Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp."

Transkript

1 Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Men som I sikkert ved, var én af hans tre modkandidater valgmenighedspræst Peter Hedegaard fra Holstebro. Jeg, og flere fra bestyrelsen, deltog i debatmøderne og jeg vil gerne rette en stor tak til Peter Hedegaard, fordi han i høj grad har været med til at synliggøre, at de grundtvigske udgør en ikke ubetydelig del af Viborg Stift..! Det viste sig blandt andet da Peter i første valgrunde fik så mange stemmer, at man måtte ud i anden valgrunde. Viborg Stift har altid været kendt som et overvejende indre missions stift, så alene det, at en grundtvigsk kandidat der oven i købet var valgmenighedspræst fik så mange stemmer, var en overraskelse for mange. Peter har arbejdet hårdt for at give de grundtvigske en stemme i stiftet og vi har valgt at støtte hans kampagne økonomisk, hvilket er én af årsagerne til at vores udgifter til gaver og bidrag er steget i år. Da stemmerne i anden runde var talt op, gratulerede jeg Peter Hedegaard med valget han var ganske vist ikke blevet vores nye biskop, men han havde faktisk fået mere end 1/3 af stemmerne..! I relation til valgmenighederne gjorde Henrik Stubkjær meget ud at forklare, at han var positiv over for de forholdsvis mange, der er i Viborg Stift og at han ville se frem til samarbejdet det må vi jo så hjælpe hinanden med at holde ham fast på. Netop samarbejde har ikke tidligere fungeret alt for godt primært fordi man fra stiftets side har glemt os. Det skete også i forbindelse med festlighederne i anledning af Karsten Nissens afsked, hvor man fra stiftet først opdagede, at valgmenighederne end ikke var blevet inviteret, da de manglede vores bidrag til afskedsgaven..! Vi blev husket, da invitationerne til bispevielsen skulle sendes ud og Marianne, Jens Erik og jeg deltog i festgudstjenesten i Viborg Domkirke Jens Erik og jeg gemt bag en stor granitsøjle, hvor vi stort set intet kunne se. Men vi var der og vi fik et også lille glimt af både dronningen og den fornemme procession, da de gik ind og ud..! Vi vil selvfølgelig være positivt indstillet over for det fremtidige samarbejde jeg opfatter Henrik Stubkjær som en meget tiltalende og imødekommende mand og er ikke i tvivl om hans lederevner men jeg håber ikke hans første henvendelse til os bortset fra et takkebrev vil blive kendetegnende: Vi fik brev om, at han ville opfordre os til at overveje, hvordan det skal være muligt for personer, der ikke tåler alkohol, at gå til alters i vores menighed og hvordan det skal offentliggøres via hjemmeside, kirkeblad m.v. Jeg havde nok ikke lige forestillet mig, at det var den slags logistik biskoppen skulle tage sig af og håber han har andet og mere på hjerte Og jeg håber selvfølgelig også, at I hvis nogen af Jer af en eller anden grund ikke tåler alkohol vil tage kontakt til Marianne og finde en løsning med hende i stedet for at skrive til biskoppen.

2 Klub for ligesindede I debatten op til bispevalget mødte jeg et begreb, som jeg har fæstnet mig ved at valgmenigheder bare er en klub for ligesindede. Det var bestemt ikke positivt ment og refererede til, at der er en væsentlig større mangfoldighed i sognemenighederne, der i princippet skal kunne rumme mange kirkelige retninger. Og på sin vis er det jo korrekt man melder sig ikke ind i en valgmenighed, hvis man ikke deler det kirkesyn, menigheden står for uanset om det er grundtvigsk, som i vores menighed, eller helt ude på højrefløjen, som i mange af de nyeste valgmenigheder. Og det giver sandsynligvis større udfordringer at sidde i et menighedsråd, hvor to modsatrettede fløje er repræsenteret, end det gør i vores bestyrelsesarbejde hvilket jeg egentlig kun er taknemlig for. Men det er altså ikke ensbetydende med, at vi ikke følger med i hvad der rører sig og blander os i debatten jeg synes nok, vi er vores ansvar for det kirkelige liv bevidst. Jeg tror dog, det er noget vi alle bør holde os for øje også i relation til vores lokalsamfund, hvor jeg desværre også har oplevet, at vi klandres for at køre vores eget løb og have nok i os selv. Når jeg mødes med denne holdning, stiller jeg mig uforstående jeg synes, at vores medlemmer i meget høj grad deltager positivt i lokalsamfundet på alle mulige måder. Men derfor vil jeg alligevel gerne opfordre alle til at være bevidste om ikke at grave grøfter og i stedet møde en eventuelt negativ holdning med åbenhed og imødekommenhed. Kirkegården m.v. I Bøvling Valgmenighed har vi selv både kirke og kirkegård det er ingen selvfølge, da nogle valgmenigheder blot lejer sig ind i lokale sognekirker og flere har egen kirke, men ingen kirkegård. De er gennem de seneste år blevet mødt med krav om betaling af gravplads på lige fod med ikkefolkekirkemedlemmer og det kan ofte løbe op i kr. for en enkelt begravelse plus omkostninger til gravkastning m.v. altså en væsentlig udgiftspost i disse valgmenigheders regnskab. Vi har så til gengæld udgifter til kirkegårdsdrift både løn og vedligeholdelse af fællesarealer og graverbygning m.v. Jeg har tidligere nævnt, at det er en stor post på vores regnskab i 2014 anslår vi, at driften af kirkegården har koster menigheden ca kr. Men selv om vi har egen kirkegård, har vi også en del medlemmer, der ønsker at blive begravet på en anden kirkegård måske i et familiegravsted eller på en kirkegård, der ligger tæt på hvor de bor og vi oplever nu også, at vi er blevet opkrævet for betaling for erhvervelse af en sådan gravplads. Så situationen er lige nu, at vi både har udgifter til vores egen kirkegårdsdrift og skal betale for de medlemmer, der af en eller anden grund ønsker at blive begravet andetsteds. Vores dilemma er så, hvorvidt vi skal fortsætte den nuværende praksis, hvor vi betaler alt omkring en begravelse på en anden kirkegård..? Eller kan vi opkræve en eller anden form for egenbetaling i en sådan situation begrundet i, at der jo er mulighed for at blive begravet uden omkostninger, hvis det sker på vores egen kirkegård..? Vi vil gerne høre generalforsamlingens holdning til dette spørgsmål..! På kirkegården har vi forsat arbejdet med at etablere små, grønne områder og vi har fået plantet de første træer. Vi gentog sidste års succes og inviterede til en arbejdsdag og der var igen god opbakning selv om det øsregnede.

3 Frivillige hjælpere Det bringer mig til det næste emne alle vores frivillige hjælpere. Vi er meget taknemlige for at I altid er velvilligt indstillede, når vi beder om hjælp nogen hjælper med enkeltstående projekter og andre har påtaget sig tilbagevendende opgaver med blomsterpynt i kirken, borddækning m.v. Vi er i bestyrelsen utrolig glade for Jeres hjælp og mener også, det har stor betydning for sammenholdet i menigheden og vi har drøftet, hvordan vi kan takke Jer. Vi forestiller os, at vi gerne vil invitere til en aften med hygge og god mad, men har et problem hvordan sikrer vi os, at vi ikke overser nogen, når vi inviterer..? Vi har drøftet muligheden af at invitere i kirkebladet og bede om, at man selv tilmelder sig og hvis det bli r sådan, må I endelig ikke holde Jer tilbage af beskedenhed..! Vi vil nemlig rigtig gerne se Jer..! Præstegården Som I ved gennemgik præstegården en større renovering inden Marianne og Asger flyttede ind, men vi gjorde ikke noget ved taget og da det har vist sig, at stort set al understrygning er væk og binderne ligeså, planlægger vi en renovering inden de næste efterårsstorme sætter ind. Der bliver højst sandsynlig tale om udskiftning af taget, da merprisen i forhold til en under/overstrygning, som jo ikke løser problemet med de gennemtærede bindere, ikke er afskrækkende det kan sandsynligvis gøres for kr. Vi kommer således til at binde yderligere en del penge i præstegården, men vi synes, vi har en meget smuk og solid præstegård, som nok er værd at værne om. Parkeringsplads Vi er blevet kontaktet af Lemvig Kommune, der påtænker at nedrive den tidligere børnehave på hjørnet af Bygvænget og Havrevænget sammen med nabohuset på Havrevænget. De har foreslået, at vi overtager grundene til etablering af parkeringspladser til kirken og de anslår anlægsudgifterne til ca kr. Vi har drøftet det i bestyrelsen og er umiddelbart af den mening, at vi bortset fra ganske få gange om året ikke mangler parkeringsmuligheder. Vi er derfor ikke indstillet på at påtage os anlægsudgifter, men vil på den anden side gerne bidrage positivt til at forskønne området, så vi er ikke afvisende over for en eller anden form for vedligeholdelse, hvis der bliver etableret parkering. Børnehuset og skolen Jeg har igen i år været til generalforsamling i Børnehuset. Det blev en aften præget af drøftelser om samarbejdet mellem Børnehus, skolen og valgmenighed formand, Camilla Petersen, kom i sin beretning ind på Grundtvig og Kolds betragtninger om det forpligtende fællesskab og som kontrast dertil, var der forslag fra en forældre om, at skolens bestyrelsesmedlem burde erstattes af et forældrevalgt medlem.! Jeg gjorde opmærksom på, at vi, der har ret til at udpege et bestyrelsesmedlem til Børnehuset altså skolen og valgmenigheden gør os megen umage med at finde én, der kan bidrage positivt til bestyrelsens arbejde. Det er et fuldgyldigt medlem af bestyrelsen og han/hun sidder der ikke for at rapportere tilbage til de andre organisationer der er absolut intet Big Brother over det..!

4 Og derfor heller ingen grund til, at Børnehuset skal have informationer om bestyrelsens arbejde i skole og valgmenighed. Vi skylder Asger stor tak for hans engagement i Børnehuset han kan med sin baggrund som efterskoleforstander og skoleleder bidrage med sin mangeårige erfaring som leder, hvilket Camilla giver udtryk for, at hun sætter stor pris på. Vores engagement i Børnehuset skyldes til dels, at valgmenigheden har stillet sikkerhed for en del af institutionens lån nærmere betegnet 1,2 mio. kr. Børnehuset har i 2014 haft nogle uforudsete omkostninger, som gør at deres likviditet lige nu er presset de klarer den løbende drift, men har ikke mulighed for at nedskrive deres bankkredit som forventet nu til juni. Samtidig er der i forbindelse med den oprindelige finansiering af byggeriet tegnet en renteswapaftale, der låser kreditforeningsrenten fast på 5%. Det er efter min mening ikke en ublu rente for en institution, der er startet op uden egenfinansiering, men problemet er, at med den nuværende, ekstremt lave rente, kan man beregne en stor negativ kursværdi på denne renteswap. Der er alene tale om en beregnet forpligtelse hvis blot Børnehuset betaler de 5% i rente over den resterende løbetid, vil der aldrig skulle betales mere. Banken indvilligede i at stille den fornødne kredit til rådighed forudsat at Valgmenigheden ville forhøje kautionen med kr. Det var vi i bestyrelsen ikke indstillet på, men har i stedet for også at lette Børnehusets likviditet besluttet at låne dem kr. Lånet forrentes med 2% - hvilket er en stor besparelse i forhold til bankrenten, der toppede med 9,75% - og det skal afdrages med årligt. Jeg har haft flere drøftelser med Børnehusets bestyrelse og er af den overbevisning, at selv om børnetallet forventes af falde i de kommende år, har de iværksat flere tiltag, der vil sikre, at de fremover vil kunne klare deres afdragsforpligtelser. Vi har i det sidste år i fællesskab med Fri- og Efterskolen og Børnehuset arrangeret to foredrag først med Lola Jensen, der havde mange gode tips til børneopdragelse og sidst nu her i marts med Lise Fauerschou om gode kostvaner eller som hun udtrykte det: at gøre sig lige så umage med foderplaner til mennesker som vi gør med vores husdyr Det har været velbesøgte arrangementer også af gæster ude fra og vi glæder os til at fortsætte med et musikalsk arrangement til efteråret. Vi har også brugt en del tid på at drøfte fremtidige, fælles tiltag og på synliggøre vores samarbejde blandt andet ved at oprette Facebook-siden: 7650.dk godt vi har hinanden Siden bruger vi primært til at reklamere for og minde om arrangementer og efterfølgende vise billeder og eventuelt beskrive arrangementerne. Nu ved vi jo godt, at ikke alle er på Facebook, så vi har overvejet, om det kunne være en idé at oprette en liste med mail-adresser, hvor vi kunne rundsende nyhedsbreve, minde om arrangementer og lignende og vi hører gerne Jeres mening om det er noget vi skal arbejde videre med..? Til slut en tak til såvel Børnehuset som til Fri- og Efterskolen vi glæder os fortsat over samarbejdet med Jer og ser frem til at udvikle det endnu mere i det kommende år.

5 Samarbejde med Lemvig og Omegns Valgmenighed Der skal også lyde en tak til Lemvig og Omegns Valgmenighed for godt samarbejde i det forløbne år. Vi har fastholdt beslutningen om at holde én fælles gudstjeneste skiftevis i Bøvling eller Lemvig i forbindelse med ferie og fridage. Som nævnt på sidste års generalforsamling ophørte vi i årets løb med at stille bus til rådighed, når der er gudstjeneste i Lemvig. Jeg vil gerne høre Jeres mening om, hvordan det har fungeret og om vi kan fortsætte som nu...? Eller er der behov for en eller anden organiseret kørselsordning..? Det er også flere år siden vi har haft en egentlig kirke-bil-ordning er det Jeres opfattelse, at der er behov for det..? Andre samarbejdspartnere Vi er som menighed fortsat medlem af Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i daglig tale Foreningen og af Grundtvigsk Forum, hvor Asger på sidste årsmøde blev valgt ind i bestyrelsen. I december besluttede man i Foreningen at støtte en nyoprettet valgmenighed i Odense Church of Love med en gave på kr. samtidig med, at de opfordrede alle andre valgmenigheder til at også at yde et bidrag. Church of Love er stiftet af en gruppe med indvandrebaggrund, som er konverteret til kristendom. Foreningen begrundede deres beslutning med, at den nystartede menighed kæmper med store økonomiske problemer og for en sag, der er enestående i vore dage. Det kan blive af stor betydning, hvis der virkelig kunne komme en mission i gang blandt muslimske indvandrere, sådan at kristendommen og Islam kunne konkurrere på ordet og ikke med sværdet. Det satte gang i en sand -storm ingen tvivl om, at vi alle i de frie menigheder sætter selvbestemmelse højt og det faldt absolut ikke i god jord, at vores fælles forening på alles vegne havde besluttet at støtte den nyoprettede menighed. Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheders formål er iflg. vedtægternes 1 at styrke fællesskabet mellem de grundtvigske valg- og frimenigheder, samt at varetage disses interesser over for myndighederne og lovgivningsmagten. Jeg er principielt enig i, at foreningens vedtægter ikke giver plads til den slags bidrag, men på den anden side synes jeg det hele tog lidt overhånd min mail-boks var ved at briste. Og det blev ikke bedre, da enkelte menigheder begyndte at rundsende mails om, hvor meget de havde besluttet at bidrag med. I bestyrelsen drøftede vi også Forenings opfordring og blev hurtigt enige om, at vi under ingen omstændigheder ville orientere andre menigheder om vores beslutning hvordan udfaldet så end blev. I sidste ende besluttede vi faktisk, at vi ikke umiddelbart ville bidrage til den nye menighed vi får en del henvendelser om bidrag og støtte og kunne sagtens finde andre formål, som vi anså for lige så værdige. Set i bagklogskabens klare lys, overskred bestyrelsen helt klart sine beføjelser om end i den allerbedste mening men de har erfaret, at det er ikke uden konsekvenser, hvis nogen rører ved vores ret til selvbestemmelse

6 Årsregnskab Senere vil Else-Marie fremlægge regnskabet for I vil se, at der igen i år er et pænt overskud til trods for, at vi har fået renoveret toilettet i kirken og istandsat konfirmandstuen. Gavekontoen er som tidligere nævnt præget af tilskud til Peter Hedegaards kampagnekasse og vi har også bidraget til en opgradering af Forsamlingshusets teleslyngeanlæg. Som tidligere nævnt, forventer vi en større udgift til taget på præstegården og bestyrelsen foreslår derfor, at der henlægges kr. af årets overskud til vedligeholdelse. Sammen med de kr. der blev henlagt sidste år, forventer vi, at det stort set kan dække udgiften. Regnskabet er i lighed med tidligere år revideret af vores generalforsamlingsvalgte revisorer Bente Brask og Tage Larsen, der igen i år har udført revisionen med udgangspunkt i en revisionsinstruks udarbejdet af bestyrelsen. I skal begge have tak for indsatsen. Afslutning Jeg vil som altid slutte af med en stor tak til alle medarbejdere fastansatte såvel som afløsere - for Jeres gode og loyale indsats i det forløbne år jeg håber det gode samarbejde må fortsætte. Tak til Bjarne, der fortsat stiller op når der er problemer omkring præstegården og til Solveig, der spiller til morgensang i kirken og tak for hjælp til blomster og borddækning og alle andre frivillige, som har givet os en hjælpende hånd i årets løb. - og ikke mindst tak til Marianne og Asger og til bestyrelse samt forretningsfører for god og positiv opbakning i det daglige arbejde... Bøvling den 20. april 2015 Joan Trelborg

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere