Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport for 1. halvår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport for 1. halvår 2013"

Transkript

1 Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport for 1. halvår 2013 Tandplejeteamet på opsøgende arbejde. 0

2 Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport 1. halvår 2013 Aarhus Kommune august 2013 Rapporten er udarbejdet af antropolog Tina Kjeldgaard Foto: Sabine Zielke Rapporten kan citeres med tydelig kildeangivelse. Rapporten kan downloades på eller rekvireres ved henvendelse til Tina Kjeldgaard på tlf eller Det opsøgende tandplejeteam kan kontaktes for råd og vejledning om tænder og tandpleje til socialt udsatte i Aarhus Kommune. Teamet træffes tirsdag eller torsdag mellem kl på tlf. nr eller Du kan også sende en mail til 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Siden sidst Kvantitativ status 4 3. Hvad virker? Konkret indsatspakke.. 6 Indsats 1: Opsøgende og kontaktskabende indsats Indsats 2: Åben kliniktid og huske-service Indsats 3: Forebyggende tandpleje Indsats 4: Rådgivning og sparring 3.2. Indsatsområder vedr. økonomi Brobygning og åbning af systemerne Det korte svar Sunde tænder og øget livskvalitet - som en vej til beskæftigelse?

4 1. Indledning Tandplejeprojektet i Aarhus for socialt udsatte, som startede i 2009 og varer til udgangen af 2013, har vist sig at have overordentlig god effekt 1. Grundlæggende fordi tænder er kommet på dagsordenen i mange af byens udsatte-miljøer. Flere institutioner har taget en mere aktiv tilgang til tandpleje og tandbehandling i brug, og mange brugere, som ellers ikke ville have fået ordnet tænder, har været til tandlæge og gennemført behandlingsforløb. Dette har stor betydning for de udsattes generelle sundhed, psykiske velbefindende, sociale kontakt, livskvalitet og i flere tilfælde også deres beskæftigelsesevne (se kap. 4) Baggrund Tandplejeprojektet består af opsøgende tandpleje til socialt udsatte i Aarhus og i støtte til at komme i gang med - og igennem et tandbehandlingsforløb. Målet er en forbedring af tandsundheden blandt socialt udsatte og at skabe eller åbne døre til et tandtilbud, som de udsatte faktisk kan benytte. Kernen i tandplejeprojektet er det opsøgende tandplejeteam bestående af en klinikassistent og en tandplejer på halv tid samt en økonomi-sagsbehandler. Derudover er ansat en projektstøtte på deltid til løbende at dokumentere projektet. Tandplejeprojektet er forankret i Aarhus Kommune som et tværmagistratligt samarbejdsprojekt mellem Socialforvaltningen (Søjlen for socialpyskiatri og udsatte voksne), Socialmedicinsk Tandklinik, som tilbyder tandbehandling til udsatte voksne, samt Ydelsescentret 2 i Aarhus Kommune. Projektet ledes af Palle Eli Jensen, chefkonsulent i Socialforvaltningens Søjle for socialpsykiatri og udsatte voksne. Projektets styregruppe består foruden projektlederen af tandlæge Flemming Pedersen fra Socialmedicinsk Tandklinik samt kontorchef Poul Erik Søvsø fra Ydelsescentret Denne rapport I projektets tidligere statusrapporter er en række temaer, som er dukket op undervejs i projektet, beskrevet 3. I denne rapport vil fokus være på, hvad der virker. Hvad er det, som har gjort, at Tandplejeprojektet har god effekt? Hvad kræver det at løfte tandsundheden hos de udsatte? Og hvad er de positive konsekvenser heraf? Det felt, tandplejeprojektet bevæger sig i, er komplekst. Det involverer mange personbårne såvel som samfundsmæssige problemstillinger. Dels involverer det en gruppe mennesker, som er meget forskellige men har det til fælles, at de kan have svært ved i hvert fald i perioder at tage vare på sig selv på grund af misbrug, hjemløshed, psykisk sygdom eller lign. Dels er der mange systemer involveret (især tandlægesystemet, sociale tilbud og ydelseskontorer), der 1 Jf. kap. 2.1, 3.1 og 4 i denne rapport. 2 Pr. 1. december 2012 (se evt. projektets 8. statusrapport herom). 3 De øvrige 8 statusrapporter findes på: Beskaeftigelse/Socialforvaltningen/ Organisering/Socialpsykiatri-og-Udsatte-Voksne/Publikationer-Socialpsykiatri-og- Udsatte-Voksne.aspx 3

5 hver især har komplekse organisationer bag sig, som den enkelte med tandproblemer skal navigere i. Denne rapport vil give nogle korte svar på, hvad man konkret og overordnet kan gøre indenfor de eksisterende rammer på et konkret indsatsniveau og på systemniveau (kap. 3). Opmærksomheden skal henledes på, at et fokusskift i det sociale og tandfaglige arbejde idet et samarbejde mellem disse instanser er påkrævet, fordi de udsattes dårlige tandsundhed bunder i deres sociale udsathed kræver et langt sejt træk. Der er mange instanser og overbevisninger involveret, som kan give benspænd. Derudover er der en viden og et kendskab til hhv. det sociale og tandfaglige område, som skal oparbejdes blandt de involverede aktører. Omvendt er der også gode resultater at opnå ved en relativt lille indsats. 2. Siden sidst Her gives først en kort status på udviklingen i Tandplejeprojektet det seneste halve år, dvs. siden sidste statusrapport. Projektet skulle efter planen være ophørt pr. 30 juni I april fik projektet imidlertid godkendt en forlængelse af projektperioden til 30. december 2013 via overførsel af uforbrugte projektmidler. Dette betyder, at projektet har fået et halvt år ekstra til fokus på implementering. Tandplejeprojektet indledte for godt et halvt år siden et konkret samarbejde med Ydelsescentret i Aarhus Kommune, fordi problemer med at søge om økonomisk støtte til tandbehandling har vist sig store for mange socialt udsatte. Ydelsescentret er midt i større organisatoriske forandringer, hvilket betyder, at yderligere tid til konsolidering af dette samarbejde og implementering af projekterfaringerne giver god mening. Forlængelsen af projektperioden gør også, at tandteamet har mulighed for at fortsætte sit fokus på medarbejdersiden i det opsøgende arbejde. I Aarhus samarbejder tandplejeteamet med ca. 20 forskellige sociale tilbud foruden enkelte sundhedstilbud. Flere af de sociale tilbud fx forsorgshjemmene er så store, at der er flere afsnit at besøge hvert sted. Kommunens bostøtter er et andet eksempel på en indsats, som geografisk og organisatorisk er opdelt, hvilket igen betyder, at der kan være lang vej rundt for tandteamets to halvtidsmedarbejdere Kvantitativ status Som det fremgår af tabellen nedenfor, har der været stor aktivitet i projektet det seneste halvår (tal i kursiv). Tandteamet har henvist flere brugere til tandlæge end sædvanligvis, haft mere fokus på undervisning af brugere og medarbejdere, og alt i alt haft et stort antal brugerog personalekontakter. Dette skyldes primært tre forhold: 4

6 1) At projektets økonomi-sagsbehandler, som startede i projektet 1. december 2012, i dag også er med ude på opsøgende arbejde og på undervisningsbesøg. Der er altså flere ressourcer og mere kapacitet i projektet med en ekstra medarbejder, som kan understøtte den økonomiske ansøgningsproces. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at sagsbehandleren i løbet af godt et halvt år har modtaget 121 henvendelser om hjælp til ansøgningsproceduren. 2) Derudover har teamet prioriteret opsøgende besøg i to sundhedscaféer i udsatte boligområder (Herredsvang og Bispehaven). Her har teamet mødt beboere, som generelt er mere velfungerende end de brugere, der kommer på de boformer og væresteder for socialt udsatte, som teamet primært har fokus på. Alligevel har nogle beboere i de to boligområder overrasket teamet med et stort behov for hjælp og rådgivning om tandpleje og tandbehandling. I de udsatte boligområder har teamet også set, hvordan børn af udsatte voksne allerede kan være påvirket af de voksnes dårlige tandplejevaner. Tandteamets ene medarbejder har kontakt til Børn- og Unge-tandplejen, hvor hun vil gøre opmærksom på indsatsmulighederne i boligområder. 3) Endelig modtager teamet et øget antal henvendelser via Brug for alle, som er et tværfagligt samtale- og planlægningsforløb for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3. I Aarhus drejer dette sig om ca personer, som nu bliver indkaldt, og tandproblemer er en barriere, som en Brug for Alle -konsulent gætter på de møder i hver sag. Halvår År I alt Henvist til socialmedicinsk tandklinik (ny bruger) Henvist til socialmedicinsk tandklinik (tidligere bruger) Henvist til privatpraktiserende tandlæge Henvist til specialtandplejen Antal henviste, der har været til tandlæge indenfor 2 år Antal, der ikke har været til tandlæge indenfor 2 år Brugerkontakter Personalekontakter Instruktioner i mundhygiejne Udleverede hjælpemidler Undervisning af brugere Undervisning af personale

7 Hjælp til ansøgningsskema om enkeltydelse* * Pr. 1. dec indledte Tandplejeprojektet et samarbejde med Ydelsescentret i Aarhus Kommune. En ydelsessagsbehandler er således tilknyttet projektet nu. Teamet har gennem hele projektet hjulpet brugere med ansøgningsskemaerne om økonomisk hjælp til tandbehandling. Dette arbejde har vi dog ikke opgjort i tal før nu, hvor ydelsessagsbehandleren er trådt ind i projektet. I projektets seneste statusrapport blev statistikken i tabellen ovenfor gjort op i forhold til de mål, tandplejeprojektet satte sig fra start om, hvor mange brugere, projektet ville nå. Det blev her konstateret, at antallet af brugerkontakter og nye tandlægebrugere var tilfredsstillende. Det samme gjaldt niveauet for undervisning i tandplejevaner. Med gennemsnitligt højere måltal det seneste halve år, er resultaterne således fortsat og tiltagende tilfredsstillende Hvad virker? Det spørgsmål, som altid kredser om et projekt, er, hvad der virker. Socialstyrelsen, samarbejdspartnere, medierne og andre kommuner, som har besøgt Tandplejeprojektet, spørger om det samme. I dette kapitel vil projektet søge at give et klart svar via en beskrivelse af: 1) En konkret indsatspakke, projektet har udviklet og afprøvet. 2) Indsatsen i forhold til de økonomiske spørgsmål, som følger med en tandbehandlingssag. 3) Den brobygning og åbning af systemerne, projektet har skabt. Tandplejeprojektet har fra starten haft en projektstøtte ansat undertegnede, som skriver denne rapport til at dokumentere og evaluere projektet. Formålet med projektstøttens løbende og interne dokumentation er, at evalueringen kan indvirke på projektet undervejs, således at justeringer af indsatsen og opsamling af viden sker på kvalificeret vis. Projektstøtten er antropolog, fordi en kvalitativ og erfaringsnær evaluering ifølge projektlederens erfaring virker bedst til praksisforandringer, som er det, Tandplejeprojektet tilstræber. Det betyder også, at de indsatstyper, som projektet har udviklet og anbefaler, alle bevæger sig indenfor det eksisterende systems rammer Konkret indsatspakke Her tages afsæt i den indsats og det samarbejde, det opsøgende tandplejeteam har haft med Kontakthuset i Aarhus et visiteret tilbud for 60 af byens mest udsatte borgere med misbrugsproblemer. 4 Der henvises til Det opsøgende tandplejeteam 8. statusrapport for 2. halvår 2012 (side 15) for en gennemgang af projektets måltal. 5 Et eksempel på et emne til debat, som er udenfor Tandplejeprojektets opdrag, er den høje brugerbetaling (95 pct.) på tandbehandling i Danmark, som bidrager til at eskalere problemerne med et tilgængeligt tandtilbud for de udsatte grupper. 6

8 Det, som tandteamet har leveret til Kontakthuset dvs. indsatspakken består af 4 ting: 1) etablering af kontakt og tillid fra teamets side 2) åben kliniktid og forudgående motivationsarbejde 3) forebyggende tandpleje (tandbørstning og flourskyl) 4) adgang til viden og sparring Hver af de 4 indsatstyper beskrives nærmere i de næste afsnit. Først er spørgsmålet: Hvis man giver denne indsatspakke, hvad er så resultatet? Tabellen nedenfor viser, hvordan det er gået for Kontakthusets samlede brugerskare de seneste to år (i alt 75 personer), hvor tandteamet indledte hele indsatspakken på stedet. Brugerne er blevet vurderet på 6 kategorier: Brug af tandlæge, tandbørstning, grad af smerter, udseende, tyggevne og evne til at huske tandlægetider. Spørgsmålet har været, om det for den enkelte bruger er gået bedre, værre, eller situationen er uændret. Et problem med statistikken er, at der er mange ved ikke -svar 6, bl.a. fordi der er flere brugere, som ikke har været på Kontakthuset i det tidsrum, hvor tandteamet er kommet, eller fordi de ikke har taget imod tilbuddet. Her kunne man således overveje en øget satsning på det opsøgende, kontaktskabende arbejde via mere tid eller andre tidsrum. Angivet i pct. Brug af Tandbørstning udseende tider Smerter Kosmetik/ Tyggeevne At huske Population :75 tandlæge Bedre Uændret Værre Ved ikke* I alt % *Fordi personen er visiteret til et særligt tandplejetilbud (omsorgs- eller specialtandpleje), som vi ikke har data på, fordi personen er flyttet eller fængslet, fordi personen er afgået ved døden (5 ud af de 75), eller for de flestes vedkommende - at vi ikke kender dem, fordi de ikke er kommet forbi os/er blevet indfanget af den opsøgende og/eller profylaktiske indsats. Hvad kan man konstatere på baggrund af tallene? Virker indsatspakken? Svaret er klart ja. 47 pct. går fx mere til tandlæge nu end for to år siden. På samme vis har (godt) hver 3. bruger (mellem 33 og 39 pct.) fået afhjulpet smerter, fået et mere præsentabelt udseende og en bedre tyggeevne, som er resultater, der giver en lang række positive følgevirkninger socialt og sundhedsmæssigt (jf. kap. 4). 6 Et andet forhold, man kan anfægte ift. validitet er, at det er tandplejeteamets medarbejdere, der har foretaget vurderingen ud fra deres kendskab til den enkelte og den journalføring, som er gjort på hver patient i Socialmedicinsk Klinik (ingen af Kontakthusets brugere formår at benytte de private tandlæger). Brugerne er således ikke selv blevet spurgt. Projektstøtten og teamet har vurderet, at en objektiv og tandfaglig vurdering sikrer større validitet, end brugernes selv-vurdering, som kan rumme andre aspekter og oplevelser end det rent kliniske blik. 7

9 Når 15 pct. er blevet dårligere til at huske tider, skyldes det, at deres almene tilstand (misbrug, helbred el.lign.) er blevet værre. Brugernes tandstatus synes ikke at have fulgt med den nedadgående almentilstand i samme omfang, idet kun 7-9 pct. har fået værre tænder. Den nærliggende konklusion er, at tandteamets indsats har holdt tandstatussen oppe. Det statistiske belæg er dog for usikkert til en sådan konklusion. Når kun 3 pct. er blevet dårligere til at børste tænder, skyldes det formentlig den store ved ikke -gruppe i den kategori. Der er mange, som projektet ikke har data på ift. tandbørstning, fordi de ikke har deltaget i tandteamets profylaktiske indsats, og det er muligvis en del af de brugere, som er meget ustabile eller har det meget dårligt. Alt i alt er konklusionen, at tandteamets indsats har haft god effekt, og der hersker ikke tvivl om, at det er indsatspakken, som er skyld i de gode resultater. Dette bekræftes også Kontakthusets brugere og personale 7. Nedenfor beskrives indsatspakkens fire elementer. Det skal understreges, at en afgørende forudsætning for, at indsatspakken virker, er, at ledere og medarbejdere på det enkelte tilbud arbejder med. Det vil sige, at de bakker op i dagligdagen og inddrager tandbehandling og tandpleje i deres motivationsarbejde. Indsats 1: Etablering af kontakt og tillid En opsøgende indsats, som har fokus på og tid til at skabe kontakt til de socialt udsatte, er vigtig. Som beskrevet i tidligere statusrapporter kommer de udsatte langt fra altid til tandlæge af sig selv. Tværtimod har tandteamet utallige eksempler på brugere, som frem for at finde vej og økonomi til tandlægen, søger at løse tandproblemerne selv fx ved at øge deres misbrug for at dulme smerterne og ved selv at forsøge at trække de ømme tænder ud. Årsagerne til de udsattes manglende evne og lyst til at gå til tandlæge er mange. De udsatte lever et kaotisk og/eller sygdomspræget liv, som gør, at raten af udeblivelser fra aftaler ofte er stort. Mange har slet ikke en tandlæge og skylder stadig penge for tidligere evt. afbrudte behandlingsforløb og aner ikke, hvordan de nu skal få hjælp. Det er ofte set, at de udsatte ikke magter systemerne og den vedholdenhed, det kan kræve at nå til ende med at søge om økonomisk støtte og gennemgå et tandbehandlingsforløb. Desværre oplever de udsatte, at medarbejderne på området heller ikke nødvendigvis har mulighed for at hjælpe med at bringe deres tandbehandlingsproces til dørs, som på grund af de udsattes dårlige tandstatus kan være et længerevarende forløb. Endelig er der også en del, som lider af tandlægeskræk, og mange har haft gentagne uheldige oplevelser med sundhedssystemet, hvorfor det generelt er vigtigt med tillid og anerkendelse mellem brugerne og tandlægerne 8. 7 Jf. Lille indsats, stor effekt artikel af Kristian Pinstrup og Peter van Prooije, som er medarbejdere på Kontakthuset og deltagere i et praksisforskningsnetværk på VIA University College. De har i denne sammenhæng været optaget af tandplejeindsatsen for de udsatte. Artiklen findes på: 0stor%20effekt.pdf 8 Jf. Statens Institut for Folkesundhed (2012): SUSY UDSAT. Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark København: Rådet for Socialt Udsatte, Statens Institut for Folkesundhed (2009): Dårligt liv dårligt helbred. Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sund- 8

10 Det er her, tandplejeteamet kommer ind. Teamet har den fornødne tid til at skabe kontakt og tillid. Teamet har også den faglige viden til at kunne snakke om og kigge på tænderne, ligesom teamet har overblik over ydelses- og tandlægesystemerne. En væsentlig årsag til tandplejeprojektets succes er, at tandteamets to medarbejdere har formået at opbygge et meget tæt kendskab til mange af de socialt udsatte. Dette ved, at de har været imødekommende, til at snakke med og ikke mindst til at stole på, som de udsatte siger betyder meget. Som en værestedsleder siger: Tandprojektet er godt, fordi det har holdt fast i det opsøgende, og de har været stædige, hvor mange projekter ellers giver op. Projektmedarbejderne har ikke forputtet sig inde på et kontor men har været dygtige til at blive kendt og respekteret i udsattemiljøet. Derudover synes brugerne at kunne lide den opmærksomhed, tandfeerne kan give. Tandproblemerne er store så store, at de udsatte faktisk angiver det, som deres næststørste problem efter gæld 9 og her kommer et opsøgende tandplejetilbud rettet til dem, som er meget konkret og ikke mindst vedholdende. Indsats 2: Åben kliniktid og forudgående motivationsarbejde Første skridt er således at få skabt kontakt. Næste skridt er at komme afsted til tandlægen, når først papirarbejdet med tandteamets eller værestedsmedarbejdernes hjælp er på plads. Det med at huske tider og komme afsted kan være et større tilløbsstykke, fordi tilværelsen for mange er så ustabil. Derfor sørger teamet for enten selv eller via medarbejderne, at den enkelte bliver mindet om sin tid hos tandlægen via sms dagen før og/eller samme morgen. Teamet opfordrer også medarbejderne til at følge den enkelte bruger afsted, hvilket der ikke er ressourcer til alle steder. På Kontakthuset har tandplejeteamet etableret et særligt samarbejde med Socialmedicinsk Tandklinik, hvor alle Kontakthusets brugere hører til. Samarbejdet består i en ugentlig, åben kliniktid på 1½ time, som er reserveret til 3 patienter fra Kontakthuset. Kontakthuset sørger for at holde styr på, hvem der har brug for at komme til tandlæge og skriver på en info-skærm i huset, hvem der er på tur næste gang. Trods huske-service og forudgående motivationsarbejde sker det, at en bruger ikke dukker op på dagen. Det gør imidlertid knap så meget, fordi kliniktiden er åben og cpr-fri. Derfor kan en anden patient, som måtte være dukket op på Kontakthuset denne dag, komme afsted i stedet. På den måde får Kontakthuset løbende brugerne til tandlæge. Fordelen er, at langt flere brugere får gennemført et behandlingsforløb. Fordelen er også, at det er ressourcebesparende både for Tandklinikken og Kontakthuset. Klinikken slipper for udeblivelser, og Kontakthuset slipper for at holde styr på alle enkelttider. Derudover behøver Kontakthuset i reglen kun at ledsage en lille gruppe tandlægebrugere én gang om hed. København: Rådet for Socialt Udsatte, og Preben Brandt (1999): Den sociale arv særligt set i forhold til hjemløshed. København: Socialforskningsinstituttet. 9 Jf. rapport fra Landsforeningen af Væresteder (LVS) og Sammenslutningen af Værestedsbrugere i Danmark: Holdningsundersøgelse

11 ugen frem for at skulle afsted flere gange om ugen med én ad gangen. Endelig er det Kontakthusets vurdering, at det gavner fremmødet på klinikken, at brugernes følges ad at tandlægebesøgene foregår kollektivt. Succesen med den åbne, ugentlige kliniktid ser ud til at brede sig. I skrivende stund har yderligere tre væresteder, som besøges af meget udsatte brugere, meldt sig interesserede i ordningen. Det har vist sig på Kontakthuset, at de brugere, som indtil nu har gennemført et behandlingsforløb, også er dem, som har været mest motiverede. Kontakthuset står nu med en gruppe, som er sværere at hjælpe afsted. Behovet for tandbehandling og tandpleje er bestemt stort, men modet og overskuddet i denne gruppe tilsvarende lavt. Dette gør, at personalet har skærpet opmærksomheden på vigtigheden af at arbejde med motivation ift. tandpleje og tandbehandling 10. Indsats 3: Forebyggende tandpleje En vigtig opdagelse i Tandplejeprojektet er behovet for en forebyggende indsats. Projektet har oplevet mange brugere, som ikke har formået at vedligeholde et nyrenoveret tandsæt, således at tænderne allerede i løbet af få år er nedbrudt igen. Derfor har tandteamet sat skarpt ind på profylakse (forebyggelse). I Kontakthusets tilfælde består indsatsen i to månedlige besøg fra tandteamet, hvor fokus er på tandbørstning, instruktioner i mundhygiejne og flourskylning. Dette har haft en positiv effekt på den enkeltes tandbørstning og på personalets opmærksomhed på vigtigheden heraf. 4-8 brugere deltager typisk hver gang. Der er en del af Kontakthusets bruger-skare, som ikke profiterer at tilbuddet, enten fordi de ikke ønsker det, eller fordi de ikke er til stede på tidspunktet. Derfor er det budskab, indsatsen sender til medarbejderne, lige så vigtigt. Der har på nogle tilbud været modstand mod at gå ind i det med tandbørstning. Vi skal ikke være mor for dem, har nogle medarbejdere fx sagt. De opfatter det ikke som deres opgave. Den største barriere er nok vores tilgang, sagde en medarbejder, der efter en dialog om vigtigheden af tandbørstning indså, at der kan være noget om tandteamets budskab. Budskabet består i, at det vil føre til et nederlag for den enkelte bruger at hjælpe ham igennem et tandbehandlingsforløb som mange medarbejdere ikke synes at have noget imod hvis han to år efter står med samme problem igen, og nu med et tandsæt der allerede er nedboret, og derfor har sværere ved at klare turen om og om igen. På et bosted er medarbejderne gået ind i den forebyggende tandplejeindsats ved at skabe associationer til tandbørstning. Det kan fx gå ud på at placere tandbørste-kruset ved siden af neskaffen, fordi beboerne nok skal finde frem til kaffen på en daglig basis. Et andet eksempel er pudse-briller-metoden. Bostedet har primært ældre beboere, og mange bærer briller. Brillerne er ofte fedtede, og medarbejderne må tage brillerne og pudse dem for at få uforstyrret 10 Der henvises til Kontakthus-medarbejdernes artikel for yderligere information om motivationsarbejdet og gevinsterne herved (se note 7). 10

12 øjenkontakt. Metoden går ud på, at brugeren bliver bedt om at børste tænder, mens brillerne bliver pudset. Endelig er der en metode til forebyggelse af (yderligere) tandskader, som kommer fra Ydelsescentret via kommunens tandlægekonsulent. Den består i, at bevillingen af en tandbehandling sker under forudsætning af, at patienten viser sig i stand til at vedligeholde tænderne. Et konkret eksempel er en mand på 22 år, hvis tandsæt var fuldt carieret (huller). Han blev bevilget tandbehandling til kr., hvoraf en del var henholdende behandling. 4 kindtænder, som behøvede rodbehandling, ville blive smertebehandlet og få midlertidig fyldning. Manden blev henvist til at søge om yderligere kr. til den fulde behandling, når han har fået opøvet bedre tandplejevaner. Som tandteamet forklarede manden og hans bostøtte, vil han være protesepatient i løbet af få år, hvis ikke tænderne bliver børstet (oftere), og han nedsætter sit cola-forbrug. Manden udtrykte forståelse for afgørelsen og er ifølge sin bostøtte blevet meget motiveret for en tandplejeindsats. Indsats 4: Adgang til viden og sparring Medarbejderne på udsatteområdet er som nævnt vigtige og en forudsætning i mange tilfælde for, at de udsattes tandsundhed kan løftes. De er bindeleddet mellem brugerne og systemerne. En del medarbejdere har vist sig at have svært ved at finde rundt i reglerne og systemerne, som tandteamet også selv havde i starten. De opklarende spørgsmål, teamet typisk får fra medarbejderne, angår: - Økonomi - Ansøgnings- og behandlingsprocedurerne - Tandlægeskræk - Hvad hvis man ingen tandlæge har? - Hvilken tandlæge skal vi bruge? - Overslag, afslag og bevillinger: Hvordan skal vi forstå dem? - Brugerens behandlingsbehov ift. der tit er egenbetaling Kontakthuset, som teamet har samarbejdet godt og intenst med, har i dag godt styr på mange af disse spørgsmål. Der er således gode muligheder for videregivelse af viden om disse spørgsmål. Der er imidlertid et fortsat sparrings- og koordineringsbehov i forhold til de enkelte tandbehandlingsforløb. Her går spørgsmålene mere på at holde hånd i hanke med det enkelte forløb, så det ikke løber ud i sandet. Det kan fx være at få styr på via Tandklinikken, hvor langt en bruger er kommet i sit forløb, viden - til det daglige motivationsarbejde - om, hvad det implicerer, at brugeren skal have lavet noget bestemt, briefing om hvordan seneste behandling gik, hvis der opstår noget akut osv. Der kan fx ske det, at personalet spørger den enkelte, hvordan behandlingen er gået, og han giver udtryk for en dårlig oplevelse. Her har det været afgørende, at tandteamet har kunnet bygget bro mellem Kontakthuset og Tandklinikken, således at de kan snakke sammen og rydde eventuelle misforståelser af vejen. Det kan også være, at en bruger ikke har nået at færdiggøre sin tandbehandling inden bevillingens udløb Ydelses- 11

13 centret/de økonomiske sagsbehandlere opererer ofte med en 3 måneders frist, hvorefter der kræves en ny vurdering af støttebehovet og der derfor er brug for teamets økonomiske sagsbehandlers hjælp. Eksemplet i forrige afsnit med manden på 22 år, der blev bevilget henholdende behandling, viser også behovet for rådgivning og sparring. Manden og bostøtten behøvede hjælp til at forstå bevillingen og en tandsnak om, hvordan tænderne faktisk vedligeholdes, hvad konsekvenserne kan være og hvorfor; hvad der i hans konkrete tilfælde er brug for (tandbørstning og reduceret colaforbrug). Tandteamet har som følge af sin brobyggende funktion idet teamet bevæger sig på tværs af tre arenaer; tandlægesystemet, Ydelsescentret og udsatteområdet - overblik over de mange små og store spørgsmål, der dukker op undervejs. Netop muligheden for at kunne vende disse spørgsmål med et fagteam, som er til at træffe, og som kender målgruppen, har flere medarbejdere peget på som meget fordelagtig. Det smidiggør processen, at der er nogle, som både ved og forstår. Medarbejdere har også peget på, at de bliver holdt til ilden af tandteamets synlighed, og at de har fået ny indsigt i, hvordan teamets tandfaglige viden kan bruges ind i det sociale arbejde med at hjælpe brugerne (videre) i livet. De koordinerende og rådgivende funktioner, som det vil være hensigtsmæssigt at etablere eller videreføre, er opgaver som at: - følge op på tandbehandlingssager ved løbende at spørge ind - give viden og info til det sociale system - give råd og sparring til brugere og medarbejdere i de enkelte sager - holde stederne i gang/til ilden ift. tænder 3.2. Indsatsområder vedr. økonomi Økonomi er et stort problem for socialt udsatte også når det kommer til tandbehandling. Af samme grund fik tandplejeprojektet i december 2012 tilknyttet en sagsbehandler fra Ydelsescentret i Aarhus Kommune, som tager sig af de udsattes ansøgninger om økonomisk støtte til tandbehandling De udsattes økonomi Mange udsatte har oplevet, at det er svært at opnå bevilling, såvel som honorere kravene til ansøgningsproceduren om hjælp til tandbehandling og dermed overhovedet få søgt om hjælp. Det, som projektet kan se, der tydeligvis virker i forhold til behovet for økonomisk støtte, er, at der bruges tid på en ordentlig sagsbehandling. Efter godt et halvt år med en ydelsessagsbehandler om bord i projektet, er tilbagemeldingen fra alle sider, at brugernes tandbehandlingssager glider meget lettere. Dette siger: 12

14 - Brugerne selv. - Tandteamet, som tidligere har søgt at varetage sagen. - De medarbejdere på væresteder, boformer, aktiveringstilbud og bostøtter, som er ansat til at hjælpe brugerne. - Socialmedicinsk Tandklinik, hvis økonomi også afhænger af, at der er styr på ydelsessiden. Og hvad er det så, den økonomiske sagsbehandler gør, som gør, at tingene glider? Det korte svar er, at hun bruger tid på at være serviceminded og fleksibel. Det vil blandt andet sige, at hun hjælper dem, som ikke kan selv, med at få indhentet de oplysninger og dokumenter, som skal bruges i sagen. Det kan fx være via samtykke fra borgeren at tage kontakt til bank, boligforening, el- og varmeselskaber, samarbejdspartnere i systemet, evt. læge og via samtale med borgeren at få oplyst de sociale og helbredsmæssige forhold, som ligger til grund for behovet for tandbehandlingen og den situation, borgeren står i. Borgerens økonomiske forhold udgør grundstenen i vurderingen af tandbehandlingssagerne, og her handler det om via en opgørelse af borgerens månedlige udgifter og indtægter at finde frem til hans månedlige rådighedsbeløb. Lovhjemlen (LAS 82) synes at lægge stærk vægt på økonomi, og mange sagsbehandlere gør det samme, men der er god mulighed for også at lægge eventuelle sociale og lægelige aspekter til grund og dermed foretage en mere helhedsorienteret afgørelse i sagerne. Når sagen er grundigt oplyst og alle relevante økonomiske, sociale og/eller helbredsmæssige forhold er belyst, er det lettere for sagsbehandleren at træffe en afgørelse, som støtter op om de udsattes sociale situation. Det kan fx være, at borgeren befinder sig i en social rehabiliteringsproces, hvor det ud fra et helhedsperspektiv er relevant at bevilge støtte til behandling af tænder. Det kan også være, at borgeren omvendt befinder sig på kanten af en social deroute, hvor det vurderes relevant at afhjælpe borgerens tandsmerter, således at han kan bruge sin energi på at samle de andre stumper i tilværelsen op, der halter. Det er ikke fordi, at en bevilling af økonomisk støtte er eneste redskab. Projektet oplever og mener, at det er vigtigt ikke bare at give de udsatte, hvad de (akut) behøver. Det kan være, at sagsbehandleren ud fra sit kendskab til sagen og borgeren vurderer, at en henvisning til selv at afholde udgiften til tandbehandling, fx fordi borgeren har et månedligt rådighedsbeløb, som han notorisk formøbler uhensigtsmæssigt, er relevant. Her kan en kraftig opfordring til administration af økonomien og månedlig opsparing til tandbehandling være rette støtte. Sagen er, at mange socialt udsatte relativt højt rådighedsbeløb eller ej ofte er i pengenød og reelt ikke har penge nok, fordi det er dyrt at være misbruger eller bare leve på gaden, og fordi rigtigt mange har gæld af offentlig og/eller privat art. Hverken offentlig eller privat gæld tæller med i den økonomiske trangsvurdering, sagsbehandlerne laver, og derfor ser rådighedsbeløbet ofte større ud, end det reelt er. 13

Det opsøgende tandplejeteam

Det opsøgende tandplejeteam Det opsøgende tandplejeteam tandplejeprojekt for socialt udsatte i Aarhus Afsluttende rapport december 2013 Det har noget at gøre med at kunne smile i fuld offentlig uden at ligne en, der har børstet tænder

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere

Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere 5 Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere Sundhedsstyrelsen, 2013. Udgivelsen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse og et misbrug hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere Ulf Hjelmar, Ane Reese Mikkelsen og Pia Vivian Pedersen Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere En evaluering af indsatsen i fire kommuner Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 8. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: 2011-26846 Dok.nr: 2012-39943 Projektbeskrivelse Frivilligt drevet

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere