Aktivitetsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsbeskrivelse"

Transkript

1 Aktivitetsbeskrivelse

2 2 Aktivitetsbeskrivelse Danmarks Maritime Klynge Indholdsfortegnelse PARTNERE I DANMARKS MARITIME KLYNGE... 3 AKTIVITETSBESKRIVELSE FOR DANMARKS MARITIME KLYNGE ANALYSE IDENTIFICERING AF UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR KOMPETENCEUDVIKLING PÅ MAKRONIVEAU KORTLÆGNING AF UDDANNELSESSPECIFIKKE MULIGHEDER FOR KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING - UDDANNELSESINSTITUTIONER MARITIM KOMPETENCEUDVIKLING PÅ KANDIDATNIVEAU KOMPETENCEUDVIKLING FOR MASKINMESTRE, NAVIGATØRER OG SKIBSOFFICERER MV UDVIKLING AF NY MARITIM VIDEN KOMPETENCEUDVIKLING - ERHVERVSLIVET FREMME ANVENDELSEN AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT I DEN MARITIME SEKTOR EFTERUDDANNELSE, KURSER OG UDVIKLING FREMTIDIG INNOVATION OG VÆKST I DEN MARITIME KLYNGE RÅDGIVNING OG INNOVATIONSTILTAG FOR VIRKSOMHEDER FIGUR OVER PROJEKT DANMARKS MARITIME KLYNGES INTERESSENTER... 15

3 3 PARTNERE I DANMARKS MARITIME KLYNGE Danske Maritime Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet Københavns Maskinmesterskole Svendborg International Maritime Academy Copenhagen Business School Århus Maskinmesterskole DTU Transport FORCE Technology Europas Maritime Udviklingscenter (Leadpartner)

4 4 AKTIVITETSBESKRIVELSE FOR DANMARKS MARITIME KLYNGE I det følgende beskrives hovedaktiviteterne i projekt Danmarks Maritime Klynge. 1. ANALYSE Denne hovedaktivitet vil tage udgangspunkt i tre overordnede analyser: En SWOT-analyse, som skal identificere de muligheder og behov der er for at øge kompetencerne i klyngen; En benchmark-analyse, der skal undersøge det danske kompetenceniveau sammenholdt med andre globale maritime klynger; samt En kortlægning af best practice - af hvad man gør i andre maritime klynger og brancher, mhp. at udvikle klyngen og kompetencerne heri. Resultaterne heraf skal bidrage som input til udviklingen af de konkrete projektaktiviteter. Derudover vil der blive udført mindre analyser, som skal identificere de mere specifikke behov inden for nogle områder i den maritime erhvervsklynge. Resultaterne af analyserne vil blive samlet i én analyse, som vil blive offentligt tilgængeligt, og som vil danne udgangspunkt for udviklingen af de enkelte projektaktiviteter IDENTIFICERING AF UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR KOMPETENCEUDVIKLING PÅ MAKRONIVEAU For at kunne udvikle fag, kurser, studielinjer, og efteruddannelse, som retter sig mod de behov den maritime erhvervsklynge i fremtiden vil stå over for, er det helt essentielt at få identificeret hvilke kompetencer, der i fremtiden vil blive efterspurgt. SWOT Analyse Analysen skal identificere de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som den maritime erhvervsklynge på nuværende tidspunkt, såvel som i fremtiden vil stå over for. Analysen skal finde frem til hvilke maritime kompetenceområder, der påkræver en indsats, hvilke faglige maritime områder der let kan styrkes, og hvilke uddannelsesmæssige kompetencer, som mangler at blive opbygget, og styrket. Analysen skal derfor finde frem til de fremtidige kompetencebehov hos de maritime erhverv, og hvilke uddannelsesmæssige tilbud der skal udvikles og oprettes, for at den maritime klynge også i fremtiden kan foretage konkurrencestærk forretning på det globale marked. Formålet med analysen er således at skabe det

5 5 nødvendige vidensgrundlag for projektets efterfølgende udviklingsarbejde inden for de pågældende indsatsområder og aktiviteter. EMUC vil være den primære motor for denne aktivitet. Benchmark Analyse Der vil blive udarbejdet en komparativ analyse, der skal identificere den maritime erhvervsklynges nuværende samt fremtidige konkurrencesituation, sammenholdt med andre lignende udenlandske maritime klynger. Hvad gør den danske maritime klynge i forhold til de andre, og hvad skal klyngen gøre i fremtiden for at kunne vedblive med at være en stærk maritim klynge og konkurrere med de andre maritime klynger? Resultaterne skal tilsammen med resultaterne fra SWOT-analysen identificere de konkrete behov for kompetenceudvikling og kompetenceløft. Såvel SWOT-analysen som Benchmark-analysen vil blive koordineret af lead partner Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC), og udført i samarbejde med partnerne. Best practice Analyse Danske Maritime vil foretage en kortlægning af uddannelsesområdet i Europa - mhp. sammensætning af de bedste maritime uddannelser - med relation til udviklingen inden for den maritime klynge. Man vil undersøge de bedste maritime klynger, og se på hvordan de arbejder med kompetenceløft, for at tage ved lære af deres erfaringer i udviklingen af den danske maritime klynge KORTLÆGNING AF UDDANNELSESSPECIFIKKE MULIGHEDER FOR KOMPETENCEUDVIKLING Samtidigt med udarbejdelsen af de overordnede analyser, vil der blive udfærdiget mindre analyser, som skal bidrage til at få konkretiseret, hvilke områdespecifikke fagligheder der bør satses på, og hvilke fag der som følge heraf skal udvikles, hos nogle af de enkelte partnere. Afdækning af kompetencebehov for maskinmestre Københavns Maskinmesterskole (KME) vil udføre en konkret analyse af kompetencebehovet hos/for maskinmestre. Formålet er at sikre at der er match mellem KME s uddannelseslæringsmål og de kompetencer, som profession og samfund har brug for, og sikre at KME s udbud af efteruddannelse modsvarer behov for kompetenceløft og opdatering i den maritime klynge i regionen såvel som i resten af landet. Herunder aktivering af et Alumnenetværk dels for at undersøge hvorvidt de nyuddannedes

6 6 kompetencer er tidssvarende, dels for at afdække behov for efteruddannelse. Der vil også blive udført en analyse af maskinmestrenes placering i uddannelseslandskabet i forhold til Diplomingeniører, Civilingeniører, Cand.tech., og de mellemtekniske uddannelser. Aktiviteten vil indeholde en udbygning af KME s udbud af efteruddannelse, og analyse af hvilke tilbud der efterspørges, og hvilke som umiddelbart ikke for tilslutning, for at skærpe uddannelsesudbuddet ift. behov. Kompetencepotentialet hos de dimitterede duale skibsofficerer Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) vil foretage en analyse af, hvilke kompetencer den duale skibsofficeruddannelse bidrager med til væksten i Det Blå Danmark, og om der findes et uudnyttet kompetencepotentiale, som kan aktiveres via relevante efteruddannelsesforløb, etablering af netværk, eller etablering af nye eller reviderede jobfunktioner til søs elle i de maritime landerhverv. 2. KOMPETENCEUDVIKLING - UDDANNELSESINSTITUTIONER Denne del af projektet har til hensigt at øge kompetenceniveauet i den maritime klynge, og er den bærende hovedaktivitet i projektet. Hertil hører udvikling af uddannelsesforløb for studerende på eksisterende uddannelser, efteruddannelsestilbud, og udvikling af ny viden. Hovedaktiviteten består af Maritim kompetenceudvikling på kandidatniveau, Kompetenceudvikling for maskinmestre, navigatører og skibsofficerer mv.; og Udvikling af ny maritim viden MARITIM KOMPETENCEUDVIKLING PÅ KANDIDATNIVEAU På nuværende tidspunkt er der meget få maritime fag og linjer på de videregående uddannelser. For at kunne højne det maritime kompetenceniveau, er det dog helt centralt at fokusere på at få udviklet og oprettet flere maritime fag og linjer på kandidatniveau. Udvikling af en Shipping Minor/Major på Copenhagen Business School (CBS) Center for Shipping Economics and Innovation (CENSEI) og Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ), vil i samarbejde oprette en specifik videregående maritim uddannelsesprofil, med henblik på at øge udbuddet af maritime uddannelsesmuligheder på videregående uddannelsesniveau. Udviklingen af et shipping -uddannelsestilbud på kandidatniveau, tager afsæt i Cand. Merc. på CBS programmet, som et element i klyngedannelse på Cand. Merc., og påtænkes som et fleksibelt tilvalg til eksisterende cand.merc.-

7 7 linjer. Desuden tilbydes cand.merc.-studerende muligheden for at følge specieldesignede meritgivende shipping -fag på DTU, ligesom DTU-studerende tilbydes mulighed for at følge et eller flere shipping -fag på CBS (indbygget MIT-model). Shipping som fleksibelt tilvalg, udformes i dels en minor-udgave, og dels i en major-udgave. Ifm. Klyngedannelse på cand.merc., tilpasses netop disse linjer en grundprofil som er rettet mod international økonomi og ledelse. Udvikling af et nyt kursus i Maritime Logistics på kandidatniveau på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Transport Der udvikles et nyt kursus på DTU, som er fuldt dedikeret til den maritime logistik. Kurset skal bygge videre på de allerede eksisterende kurser inden for transport- og virksomhedslogistikken i DTU s kursusudbud. Et sådant kursus vil eks. kunne være bygget op omkring emner såsom planlægning inden for både charter shipping, liner shipping og short sea shipping. Kurset ville ideelt set metodisk blive baseret på såvel operationsanalytiske metoder som simulationsbaserede metoder. Kurset gives en gang årligt og den forventede studentermasse vil på ca. 30 kandidatstuderende. DTU Transport vil ligeledes udvikle to nye 5 ECTS points kurser inden for maritim logistik Med de to nye kurser vil man kunne tilbyde i alt maritime logistik-kurser, hvilket sammen de øvrige allerede eksisterende kurser på kandidatstudiet vil give de studerende mulighed for at tage 15 ECTS points skemalagte kurser, samt ECTS points på deres speciale, dvs. i alt ECTS points inden maritim logistik ud af studiets samlede omfang på 120 ECTS-points. Dette vil kunne danne grundlaget for en egentlig studielinje i Maritime Logistics på kandidatstudiet i transport og logistik. Copenhagen Business School (CBS) vil udvikle og implementere et maritimt entreprenørskabs fag på kandidatniveau Hensigten er at give de studerende viden og redskaber til at iværksætte nye ideer herunder give dem modet på at udvikle ideer, opstart af virksomhed, og etablere ideer til kommercielle produkter. Udvikling af et fag inden for søret på kandidatniveau på Københavns Universitet (KU) Det Juridiske Fakultet under Københavns Universitet vil udvikle fag og kurser som en del af et Ph.d.-projekt. Det er målet at udvide udbuddet af forskningsbaseret søretlig undervisning til gavn for både de jurastuderende og den maritime klynge som sådan. Dette skal ske gennem en oprustning af forskningsmiljøet og udviklingen af yderligere fag og kurser i søretlige emner.

8 KOMPETENCEUDVIKLING FOR MASKINMESTRE, NAVIGATØRER OG SKIBSOFFICERER MV. På nuværende tidspunkt er der behov for at få koblet de eksisterende maritime uddannelser til de videregående uddannelsesforløb, for hermed at sikre mulighed for at øge det eksisterende kompetenceniveau her inden for eftersom det er meget efterspurgte arbejdskraft, som fortsætter videre på ledelsesniveau, og som hermed kan være en helt central konkurrencestyrke. Samtidigt er der behov for at sikre at de maritime kompetencer også er internationalt fokuseret, og at der er muligheder for at øge kompetencerne selv om man er ude på havet, eller omme på den anden side af jorden. Styrkelse af Københavns Maskinmesterskoles samarbejde med udenlandske maritime uddannelsesinstitutioner I aktiviteten indgår: Identifikationer af relevante faglige elementer, som kan være relevant for KME s studerende at tage på 5. semester som valgfag i udlandet; Identifikation af relevante uddannelsesinstitutioner; Etablering af samarbejde med 3 uddannelsesinstitutioner; og Opsamling og analyse af erfaring. Aktiviteten skal bidrage til at styrke den uddannelsesmæssige internationale profil, for at sikre at maskinmestrene også har de internationale kompetencer og kvalifikationer, som erhvervene efterspørger. Århus Maskinmesterskole vil udvikle og implementere en generisk model for fleksibel internetbaseret maritim uddannelse Målet er at identificere nødvendige fag i et uddannelsesforløb og i den forbindelse forløbets omfang, og afkørsler til videregående uddannelsesforløb. Med udgangspunkt i maskinmestrene som er beskæftiget i og omkring Det Blå Danmark, vil Århus Maskinmesterskole skabe en generisk model for fleksibel internetbaseret uddannelse, som er målrettet den maritime målgruppe, og som primært baserer sig på de erfaringer, som Århus Maskinmesterskole besidder i forvejen gennem sin implementering af maskinmesteruddannelse, som internetbaseret fjernundervisning. Modellen vil kunne anvendes i forbindelse med andre maritime grupper, der efterspørger længevarende kurser og et væsentligt kompetenceløft. Modellen vil indeholde en analysedel, der skal fører frem til en prototype for uddannelsesforløbet, der efterfølgende kan anvendes andre i andre efter- og videreuddannelsesforløb. Analysen skal undersøge hvilke faglige kompetencer, som maskinmestre fra før bachelor-gradens indførelse

9 9 (i 2008) har behov for, før de kan søge optagelse på masteruddannelse. Efterfølgende vil modellen blive afprøvet. Identificering af "relevante videregående uddannelsesmuligheder og behov for nyuddannede maskinmestre fra Københavns Maskinmesterskole, Formålet er at få identificeret hvilke nye kurser der skal til som faglig opkvalificering, for at kunne opnå optagelse på et kandidatniveau/master for maskinmestre. Hovedaktiviteter: Analyse af hvilke faglige elementer en nyuddannet maskinmester fra KME mangler, for at kunne tage en relevant kandidatretning eller masterforløb på DTU (Specifikt undersøges muligheden og forudsætningerne for at tage en Master i Maritim Teknologi via DTU s tompladsordning). Derudover er det hensigten at der udvikles valgfag på KME, som understøtter behovet identificeret i analysen Udvikling af en model for pædagogisk vejledningscenter på de maritime uddannelsesinstitutioner (SIMAC) Udvikling af en model for et pædagogisk vejledningscenter på de maritime uddannelsesinstitutioner, som fokuserer på metodisk vejledning til undervisere, undervisningsassistenter/tutorer og studerende i forhold til struktur, skrivning, problemformulering og metodisk fremgangsmåde. Vejledningscenteret skal endvidere stå for formidlingskurser til tutorer, bistå med vejledning til samarbejde i studiegrupper og arrangere f.eks. metodeseminarer, opgaveworkshops eller pædagogiske temadage, samt være tovholder på uddannelsesinstitutionens pædagogiske linje og læringsforståelse. Vejledningscenteret vil dermed bidrage til udvikling af dimittendernes generelle færdigheder til at varetage livslang kompetenceudvikling. Vejledningscenteret oprettes som pilotprojekt på SIMAC i projektperioden. Udvikling af et maritimt uddannelsesforløb på SIMAC Der ønskes udviklet et efteruddannelsesforløb, der sætter fokus på beskrivelse, design, kvalificeret udvælgelse, implementering samt opfølgning af maritime automationsløsninger* i et live baseret laboratoriemiljø. Forløbet vil få 2 afsæt: Udvikling af pædagogisk forløb der fortløbende sikrer optimal læring om drift og operationel driftsoptimering ud fra en sikkerhedsmæssig og optimeringsmæssig holistisk tilgang. Samt udvikling af et inkrementelt forløb af udbygningen af det live baserede laboratoriemiljø, så der til en hver tid er sikret optimal læring. *Med automation menes: Opsamling, konvertering, transmission, og præsentation af data i de styrings-, regulerings og overvågningssystemer, som den studerende arbejder med.

10 UDVIKLING AF NY MARITIM VIDEN Formålet med denne aktivitet er at udvikle ny maritim viden samt oprette flere maritime fag og uddannelsesforløb på de videregående uddannelser. Udvikling af Ph.d. projekt inden for maritim jura på KU - Det Juridiske Fakultet Formålet med Ph.d.en er at udvikle og øge udbuddet af maritime juridiske fag, som pt. er et meget lille område med kun to ansatte på KU. KU vil ansætte to personer i en treårig stilling som ph.d.-stipendiat eller post doc., afhængig af vedkomnes kvalifikationer. Personenerne vil skulle forske i et nærmere defineret søretligt emne, og vil på grundlag af sin forskning og i samarbejde med de øvrige forskere skulle udvikle undervisningstilbud inden for emnet. Udvikling og implementering af maritimt Ph.d.-projekt inden for maritim logistikoptimering Initiativet vedrørende projekt Danmarks Maritime Klynge (DKMK) bør også omfatte et antal Ph.d.-projekter, idet kompetenceudviklingen bør ske på alle niveauer fra bachelor-/diplomkurser til forskeruddannelse. DTU Transport vil derfor med oprettelsen af Ph.d-stillingen udvikle nye, og forbedre allerede eksisterende optimeringsmodeller til løsning af komplekse problemstillinger såsom netværksdesign og tramp ship scheduling. Ph.D-projektet forventes udformet i tæt samarbejde mellem DTU Transport, og de i DKMKprojektet deltagende virksomheder, således at der hermed opnås forskningsprojekter, som er tæt forankret i praktiske og relevante problemstillinger fra 3-sektoren. Ph.d-projektet vil metodisk være forankret i forskningsgruppen Logistik og Intelligente Transportsystemer, og vil skulle beskæftige sig med såvel rent kvantitative problemstillinger, som blandede kvantitativt og kvalitative projekter. Forskningsgruppen Logistik og Intelligente Transportsystemer har gennem den seneste 5-årige periode gennemført flere Ph.d-projekter med succes. Med Ph.d-stillingen sikres udvikling af ny viden på området, såvel som udvikling af flere maritime kompetencemuligheder og behov herfor. Etablering af Post Doc.-projekt indenfor hydrodynamik hos FORCE Technology Med Post Doc.-stilingen sigtes der mod en bedre forståelse af særlige hydrodynamiske forhold som eksempelvis sejlads i bølger, sejlads i is, ship-ship interaktion med lav fart på lavt vand og jack-up operationer for rigge og de nye fartøjer, der installerer vindmøller. Den genererede viden skal omsættes til forbedrede matematiske simulator modeller, der igen skal gavne den simulator baserede træning, hvor Danmark allerede er helt i front. Projektet skal også sikre opkobling til den internationale forskning på området, for at sikre international videnhjemtagning.

11 11 3. KOMPETENCEUDVIKLING - ERHVERVSLIVET Projektaktiviteten har til hensigt at udvikle initiativer til fremme af de eksisterende kompetencer inden for den maritime erhvervsklynge, og øge andelen af højtuddannede FREMME ANVENDELSEN AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT I DEN MARITIME SEKTOR Øge SMV ers anvendelse af højere akademisk arbejdskraft, fra de videregående uddannelsesinstitutioner På nuværende tidspunkt er højtuddannet arbejdskraft et stort uudnyttet potentiale hos de maritime SMV er, hvorfor en indsats her inden for vil kunne bidrage til videnstilføjelse og dermed også en forventning om større innovation. Ved at øge virksomhedernes forretningsevner og muligheder for innovation og udvikling, vil de være i stand til både at fastholde deres forretning, samt udvide. Aktiviteten vil bygge på indsatser som skal sætte fokus på højtuddannet personale og potentialet herved. Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) vil søge at opnå målene i gennem netværksaktiviteter, oplæg på konferencer af erhvervsfolk der har erfaringer hermed, artikler om emnet, match making events og debatforums m.v. Samtidigt vil der blive arbejdet på at SMV er gør større brug af studenterprojektdatabaser med henblik på at øge interessen for den maritime klynge hos de studerende, og for at få tilført viden til virksomhederne. EMUC vil arbejde på at synliggøre ledelsespotentialet ved inddragelse af flere kvindelige ledere i top- og bestyrelsesposter inden for de maritime erhverv For at sikre at den uddannelsesmæssige demografi også er repræsenteret i det maritime erhverv, er det hensigten at Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) igennem workshops, oplæg, artikler og debatter, vil sætte fokus herpå EFTERUDDANNELSE, KURSER OG UDVIKLING For at sikre at erhvervsfolk, der på nuværende og/eller på et kommende tidspunkt, vil betræde lederstillinger inden for den maritime erhvervsklynge - har mulighed for at opdatere deres viden på de nødvendige områder, og dermed komme på niveau med de bedste, vil der blive udviklet maritime lederkurser, samt indsatser til at sikre læring, viden og kompetenceløft.

12 12 Udvikling af en række erhvervsorienterede korte maritime kurser på CBS BLUE MBA for professionelle/cbs SIMI Executive Den maritime sektor har traditionelt hentet sine ledere inden for egne rækker, som oftest har bestået af søfolk, der for en stor dels vedkommende er endt i ledende stillinger rundt om i de maritime erhverv hvoraf en stor del af dem er endt inden for rederierne - mange af dem uden decideret ledelsesmæssig skoling og uddannelse. I takt med at udviklingen inden for de maritime erhverv i stor udstrækning har medført at erhvervene er blevet globalt funderet, og nu opererer inden for en ben hård branche, er kravene til branchens ledere at de kan matche lederne, kunder, leverandører og samarbejdspartnere rundt om i verden. For at lederne kan være klædt på til de globale udfordringer, er der opstået en stor stigning i behov for efteruddannelse. CBS Blue MBA/SIMI vil således udvikle og oprette kurser, som skal øge efteruddannelsesudbuddet for den maritime sektor, og herigennem sikre efteruddannelsesmuligheder og kompetenceløft med relevant forskning inden for de maritime områder, som spiller en rolle hos de erhvervsdrivende i forhold til at kunne vedblive med at være globalt konkurrencedygtige. Simulatorbaseret ledelsesudvikling hos FORCE Technology FORCE Technology vil med aktiviteten sigte mod kompetenceløft af maritime ledere og kommercialisering af projektet igennem produktion af et efteruddannelsesudbud. Aktiviteten skal udbrede anvendelsen af maritime full mission simulatorer som en ramme for ledelsesudviklings-programmer for ikke-navigatører i den maritime klynge. Eksempelvis med fokus på ledelsesgrupper fra shipping branchen, maritime myndigheder og maritime udstyrsleverandører, der kan bruge disse faciliteter til at udvikle, træne og operationalisere ledelsesstrategier i en særdeles spektakulær ramme. Baseret på erfaringer fra pilot projekter fra andre domæner udvikles et nyt maritimt orienteret lederkursus baseret på anvendelse af full mission simulatorer. Indledningsvist gennemføres en behovsanalyse ved hjælp af interviews. Derefter udarbejdes der et kursus, der efterfølgende testes gennem to pilot kurser. Efter første kursus justeres indholdet i forhold til de indhøstede erfaringer. Efter det andet pilot kursus gennemføres en validering af resultaterne af kurset. Projektet formidles til den maritime klynge ved afholdelse af seminar/workshop efter valideringen er gennemført. FORCE Technology vil udbrede af kendskabet til Human Factors Samt løfte kompetenceniveauet inden for denne disciplin i ledelseslaget i maritime virksomheder og organisationer. Baseret på mange års erfaringer fra forskning og udvikling af Human Factors orienterede

13 13 kurser og målemetoder, udvikles et nyt maritimt orienteret Human Factors kursus for ledere. Indledningsvist gennemføres en behovsanalyse ved hjælp af interviews. Derefter udarbejdes der et kursus, der efterfølgende testes gennem to pilot kurser. Efter første kursus justeres indholdet i forhold til de indhøstede erfaringer. Efter det andet pilot kursus gennemføres en validering af resultaterne af kurset. Projektet formidles til den maritime klynge ved afholdelse af seminar/workshop efter valideringen er gennemført. Som en del af aktiviteten samles den ypperste ekspertise i landet indenfor Human Factors området mhp at skabe en vidensdannelsesplatform. Dansk Human Factors Center (DHFC) vil under FORCE Technology s ledelse og via et sekretariat samle kompetencerne fra en række danske universiteter i dette center. Den viden, der indsamles i DHFC vil komme Human Factors kurset til gavn og sikre et opdateret og meget højt fagligt niveau. Aktiviteten sigter mod kompetenceløft af maritime ledere og kommercialisering af projektet igennem produktion af et efteruddannelsesudbud. Kurset skal også bidrage til at øge sikkerheden til søs. KME udvikler efteruddannelseskurser for maskinmestre Udvikling af efteruddannelseskursus på KME som er rettet mod de maskinmestre der har været i job nogle år, mhp. at højne deres kompetenceniveau og målrette det udviklingen inden for erhvervet. 4. FREMTIDIG INNOVATION OG VÆKST I DEN MARITIME KLYNGE Formålet med den sidste hovedaktivitet er at fastholde, samt skabe bedre jobs gennem øget innovation og værdiskabelsen blandt virksomhederne i den maritime erhvervsklynge, og hermed forankre projektresultaterne i job. Indsatserne vil fokusere på at kortlægge samarbejdsmulighederne mellem virksomheder, samt behovet for eksportrådgivning og ydermere identificere og udvikle innovative projekter og aktiviteter sammen med klyngens virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder både regionalt, nationalt såvel som internationalt. Hovedaktiviteten består af: Identificering og udvikling af understøttende tiltag for videnforankring og Identificering og udvikling af innovationsaktiviteter og projekter RÅDGIVNING OG INNOVATIONSTILTAG FOR VIRKSOMHEDER Undersøgelse af muligheder for konkrete innovationstiltag i produkter og produktion på tværs af virksomheder i regionen (Danske Maritime)

14 14 Danske Maritime vil samle maritime produktionsvirksomheder, eksempelvis i workshops i første omgang, for at genere idéer og udveksle erfaring, der kan munde ud i øget samarbejde omkring konkrete innovationsmuligheder. Megen innovation foregår allerede i dag i selve produktionen, og vi ønsker at skabe grobund for, at den maritime produktionsindustri kan gå sammen i bredere fællesskaber, og dermed styrke branchen og dens konkurrenceevne over for andre lande. Som et eksempel kunne man forestille sig, at man, for at gøre danske produkter nemmere at anvende, vedligeholde og udskifte, undersøgte mulighederne for at installere chips i danske maritime produkter el. lign. Undersøgelse af behov for rådgivningsservice af danske SMV'er, som vil etablere sig uden for landets grænser mhp. etablering af et videnscenter i regionen Danske Maritime har med denne aktivitet til hensigt at sikre at de danske virksomheder kan erhverve den nødvendige rådgivning ift. deres internationale/globale virke, og hvordan de skal kunne takle dette. Formålet med aktiviteten er at sikre kompetenceniveauet i de danske virksomheders, deres eksistens og fremme deres konkurrencesituation på det globale marked. Indsatsen skal bidrage til at fastholde virksomhederne her i Danmark, og samtidigt understøtte internationalisering af de maritime virksomheder, således at de kan opnå vækst i kraft af det internationale marked her i DK med særligt fokus på store og/eller voksende områder inden for maritim industri. For mange maritime virksomheder er det ønskeligt eller endog nødvendigt at være til stede lokalt i andre lande for fortsat at kunne virke, skabe vækst og fastholde/udvikle arbejdspladser herhjemme. Identificering og udvikling af nye innovationsaktiviteter og projekter EMUC vil gennem projektperioden arbejd for yderligere kompetenceforøgelse i den maritime klynge, gennem systematisk at identificere og udvikle nye projekter og aktiviteter, som skal forankrer resultaterne fra Danmarks Maritime Klynge efter projektets afslutning, og samtidigt skaber aktiviteter som komplementerer projektet. Aktiviteten vil bygge på et tæt samarbejde mellem klyngens aktører - virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, samt myndigheder og organisationer. Alle projektets partnere vil deltage i denne aktivitet, og vil benytte den generede viden og de erfaringer, som skabes i projektet til at identificere og udvikle de nye tiltag. Analyserne af Best Practice, SWOT og Benchmark vil skabe rammen og udgangspunktet for udviklingsarbejdet, der desuden vil omfatte en lang række processeer, hvor nye ideer og koncepter til de enkelte aktiviteter gennemføres. Udviklingsarbejdet vil resultere i forslag til en række konkrete aktiviteter hvor klyngen oplever særlige muligheder eller behov. Ambitionen er at aktiviteten vil resulterer i udviklingen af et Maritimt Center of Excellence, der igennem et

15 15 tæt samarbejde med andre maritime klynger, samt mellem klyngens virksomheder, viden- og uddannelses institutioner, myndigheder, organisationer og andre aktører fra den maritime klynge, systematisk skal øge klyngens kompetence og innovationsevne. Og samtidigt skal det være med til at markere Danmark som en global konkurrencestærk søfartsnation med et stærkt maritimt kompetenceniveau, for hermed at kunne tiltrække nye investeringer samt at kunne fastholde de allerede etablerede maritime virksomheder. FIGUR OVER PROJEKT DANMARKS MARITIME KLYNGES INTERESSENTER Shippingvirksomherder og rederier Offentlige myndigher,, regioner, og kommuner Værfter, underleverandører og udstyrsproducenter Forskningsvidens- og uddannelsesinstitutioner Danmarks Maritime Klynge (DKMK) Assosierede virksomheder til rederier og shippingvirksomheder Havne, havneoperatører og havne-relaterede industrier Maritime interessegrupper, branche- og netværksforeninger Maritime servicesfinans-, forsikring-, og klassificering s virksomheder m.m

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Baggrund Nedenstående undersøgelse og dens resultater er fremkommet på grundlag af en rundspørge blandt erhvervsaktive

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. debat. Udfordringer og forslag til strategiske tiltag

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. debat. Udfordringer og forslag til strategiske tiltag Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it debat Udfordringer og forslag til strategiske tiltag Indhold 5 Udfordring 1: Sikre et sammenhængende finans-it uddannelsessystem

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status

Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status Den Blå Konference 4. december 2009 Ved Mogens Schrøder Bech Søfartsstyrelsen Disposition Maritim sundheds- og sikkerhedsforskning

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere