Afslutningsrapport for Interreg IIIAprojektet Øresundsfolk (2004/128)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslutningsrapport for Interreg IIIAprojektet Øresundsfolk (2004/128)"

Transkript

1 Afslutningsrapport for Interreg IIIAprojektet Øresundsfolk (2004/128) September 2006

2 2

3 Afslutningsrapport for Interreg IIIA-projektet Øresundsfolk (2004/128) Indhold 1. Sammenfatning af projektet Baggrund og udgangspunkt Projektets formål og opfyldelse af mål og målgruppe Mål Målgrupper Aktivitetsbeskrivelse Målopfyldelse Horisontale mål Miljø Ligestilling Grænseregional betydning Grænseregionale erfaringer Gennemførelsen af projektet metode, organisation mm Spredning af projektets erfaringer og resultater Planer for fortsat samarbejde Afvigelser fra projektets indhold og økonomi Bilag 1: Projektets postlister over kulturhistoriske enheder i Øresundsregionen Bilag 2: Deltagende kulturhistoriske enheder i projektets seminarer Bilag 3: Om web-udstillingen Øresundsfolk Bilag 4: Sammenfatning af enquete vedrørende platform for kulturhistorisk samarbejde Bilag 5: Sammensætningen af projektets styregruppe Bilag 6: Sammensætningen af projektets referencegruppe Bilag 7: Sammensætningen af projektets formidlingsgruppe Bilag 8: Projektansatte medarbejdere og eget personale Bilag 9: Oversigt over øvrige bilag København 22. september 2006 Carsten Tage Nielsen Projektleder Bodil Bundgaard Rasmussen Projektansvarlig 3

4 1. Sammenfatning af projektet Øresundsfolk er et kulturhistorisk samarbejdsprojekt på tværs af fag- og institutionsgrænser, som har haft til formål at skabe og formidle ny viden om Øresundsregionens historie. Gennem samarbejdet omkring det fælles produkt web-udstillingen Öresundsfolk historier från en gränsregion er der skabt netværk mellem kulturhistoriske institutioner. Vilkår og rammer for fremtidigt kulturhistorisk samarbejde over Øresund er blevet undersøgt og drøftet af projektdeltagerne. Det har resulteret i oprettelsen af kontaktlisten: Kulturarvskontakt Öresund. Projektet har med sin tværfaglige tilgang og sin åbne form samlet forskere og formidlere i Øresundsregionen, som har kulturhistorie som opdrag og interessefelt. På tværs af Øresund og på tværs af fag- og institutionsgrænser har der været en fælles diskussion af, hvori Øresundsregionens historie kan bestå, og hvordan den kan formidles. Grundslagsdiskussionerne har været vigtige, fordi det at skabe Øresundsregionens historie er noget nyt. I disse diskussioner er grænsers betydninger blevet problematiseret. Web-udstillingen er et resultat af synergien mellem forskere og formidlere fra forskellige fag og institutioner i Øresundsregionen. Webudstillingen er en manifestation af, hvad grænseregionalt samarbejde kan føre til. Den tilbyder et regionalt perspektiv på Øresundsregionens historie, hvilket er noget nyt i forhold til tidligere tiders nationale synsmåde. Sideløbende med forsknings- og formidlingsaktiviteterne har projektdeltagerne ført en diskussion om vilkår og rammer for det grænseregionale samarbejde mellem institutioner og andre aktører i Øresundsregionen, der har kulturhistorie som opdrag og interessefelt. Konklusionen er, at Øresundsdimensionen bedste forankres og fastholdes, hvis Øresundssamarbejdet er indskrevet som en formaliseret del af institutionernes arbejdsgrundlag. Det vil ikke blot sikre bevågenhed og prioritet, men også kontinuitet. Det er projektets erfaring, at det kan være svært at engagere og få institutioner til at deltage, hvis aktiviteten ikke indgår som en naturlig del af institutionernes arbejdsområde. Hvis aktiviteten ligger uden for det definerede kerneområde bliver den ganske enkelt prioriteret lavere. For at fremme samarbejdet på tværs af fag og institutioner har projektet skabt Kulturarvskontakt Öresund. Projektets erfaringer viser, at både i fortid og nutid har såvel ligheder som forskelle betydning for bevægelserne og forbindelserne over Øresund. Det dynamiske i Øresundssamarbejdet beror både på ligheder og forskelle. Mennesker bevæger sig mindre af ideologiske grunde og mere af rent pragmatiske årsager, hvis de kan se en fordel i det, og hvis denne fordel kan opnås uden for store besværligheder og omkostninger. For projektets deltagere har Øresundssamarbejdet stillet et erfarings- og læringspotentiale til rådighed, som deltagerne ellers skulle længere væk til udlandet for at møde og udnytte. Projektet har temporært skabt et mødeog dialogrum på tværs af fag- og landegrænser. Det er svært at afgøre, hvilken betydning projektet vil få på længere sigt for bevægelserne og forbindelserne over Øresund. Det er projektets erfaring, at formuleringer som identitet og legitimitet har en afskrækkende effekt på forskere og formidlere i det kulturhistoriske felt. Modstanden er historisk betinget, og beror på idealer om forskningsfrihed og uafhængighed af politiske interesser. Vil man have kulturinstitutionerne på banen vil nøgleord som kulturel mangfoldighed og kultur- og sprogmøder være mere befordrende. En anden barriere er de omkostninger, som er forbundet med at kvalificere en ansøgning til Interreg-programmet. Det er desværre de færreste institutioner, der kan løfte denne opgave, uden tilførelse af ekstra midler. 4

5 2. Baggrund og udgangspunkt Projektet udspringer af en aftale om kultursamarbejde, som Københavns Amt og Region Skåne indgik i efteråret Ét af de projekter, parterne fandt sammen om, var Kultur Skånes store projekt Terra Scaniae Skånes historia på internet. Idéen var at koble en dansk del på det svenske projekt, som kunne belyse det skånske i det danske. Københavns Amt afsatte i 2002 midler til et forprojekt, der blev gennemført i Nationalmuseets regi. Forprojektet kunne konkludere, at der ikke opstår en Øresundsdimension ved blot at addere regional skånsk historie med national dansk historie. På den baggrund blev de kulturelle forvaltninger i Københavns Amt og Region Skåne enige om at videreudvikle projektet. Amtet indgik i sommeren 2003 en aftale med Nationalmuseet om at gennemføre projektet. Der blev ansat en projektleder som, sammen med en medarbejder fra Kultur Skåne, kvalificerede projektet i forhold til Interreg IIIA-programmet. Kulturhistorisk samarbejde og netværksdannelse over Øresund var i udgangspunktet ikke noget nyt. Arkiver og museer havde i en årrække fra slutningen af 1990 erne afholdt fælles konferencer med det formål at lære hinandens institutioner og faglige traditioner bedre at kende. Netværkets organisation var uformel og blevet drevet af nogle få ildsjæle. Da de ledende fik job udenfor regionen ophørte netværkets aktiviteter. Få år efter opstod netværket MuSund, der alene retter sig mod museerne i Øresundsregionen. Med dannelsen af Øresundsuniversitet (1997) og Ø-forskinitiativet (Øresundsregionens Forsknings- og Udviklingskomité, 1998) var historiske studier af Øresundsregionen blevet sat i værk. Fire centrale arkivinstitutioner var gået sammen om at skabe en hjemmeside for slægtsforskere for at fremme den personalhistoriske forskning over Øresund, og en gruppe gymnasielærere havde skabt undervisningshjemmesiden Øresundstid. Centrum för Danmarksstudier ved Lunds universitet, som har været en central medspiller i projektet, blev etableret i Centerets formål er at diskutere og problematisere det danske fra en svensk horisont, men at gøre dette i en dialog med danske forskere. Projektet Øresundsfolk satte sig for at samle og samarbejde med beslægtede kulturhistoriske initiativer og interesser i Øresundsregionen omkring en fælles opgave at skabe en grænseregional fortælling med fokus på menneskers bevægelser og forbindelser over Øresund fra oldtiden til nutiden. Som noget nyt ville projektet samle folk på tværs af fag- og institutionsgrænser og udnytte de grænseoverskridende møder til at diskutere rammer og vilkår for kulturhistorisk samarbejde i Øresundsregionen. 3. Projektets formål og opfyldelse af mål og målgruppe 3.1 Mål Projektets mål kan sammenfattes i tre overskrifter: forskning i og formidling af Øresundsregionens historie netværksdannelse mellem kulturhistoriske institutioner og aktører i Øresundsregionen undersøgelse af vilkår og skabelse af rammer for en platform for kulturhistorisk samarbejde i Øresundsregionen Projektets filosofi har været at skabe netværk gennem samarbejde omkring skabelsen af et fælles produkt, gennem forskning og forskningsdiskussioner at skabe grundlag for formidlin- 5

6 gen og at benytte de fysiske møder til samtidig at drøfte, hvordan det kulturhistoriske samarbejde fremover vil kunne styrkes i Øresundsregionen, således at Øresundsdimensionen bliver en del af de kulturhistoriske institutioners hverdag. Projektet har haft en åben struktur, hvor alle kulturhistoriske institutioner (arkiver, biblioteker, museer, universiteter) i Øresundsregionen er blevet indbudt til at deltage i projektet, ligesom de løbende er blevet inviteret til projektets arrangementer og har kunnet orientere sig om projektets og dets forløb gennem projektets arbejdshjemmeside. Projektet har således opfyldt bevillingsskrivelsen krav om at sikre, at alle institutioner blev indbudt til at deltage i projektet. Projektets invitationer er endvidere gået ud til en række foreninger, forvaltninger og organisationer i Øresundsregionen, som har kulturhistorie som opdrag og interessefelt (jf. Bilag 1). Deltagerne er primært kommet fra kulturhistoriske enheder, som ligger forholdsvis tæt på Øresund (jf. Figur 1 nedenstående samt Bilag 2 og 3 hhv. s. 32 ff. og s. 34 ff.). Det er projektets erfaring, at den levede region ikke er identisk med den forestillede region, som den fx kommer til udtryk i Øresundskomiteens regionsdefinition, der har været grundlaget for projektets indsatsområde. Det vil sige hele Skåne, Sjælland og øerne samt Bornholm. Projektet har haft svært ved at engagere kulturhistoriske institutioner udenfor det snævre Øresundsområde. Identifikationen med Øresundsregionen og dens relevans for de kulturhistoriske institutioner aftager tilsyneladende, jo længere man bevæger sig væk fra Øresund. FIGUR 1: Deltagende kulturhistoriske institutioner Firkant: Institutioner/personer som har deltaget i mere end ét af projektets seminarer (jf. Bilag 2 s. 32 ff.). Stjerne: Institutioner/personer som har bidraget til web-udstillingen med idé- og tekstoplæg (jf. Bilag 3 s. 39). Flere institutioner/personer (6-8) var med i synopsisfasen, som gik forud for produktionsfasen, men faldt fra af forskellige grunde. 6

7 Formidlingen af Øresundsregionens kulturhistorie er blevet virkeliggjort gennem webudstillingen Öresundsfolk historier från en gränsregion. Den kan frit besøges på internetadresserne og Processen har inkluderet: en grundlagsdiskussion om regional historie og hvori den kan består i forhold til Øresundsregionen produktion af ny viden og omfortolkning af eksisterende historisk viden i et regional perspektiv indsamling af historisk materiale en brugerintegreret designudviklingsproces af brugerflade og fortællestruktur produktion af web-udstillingen Overvejelserne over web-udstillingen, dens form og indhold er formidlet i tilknytning til udstillingen på nettet. Heraf fremgår det ligeledes, hvem som har medvirket og bidraget til udstillingen (jf. Bilag 3 s. 34 ff.). Desuden bliver nogle af grundlagsdiskussionerne og forskningsresultaterne formidlet i publikationen Öresundsgränser då och nu. Rörelser, möten och visioner i historien och i dag, som udgives af Centrum för Danmarksstudier ved Lunds universitet. Web-udstillingen består af 32 livshistorier fra oldtiden til nutiden med fokus på personernes bevægelser og forbindelser over Øresund. Det regionale betragtes som et aktivitetsfelt, hvor det at krydse sund og grænse, har betydning for menneskers liv og virke. Udstillingen har ikke et bestemt budskab eller en bestemt konklusion, men er åben for publikums egne dagsordner. Netværksdannelsen er sket gennem deltagelse i projektets aktiviteter i form af åbne seminarer, workshops for særligt indbudte, møder i formelle grupper og samarbejdsrelationer i forhold til produktionen af web-udstillingen. Nedenstående tabel viser antal personer, som har deltaget i ét eller flere af projektets aktiviteter, fordelt på institutionstype og land. Andet dækker over foreninger, forvaltninger, organisationer, som har kulturhistorie som opdrag og interessefelt samt privatpersoner. TABEL 1: Antal deltagere (individer) i projektets fora fordel på institutioner og land (faktiske tal) Aktivitet/Institution Arkiv Bibliotek Museum Universitet Andet Danmark Sverige Seminarer (1-7) Workshops Styregruppe Referencegruppe Formidlingsgruppe Forfattergruppe Opgørelsen baserer sig på deltagerlister og mødereferater. Bemærk at der undervejs er sket udskiftninger i styregruppen, referencegruppen og formidlingsgruppen, men at alle aktive deltagere er inkluderet i tabellen. Da de fleste deltagere i de formelle fora også har deltaget i projektets seminarer, kan det konstateres, at projektet har involveret mellem 140 og 150 personer. Se endvidere Bilag 2 s. 32 ff. Deltagerliste for seminar 8 foreligger ikke, hvorfor denne aktivitet ikke indgår i tabellen. 7

8 Vilkårene for en platform for kulturhistorisk samarbejde i Øresundsregionen er blevet undersøgt, drøftet og testet undervejs i projektperioden. Der har været afholdt en enquete, hvor 48 personer svarede tilbage. Bilag 4 (s. 43 ff.) resumerer enquetens resultater. Enqueten blev fulgt op af et seminar, hvor enquetens resultater blev drøftet. Desuden har projektledelsen afholder møder med centrale aktører på området. Sonderingerne viste bl.a., at der er et udtalt behov for at blive informeret og have mulighed for at informere på tværs af lande- og institutionsgrænserne. Derfor blev det besluttet som et forsøg at oprette en elektronisk kontaktliste: Kulturarvskontakt Öresund. 79 personer har i projektperioden været tilmeldt listen. Centrum för Danmarksstudier, som har Øresundsregionen som arbejdsfelt, overtager administrationen af listen efter projektets ophør. Det har ikke været muligt at danne en permanent platform i form af en organisatorisk enhed, som kan samle og koordinere, kulturhistoriske aktiviteter og projektet på tværs af Øresund, således som det var forventet i ansøgningen. Det skyldes flere forhold. På nuværende tidspunkt er det tværinstitutionelle samarbejde det såkaldt abm-samarbejde ikke fuldt udviklet og formaliseret på nationalt plan i Danmark og Sverige. Derfor er det for tidligt, at skabe en sådan organisatorisk enhed på et grænseregionalt niveau. Øresundsfolks ambition har netop været at være skabe en organisation for alle, som arbejder professionelt med kulturhistorie, ikke kun at være for museer eller arkiver alene. Forholdsvis få kulturhistoriske institutioner i Øresundsregionen har Øresundssamarbejde skrevet ind i deres visioner og formål. Centrum för Danmarksstudier er således den eneste institution i Øresundsregionen, som har regionens historie, som kerneområde. De kulturhistoriske institutioner varetager typisk et lokalt eller nationalt domæne byernes og nationernes historie eller er tematisk forankrede arbejdernes, kvindernes, musikkens historie osv. De tematisk definerede institutioner har som regel et geografisk afgrænset dækningsområde oftest nationalt. Museer og arkiver baserer sig på samlinger, der knytter sig til velafgrænsede myndighedsområder, som sjældent går på tværs af nationale grænser. Det er projektets erfaring, at Øresundsdimensionen og Øresundssamarbejdet bedst forankres og fastholdes, hvis dimension og samarbejde bliver gjort til en formaliseret del af institutionernes arbejdsgrundlag deres formål og visioner. Det vil gøre Øresundssamarbejdet til en integreret del af institutionernes virke, således at samarbejdsrelationerne vil få mere varig karakter. Det vil ikke blot sikre bevågenhed og prioritering, men også kontinuitet, som rækker ud over de enkelte ildsjæles interesse og opmærksomhed. Et sådant mål ligger udenfor projektets rammer og formåen. 3.2 Målgrupper Netværks- og samarbejdsdelen har rettet sig mod arkiver, biblioteker, museer, universiteter, foreninger, forvaltninger og organisationer i Øresundsregionen, som har kulturhistorie som opdrag og interessefelt. Øresundsregionen forstås geografisk som: Storkøbenhavn, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm og Skåne. Tabel 1 (s. 7), Figur 1 (s. 6), Bilag 1 (s. 25 ff.), 2 (s. 32 ff.)og 3 (s. 34 ff.) giver hver især et billede af hvilke kulturhistoriske enheder, det er lykkedes projektet at engagere. Bibliotekerne har umiddelbart ikke kunnet se en relevans i at indgå i projektet, men flere biblioteker som fx Det Kongelige Bibliotek i København og Lunds universitetsbibliotek har været meget hjælpsomme i forbindelse med materialeindsamlingen til web-udstillingen. De har med andre 8

9 somme i forbindelse med materialeindsamlingen til web-udstillingen. De har med andre ord medvirket på et mere uformelt plan. Projektets seminarer har været åbne for alle, der var interesserede i at deltage, og det har ikke blot tiltrukket forskere og formidlere, men også folk fra organisationer, skoler og foreningslivet. Projektet har været mødested og et dialogrum for mange forskellige faggrupper, som har indgået i samarbejdet på lige fod. Projektet har engageret historikere, etnologer, arkæologer, folkemindeforskere, sprogforskere, arkivarer, museumsinspektører, museumspædagoger, universitetsansatte, lærere, designere m.fl. Kulturhistoriske institutioner omkring Øresund har fundet det mest relevant at deltage i projektet, medens institutioner, som befinder sig længere fra Øresund, ikke har gjort det i samme grad. Projektet har været inklusivt og har måttet basere sig på frivillighedens princip. Ud over de medfinansierende partnere er det derfor tilfældigt, hvem som har deltaget. De er ikke udvalgt ud fra strategiske overvejelser, men har selv meldt sig. Projektledelsen har udført et opsøgende arbejde for at motivere til deltagelse, men det har været institutionernes egen beslutning. Hvorfra deltagerne er kommet fortæller således noget om identifikationen med Øresundsregionen og de muligheder, institutionerne ser i et Øresundssamarbejde. Kvantitativt er det som sagt lykkedes projektet at engagere mellem 140 og 150 individuelle personer. Hertil kommer en lang række kontakter og samarbejdsrelationer i forbindelse med skabelsen af web-udstillingen. Nogle har deltaget i enkelte af projektets aktiviteter, medens andre har været meget aktive i projektets forskellige fora. Formidlingsdelen henvender sig til alle, som interesserer sig for Øresundsregionen. Webudstillingen er udformet på en sådan måde, at den muliggøre en flersidig og meningsfuld anvendelse for et sammensat og aldersmæssig bredt publikum. Den kan anvendes som et alment kulturtilbud og som et element i undervisningen i ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. Det har af erindrings- og identitetspolitiske grunde været et bevidst valg ikke at henvende sig til en snæver og veldefineret målgruppe, men at skabe en formidling, der kan appellere til mennesker med forskellige regionale dagsordner og interesser. Web-udstillingen har i perioden 2. juni 2006 til 31. august 2006 haft ca forespørgsler. Hvor mange enkelte brugere og eventuelle genbesøgende, der har været, viser webstatistikken desværre ikke. På baggrund af web-statistikken er det ikke muligt at sige noget om, hvem brugere er. Den løbende markedsføring af web-udstillingen retter sig primært mod følgende grupper: Øresundsarbejdere (pendlere, involverede i grænseregional virksomhed) Bibliotekarer Undervisere Foredragsudbydere 3.3 Aktivitetsbeskrivelse Bemærk at der i det følgende vil blive redegjort for aktiviteter såvel forud som under projektperioden, da der er tale om et samlet forløb. Aktiviteter forud for projektperioden angives i de 9

10 følgende tabeller med kursiv. Henvisninger til andele af projektets økonomi hidrører alene aktiviteter afholdt i projektperioden. Møde- og seminarvirksomhed Møde- og seminarvirksomheden har haft til formål at understøtte projektets formål og målsætninger. Ca. 4% af projektets faktiske omkostninger er i projektperioden anvendt på mødeog seminarvirksomhed (jf. Tabel 13 s. 24). Seminarer Seminarerne har fungeret som: middel til netværksdannelse arbejdsforum i forhold til skabelsen af web-udstillingen Øresundsfolk diskussionsforum i forhold til skabelsen af en platform for kulturhistorisk samarbejde stedet for fælles vidensopbygning og deling mødested for projektets forskellige fora Der var i udgangspunktet planlagt 6 seminarer i projektperioden med en forventet gennemsnitlig deltagelse på 50 personer. To seminarer var afholdt forud for projektperioden. TABEL 2: Oversigt over afholdte seminarer Seminar Dato Sted Dagsorden Deltagere Seminar Nationalmuseet, København Øresundsprojekter 79 Seminar Kulturen, Lund Sprog, livshistorie, identitet 48 Seminar Dunkers Kulturhus, Helsingborg Øresundsfolk 39 Seminar Lunds universitet Diskussion af synopser 34 Seminar Kultur Skåne, Landskrona Platform, netværk 19 Seminar Historiens Hus, Hvidovre Diskussion af synopser 26 Seminar Københavns Bymuseum Kontaktliste, prototype 19 Seminar Nationalmuseet, København Åbning af web-udstilling ca. 110 Opgørelsen baser sig på deltagerlister (antal tilmeldte). Se endvidere Bilag 9 s. 50. Antallet af deltagere i projektets seminarer hænger umiddelbart sammen med seminarernes indhold. De to første seminarer var brede med indbudte foredragsholdere, medens de følgende har haft karakter af arbejdsseminarer i forhold til skabelsen af web-udstillingen og diskussion af spørgsmålet vedrørende en platform for kulturhistorisk samarbejde. 141 personer har deltaget i ét eller flere af projektets seminarer. Den lavere deltagelse end skønnet i udgangspunktet har reduceret omkostningerne til seminarvirksomheden og overskydende midler er ved budgetrevision kanaliseret over i andre aktiviteter, som i udgangspunktet har været underbudgetteret. Workshops Denne projektaktivitet var ikke planlagt i udgangspunktet, men der har undervejs været behov for at diskutere projektrelevante emner i en mindre forsamling af indbudte deltagere. 10

11 TABEL 3: Oversigt over afholdte workshops Workshop Dato Sted Dagsorden Deltagere Workshop I Historiens Hus, Hvidovre Tilgange, materiale, synsmåder 16 Workshop II Grand Hotel, Mölle Livshistorier 6 Workshop III Nationalmuseet, København Sprogproblematikker 5 Opgørelsen baserer sig på deltagerlister. Se endvidere Bilag 9 s. 50. Studenterkursus Denne projektaktivitet var heller ikke planlagt i udgangspunktet, men opstod som en mulighed i samarbejdet mellem Historiska institutionen ved Lunds universitet og Nationalmuseet. Historie- og etnologistuderende fra Lund, København og Roskilde analyserede og diskuterede Øresundsperspektivet i Nationalmuseets udstillinger og debatterede dette med museets inspektører. Anden del af kurset bestod i en diskussion af projektet Øresundsfolk og dets tilgang til den regionale historie. Formålet med kurset var at inspirerer til de studerende til at arbejde med Øresundsregionens historie i deres opgaver og rapporter. TABEL 4: Studenterkursus Studenterkursus Dato Sted Dagsorden Deltagere Studenterkursus Nationalmuseet, København Øresundsregionens historie 15 Opgørelsen baserer sig på fremmødeliste. Se endvidere Bilag 9 s. 50. Offentlige møder Der var i udgangspunktet planlagt 4 offentlige debat- og temamøder i projektperioden med en forventet gennemsnitlig deltagelse på personer. TABEL 5: Oversigt over afholdte offentlige møder Offentlige møder Dato Sted Dagsorden Deltagere Centrum för Danmarksstudier Kulturen, Lund Foredrag, Jesper Fal- ca kenheimer Mød Øresundsfolk Nationalmuseet, Københavsundsfolk 4 Foredrag om Øre- ca. 15 Centrum för Danmarksstudier Kulturen, Lund Foredrag, Birgitta Hård ca Mød Øresundsfolk Nationalmuseet, København Web-udstillingen Øresundsfolk ca. 20 Opgørelsen baserer sig på hukommelsen. Se endvidere Bilag 9 s. 50. Arrangementerne i Lund har været annonceret i dagspressen og i Centrum för Danmarksstudiers nyhedsbreve, medens arrangementerne i København har været annonceret via e-post og museets publikation Nyt fra Nationalmuseet, som udkommer i eksemplarer. 11

12 Styregruppemøder Antallet af møder var ikke angivet i udgangspunktet, da projektaktiviteten ikke indgår som en del af de budgetmæssige aktiviteter i et Interreg IIIA-projekt. Styregruppens sammensætning fremgår af Bilag 5 (s. 45). TABEL 6: Oversigt over afholdte møder i projektets styregruppe Styregruppen Dato Sted Dagsorden Deltagere Møde Region Skåne, Malmö Budget, fondraising, referencegruppe, 5 projektnavn Møde Nationalmuseet, København Ansøgning til Interreg IIIA, økonomi, 6 projektnavn Møde Nationalmuseet, København Status, ansøgning, medfinansiering 7 Møde Kultur Skåne, Landskrona Status, evaluering, honorering, 6 gruppesammensætninger Møde Historiska institutionen, Status, honorering, koncept, foran- 6 Lund kring Møde Kultur Skåne, Landskrona Status, platform, netværk 5 Møde Nationalmuseet, Københavring, Status, forankring, økonomi, lance- 5 markedsføring Møde Nationalmuseet, København Status, markedsføring, forankring 7 Møde Nationalmuseet, København Status, åbning, reception, aktiviteter 7 Møde Nationalmuseet, København Status, markedsføring, evaluering, 7 rapport, fremtidsperspektiver Møde Historiska institutionen, Lund Status, økonomi, afslutningsrapport 7 Opgørelsen baserer sig på mødereferater. Se endvidere Bilag 9 s. 50. Referencegruppemøder Referencegruppen, som har bestået af fagfolk med forskellige projektrelevante kvalifikationer, har fungeret som sparingspartner for projektledelsen i forhold til netværksdannelse, forskning og formidling. Der var i udgangspunktet planlagt 7 møder i projektperioden med en forventet gennemsnitlig deltagelse på 13 personer. Der var afholdt 3 møder i referencegruppen forud for projektperioden. Referencegruppens sammensætning fremgår af Bilag 6 (s. 46). TABEL 7: Oversigt over møder afholdt i projektets referencegruppe Referencegruppen Dato Sted Dagsorden Deltagere Møde Nationalmuseet, København Præsentation, koncept, økonomi 7 Møde Nationalmuseet, København Status, seminarer, idéoplæg 6 Møde Historiska institutionen, Status, evaluering, organisati- 4 Lund onsformer Møde Nationalmuseet, Kø- Status, livshistorier 7 12

13 benhavn Møde Malmö stadsarkiv Status, personer/temaer 9 Møde Kommandanthuset, Status, platform 10 Malmö museum Møde Häckeberga slott, Genarliste, Status, web-udstilling, kontakt- 6 berettersted, produktsik- ring, markedsføring, lancering Møde Grand Hotel, Lund Evaluering 6 Opgørelsen baserer sig på mødereferater. Se endvidere Bilag 9 s. 50. Der har været afholdt 2 møder mindre end forventet. Til gengæld har møde 7 og 8 været heldagsmøder. Mødeaktiviteten har været størst i projektets opstart og første fase. Referencegruppens medlemmer er desuden blevet konsulteret via e-post, telefon og personlig kontakt. Formidlingsgruppen I udgangspunktet blev gruppen benævnt brugergruppen, men skiftede undervejs navn til formidlingsgruppen. Formidlingsgruppen, som har bestået af fagfolk med kompetencer i pædagogik og formidling, har fungeret som sparingspartner for de projektansatte medarbejdere i formidlings- og målgruppeanliggender. Der var i udgangspunktet planlagt 6 møder i projektperioden med en gennemsnitlig forventet deltagelse på 9 personer. Forud for projektperioden var der afholdt 2 møder med formidlingsgruppen. Formidlingsgruppens sammensætning fremgår af Bilag 7 (s. 47). TABEL 8: Oversigt over møder afholdt i projektets formidlingsgruppe Formidlingsgruppen Dato Sted Dagsorden Deltagere Møde Nationalmuseet, Præsentation, funktion, idéoplæg 7 København Møde Nationalmuseet, Status, målgruppe, attraktionskraft 5 København Møde Nationalmuseet, Status, workshop: synopser 6 København Møde Nationalmuseet, Status, workshop: mobilitet og 4 København gestaltning af mobilitet Møde Nationalmuseet, Status, workshop: delfortællinger, 10 København gestaltning af delfortællin- ger Møde Nationalmuseet, Status, workshop: test af prototype 8 København Møde Nationalmuseet, Status, forside, logo, baggrund, 9 Møde 8 København Nationalmuseet, København Opgørelsen baserer sig på mødereferater. Se endvidere Bilag 9 s. 50. mediemosaik Evaluering 8 I udgangspunktet blev der opereret med en testgruppe, og der var planlagt 6 møder med en forventet deltagelse på 10 personer. Denne metode blev undervejs fravalgt, idet formidlingsgruppen kunne opfylde behovet for brugerinddragelse. Formidlingsgruppen har sammen med 13

14 de projektansatte medarbejdere gennemført en workshoporganiseret designproces, hvor webudstillingens brugerflade og fortællingens grundstrukturer er blevet udviklet. Forfattergruppen I udgangspunktet var det hensigten at organisere forfatterne af web-udstillingens livshistorier i 5 arbejdsgrupper à 6 personer. Forfatterne skulle ideelt set være personer tilknyttet regionens kulturhistoriske institutioner, og deres arbejdskraft skulle være institutionernes bidrag til formidlingen af regionens historie. De skulle gruppevis producere et antal historier. Denne formelle organisationsform lod sig ikke gennemføre. Indholdet og formålet med møderne er i stedet for blevet gennemført indenfor den øvrige seminar- og mødevirksomhed, ligesom der i budgettet blev afsat flere midler til honorering og ansættelse af projektansatte medarbejdere ved en budgetrevision i november Forfatterne blev afslutningsvis samlet som gruppe med henblik på evaluering af projektforløbet. Sammensætningen af forfattergruppen fremgår af Bilag 3 (s. 39) under rubrikken Idé- og tekstoplæg. Undervejs i synopsisfasen, som gik forud for produktionsfasen var der yderligere 6-8 institutioner/personer involveret, men som af forskellige årsager faldt fra før produktionsfasen. TABEL 9: Evalueringsmøde i forfattergruppen Forfattergruppen Dato Sted Dagsorden Deltagere Evalueringsmøde Nationalmuseet, København Evaluering 8 Opgørelsen baserer sig på mødenotat. Forskning Projektaktiviteten har fundet sted på to niveauer. I forbindelse med udarbejdelse af synopser til de livshistorier, som indgår i web-udstillingen, er der foregået en forskningsaktivitet, som dels har haft til formål at supplere eksisterende viden og dels har skabt ny viden. Desuden har der foregået en forskningsaktivitet på et mere overordnet regionalhistorisk niveau hos projektpartnerne Centrum för Danmarksstudier og Historiska institutionen ved Lunds universitet, som er blevet kanaliseret ud i projektet via seminar- og mødevirksomheden. Aktiviteten udgør ca. 26 % af de faktiske omkostninger (jf. Tabel 13 s. 24). Aktiviteten udgør ca. 71% af de direkte finansierede offentlige omkostninger (jf. Tabel 14 s. 24). Forskningen ved Centrum för Danmarksstudier har været en del af et større projekt: Development of a Cross Border Region. Forskerne har været etnologer og historikere med basis i Skåne, Halland og Blekinge. Forskningen har bestået i en række mindre enmandsprojekter med fokus på Øresundsregionen fra 1600-tallet til i dag. To af disse projekter har desuden ført til livshistorier i web-udstillingen. Der har været afholdt en række diskussionsseminarer, hvor Øresundsproblematikken er blevet reflekteret. Forskning og grundlagsdiskussioner præsenteres i en antologi med titlen Öresundsgränser då och nu. Rörelser, möten och visioner i historien och i dag. Bogen er en af de første, som behandler Øresundsregionens historie i et længere tidsperspektiv. Forskningen har undersøgt det forhold, at Øresundsregionen siden 1658 har været karakteriseret af en statsgrænse. Undersøgelserne har fokuseret på, hvilken betydning grænsen havde for de mennesker, som boede omkring den. Grænseproblematikken er således 14

Øresundsfolk. Bilag 1 Fuldstændig projektbeskrivelse. Ansøgt projektperiode 24 måneder fra 1. juli 2004 til 30. juni 2006.

Øresundsfolk. Bilag 1 Fuldstændig projektbeskrivelse. Ansøgt projektperiode 24 måneder fra 1. juli 2004 til 30. juni 2006. Øresundsfolk Bilag 1 Fuldstændig projektbeskrivelse Ansøgt projektperiode 24 måneder fra 1. juli 2004 til 30. juni 2006. Anknytning til Interreg-programmet Ansøgningen relaterer sig til foranstaltning

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen Orientering. 10. oktober 2011

Projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen Orientering. 10. oktober 2011 d Projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen Orientering 10. oktober 2011 Fokus: mobilitet og hverdagsintegration Projekt Job og uddannelse i Øresundsregionen er et 3 årigt projekt, hvor vi vil styrke

Læs mere

Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte

Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte Udarbejdet af Vibeke Langer og Jesper Rasmussen, maj 2003 Baggrund... 2 Formål... 2 Afgrænsning...

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013 Kommunikationsplan Smil(e)-projektet 2011-2013 Revideret 13. juli 2011 1 Kommunikationsplan Smil(e) Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa) Baggrund Smil(e) er et Interreg IV A finansieret

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Afslutningsrapport vedr. skolenetværk vedr. formativ evaluering og udvikling af skriftlighed

Afslutningsrapport vedr. skolenetværk vedr. formativ evaluering og udvikling af skriftlighed Afslutningsrapport vedr. skolenetværk vedr. formativ evaluering og udvikling af skriftlighed Projektnummer: 135866 Projektets titel: Skolenetværk formativ evaluering og udvikling af skriftlighed Projektansvarlig:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013.

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. Fora - læring og kreativitet i fællesskab, 2014 Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. På landsmødet i maj 2014 stemte de delegerede ja

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Undersøgelse af vurdering af uddannelsesparathed: Forståelser og praksis

Undersøgelse af vurdering af uddannelsesparathed: Forståelser og praksis Projektbeskrivelse: Undersøgelse af vurdering af uddannelsesparathed: Forståelser og praksis Baggrund: Begrundelse og relevans Ungepakke 2 og den tilhørende lovgivning på vejledningsområdet blev vedtaget

Læs mere

Folkeoplysning i forandring. Vejen Idrætscenter 24/05/2016. Analytiker Malene Thøgersen FOLKEUNIVERSITETET. En organisation mange virkeligheder

Folkeoplysning i forandring. Vejen Idrætscenter 24/05/2016. Analytiker Malene Thøgersen FOLKEUNIVERSITETET. En organisation mange virkeligheder Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 24/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen FOLKEUNIVERSITETET En organisation mange virkeligheder BAGGRUND FOR RAPPORTEN Vifo s formål: Skabe overblik over og

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere