Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker"

Transkript

1 Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

2 Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER HVOR MANGE FRIVILLIGE ER DER? KØN ALDER ADMINISTRATION OG KOORDINERING AF FRIVILLIGE HVORFOR REKRUTTERES FRIVILLIGE? HVORDAN REKRUTTERES FRIVILLIGE? ADMINISTRATION OG FORMALISERING HVOR TIDSKRÆVENDE ER ARBEJDET MED AT KOORDINERE DE FRIVILLIGES INDSATS? HVILKE OPGAVER LØSES AF FRIVILLIGE? HVILKEN VÆRDI MENER BIBLIOTEKERNE, AT FRIVILLIGE TILFØRER? FRIVILLIGHED I FREMTIDEN FORVENTNINGER TIL FREMTIDIG BRUG AF FRIVILLIGE MANGLER OG FREMTIDIGE BEHOV I FORHOLD TIL ARBEJDET MED FRIVILLIGE KOMPETENCEINDEKS OG FORVENTNINGER TIL FREMTIDIG BRUG AF FRIVILLIGE

3 1 Frivillighed på de danske folkebiblioteker Undersøgelsens baggrund og formål Fokus på de frivillige på de danske folkebiblioteker er relativt nyt, og der findes derfor ikke meget viden og data på området. Denne undersøgelse har til formål at afdække bredde, dybde og syn på hvilken værdi frivillige tilfører bibliotekerne og fremtidige forventninger til involvering af frivillige. Undersøgelsen er udført for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og gennemført som elektronisk spørgeskemaundersøgelse i perioden fra den 21. maj til den 5. juni Spørgeskemaet er udsendt til 97 folkebiblioteker, hvoraf 59 har svaret, hvilket svarer til en svarprocent på 61 %. Ikke alle spørgsmål i undersøgelsen er obligatoriske. Der er foretaget en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse for statsanerkendte museer. Denne er endnu ikke offentliggjort. I undersøgelsen er der taget udgangspunkt i en anerkendt definition af frivilligt arbejde: Frivilligt arbejde betyder, at man i organisatorisk sammenhæng udfører et stykke ulønnet arbejde for andre end sig selv og sin familie. (Frivillighedsundersøgelsen Koch-Nielsen et al, 2005). Der er desuden anvendt begrebet frivilligtimer om det antal timer, de frivillige erlægger i en institution. 1.1 Sammenfatning af undersøgelsens resultater I det følgende sammenfattes hovedresultaterne fra undersøgelsen. To ud af tre folkebiblioteker har frivillige tilknyttet Undersøgelsen viser, at 68 % af de adspurgte biblioteker har frivillige tilknyttet. Det samlede antal frivillige på de danske folkebiblioteker kan med afsæt i dette estimeres til personer. Et gennemsnitligt bibliotek har 26,5 frivillige tilknyttet, og en gennemsnitlig frivillig i biblioteksvæsenet arbejder 4 timer og 15 minutter om måneden (hvilket samlet set svarer til 2 % af den samlede arbejdskraft på folkebibliotekerne). Oftest påbegyndes arbejdet med frivillige på baggrund af en opfordring fra de frivillige selv (36 % af bibliotekerne) eller på foranledning af en idé fra en leder 31 %. De øvrige 34 % fordeles ligeligt mellem en foranledning af bibliotekets egne medarbejdere eller på baggrund af en politisk opfordring. Den lille andel fordeles mellem ressourcemangel (12 %) og traditioner for frivillighed (7 %). Og meget i undersøgelsen peger i retningen af, at frivilligheden fungerer bedst for de biblioteker, der selv har taget initiativet og valgt frivillighed til. Administration og formalisering Folkebibliotekerne har i varierende grad formaliseret samarbejdet med de frivillige. Formaliseringen kan komme til udtryk i en frivillighedspolitik, som 35 % af bibliotekerne har formuleret; i en børneattest, som 70 % har indhentet; i en kontrakt, som 33 % har underskrevet; og i en forsikring, som 8 % har tegnet. Undersøgelsen peger i retningen af, at de mindre biblioteker er dem, der arbejder mest formaliseret og systematisk med frivillige. Undersøgelsen viser desuden en tendens til, at der eksisterer en sammenhæng mellem bibliotekets forventninger til fremtidig udvikling af samarbejdet med frivillige og graden af formalisering af samarbejdet med de frivillige. Ifølge undersøgelsen er de biblioteker, med de laveste forventninger til at udvide samarbejdet med frivillige, også dem som har formaliseret frivillighedsarbejdet mest. Der er stordriftsfordele i koordinering og administration forbundet med at øge arbejdet med frivillige 3

4 Undersøgelsen viser en sammenhæng mellem antallet af frivillighedstimer (en times arbejde udført af frivillig arbejdskraft) og bibliotekets koordineringstid pr. frivillighedstime. Bibliotekets anvendte tid til koordinering falder fra 30 % ved 0-1 timer til 8 % ved 200 timer, og derefter forbliver administrationstiden på 7-8 %. Det peger i retningen af at de stordriftsfordele, der synes at være forbundet med stigende antal frivillighedstimer nærmest kulminerer ved de 200 timer. I praksis betyder det, at en frivillighedstime kun koster 4 minutters koordineringstid på biblioteker, hvor det samlede antal frivillighedstimer overstiger 200. Forventning om mere frivillighed i fremtiden 58 % af de adspurgte biblioteker forventer at rekruttere flere frivillige i fremtiden, og 71 % forventer at løse nye og flere opgaver med frivillige. 58 % forventer at bruge flere medarbejdertimer på organiseringen af frivillige, mens kun 7 % forventer at ansætte flere medarbejdere til dette. Store biblioteker forventer i højere grad end de mindre at udvide samarbejdet med frivillige i fremtiden. Undersøgelsen viser, at de mindre biblioteker ofte allerede har mere erfaring og formaliseret samarbejde med frivillige. I undersøgelsen ses desuden en tendens til at biblioteker, der forventer at udvikle samarbejdet med frivillige i fremtiden, lægger relativt lav vægt på kompetencer, mens biblioteker, der ikke forventer at udvikle dette samarbejde, lægger relativt høj vægt på kompetencer. Der tegner sig et billede af, at biblioteker med en relativt svag tilknytning til frivillige har behov for at udvide og udvikle samarbejdet med frivillige, blandt andet ved at rekruttere flere frivillige og bruge flere medarbejdertimer på organisering af disse. Omvendt kan biblioteker med en relativt stærk tilknytning til frivillige udvikle kompetencer iblandt deres eksisterende frivillige. 1.2 Hvor mange frivillige er der? Som det fremgår af tabel 2.0, viser undersøgelsen, at 68 % af de adspurgte biblioteker har frivillige tilknyttet. Gennemsnitligt er der 26,5 frivillige tilknyttet pr. bibliotek. Det samlede antal frivillige på de danske biblioteker kan med afsæt i dette estimeres til personer fordelt over 97 biblioteker. 50 % af bibliotekerne har mellem 1-15 frivillige tilknyttet. 41 % har mellem frivillige tilknyttet. Mens de resterende 9 % har mere end 65 frivillige tilknyttet. Gennemsnittet på 26,5 frivillige pr. bibliotek dækker således over relativt store forskelle i antallet af frivillige, der er tilknyttet de enkelte biblioteker i Danmark. Tabel 2.0 Antallet af frivillige på de danske biblioteker Andel af biblioteker med frivillige tilknyttet Frivillige pr. bibliotek (gns.) Antal frivillige Samlet Gns. antal frivillighedstimer pr. bibliotek Samlet antal frivillighedstimer 68 % af bibliotekerne har frivillige tilknyttet Der er gennemsnitligt 26,5 frivillig pr. bibliotek Antallet af frivillige udgør samlet 2571 fordelt på 97 hovedbiblioteker (pr. måned) De frivillige bidrager gennemsnitligt med 112,5 frivillighedstimer pr. bibliotek om måneden. (pr. måned) Samlet leverer de frivillige timer om måneden svarende til 80,5 årsværk. 4

5 De frivillige bidrager gennemsnitligt med 112,5 frivillighedstimer om måneden, svarende til 4,25 frivillighedstime pr. frivillig om måneden. Samlet leverer de frivillige på landets 97 biblioteker timer om måneden, svarende til 80,5 årsværk eller 2 % af bibliotekernes samlede arbejdskraft. Andel frivillige af samlet årsværk 2 % 98 % Frivillige Fastansatte på hel-/deltid 1.3 Køn Som det fremgår af figur 2.0, er der en overvægt af kvinder blandt de frivillige: 57 % er kvinder mens 43 % er mænd. Figur 2.0 Frivilliges kønsfordeling 60 % 50 % 40 % De frivilliges kønsfordeling 57 % 43 % 30 % 20 % 10 % 0 % Mænd Kvinder 1.4 Alder Hele 73 % af de frivillige er over 55 år. Herudover er 13 % frivillige mellem år og 14 % er mellem år. Tabel 2.1 Frivillige aldersfordeling 5

6 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % De frivilliges aldersfordeling 73 % 14 % 13 % år år Over 55 år 6

7 2 Administration og koordinering af frivillige Denne del af undersøgelsen afdækker initiativet til at tilknytte frivillige. Dernæst er bibliotekschefernes vurdering af udbytte og arbejdet med frivillige belyst. Tilsvarende belyses arbejdet med rekruttering samt i hvilken grad samarbejdet er formaliseret i politikker, kontrakter, forsikringer mm. Endelig er sammenhængen mellem frivillighedstimer (en times arbejde udført af frivillig arbejdskraft) og bibliotekets koordineringstid pr. frivillighedstime afdækket. 2.1 Hvorfor rekrutteres frivillige? Af figur 3.0, fremgår det, at 36 % af de adspurgte biblioteker har frivillige tilknyttet baseret på de frivilliges egne opfordringer. 31 % angiver, at beslutningen om at inddrage frivillige har forankring i et ledelsesinitiativ. 17 % angiver, at beslutningen om at arbejde med frivillige er sket på foranledning af bibliotekets egne medarbejdere, mens 17 % af de adspurgte ligeledes angiver, at det er sket på baggrund af en politisk opfordring. 12 % ad de adspurgte peger på at årsagen til at tilknytte frivillige er ressourcemangel, mens 7 % angiver, at frivillige inddrages, fordi det er en tradition. Figur 3.0 Hvorfor tilknytte frivillige Hvorfor fik I frivillige tilknyttet? Frivilliges egen opfordring 36 % Lederidé 31 % Medarbejderidé Politisk opfordring 17 % 17 % Ressourcemangel 12 % Tradition 7 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Undersøgelsen viser, at anledningen til at arbejde med frivillige har en betydning for, hvorvidt bibliotekerne finder frivillighed udbytterigt og tilfredsstillende. I analysen deles anledningerne til frivillighed op i henholdsvis interne og eksterne anledninger. Blandt interne anledninger henføres lederidéer, medarbejderidéer og tradition. Til eksterne anledninger henføres opfordring fra frivillige, politiske opfordringer samt ressourcemangel. Herefter inddeles bibliotekerne i tre grupper, afhængig af, om de angiver overvejende eksterne anledninger, overvejende interne anledninger, eller lige meget eksterne og interne anledninger. Af figur fremgår det hvorledes anledningen til at arbejde med frivillighed påvirker oplevelsen af at arbejde med frivillige. 7

8 Som det fremgår af figur 3.1 er tendensen, at biblioteker der i højere grad selv har taget initiativet til frivillighed, er mere tilfredse med de frivilliges bidrag til udvikling end biblioteker der i mindre grad har gjort dette. Figur 3.1 Anledning og enighed i at frivillige bidrager til udvikling af tilbud og services 5 Gennemsnitlig enighed i at frivillige bidrager til udvikling af tilbud og services 4 3,56 3,60 3, Overvejende ekstern anledning Lige meget ekstern og intern anledning Overvejende intern anledning Som det fremgår af figur 3.2 er der en tendens til, at biblioteker med overvejende intern anledning til frivillighed i højere grad ser de frivillige som ambassadører for institutionen. 8

9 Figur 3.2 Anledning og enighed i at frivillige er ambassadører for institutionen. Gennemsnitlig enighed i at frivillige er ambassadører i institutionen 5 4,33 4,20 4, Overvejende ekstern anledning Lige meget ekstern og intern anledning Overvejende intern anledning Som det fremgår af figur 3.3 er tendensen, at biblioteker, som selv har taget initiativet til at arbejde med frivillighed, i lidt mindre grad mener at frivillige koster tid og ressourcer end de biblioteker, der ikke selv har taget initiativ. Figur 3.3 Anledning og enighed i at frivillige koster tid og ressourcer 5 Gennemsnitlig enighed i at frivillige koster tid og ressourcer 4 3 3,44 3,30 3, Overvejende ekstern anledning Lige meget ekstern og intern anledning Overvejende intern anledning 9

10 Som det fremgår af figur 3.4 er tendensen, at biblioteker der i højere grad selv har taget initiativet til frivillighed, i lavere grad finder det problemfyldt med frivillige i institutionen end de biblioteker, der ikke har selv har taget initiativet. Figur 3.4 Anledning og enighed i, at det er problemfyldt med frivillige i institutionen 5 Gennemsnitlig enighed i at det er problemfyldt med frivillige i institutionen 4 3 2,61 2 2,10 1,67 1 Overvejende ekstern anledning Lige meget ekstern og intern anledning Overvejende intern anledning Figur antyder en tendens til, at bibliotekerne i højere grad ser fordele i at frivillige bliver en del af organisationen, når dette opstår på baggrund af en intern fremfor ekstern anledning. Med andre ord er de biblioteker, for hvem frivillighed fungerer bedst, de biblioteker der selv har valgt frivillighed til. 10

11 2.2 Hvordan rekrutteres frivillige? Som det fremgår af figur 3.5, rekrutteres størstedelen (53 %) af de frivillige via mund til mund -metoden dvs. gennem netværk, kontakter og bekendtskaber. Knap en tredjedel (24 %) rekrutteres gennem bibliotekernes egen hjemmeside, mens 15 % rekrutteres ved hjælp af fysiske opslag. 9 % af bibliotekerne rekrutterer frivillige ved hjælp af Facebook og andre sociale medier, mens kun 5 % rekrutterer frivillige ved hjælp af annoncer på frivillignet.dk. Figur 3.5 Rekruttering af frivillige Hvordan rekrutteres de frivillige? Mund til mund Egen hjemmeside Fysiske opslag (internt/eksternt) Facebook og sociale medier Annonce på frivillignet 5 % 9 % 15 % 24 % 53 % 2.3 Administration og formalisering Arbejdet med de frivillige medfører oftest en række administrations- og formaliseringsopgaver. Det er ofte nødvendigt at have udformet en frivillighedspolitik, tegne forsikringer, udforme kontrakter og indhente børneattester, hvis arbejdet inkluderer samvær med børn og unge. Som det fremgår af figur 3.6, har 35 % af de adspurgte biblioteker udformet en frivillighedspolitik, der rammesætter arbejdet med de frivillige. Figur 3.6 Andel med frivillighedspolitik 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Har udformet frivillighedspolitik 35,0 % Ja 65,0 % Nej Som det fremgår af figur 3.7, har 69,4 % indhentet børneattester, 32,5 % har underskrevet kontrakter med de frivillige, mens kun 8,3 % af bibliotekerne har forsikret deres frivillige. 11

12 Figur 3.7 Kontrakter, Børneattest og forsikringer 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 100,0 % Har indhentet børneattest 69,4 % 30,6 % ja nej Har underskrevet kontrakter 67,5 % 32,5 % Ja Nej Har tegnet forsikringer 91,7 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 8,3 % ja nej I denne undersøgelse er der udarbejdet et formaliseringsindeks baseret på de spørgsmål i undersøgelsen, der omhandler former for formalisering. Dette gør det muligt at sammenligne formaliseringsgraden. På formaliseringsindekset kategoriseres bibliotekernes grad af formalisering og kan antage en værdi fra 0 til 100, hvor 100 er den højeste score. Et bibliotek med både frivillighedspolitik, kontrakter, forsikringer og krav om børneattest vil således score 100 på indekset, mens et bibliotek uden nogen af disse tiltag vil score 0. Som det fremgår af figur 3.8 scorer de mindre biblioteker 77. De har dermed en højere grad af formalisering i samarbejdet med frivillige end de største biblioteker, som scorer

13 Figur 3.8 Størrelse og formalisering 100 Størrelse og formaliseringssindeks Små biblioteker 58 Store biblioteker Dataene viser, at de mindre bibliotekers højere score beror på, at de både formulerer flere frivillighedspolitikker, tegner flere kontrakter, kræver flere børneattester, og tegner flere forsikringer med de frivillige end store biblioteker. Figur 3.9 Forventning om fremtidig rekruttering og formalisering Fremtidig rekruttering af frivillige og formaliseringssindeks Forventer ikke at rekruttere flere frivillige 57 Forventer at rekruttere flere frivillige Som det fremgår af figur 3.9 scorer de biblioteker, der ikke forventer at rekruttere flere frivillige i fremtiden 83, mens biblioteker, der forventer at rekruttere flere frivillige, har et formaliseringsindeks på

14 Figur 3.10 Forventning om løsning af nye opgaver og formalisering Løsning af nye opgaver med frivillige og formaliseringssindeks Forventer ikke at løse flere og nye opgaver med frivillige 61 Forventer at løse flere og nye opgaver med frivillige Som det fremgår af figur 3.10 scorer biblioteker, der ikke forventer at løse flere og nye opgaver med frivillige, 73, mens biblioteker, der forventer dette, scorer 61. Tendensen er, at biblioteker, der ikke forventer at løse flere og nye opgaver med frivillige, har den højeste formaliseringsgrad. Det kan forklares ud fra, at de biblioteker, der ikke forventer at løse flere og nye opgaver med frivillige, er dem, der har en mere etableret frivillighedskultur, og dermed mere formalisering. Og omvendt; at de biblioteker der forventer at løse nye opgaver med frivillige er dem, der stadig er i gang med at udvikle deres forhold til frivillige, og samtidig er mindre formaliserede på nuværende tidspunkt. Som det fremgår af figur 3.11 scorer biblioteker, der ikke forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige 75, mens biblioteker, der forventer dette, scorer 59. Figur 3.11 Forventning om brug af medarbejdertimer og formalisering Brug af flere medarbejdertimer på organisering og formaliseringssindeks Forventer ikke at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige 59 Forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige 14

15 Figur 3.11 viser, at biblioteker med en udviklet og formaliseret frivillighedskultur forventer ikke at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige, mens biblioteker med en lavere grad af formalisering, og mindre etableret frivillighedskultur, forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering. Figurerne tegner altså et billede af, at biblioteker, der forventer en fremtidig udvikling i deres forhold til frivillige har en lavere formaliseringsgrad end de, der ikke forventer en udvikling. Dette stemmer overens med at biblioteker, der forventer at udvide deres samarbejde med frivillige, ikke er så langt fremme i processen med frivillighed som de biblioteker, der ikke forventer at udvide dette samarbejde. 2.4 Hvor tidskrævende er arbejdet med at koordinere de frivilliges indsats? Som fremhævet i ovenstående afsnit forudsætter samarbejdet med frivillige et vist ressourceforbrug af den pågældende organisation og faste bemanding. Nedenfor afdækkes hvor mange professionelle arbejdstimer, de adspurgte bruger til at koordinere den frivillige indsats. Denne undersøgelse belyser sammenhængen mellem antallet af frivillighedstimer og koordinationstime pr. frivillighedstime. Resultaterne viser, at der i starten til hver af de første frivillighedstimer knytter sig et væsentligt tidsforbrug til koordinering, men at det marginale tidsforbrug til koordinering herefter falder markant, så de senere ekstra frivillighedstimer kræver et forholdsvis mindre koordineringsarbejde. Sammenhængen er vist nedenfor i figur Figur 3.12 sammenhængen mellem frivillighedstimer og koordinationstime pr. frivillighedstime 35% Sammenhæng mellem antal frivillighedstimer og koordineringstime pr. frivillighedstime (%) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Af figuren fremgår det, at koordineringstiden pr. frivillighedstime falder drastisk fra 30 % til 8 % mellem 1 og 200 timer. Herefter forbliver koordineringstiden pr. frivillighedstime på mellem 7-8 % pr. frivillighedstime, svarende til omkring 4 minutter pr. ekstra frivillighedstime Undersøgelsen viser en tendens til, at de første frivillighedstimer er relativt dyre i 15

16 koordinationsomkostninger, mens en ekstra time koster omkring 4 minutter, når antallet af frivillighedstimer overstiger 200. Tabel 3.0: Antal koordineringstimer, der kræves for udvalgte antal frivillighedstimer Frivillighedstimer Koordineringstime pr. frivillighedstime 30 % 18 % 15 % 12 % 10 % 8 % 8 % 7 % 7 % Koordineringstimer 3 3,5 4,5 6 9,5 16,5 37,5 72,5 142,5 16

17 3 Hvilke opgaver løses af frivillige? Denne undersøgelsesdel indeholder en afdækning af på hvilke områder, de frivillige spiller en rolle, og hvilke opgaver de løser på folkebibliotekerne. Er det bibliotekernes kerneopgaver, eller er det i højere grad nye og supplerende områder, der er tale om? Som det fremgår af figur 4.0 varetager de frivillige hovedsageligt opgaver knyttet til IT-Caféer (37 %) og lektiehjælp (32 %). 20 % af de frivillige løser opgaver knyttet til organisering af arrangementer m.v. Kun 3 % af de frivillige varetager deciderede biblioteksopgaver, mens 3 % bidrager med forskellige former for praktisk hjælp. Kun 2 % af de frivillige selv varetager opgaver knyttet til koordineringen af frivillige. Figur 4.0 Frivillige biblioteksopgaver 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel frivillige, der løser forskellige opgaver 2% 3% 3% 20% 32% 37% 17

18 4 Hvilken værdi mener bibliotekerne, at frivillige tilfører? Denne del af undersøgelsen afdækker bibliotekernes evaluering af deres udbytte af de frivillige. Som det fremgår af figur 5.0 svarer langt de fleste biblioteker enig eller meget enig til, at frivillige styrker lokalsamfundet (80 %). 85 % er enige i, at de frivillige udgør en ekstra ressource for institutionen, mens 93 % opfatter de frivillige som ambassadører for institutionen. Figur 5.0 Frivilliges positive værdi 60,0 % Frivillige styrker lokalsamfundet 55,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % Meget uenig Uenig 17,5 % Hverken eller 25,0 % Enig Meget enig Frivillige bidrager til at udvikle tilbud og services 40,0 % 35,0 % 30,0 % 17,5 % 20,0 % 12,5 % 5,0 % 0,0 % Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Frivillige er ambassører for vores institution 2,5 % 0,0 % Meget uenig 7,5 % Uenig 0,0 % 5,0 % Hverken eller 7,5 % 42,5 % Enig Frivillige udgør ekstra ressource Meget uenig Uenig Hverken eller 22,5 % Enig 50,0 % Meget enig 62,5 % Meget enig 18

19 Lidt færre 65 % af bibliotekerne mener, at de frivillige bidrager til udvikling af nye tilbud og services i institutionen mens 17 % svarer uenig eller meget uenig til, at dette er tilfældet. I forhold til de frivilliges negative værdi svarer kun 10 % enig eller meget enig til, at det er problemfyldt at inddrage frivillige i institutionernes arbejde. 50 % svarer enig eller meget enig til, at de frivillige koster tid og ressourcer. 50 % svarer enten uenig eller hverken enig eller uenig på spørgsmålet om, hvorvidt frivillige koster ressourcer, og oplever dermed ikke arbejdet med frivillige som ressourcekrævende 19

20 Figur 5.1 Problemer og omkostninger Frivillige udgør et problem 40,0 % 30,0 % 32,5 % 25,0 % 32,5 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Meget uenig Uenig Hverken eller 10,0 % Enig 0,0 % Meget enig 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 5,0 % Meget uenig Frivillige koster ressourcer 10,0 % Uenig 35,0 % 35,0 % Hverken eller Enig 15,0 % Meget enig 20

21 5 Frivillighed i fremtiden 5.1 Forventninger til fremtidig brug af frivillige Hos bibliotekscheferne er der en forventning om, at bibliotekerne vil udvikle sig i henimod et højere frivillighedsniveau i fremtiden. Som det fremgår af tabel 6.0, forventer de fleste biblioteker at rekruttere flere frivillige i fremtiden (58 %). 71 % forventer at nye og flere opgaver skal løses af frivillige, mens 58 % ligeledes forventer at bruge flere medarbejdertimer på at organisere og koordinere de frivilliges arbejde. Kun 7 % forventer at ansætte en eller flere medarbejdere, som vil have til opgave at arbejde med de frivillige. Tabel 6.0 Fremtidig brug af frivillige Fremtidig brug af frivillige Nye og flere opgaver skal løses af frivillige 71 % Bruge flere medarbejdertimer på at organisere frivillige Rekruttere flere frivillige 58 % 58 % Ansætte medarbejdere som arbejder med frivillige 7 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Som det fremgår af kan der spores en sammenhæng mellem størrelsen af biblioteket og dets forventninger om fremtidig brug af frivillige. Tendensen er således, at de store biblioteker er dem, der i højeste grad forventer at udvide deres brug af frivillige. Af figur 6.1 fremgår det, at 54 % af de mindre biblioteker forventer at rekruttere flere frivillige i fremtiden, mens 61 % af de større biblioteker forventer dette. 21

22 Figur 6.1 Forventning om fremtidig rekruttering og størrelse Andel der forventer at rekruttere flere frivillige 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 54 % Små biblioteker 61 % Store biblioteker Som det fremgår af figur 6.2 forventer 68 % af de mindre biblioteker at løse nye og flere opgaver med frivillige, mens 74 % af de større biblioteker forventer dette. Figur 6.2 Forventning om løsning af nye opgaver og størrelse Andel der forventer at løse nye og flere opgaver med frivillige 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 68 % Små biblioteker 74 % Store biblioteker Af figur 6.3 fremgår det, at 54 % af de mindre biblioteker forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige, mens 61 % af de større biblioteker forventer dette. 22

23 Figur 6.3 Forventning om brug af medarbejdertimer og størrelse Andel der forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 54 % Små biblioteker 61 % Store biblioteker Af figur 6.4 fremgår det, at 4 % af de mindre biblioteker forventer at ansætte nye medarbejdere, der arbejder med frivillighed, mens 10 % af de større biblioteker forventer dette. Figur 6.4 Forventning om ansættelse af nye medarbejdere der arbejder med frivillighed og størrelse 12 % Andel der forventer at ansætte nye medarbejdere der arbejder med frivillighed 10 % 10 % 8 % 6 % 4 % 4 % 2 % 0 % Små biblioteker Store biblioteker Sammenfattende viser figurerne en tendens til, at de store biblioteker i lidt højere grad forventer at udvikle deres samarbejde med frivillige i fremtiden. 5.2 Mangler og fremtidige behov i forhold til arbejdet med frivillige I undersøgelsen er det endvidere afdækket, hvorvidt bibliotekerne oplever mangler og behov for hjælp og inspiration i forhold til at forbedre arbejdet med de frivillige. 23

24 Som det fremgår af nedenstående figur 6.5 svarer kun 21 % enig eller meget enig til, at bibliotekerne mangler inspiration til at arbejde med de frivillige. Figur 6.5 Inspiration til frivillighedsarbejdet 40 % Vi mangler inspiration til at arbejde med frivillige 38 % 30 % 20 % 18 % 25 % 18 % 10 % 0 % 3 % Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Som det fremgår af tabel 6.6, er det et flertal af bibliotekerne, der ikke oplever, at de mangler redskaber til at udvikle frivillighedspolitik. Således er det kun 20 % af de adspurgte, der savner inspiration til arbejdet. Figur 6.6 Redskaber til udvikling af frivillighedspolitik 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Vi mangler redskaber til udvikling af frivilligpolitik 28 % 28 % Meget uenig Uenig 25 % Hverken eller 15 % Enig 5 % Meget enig 24

25 Figur 6.7 Inspiration til rekruttering og ledelse 40 % 30 % 20 % Vi mangler inspiration til at lede og motivere frivillige 23 % 25 % 30 % 20 % 10 % 0 % Meget uenig Uenig Hverken eller Enig 3 % Meget enig 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vi mangler inspiration til at rekruttere frivillige 23 % Meget uenig 35 % Uenig 28 % Hverken eller 13 % Enig 3 % Meget enig Endelig er bibliotekerne blevet spurgt angående behov for mere videndeling og netværk. Her erklærer 23 % af de adspurgte sig enig eller meget enig i, at de mangler videndeling og netværk. Undersøgelsens resultater inden for dette område indikerer samlet set, at det er et mindretal af bibliotekerne, som oplever mangler, der svækker deres nuværende varetagelse af frivilligindsatsen. Figur 6.8 Videndeling og netværk 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vi mangler videndeling og netværk 15 % Meget uenig 20 % Uenig 43 % Hverken eller 18 % Enig 5 % Meget enig 25

26 5.3 Kompetenceindeks og forventninger til fremtidig brug af frivillige Denne undersøgelsesdel afdækker i hvilken udstrækning bibliotekerne arbejder med specifikke kompetencer hos de frivillige samt hos de faste medarbejdere, der arbejder med de frivillige. For at give kompetence- og kompetenceudvikling et selvstændigt og balanceret fokus, er der udarbejdet et kompetenceindeks ud fra svar på spørgsmålene om, hvorvidt de enkelte biblioteker søger specifikke kompetencer i opslag efter frivillige, hvorvidt de tilbyder uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige, samt hvorvidt de tilbyder kompetenceudvikling til medarbejdere, der arbejder med frivillige. Kompetenceindekset kategoriserer bibliotekernes forventninger til kompetencer hos de frivillige og kan antage en værdi fra 0 til 100, hvor 100 er den højeste score. Et bibliotek, der svarer ja til alle tre spørgsmål, vil således score 100, mens biblioteker, der svarer nej til alle de tre spørgsmål, vil score 0. Således vil de biblioteker der i højere grad lægger vægt på de frivilliges kompetencer have en højere score end de, der i mindre udstrækning gør dette. Som det fremgår af figur 6.9, scorer de mindre biblioteker 64, mens større biblioteker scorer 55. Figur 6.9 Størrelse og kompetencer Størrelse og kompetenceindeks Små biblioteker 55 Store biblioteker Figur 6.9 viser, at de mindre biblioteker tilsyneladende prioriterer kompetencer højere hos såvel de frivillige som hos medarbejderne beskæftiget med frivillige, end de større biblioteker gør. Der er også en sammenhæng mellem bibliotekernes score på kompetenceindekset og deres forventninger til fremtidig brug af frivillige. Biblioteker med en høj score forventer i mindre grad at udvikle deres brug af frivillige i fremtiden. Som det fremgår af figur 6.10 har biblioteker, der ikke forventer at rekruttere flere frivillige i fremtiden, et kompetenceindeks på 90, mens biblioteker, der forventer at rekruttere flere har et kompetenceindeks på

27 Figur 6.10 Forventning til fremtidig rekruttering og kompetencer Fremtidig rekruttering af frivillige og kompetenceindeks Forventer ikke at rekruttere flere frivillige 45 Forventer at rekruttere flere frivillige Som det fremgår af figur 6.11 scorer biblioteker, der ikke forventer at løse flere og nye opgaver med frivillige, 78 på kompetenceindekset, mens biblioteker, der forventer, dette scorer 52. Figur 6.11 Forventning om løsning af nye opgaver og kompetencer Løsning af nye opgaver med frivillige og kompetenceindeks Forventer ikke at løse flere og nye opgaver med frivillige 52 Forventer at løse flere og nye opgaver med frivillige Som det fremgår af figur 6.12 scorer biblioteker, der ikke forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige 69, mens biblioteker der forventer dette scorer

28 Figur 6.12 Forventning om brug af medarbejdertimer og kompetencer Brug af flere medarbejdertimer på organisering og kompetenceindeks Forventer ikke at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige 53 Forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige Figurerne viser, at biblioteker, der har forventninger om at udvikle samarbejdet med frivillige i fremtiden, i mindre grad lægger vægt på kompetencer. Med afsæt i undersøgelsen tegner der sig overordnet et billede af to typer af biblioteker, der lægger vægt på forskellige ting. Den ene type bibliotek har relativt få erfaringer med frivillige og ønsker at udvide og forbedre sit samarbejde med frivillige, og løse flere opgaver med frivillige. Den anden type bibliotek har et relativt veludviklet forhold til frivillighed, har mindre behov for at udvikle sit samarbejde med frivillige, og fokusere på sine eksisterende frivillige og frivilligmedarbejderes kompetencer. Det skal dog understreges, at de fleste biblioteker er hverken/eller og placerer sig et sted midt imellem de to typer. 28

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ERHVERVSANALYSE 2018

ERHVERVSANALYSE 2018 ERHVERVSANALYSE 2018 Analysens resultater bygger på besvarelser af et online-survey udsendt til virksomheder med adresse i Kolding kommune, 465 virksomheder svarede på undersøgelsen, heriblandt 159 medlemmer

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore

Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore virksomheder Den demografiske udvikling i Danmark forventes at betyde, at der frem mod 2040 vil være ca. 350.000 færre i den erhvervsaktive alder end

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed...

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... Den sociale kapital på Herningsholm Erhvervsskole 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen... 3 2 Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... 3 Samarbejdsevne...

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse Notat Kontor/afdeling SEG Dato 3. juli 2018 Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse J nr. 2018-14137 /mra, hlm Resumé Videncenter for energibesparelser

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017.

Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017. SOLRØD KOMMUNE Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017. Indledning og datagrundlag Undersøgelsen af brugertilfredsheden med kronikerrehabiliteringen

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

Strategi Organisation

Strategi Organisation Dansk Softball Forbund 2018-2022 Strategi Organisation 31. oktober 2017 Strategisk Spor 2 - Organisationsudvikling Side 1 Indholdsfortegnelse Om dette dokument... 3 1. Spor 2: Organisationsudvikling...

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 1 2. version Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 3 Spørgeskemaet... 4 Samlet tilfredshed... 5 Sammenligning med landsplan... 5

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage

G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage Reglen om tre arbejdsgiverbetalte ledighedsdage de såkaldte G-dage er en upopulær størrelse blandt selvstændige. Det

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent... 3 Resultater...

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE 13-15 TRIVSEL OG ENSOMHED 16-19

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

1. Formål. 2 Deltagende arkiver

1. Formål. 2 Deltagende arkiver Side 1 1. Formål Giv det videre 2017 er et nationalt erindringsindsamlingsprojekt, der har kørt siden 2017. Evalueringen her giver et overblik over status for deltagelse og indkomne erindringer. Erfaringerne

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2017

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2017 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Fortsat fremgang i malerfagets omsætning (side 2) Der har i første halvår været fremgang i omsætningen hos netto 26 % af virksomhederne, hvilket nøje svarer til

Læs mere

UDDANNELSESKONFERENCE 2018 EVALUERING

UDDANNELSESKONFERENCE 2018 EVALUERING EVALUERING HOVEDRESULTATER CENTRALE INDIKATORER Svarprocent HOVEDRESULTATER OG TENDENSER 63% Svarprocent: 70 respondenter ud af 112 inviterede har besvaret evalueringen, hvilket giver en samlet svarprocent

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

OMKOSTNINGER TIL ENERGISYN

OMKOSTNINGER TIL ENERGISYN JUNI 2018 ENERGISTYRELSEN OMKOSTNINGER TIL ENERGISYN - for virksomheder med et lille energiforbrug i Danmark ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb

Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb INDHOLD Praktikvirksomheders adfærd i forbindelse med merkantile elevers overgang til hovedforløb 1 Resumé 4 2

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde

Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet 20. Maj 2014, Byens Rum SFI rapport 14:09 UDVIKLINGEN I FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2018

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2018 Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2018 Svarprocent Ud af 694 kursister fra 22 forskellige hold, har 337 valgt at deltage i evalueringen. Det giver en svarprocent på 49.

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob Januar 18 Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER...

Læs mere

Analyse. Forskerrekruttering på universiteterne

Analyse. Forskerrekruttering på universiteterne Forskerrekruttering på universiteterne 15-17 1. Indledning Uddannelses- og Forskningsministeriet har siden midten af 199 erne indsamlet statistik om universiteternes videnskabelige personale. Som del af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere