Afslutningsrapport for Interreg IIIAprojektet Øresundsfolk (2004/128)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslutningsrapport for Interreg IIIAprojektet Øresundsfolk (2004/128)"

Transkript

1 Afslutningsrapport for Interreg IIIAprojektet Øresundsfolk (2004/128) September 2006

2 2

3 Afslutningsrapport for Interreg IIIA-projektet Øresundsfolk (2004/128) Indhold 1. Sammenfatning af projektet Baggrund og udgangspunkt Projektets formål og opfyldelse af mål og målgruppe Mål Målgrupper Aktivitetsbeskrivelse Målopfyldelse Horisontale mål Miljø Ligestilling Grænseregional betydning Grænseregionale erfaringer Gennemførelsen af projektet metode, organisation mm Spredning af projektets erfaringer og resultater Planer for fortsat samarbejde Afvigelser fra projektets indhold og økonomi Bilag 1: Projektets postlister over kulturhistoriske enheder i Øresundsregionen Bilag 2: Deltagende kulturhistoriske enheder i projektets seminarer Bilag 3: Om web-udstillingen Øresundsfolk Bilag 4: Sammenfatning af enquete vedrørende platform for kulturhistorisk samarbejde Bilag 5: Sammensætningen af projektets styregruppe Bilag 6: Sammensætningen af projektets referencegruppe Bilag 7: Sammensætningen af projektets formidlingsgruppe Bilag 8: Projektansatte medarbejdere og eget personale Bilag 9: Oversigt over øvrige bilag København 22. september 2006 Carsten Tage Nielsen Projektleder Bodil Bundgaard Rasmussen Projektansvarlig 3

4 1. Sammenfatning af projektet Øresundsfolk er et kulturhistorisk samarbejdsprojekt på tværs af fag- og institutionsgrænser, som har haft til formål at skabe og formidle ny viden om Øresundsregionens historie. Gennem samarbejdet omkring det fælles produkt web-udstillingen Öresundsfolk historier från en gränsregion er der skabt netværk mellem kulturhistoriske institutioner. Vilkår og rammer for fremtidigt kulturhistorisk samarbejde over Øresund er blevet undersøgt og drøftet af projektdeltagerne. Det har resulteret i oprettelsen af kontaktlisten: Kulturarvskontakt Öresund. Projektet har med sin tværfaglige tilgang og sin åbne form samlet forskere og formidlere i Øresundsregionen, som har kulturhistorie som opdrag og interessefelt. På tværs af Øresund og på tværs af fag- og institutionsgrænser har der været en fælles diskussion af, hvori Øresundsregionens historie kan bestå, og hvordan den kan formidles. Grundslagsdiskussionerne har været vigtige, fordi det at skabe Øresundsregionens historie er noget nyt. I disse diskussioner er grænsers betydninger blevet problematiseret. Web-udstillingen er et resultat af synergien mellem forskere og formidlere fra forskellige fag og institutioner i Øresundsregionen. Webudstillingen er en manifestation af, hvad grænseregionalt samarbejde kan føre til. Den tilbyder et regionalt perspektiv på Øresundsregionens historie, hvilket er noget nyt i forhold til tidligere tiders nationale synsmåde. Sideløbende med forsknings- og formidlingsaktiviteterne har projektdeltagerne ført en diskussion om vilkår og rammer for det grænseregionale samarbejde mellem institutioner og andre aktører i Øresundsregionen, der har kulturhistorie som opdrag og interessefelt. Konklusionen er, at Øresundsdimensionen bedste forankres og fastholdes, hvis Øresundssamarbejdet er indskrevet som en formaliseret del af institutionernes arbejdsgrundlag. Det vil ikke blot sikre bevågenhed og prioritet, men også kontinuitet. Det er projektets erfaring, at det kan være svært at engagere og få institutioner til at deltage, hvis aktiviteten ikke indgår som en naturlig del af institutionernes arbejdsområde. Hvis aktiviteten ligger uden for det definerede kerneområde bliver den ganske enkelt prioriteret lavere. For at fremme samarbejdet på tværs af fag og institutioner har projektet skabt Kulturarvskontakt Öresund. Projektets erfaringer viser, at både i fortid og nutid har såvel ligheder som forskelle betydning for bevægelserne og forbindelserne over Øresund. Det dynamiske i Øresundssamarbejdet beror både på ligheder og forskelle. Mennesker bevæger sig mindre af ideologiske grunde og mere af rent pragmatiske årsager, hvis de kan se en fordel i det, og hvis denne fordel kan opnås uden for store besværligheder og omkostninger. For projektets deltagere har Øresundssamarbejdet stillet et erfarings- og læringspotentiale til rådighed, som deltagerne ellers skulle længere væk til udlandet for at møde og udnytte. Projektet har temporært skabt et mødeog dialogrum på tværs af fag- og landegrænser. Det er svært at afgøre, hvilken betydning projektet vil få på længere sigt for bevægelserne og forbindelserne over Øresund. Det er projektets erfaring, at formuleringer som identitet og legitimitet har en afskrækkende effekt på forskere og formidlere i det kulturhistoriske felt. Modstanden er historisk betinget, og beror på idealer om forskningsfrihed og uafhængighed af politiske interesser. Vil man have kulturinstitutionerne på banen vil nøgleord som kulturel mangfoldighed og kultur- og sprogmøder være mere befordrende. En anden barriere er de omkostninger, som er forbundet med at kvalificere en ansøgning til Interreg-programmet. Det er desværre de færreste institutioner, der kan løfte denne opgave, uden tilførelse af ekstra midler. 4

5 2. Baggrund og udgangspunkt Projektet udspringer af en aftale om kultursamarbejde, som Københavns Amt og Region Skåne indgik i efteråret Ét af de projekter, parterne fandt sammen om, var Kultur Skånes store projekt Terra Scaniae Skånes historia på internet. Idéen var at koble en dansk del på det svenske projekt, som kunne belyse det skånske i det danske. Københavns Amt afsatte i 2002 midler til et forprojekt, der blev gennemført i Nationalmuseets regi. Forprojektet kunne konkludere, at der ikke opstår en Øresundsdimension ved blot at addere regional skånsk historie med national dansk historie. På den baggrund blev de kulturelle forvaltninger i Københavns Amt og Region Skåne enige om at videreudvikle projektet. Amtet indgik i sommeren 2003 en aftale med Nationalmuseet om at gennemføre projektet. Der blev ansat en projektleder som, sammen med en medarbejder fra Kultur Skåne, kvalificerede projektet i forhold til Interreg IIIA-programmet. Kulturhistorisk samarbejde og netværksdannelse over Øresund var i udgangspunktet ikke noget nyt. Arkiver og museer havde i en årrække fra slutningen af 1990 erne afholdt fælles konferencer med det formål at lære hinandens institutioner og faglige traditioner bedre at kende. Netværkets organisation var uformel og blevet drevet af nogle få ildsjæle. Da de ledende fik job udenfor regionen ophørte netværkets aktiviteter. Få år efter opstod netværket MuSund, der alene retter sig mod museerne i Øresundsregionen. Med dannelsen af Øresundsuniversitet (1997) og Ø-forskinitiativet (Øresundsregionens Forsknings- og Udviklingskomité, 1998) var historiske studier af Øresundsregionen blevet sat i værk. Fire centrale arkivinstitutioner var gået sammen om at skabe en hjemmeside for slægtsforskere for at fremme den personalhistoriske forskning over Øresund, og en gruppe gymnasielærere havde skabt undervisningshjemmesiden Øresundstid. Centrum för Danmarksstudier ved Lunds universitet, som har været en central medspiller i projektet, blev etableret i Centerets formål er at diskutere og problematisere det danske fra en svensk horisont, men at gøre dette i en dialog med danske forskere. Projektet Øresundsfolk satte sig for at samle og samarbejde med beslægtede kulturhistoriske initiativer og interesser i Øresundsregionen omkring en fælles opgave at skabe en grænseregional fortælling med fokus på menneskers bevægelser og forbindelser over Øresund fra oldtiden til nutiden. Som noget nyt ville projektet samle folk på tværs af fag- og institutionsgrænser og udnytte de grænseoverskridende møder til at diskutere rammer og vilkår for kulturhistorisk samarbejde i Øresundsregionen. 3. Projektets formål og opfyldelse af mål og målgruppe 3.1 Mål Projektets mål kan sammenfattes i tre overskrifter: forskning i og formidling af Øresundsregionens historie netværksdannelse mellem kulturhistoriske institutioner og aktører i Øresundsregionen undersøgelse af vilkår og skabelse af rammer for en platform for kulturhistorisk samarbejde i Øresundsregionen Projektets filosofi har været at skabe netværk gennem samarbejde omkring skabelsen af et fælles produkt, gennem forskning og forskningsdiskussioner at skabe grundlag for formidlin- 5

6 gen og at benytte de fysiske møder til samtidig at drøfte, hvordan det kulturhistoriske samarbejde fremover vil kunne styrkes i Øresundsregionen, således at Øresundsdimensionen bliver en del af de kulturhistoriske institutioners hverdag. Projektet har haft en åben struktur, hvor alle kulturhistoriske institutioner (arkiver, biblioteker, museer, universiteter) i Øresundsregionen er blevet indbudt til at deltage i projektet, ligesom de løbende er blevet inviteret til projektets arrangementer og har kunnet orientere sig om projektets og dets forløb gennem projektets arbejdshjemmeside. Projektet har således opfyldt bevillingsskrivelsen krav om at sikre, at alle institutioner blev indbudt til at deltage i projektet. Projektets invitationer er endvidere gået ud til en række foreninger, forvaltninger og organisationer i Øresundsregionen, som har kulturhistorie som opdrag og interessefelt (jf. Bilag 1). Deltagerne er primært kommet fra kulturhistoriske enheder, som ligger forholdsvis tæt på Øresund (jf. Figur 1 nedenstående samt Bilag 2 og 3 hhv. s. 32 ff. og s. 34 ff.). Det er projektets erfaring, at den levede region ikke er identisk med den forestillede region, som den fx kommer til udtryk i Øresundskomiteens regionsdefinition, der har været grundlaget for projektets indsatsområde. Det vil sige hele Skåne, Sjælland og øerne samt Bornholm. Projektet har haft svært ved at engagere kulturhistoriske institutioner udenfor det snævre Øresundsområde. Identifikationen med Øresundsregionen og dens relevans for de kulturhistoriske institutioner aftager tilsyneladende, jo længere man bevæger sig væk fra Øresund. FIGUR 1: Deltagende kulturhistoriske institutioner Firkant: Institutioner/personer som har deltaget i mere end ét af projektets seminarer (jf. Bilag 2 s. 32 ff.). Stjerne: Institutioner/personer som har bidraget til web-udstillingen med idé- og tekstoplæg (jf. Bilag 3 s. 39). Flere institutioner/personer (6-8) var med i synopsisfasen, som gik forud for produktionsfasen, men faldt fra af forskellige grunde. 6

7 Formidlingen af Øresundsregionens kulturhistorie er blevet virkeliggjort gennem webudstillingen Öresundsfolk historier från en gränsregion. Den kan frit besøges på internetadresserne og Processen har inkluderet: en grundlagsdiskussion om regional historie og hvori den kan består i forhold til Øresundsregionen produktion af ny viden og omfortolkning af eksisterende historisk viden i et regional perspektiv indsamling af historisk materiale en brugerintegreret designudviklingsproces af brugerflade og fortællestruktur produktion af web-udstillingen Overvejelserne over web-udstillingen, dens form og indhold er formidlet i tilknytning til udstillingen på nettet. Heraf fremgår det ligeledes, hvem som har medvirket og bidraget til udstillingen (jf. Bilag 3 s. 34 ff.). Desuden bliver nogle af grundlagsdiskussionerne og forskningsresultaterne formidlet i publikationen Öresundsgränser då och nu. Rörelser, möten och visioner i historien och i dag, som udgives af Centrum för Danmarksstudier ved Lunds universitet. Web-udstillingen består af 32 livshistorier fra oldtiden til nutiden med fokus på personernes bevægelser og forbindelser over Øresund. Det regionale betragtes som et aktivitetsfelt, hvor det at krydse sund og grænse, har betydning for menneskers liv og virke. Udstillingen har ikke et bestemt budskab eller en bestemt konklusion, men er åben for publikums egne dagsordner. Netværksdannelsen er sket gennem deltagelse i projektets aktiviteter i form af åbne seminarer, workshops for særligt indbudte, møder i formelle grupper og samarbejdsrelationer i forhold til produktionen af web-udstillingen. Nedenstående tabel viser antal personer, som har deltaget i ét eller flere af projektets aktiviteter, fordelt på institutionstype og land. Andet dækker over foreninger, forvaltninger, organisationer, som har kulturhistorie som opdrag og interessefelt samt privatpersoner. TABEL 1: Antal deltagere (individer) i projektets fora fordel på institutioner og land (faktiske tal) Aktivitet/Institution Arkiv Bibliotek Museum Universitet Andet Danmark Sverige Seminarer (1-7) Workshops Styregruppe Referencegruppe Formidlingsgruppe Forfattergruppe Opgørelsen baserer sig på deltagerlister og mødereferater. Bemærk at der undervejs er sket udskiftninger i styregruppen, referencegruppen og formidlingsgruppen, men at alle aktive deltagere er inkluderet i tabellen. Da de fleste deltagere i de formelle fora også har deltaget i projektets seminarer, kan det konstateres, at projektet har involveret mellem 140 og 150 personer. Se endvidere Bilag 2 s. 32 ff. Deltagerliste for seminar 8 foreligger ikke, hvorfor denne aktivitet ikke indgår i tabellen. 7

8 Vilkårene for en platform for kulturhistorisk samarbejde i Øresundsregionen er blevet undersøgt, drøftet og testet undervejs i projektperioden. Der har været afholdt en enquete, hvor 48 personer svarede tilbage. Bilag 4 (s. 43 ff.) resumerer enquetens resultater. Enqueten blev fulgt op af et seminar, hvor enquetens resultater blev drøftet. Desuden har projektledelsen afholder møder med centrale aktører på området. Sonderingerne viste bl.a., at der er et udtalt behov for at blive informeret og have mulighed for at informere på tværs af lande- og institutionsgrænserne. Derfor blev det besluttet som et forsøg at oprette en elektronisk kontaktliste: Kulturarvskontakt Öresund. 79 personer har i projektperioden været tilmeldt listen. Centrum för Danmarksstudier, som har Øresundsregionen som arbejdsfelt, overtager administrationen af listen efter projektets ophør. Det har ikke været muligt at danne en permanent platform i form af en organisatorisk enhed, som kan samle og koordinere, kulturhistoriske aktiviteter og projektet på tværs af Øresund, således som det var forventet i ansøgningen. Det skyldes flere forhold. På nuværende tidspunkt er det tværinstitutionelle samarbejde det såkaldt abm-samarbejde ikke fuldt udviklet og formaliseret på nationalt plan i Danmark og Sverige. Derfor er det for tidligt, at skabe en sådan organisatorisk enhed på et grænseregionalt niveau. Øresundsfolks ambition har netop været at være skabe en organisation for alle, som arbejder professionelt med kulturhistorie, ikke kun at være for museer eller arkiver alene. Forholdsvis få kulturhistoriske institutioner i Øresundsregionen har Øresundssamarbejde skrevet ind i deres visioner og formål. Centrum för Danmarksstudier er således den eneste institution i Øresundsregionen, som har regionens historie, som kerneområde. De kulturhistoriske institutioner varetager typisk et lokalt eller nationalt domæne byernes og nationernes historie eller er tematisk forankrede arbejdernes, kvindernes, musikkens historie osv. De tematisk definerede institutioner har som regel et geografisk afgrænset dækningsområde oftest nationalt. Museer og arkiver baserer sig på samlinger, der knytter sig til velafgrænsede myndighedsområder, som sjældent går på tværs af nationale grænser. Det er projektets erfaring, at Øresundsdimensionen og Øresundssamarbejdet bedst forankres og fastholdes, hvis dimension og samarbejde bliver gjort til en formaliseret del af institutionernes arbejdsgrundlag deres formål og visioner. Det vil gøre Øresundssamarbejdet til en integreret del af institutionernes virke, således at samarbejdsrelationerne vil få mere varig karakter. Det vil ikke blot sikre bevågenhed og prioritering, men også kontinuitet, som rækker ud over de enkelte ildsjæles interesse og opmærksomhed. Et sådant mål ligger udenfor projektets rammer og formåen. 3.2 Målgrupper Netværks- og samarbejdsdelen har rettet sig mod arkiver, biblioteker, museer, universiteter, foreninger, forvaltninger og organisationer i Øresundsregionen, som har kulturhistorie som opdrag og interessefelt. Øresundsregionen forstås geografisk som: Storkøbenhavn, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm og Skåne. Tabel 1 (s. 7), Figur 1 (s. 6), Bilag 1 (s. 25 ff.), 2 (s. 32 ff.)og 3 (s. 34 ff.) giver hver især et billede af hvilke kulturhistoriske enheder, det er lykkedes projektet at engagere. Bibliotekerne har umiddelbart ikke kunnet se en relevans i at indgå i projektet, men flere biblioteker som fx Det Kongelige Bibliotek i København og Lunds universitetsbibliotek har været meget hjælpsomme i forbindelse med materialeindsamlingen til web-udstillingen. De har med andre 8

9 somme i forbindelse med materialeindsamlingen til web-udstillingen. De har med andre ord medvirket på et mere uformelt plan. Projektets seminarer har været åbne for alle, der var interesserede i at deltage, og det har ikke blot tiltrukket forskere og formidlere, men også folk fra organisationer, skoler og foreningslivet. Projektet har været mødested og et dialogrum for mange forskellige faggrupper, som har indgået i samarbejdet på lige fod. Projektet har engageret historikere, etnologer, arkæologer, folkemindeforskere, sprogforskere, arkivarer, museumsinspektører, museumspædagoger, universitetsansatte, lærere, designere m.fl. Kulturhistoriske institutioner omkring Øresund har fundet det mest relevant at deltage i projektet, medens institutioner, som befinder sig længere fra Øresund, ikke har gjort det i samme grad. Projektet har været inklusivt og har måttet basere sig på frivillighedens princip. Ud over de medfinansierende partnere er det derfor tilfældigt, hvem som har deltaget. De er ikke udvalgt ud fra strategiske overvejelser, men har selv meldt sig. Projektledelsen har udført et opsøgende arbejde for at motivere til deltagelse, men det har været institutionernes egen beslutning. Hvorfra deltagerne er kommet fortæller således noget om identifikationen med Øresundsregionen og de muligheder, institutionerne ser i et Øresundssamarbejde. Kvantitativt er det som sagt lykkedes projektet at engagere mellem 140 og 150 individuelle personer. Hertil kommer en lang række kontakter og samarbejdsrelationer i forbindelse med skabelsen af web-udstillingen. Nogle har deltaget i enkelte af projektets aktiviteter, medens andre har været meget aktive i projektets forskellige fora. Formidlingsdelen henvender sig til alle, som interesserer sig for Øresundsregionen. Webudstillingen er udformet på en sådan måde, at den muliggøre en flersidig og meningsfuld anvendelse for et sammensat og aldersmæssig bredt publikum. Den kan anvendes som et alment kulturtilbud og som et element i undervisningen i ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. Det har af erindrings- og identitetspolitiske grunde været et bevidst valg ikke at henvende sig til en snæver og veldefineret målgruppe, men at skabe en formidling, der kan appellere til mennesker med forskellige regionale dagsordner og interesser. Web-udstillingen har i perioden 2. juni 2006 til 31. august 2006 haft ca forespørgsler. Hvor mange enkelte brugere og eventuelle genbesøgende, der har været, viser webstatistikken desværre ikke. På baggrund af web-statistikken er det ikke muligt at sige noget om, hvem brugere er. Den løbende markedsføring af web-udstillingen retter sig primært mod følgende grupper: Øresundsarbejdere (pendlere, involverede i grænseregional virksomhed) Bibliotekarer Undervisere Foredragsudbydere 3.3 Aktivitetsbeskrivelse Bemærk at der i det følgende vil blive redegjort for aktiviteter såvel forud som under projektperioden, da der er tale om et samlet forløb. Aktiviteter forud for projektperioden angives i de 9

10 følgende tabeller med kursiv. Henvisninger til andele af projektets økonomi hidrører alene aktiviteter afholdt i projektperioden. Møde- og seminarvirksomhed Møde- og seminarvirksomheden har haft til formål at understøtte projektets formål og målsætninger. Ca. 4% af projektets faktiske omkostninger er i projektperioden anvendt på mødeog seminarvirksomhed (jf. Tabel 13 s. 24). Seminarer Seminarerne har fungeret som: middel til netværksdannelse arbejdsforum i forhold til skabelsen af web-udstillingen Øresundsfolk diskussionsforum i forhold til skabelsen af en platform for kulturhistorisk samarbejde stedet for fælles vidensopbygning og deling mødested for projektets forskellige fora Der var i udgangspunktet planlagt 6 seminarer i projektperioden med en forventet gennemsnitlig deltagelse på 50 personer. To seminarer var afholdt forud for projektperioden. TABEL 2: Oversigt over afholdte seminarer Seminar Dato Sted Dagsorden Deltagere Seminar Nationalmuseet, København Øresundsprojekter 79 Seminar Kulturen, Lund Sprog, livshistorie, identitet 48 Seminar Dunkers Kulturhus, Helsingborg Øresundsfolk 39 Seminar Lunds universitet Diskussion af synopser 34 Seminar Kultur Skåne, Landskrona Platform, netværk 19 Seminar Historiens Hus, Hvidovre Diskussion af synopser 26 Seminar Københavns Bymuseum Kontaktliste, prototype 19 Seminar Nationalmuseet, København Åbning af web-udstilling ca. 110 Opgørelsen baser sig på deltagerlister (antal tilmeldte). Se endvidere Bilag 9 s. 50. Antallet af deltagere i projektets seminarer hænger umiddelbart sammen med seminarernes indhold. De to første seminarer var brede med indbudte foredragsholdere, medens de følgende har haft karakter af arbejdsseminarer i forhold til skabelsen af web-udstillingen og diskussion af spørgsmålet vedrørende en platform for kulturhistorisk samarbejde. 141 personer har deltaget i ét eller flere af projektets seminarer. Den lavere deltagelse end skønnet i udgangspunktet har reduceret omkostningerne til seminarvirksomheden og overskydende midler er ved budgetrevision kanaliseret over i andre aktiviteter, som i udgangspunktet har været underbudgetteret. Workshops Denne projektaktivitet var ikke planlagt i udgangspunktet, men der har undervejs været behov for at diskutere projektrelevante emner i en mindre forsamling af indbudte deltagere. 10

11 TABEL 3: Oversigt over afholdte workshops Workshop Dato Sted Dagsorden Deltagere Workshop I Historiens Hus, Hvidovre Tilgange, materiale, synsmåder 16 Workshop II Grand Hotel, Mölle Livshistorier 6 Workshop III Nationalmuseet, København Sprogproblematikker 5 Opgørelsen baserer sig på deltagerlister. Se endvidere Bilag 9 s. 50. Studenterkursus Denne projektaktivitet var heller ikke planlagt i udgangspunktet, men opstod som en mulighed i samarbejdet mellem Historiska institutionen ved Lunds universitet og Nationalmuseet. Historie- og etnologistuderende fra Lund, København og Roskilde analyserede og diskuterede Øresundsperspektivet i Nationalmuseets udstillinger og debatterede dette med museets inspektører. Anden del af kurset bestod i en diskussion af projektet Øresundsfolk og dets tilgang til den regionale historie. Formålet med kurset var at inspirerer til de studerende til at arbejde med Øresundsregionens historie i deres opgaver og rapporter. TABEL 4: Studenterkursus Studenterkursus Dato Sted Dagsorden Deltagere Studenterkursus Nationalmuseet, København Øresundsregionens historie 15 Opgørelsen baserer sig på fremmødeliste. Se endvidere Bilag 9 s. 50. Offentlige møder Der var i udgangspunktet planlagt 4 offentlige debat- og temamøder i projektperioden med en forventet gennemsnitlig deltagelse på personer. TABEL 5: Oversigt over afholdte offentlige møder Offentlige møder Dato Sted Dagsorden Deltagere Centrum för Danmarksstudier Kulturen, Lund Foredrag, Jesper Fal- ca kenheimer Mød Øresundsfolk Nationalmuseet, Københavsundsfolk 4 Foredrag om Øre- ca. 15 Centrum för Danmarksstudier Kulturen, Lund Foredrag, Birgitta Hård ca Mød Øresundsfolk Nationalmuseet, København Web-udstillingen Øresundsfolk ca. 20 Opgørelsen baserer sig på hukommelsen. Se endvidere Bilag 9 s. 50. Arrangementerne i Lund har været annonceret i dagspressen og i Centrum för Danmarksstudiers nyhedsbreve, medens arrangementerne i København har været annonceret via e-post og museets publikation Nyt fra Nationalmuseet, som udkommer i eksemplarer. 11

12 Styregruppemøder Antallet af møder var ikke angivet i udgangspunktet, da projektaktiviteten ikke indgår som en del af de budgetmæssige aktiviteter i et Interreg IIIA-projekt. Styregruppens sammensætning fremgår af Bilag 5 (s. 45). TABEL 6: Oversigt over afholdte møder i projektets styregruppe Styregruppen Dato Sted Dagsorden Deltagere Møde Region Skåne, Malmö Budget, fondraising, referencegruppe, 5 projektnavn Møde Nationalmuseet, København Ansøgning til Interreg IIIA, økonomi, 6 projektnavn Møde Nationalmuseet, København Status, ansøgning, medfinansiering 7 Møde Kultur Skåne, Landskrona Status, evaluering, honorering, 6 gruppesammensætninger Møde Historiska institutionen, Status, honorering, koncept, foran- 6 Lund kring Møde Kultur Skåne, Landskrona Status, platform, netværk 5 Møde Nationalmuseet, Københavring, Status, forankring, økonomi, lance- 5 markedsføring Møde Nationalmuseet, København Status, markedsføring, forankring 7 Møde Nationalmuseet, København Status, åbning, reception, aktiviteter 7 Møde Nationalmuseet, København Status, markedsføring, evaluering, 7 rapport, fremtidsperspektiver Møde Historiska institutionen, Lund Status, økonomi, afslutningsrapport 7 Opgørelsen baserer sig på mødereferater. Se endvidere Bilag 9 s. 50. Referencegruppemøder Referencegruppen, som har bestået af fagfolk med forskellige projektrelevante kvalifikationer, har fungeret som sparingspartner for projektledelsen i forhold til netværksdannelse, forskning og formidling. Der var i udgangspunktet planlagt 7 møder i projektperioden med en forventet gennemsnitlig deltagelse på 13 personer. Der var afholdt 3 møder i referencegruppen forud for projektperioden. Referencegruppens sammensætning fremgår af Bilag 6 (s. 46). TABEL 7: Oversigt over møder afholdt i projektets referencegruppe Referencegruppen Dato Sted Dagsorden Deltagere Møde Nationalmuseet, København Præsentation, koncept, økonomi 7 Møde Nationalmuseet, København Status, seminarer, idéoplæg 6 Møde Historiska institutionen, Status, evaluering, organisati- 4 Lund onsformer Møde Nationalmuseet, Kø- Status, livshistorier 7 12

13 benhavn Møde Malmö stadsarkiv Status, personer/temaer 9 Møde Kommandanthuset, Status, platform 10 Malmö museum Møde Häckeberga slott, Genarliste, Status, web-udstilling, kontakt- 6 berettersted, produktsik- ring, markedsføring, lancering Møde Grand Hotel, Lund Evaluering 6 Opgørelsen baserer sig på mødereferater. Se endvidere Bilag 9 s. 50. Der har været afholdt 2 møder mindre end forventet. Til gengæld har møde 7 og 8 været heldagsmøder. Mødeaktiviteten har været størst i projektets opstart og første fase. Referencegruppens medlemmer er desuden blevet konsulteret via e-post, telefon og personlig kontakt. Formidlingsgruppen I udgangspunktet blev gruppen benævnt brugergruppen, men skiftede undervejs navn til formidlingsgruppen. Formidlingsgruppen, som har bestået af fagfolk med kompetencer i pædagogik og formidling, har fungeret som sparingspartner for de projektansatte medarbejdere i formidlings- og målgruppeanliggender. Der var i udgangspunktet planlagt 6 møder i projektperioden med en gennemsnitlig forventet deltagelse på 9 personer. Forud for projektperioden var der afholdt 2 møder med formidlingsgruppen. Formidlingsgruppens sammensætning fremgår af Bilag 7 (s. 47). TABEL 8: Oversigt over møder afholdt i projektets formidlingsgruppe Formidlingsgruppen Dato Sted Dagsorden Deltagere Møde Nationalmuseet, Præsentation, funktion, idéoplæg 7 København Møde Nationalmuseet, Status, målgruppe, attraktionskraft 5 København Møde Nationalmuseet, Status, workshop: synopser 6 København Møde Nationalmuseet, Status, workshop: mobilitet og 4 København gestaltning af mobilitet Møde Nationalmuseet, Status, workshop: delfortællinger, 10 København gestaltning af delfortællin- ger Møde Nationalmuseet, Status, workshop: test af prototype 8 København Møde Nationalmuseet, Status, forside, logo, baggrund, 9 Møde 8 København Nationalmuseet, København Opgørelsen baserer sig på mødereferater. Se endvidere Bilag 9 s. 50. mediemosaik Evaluering 8 I udgangspunktet blev der opereret med en testgruppe, og der var planlagt 6 møder med en forventet deltagelse på 10 personer. Denne metode blev undervejs fravalgt, idet formidlingsgruppen kunne opfylde behovet for brugerinddragelse. Formidlingsgruppen har sammen med 13

14 de projektansatte medarbejdere gennemført en workshoporganiseret designproces, hvor webudstillingens brugerflade og fortællingens grundstrukturer er blevet udviklet. Forfattergruppen I udgangspunktet var det hensigten at organisere forfatterne af web-udstillingens livshistorier i 5 arbejdsgrupper à 6 personer. Forfatterne skulle ideelt set være personer tilknyttet regionens kulturhistoriske institutioner, og deres arbejdskraft skulle være institutionernes bidrag til formidlingen af regionens historie. De skulle gruppevis producere et antal historier. Denne formelle organisationsform lod sig ikke gennemføre. Indholdet og formålet med møderne er i stedet for blevet gennemført indenfor den øvrige seminar- og mødevirksomhed, ligesom der i budgettet blev afsat flere midler til honorering og ansættelse af projektansatte medarbejdere ved en budgetrevision i november Forfatterne blev afslutningsvis samlet som gruppe med henblik på evaluering af projektforløbet. Sammensætningen af forfattergruppen fremgår af Bilag 3 (s. 39) under rubrikken Idé- og tekstoplæg. Undervejs i synopsisfasen, som gik forud for produktionsfasen var der yderligere 6-8 institutioner/personer involveret, men som af forskellige årsager faldt fra før produktionsfasen. TABEL 9: Evalueringsmøde i forfattergruppen Forfattergruppen Dato Sted Dagsorden Deltagere Evalueringsmøde Nationalmuseet, København Evaluering 8 Opgørelsen baserer sig på mødenotat. Forskning Projektaktiviteten har fundet sted på to niveauer. I forbindelse med udarbejdelse af synopser til de livshistorier, som indgår i web-udstillingen, er der foregået en forskningsaktivitet, som dels har haft til formål at supplere eksisterende viden og dels har skabt ny viden. Desuden har der foregået en forskningsaktivitet på et mere overordnet regionalhistorisk niveau hos projektpartnerne Centrum för Danmarksstudier og Historiska institutionen ved Lunds universitet, som er blevet kanaliseret ud i projektet via seminar- og mødevirksomheden. Aktiviteten udgør ca. 26 % af de faktiske omkostninger (jf. Tabel 13 s. 24). Aktiviteten udgør ca. 71% af de direkte finansierede offentlige omkostninger (jf. Tabel 14 s. 24). Forskningen ved Centrum för Danmarksstudier har været en del af et større projekt: Development of a Cross Border Region. Forskerne har været etnologer og historikere med basis i Skåne, Halland og Blekinge. Forskningen har bestået i en række mindre enmandsprojekter med fokus på Øresundsregionen fra 1600-tallet til i dag. To af disse projekter har desuden ført til livshistorier i web-udstillingen. Der har været afholdt en række diskussionsseminarer, hvor Øresundsproblematikken er blevet reflekteret. Forskning og grundlagsdiskussioner præsenteres i en antologi med titlen Öresundsgränser då och nu. Rörelser, möten och visioner i historien och i dag. Bogen er en af de første, som behandler Øresundsregionens historie i et længere tidsperspektiv. Forskningen har undersøgt det forhold, at Øresundsregionen siden 1658 har været karakteriseret af en statsgrænse. Undersøgelserne har fokuseret på, hvilken betydning grænsen havde for de mennesker, som boede omkring den. Grænseproblematikken er således 14

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere