KLYNGEmidt Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLYNGEmidt Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram"

Transkript

1 KLYNGEmidt Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II etage 4 Åbogade Århus N Tlf.: Operatør Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg Åbogade Århus N Kontaktperson: Afdelingschef Peter Ekmann Tlf Mail. Formål og mål Projektets formål er, at virksomhederne i netværksprogrammet får øget motivation for at deltage i forretningsbaseret netværkssamarbejde samt vækst ift. bl. a. indtjening, innovation, eksport mv. Målet er, at virksomhederne: Får øget motivation for at deltage i forretningsbaseret netværkssamarbejde Får skabt forretningsmæssig vækst i deres virksomheder målt på omsætning og indtjening, beskæftigelse og/eller etablering på nye markeder mv. Bliver forberedte til at indgå i udviklingen af egentlige erhvervsklynger Operationelle mål på aktivitets- og virksomhedsniveau: Etablering af netværk pr. år med involvering af virksomheder (trin 1) Udarbejdelse og implementering af handlingsplaner pr. år omfattende virksomheder (trin 2) Igangsætning af forretningsnetværk pr. år med i alt virksomheder (trin 3) Visitationen af deltagende virksomheder vil foregå via flere kanaler, bl. a. erhvervsservicesystemet, innovationsmiljøer, erhvervs-organisationer, private rådgivere mv. Det overordnede projekt flow kan illustreres således:

2 Side 2/12 Overordnet projekt flow pr. år pr. år pr. år Markedsføring overordnet visitation Opbygning og etablering Udarbejdel se af handlings planer Forretnings- net- Evt. VÆKSTmidt Acc. Erh.service Inn.miljøer Erhv.org. Priv. rådg. Netværksmæglere Private rådgivere Indhold Baggrund Der har i de senere år været en del fokus på netværk blandt virksomheder, og det er efterhånden blevet et mere og mere anvendt redskab i den erhvervspolitiske værkstøjskasse. Dette kan bl. a. skyldes, at den konkurrencemæssige situation har udviklet sig så meget, at virksomhederne hele tiden skal udvikle sig på mange forskellige områder; det være sig markedsmæssigt, produktionsmæssigt, udviklingsmæssigt etc, at det kan være vanskeligt at klare disse udfordringer alene. Derfor bliver et netværk med deltagelse af flere virksomheder med samme

3 Side 3/12 strategiske perspektiv ofte en mulighed, der er værd at overveje. Særligt for Region Midtjyllands vedkommende bør det nævnes, at der siden ultimo 2006 har været sat fokus på et antal virksomheder inden for Advanced Manufacturing and Engineering, som den australske klyngeekspert Rodin Genoff i samarbejde med konsulenter fra Væksthus Midtjylland har kortlagt ud fra nogle specifikke spørgsmål vedr. virksomhedernes forretningsområder og eksterne relationer. I pilotprojektet med Rodin Genoff, som afsluttes ultimo 2008 er der interviewet 50 virksomheder, hvoraf de 35 udtrykker stor interesse i at deltage i en form for netværksprogram. Baggrunden for dette er, at virksomhederne kan se store finansielle, marketingmæssige, logistikmæssige samt teknologiske fordele ved at samarbejde i en eller anden form for netværk. Erfaringerne fra pilotprojektet vil indgå i implementeringen af nærvær-ende program. Indholdsbeskrivelse Projektets indhold vil omfatte følgende hovedaktiviteter: 1. Definering af specifikke kriterier for forretningsnetværk 2. Opbygning og etablering af netværk 3. Udarbejdelse af handlingsplan for netværk 4. Implementering af handlingsplan 5. Evaluering/opfølgning Hvad angår de direkte netværksmægler-relaterede aktiviteter, henvises til notatet Netværksmæglerrollen. 1. Definering af specifikke kriterier for forretningsnetværk Umiddelbart defineres forretningsnetværk som Et længerevarende strategisk samarbejde mellem min. tre eller flere uafhængige virksomheder, hvoraf en eller to kan være videninstitutioner. Det skal være forretningsbaserede netværk, hvilket vil sige, at der skal være forretningsbaserede relationer bestående af en serie af transaktioner mellem virksomhederne. Ligeledes er det vigtigt, at samarbejdet er af længerevarende karakter. Dvs., at der sondres mellem de mange mere eller mindre tilfældige transaktioner, en virksomhed har med omverdenen, og de, der har større betydning for virksomhederne. De deltagende virksomheder involverer sig aktivt i netværket med ressourcer og samarbejder om et bestemt formål. Det kan eksempelvis være en mindre virksomhed, der har udviklet produkter med et stort markedsmæssigt potentiale, men som måske på grund af manglende

4 ressourcer på det afsætningsmæssige eller økonomiske ikke kan udnytte det vækstpotentiale der reelt er til stede. Ved at indgå i et forretningsmæssigt netværk med andre virksomheder kan potentialet udnyttes og mulighederne for at ekspandere og opnå vækst er tilstede. Der skelnes ofte mellem følgende typer netværk: Side 4/12 Horisontale netværk dvs. netværk hvor netværks-deltagerne samarbejder på tværs af værdikæden fx mellem leverandører og kunder. Dette netværk vil i sin rene form bestå af virksomheder, der spænder lige fra råvarer til det færdige produkt. Vertikale netværk dvs. netværk hvor samarbejdet finder sted inden for én værdikæde salg. Samarbejde mellem virksomheder i rene vertikale netværk er oftest noget enklere at etablere og drive. Komplementære netværk dvs. netværk hvor samarbejdet finder sted mellem virksomheder, der supplerer hinanden på områder, hvor den ene er stærk, og hvor den anden er mindre stærk. Kongruente netværk dvs. netværk hvor samarbejdet finder sted mellem virksomheder, der er stærke på samme område, og som slår sig sammen for at opnå en synergieffekt. De mere specifikke, operationelle kriterier for forretningsnetværk vil bl.a være: At der er defineret eksplicitte rammer og succeskriterier for netværkets output: - Hvad skal der samarbejdes om? (hvad er netværkets kerneopgave?) - Hvem skal deltage i netværkssamarbejdet? - Hvorfor hvilke målsætninger er der for netværket og for den enkelte netværksdeltager? - Hvordan udformes betingelser og former, hvorunder netværkssamarbejdet skal udøves? At netværket repræsenterer et reelt forretningsmæssigt potentiale At der er en åben indstilling til mulighederne for tilførsel af viden- /forskningsmæssig monitorering Det er vigtigt at understrege, at dette program udelukkende har forretningsbaserede netværk som målgruppe. Det er altså netværk med deltagelse af typisk 3-5 virksomheder, der har forretningsmæssige relationer. Det er ikke netværk med deltagelse af virksomheder, der alene mødes under forskellige former og måske lytter til indlæg og erfaringsudveksler. Ud fra en teoretisk betragtning ses ofte, at der opereres med forskellige netværkstyper (Joint Ventures, Strategiske Alliancer, Outsourcing, Franchising),

5 som hver har deres egne karakteristika. I stedet for at gennemgå disse netværkstyper er der nedenfor listet eksempler på nogle forretningsbaserede netværk, som kan være undervejs bl.a. på grund af det omtalte pilotprojekt, som Region Midtjylland har iværksat med Rodin Genoff og Væksthus Midtjylland som udfarende kræfter. Der er derfor en meget god sammenhæng mellem det indledende arbejde, som Rodin Genoff har udført og det efterfølgende arbejde, som dette nye netværksprogram skal være en del af. Side 5/12 Eksempel 1: Virksomhed A er en mindre virksomheden med ca. 15 ansatte, som er inden for metalindustrien og har bl.a. kunder inden for vindmølleindustrien. Virksomheden ønsker at indgå i et tættere samarbejde med disse kunder og levere flere produkter og ydelser. De store kunder inden for vindmølleindustrien stiller store krav til deres leverandører. For at udvide samarbejdsmulighederne er virksomhed A tvunget til at gøre noget ved egen logistik samt produktionskapacitet og flow. Virksomhed A planlægger at bygge en helt ny fabrik med de rigtige dimensioner, så der kan håndteres de store emner til vindmølle-industrien. I denne nye fabrik tænkes to samarbejdspartnere ind en leverandør af kontrolsystemer/paneler samt et ingeniørfirma, der har udvikling og konstruktion som speciale. Ved at indgå dette samarbejde forretningsudvikling er de tre virksomheder i stand til at løfte store opgaver for større kunder, og når/hvis samarbejdet bliver en realitet, skal der arbejdes aktivt mod vindmølleindustrien samt nye brancher som off shore og sikkerhedsindustrien/forsvarsindustrien. Det er planen, at dette netværk i fremtiden skal arbejde sammen om produktudvikling, markedsføring, branding mv. Èn af de første opgaver bliver at få samlet de tre virksomheders forretningsområder og kompetencer, således at de fremstår som èn. Til dette arbejde inddrages en grafisk designer med kompetencer inden for kommunikation. Eksempel 2: Med udgangspunkt i leverancer af udstyr til fødevare-industrien har tre virksomheder fra region Midtjylland samt én fra Fyn dannet et netværk i form af joint venture der skal forsøge at udnytte mulighederne på det russiske marked. Målet er at opnå store projekt-ordrer og dermed udnytte de teknologier, der er udviklet i de forskellige virksomheder. To af de deltagende virksomheder har været besøgt i.f.m pilotprojektet med Rodin Genoff, og tilbagemeldingerne fra begge ejere og direktører er, at de ikke enkeltvis havde begivet sig ud på dette vækstmarked Rusland på egen hånd. Formålet med dette joint venture er altså, at virksomhederne forener deres komplementære produkter og ressourcer for at opnå afsætning på et marked der er for vanskeligt tilgængeligt for den enkelte. Derudover nævner de to virksomheder også fordelen ved, at de reducerer risikoen ved indtrængning på et vanskeligt marked. Det er altså internationalisering-/eksport-samarbejde, der er det centrale indsatsområde i dette netværk. De foreløbige planer tyder på, at der på sigt etableres et fælles salgsselskab på det russiske marked. Hvis dette viser sig at være den forventede succes, tænkes samarbejdet udvidet til også at omfatte en række andre østeuropæiske vækstmarkeder samt Mellemøsten og Asien.

6 Side 6/12 Eksempel 3: En dansk virksomhed A inden for metalindustrien med outsourcing facilitet i Ukraine ønsker at indgå i et tættere samarbejde med sin væsentligste kunde og et par leverandører af nøgle komponenter. Opgaven går ud på, at få et netværk på benene, hvor kunden kan se de fordele, der er ved at indgå i netværket. Den ene leverandør en overfladebehandler er interesseret. Kunden er presset på markedet, men via adgang til As produktionsfacilitet i Ukraine og med tæt kvalitetsstyring fra Danmark får kunden økonomiske fordele. Samarbejdet tænkes også naturligt udvidet med produktudvikling Der er altså tale om globalisering og sourcing som indsatsområde for dette netværk. Netværket kan muligvis suppleres med flere andre virksomheder, der under besøgsrunden med Rodin Genoff var på udkig efter alternativer til deres udenlandske leverandører. Som det fremgår af ovennævnte eksempler, er det ikke erfaringsudveksling og sociale aktiviteter, der er bærende i disse netværk. Det er lignende netværk, som dette netværksprogram skal identificere og være med til at videreudvikle på en sådan måde, at virksomhederne opnår udvikling og vækst. De operationelle kriterier for forretningsnetværk forventes i øvrigt yderligere præciseret og kvalificeret via et advisory board med eksempelvis følgende sammensætning: Erhvervsorganisationer Privat rådgivning Innovationsmiljøer/kapitalaktører Lokal erhvervsservice Forskning Øvrige videnpersoner Kriterierne vil blive eksplicit beskrevet og vil være tilgængelige bl.a. på KLYNGEmidt s hjemmeside 2. Opbygning og etablering af netværk Et netværk af virksomheder er et projekt med mange aspekter. Der er mange forhold, som skal tages i betragtning, når en virksomhed skal tage stilling til, om den skal indgå i et netværk. Nedenstående model inkluderer en række forhold, som bør tages i betragtning, når en netværksproces påbegyndes. Etablering af netværk kan både ses som en proces, og som noget der resulterer i et produkt eller et konkret resultat.

7 Model for dannelse af virksomhedsnetværk Side 7/12 Vision Processer og normer Parter Struktur og bemanding Kilde: Gustavsson m.fl På et tidligt tidspunkt i processen skal visionen med netværksdannelsen afklares. Visionen skal være så grundlæggende, at den kan holde sammen på parterne. Ofte vil det være en fordel at fastlægge samtidig med at det afgøres, hvem der er deltagere i netværket. Når vision og parter er fastlagt, kan der arbejdes videre med, hvad der mere konkret skal ske i netværket og hvordan. Når aktiviteterne bliver konkrete, opstår der hurtigt et behov for at få taget en beslutning om deltagernes forpligtelser (commitment) og de strukturelle rammer, som aktiviteterne skal holdes indenfor. Hvordan skal den nye aktivitet bemandes mv. Hele denne strukturering er et meget stort og vanskeligt område. Når rammerne i strukturen er på plads, drejes fokus mere over på drift og aktiviteter. Hvilke processer skal kunne foregå inden for samarbejdet, og hvilke normer skal være gældende osv. Et bærende element i langt de fleste netværk er tillid eller opbygning af tillid, hvilket tager tid. Historien har vist, at langt de fleste netværk, der mislykkes, skyldes manglende tillid mellem netværksdeltagerne. Det er af stor betydning, at netværksmæglerne er opmærksomme på de forhold, der er vigtige for, at et netværk etableres og virker - men samtidig har fokus på de risici, der kan være forbundet med netværkssamarbejde for den enkelte virksomhed. Det være sig tidsforbrug, konflikter, for ensidig videndeling, fjendtlig overtagelse(opkøb). Konkret vil potentielle og eksisterende netværk blive identificeret med baggrund i: Netværksmæglernes kendskab til virksomhederne/sektorer/brancher i regionen

8 Dialog med erhvervsorganisationer, lokal og regional erhvervsservice, private rådgivere samt øvrige udviklingsorganisationer med bred virksomhedskontakt (eks. teknologicentre, innovationsmiljøer, uddannelses-institutioner, videncentre, forsker- og udviklingsparker m. fl.) Side 8/12 Identifikationen vil indledningsvis ske med baggrund i en screening med udgangspunkt i de indledningsvis nævnte kriterier for forretningsnetværk (lever netværket op til de fastlagte kriterier for forretnings-netværk?) Konkret vil dette blive foretaget af netværksmægleren med støtte fra et tjek-/analyseskema, som også anvendes til afrapportering af resultatet af screeningen til Væksthus Midtjylland. Såfremt screeningsresultatet berettiger til videre action, vil netværks-mægleren få tildelt en ramme på kr til facilitering og (videre) udvikling af netværket (mødeomkostninger mv.). Deltagelse for virksomhederne er på dette stadie gratis. Indholdet i netværksdriften/-udviklingen vil være centreret om følgende hovedaktiviteter: Gensidige virksomhedsbesøg Afdækning af den enkelte virksomheds strategiske udgangssituation samt forventninger til fremtidig idealsituation Kortlægning af den enkelte virksomheds forretningsmæssige forudsætninger for netværksdeltagelse Evt. involvering af videninstitutioner mhp. monitorering af perspektiverne Tentativ plan for evt. videre samarbejde 3. Udarbejdelse af handlingsplan for netværk I de tilfælde hvor netværkets kerneopgave og perspektiv indeholder potentiale til videre udvikling og yderligere forpligtende samarbejde, involveres netværksmægleren i udarbejdelse af en handlingsplan for de videre aktiviteter i netværket. Netværksmæglerens rolle er ikke at udarbejde handlingsplanen, men at afdække og præcisere det forretningsmæssige potentiale i de videre perspektiver i netværket og på den baggrund udforme en ansøgning til Væksthus Midtjylland om bevilling af midler til en ekstern konsulent, som kan udarbejde selve handlingsplanen. Ansøgningen tager afsæt i førnævnte tentative plan for evt. samarbejde og skal overordnet betragtet beskrive, hvorledes netværksdannelsen fremmer virksomhedernes strategiske situation ift: Markedsmæssige perspektiver (forventninger til nye kunder, afsætningsmæssige fordele, øget internationalisering/eksport mv.) Økonomiske perspektiver (forventninger til vækst i omsætning, værditilvækst, eksportomsætning og beskæftigelse) Evt. teknologiske perspektiver (nye produkter/processer mv.)

9 Evt. ledelsesmæssige og/eller overordnede strategiske perspektiver (eks. kompetencemæssige fordele, ledelsesudvikling, forsknings- og udviklingssamarbejde mv.) Side 9/12 Endvidere skal medsendes et budget vedr. handlingsplanudarbejdelsen, herunder indstilling om ekstern konsulent (hvis en sådan er identificeret i modsat fald kommer Væksthus Midtjylland med forslag til virksomhederne). Omkring selve handlingsplanens udformning er der principielt metode-frihed. Dog forventes følgende hovedelementer at være belyst i handlingsplanen: - Præsentation af netværksdeltagerne - Netværkets formål og baggrund - Netværket funktion i startfasen - Netværkets funktion i driftsfasen - Minutiøs handlingsskitse for: Forretningsudvikling/-samarbejde Markedsudvikling, herunder eksport/internationalisering Teknologianvendelse Øvrige fælles udviklingsområder Budget med fordelingsnøgle for indtægter/-omkostninger - Hæftelse og øvrige forpligtelser - Kriterier for indtræden/udtræden - Beskyttelse/hemmeligholdelse - Konkurrenceforhold - Procedure for evt. konfliktløsning Udarbejdelse af en handlingsplan forventes at strække sig over en periode på 3 12 måneder med mulighed for timers ekstern konsulentassistance. Virksomhederne betaler 50% af omkostningerne ifm. handlingsplanudarbejdelsen. 4. Implementering af handlingsplan For de netværk hvor virksomhederne finder de videre forretningsmæssige potentialer perspektivrige, vil der overrodnet betragtet være følgende muligheder: 5. Evaluering/opfølgning 1. Fortsætte dialogen med den eksterne konsulent, som har udarbejdet handlings-planen 2. Optage dialog med en ny rådgiver/- ressourceperson, som kan tilføre netværket fremadrettede ressourcer Der planlægges to former for evaluering og opfølgning: 1. Væksthus Midtjylland følger op over for alle involverede virksomheder med tilbud om vejledning/sparring herunder afdækning af virksomhedernes generelle muligheder/- forudsætninger for at gøre brug af øvrige tilbud inden for erhvervsservicen

10 2. En ekstern evaluering og effektmåling (se Evaluering og dokumentation ) for en nærmere uddybning af indholdet). Side 10/12 Målgruppe Overordnet betragtet er målgruppen smv er med op til 250 ansatte, som kan udvikle vækstpotentialet i deres virksomheder gennem opbygning af forretningsmæssigt samarbejde med andre virksomheder på tværs af brancher, sektorer og geografi. Mere specifikt vurderes netværks-virksomhederne at være kendetegnet ved følgende: Kvalificeret og ambitiøs ledelse der ser samarbejdsmæssige perspektiver frem for konkurrencemæssige udfordringer Afklaret strategisk sigte med virksomheden Markedspotentiale udover den regionale geografi Teknologisk opdateret Økonomisk velfunderet Umiddelbart vurderes det oplagt at knytte de overordnede kriterier for definering af forretningsmæssige netværk sammen med mega-satsningsområderne i region Midtjylland: Energi/miljø Fødevarer Erhverv-sundhed - herunder med en mere branchemæssig underopdeling, eks. ift. fremstilling/underleverancer (bl. a. jern/metal), videnservice mv.). Endelig vurderes værdikædebaserede netværkspotentialer at være interessante kriterier, eks. ift. nogle af regionens/landsdelens store globale virksomheder (Vestas, Bang & Olufsen, Grundfos m. fl.). Geografi vurderes kun at være en sekundær parameter ift. netværks-potentialerne. Naturligvis vil netværksvirksomhederne primært være lokaliseret i region Midtjylland, men som ved valg af eks. leverandører vurderes geografi ikke at spille nogen afgørende rolle ift. identifikationen og udviklingen af forretningsbaserede netværk. Resultatkrav Resultater: Screening/deltagelse af virksomheder Etablering af netværk Udarbejdelse af handlingsplaner

11 Etablering af forretningsnetværk Min. 80% tilfredshed (meget tilfreds/tilfreds) blandt deltagende virksomheder Side 11/12 Evaluering og dokumentation Projektet vil blive evalueret af en ekstern evaluator. Evaluators hovedopgaver vil være: Opsamling af erfaringer Beskrivelse af metoder Præcisering af fremadrettede anbefalinger Afdækning af Best og Next Practices Evalueringen vil være ex post, men evaluator tænkes tilknyttet projektet i dets indledende faser. Evaluator tænkes på den baggrund tilknyttet projektet via en action learning-tilgang og have lejlighed til løbende at observere og være en del af processen. Endelig planlægges evaluator at få et tæt samspil med det tidligere omtalte advisory board. Evalueringen tænkes formidlet via: Væksthus Midtjyllands website (www.startvaekst.dk), hvor det løbende vil være muligt at følge processen En skriftlig slutrapport med et katalog med Best (Next) Practices Orientering om projektets fremdrift og resultater på møder med erhvervsserviceaktører og samarbejdspartnere En håndbog med metoder og redskaber til netværksetablering og udvikling Anvendelse af erfaringerne, bl. a. via ovennævnte netværks-håndbog, ifm. efteruddannelsesaktiviteter for erhvervsfremme-aktører i region Midtjylland. Udover ovennævnte evaluering vil der bliver foretaget effektmåling på de deltagende virksomheder. Formålet hermed er at dokumentere den økonomiske vækst som følge af deltagelse i projektet. Konkret vil denne effektmåling blive foretaget af et eksternt konsulentfirma i kombination med relevant forskningsmæssig assistance. Indholdet vil være afdækning/analyse af deltagende virksomheders udvikling i omsætning, værdi-tilvækst, eksportomsætning og beskæftigelse i forhold til andre sammenlignelige virksomheder, som ikke deltager i projektet. Konkret vil dette ske via indhentning af data fra Danmarks Statistiks moms-statisk og den kvartalsvise ATP-beskæftigelsesstatistik. Effektmålingen vil blive afrapporteret i en særskilt rapport ved projektets afslutning.

12 Markedsføring og kommunikation Projektet vil blive markedsført via: Overordnet: Side 12/12 KLYNGEmidt s hjemmside Væksthus Midtjyllands elektroniske nyhedsbrev (med ca modtagere) Ifm. møde med virksomheder, erhvervsfremmeaktører og ørige samarbejdspartnere TV-reklamer på de regionale TV2-stationer Ifm. kompetenceudviklingsaktiviteter for erhvervsfremmeaktører i region Midtjylland Ifm. indgåelse af etårige samarbejdsaftaler mellem lokal erhvervsservice, kommuner og Væksthus Midtjylland, hvor netværksinitiativets indhold planlægges at indgå blandt samarbejdets øvrige resultatmål. Specifikt overfor virksomheder/potentielle deltagere: Ifm. vejledningsaktiviteter (såvel Væksthus Midtjylland som den lokale erhvervsservice vejleder et stort antal iværksættere/-virksomheder) Direct Mail-kampagner Opsøgende henvendelse, eks. via telemarkering pba. selekterede lister over virksomheder i målgruppen. Økonomi KLYNGEmidt (Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram) har en samlet budgetramme på kr mio.

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014 Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Strategi for samarbejde med virksomheder Virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere