Financial Services. Ajour Finans. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Financial Services. Ajour Finans. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Januar 2009"

Transkript

1 Financial Services Ajour Finans Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter Januar 2009

2 Indhold 3 Leder 4 Finanskrise/tillidskrise 8 Bankseminar Incitamentsprogrammer i pengeinstitutter 13 Nyheder vedrørende årsrapporten Nye principper for likviditetsstyring 19 Momsen skaber likviditet i den finansielle sektor 22 Skat ved fusioner eller opkøb af pengeinstitutter 24 Omklassificering af finansielle aktiver 27 Basel II-regelsættet og kurser fra PwC Academy Redaktion: Michael Laursen, ansvarshavende, Sussi Kristine Andersen, kommunikationsansvarlig, H.C. Krogh. Layout: PwC M&C. Tryk: Kailow Graphic. Oplag: ISSN: Har du spørgsmål, kommentarer eller idéer til Ajour Finans, kan du kontakte Michael Laursen på eller tlf Kopiering eller citering må kun ske efter tilladelse fra redaktionen PricewaterhouseCoopers. M&C Ajour Finans Januar 2009

3 Leder Finanskrisen har for alvor bidt sig fast og er nu begyndt at få afsmittende konsekvenser for det danske samfund, hvor den tidligere var begrænset til den finansielle sektor og ejendomsbranchen. Det er på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at forudse krisens varighed og dermed hvornår vi igen kan forvente reel fremgang i bruttonationalproduktet, stigende erhvervs- og boliginvesteringer, stigende privatforbrug og stigende aktiekurser. Det er vores vurdering, at krisen bl.a. har medført manglende tillid til og i den finansielle sektor. Bl.a. har investorerne ikke tillid til pengeinstitutterne, hvilket har været medvirkende til, at aktiekurserne er faldet til meget lave niveauer; erhvervslivet har ikke tillid til at kunne fastholde de nødvendige kreditfaciliteter og skærer i investeringsplaner og ordrer; forbrugertilliden er i bund, så husholdningerne skærer i forbruget. Den kraftige opbremsning betyder sandsynligvis også, at det vil tage længere tid for det danske erhvervsliv og samfund at komme op på fuldt blus igen i forhold til en roligere udvikling. Vi imødeser i skrivende stund med spænding den bebudede Bankpakke II, der forhåbentlig vil løse de danske pengeinstitutters funding-/kapitalproblem, således at der kan skabes stabilitet i pengeinstitutsektoren. Dermed vil der igen være grundlag for, at pengeinstitutterne kan spille en aktiv rolle med finansiering af sunde erhvervsmæssige og private investeringer. Du kan i denne udgave af Ajour Finans læse meget mere om vores vurdering af finanskrisen, herunder de værktøjer såvel fra lovgivers side som internt i pengeinstitutterne, der efter vores opfattelse kan bringes i anvendelse for at genskabe tilliden til den finansielle sektor. Dette var også i fokus på vores Bankseminar, som løb af stablen den 26. november 2008 og havde deltagelse af ca. 200 personer. Det er med stor glæde, at vi noterer os den store deltagelse og ikke mindst den aktive debat bl.a. med foredragsholderne fra Finanstilsynet. Jeg håber, du finder artikler af relevans for dig og dit institut i nærværende udgave af Ajour Finans, og at du som læser fortsat vil benytte muligheden for at give dine synspunkter til kende ved at kontakte mig eller de enkelte bidragsydere til bladets artikler. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os med generelle spørgsmål. PricewaterhouseCoopers, januar 2009 Michael Laursen, ansvarshavende redaktør Ajour Finans Januar

4 Finanskrise/tillidskrise Af Michael Laursen, og H.C. Krogh, Finanskrisen har udviklet sig til en tillidskrise, hvor forbruger, erhvervsliv og investorer mister tilliden til bl.a. den finansielle sektor. Der er mange analytikere, der peger på, at krisen er værre end den burde være baseret på den nationaløkonomiske situation. Det skyldes, at der formentlig er meget psykologi i den nuværende krise, hvorfor det er afgørende at få genskabt tilliden. I det følgende vil vi omtale nogle af de forhold, der efter vores opfattelse kan medvirke til at styrke tilliden såvel fra lovgivere som fra pengeinstitutternes side. Vi indledte vores indlæg i Ajour Finans oktober 2008 med at spørge, om den netop vedtagne lov om finansiel stabilitet (Bankpakke I) var vendepunktet. Svaret var på den ene side, at Bankpakke I nok løste pengeinstitutternes kortsigtede likviditetsproblemer ved at forhindre indskyderflugt og få gang i interbankmarkedet. På den anden side står det også klart, at bankpakken ikke genskabte de udenlandske investorer/långiveres tillid til de danske pengeinstitutter, hvilket bl.a. har medført, at markedet for ansvarlig kapital er gået helt i stå. Endelig er en toårig tidshorisont nok for kort til at få en langsigtet funding på plads. Dermed er den danske pengeinstitutsektors behov for langsigtet likviditet/funding ikke løst, hvilket bl.a. har medført en ganske drastisk balancetilpasning i visse pengeinstitutter med deraf følgende opsigelse af udlån. Finanskrisen har på nuværende tidspunkt bredt sig til både de danske erhvervsvirksomheder og forbrugerne. Der er mange historier om opsagte udlån til de danske erhvervsvirksomheder, hvilket kan tolkes derhen, at de pengeinstitutter, der er usikre på deres fundingsituation, i højere grad end tidligere opsiger lån. Modsat kan det argumenteres, at konjunkturerne er dårligere, og derfor opsiges udlån som følge af dårlig kreditkvalitet. Det er dog klart, at finanskrisen reelt er en tillidskrise. Blandt andet har investorerne ikke tillid til pengeinstitutterne, hvilket har været medvirkende til, at aktiekurserne er faldet til meget lave niveauer; erhvervslivet har ikke tillid til at kunne fastholde de nødvendige kreditfaciliteter og skærer i investeringsplaner og ordrer; forbrugertilliden er i bund, så husholdningerne skærer i forbruget. Lovgivningsmæssige tiltag mv. Der er iværksat en række lovgivningsmæssige tiltag for at mindske krisens konsekvenser for både erhvervslivet og private. Blandt andet har Finanstilsynet i medfør af lov om finansiel stabilitet udsendt høringsudkast til bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter, der er omfattet af garantiordningen må påtage sig. Udkastet opstiller rammer for vækst i udlån, vækst i risikovægtede poster, vækst i store engagementer, størrelsen af renterisiko og aktierisiko. Pengeinstitutterne skal kvartalsvist (gruppe 4-institutter halvårligt) opgøre og indberette de nævnte vækstrater mv. til Finanstilsynet. Såfremt et pengeinstitut overskrider en eller flere af rammerne, skal ledelsen forklare, hvorfor overskridelsen ikke er et misbrug af statsgarantiordningen. Helt umiddelbart kan man frygte, at vækstbegrænsningen ikke løser problemerne for bankernes kunder, da lån formentlig fortsat vil blive opsagt for at bankerne kan få sundere lån på bøgerne. Man kan også overveje, hvorfor pengeinstitutter, der ikke er eller har været afhængig af funding fra bankmarkedet, skal omfattes af vækstbegrænsningen. Et andet tiltag er, at Nationalbanken har øget mulighederne for lån til pengeinstitutterne dels ved at udvide de aktiver, der kan stilles til sikkerhed til også at omfatte unoterede værdipapirer, 4 Ajour Finans Januar 2009

5 dels ved at indføre muligheden for belåning på baggrund af overskydende solvens. Lån mod overskydende solvens sker uden fysisk sikkerhed for Nationalbanken. Belåningsgrundlaget er forskellen på den faktiske solvens og solvensbehovet med tillæg af 1 procentpoint. For at opnå lånefaciliteten er der krav om udarbejdelse af likviditetsbudget, ledelseserklæring og revisorerklæring omkring solvensen/solvensbehovet og likviditetsbudgettet. Man kan anføre, at denne udvidede lånemulighed sandsynligvis ikke hjælper de banker, hvor behovet er størst. I skrivende stund tyder det på, at vi inden for den nærmeste fremtid får en ny bankpakke (Bankpakke II), der skal løse fundingproblemet/kapitalproblemet. Det drøftes bl.a., om staten skal garantere ansvarlig lånekapital/efterstillet kapital, eller om staten selv skal stille kapital til rådighed, og i givet fald om det skal være lånekapital eller egenkapital. Et andet meget drøftet problem i relation til Bankpakke II er, om alle pengeinstitutter skal have adgang til statslig hjælp, eller om det kun er de såkaldte gode pengeinstitutter. Sidstnævnte møder efter vores opfattelse berettiget kritik fra mange hold, idet det vil blive meget problematisk og i sidste ende subjektivt at opdele pengeinstitutterne i gode og dårlige. Ingen heller ikke de internationale ratingbureauer kan vel påstå, at deres vurdering af pengeinstitutterne for f.eks. 18 måneder siden holdt stik. Revisionsudvalg I Ajour Finans oktober 2008 omtalte vi udførligt Finanstilsynets præhøringsudkast til bekendtgørelse om revisionsudvalg i finansielle virksomheder. Finanstilsynet har netop udsendt den endelige bekendtgørelse, der indeholder to væsentlige ændringer i forhold til præhøringsudkastet. For det første er størrelsesgrænsen for ikke børsnoterede finansielle virksomheders pligt til etablering af revisionsudvalg hævet til en balancesum på DKK 500 mio. fra DKK 250 mio. For det andet har finansielle koncerner fået mulighed for at etablere ét fælles revisionsudvalg i koncernen. Det er vores vurdering, at revisionsudvalg som udgangspunkt er et godt redskab for bestyrelsen, såfremt det anvendes aktivt. Revisionsudvalget vil medvirke til en tættere dialog med pengeinstituttets eksterne og eventuelle interne revision, en større forståelse af regnskabsaflæggelsen og en øget indsigt i pengeinstituttets risici. Dette også selv om revisionsudvalgets opgaver eventuelt udføres af den samlede bestyrelse. Boardforum På kan du og din bestyrelse finde yderligere information om revisionsudvalg. I har også adgang til en række andre værktøjer, kurser og publikationer henvendt til bestyrelsesmedlemmer. Ajour Finans Januar

6 Det er derfor vigtigt, at den uafhængige og kompetente person vælges med omhu, herunder at vedkommende besidder de rigtige forretningsmæssige kvalifikationer ud over de krævede regnskabsmæssige kvalifikationer. Det skal dog påpeges, at vi har stor forståelse for indvendingerne mod Finanstilsynets størrelsesgrænse, hvorefter stort set alle gruppe 1-3-institutter er omfattet. For de mindre institutter i gruppe 3 kan fordelene ved revisionsudvalget næppe overstige omkostningerne. Pengeinstitutternes interne forhold Vi har i Ajour Finans oktober 2008 omtalt flere forhold, som fortsat er relevante at overveje, f.eks. vedrørende kreditbevilling og -overvågning, overvågning af ejendomspant, likviditetsstyring, solvensbehovsopgørelse. Der bliver i disse tider sagt og skrevet meget om risikostyring, hvilket jo skyldes, at værdien af effektiv risikostyring ikke kan overvurderes særligt i krisetider. Det er vores erfaring, at de danske pengeinstitutter generelt arbejder seriøst med risikostyring, men at man ofte ikke er kommet til vejs ende i udviklingen og implementeringen af værktøjer til effektiv risikostyring/kontrol. Formen og detaljeringsniveauet skal naturligt afhænge af det enkelte instituts størrelse og kompleksitet, men værktøjerne må aldrig anses for kun formelle. Vi kan kun opfordre til, at man i de enkelte institutter sikrer sig, at risikostyringen er forankret på bestyrelsesniveau. Det er bestyrelsen, der skal tage stilling til, hvilken risikoappetit man ønsker, hvilke risici man vil acceptere/reducere/undgå, og hvilken rapportering man ønsker på overholdelsen af de enkelte risikomål. Herefter er det den daglige ledelses opgave at agere i overensstemmelse hermed og implementere de fornødne forretningsgange, kontroller og rapporteringssystemer. En aktiv stillingtagen fordrer ofte, at bestyrelsen kan vælge mellem alternativer. Risikovurderingen skal omfatte alle væsentlige risici f.eks. kredit, solvens, kapitalfremskaffelse, likviditet, it, image, nøglemedarbejdere og mange flere. Risikovurderingen bør revurderes løbende, da risikobilledet skifter meget hurtigt for øjeblikket. Ved vurderingen af risicienes væsentlighed kan man tage udgangspunkt i, hvilke risici der kan forhindre pengeinstituttet i at nå sine mål, sandsynligheden for at risikoen opstår, konsekvenserne såfremt risikoen bliver aktuel, og hvilke forholdsregler pengeinstituttet vil foretage for at imødegå eller reducere risikoen. Også risici, der p.t. vurderes som usandsynlige, må indeholdes i drøftelserne. Uagtet at de danske pengeinstitutter arbejder meget med risikostyring, er det vores erfaring, at det i mange pengeinstitutter bliver betragtet som et internt anliggende, og derfor er rapporteringen til interessegrupperne sparsom og måske lidt formel. Det vil efter vores opfattelse være oplagt, at de enkelte pengeinstitutter i større omfang end tidligere redegør for risici og risikostyringsværktøjer i den eksterne rapportering herunder 6 Ajour Finans Januar 2009

7 i kvartals- og årsrapporterne. Åbenhed om risici og risikostyring er afgørende for indskyderes og långiveres tillid til pengeinstituttet og en glimrende mulighed for at markedsføre instituttets dyder. Der har været eksempler på, at offentliggjorte risici ikke har beskrevet pengeinstituttets reelle risici. Øvrige forhold Forventningerne om konsolidering i branchen er ikke indfriet endnu. Det kræver store økonomiske muskler at gå ind i fusioner/opkøb for øjeblikket, hvor der ikke er sikkerhed for refinansiering af den efterstillede kapital, og hvor der er en generel usikkerhed omkring kreditkvaliteten. Der tales også om, at Bankpakke I sætter hindringer i vejen for konsolideringen. Bl.a. er der en klar opfattelse af, at pengeinstitutterne indtil en eventuel Bankpakke II er nødt til at agere med oktober 2010 som en ultimativ deadline. Endvidere kan man lidt kynisk spekulere i, om det ikke er mere fordelagtigt for de overtagende/fortsættende institutter at købe fra Afviklingsselskabet, hvor man jo har mulighed for at vælge og vrage mellem filialer og kunder. Det skal pointeres, at vi med ovennævnte ikke ønsker at tilkendegive et behov for konsolidering i sektoren. I de tilfælde hvor et pengeinstitut bliver nødlidende, vil det normalt være i alles interesse, at der findes en frivillig løsning i form af overtagelse/ fusion. Efter at det er konstateret, at indehavere af garantbeviser har reel risiko for tab, må det formodes, at der pågår overvejelser om garantbevisernes fremtidige udformning. Det er ved ændring til IFRS og regnskabsbekendtgørelsen gjort muligt under visse forudsætninger at omklassificere obligationer, herunder erhvervsobligationer, så de ikke optages til dagsværdi, men i stedet til amortiseret kostpris. Man kan omklassificere enten til udlån eller til obligationer under kategorien hold-til udløb, og omklassifikationen kan ske med tilbagevirkende kraft til 1. juli Reglerne er omtalt i dette nummer af Ajour Finans. Det er endnu for tidligt at vurdere, i hvor stort et omfang reglerne vil blive anvendt. Der er efter vores vurdering lang vej før finanskrisen er løst, og pengeinstitutterne, aktiemarkederne, erhvervslivet mv. igen går mod lysere tider. Det er dog i sig selv tillidsvækkende, at der samarbejdes om løsninger i det politiske system og i den finansielle sektor. Bankseminar med fokus på finanskrisen På PricewaterhouseCoopers netop afholdte bankseminar var der fokus på finanskrisen og nogle af erfaringerne samt udfordringerne i krisetider. Se side 8, hvor bl.a. de særlige forhold i ejendomssektoren omtales i beskrivelse af seminaret. Ajour Finans Januar

8 Bankseminar 2008 Af H.C. Krogh, og Pernille Sivebæk, PricewaterhouseCoopers Bankseminar havde i år fokus på den finansielle krise og de udfordringer, Finanskrisen giver for især pengeinstitutter, revisorer og Finanstilsynet. Opbakningen var også i år stor ca. 200 deltog på seminaret på Comwell i Kolding d. 26. november Nedenfor har vi har anført et uddrag af de behandlede emner. Revisionsudvalg kræver sagkyndige medlemmer De regnskabsmæssige og revisionsmæssige nyheder, herunder kravet om revisionsudvalg i bl.a. virksomheder, der er underlagt Lars Østergaard, kontorchef i Finanstilsynet, fortalte bl.a. om revisionsudvalg tilsyn, blev gennemgået af kontorchef Lars Østergaard fra Finanstilsynet. Bekendtgørelsen om revisionsudvalg er i skrivende stund endnu ikke udstedt, men ud fra høringssvarerne er bekendtgørelsen ikke populær. Finanstilsynet lægger stor vægt på indførelsen af regelsættet om revisionsudvalg. Der var flere spørgsmål og kommentarer fra salen til Lars Østergaard angående revisionsudvalget, specielt i forhold til sammensætningen af udvalget. Der var ikke tvivl hos Lars Østergaard: Hvis indvalg af en regnskabskyndig person ikke kan sikres med pengeinstitutternes nuværende vedtægter, så må vedtægterne laves om. Pengeinstitutterne har uden tvivl en udfordring i forhold til kravet om revisionsudvalgets sammensætning samt beskrivelsen af opgavefordelingen mellem bestyrelsen og revisionsudvalget. Kim Füchsel, PricewaterhouseCoopers, pointerede i sit indlæg, at det vigtigste er, at pengeinstitutterne aktivt tager stilling til, hvordan revisionsudvalget gribes an, og hvordan kravene opfyldes, samt at revisionsudvalget anvendes aktivt. Hvad er ejendommene værd? Som følge af bl.a. finanskrisen fungerer ejendomsmarkedet ikke optimalt, og det er problematisk at få finansiering. I forhold til regnskabsaflæggelsen er det en grundlæggende forudsætning, at selskabet har likviditet til at fortsætte driften i 12 måneder, og revisor har derfor øget fokus på likviditet og finansiering. Hvis der er tale om en virksomhed, der ikke er going concern, får det konsekvenser for værdiansættelsen og forpligtelserne i årsrapporten. Med et ejendomsmarked, der ikke fungerer, er det problematisk at fastsætte værdien på fast ejendom i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Det store spørgsmål er, hvordan dagsværdien fastsættes på et marked, der ikke fungerer. Som alternativ til markedsværdien kan dcfmodellen anvendes, hvor det er ejendommens pengestrømme, der medvirker til fastsættelsen af dagsværdien. I dcf-modellen er udfordringen at fastsætte den korrekte diskonteringssats. Hvis det på ingen måde er muligt at fastsætte dagsværdien, må ejendommene indregnes til kostpris. Hvad er ejendomspantet værd i det stagnerende marked? Det stagnerende ejendomsmarked betyder, at kreditinstitutter i højere grad skal overvåge værdien af ejendomspant. Kravene vedrørende værdiansættelsen af ejendomspantet til dagsværdi 8 Ajour Finans Januar 2009

9 gør overvågning nødvendig. Tidligere har der ikke været samme fokus på ejendomsmodeller, der er point-in-time, men der er udviklet strategiske risikostyringsværktøjer til overvågning af ejendomspantet, således det er muligt på ethvert tidspunkt at værdiansætte ejendomspantet. Anne-Dorte Kaae, PricewaterhouseCoopers, beskrev hvordan man kan få et overblik over værdien af ejendomspantet og dermed få en opgørelse af risikoeksponeringen, og hvordan et redskab hertil også kan anvendes i forbindelse med fastlæggelse af gruppevise nedskrivninger. Likviditet i fokus Likviditet, likviditet og likviditet. Det er nogle af nøgleordene i øjeblikket. Henrik Axelsen, PricewaterhouseCoopers, beskrev, at i en tid med manglende likviditet er det vigtigt, at pengeinstitutterne får identificeret, hvilken likviditetsappetit de har og får udarbejdet et system, der pålideligt kan opgøre likviditetspositionen. Derudover kan et varslingssystem til at overvåge likviditetsrisikoen være en hjælp, således at advarselslamperne blinker, inden det går galt. Henrik Axelsen beskrev det vedtagne regelsæt fra Basel komitéen og fra CEBS samt den forventede implementering i dansk lov. Er der styr på de interne kontroller? Dorthe Tolborg, PricewaterhouseCoopers, gennemgik regnskabsbekendtgørelsens krav til beskrivelsen af de procedurer/ systemer, der er indført i forbindelse med risikostyring, ligesom de interne kontrolsystemer, der er indført til sikring af korrekt regnskabsaflæggelse, også skal dokumenteres. Baseret på de tilbagemeldinger vi har fået, synes deltagerne i seminaret at have haft en udbytterig dag. I Pricewaterhouse- Coopers var vi glade for den engagerede debat, som indlæggende gav anledning til. Igen i år var der et stort fremmøde på omkring 200 personer på bankseminaret Aktuelle forhold set fra Tilsynets bankkontor Kontorchef i Finanstilsynets bankkontor, Thomas Brenøe, holdt et aktuelt indlæg bl.a. om tilsynsvirksomhed i en finansiel krise. En høj risikoappetit sammenholdt med billig likviditet globalt og en prisboble på fast ejendom i Danmark har givet kraftig vækst og et stort nationalt indlånsunderskud. Kreditpolitikken har flere steder været for dårlig, og krisen synes forværret af, at pengeinstitutternes gamle hensættelser er væk, uagtet at disse risici burde være indregnet i det individuelle solvensbehov. Blandt Tilsynets mange udfordringer er bl.a. kontrol af kvaliteten af pengeinstitutternes individuelle solvensbehovsopgørelser. Institutterne udfordres bl.a. af, at solvensbehovet stiger i disse tider, samtidig med at solvensen falder. Ajour Finans Januar

10 Incitamentsprogrammer i pengeinstitutter hvilken indflydelse har lov om finansiel stabilitet? Af Birgitte Bøgelund, og Karen Sinding, Ved vedtagelsen af lov om finansiel stabilitet den 10. oktober 2008 ophørte mulighederne for fremadrettet at tilbyde nye aktiebaserede incitamentsordninger i de danske pengeinstitutter, som meldte sig ind i garantiordningen (også kaldet det Private Beredskab). Loven er trådt i kraft den 11. oktober 2008 og løber frem til 30. september 2010 med mulighed for forlængelse. Selve lovteksten er sparsomt formuleret og opstiller ikke i sig selv regler om brugen af aktiebaseret incitamentsaflønning. Loven gør det dog til en betingelse for deltagelse i garantiordningen, at pengeinstitutterne overholder den aftale, der er indgået den 5. oktober 2008 mellem regeringen og 3 andre partier. Aftalen medfører bl.a., at de deltagende pengeinstitutter over de næste 2 år er forpligtet til: ikke at etablere nye aktieoptionsprogrammer ikke at forny eller forlænge eksisterende aktieoptionsprogrammer ikke at udstede friaktier til favørkurs ikke at etablere nye tilbagekøbsprogrammer af egne aktier ikke at udbetale udbytter. Aftalen uddyber ikke nærmere, hvordan punkterne skal fortolkes eller hvor vidt de rækker. Derfor er det op til fortolkning at fastslå, hvor langt disse begrænsninger rækker. Nedenfor vil vi beskrive, hvordan vi mener aftalen skal fortolkes. Vi beskriver også, hvilken praktisk betydning aftalen har i forhold til anvendelsen af aktiebaseret incitamentsaflønning. Lovens anvendelsesområde Formålet med at regulere anvendelsen af optionsprogrammer i finanssektoren er at få den finansielle sektor til at udvise tilbageholdenhed og at bruge de næste to år på konsolidering. Det er vores opfattelse, at de begrænsninger, aftalen opstiller, ikke kun omfatter almindelige aktieoptionsprogrammer, men også andre former for målrettede aktiebaserede incitamentsprogrammer. Her tænkes der på programmer, som på samme måde som aktieoptioner overdrager aktier til deltagerne på et fremtidigt tidspunkt. Vi mener derfor, at loven også rammer anvendelsen af f.eks. Restricted Stock (betingede aktier), Performance Shares, Stock Appreciation Rights og lignende instrumenter. Når vi i det følgende omtaler aktieoptioner, vil det således også gælde i forhold til disse typer aktieløn. Begrænsninger på optionsprogrammer mm. Den direkte konsekvens af loven er, at der de næste 2 år ikke længere kan laves nye optionsprogrammer i pengeinstitutterne. Det gælder uanset, om det er optionsprogrammer, der omfatter en snævert afgrænset personkreds, eller om det er optionsprogrammer, der omfatter samtlige medarbejdere i pengeinstituttet. Eksisterende optionsprogrammer mv. Programmer, der allerede er etableret, kan hverken forlænges eller fornys. De kan fortsætte uændrede uanset, at de derved løber ind eller ud over den fastsatte periode på 2 år. 10 Ajour Finans Januar 2009

11 Hverken loven eller aftalen forholder sig til, hvorvidt det vil være muligt at ændre i eksisterende optionsprogrammer. Spørgsmålet er derfor endnu fuldstændig uafklaret. Det er vores opfattelse, at der er stærke argumenter for, at visse ændringer af eksisterende programmer bør kunne accepteres inden for lovens rammer. Det kunne f.eks. gælde ændringer, der allerede er beskrevet og reguleret i programmet. Her tænker vi særligt på f.eks. reguleringsklausuler, der skal bevare værdien af optionsprogrammet, hvis der gennemføres selskabsretlige omstruktureringer. Det gælder også f.eks. ændringer i optionsprogrammerne som følge af, at der er sket ændringer i de underliggende aktiers nominelle værdi. Ændringer, der ikke er forudset og reguleret i det oprindelige optionsprogram og som forøger eller forringer optionsprogrammets værdi, kan dog næppe gennemføres inden for lovens rammer. Dog er området endnu så usikkert, at ændringer i eksisterende aktieoptionsprogrammer generelt ikke kan anbefales for nærværende. Generelle medarbejderaktieprogrammer Det er uklart, hvorvidt de brede medarbejderaktieprogrammer omfattet af ligningslovens 7A rammes af loven og dermed ikke længere kan tilbydes. I forlængelse af beskrivelsen omkring optioner o.l. anser vi det dog for at være uproblematisk at videreføre eksisterende aktiekøbsprogrammer eller aktietildelingsprogrammer. På den ene side kan man argumentere for, at etablering af nye programmer vil kunne anses for at være i strid med lovens formål (konsolidering af økonomien og tilbageholdenhed med nye initiativer), idet generelle aktieprogrammer kan være forholdsvis omkostningstunge. På den anden side kan man argumentere for, at det bør tillades, at der etableres nye generelle programmer, idet det ikke har været formålet med loven og aftalen at forskelsbehandle almindelige medarbejdere i pengeinstitutter. Økonomi- og Erhvervsministeren er i forbindelse med behandlingen af loven blevet spurgt, hvorvidt der bør foretages grundigere eftersyn af bonusprogrammer og lignende strukturer, som kan have samme effekt som optionsprogrammer. Til det svarer ministeren, at loven alene medfører et stop for nye aktieoptionsprogrammer. Det er vores opfattelse, at almindelige aktieprogrammer efter ligningslovens 7A, som indeholder et loft over tildelingernes størrelse (maksimalt en favør på aktiekøb på 10% af årslønnen eller tildeling af gratisaktier for DKK (sats for 2009)) bør kunne nyetableres uden, at det vil være i strid med lov om finansiel stabilitet. Disse programmer har nemlig en helt anden struktur og afkastprofil end optionsprogrammer. Finanstilsynet har ikke forholdt sig til spørgsmålet i forbindelse med lovgivningen, men har på vores foranledning taget spørgsmålet op. Vi afventer således en endelig afklaring af, om nye 7A-ordninger kan etableres de næste to år. Medarbejderobligationer Medarbejderobligationer falder rent definitorisk uden for denne artikels område, da der jo ikke er tale om aktiebaseret incitamentsaflønning. I mange virksomheder opfattes medarbejderobligationer dog alligevel som en del af samme område, både fordi beskatningsreglerne til dels findes samme sted, og fordi obligationerne i deres oprindelige form havde til hensigt at være et alternativ til medarbejderaktier i de virksomheder, hvor aktier ikke kunne tilbydes. Vi har derfor valgt at beskrive lov om finansiel stabilitets betydning for medarbejderobligationer. Det er efter vores klare opfattelse fortsat muligt at tilbyde medarbejderobligationer til medarbejderne. Det gælder uanset, om det sker som videreføring af en allerede etableret ordning eller gennem Ajour Finans Januar

12 etablering af et nyt program. Det skyldes, at medarbejderobligationer hverken udvander likviditeten eller skaber usikkerhed omkring økonomiske interesser tværtimod. De kan på den korte bane snarere forbedre likviditeten gennem den sparede lønomkostning. I forhold til medarbejderobligationsordninger har loven formentlig haft en positiv effekt. De medarbejdere, der har deltaget i sådanne ordninger, har nemlig hidtil båret en risiko for arbejdsgiverens insolvens, idet medarbejderobligationer når de ikke er sikret ved en garantistillelse fra tredjemand blot er en simpel og usikret fordring. Med vedtagelsen af lov om finansiel stabilitet sikres medarbejderne i de næste 2 år mod, at hovedstolen på deres medarbejderobligationer fortabes i tilfælde af, at arbejdsgiveren går konkurs, idet medarbejderne må antages at være omfattet af definitionen simple kreditorer i lovens 1, stk. 2. Konsekvenser ved overtrædelse Finanstilsynet kan udstede advarsel eller afsætte bestyrelsesmedlemmer eller direktører i et pengeinstitut eller filial omfattet af garantiordningen, hvis der udvises en adfærd, som må karakteriseres som spekulation i garantiordningen eller i øvrigt overtræder betingelserne for at være omfattet af garantiordningen. Finanstilsynets advarsler vil blive offentliggjort. Det pågældende institut kan også blive udelukket fra garantiordningen med 8 dages varsel. Lov om finansiel stabilitet medfører, at der ikke kan etableres nye optionsprogrammer eller lignende i de næste 2 år, ligesom man ikke kan forlænge allerede eksisterende ordninger ud over, hvad programmet allerede bestemmer. Det er endnu uafklaret, om generelle medarbejderprogrammer efter reglerne i ligningslovens 7A falder inden for lovens forbudsområde, og der bør derfor udvises tilbageholdenhed med etablering af sådanne ordninger, indtil der foreligger endelig afklaring. 12 Ajour Finans Januar 2009

13 Nyheder vedrørende årsrapporten 2008 Af Carsten Jensen, og Jan Fedders, Oplysningsforpligtelser for børsnoterede pengeinstitutter Børsnoterede pengeinstitutter skal i deres årsrapport oplyse, hvorvidt de efterlever Corporate Governance-anbefalingerne (følg eller forklar). På PwC s hjemmeside (www.pwc.dk/børstjeklister) kan du finde en tjekliste hertil. NASDAQ OMX Copenhagen A/S (børsen) har ved den seneste ændring af oplysningsforpligtelserne pr. 1. juli 2008 fjernet alle krav til indholdet af årsrapporten bortset fra ovenstående vedrørende Corporate Governance. Der er enkelte krav til indholdet af en eventuel årsregnskabsmeddelelse. Meddelelsen skal indledes med et resumé og indeholder hovedog nøgletal. I modsætning til tidligere kan den baseres på en urevideret årsrapport. Vælges dette skal meddelelsen offentliggøres senest 2 måneder efter udløbet af regnskabsåret. Der er heller ikke længere krav om angivelse af forventet udvikling. Den skal imidlertid fortsat angives i årsrapporten i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Ændringer til IFRS med ikrafttræden 2008 Der er udsendt et enkelt fortolkningsbidrag, IFRIC 11, om regnskabsmæssig behandling af aktiebaseret aflønning etableret som koncernordninger. Ud over ovenstående er der i IASB regi udsendt såkaldt Educational guidance vedrørende opgørelse af dagsværdi af finansielle instrumenter i ikke aktive markeder (læs: markeder, der er blevet inaktive). Materialet, der alene har vejledende status, indeholder bl.a. en analyse af alternative kilder til fondsbørser til observation af dagsværdien. Det fastslås, at vurdering af, hvorvidt et marked er blevet inaktivt, ikke så meget skal baseres på, om omfanget af handler er begrænset, men snarere på, om de priser, der handles til, er udtryk for en reel dagsværdi og ikke eksempelvis priser fremkommet ved tvangssalg. Ajour Finans Januar

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om:

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om: PwC Financial Services Ajour Finans Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter Maj 2008 Læs bl.a. om: It-sikkerheden er vigtigere end nogensinde før Betaler I for meget i moms og lønsumsafgift? Klima er også

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Funding af likviditetsrisiko

Funding af likviditetsrisiko Funding af likviditetsrisiko H.D.-Studiet Finansiel Rådgivning Hovedopgave Forår 2013 Forfatter: Helena Graversen Schelbeck Vejleder: Ulrik Strandgaard 13.05.2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank HDFR-Aalborg, Speciale Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank Forfatter: Sanne Ørum Larsen Studienr.: 20102233 Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Afleveringsdato: 30-04-2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00.

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00. Vinderup Bank Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 4 Ledelsesberetning 2011... 6 Årsregnskabet 2011... 20 Anvendt regnskabspraksis... 20 Resultat- og Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Revision, rådgivning og skat AjourSpots Marts 2008 Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Beskatning af tab og fortjeneste på aktier og investeringsbeviser Tænk klima ind i forretningen Baby

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B085203M - SK UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 7. december 2010 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Jens Kruse Mikkelsen og Katja Høegh). 16. afd. nr. B-852-08:

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Den danske banksektor

Den danske banksektor Den danske banksektor er præget af mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, der for manges vedkommende er karakteriseret ved en lokal forankring og et fintmasket filialnet. De senere år har der kunnet

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Nordjyske Bank og Nørresundby Bank En tænkt fusion Specialeafhandling: HD i Finansiel rådgivning Dato: 30. April 2014 Opgaveløser: Klaus Lundgren Andersen og Anne Brøndum Mortensen Studienummer: 20126526

Læs mere

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Specialeafhandling - HD Finansiel Rådgivning, forår 2012 Vejleder Christian Farø FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Studienr. 20102214 Indhold English summary... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere