Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker"

Transkript

1 Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

2 Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER HVOR MANGE FRIVILLIGE ER DER? KØN ALDER ADMINISTRATION OG KOORDINERING AF FRIVILLIGE HVORFOR REKRUTTERES FRIVILLIGE? HVORDAN REKRUTTERES FRIVILLIGE? ADMINISTRATION OG FORMALISERING HVOR TIDSKRÆVENDE ER ARBEJDET MED AT KOORDINERE DE FRIVILLIGES INDSATS? HVILKE OPGAVER LØSES AF FRIVILLIGE? HVILKEN VÆRDI MENER BIBLIOTEKERNE, AT FRIVILLIGE TILFØRER? FRIVILLIGHED I FREMTIDEN FORVENTNINGER TIL FREMTIDIG BRUG AF FRIVILLIGE MANGLER OG FREMTIDIGE BEHOV I FORHOLD TIL ARBEJDET MED FRIVILLIGE KOMPETENCEINDEKS OG FORVENTNINGER TIL FREMTIDIG BRUG AF FRIVILLIGE

3 1 Frivillighed på de danske folkebiblioteker Undersøgelsens baggrund og formål Fokus på de frivillige på de danske folkebiblioteker er relativt nyt, og der findes derfor ikke meget viden og data på området. Denne undersøgelse har til formål at afdække bredde, dybde og syn på hvilken værdi frivillige tilfører bibliotekerne og fremtidige forventninger til involvering af frivillige. Undersøgelsen er udført for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og gennemført som elektronisk spørgeskemaundersøgelse i perioden fra den 21. maj til den 5. juni Spørgeskemaet er udsendt til 97 folkebiblioteker, hvoraf 59 har svaret, hvilket svarer til en svarprocent på 61 %. Ikke alle spørgsmål i undersøgelsen er obligatoriske. Der er foretaget en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse for statsanerkendte museer. Denne er endnu ikke offentliggjort. I undersøgelsen er der taget udgangspunkt i en anerkendt definition af frivilligt arbejde: Frivilligt arbejde betyder, at man i organisatorisk sammenhæng udfører et stykke ulønnet arbejde for andre end sig selv og sin familie. (Frivillighedsundersøgelsen Koch-Nielsen et al, 2005). Der er desuden anvendt begrebet frivilligtimer om det antal timer, de frivillige erlægger i en institution. 1.1 Sammenfatning af undersøgelsens resultater I det følgende sammenfattes hovedresultaterne fra undersøgelsen. To ud af tre folkebiblioteker har frivillige tilknyttet Undersøgelsen viser, at 68 % af de adspurgte biblioteker har frivillige tilknyttet. Det samlede antal frivillige på de danske folkebiblioteker kan med afsæt i dette estimeres til personer. Et gennemsnitligt bibliotek har 26,5 frivillige tilknyttet, og en gennemsnitlig frivillig i biblioteksvæsenet arbejder 4 timer og 15 minutter om måneden (hvilket samlet set svarer til 2 % af den samlede arbejdskraft på folkebibliotekerne). Oftest påbegyndes arbejdet med frivillige på baggrund af en opfordring fra de frivillige selv (36 % af bibliotekerne) eller på foranledning af en idé fra en leder 31 %. De øvrige 34 % fordeles ligeligt mellem en foranledning af bibliotekets egne medarbejdere eller på baggrund af en politisk opfordring. Den lille andel fordeles mellem ressourcemangel (12 %) og traditioner for frivillighed (7 %). Og meget i undersøgelsen peger i retningen af, at frivilligheden fungerer bedst for de biblioteker, der selv har taget initiativet og valgt frivillighed til. Administration og formalisering Folkebibliotekerne har i varierende grad formaliseret samarbejdet med de frivillige. Formaliseringen kan komme til udtryk i en frivillighedspolitik, som 35 % af bibliotekerne har formuleret; i en børneattest, som 70 % har indhentet; i en kontrakt, som 33 % har underskrevet; og i en forsikring, som 8 % har tegnet. Undersøgelsen peger i retningen af, at de mindre biblioteker er dem, der arbejder mest formaliseret og systematisk med frivillige. Undersøgelsen viser desuden en tendens til, at der eksisterer en sammenhæng mellem bibliotekets forventninger til fremtidig udvikling af samarbejdet med frivillige og graden af formalisering af samarbejdet med de frivillige. Ifølge undersøgelsen er de biblioteker, med de laveste forventninger til at udvide samarbejdet med frivillige, også dem som har formaliseret frivillighedsarbejdet mest. Der er stordriftsfordele i koordinering og administration forbundet med at øge arbejdet med frivillige 3

4 Undersøgelsen viser en sammenhæng mellem antallet af frivillighedstimer (en times arbejde udført af frivillig arbejdskraft) og bibliotekets koordineringstid pr. frivillighedstime. Bibliotekets anvendte tid til koordinering falder fra 30 % ved 0-1 timer til 8 % ved 200 timer, og derefter forbliver administrationstiden på 7-8 %. Det peger i retningen af at de stordriftsfordele, der synes at være forbundet med stigende antal frivillighedstimer nærmest kulminerer ved de 200 timer. I praksis betyder det, at en frivillighedstime kun koster 4 minutters koordineringstid på biblioteker, hvor det samlede antal frivillighedstimer overstiger 200. Forventning om mere frivillighed i fremtiden 58 % af de adspurgte biblioteker forventer at rekruttere flere frivillige i fremtiden, og 71 % forventer at løse nye og flere opgaver med frivillige. 58 % forventer at bruge flere medarbejdertimer på organiseringen af frivillige, mens kun 7 % forventer at ansætte flere medarbejdere til dette. Store biblioteker forventer i højere grad end de mindre at udvide samarbejdet med frivillige i fremtiden. Undersøgelsen viser, at de mindre biblioteker ofte allerede har mere erfaring og formaliseret samarbejde med frivillige. I undersøgelsen ses desuden en tendens til at biblioteker, der forventer at udvikle samarbejdet med frivillige i fremtiden, lægger relativt lav vægt på kompetencer, mens biblioteker, der ikke forventer at udvikle dette samarbejde, lægger relativt høj vægt på kompetencer. Der tegner sig et billede af, at biblioteker med en relativt svag tilknytning til frivillige har behov for at udvide og udvikle samarbejdet med frivillige, blandt andet ved at rekruttere flere frivillige og bruge flere medarbejdertimer på organisering af disse. Omvendt kan biblioteker med en relativt stærk tilknytning til frivillige udvikle kompetencer iblandt deres eksisterende frivillige. 1.2 Hvor mange frivillige er der? Som det fremgår af tabel 2.0, viser undersøgelsen, at 68 % af de adspurgte biblioteker har frivillige tilknyttet. Gennemsnitligt er der 26,5 frivillige tilknyttet pr. bibliotek. Det samlede antal frivillige på de danske biblioteker kan med afsæt i dette estimeres til personer fordelt over 97 biblioteker. 50 % af bibliotekerne har mellem 1-15 frivillige tilknyttet. 41 % har mellem frivillige tilknyttet. Mens de resterende 9 % har mere end 65 frivillige tilknyttet. Gennemsnittet på 26,5 frivillige pr. bibliotek dækker således over relativt store forskelle i antallet af frivillige, der er tilknyttet de enkelte biblioteker i Danmark. Tabel 2.0 Antallet af frivillige på de danske biblioteker Andel af biblioteker med frivillige tilknyttet Frivillige pr. bibliotek (gns.) Antal frivillige Samlet Gns. antal frivillighedstimer pr. bibliotek Samlet antal frivillighedstimer 68 % af bibliotekerne har frivillige tilknyttet Der er gennemsnitligt 26,5 frivillig pr. bibliotek Antallet af frivillige udgør samlet 2571 fordelt på 97 hovedbiblioteker (pr. måned) De frivillige bidrager gennemsnitligt med 112,5 frivillighedstimer pr. bibliotek om måneden. (pr. måned) Samlet leverer de frivillige timer om måneden svarende til 80,5 årsværk. 4

5 De frivillige bidrager gennemsnitligt med 112,5 frivillighedstimer om måneden, svarende til 4,25 frivillighedstime pr. frivillig om måneden. Samlet leverer de frivillige på landets 97 biblioteker timer om måneden, svarende til 80,5 årsværk eller 2 % af bibliotekernes samlede arbejdskraft. Andel frivillige af samlet årsværk 2 % 98 % Frivillige Fastansatte på hel-/deltid 1.3 Køn Som det fremgår af figur 2.0, er der en overvægt af kvinder blandt de frivillige: 57 % er kvinder mens 43 % er mænd. Figur 2.0 Frivilliges kønsfordeling 60 % 50 % 40 % De frivilliges kønsfordeling 57 % 43 % 30 % 20 % 10 % 0 % Mænd Kvinder 1.4 Alder Hele 73 % af de frivillige er over 55 år. Herudover er 13 % frivillige mellem år og 14 % er mellem år. Tabel 2.1 Frivillige aldersfordeling 5

6 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % De frivilliges aldersfordeling 73 % 14 % 13 % år år Over 55 år 6

7 2 Administration og koordinering af frivillige Denne del af undersøgelsen afdækker initiativet til at tilknytte frivillige. Dernæst er bibliotekschefernes vurdering af udbytte og arbejdet med frivillige belyst. Tilsvarende belyses arbejdet med rekruttering samt i hvilken grad samarbejdet er formaliseret i politikker, kontrakter, forsikringer mm. Endelig er sammenhængen mellem frivillighedstimer (en times arbejde udført af frivillig arbejdskraft) og bibliotekets koordineringstid pr. frivillighedstime afdækket. 2.1 Hvorfor rekrutteres frivillige? Af figur 3.0, fremgår det, at 36 % af de adspurgte biblioteker har frivillige tilknyttet baseret på de frivilliges egne opfordringer. 31 % angiver, at beslutningen om at inddrage frivillige har forankring i et ledelsesinitiativ. 17 % angiver, at beslutningen om at arbejde med frivillige er sket på foranledning af bibliotekets egne medarbejdere, mens 17 % af de adspurgte ligeledes angiver, at det er sket på baggrund af en politisk opfordring. 12 % ad de adspurgte peger på at årsagen til at tilknytte frivillige er ressourcemangel, mens 7 % angiver, at frivillige inddrages, fordi det er en tradition. Figur 3.0 Hvorfor tilknytte frivillige Hvorfor fik I frivillige tilknyttet? Frivilliges egen opfordring 36 % Lederidé 31 % Medarbejderidé Politisk opfordring 17 % 17 % Ressourcemangel 12 % Tradition 7 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Undersøgelsen viser, at anledningen til at arbejde med frivillige har en betydning for, hvorvidt bibliotekerne finder frivillighed udbytterigt og tilfredsstillende. I analysen deles anledningerne til frivillighed op i henholdsvis interne og eksterne anledninger. Blandt interne anledninger henføres lederidéer, medarbejderidéer og tradition. Til eksterne anledninger henføres opfordring fra frivillige, politiske opfordringer samt ressourcemangel. Herefter inddeles bibliotekerne i tre grupper, afhængig af, om de angiver overvejende eksterne anledninger, overvejende interne anledninger, eller lige meget eksterne og interne anledninger. Af figur fremgår det hvorledes anledningen til at arbejde med frivillighed påvirker oplevelsen af at arbejde med frivillige. 7

8 Som det fremgår af figur 3.1 er tendensen, at biblioteker der i højere grad selv har taget initiativet til frivillighed, er mere tilfredse med de frivilliges bidrag til udvikling end biblioteker der i mindre grad har gjort dette. Figur 3.1 Anledning og enighed i at frivillige bidrager til udvikling af tilbud og services 5 Gennemsnitlig enighed i at frivillige bidrager til udvikling af tilbud og services 4 3,56 3,60 3, Overvejende ekstern anledning Lige meget ekstern og intern anledning Overvejende intern anledning Som det fremgår af figur 3.2 er der en tendens til, at biblioteker med overvejende intern anledning til frivillighed i højere grad ser de frivillige som ambassadører for institutionen. 8

9 Figur 3.2 Anledning og enighed i at frivillige er ambassadører for institutionen. Gennemsnitlig enighed i at frivillige er ambassadører i institutionen 5 4,33 4,20 4, Overvejende ekstern anledning Lige meget ekstern og intern anledning Overvejende intern anledning Som det fremgår af figur 3.3 er tendensen, at biblioteker, som selv har taget initiativet til at arbejde med frivillighed, i lidt mindre grad mener at frivillige koster tid og ressourcer end de biblioteker, der ikke selv har taget initiativ. Figur 3.3 Anledning og enighed i at frivillige koster tid og ressourcer 5 Gennemsnitlig enighed i at frivillige koster tid og ressourcer 4 3 3,44 3,30 3, Overvejende ekstern anledning Lige meget ekstern og intern anledning Overvejende intern anledning 9

10 Som det fremgår af figur 3.4 er tendensen, at biblioteker der i højere grad selv har taget initiativet til frivillighed, i lavere grad finder det problemfyldt med frivillige i institutionen end de biblioteker, der ikke har selv har taget initiativet. Figur 3.4 Anledning og enighed i, at det er problemfyldt med frivillige i institutionen 5 Gennemsnitlig enighed i at det er problemfyldt med frivillige i institutionen 4 3 2,61 2 2,10 1,67 1 Overvejende ekstern anledning Lige meget ekstern og intern anledning Overvejende intern anledning Figur antyder en tendens til, at bibliotekerne i højere grad ser fordele i at frivillige bliver en del af organisationen, når dette opstår på baggrund af en intern fremfor ekstern anledning. Med andre ord er de biblioteker, for hvem frivillighed fungerer bedst, de biblioteker der selv har valgt frivillighed til. 10

11 2.2 Hvordan rekrutteres frivillige? Som det fremgår af figur 3.5, rekrutteres størstedelen (53 %) af de frivillige via mund til mund -metoden dvs. gennem netværk, kontakter og bekendtskaber. Knap en tredjedel (24 %) rekrutteres gennem bibliotekernes egen hjemmeside, mens 15 % rekrutteres ved hjælp af fysiske opslag. 9 % af bibliotekerne rekrutterer frivillige ved hjælp af Facebook og andre sociale medier, mens kun 5 % rekrutterer frivillige ved hjælp af annoncer på frivillignet.dk. Figur 3.5 Rekruttering af frivillige Hvordan rekrutteres de frivillige? Mund til mund Egen hjemmeside Fysiske opslag (internt/eksternt) Facebook og sociale medier Annonce på frivillignet 5 % 9 % 15 % 24 % 53 % 2.3 Administration og formalisering Arbejdet med de frivillige medfører oftest en række administrations- og formaliseringsopgaver. Det er ofte nødvendigt at have udformet en frivillighedspolitik, tegne forsikringer, udforme kontrakter og indhente børneattester, hvis arbejdet inkluderer samvær med børn og unge. Som det fremgår af figur 3.6, har 35 % af de adspurgte biblioteker udformet en frivillighedspolitik, der rammesætter arbejdet med de frivillige. Figur 3.6 Andel med frivillighedspolitik 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Har udformet frivillighedspolitik 35,0 % Ja 65,0 % Nej Som det fremgår af figur 3.7, har 69,4 % indhentet børneattester, 32,5 % har underskrevet kontrakter med de frivillige, mens kun 8,3 % af bibliotekerne har forsikret deres frivillige. 11

12 Figur 3.7 Kontrakter, Børneattest og forsikringer 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 100,0 % Har indhentet børneattest 69,4 % 30,6 % ja nej Har underskrevet kontrakter 67,5 % 32,5 % Ja Nej Har tegnet forsikringer 91,7 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 8,3 % ja nej I denne undersøgelse er der udarbejdet et formaliseringsindeks baseret på de spørgsmål i undersøgelsen, der omhandler former for formalisering. Dette gør det muligt at sammenligne formaliseringsgraden. På formaliseringsindekset kategoriseres bibliotekernes grad af formalisering og kan antage en værdi fra 0 til 100, hvor 100 er den højeste score. Et bibliotek med både frivillighedspolitik, kontrakter, forsikringer og krav om børneattest vil således score 100 på indekset, mens et bibliotek uden nogen af disse tiltag vil score 0. Som det fremgår af figur 3.8 scorer de mindre biblioteker 77. De har dermed en højere grad af formalisering i samarbejdet med frivillige end de største biblioteker, som scorer

13 Figur 3.8 Størrelse og formalisering 100 Størrelse og formaliseringssindeks Små biblioteker 58 Store biblioteker Dataene viser, at de mindre bibliotekers højere score beror på, at de både formulerer flere frivillighedspolitikker, tegner flere kontrakter, kræver flere børneattester, og tegner flere forsikringer med de frivillige end store biblioteker. Figur 3.9 Forventning om fremtidig rekruttering og formalisering Fremtidig rekruttering af frivillige og formaliseringssindeks Forventer ikke at rekruttere flere frivillige 57 Forventer at rekruttere flere frivillige Som det fremgår af figur 3.9 scorer de biblioteker, der ikke forventer at rekruttere flere frivillige i fremtiden 83, mens biblioteker, der forventer at rekruttere flere frivillige, har et formaliseringsindeks på

14 Figur 3.10 Forventning om løsning af nye opgaver og formalisering Løsning af nye opgaver med frivillige og formaliseringssindeks Forventer ikke at løse flere og nye opgaver med frivillige 61 Forventer at løse flere og nye opgaver med frivillige Som det fremgår af figur 3.10 scorer biblioteker, der ikke forventer at løse flere og nye opgaver med frivillige, 73, mens biblioteker, der forventer dette, scorer 61. Tendensen er, at biblioteker, der ikke forventer at løse flere og nye opgaver med frivillige, har den højeste formaliseringsgrad. Det kan forklares ud fra, at de biblioteker, der ikke forventer at løse flere og nye opgaver med frivillige, er dem, der har en mere etableret frivillighedskultur, og dermed mere formalisering. Og omvendt; at de biblioteker der forventer at løse nye opgaver med frivillige er dem, der stadig er i gang med at udvikle deres forhold til frivillige, og samtidig er mindre formaliserede på nuværende tidspunkt. Som det fremgår af figur 3.11 scorer biblioteker, der ikke forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige 75, mens biblioteker, der forventer dette, scorer 59. Figur 3.11 Forventning om brug af medarbejdertimer og formalisering Brug af flere medarbejdertimer på organisering og formaliseringssindeks Forventer ikke at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige 59 Forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige 14

15 Figur 3.11 viser, at biblioteker med en udviklet og formaliseret frivillighedskultur forventer ikke at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige, mens biblioteker med en lavere grad af formalisering, og mindre etableret frivillighedskultur, forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering. Figurerne tegner altså et billede af, at biblioteker, der forventer en fremtidig udvikling i deres forhold til frivillige har en lavere formaliseringsgrad end de, der ikke forventer en udvikling. Dette stemmer overens med at biblioteker, der forventer at udvide deres samarbejde med frivillige, ikke er så langt fremme i processen med frivillighed som de biblioteker, der ikke forventer at udvide dette samarbejde. 2.4 Hvor tidskrævende er arbejdet med at koordinere de frivilliges indsats? Som fremhævet i ovenstående afsnit forudsætter samarbejdet med frivillige et vist ressourceforbrug af den pågældende organisation og faste bemanding. Nedenfor afdækkes hvor mange professionelle arbejdstimer, de adspurgte bruger til at koordinere den frivillige indsats. Denne undersøgelse belyser sammenhængen mellem antallet af frivillighedstimer og koordinationstime pr. frivillighedstime. Resultaterne viser, at der i starten til hver af de første frivillighedstimer knytter sig et væsentligt tidsforbrug til koordinering, men at det marginale tidsforbrug til koordinering herefter falder markant, så de senere ekstra frivillighedstimer kræver et forholdsvis mindre koordineringsarbejde. Sammenhængen er vist nedenfor i figur Figur 3.12 sammenhængen mellem frivillighedstimer og koordinationstime pr. frivillighedstime 35% Sammenhæng mellem antal frivillighedstimer og koordineringstime pr. frivillighedstime (%) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Af figuren fremgår det, at koordineringstiden pr. frivillighedstime falder drastisk fra 30 % til 8 % mellem 1 og 200 timer. Herefter forbliver koordineringstiden pr. frivillighedstime på mellem 7-8 % pr. frivillighedstime, svarende til omkring 4 minutter pr. ekstra frivillighedstime Undersøgelsen viser en tendens til, at de første frivillighedstimer er relativt dyre i 15

16 koordinationsomkostninger, mens en ekstra time koster omkring 4 minutter, når antallet af frivillighedstimer overstiger 200. Tabel 3.0: Antal koordineringstimer, der kræves for udvalgte antal frivillighedstimer Frivillighedstimer Koordineringstime pr. frivillighedstime 30 % 18 % 15 % 12 % 10 % 8 % 8 % 7 % 7 % Koordineringstimer 3 3,5 4,5 6 9,5 16,5 37,5 72,5 142,5 16

17 3 Hvilke opgaver løses af frivillige? Denne undersøgelsesdel indeholder en afdækning af på hvilke områder, de frivillige spiller en rolle, og hvilke opgaver de løser på folkebibliotekerne. Er det bibliotekernes kerneopgaver, eller er det i højere grad nye og supplerende områder, der er tale om? Som det fremgår af figur 4.0 varetager de frivillige hovedsageligt opgaver knyttet til IT-Caféer (37 %) og lektiehjælp (32 %). 20 % af de frivillige løser opgaver knyttet til organisering af arrangementer m.v. Kun 3 % af de frivillige varetager deciderede biblioteksopgaver, mens 3 % bidrager med forskellige former for praktisk hjælp. Kun 2 % af de frivillige selv varetager opgaver knyttet til koordineringen af frivillige. Figur 4.0 Frivillige biblioteksopgaver 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel frivillige, der løser forskellige opgaver 2% 3% 3% 20% 32% 37% 17

18 4 Hvilken værdi mener bibliotekerne, at frivillige tilfører? Denne del af undersøgelsen afdækker bibliotekernes evaluering af deres udbytte af de frivillige. Som det fremgår af figur 5.0 svarer langt de fleste biblioteker enig eller meget enig til, at frivillige styrker lokalsamfundet (80 %). 85 % er enige i, at de frivillige udgør en ekstra ressource for institutionen, mens 93 % opfatter de frivillige som ambassadører for institutionen. Figur 5.0 Frivilliges positive værdi 60,0 % Frivillige styrker lokalsamfundet 55,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % Meget uenig Uenig 17,5 % Hverken eller 25,0 % Enig Meget enig Frivillige bidrager til at udvikle tilbud og services 40,0 % 35,0 % 30,0 % 17,5 % 20,0 % 12,5 % 5,0 % 0,0 % Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Frivillige er ambassører for vores institution 2,5 % 0,0 % Meget uenig 7,5 % Uenig 0,0 % 5,0 % Hverken eller 7,5 % 42,5 % Enig Frivillige udgør ekstra ressource Meget uenig Uenig Hverken eller 22,5 % Enig 50,0 % Meget enig 62,5 % Meget enig 18

19 Lidt færre 65 % af bibliotekerne mener, at de frivillige bidrager til udvikling af nye tilbud og services i institutionen mens 17 % svarer uenig eller meget uenig til, at dette er tilfældet. I forhold til de frivilliges negative værdi svarer kun 10 % enig eller meget enig til, at det er problemfyldt at inddrage frivillige i institutionernes arbejde. 50 % svarer enig eller meget enig til, at de frivillige koster tid og ressourcer. 50 % svarer enten uenig eller hverken enig eller uenig på spørgsmålet om, hvorvidt frivillige koster ressourcer, og oplever dermed ikke arbejdet med frivillige som ressourcekrævende 19

20 Figur 5.1 Problemer og omkostninger Frivillige udgør et problem 40,0 % 30,0 % 32,5 % 25,0 % 32,5 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Meget uenig Uenig Hverken eller 10,0 % Enig 0,0 % Meget enig 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 5,0 % Meget uenig Frivillige koster ressourcer 10,0 % Uenig 35,0 % 35,0 % Hverken eller Enig 15,0 % Meget enig 20

21 5 Frivillighed i fremtiden 5.1 Forventninger til fremtidig brug af frivillige Hos bibliotekscheferne er der en forventning om, at bibliotekerne vil udvikle sig i henimod et højere frivillighedsniveau i fremtiden. Som det fremgår af tabel 6.0, forventer de fleste biblioteker at rekruttere flere frivillige i fremtiden (58 %). 71 % forventer at nye og flere opgaver skal løses af frivillige, mens 58 % ligeledes forventer at bruge flere medarbejdertimer på at organisere og koordinere de frivilliges arbejde. Kun 7 % forventer at ansætte en eller flere medarbejdere, som vil have til opgave at arbejde med de frivillige. Tabel 6.0 Fremtidig brug af frivillige Fremtidig brug af frivillige Nye og flere opgaver skal løses af frivillige 71 % Bruge flere medarbejdertimer på at organisere frivillige Rekruttere flere frivillige 58 % 58 % Ansætte medarbejdere som arbejder med frivillige 7 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Som det fremgår af kan der spores en sammenhæng mellem størrelsen af biblioteket og dets forventninger om fremtidig brug af frivillige. Tendensen er således, at de store biblioteker er dem, der i højeste grad forventer at udvide deres brug af frivillige. Af figur 6.1 fremgår det, at 54 % af de mindre biblioteker forventer at rekruttere flere frivillige i fremtiden, mens 61 % af de større biblioteker forventer dette. 21

22 Figur 6.1 Forventning om fremtidig rekruttering og størrelse Andel der forventer at rekruttere flere frivillige 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 54 % Små biblioteker 61 % Store biblioteker Som det fremgår af figur 6.2 forventer 68 % af de mindre biblioteker at løse nye og flere opgaver med frivillige, mens 74 % af de større biblioteker forventer dette. Figur 6.2 Forventning om løsning af nye opgaver og størrelse Andel der forventer at løse nye og flere opgaver med frivillige 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 68 % Små biblioteker 74 % Store biblioteker Af figur 6.3 fremgår det, at 54 % af de mindre biblioteker forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige, mens 61 % af de større biblioteker forventer dette. 22

23 Figur 6.3 Forventning om brug af medarbejdertimer og størrelse Andel der forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 54 % Små biblioteker 61 % Store biblioteker Af figur 6.4 fremgår det, at 4 % af de mindre biblioteker forventer at ansætte nye medarbejdere, der arbejder med frivillighed, mens 10 % af de større biblioteker forventer dette. Figur 6.4 Forventning om ansættelse af nye medarbejdere der arbejder med frivillighed og størrelse 12 % Andel der forventer at ansætte nye medarbejdere der arbejder med frivillighed 10 % 10 % 8 % 6 % 4 % 4 % 2 % 0 % Små biblioteker Store biblioteker Sammenfattende viser figurerne en tendens til, at de store biblioteker i lidt højere grad forventer at udvikle deres samarbejde med frivillige i fremtiden. 5.2 Mangler og fremtidige behov i forhold til arbejdet med frivillige I undersøgelsen er det endvidere afdækket, hvorvidt bibliotekerne oplever mangler og behov for hjælp og inspiration i forhold til at forbedre arbejdet med de frivillige. 23

24 Som det fremgår af nedenstående figur 6.5 svarer kun 21 % enig eller meget enig til, at bibliotekerne mangler inspiration til at arbejde med de frivillige. Figur 6.5 Inspiration til frivillighedsarbejdet 40 % Vi mangler inspiration til at arbejde med frivillige 38 % 30 % 20 % 18 % 25 % 18 % 10 % 0 % 3 % Meget uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Som det fremgår af tabel 6.6, er det et flertal af bibliotekerne, der ikke oplever, at de mangler redskaber til at udvikle frivillighedspolitik. Således er det kun 20 % af de adspurgte, der savner inspiration til arbejdet. Figur 6.6 Redskaber til udvikling af frivillighedspolitik 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Vi mangler redskaber til udvikling af frivilligpolitik 28 % 28 % Meget uenig Uenig 25 % Hverken eller 15 % Enig 5 % Meget enig 24

25 Figur 6.7 Inspiration til rekruttering og ledelse 40 % 30 % 20 % Vi mangler inspiration til at lede og motivere frivillige 23 % 25 % 30 % 20 % 10 % 0 % Meget uenig Uenig Hverken eller Enig 3 % Meget enig 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vi mangler inspiration til at rekruttere frivillige 23 % Meget uenig 35 % Uenig 28 % Hverken eller 13 % Enig 3 % Meget enig Endelig er bibliotekerne blevet spurgt angående behov for mere videndeling og netværk. Her erklærer 23 % af de adspurgte sig enig eller meget enig i, at de mangler videndeling og netværk. Undersøgelsens resultater inden for dette område indikerer samlet set, at det er et mindretal af bibliotekerne, som oplever mangler, der svækker deres nuværende varetagelse af frivilligindsatsen. Figur 6.8 Videndeling og netværk 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vi mangler videndeling og netværk 15 % Meget uenig 20 % Uenig 43 % Hverken eller 18 % Enig 5 % Meget enig 25

26 5.3 Kompetenceindeks og forventninger til fremtidig brug af frivillige Denne undersøgelsesdel afdækker i hvilken udstrækning bibliotekerne arbejder med specifikke kompetencer hos de frivillige samt hos de faste medarbejdere, der arbejder med de frivillige. For at give kompetence- og kompetenceudvikling et selvstændigt og balanceret fokus, er der udarbejdet et kompetenceindeks ud fra svar på spørgsmålene om, hvorvidt de enkelte biblioteker søger specifikke kompetencer i opslag efter frivillige, hvorvidt de tilbyder uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige, samt hvorvidt de tilbyder kompetenceudvikling til medarbejdere, der arbejder med frivillige. Kompetenceindekset kategoriserer bibliotekernes forventninger til kompetencer hos de frivillige og kan antage en værdi fra 0 til 100, hvor 100 er den højeste score. Et bibliotek, der svarer ja til alle tre spørgsmål, vil således score 100, mens biblioteker, der svarer nej til alle de tre spørgsmål, vil score 0. Således vil de biblioteker der i højere grad lægger vægt på de frivilliges kompetencer have en højere score end de, der i mindre udstrækning gør dette. Som det fremgår af figur 6.9, scorer de mindre biblioteker 64, mens større biblioteker scorer 55. Figur 6.9 Størrelse og kompetencer Størrelse og kompetenceindeks Små biblioteker 55 Store biblioteker Figur 6.9 viser, at de mindre biblioteker tilsyneladende prioriterer kompetencer højere hos såvel de frivillige som hos medarbejderne beskæftiget med frivillige, end de større biblioteker gør. Der er også en sammenhæng mellem bibliotekernes score på kompetenceindekset og deres forventninger til fremtidig brug af frivillige. Biblioteker med en høj score forventer i mindre grad at udvikle deres brug af frivillige i fremtiden. Som det fremgår af figur 6.10 har biblioteker, der ikke forventer at rekruttere flere frivillige i fremtiden, et kompetenceindeks på 90, mens biblioteker, der forventer at rekruttere flere har et kompetenceindeks på

27 Figur 6.10 Forventning til fremtidig rekruttering og kompetencer Fremtidig rekruttering af frivillige og kompetenceindeks Forventer ikke at rekruttere flere frivillige 45 Forventer at rekruttere flere frivillige Som det fremgår af figur 6.11 scorer biblioteker, der ikke forventer at løse flere og nye opgaver med frivillige, 78 på kompetenceindekset, mens biblioteker, der forventer, dette scorer 52. Figur 6.11 Forventning om løsning af nye opgaver og kompetencer Løsning af nye opgaver med frivillige og kompetenceindeks Forventer ikke at løse flere og nye opgaver med frivillige 52 Forventer at løse flere og nye opgaver med frivillige Som det fremgår af figur 6.12 scorer biblioteker, der ikke forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige 69, mens biblioteker der forventer dette scorer

28 Figur 6.12 Forventning om brug af medarbejdertimer og kompetencer Brug af flere medarbejdertimer på organisering og kompetenceindeks Forventer ikke at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige 53 Forventer at bruge flere medarbejdertimer på organisering af frivillige Figurerne viser, at biblioteker, der har forventninger om at udvikle samarbejdet med frivillige i fremtiden, i mindre grad lægger vægt på kompetencer. Med afsæt i undersøgelsen tegner der sig overordnet et billede af to typer af biblioteker, der lægger vægt på forskellige ting. Den ene type bibliotek har relativt få erfaringer med frivillige og ønsker at udvide og forbedre sit samarbejde med frivillige, og løse flere opgaver med frivillige. Den anden type bibliotek har et relativt veludviklet forhold til frivillighed, har mindre behov for at udvikle sit samarbejde med frivillige, og fokusere på sine eksisterende frivillige og frivilligmedarbejderes kompetencer. Det skal dog understreges, at de fleste biblioteker er hverken/eller og placerer sig et sted midt imellem de to typer. 28

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Lovgrundlag om den åbne skole

Lovgrundlag om den åbne skole Lovgrundlag om den åbne skole 3, stk. 4: Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur- og folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler,

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere