Aktivitetsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsbeskrivelse"

Transkript

1 Aktivitetsbeskrivelse

2 2 Aktivitetsbeskrivelse Danmarks Maritime Klynge Indholdsfortegnelse PARTNERE I DANMARKS MARITIME KLYNGE... 3 AKTIVITETSBESKRIVELSE FOR DANMARKS MARITIME KLYNGE ANALYSE IDENTIFICERING AF UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR KOMPETENCEUDVIKLING PÅ MAKRONIVEAU KORTLÆGNING AF UDDANNELSESSPECIFIKKE MULIGHEDER FOR KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING - UDDANNELSESINSTITUTIONER MARITIM KOMPETENCEUDVIKLING PÅ KANDIDATNIVEAU KOMPETENCEUDVIKLING FOR MASKINMESTRE, NAVIGATØRER OG SKIBSOFFICERER MV UDVIKLING AF NY MARITIM VIDEN KOMPETENCEUDVIKLING - ERHVERVSLIVET FREMME ANVENDELSEN AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT I DEN MARITIME SEKTOR EFTERUDDANNELSE, KURSER OG UDVIKLING FREMTIDIG INNOVATION OG VÆKST I DEN MARITIME KLYNGE RÅDGIVNING OG INNOVATIONSTILTAG FOR VIRKSOMHEDER FIGUR OVER PROJEKT DANMARKS MARITIME KLYNGES INTERESSENTER... 15

3 3 PARTNERE I DANMARKS MARITIME KLYNGE Danske Maritime Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet Københavns Maskinmesterskole Svendborg International Maritime Academy Copenhagen Business School Århus Maskinmesterskole DTU Transport FORCE Technology Europas Maritime Udviklingscenter (Leadpartner)

4 4 AKTIVITETSBESKRIVELSE FOR DANMARKS MARITIME KLYNGE I det følgende beskrives hovedaktiviteterne i projekt Danmarks Maritime Klynge. 1. ANALYSE Denne hovedaktivitet vil tage udgangspunkt i tre overordnede analyser: En SWOT-analyse, som skal identificere de muligheder og behov der er for at øge kompetencerne i klyngen; En benchmark-analyse, der skal undersøge det danske kompetenceniveau sammenholdt med andre globale maritime klynger; samt En kortlægning af best practice - af hvad man gør i andre maritime klynger og brancher, mhp. at udvikle klyngen og kompetencerne heri. Resultaterne heraf skal bidrage som input til udviklingen af de konkrete projektaktiviteter. Derudover vil der blive udført mindre analyser, som skal identificere de mere specifikke behov inden for nogle områder i den maritime erhvervsklynge. Resultaterne af analyserne vil blive samlet i én analyse, som vil blive offentligt tilgængeligt, og som vil danne udgangspunkt for udviklingen af de enkelte projektaktiviteter IDENTIFICERING AF UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR KOMPETENCEUDVIKLING PÅ MAKRONIVEAU For at kunne udvikle fag, kurser, studielinjer, og efteruddannelse, som retter sig mod de behov den maritime erhvervsklynge i fremtiden vil stå over for, er det helt essentielt at få identificeret hvilke kompetencer, der i fremtiden vil blive efterspurgt. SWOT Analyse Analysen skal identificere de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som den maritime erhvervsklynge på nuværende tidspunkt, såvel som i fremtiden vil stå over for. Analysen skal finde frem til hvilke maritime kompetenceområder, der påkræver en indsats, hvilke faglige maritime områder der let kan styrkes, og hvilke uddannelsesmæssige kompetencer, som mangler at blive opbygget, og styrket. Analysen skal derfor finde frem til de fremtidige kompetencebehov hos de maritime erhverv, og hvilke uddannelsesmæssige tilbud der skal udvikles og oprettes, for at den maritime klynge også i fremtiden kan foretage konkurrencestærk forretning på det globale marked. Formålet med analysen er således at skabe det

5 5 nødvendige vidensgrundlag for projektets efterfølgende udviklingsarbejde inden for de pågældende indsatsområder og aktiviteter. EMUC vil være den primære motor for denne aktivitet. Benchmark Analyse Der vil blive udarbejdet en komparativ analyse, der skal identificere den maritime erhvervsklynges nuværende samt fremtidige konkurrencesituation, sammenholdt med andre lignende udenlandske maritime klynger. Hvad gør den danske maritime klynge i forhold til de andre, og hvad skal klyngen gøre i fremtiden for at kunne vedblive med at være en stærk maritim klynge og konkurrere med de andre maritime klynger? Resultaterne skal tilsammen med resultaterne fra SWOT-analysen identificere de konkrete behov for kompetenceudvikling og kompetenceløft. Såvel SWOT-analysen som Benchmark-analysen vil blive koordineret af lead partner Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC), og udført i samarbejde med partnerne. Best practice Analyse Danske Maritime vil foretage en kortlægning af uddannelsesområdet i Europa - mhp. sammensætning af de bedste maritime uddannelser - med relation til udviklingen inden for den maritime klynge. Man vil undersøge de bedste maritime klynger, og se på hvordan de arbejder med kompetenceløft, for at tage ved lære af deres erfaringer i udviklingen af den danske maritime klynge KORTLÆGNING AF UDDANNELSESSPECIFIKKE MULIGHEDER FOR KOMPETENCEUDVIKLING Samtidigt med udarbejdelsen af de overordnede analyser, vil der blive udfærdiget mindre analyser, som skal bidrage til at få konkretiseret, hvilke områdespecifikke fagligheder der bør satses på, og hvilke fag der som følge heraf skal udvikles, hos nogle af de enkelte partnere. Afdækning af kompetencebehov for maskinmestre Københavns Maskinmesterskole (KME) vil udføre en konkret analyse af kompetencebehovet hos/for maskinmestre. Formålet er at sikre at der er match mellem KME s uddannelseslæringsmål og de kompetencer, som profession og samfund har brug for, og sikre at KME s udbud af efteruddannelse modsvarer behov for kompetenceløft og opdatering i den maritime klynge i regionen såvel som i resten af landet. Herunder aktivering af et Alumnenetværk dels for at undersøge hvorvidt de nyuddannedes

6 6 kompetencer er tidssvarende, dels for at afdække behov for efteruddannelse. Der vil også blive udført en analyse af maskinmestrenes placering i uddannelseslandskabet i forhold til Diplomingeniører, Civilingeniører, Cand.tech., og de mellemtekniske uddannelser. Aktiviteten vil indeholde en udbygning af KME s udbud af efteruddannelse, og analyse af hvilke tilbud der efterspørges, og hvilke som umiddelbart ikke for tilslutning, for at skærpe uddannelsesudbuddet ift. behov. Kompetencepotentialet hos de dimitterede duale skibsofficerer Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) vil foretage en analyse af, hvilke kompetencer den duale skibsofficeruddannelse bidrager med til væksten i Det Blå Danmark, og om der findes et uudnyttet kompetencepotentiale, som kan aktiveres via relevante efteruddannelsesforløb, etablering af netværk, eller etablering af nye eller reviderede jobfunktioner til søs elle i de maritime landerhverv. 2. KOMPETENCEUDVIKLING - UDDANNELSESINSTITUTIONER Denne del af projektet har til hensigt at øge kompetenceniveauet i den maritime klynge, og er den bærende hovedaktivitet i projektet. Hertil hører udvikling af uddannelsesforløb for studerende på eksisterende uddannelser, efteruddannelsestilbud, og udvikling af ny viden. Hovedaktiviteten består af Maritim kompetenceudvikling på kandidatniveau, Kompetenceudvikling for maskinmestre, navigatører og skibsofficerer mv.; og Udvikling af ny maritim viden MARITIM KOMPETENCEUDVIKLING PÅ KANDIDATNIVEAU På nuværende tidspunkt er der meget få maritime fag og linjer på de videregående uddannelser. For at kunne højne det maritime kompetenceniveau, er det dog helt centralt at fokusere på at få udviklet og oprettet flere maritime fag og linjer på kandidatniveau. Udvikling af en Shipping Minor/Major på Copenhagen Business School (CBS) Center for Shipping Economics and Innovation (CENSEI) og Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ), vil i samarbejde oprette en specifik videregående maritim uddannelsesprofil, med henblik på at øge udbuddet af maritime uddannelsesmuligheder på videregående uddannelsesniveau. Udviklingen af et shipping -uddannelsestilbud på kandidatniveau, tager afsæt i Cand. Merc. på CBS programmet, som et element i klyngedannelse på Cand. Merc., og påtænkes som et fleksibelt tilvalg til eksisterende cand.merc.-

7 7 linjer. Desuden tilbydes cand.merc.-studerende muligheden for at følge specieldesignede meritgivende shipping -fag på DTU, ligesom DTU-studerende tilbydes mulighed for at følge et eller flere shipping -fag på CBS (indbygget MIT-model). Shipping som fleksibelt tilvalg, udformes i dels en minor-udgave, og dels i en major-udgave. Ifm. Klyngedannelse på cand.merc., tilpasses netop disse linjer en grundprofil som er rettet mod international økonomi og ledelse. Udvikling af et nyt kursus i Maritime Logistics på kandidatniveau på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Transport Der udvikles et nyt kursus på DTU, som er fuldt dedikeret til den maritime logistik. Kurset skal bygge videre på de allerede eksisterende kurser inden for transport- og virksomhedslogistikken i DTU s kursusudbud. Et sådant kursus vil eks. kunne være bygget op omkring emner såsom planlægning inden for både charter shipping, liner shipping og short sea shipping. Kurset ville ideelt set metodisk blive baseret på såvel operationsanalytiske metoder som simulationsbaserede metoder. Kurset gives en gang årligt og den forventede studentermasse vil på ca. 30 kandidatstuderende. DTU Transport vil ligeledes udvikle to nye 5 ECTS points kurser inden for maritim logistik Med de to nye kurser vil man kunne tilbyde i alt maritime logistik-kurser, hvilket sammen de øvrige allerede eksisterende kurser på kandidatstudiet vil give de studerende mulighed for at tage 15 ECTS points skemalagte kurser, samt ECTS points på deres speciale, dvs. i alt ECTS points inden maritim logistik ud af studiets samlede omfang på 120 ECTS-points. Dette vil kunne danne grundlaget for en egentlig studielinje i Maritime Logistics på kandidatstudiet i transport og logistik. Copenhagen Business School (CBS) vil udvikle og implementere et maritimt entreprenørskabs fag på kandidatniveau Hensigten er at give de studerende viden og redskaber til at iværksætte nye ideer herunder give dem modet på at udvikle ideer, opstart af virksomhed, og etablere ideer til kommercielle produkter. Udvikling af et fag inden for søret på kandidatniveau på Københavns Universitet (KU) Det Juridiske Fakultet under Københavns Universitet vil udvikle fag og kurser som en del af et Ph.d.-projekt. Det er målet at udvide udbuddet af forskningsbaseret søretlig undervisning til gavn for både de jurastuderende og den maritime klynge som sådan. Dette skal ske gennem en oprustning af forskningsmiljøet og udviklingen af yderligere fag og kurser i søretlige emner.

8 KOMPETENCEUDVIKLING FOR MASKINMESTRE, NAVIGATØRER OG SKIBSOFFICERER MV. På nuværende tidspunkt er der behov for at få koblet de eksisterende maritime uddannelser til de videregående uddannelsesforløb, for hermed at sikre mulighed for at øge det eksisterende kompetenceniveau her inden for eftersom det er meget efterspurgte arbejdskraft, som fortsætter videre på ledelsesniveau, og som hermed kan være en helt central konkurrencestyrke. Samtidigt er der behov for at sikre at de maritime kompetencer også er internationalt fokuseret, og at der er muligheder for at øge kompetencerne selv om man er ude på havet, eller omme på den anden side af jorden. Styrkelse af Københavns Maskinmesterskoles samarbejde med udenlandske maritime uddannelsesinstitutioner I aktiviteten indgår: Identifikationer af relevante faglige elementer, som kan være relevant for KME s studerende at tage på 5. semester som valgfag i udlandet; Identifikation af relevante uddannelsesinstitutioner; Etablering af samarbejde med 3 uddannelsesinstitutioner; og Opsamling og analyse af erfaring. Aktiviteten skal bidrage til at styrke den uddannelsesmæssige internationale profil, for at sikre at maskinmestrene også har de internationale kompetencer og kvalifikationer, som erhvervene efterspørger. Århus Maskinmesterskole vil udvikle og implementere en generisk model for fleksibel internetbaseret maritim uddannelse Målet er at identificere nødvendige fag i et uddannelsesforløb og i den forbindelse forløbets omfang, og afkørsler til videregående uddannelsesforløb. Med udgangspunkt i maskinmestrene som er beskæftiget i og omkring Det Blå Danmark, vil Århus Maskinmesterskole skabe en generisk model for fleksibel internetbaseret uddannelse, som er målrettet den maritime målgruppe, og som primært baserer sig på de erfaringer, som Århus Maskinmesterskole besidder i forvejen gennem sin implementering af maskinmesteruddannelse, som internetbaseret fjernundervisning. Modellen vil kunne anvendes i forbindelse med andre maritime grupper, der efterspørger længevarende kurser og et væsentligt kompetenceløft. Modellen vil indeholde en analysedel, der skal fører frem til en prototype for uddannelsesforløbet, der efterfølgende kan anvendes andre i andre efter- og videreuddannelsesforløb. Analysen skal undersøge hvilke faglige kompetencer, som maskinmestre fra før bachelor-gradens indførelse

9 9 (i 2008) har behov for, før de kan søge optagelse på masteruddannelse. Efterfølgende vil modellen blive afprøvet. Identificering af "relevante videregående uddannelsesmuligheder og behov for nyuddannede maskinmestre fra Københavns Maskinmesterskole, Formålet er at få identificeret hvilke nye kurser der skal til som faglig opkvalificering, for at kunne opnå optagelse på et kandidatniveau/master for maskinmestre. Hovedaktiviteter: Analyse af hvilke faglige elementer en nyuddannet maskinmester fra KME mangler, for at kunne tage en relevant kandidatretning eller masterforløb på DTU (Specifikt undersøges muligheden og forudsætningerne for at tage en Master i Maritim Teknologi via DTU s tompladsordning). Derudover er det hensigten at der udvikles valgfag på KME, som understøtter behovet identificeret i analysen Udvikling af en model for pædagogisk vejledningscenter på de maritime uddannelsesinstitutioner (SIMAC) Udvikling af en model for et pædagogisk vejledningscenter på de maritime uddannelsesinstitutioner, som fokuserer på metodisk vejledning til undervisere, undervisningsassistenter/tutorer og studerende i forhold til struktur, skrivning, problemformulering og metodisk fremgangsmåde. Vejledningscenteret skal endvidere stå for formidlingskurser til tutorer, bistå med vejledning til samarbejde i studiegrupper og arrangere f.eks. metodeseminarer, opgaveworkshops eller pædagogiske temadage, samt være tovholder på uddannelsesinstitutionens pædagogiske linje og læringsforståelse. Vejledningscenteret vil dermed bidrage til udvikling af dimittendernes generelle færdigheder til at varetage livslang kompetenceudvikling. Vejledningscenteret oprettes som pilotprojekt på SIMAC i projektperioden. Udvikling af et maritimt uddannelsesforløb på SIMAC Der ønskes udviklet et efteruddannelsesforløb, der sætter fokus på beskrivelse, design, kvalificeret udvælgelse, implementering samt opfølgning af maritime automationsløsninger* i et live baseret laboratoriemiljø. Forløbet vil få 2 afsæt: Udvikling af pædagogisk forløb der fortløbende sikrer optimal læring om drift og operationel driftsoptimering ud fra en sikkerhedsmæssig og optimeringsmæssig holistisk tilgang. Samt udvikling af et inkrementelt forløb af udbygningen af det live baserede laboratoriemiljø, så der til en hver tid er sikret optimal læring. *Med automation menes: Opsamling, konvertering, transmission, og præsentation af data i de styrings-, regulerings og overvågningssystemer, som den studerende arbejder med.

10 UDVIKLING AF NY MARITIM VIDEN Formålet med denne aktivitet er at udvikle ny maritim viden samt oprette flere maritime fag og uddannelsesforløb på de videregående uddannelser. Udvikling af Ph.d. projekt inden for maritim jura på KU - Det Juridiske Fakultet Formålet med Ph.d.en er at udvikle og øge udbuddet af maritime juridiske fag, som pt. er et meget lille område med kun to ansatte på KU. KU vil ansætte to personer i en treårig stilling som ph.d.-stipendiat eller post doc., afhængig af vedkomnes kvalifikationer. Personenerne vil skulle forske i et nærmere defineret søretligt emne, og vil på grundlag af sin forskning og i samarbejde med de øvrige forskere skulle udvikle undervisningstilbud inden for emnet. Udvikling og implementering af maritimt Ph.d.-projekt inden for maritim logistikoptimering Initiativet vedrørende projekt Danmarks Maritime Klynge (DKMK) bør også omfatte et antal Ph.d.-projekter, idet kompetenceudviklingen bør ske på alle niveauer fra bachelor-/diplomkurser til forskeruddannelse. DTU Transport vil derfor med oprettelsen af Ph.d-stillingen udvikle nye, og forbedre allerede eksisterende optimeringsmodeller til løsning af komplekse problemstillinger såsom netværksdesign og tramp ship scheduling. Ph.D-projektet forventes udformet i tæt samarbejde mellem DTU Transport, og de i DKMKprojektet deltagende virksomheder, således at der hermed opnås forskningsprojekter, som er tæt forankret i praktiske og relevante problemstillinger fra 3-sektoren. Ph.d-projektet vil metodisk være forankret i forskningsgruppen Logistik og Intelligente Transportsystemer, og vil skulle beskæftige sig med såvel rent kvantitative problemstillinger, som blandede kvantitativt og kvalitative projekter. Forskningsgruppen Logistik og Intelligente Transportsystemer har gennem den seneste 5-årige periode gennemført flere Ph.d-projekter med succes. Med Ph.d-stillingen sikres udvikling af ny viden på området, såvel som udvikling af flere maritime kompetencemuligheder og behov herfor. Etablering af Post Doc.-projekt indenfor hydrodynamik hos FORCE Technology Med Post Doc.-stilingen sigtes der mod en bedre forståelse af særlige hydrodynamiske forhold som eksempelvis sejlads i bølger, sejlads i is, ship-ship interaktion med lav fart på lavt vand og jack-up operationer for rigge og de nye fartøjer, der installerer vindmøller. Den genererede viden skal omsættes til forbedrede matematiske simulator modeller, der igen skal gavne den simulator baserede træning, hvor Danmark allerede er helt i front. Projektet skal også sikre opkobling til den internationale forskning på området, for at sikre international videnhjemtagning.

11 11 3. KOMPETENCEUDVIKLING - ERHVERVSLIVET Projektaktiviteten har til hensigt at udvikle initiativer til fremme af de eksisterende kompetencer inden for den maritime erhvervsklynge, og øge andelen af højtuddannede FREMME ANVENDELSEN AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT I DEN MARITIME SEKTOR Øge SMV ers anvendelse af højere akademisk arbejdskraft, fra de videregående uddannelsesinstitutioner På nuværende tidspunkt er højtuddannet arbejdskraft et stort uudnyttet potentiale hos de maritime SMV er, hvorfor en indsats her inden for vil kunne bidrage til videnstilføjelse og dermed også en forventning om større innovation. Ved at øge virksomhedernes forretningsevner og muligheder for innovation og udvikling, vil de være i stand til både at fastholde deres forretning, samt udvide. Aktiviteten vil bygge på indsatser som skal sætte fokus på højtuddannet personale og potentialet herved. Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) vil søge at opnå målene i gennem netværksaktiviteter, oplæg på konferencer af erhvervsfolk der har erfaringer hermed, artikler om emnet, match making events og debatforums m.v. Samtidigt vil der blive arbejdet på at SMV er gør større brug af studenterprojektdatabaser med henblik på at øge interessen for den maritime klynge hos de studerende, og for at få tilført viden til virksomhederne. EMUC vil arbejde på at synliggøre ledelsespotentialet ved inddragelse af flere kvindelige ledere i top- og bestyrelsesposter inden for de maritime erhverv For at sikre at den uddannelsesmæssige demografi også er repræsenteret i det maritime erhverv, er det hensigten at Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) igennem workshops, oplæg, artikler og debatter, vil sætte fokus herpå EFTERUDDANNELSE, KURSER OG UDVIKLING For at sikre at erhvervsfolk, der på nuværende og/eller på et kommende tidspunkt, vil betræde lederstillinger inden for den maritime erhvervsklynge - har mulighed for at opdatere deres viden på de nødvendige områder, og dermed komme på niveau med de bedste, vil der blive udviklet maritime lederkurser, samt indsatser til at sikre læring, viden og kompetenceløft.

12 12 Udvikling af en række erhvervsorienterede korte maritime kurser på CBS BLUE MBA for professionelle/cbs SIMI Executive Den maritime sektor har traditionelt hentet sine ledere inden for egne rækker, som oftest har bestået af søfolk, der for en stor dels vedkommende er endt i ledende stillinger rundt om i de maritime erhverv hvoraf en stor del af dem er endt inden for rederierne - mange af dem uden decideret ledelsesmæssig skoling og uddannelse. I takt med at udviklingen inden for de maritime erhverv i stor udstrækning har medført at erhvervene er blevet globalt funderet, og nu opererer inden for en ben hård branche, er kravene til branchens ledere at de kan matche lederne, kunder, leverandører og samarbejdspartnere rundt om i verden. For at lederne kan være klædt på til de globale udfordringer, er der opstået en stor stigning i behov for efteruddannelse. CBS Blue MBA/SIMI vil således udvikle og oprette kurser, som skal øge efteruddannelsesudbuddet for den maritime sektor, og herigennem sikre efteruddannelsesmuligheder og kompetenceløft med relevant forskning inden for de maritime områder, som spiller en rolle hos de erhvervsdrivende i forhold til at kunne vedblive med at være globalt konkurrencedygtige. Simulatorbaseret ledelsesudvikling hos FORCE Technology FORCE Technology vil med aktiviteten sigte mod kompetenceløft af maritime ledere og kommercialisering af projektet igennem produktion af et efteruddannelsesudbud. Aktiviteten skal udbrede anvendelsen af maritime full mission simulatorer som en ramme for ledelsesudviklings-programmer for ikke-navigatører i den maritime klynge. Eksempelvis med fokus på ledelsesgrupper fra shipping branchen, maritime myndigheder og maritime udstyrsleverandører, der kan bruge disse faciliteter til at udvikle, træne og operationalisere ledelsesstrategier i en særdeles spektakulær ramme. Baseret på erfaringer fra pilot projekter fra andre domæner udvikles et nyt maritimt orienteret lederkursus baseret på anvendelse af full mission simulatorer. Indledningsvist gennemføres en behovsanalyse ved hjælp af interviews. Derefter udarbejdes der et kursus, der efterfølgende testes gennem to pilot kurser. Efter første kursus justeres indholdet i forhold til de indhøstede erfaringer. Efter det andet pilot kursus gennemføres en validering af resultaterne af kurset. Projektet formidles til den maritime klynge ved afholdelse af seminar/workshop efter valideringen er gennemført. FORCE Technology vil udbrede af kendskabet til Human Factors Samt løfte kompetenceniveauet inden for denne disciplin i ledelseslaget i maritime virksomheder og organisationer. Baseret på mange års erfaringer fra forskning og udvikling af Human Factors orienterede

13 13 kurser og målemetoder, udvikles et nyt maritimt orienteret Human Factors kursus for ledere. Indledningsvist gennemføres en behovsanalyse ved hjælp af interviews. Derefter udarbejdes der et kursus, der efterfølgende testes gennem to pilot kurser. Efter første kursus justeres indholdet i forhold til de indhøstede erfaringer. Efter det andet pilot kursus gennemføres en validering af resultaterne af kurset. Projektet formidles til den maritime klynge ved afholdelse af seminar/workshop efter valideringen er gennemført. Som en del af aktiviteten samles den ypperste ekspertise i landet indenfor Human Factors området mhp at skabe en vidensdannelsesplatform. Dansk Human Factors Center (DHFC) vil under FORCE Technology s ledelse og via et sekretariat samle kompetencerne fra en række danske universiteter i dette center. Den viden, der indsamles i DHFC vil komme Human Factors kurset til gavn og sikre et opdateret og meget højt fagligt niveau. Aktiviteten sigter mod kompetenceløft af maritime ledere og kommercialisering af projektet igennem produktion af et efteruddannelsesudbud. Kurset skal også bidrage til at øge sikkerheden til søs. KME udvikler efteruddannelseskurser for maskinmestre Udvikling af efteruddannelseskursus på KME som er rettet mod de maskinmestre der har været i job nogle år, mhp. at højne deres kompetenceniveau og målrette det udviklingen inden for erhvervet. 4. FREMTIDIG INNOVATION OG VÆKST I DEN MARITIME KLYNGE Formålet med den sidste hovedaktivitet er at fastholde, samt skabe bedre jobs gennem øget innovation og værdiskabelsen blandt virksomhederne i den maritime erhvervsklynge, og hermed forankre projektresultaterne i job. Indsatserne vil fokusere på at kortlægge samarbejdsmulighederne mellem virksomheder, samt behovet for eksportrådgivning og ydermere identificere og udvikle innovative projekter og aktiviteter sammen med klyngens virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder både regionalt, nationalt såvel som internationalt. Hovedaktiviteten består af: Identificering og udvikling af understøttende tiltag for videnforankring og Identificering og udvikling af innovationsaktiviteter og projekter RÅDGIVNING OG INNOVATIONSTILTAG FOR VIRKSOMHEDER Undersøgelse af muligheder for konkrete innovationstiltag i produkter og produktion på tværs af virksomheder i regionen (Danske Maritime)

14 14 Danske Maritime vil samle maritime produktionsvirksomheder, eksempelvis i workshops i første omgang, for at genere idéer og udveksle erfaring, der kan munde ud i øget samarbejde omkring konkrete innovationsmuligheder. Megen innovation foregår allerede i dag i selve produktionen, og vi ønsker at skabe grobund for, at den maritime produktionsindustri kan gå sammen i bredere fællesskaber, og dermed styrke branchen og dens konkurrenceevne over for andre lande. Som et eksempel kunne man forestille sig, at man, for at gøre danske produkter nemmere at anvende, vedligeholde og udskifte, undersøgte mulighederne for at installere chips i danske maritime produkter el. lign. Undersøgelse af behov for rådgivningsservice af danske SMV'er, som vil etablere sig uden for landets grænser mhp. etablering af et videnscenter i regionen Danske Maritime har med denne aktivitet til hensigt at sikre at de danske virksomheder kan erhverve den nødvendige rådgivning ift. deres internationale/globale virke, og hvordan de skal kunne takle dette. Formålet med aktiviteten er at sikre kompetenceniveauet i de danske virksomheders, deres eksistens og fremme deres konkurrencesituation på det globale marked. Indsatsen skal bidrage til at fastholde virksomhederne her i Danmark, og samtidigt understøtte internationalisering af de maritime virksomheder, således at de kan opnå vækst i kraft af det internationale marked her i DK med særligt fokus på store og/eller voksende områder inden for maritim industri. For mange maritime virksomheder er det ønskeligt eller endog nødvendigt at være til stede lokalt i andre lande for fortsat at kunne virke, skabe vækst og fastholde/udvikle arbejdspladser herhjemme. Identificering og udvikling af nye innovationsaktiviteter og projekter EMUC vil gennem projektperioden arbejd for yderligere kompetenceforøgelse i den maritime klynge, gennem systematisk at identificere og udvikle nye projekter og aktiviteter, som skal forankrer resultaterne fra Danmarks Maritime Klynge efter projektets afslutning, og samtidigt skaber aktiviteter som komplementerer projektet. Aktiviteten vil bygge på et tæt samarbejde mellem klyngens aktører - virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, samt myndigheder og organisationer. Alle projektets partnere vil deltage i denne aktivitet, og vil benytte den generede viden og de erfaringer, som skabes i projektet til at identificere og udvikle de nye tiltag. Analyserne af Best Practice, SWOT og Benchmark vil skabe rammen og udgangspunktet for udviklingsarbejdet, der desuden vil omfatte en lang række processeer, hvor nye ideer og koncepter til de enkelte aktiviteter gennemføres. Udviklingsarbejdet vil resultere i forslag til en række konkrete aktiviteter hvor klyngen oplever særlige muligheder eller behov. Ambitionen er at aktiviteten vil resulterer i udviklingen af et Maritimt Center of Excellence, der igennem et

15 15 tæt samarbejde med andre maritime klynger, samt mellem klyngens virksomheder, viden- og uddannelses institutioner, myndigheder, organisationer og andre aktører fra den maritime klynge, systematisk skal øge klyngens kompetence og innovationsevne. Og samtidigt skal det være med til at markere Danmark som en global konkurrencestærk søfartsnation med et stærkt maritimt kompetenceniveau, for hermed at kunne tiltrække nye investeringer samt at kunne fastholde de allerede etablerede maritime virksomheder. FIGUR OVER PROJEKT DANMARKS MARITIME KLYNGES INTERESSENTER Shippingvirksomherder og rederier Offentlige myndigher,, regioner, og kommuner Værfter, underleverandører og udstyrsproducenter Forskningsvidens- og uddannelsesinstitutioner Danmarks Maritime Klynge (DKMK) Assosierede virksomheder til rederier og shippingvirksomheder Havne, havneoperatører og havne-relaterede industrier Maritime interessegrupper, branche- og netværksforeninger Maritime servicesfinans-, forsikring-, og klassificering s virksomheder m.m

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Produktion i Danmark Indhold

Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark... 1 1. Visionen for indsatsen... 3 2. Det teknologiske/forretningsmæssige fokus i indsatsen... 4 3. Definition af målgruppe... 5 4. Målsætningerne for

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere