbejde med leverandører og bygge- og anlægsvirksomheder. BAR vil på en temadrøftelse vurdere kommende indsatser vedr. arbejde i højden. Branchevejledningen skal tage udgangspunkt i reglerne om arbejde i højden. Der udarbejdes en vejledning for hhv. bukkestillads og for rullestillads. Planlægning af BAR s indsats vedr. MSB i bygge- og anlægsvirksomheder vil ske på temadrøftelser i BAR. BAR vurderer i hvilket omfang der kan foretages informations indsatser om integration af fysisk træning, sundhedsfremme og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder. Udviklingsarbejde indgår bl.a. i et projekt støttet af Forebyggelsesfonden. Standardblade for stilladser Branchevejledningen forventes publiceret i starten af Opstilling og nedtagning af stilladser Porebetonplader multiplader og gasbetonplader Opmuringsarbejde Branchevejledningen forventes publiceret i starten af Tekniske hjælpemidler vurderes nærmere. Branchevejledningens afsnit om tralleløft og håndtering af stilladsdele vil indgå i revisionen af vejledningen. Montering af undertag Branchevejledningen forventes publiceret i starten af

9 Håndtering af ståltrapez plader Arbejde i VVS-branchen Højt på strå Branchevejledning om tækkearbejde Håndtering af chlorerede paraffiner Håndtering af blyholdige materialer Kalk- og cementstabilisering Planlægning af byggeri APV-tjekskemaer Kvalitet og arbejdsmiljø BAR-hjemmesider BAR-publikationer revideres løbende med de seneste regelændringer Revision af håndbog Forebyg.nu er lagt på barba.dk Video til BAR s hjemmesider Tekniske hjælpemidler vurderes nærmere. Branchevejledningen skal indeholde anbefalinger vedr. tunge løft, svejsning af fjernvarmerør, PC og anden indretning af servicebiler og øvrige risici Vurdering og udvikling af tekniske hjælpemidler. Revision af branchevejledning forventes derefter iværksat. Branchevejledning udarbejdes svarende til indholdet i vejledningen om håndtering af PCB. Branchevejledningens forventes publiceret i starten af Branchevejledningen vurderes i forhold til Vejdirektoratets vejledning om bl.a. udbudsmateriale og PSS, herunder anbefalinger til maskiner, sikkerhedsudstyr mv. Fællesmøder med BID, FRI, Danske ARK, KON-foreningen. Opdatering af byggeproces.dk Informationsmøder og netværksmøder for bygherrer, rådgivere, projekterende og arbejdsmiljøkoordinatorer Branchevejledning om bygherres pligter Der er udarbejdet kvalitets- og arbejdsmiljøskemaer til træfagene. Der vil blive udarbejdet tilsvarende materiale til øvrige fag. Materialet formidles på bar-ba.dk BAR s hjemmesider holdes løbende opdateret: Bar-ba.dk Bygergo.dk Byggeproces.dk Styrpaastofferne.dk Byggesikkerhed.dk Haandbogen.info Aktuelle begivenheder og informationer på bar-ba.dk redigeres hver uge Revision af branchevejledninger, hvor lovændringer eller andet gør det nødvendigt at foretage ændringer. Revision af branchevejledningers tekster og illustrationer blive lagt påbar-ba.dk Tekster opdateres og lægges på haandbogen.info og efterfølgende i den seneste genoptrykte papirudgave af Håndbogen. Havarigruppen er ophørt. Materialet lægges på bar-ba.dk med henblik på videndeling mellem bygge- og anlægsvirksomheder om ulykkesanalyser Udvikling og produktion af video til brug for opstartsmøder og introduktion til arbejdsmiljøet på bygge- og anlægspladser. Vejledning om instruktion af udenlandsk arbejdskraft vil indgå i vurderingen af produktion af videomaterialer. APP Udvikling og produktion af APP s til smartsphones. I 2013 bliver alle branchevejledninger tilgængelige på APP s 9

10 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse i AMO Faglærerkurser Informationsmøder for byggeog anlægsvirksomheder 6 uddannelsesudbydere og BAR gennemfører uddannelsesdage for bygge- og anlægsvirksomhedernes AMO i februar Der foretages evaluering af uddannelsesdagene og vurdering af evt. fortsættelse i Der gennemføres i juni måned orienteringsmøder for faglærere i erhvervsskolerne inden for bygge og anlæg. Der afholdes 7 regionale ½ dagsmøder for ledere og medarbejdere i bygge- og anlægsvirksomheder i forbindelse med AT s risikobaseret tilsyn og særlige indsats i bygge- og anlægsvirksomheder i perioden

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Oversigt over materiale - Arbejdsmiljørådets Task Force om unge og nyansatte

Oversigt over materiale - Arbejdsmiljørådets Task Force om unge og nyansatte Nedenstående oversigt indeholder materiale indsamlet til brug for Arbejdsmiljørådets Task Force om unge og nyansatte. Materialet er indsamlet af Task Forcens medlemmer medio 2013, som et led i at skabe

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2013

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2013 14. januar 2013 Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2013 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

- med arbejdsmiljøet som motor

- med arbejdsmiljøet som motor 2013 - med arbejdsmiljøet som motor Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i mere end fem år hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte med at skabe sikre og sunde forhold på arbejdspladserne

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011 Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73,

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 Referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 Referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 blev godkendt uden bemærkninger. Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord den 5. oktober 2010 I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Fødevareforbundet (næstformand) Forhandlingssekretær Morten Fischer Nielsen, Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (formand) Direktør Johnny Ulff Larsen,

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Skolen på byggepladsen

Skolen på byggepladsen Skolen på byggepladsen 2 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen omsætter for milliarder af kroner i Danmark og i resten af verden og beskæftiger rigtig mange mennesker i mange forskellige job - alt fra

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere