Aktivitetsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsbeskrivelse"

Transkript

1 Aktivitetsbeskrivelse

2 2 Aktivitetsbeskrivelse Danmarks Maritime Klynge Indholdsfortegnelse PARTNERE I DANMARKS MARITIME KLYNGE... 3 AKTIVITETSBESKRIVELSE FOR DANMARKS MARITIME KLYNGE ANALYSE IDENTIFICERING AF UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR KOMPETENCEUDVIKLING PÅ MAKRONIVEAU KORTLÆGNING AF UDDANNELSESSPECIFIKKE MULIGHEDER FOR KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING - UDDANNELSESINSTITUTIONER MARITIM KOMPETENCEUDVIKLING PÅ KANDIDATNIVEAU KOMPETENCEUDVIKLING FOR MASKINMESTRE, NAVIGATØRER OG SKIBSOFFICERER MV UDVIKLING AF NY MARITIM VIDEN KOMPETENCEUDVIKLING - ERHVERVSLIVET FREMME ANVENDELSEN AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT I DEN MARITIME SEKTOR EFTERUDDANNELSE, KURSER OG UDVIKLING FREMTIDIG INNOVATION OG VÆKST I DEN MARITIME KLYNGE RÅDGIVNING OG INNOVATIONSTILTAG FOR VIRKSOMHEDER FIGUR OVER PROJEKT DANMARKS MARITIME KLYNGES INTERESSENTER... 15

3 3 PARTNERE I DANMARKS MARITIME KLYNGE Danske Maritime Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet Københavns Maskinmesterskole Svendborg International Maritime Academy Copenhagen Business School Århus Maskinmesterskole DTU Transport FORCE Technology Europas Maritime Udviklingscenter (Leadpartner)

4 4 AKTIVITETSBESKRIVELSE FOR DANMARKS MARITIME KLYNGE I det følgende beskrives hovedaktiviteterne i projekt Danmarks Maritime Klynge. 1. ANALYSE Denne hovedaktivitet vil tage udgangspunkt i tre overordnede analyser: En SWOT-analyse, som skal identificere de muligheder og behov der er for at øge kompetencerne i klyngen; En benchmark-analyse, der skal undersøge det danske kompetenceniveau sammenholdt med andre globale maritime klynger; samt En kortlægning af best practice - af hvad man gør i andre maritime klynger og brancher, mhp. at udvikle klyngen og kompetencerne heri. Resultaterne heraf skal bidrage som input til udviklingen af de konkrete projektaktiviteter. Derudover vil der blive udført mindre analyser, som skal identificere de mere specifikke behov inden for nogle områder i den maritime erhvervsklynge. Resultaterne af analyserne vil blive samlet i én analyse, som vil blive offentligt tilgængeligt, og som vil danne udgangspunkt for udviklingen af de enkelte projektaktiviteter IDENTIFICERING AF UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR KOMPETENCEUDVIKLING PÅ MAKRONIVEAU For at kunne udvikle fag, kurser, studielinjer, og efteruddannelse, som retter sig mod de behov den maritime erhvervsklynge i fremtiden vil stå over for, er det helt essentielt at få identificeret hvilke kompetencer, der i fremtiden vil blive efterspurgt. SWOT Analyse Analysen skal identificere de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som den maritime erhvervsklynge på nuværende tidspunkt, såvel som i fremtiden vil stå over for. Analysen skal finde frem til hvilke maritime kompetenceområder, der påkræver en indsats, hvilke faglige maritime områder der let kan styrkes, og hvilke uddannelsesmæssige kompetencer, som mangler at blive opbygget, og styrket. Analysen skal derfor finde frem til de fremtidige kompetencebehov hos de maritime erhverv, og hvilke uddannelsesmæssige tilbud der skal udvikles og oprettes, for at den maritime klynge også i fremtiden kan foretage konkurrencestærk forretning på det globale marked. Formålet med analysen er således at skabe det

5 5 nødvendige vidensgrundlag for projektets efterfølgende udviklingsarbejde inden for de pågældende indsatsområder og aktiviteter. EMUC vil være den primære motor for denne aktivitet. Benchmark Analyse Der vil blive udarbejdet en komparativ analyse, der skal identificere den maritime erhvervsklynges nuværende samt fremtidige konkurrencesituation, sammenholdt med andre lignende udenlandske maritime klynger. Hvad gør den danske maritime klynge i forhold til de andre, og hvad skal klyngen gøre i fremtiden for at kunne vedblive med at være en stærk maritim klynge og konkurrere med de andre maritime klynger? Resultaterne skal tilsammen med resultaterne fra SWOT-analysen identificere de konkrete behov for kompetenceudvikling og kompetenceløft. Såvel SWOT-analysen som Benchmark-analysen vil blive koordineret af lead partner Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC), og udført i samarbejde med partnerne. Best practice Analyse Danske Maritime vil foretage en kortlægning af uddannelsesområdet i Europa - mhp. sammensætning af de bedste maritime uddannelser - med relation til udviklingen inden for den maritime klynge. Man vil undersøge de bedste maritime klynger, og se på hvordan de arbejder med kompetenceløft, for at tage ved lære af deres erfaringer i udviklingen af den danske maritime klynge KORTLÆGNING AF UDDANNELSESSPECIFIKKE MULIGHEDER FOR KOMPETENCEUDVIKLING Samtidigt med udarbejdelsen af de overordnede analyser, vil der blive udfærdiget mindre analyser, som skal bidrage til at få konkretiseret, hvilke områdespecifikke fagligheder der bør satses på, og hvilke fag der som følge heraf skal udvikles, hos nogle af de enkelte partnere. Afdækning af kompetencebehov for maskinmestre Københavns Maskinmesterskole (KME) vil udføre en konkret analyse af kompetencebehovet hos/for maskinmestre. Formålet er at sikre at der er match mellem KME s uddannelseslæringsmål og de kompetencer, som profession og samfund har brug for, og sikre at KME s udbud af efteruddannelse modsvarer behov for kompetenceløft og opdatering i den maritime klynge i regionen såvel som i resten af landet. Herunder aktivering af et Alumnenetværk dels for at undersøge hvorvidt de nyuddannedes

6 6 kompetencer er tidssvarende, dels for at afdække behov for efteruddannelse. Der vil også blive udført en analyse af maskinmestrenes placering i uddannelseslandskabet i forhold til Diplomingeniører, Civilingeniører, Cand.tech., og de mellemtekniske uddannelser. Aktiviteten vil indeholde en udbygning af KME s udbud af efteruddannelse, og analyse af hvilke tilbud der efterspørges, og hvilke som umiddelbart ikke for tilslutning, for at skærpe uddannelsesudbuddet ift. behov. Kompetencepotentialet hos de dimitterede duale skibsofficerer Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) vil foretage en analyse af, hvilke kompetencer den duale skibsofficeruddannelse bidrager med til væksten i Det Blå Danmark, og om der findes et uudnyttet kompetencepotentiale, som kan aktiveres via relevante efteruddannelsesforløb, etablering af netværk, eller etablering af nye eller reviderede jobfunktioner til søs elle i de maritime landerhverv. 2. KOMPETENCEUDVIKLING - UDDANNELSESINSTITUTIONER Denne del af projektet har til hensigt at øge kompetenceniveauet i den maritime klynge, og er den bærende hovedaktivitet i projektet. Hertil hører udvikling af uddannelsesforløb for studerende på eksisterende uddannelser, efteruddannelsestilbud, og udvikling af ny viden. Hovedaktiviteten består af Maritim kompetenceudvikling på kandidatniveau, Kompetenceudvikling for maskinmestre, navigatører og skibsofficerer mv.; og Udvikling af ny maritim viden MARITIM KOMPETENCEUDVIKLING PÅ KANDIDATNIVEAU På nuværende tidspunkt er der meget få maritime fag og linjer på de videregående uddannelser. For at kunne højne det maritime kompetenceniveau, er det dog helt centralt at fokusere på at få udviklet og oprettet flere maritime fag og linjer på kandidatniveau. Udvikling af en Shipping Minor/Major på Copenhagen Business School (CBS) Center for Shipping Economics and Innovation (CENSEI) og Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ), vil i samarbejde oprette en specifik videregående maritim uddannelsesprofil, med henblik på at øge udbuddet af maritime uddannelsesmuligheder på videregående uddannelsesniveau. Udviklingen af et shipping -uddannelsestilbud på kandidatniveau, tager afsæt i Cand. Merc. på CBS programmet, som et element i klyngedannelse på Cand. Merc., og påtænkes som et fleksibelt tilvalg til eksisterende cand.merc.-

7 7 linjer. Desuden tilbydes cand.merc.-studerende muligheden for at følge specieldesignede meritgivende shipping -fag på DTU, ligesom DTU-studerende tilbydes mulighed for at følge et eller flere shipping -fag på CBS (indbygget MIT-model). Shipping som fleksibelt tilvalg, udformes i dels en minor-udgave, og dels i en major-udgave. Ifm. Klyngedannelse på cand.merc., tilpasses netop disse linjer en grundprofil som er rettet mod international økonomi og ledelse. Udvikling af et nyt kursus i Maritime Logistics på kandidatniveau på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Transport Der udvikles et nyt kursus på DTU, som er fuldt dedikeret til den maritime logistik. Kurset skal bygge videre på de allerede eksisterende kurser inden for transport- og virksomhedslogistikken i DTU s kursusudbud. Et sådant kursus vil eks. kunne være bygget op omkring emner såsom planlægning inden for både charter shipping, liner shipping og short sea shipping. Kurset ville ideelt set metodisk blive baseret på såvel operationsanalytiske metoder som simulationsbaserede metoder. Kurset gives en gang årligt og den forventede studentermasse vil på ca. 30 kandidatstuderende. DTU Transport vil ligeledes udvikle to nye 5 ECTS points kurser inden for maritim logistik Med de to nye kurser vil man kunne tilbyde i alt maritime logistik-kurser, hvilket sammen de øvrige allerede eksisterende kurser på kandidatstudiet vil give de studerende mulighed for at tage 15 ECTS points skemalagte kurser, samt ECTS points på deres speciale, dvs. i alt ECTS points inden maritim logistik ud af studiets samlede omfang på 120 ECTS-points. Dette vil kunne danne grundlaget for en egentlig studielinje i Maritime Logistics på kandidatstudiet i transport og logistik. Copenhagen Business School (CBS) vil udvikle og implementere et maritimt entreprenørskabs fag på kandidatniveau Hensigten er at give de studerende viden og redskaber til at iværksætte nye ideer herunder give dem modet på at udvikle ideer, opstart af virksomhed, og etablere ideer til kommercielle produkter. Udvikling af et fag inden for søret på kandidatniveau på Københavns Universitet (KU) Det Juridiske Fakultet under Københavns Universitet vil udvikle fag og kurser som en del af et Ph.d.-projekt. Det er målet at udvide udbuddet af forskningsbaseret søretlig undervisning til gavn for både de jurastuderende og den maritime klynge som sådan. Dette skal ske gennem en oprustning af forskningsmiljøet og udviklingen af yderligere fag og kurser i søretlige emner.

8 KOMPETENCEUDVIKLING FOR MASKINMESTRE, NAVIGATØRER OG SKIBSOFFICERER MV. På nuværende tidspunkt er der behov for at få koblet de eksisterende maritime uddannelser til de videregående uddannelsesforløb, for hermed at sikre mulighed for at øge det eksisterende kompetenceniveau her inden for eftersom det er meget efterspurgte arbejdskraft, som fortsætter videre på ledelsesniveau, og som hermed kan være en helt central konkurrencestyrke. Samtidigt er der behov for at sikre at de maritime kompetencer også er internationalt fokuseret, og at der er muligheder for at øge kompetencerne selv om man er ude på havet, eller omme på den anden side af jorden. Styrkelse af Københavns Maskinmesterskoles samarbejde med udenlandske maritime uddannelsesinstitutioner I aktiviteten indgår: Identifikationer af relevante faglige elementer, som kan være relevant for KME s studerende at tage på 5. semester som valgfag i udlandet; Identifikation af relevante uddannelsesinstitutioner; Etablering af samarbejde med 3 uddannelsesinstitutioner; og Opsamling og analyse af erfaring. Aktiviteten skal bidrage til at styrke den uddannelsesmæssige internationale profil, for at sikre at maskinmestrene også har de internationale kompetencer og kvalifikationer, som erhvervene efterspørger. Århus Maskinmesterskole vil udvikle og implementere en generisk model for fleksibel internetbaseret maritim uddannelse Målet er at identificere nødvendige fag i et uddannelsesforløb og i den forbindelse forløbets omfang, og afkørsler til videregående uddannelsesforløb. Med udgangspunkt i maskinmestrene som er beskæftiget i og omkring Det Blå Danmark, vil Århus Maskinmesterskole skabe en generisk model for fleksibel internetbaseret uddannelse, som er målrettet den maritime målgruppe, og som primært baserer sig på de erfaringer, som Århus Maskinmesterskole besidder i forvejen gennem sin implementering af maskinmesteruddannelse, som internetbaseret fjernundervisning. Modellen vil kunne anvendes i forbindelse med andre maritime grupper, der efterspørger længevarende kurser og et væsentligt kompetenceløft. Modellen vil indeholde en analysedel, der skal fører frem til en prototype for uddannelsesforløbet, der efterfølgende kan anvendes andre i andre efter- og videreuddannelsesforløb. Analysen skal undersøge hvilke faglige kompetencer, som maskinmestre fra før bachelor-gradens indførelse

9 9 (i 2008) har behov for, før de kan søge optagelse på masteruddannelse. Efterfølgende vil modellen blive afprøvet. Identificering af "relevante videregående uddannelsesmuligheder og behov for nyuddannede maskinmestre fra Københavns Maskinmesterskole, Formålet er at få identificeret hvilke nye kurser der skal til som faglig opkvalificering, for at kunne opnå optagelse på et kandidatniveau/master for maskinmestre. Hovedaktiviteter: Analyse af hvilke faglige elementer en nyuddannet maskinmester fra KME mangler, for at kunne tage en relevant kandidatretning eller masterforløb på DTU (Specifikt undersøges muligheden og forudsætningerne for at tage en Master i Maritim Teknologi via DTU s tompladsordning). Derudover er det hensigten at der udvikles valgfag på KME, som understøtter behovet identificeret i analysen Udvikling af en model for pædagogisk vejledningscenter på de maritime uddannelsesinstitutioner (SIMAC) Udvikling af en model for et pædagogisk vejledningscenter på de maritime uddannelsesinstitutioner, som fokuserer på metodisk vejledning til undervisere, undervisningsassistenter/tutorer og studerende i forhold til struktur, skrivning, problemformulering og metodisk fremgangsmåde. Vejledningscenteret skal endvidere stå for formidlingskurser til tutorer, bistå med vejledning til samarbejde i studiegrupper og arrangere f.eks. metodeseminarer, opgaveworkshops eller pædagogiske temadage, samt være tovholder på uddannelsesinstitutionens pædagogiske linje og læringsforståelse. Vejledningscenteret vil dermed bidrage til udvikling af dimittendernes generelle færdigheder til at varetage livslang kompetenceudvikling. Vejledningscenteret oprettes som pilotprojekt på SIMAC i projektperioden. Udvikling af et maritimt uddannelsesforløb på SIMAC Der ønskes udviklet et efteruddannelsesforløb, der sætter fokus på beskrivelse, design, kvalificeret udvælgelse, implementering samt opfølgning af maritime automationsløsninger* i et live baseret laboratoriemiljø. Forløbet vil få 2 afsæt: Udvikling af pædagogisk forløb der fortløbende sikrer optimal læring om drift og operationel driftsoptimering ud fra en sikkerhedsmæssig og optimeringsmæssig holistisk tilgang. Samt udvikling af et inkrementelt forløb af udbygningen af det live baserede laboratoriemiljø, så der til en hver tid er sikret optimal læring. *Med automation menes: Opsamling, konvertering, transmission, og præsentation af data i de styrings-, regulerings og overvågningssystemer, som den studerende arbejder med.

10 UDVIKLING AF NY MARITIM VIDEN Formålet med denne aktivitet er at udvikle ny maritim viden samt oprette flere maritime fag og uddannelsesforløb på de videregående uddannelser. Udvikling af Ph.d. projekt inden for maritim jura på KU - Det Juridiske Fakultet Formålet med Ph.d.en er at udvikle og øge udbuddet af maritime juridiske fag, som pt. er et meget lille område med kun to ansatte på KU. KU vil ansætte to personer i en treårig stilling som ph.d.-stipendiat eller post doc., afhængig af vedkomnes kvalifikationer. Personenerne vil skulle forske i et nærmere defineret søretligt emne, og vil på grundlag af sin forskning og i samarbejde med de øvrige forskere skulle udvikle undervisningstilbud inden for emnet. Udvikling og implementering af maritimt Ph.d.-projekt inden for maritim logistikoptimering Initiativet vedrørende projekt Danmarks Maritime Klynge (DKMK) bør også omfatte et antal Ph.d.-projekter, idet kompetenceudviklingen bør ske på alle niveauer fra bachelor-/diplomkurser til forskeruddannelse. DTU Transport vil derfor med oprettelsen af Ph.d-stillingen udvikle nye, og forbedre allerede eksisterende optimeringsmodeller til løsning af komplekse problemstillinger såsom netværksdesign og tramp ship scheduling. Ph.D-projektet forventes udformet i tæt samarbejde mellem DTU Transport, og de i DKMKprojektet deltagende virksomheder, således at der hermed opnås forskningsprojekter, som er tæt forankret i praktiske og relevante problemstillinger fra 3-sektoren. Ph.d-projektet vil metodisk være forankret i forskningsgruppen Logistik og Intelligente Transportsystemer, og vil skulle beskæftige sig med såvel rent kvantitative problemstillinger, som blandede kvantitativt og kvalitative projekter. Forskningsgruppen Logistik og Intelligente Transportsystemer har gennem den seneste 5-årige periode gennemført flere Ph.d-projekter med succes. Med Ph.d-stillingen sikres udvikling af ny viden på området, såvel som udvikling af flere maritime kompetencemuligheder og behov herfor. Etablering af Post Doc.-projekt indenfor hydrodynamik hos FORCE Technology Med Post Doc.-stilingen sigtes der mod en bedre forståelse af særlige hydrodynamiske forhold som eksempelvis sejlads i bølger, sejlads i is, ship-ship interaktion med lav fart på lavt vand og jack-up operationer for rigge og de nye fartøjer, der installerer vindmøller. Den genererede viden skal omsættes til forbedrede matematiske simulator modeller, der igen skal gavne den simulator baserede træning, hvor Danmark allerede er helt i front. Projektet skal også sikre opkobling til den internationale forskning på området, for at sikre international videnhjemtagning.

11 11 3. KOMPETENCEUDVIKLING - ERHVERVSLIVET Projektaktiviteten har til hensigt at udvikle initiativer til fremme af de eksisterende kompetencer inden for den maritime erhvervsklynge, og øge andelen af højtuddannede FREMME ANVENDELSEN AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT I DEN MARITIME SEKTOR Øge SMV ers anvendelse af højere akademisk arbejdskraft, fra de videregående uddannelsesinstitutioner På nuværende tidspunkt er højtuddannet arbejdskraft et stort uudnyttet potentiale hos de maritime SMV er, hvorfor en indsats her inden for vil kunne bidrage til videnstilføjelse og dermed også en forventning om større innovation. Ved at øge virksomhedernes forretningsevner og muligheder for innovation og udvikling, vil de være i stand til både at fastholde deres forretning, samt udvide. Aktiviteten vil bygge på indsatser som skal sætte fokus på højtuddannet personale og potentialet herved. Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) vil søge at opnå målene i gennem netværksaktiviteter, oplæg på konferencer af erhvervsfolk der har erfaringer hermed, artikler om emnet, match making events og debatforums m.v. Samtidigt vil der blive arbejdet på at SMV er gør større brug af studenterprojektdatabaser med henblik på at øge interessen for den maritime klynge hos de studerende, og for at få tilført viden til virksomhederne. EMUC vil arbejde på at synliggøre ledelsespotentialet ved inddragelse af flere kvindelige ledere i top- og bestyrelsesposter inden for de maritime erhverv For at sikre at den uddannelsesmæssige demografi også er repræsenteret i det maritime erhverv, er det hensigten at Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) igennem workshops, oplæg, artikler og debatter, vil sætte fokus herpå EFTERUDDANNELSE, KURSER OG UDVIKLING For at sikre at erhvervsfolk, der på nuværende og/eller på et kommende tidspunkt, vil betræde lederstillinger inden for den maritime erhvervsklynge - har mulighed for at opdatere deres viden på de nødvendige områder, og dermed komme på niveau med de bedste, vil der blive udviklet maritime lederkurser, samt indsatser til at sikre læring, viden og kompetenceløft.

12 12 Udvikling af en række erhvervsorienterede korte maritime kurser på CBS BLUE MBA for professionelle/cbs SIMI Executive Den maritime sektor har traditionelt hentet sine ledere inden for egne rækker, som oftest har bestået af søfolk, der for en stor dels vedkommende er endt i ledende stillinger rundt om i de maritime erhverv hvoraf en stor del af dem er endt inden for rederierne - mange af dem uden decideret ledelsesmæssig skoling og uddannelse. I takt med at udviklingen inden for de maritime erhverv i stor udstrækning har medført at erhvervene er blevet globalt funderet, og nu opererer inden for en ben hård branche, er kravene til branchens ledere at de kan matche lederne, kunder, leverandører og samarbejdspartnere rundt om i verden. For at lederne kan være klædt på til de globale udfordringer, er der opstået en stor stigning i behov for efteruddannelse. CBS Blue MBA/SIMI vil således udvikle og oprette kurser, som skal øge efteruddannelsesudbuddet for den maritime sektor, og herigennem sikre efteruddannelsesmuligheder og kompetenceløft med relevant forskning inden for de maritime områder, som spiller en rolle hos de erhvervsdrivende i forhold til at kunne vedblive med at være globalt konkurrencedygtige. Simulatorbaseret ledelsesudvikling hos FORCE Technology FORCE Technology vil med aktiviteten sigte mod kompetenceløft af maritime ledere og kommercialisering af projektet igennem produktion af et efteruddannelsesudbud. Aktiviteten skal udbrede anvendelsen af maritime full mission simulatorer som en ramme for ledelsesudviklings-programmer for ikke-navigatører i den maritime klynge. Eksempelvis med fokus på ledelsesgrupper fra shipping branchen, maritime myndigheder og maritime udstyrsleverandører, der kan bruge disse faciliteter til at udvikle, træne og operationalisere ledelsesstrategier i en særdeles spektakulær ramme. Baseret på erfaringer fra pilot projekter fra andre domæner udvikles et nyt maritimt orienteret lederkursus baseret på anvendelse af full mission simulatorer. Indledningsvist gennemføres en behovsanalyse ved hjælp af interviews. Derefter udarbejdes der et kursus, der efterfølgende testes gennem to pilot kurser. Efter første kursus justeres indholdet i forhold til de indhøstede erfaringer. Efter det andet pilot kursus gennemføres en validering af resultaterne af kurset. Projektet formidles til den maritime klynge ved afholdelse af seminar/workshop efter valideringen er gennemført. FORCE Technology vil udbrede af kendskabet til Human Factors Samt løfte kompetenceniveauet inden for denne disciplin i ledelseslaget i maritime virksomheder og organisationer. Baseret på mange års erfaringer fra forskning og udvikling af Human Factors orienterede

13 13 kurser og målemetoder, udvikles et nyt maritimt orienteret Human Factors kursus for ledere. Indledningsvist gennemføres en behovsanalyse ved hjælp af interviews. Derefter udarbejdes der et kursus, der efterfølgende testes gennem to pilot kurser. Efter første kursus justeres indholdet i forhold til de indhøstede erfaringer. Efter det andet pilot kursus gennemføres en validering af resultaterne af kurset. Projektet formidles til den maritime klynge ved afholdelse af seminar/workshop efter valideringen er gennemført. Som en del af aktiviteten samles den ypperste ekspertise i landet indenfor Human Factors området mhp at skabe en vidensdannelsesplatform. Dansk Human Factors Center (DHFC) vil under FORCE Technology s ledelse og via et sekretariat samle kompetencerne fra en række danske universiteter i dette center. Den viden, der indsamles i DHFC vil komme Human Factors kurset til gavn og sikre et opdateret og meget højt fagligt niveau. Aktiviteten sigter mod kompetenceløft af maritime ledere og kommercialisering af projektet igennem produktion af et efteruddannelsesudbud. Kurset skal også bidrage til at øge sikkerheden til søs. KME udvikler efteruddannelseskurser for maskinmestre Udvikling af efteruddannelseskursus på KME som er rettet mod de maskinmestre der har været i job nogle år, mhp. at højne deres kompetenceniveau og målrette det udviklingen inden for erhvervet. 4. FREMTIDIG INNOVATION OG VÆKST I DEN MARITIME KLYNGE Formålet med den sidste hovedaktivitet er at fastholde, samt skabe bedre jobs gennem øget innovation og værdiskabelsen blandt virksomhederne i den maritime erhvervsklynge, og hermed forankre projektresultaterne i job. Indsatserne vil fokusere på at kortlægge samarbejdsmulighederne mellem virksomheder, samt behovet for eksportrådgivning og ydermere identificere og udvikle innovative projekter og aktiviteter sammen med klyngens virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder både regionalt, nationalt såvel som internationalt. Hovedaktiviteten består af: Identificering og udvikling af understøttende tiltag for videnforankring og Identificering og udvikling af innovationsaktiviteter og projekter RÅDGIVNING OG INNOVATIONSTILTAG FOR VIRKSOMHEDER Undersøgelse af muligheder for konkrete innovationstiltag i produkter og produktion på tværs af virksomheder i regionen (Danske Maritime)

14 14 Danske Maritime vil samle maritime produktionsvirksomheder, eksempelvis i workshops i første omgang, for at genere idéer og udveksle erfaring, der kan munde ud i øget samarbejde omkring konkrete innovationsmuligheder. Megen innovation foregår allerede i dag i selve produktionen, og vi ønsker at skabe grobund for, at den maritime produktionsindustri kan gå sammen i bredere fællesskaber, og dermed styrke branchen og dens konkurrenceevne over for andre lande. Som et eksempel kunne man forestille sig, at man, for at gøre danske produkter nemmere at anvende, vedligeholde og udskifte, undersøgte mulighederne for at installere chips i danske maritime produkter el. lign. Undersøgelse af behov for rådgivningsservice af danske SMV'er, som vil etablere sig uden for landets grænser mhp. etablering af et videnscenter i regionen Danske Maritime har med denne aktivitet til hensigt at sikre at de danske virksomheder kan erhverve den nødvendige rådgivning ift. deres internationale/globale virke, og hvordan de skal kunne takle dette. Formålet med aktiviteten er at sikre kompetenceniveauet i de danske virksomheders, deres eksistens og fremme deres konkurrencesituation på det globale marked. Indsatsen skal bidrage til at fastholde virksomhederne her i Danmark, og samtidigt understøtte internationalisering af de maritime virksomheder, således at de kan opnå vækst i kraft af det internationale marked her i DK med særligt fokus på store og/eller voksende områder inden for maritim industri. For mange maritime virksomheder er det ønskeligt eller endog nødvendigt at være til stede lokalt i andre lande for fortsat at kunne virke, skabe vækst og fastholde/udvikle arbejdspladser herhjemme. Identificering og udvikling af nye innovationsaktiviteter og projekter EMUC vil gennem projektperioden arbejd for yderligere kompetenceforøgelse i den maritime klynge, gennem systematisk at identificere og udvikle nye projekter og aktiviteter, som skal forankrer resultaterne fra Danmarks Maritime Klynge efter projektets afslutning, og samtidigt skaber aktiviteter som komplementerer projektet. Aktiviteten vil bygge på et tæt samarbejde mellem klyngens aktører - virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, samt myndigheder og organisationer. Alle projektets partnere vil deltage i denne aktivitet, og vil benytte den generede viden og de erfaringer, som skabes i projektet til at identificere og udvikle de nye tiltag. Analyserne af Best Practice, SWOT og Benchmark vil skabe rammen og udgangspunktet for udviklingsarbejdet, der desuden vil omfatte en lang række processeer, hvor nye ideer og koncepter til de enkelte aktiviteter gennemføres. Udviklingsarbejdet vil resultere i forslag til en række konkrete aktiviteter hvor klyngen oplever særlige muligheder eller behov. Ambitionen er at aktiviteten vil resulterer i udviklingen af et Maritimt Center of Excellence, der igennem et

15 15 tæt samarbejde med andre maritime klynger, samt mellem klyngens virksomheder, viden- og uddannelses institutioner, myndigheder, organisationer og andre aktører fra den maritime klynge, systematisk skal øge klyngens kompetence og innovationsevne. Og samtidigt skal det være med til at markere Danmark som en global konkurrencestærk søfartsnation med et stærkt maritimt kompetenceniveau, for hermed at kunne tiltrække nye investeringer samt at kunne fastholde de allerede etablerede maritime virksomheder. FIGUR OVER PROJEKT DANMARKS MARITIME KLYNGES INTERESSENTER Shippingvirksomherder og rederier Offentlige myndigher,, regioner, og kommuner Værfter, underleverandører og udstyrsproducenter Forskningsvidens- og uddannelsesinstitutioner Danmarks Maritime Klynge (DKMK) Assosierede virksomheder til rederier og shippingvirksomheder Havne, havneoperatører og havne-relaterede industrier Maritime interessegrupper, branche- og netværksforeninger Maritime servicesfinans-, forsikring-, og klassificering s virksomheder m.m

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud.

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil og behov for nyt udbud. Baggrund Baggrunden for denne ansøgning fra om at oprette et nyt udbud af Skibsføreruddannelsen (professionsbachelor) i København

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Danmarks Maritime Klynge SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Seminar 22. november 2012 V/Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Baggrund Nedenstående undersøgelse og dens resultater er fremkommet på grundlag af en rundspørge blandt erhvervsaktive

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Maritimt Brancheudviklingscenter

Maritimt Brancheudviklingscenter 1(5) Projektrapport 2013-05-06 Anne Sofie Rønne Erhvervshus Nord Maritimt Brancheudviklingscenter Baggrund Etablering af det maritime brancheudviklingscenter udspringer af en række lokale forhold så som

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov inden for Danmarks maritime erhverv

Fremtidens kompetencebehov inden for Danmarks maritime erhverv Fremtidens kompetencebehov inden for Danmarks maritime erhverv Resultater af spørgeskemaundersøgelse til ledere i maritime virksomheder i Danmark udarbejdet af Oxford Research A/S for Danmarks Maritime

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

JA s uddannelsespolitik

JA s uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet. Uddannelsespolitikken

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn Vækstteamet for Det Blå Danmark anbefaler, at Det Blå Danmarks kompetencer, forskning og innovation styrkes. Det maritime brancheudviklingscenter i Frederikshavn

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 HVEM HVORHEN KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet. KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken)

Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken) Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken) Baggrund Der mangler fødevareproduktionslokaler i Vejen Kommune. Der har været mindst 4 konkrete henvendelse inden for de

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

EAMV - Mod nye mål. Med venlig hilsen. Henriette Hauge Slebsager Rektor

EAMV - Mod nye mål. Med venlig hilsen. Henriette Hauge Slebsager Rektor Mod nye mål Strategihjul Vi skal satse på kvalitet fremfor kvantitet i de uddannelser, vi udbyder. En veldrevet og konkurrencedygtig uddannelsesinstitution, skal sikre det økonomiske fundament, der giver

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere