danske bioanalytikere Vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danske bioanalytikere Vedtægter"

Transkript

1 danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den juni 2012

2 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL TILHØRSFORHOLD MEDLEMMER MEDLEMSKABSÆNDRINGER EKSKLUSION EMBLEM KONTINGENT REGIONER I dbio GENERALFORSAMLINGER REGIONERNES OPGAVER VALG I REGIONERNE KONGRESSEN HOVEDBESTYRELSEN FORRETNINGSUDVALGET UDVALG, RÅD, NÆVN OG GRUPPER URAFSTEMNING OM FORNYELSE AF OVERENSKOMST URAFSTEMNING I ØVRIGT TILLIDSREPRÆSENTANTINSTITUTIONEN ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER GARANTIFONDET UDDANNELSES- OG FORSKNINGSFONDEN KOLLEGIALE VEDTÆGTER MEDLEMSBLAD REGNSKAB OG REVISION SEKRETARIATET I dbio VEDTÆGTERNES FORTOLKNING ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE dbio s OPLØSNING

3 1 NAVN OG FORMÅL Stk. 1. Fagforeningens navn er Danske Bioanalytikere (dbio). Stk. 2. Fagforeningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stk. 3. Det er dbio s formål at varetage medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser samt at arbejde for øget medbestemmelse på arbejdspladserne. 2 TILHØRSFORHOLD Stk. 1. dbio er partipolitisk uafhængig. Stk. 2. dbio er tilsluttet Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF). Hovedbestyrelsen kan beslutte, at dbio tiltræder forhandlingssammenslutninger samt internationale sammenslutninger for bioanalytikere. 3 MEDLEMMER Stk. 1. Som medlemmer kan optages: a) uddannede til bioanalytikerfaget, b) beskæftigede i bioanalytikerfaget, c) bioanalytikerstuderende. Stk. 2. Medlemmer registreres som aktive, passive eller studerende. Kun aktive medlemmer har fulde medlemsrettigheder i forhold til valgret, valgbarhed, bistand i sager og rådgivning. Studerende har medlemsrettigheder i forhold til bistand i sager og rådgivning. Der ydes normalt kun bistand i sager, der er opstået i medlemsperioden. Stk. 3. Pensionister, efterlønsmodtagere og andre uden beskæftigelse i faget, som ikke modtager dagpenge, kan vælge passivt medlemskab. Ligeledes kan medlemmer, der skal opholde sig i udlandet i mere end et halvt år, stå som passive medlemmer. Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie. 4 MEDLEMSKABS- ÆNDRINGER Stk. 1. Ind- og udmeldelse i dbio skal ske skriftligt. Indmeldelse sker ved udfyldning af blanket med oplysninger til dbio s medlemsregister. Medlemskab træder i kraft, når kontingentet er betalt. Stk. 2. Medlemmerne skal tidligst muligt indberette ændringer i de registrerede oplysninger om adresser, stilling, arbejdsområde og beskæftigelsesgrad. Stk. 3. Anmodning om ændringer i medlemskab med virkning for kontingentet skal ske skriftligt. Kontingentet ændres fra først mulige kvartalsskifte. Ad. stk. 3. Ved førstkommende kvartalsskifte forstås, at meddelelser modtaget inden kontingentudskrivelsen kan få virkning for det pågældende kvartal. Kontingentet udskrives medio den første måned hvert kvartal. Stk. 4. Udmeldelse kan finde sted med én måneds varsel til udgangen af et kvartal. Stk. 5. Udmeldelse kan ikke finde sted, så længe der består en konflikt mellem dbio og en arbejdsgiver, indenfor hvis område det pågældende medlem er beskæftiget. 3

4 5 EKSKLUSION Stk. 1. Et medlem, der overtræder dbio s vedtægter, kan af hovedbestyrelsen udelukkes af dbio. Ad stk. 1. Der gøres særligt opmærksom på 22. Stk. 2. Hovedbestyrelsens beslutning efter stk. 1. kan af det pågældende medlem indankes for den første ordinære kongres. Anken har opsættende virkning, såfremt klagen er fremsendt senest 4 uger efter, at beslutningen om udelukkelse er meddelt medlemmet. Medlemmet har møde- og taleret på kongressen i forbindelse med behandlingen af anken. Stk. 3. Et ekskluderet medlem kan genoptages efter ansøgning til hovedbestyrelsen, når der er forløbet mindst 2 år efter eksklusionen. Såfremt eksklusionen har været forelagt kongressen, skal eventuel genoptagelse ligeledes godkendes af kongressen. 6 EMBLEM Stk. 1. Medlemmer med bioanalytikeruddannelse har ret til at bære dbio s emblem. Ad stk. 1. Alle medlemmer uddannet som bioanalytikere, eller som er givet uddannelsesautorisation som hospitalslaborant, er omfattet af stk. 1. Emblemet gives første gang medlemmet til ejendom. Ved generhvervelse fastsættes administrativt en afgift til dækning af omkostninger. 4 7 KONTINGENT Stk. 1. Kontingentet fastsættes af kongressen for den følgende kongresperiode. Stk. 2. Følgende findes: 1. aktive medlemmer, 2. aktive medlemmer på nedsat kontingent, 3. passive medlemmer, 4. bioanalytikerstuderende og bioanalytikere på statens uddannelsesstøtte. Ad stk. 2. Efterlønsmodtagere og pensionister, der ikke samtidig er i arbejde som bioanalytikere, kan vælge mellem aktivt medlemskab på nedsat kontingent med fulde medlemsrettigheder eller passivt medlemskab. Efterlønsmodtagere og pensionister med et begrænset arbejdsomfang på maksimalt 8 timer pr. uge eller maksimalt 200 timer over et år indplaceres som aktive medlemmer på nedsat kontingent. Efterlønsmodtagere og pensionister med et arbejdsomfang derudover indplaceres som aktive medlemmer. Medlemmer, der er enten dagpengemodtagende, under aftjening af værnepligt eller under videreuddannelse for bioanalytikere med Statens Voksen Uddannelsesstøtte, er aktive medlemmer på nedsat kontingent. Stk. 3. Kontingentet opkræves af dbio hvert kvartal. Kontingentet sammensættes, så det svarer bedst muligt til medlemmets forhold i kvartalets enkelte måneder. Ad stk.3. Et kvartals kontingent kan for eksempel være sammensat af én måned på nedsat kontingent på grund af ledighed og

5 to måneder på fuldt kontingent, hvis dette afspejler medlemmets beskæftigelsessituation. Stk. 4. Medlemmer, der har 3 måneders kontingentrestance, vil blive slettet. Genoptagelse kan finde sted mod betaling af restancen på tidspunktet for sletningen. Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan bevilge kontingentnedsættelse, hvis et medlems økonomiske forhold taler herfor. Stk. 6. Kvittering for indbetalt kontingent gælder som medlemskort. 8 REGIONER I dbio Stk. 1. Danske Bioanalytikere opdeles i følgende regioner: dbio Hovedstaden dbio Midtjylland dbio Syddanmark dbio Sjælland dbio Nordjylland med grænser svarende til den offentlige regionsopdeling. Stk. 2. Medlemmer i arbejde hører normalt til den region, hvor arbejdsstedet er beliggende. Ved overgang til efterløn eller pension kan medlemmet vælge at blive i arbejdsstedets region. Medlemmer uden arbejde hører normalt til den region, hvor vedkommende har privat adresse. Bioanalytikerstuderende tilknyttes ikke en region, men en selvstændig gruppe i medlemsregisteret. Hovedbestyrelsen tager stilling i tvivlstilfælde og kan give dispensation for et medlems tilhørsforhold til en region, hvis medlemmets funktion i en anden region tilsiger det. En dispensation kan højest gives for et år ad gangen. Ad stk.2. I de tilfælde hvor et medlem via sin ansættelse er knyttet til en anden region, end den hvor arbejdsstedet geografisk er placeret, vil vedkommende høre til ansættelsesregionen. 9 GENERALFOR- SAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden marts. Den indvarsles af regionsbestyrelsen ved opslag i Danske Bioanalytikere senest 6 uger før. Stk. 3. Senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse skal medlemmerne kunne rekvirere det reviderede regnskab fra regionskontoret. Stk. 4. Dagsorden for en ordinær generalforsamling offentliggøres samtidig med indvarslingen og skal indeholde mindst følgende punkter i kongresåret: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år. 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Orientering om valg af regionsformand og -næstformand, jf Valg af medlem(mer) til dbio s hovedbestyrelse, jf Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf Valg af delegerede og suppleanter til dbio s kongres, jf. 11 5

6 I år, hvor der ikke afholdes ordinær kongres, udgår punkterne 5-9, med mindre der ønskes afholdt suppleringsvalg. Forslag til behandling under punkt 4 skal være indsendt til regionens adresse senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af regionsbestyrelsen med mindst 8 dages varsel i brev til hvert enkelt medlem. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer i regionen eller 1/3 af regionens bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom med angivelse af forslag til motiveret dagsorden. Stk. 6. Regionsbestyrelsen er forpligtet til at afholde den ekstraordinære generalforsamling senest 1 måned efter, at en sådan begæring er fremsat. Stk. 7. En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Stk. 8. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Alle aktive, fremmødte medlemmer er stemmeberettigede. Stk. 9. Udfærdigelse af referat fra generalforsamlingen påhviler regionsbestyrelsen. Referatet skal indsendes til hovedbestyrelsen senest 2 måneder efter generalforsamlingens afholdelse. 10 REGIONERNES OPGAVER Stk. 1. Regionerne ledes af en bestyrelse, der varetager og understøtter de lokale medlemmers interesser ved forhandlinger med myndigheder, ledelser og andre organisationer. dbio s sekretariat skal løbende orienteres om sager, der forhandles direkte af regionerne og involveres i sager af betydning for medlemmerne på landsplan. Ligeledes skal dbio s sekretariat inddrage regionerne i lokale spørgsmål. Ad stk. 1. dbio s hovedbestyrelse beslutter efter drøftelse med regionerne arbejdsdelingen i organisationen. 11 VALG I REGIONERNE Stk. 1. Regionernes medlemmer vælger i alt følgende antal bestyrelsesmedlemmer: dbio Hovedstaden 13 medlemmer dbio Midtjylland 11 medlemmer dbio Syddanmark 11 medlemmer dbio Sjælland 9 medlemmer dbio Nordjylland 9 medlemmer Stk. 2. Regionsbestyrelsen indkalder via fagbladet Danske Bioanalytikere kandidater til de enkelte regionsbestyrelsesposter som regionsformand, hovedbestyrelsesmedlem(mer), regionsnæstformand og supplerende bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelsen foretages senest seks uger før og med en frist for anmeldelse af kandidatur 4 uger før regionsgeneralforsamlingen. 6

7 Stk. 3. Såfremt der melder sig netop det antal kandidater, der skal bruges til de enkelte poster, betragtes disse som valgt uden afstemning. I øvrigt foregår valg på følgende måde, jf. 9, stk. 4, dagsordenens punkter Regionsformand og -næstformand. Regionens formand og næstformand vælges ved urafstemning blandt regionens aktive medlemmer. Regionsbestyrelsen tilrettelægger valget, så resultatet kan offentliggøres på regionsgeneralforsamlingen. Den valgte regionsformand er samtidig valgt til dbio s hovedbestyrelse. Næstformanden er automatisk suppleant for regionsformanden i dbio s hovedbestyrelse, hvis vedkommende ikke er valgt direkte til hovedbestyrelsen. 6. Supplerende medlem(mer) fra regionen til dbio s hovedbestyrelse. Blandt de anmeldte kandidater vælges på regionsgeneralforsamlingen følgende antal supplerende hovedbestyrelsesmedlemmer i de enkelte regioner: dbio Hovedstaden dbio Midtjylland dbio Syddanmark dbio Sjælland dbio Nordjylland 3 medlemmer 2 medlemmer 2 medlemmer 1 medlem 1 medlem De valgte hovedbestyrelsesmedlemmer er samtidigt medlem af regionsbestyrelsen. 7. Supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor. Supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer op til det fastlagte antal for regionen vælges på regionsgeneralforsamlingen blandt de anmeldte kandidater. Herudover vælger hver region 1-4 suppleanter for regionsbestyrelsesmedlemmer efter regionens behov. 8. Suppleanter til hovedbestyrelsen. På regionsgeneralforsamlingen vælges blandt regionsbestyrelsesmedlemmerne mindst 2 suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmer. 9. På regionsgeneralforsamlingen vælges supplerende delegerede og suppleanter til dbio`s kongres op til det antal regionen er berettiget til. Opstilling til valg som delegeret kan ske på generalforsamlingen. Ad stk. 3. Såfremt næstformanden i valgperioden indtræder på formandens plads eller fratræder sin post, udpeger regionsbestyrelsen en ny næstformand af sin midte. Såfremt en hovedbestyrelsessuppleant i valgperioden indtræder som hovedbestyrelsesmedlem eller fratræder sin post, udpeger regionsbestyrelsen en ny hovedbestyrelsessuppleant af sin midte. Funktionsperioden for regionsbestyrelse og kongresdelegerede begynder umiddelbart efter valget på regionsgeneralforsamlingen. De valgte regionsformænd træder umiddelbart i funktion som hovedbestyrelsesmedlemmer, mens funktionsperioden for øvrige HB-medlemmer begynder ved kongressens afslutning. I de tilfælde, hvor der vælges nye medlemmer til hovedbestyrelsen, fortsætter afgående HB-medlemmer (bortset fra 7

8 regionsformænd) som observatører i regionsbestyrelsen i perioden indtil kongressen. På kongressen deltager afgående HB-medlemmer (bortset fra regionsformænd) som ordinære HB-delegerede. Hvis et hovedbestyrelsesmedlem i perioden mellem regionsgeneralforsamlingen og kongressens afholdelse meddeler forfald, indtræder suppleanten fra samme valgperiode. Det nyvalgte HB-medlem, der tiltræder HB ved kongressens afslutning, kan deltage i kongressen som observatør med taleret, men uden stemmeret, med mindre vedkommende er valgt som delegeret. Hovedbestyrelsen tager stilling til øvrige spørgsmål og udarbejder eventuelle retningslinier i forhold til vakancer og overgangsproblemer. Stk. 4. Såfremt der ikke har meldt sig et tilstrækkeligt antal kandidater til regionsbestyrelsen ved fristen for opstilling, kan der ske supplerende opstilling og valg på regionsgeneralforsamlingen til den ubesatte post. I givet fald betragtes anmeldte kandidater inden tidsfristen for valgt uden afstemning. Stk. 5. Regionsbestyrelsen konstituerer sig med kasserer. Stk. 6. Med regionsbestyrelsens samtykke kan medlemmerne på en arbejdsplads danne en klub. Vedtægterne for klubben skal anbefales af regionsbestyrelsen og godkendes af hovedbestyrelsen. Kontingentet fastsættes i henhold til klubbens vedtægter. 12 KONGRESSEN Stk. 1. Kongressen har den øverste myndighed i alle dbio s anliggender for så vidt, de ikke bringes til urafstemning. Stk. 2. Kongressen består af: a) dbio s hovedbestyrelse, b) Regionsbestyrelsesmedlemmer uden for hovedbestyrelsen, c) 4 Bioanalytikerstuderende, d) Formanden for medlemmerne på Færøerne, e) Formanden for medlemmerne på Grønland, f) 57 delegerede valgt i regionerne i forhold til disses medlemstal. Ad. stk. 2. Ved denne sammensætning bliver kongressen på i alt 119 delegerede. Nyvalgte medlemmer af forretningsudvalget, jf. 14, der ikke i forvejen er delegerede, deltager i kongressen som observatører med taleret. Stk. 3. Såfremt en delegeret forud for kongressen forhindres i at deltage i hele eller dele af kongressen, indtræder suppleanten for hele kongressen, med mindre et delvist forfald skyldes hverv for dbio. Får en delegeret forfald under kongressens afvikling, indkaldes suppleanten, hvis det er praktisk muligt. Stk. 4. Regionsbestyrelserne har pligt til at holde dbio s sekretariat orienteret om valg til delegeret. Stk. 5. Der afholdes ordinær kongres hvert 3. år i første halvdel af juni måned. Ad stk.6: Kongressen afholdes første gang i juni 2012 og derefter hvert 3. år. Hvis overenskomstforhandlinger på det offentlige område tilrettelægges i et kongres år, er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udsætte kongressen til afholdelse om efteråret samme år. Tidsfrister i nærværende vedtægter, der er 8

9 fastlagt i sammenhæng med kongressens placering, kan ligeledes ændres. Stk. 6. Indkaldelse til ordinær kongres foretages ved opslag i Danske Bioanalytikere og meddeles til de delegerede senest 3 uger før kongressens afholdelse. Med indkaldelsen skal følge foreløbig dagsorden. Stk. 7. Dagsorden for den ordinære kongres skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Beretning om dbio s virksomhed 6. Godkendelse af regnskab 7. Forslag til vedtægtsændringer 8. Indkomne forslag 9. Fastsættelse af honorarer og fratrædelsesvilkår 10. Fastsættelse af rådighedsbeløb til regionerne 11. Fastsættelse af kontingent samt bidrag til garantifonden 12. Orientering om valg af forretningsudvalg samt eventuelt valg af 1. henholdsvis 2. næstformand, jf. 14, stk Eventuelt Stk. 8. Forslag til behandling på den ordinære kongres kan fremsættes af enhver af kongressens delegerede. Forslag stiles til hovedbestyrelsen og skal være dbio i hænde senest den 10. april i kongresåret. Stk. 9. Ekstraordinær kongres afholdes, såfremt hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller såfremt 1/3 af hovedbestyrelsen eller 1/3 af kongressens delegerede fremsætter anmodning herom overfor hovedbestyrelsen ledsaget af forslag til motiveret dagsorden. Stk. 10. Indkaldelse til ekstraordinær kongres skal normalt foretages med 14 dages varsel til hver enkelt delegeret og inden 1 måned efter, at hovedbestyrelsen har modtaget begæring om kongressens afholdelse. Indkaldelse, som finder sted i forbindelse med overenskomstforhandlinger, kan dog ske med mindst 3 dages varsel til hver enkelt delegeret. Stk. 11. Kongressen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af de delegerede er til stede. Afgørelser på kongressen træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet særligt er bestemt i nærværende vedtægter. 13 HOVEDBESTYRELSEN Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af: a) dbio s formand, b) dbio s 2 næstformænd, c) dbio s 5 regionsformænd, d) et supplerende antal medlemmer valgt i regionerne således: dbio Hovedstaden: dbio Midtjylland: dbio Syddanmark: dbio Sjælland: dbio Nordjylland: 3 medlemmer 2 medlemmer 2 medlemmer 1 medlem 1 medlem Stk. 2. Nyvalgte regionsformænd træder i funktion som hovedbestyrelsesmedlemmer ved regionsgeneralforsamlingernes afslutning. Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer valgt i regionerne og forretningsudvalgsmedlemmer tiltræder deres funktion ved afslutningen af den ordinære kongres. 9

10 Stk. 3 Afstemninger i hovedbestyrelsen finder sædvanligvis sted ved håndsoprækning og efter almindeligt flertalsprincip. Såfremt 1/3 af de tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer begærer det, sker afstemningen i forhold til, hvor mange medlemmer det pågældende hovedbestyrelsesmedlem repræsenterer. En regions medlemstal pr. 1. januar i året fordeles da ligeligt på de tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer fra regionen. dbio s formand og næstformænd tildeles hver samme stemmetal som de(n) af øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer, der har højest stemmetal. Stk. 4. Hovedbestyrelsen leder dbio i overensstemmelse med vedtægterne og de af kongressen trufne beslutninger og har den fulde bemyndigelse til at handle på dbio s vegne. Stk. 5. Hovedbestyrelsen afholder møde mindst 6 gange om året eller i øvrigt så ofte, formanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer skriftligt overfor formanden fremsætter krav derom med forslag til motiveret dagsorden. Stk.6. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er indkaldt, og mindst halvdelen af medlemmerne samt 1 medlem af forretningsudvalget er til stede. Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Stk. 7. Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen uden at meddele forfald udebliver fra 2 på hinanden følgende hovedbestyrelsesmøder, kan hovedbestyrelsen pålægge regionsbestyrelsen at fratage medlemmet dets mandat og lade suppleanten indtræde i hovedbestyrelsen. 14 FORRETNINGS- UDVALGET Stk. 1. dbio s forretningsudvalg består af: a) dbio s formand, b) dbio s næstformænd. Ad stk. 1. Såfremt formanden fratræder i sin valgperiode, eller såfremt formanden er fraværende fra sit hverv i en længere periode, tiltræder 1. næstformanden i den pågældende valgperiode/fraværsperiode. 2. næstformanden konstitueres som 1. næstformand, og hovedbestyrelsen udpeger ny 2. næstformand af sin midte. Den derved ledigblevne hovedbestyrelsesplads tiltrædes af suppleanten for det pågældende hovedbestyrelsesmedlem. Stk. 2. Formand og næstformænd vælges ved urafstemning. Urafstemningen skal være afsluttet mindst 1 uge før den ordinære kongres. 1. næstformand er den kandidat, der har opnået flest stemmer. Såfremt der ikke er flere kandidater, end der skal vælges, er vedkommende automatisk valgt. I tilfælde, hvor der kun er to næstformandskandidater, afgør kongressen hvem der skal være 1. henholdsvis 2. næstformand, med mindre der samtidig tilrettelægges urafstemning om valg til formandsposten. Såfremt der er flere kandidater til formandsposten, kan disse også opstille til næstformandsposten på lige fod med de øvrige kandidater. 10

11 Stk. 3. Valgbare til hvervene som formand og næstformand er alle aktive medlemmer af dbio. Stk. 4. Vælges et hovedbestyrelsesmedlem til forretningsudvalget, indtræder dennes suppleant i HB. Stk. 5. Kandidatanmeldelse skal være dbio s sekretariat i hænde senest den 1. april i kongresåret. De nærmere regler om kandidatanmeldelse med videre fastsættes af hovedbestyrelsen. Ad stk. 5. Urafstemningen skal tilrettelægges således, at den er afsluttet 1 uge før kongressen. Funktionsperioden for det nyvalgte forretningsudvalg begynder umiddelbart efter kongressen. Stk. 6. Forretningsudvalget varetager under ansvar over for hovedbestyrelse og kongres de daglige organisationspolitiske opgaver i dbio. 15 UDVALG, RÅD, NÆVN OG GRUPPER Stk. 1. Hovedbestyrelsen nedsætter et landsdækkende udvalg for studerende, der sikres repræsentation på dbio s kongres. Bemærkninger. Ad stk. 1. Hovedbestyrelsen udformer dbio s studenterorganisation, så den fungerer mest hensigtsmæssigt for de studerende set i forhold til de aktuelle uddannelsesforhold og dbio s organisation. Stk. 2. Hovedbestyrelsen foranlediger et lederråd nedsat med henblik på at fremme - og give anbefalinger i forhold til - indsatsen på lederområdet. Stk. 3. Hovedbestyrelsen foranlediger et fagetisk nævn nedsat. Nævnet sammensættes af bioanalytikere med indsigt i og erfaring med fagetik. Stk. 4. Hovedbestyrelsen nedsætter i øvrigt udvalg, råd og arbejdsgrupper til deltagelse i arbejdet for realisering af dbio s visioner og mål. Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastlægger kommissorier og retningsliner for arbejdet i udvalg, råd og arbejdsgrupper 16 URAFSTEMNING OM FORNYELSE AF OVERENSKOMST Stk. 1. Forhandlingsresultatet om fornyelse af overenskomst mellem dbio og hovedarbejdsgiver(e) sendes altid ud til urafstemning. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at urafstemningen afholdes separat for et eller flere overenskomstområder. Urafstemningens resultat er gyldigt og bindende for hovedbestyrelsen, såfremt 1/10 af dbio s stemmeberettigede medlemmer har afgivet deres stemme. I tilfælde af stemmelighed træffer hovedbestyrelsen afgørelsen. Ad. stk. 1. Med den nuværende organisering på arbejdsgiversiden indebærer bestemmelsen, at hovedbestyrelsen har en forpligtigelse til at forelægge forhandlingsresultater om hovedoverenskomsterne med de offentlige arbejdsgivere til urafstemning blandt medlemmerne samlet eller for hvert område for sig. Ændres organiseringen på arbejdsgiversiden har hovedbestyrelsen bemyndigelse 11

12 til at tilrettelægge urafstemning ud fra de ændrede vilkår i overensstemmelse med vedtægtens hensigt. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at urafstemningen afholdes i fællesskab med andre organisationer indenfor et forhandlingsfælleskab, hvori dbio deltager, således at stemmerne indgår i et samlet resultat, der er bindende for de deltagende organisationers hovedbestyrelser. Stk. 3. Såfremt urafstemningen vedrører mæglingsforslag fremsat i medfør af lov om mægling i arbejdsstridigheder, følges reglerne i denne lov. 17 URAFSTEMNING I ØVRIGT Stk. 1. Urafstemning kan i øvrigt finde sted efter følgende regler: På en kongres kan 1/3 af de fremmødte delegerede kræve et spørgsmål lagt ud til urafstemning. I tidsrummet mellem kongresserne kan 1/10 af dbio s stemmeberettigede medlemmer eller 5 hovedbestyrelsesmedlemmer begære urafstemning om et givet spørgsmål. Stk. 2. Inden 14 dage efter begæring om urafstemning, jf. stk. 1, drager hovedbestyrelsen omsorg for iværksættelse af urafstemningen. Stk. 3. Urafstemningens resultat er gyldigt og bindende for hovedbestyrelsen, såfremt 1/10 af dbio s stemmeberettigede medlemmer har afgivet deres stemme. I tilfælde af stemmelighed træffer hovedbestyrelsen afgørelsen. 18 TILLIDSREPRÆSEN- TANTINSTITUTIONEN Stk. 1. Medlemmerne er forpligtede til at vælge tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter i overensstemmelse med de til enhver tid gældende aftaler mellem dbio og de berørte arbejdsgiverparter. Stk. 2. Medlemmer, der modtager valg, er forpligtet til at gennemgå dbio s obligatoriske tillidsrepræsentant uddannelse. Stk. 3. Tillidsrepræsentanten vælges blandt de ved institutionen ansatte medlemmer af Danske Bioanalytikere på den relevante overenskomst. Tillidsrepræsentanten vælges af de ved institutionen ansatte på den relevante overenskomst. Ansatte med ledelsesfunktioner og studerende er ikke valgbare. Ad stk. 3. Med den relevante overenskomst menes, at det er den overenskomst, tillidsrepræsentanten er ansat på. I regionerne er det i 2012 Basisoverenskomst og i staten er det Fællesoverenskomst og Cirkulære om organisationsaftale for bioanalytikere. Stk. 4. Fællestillidsrepræsentanten vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne på det område, fællestillidsrepræsentanten dækker. Hvis der er indgået lokal aftale med arbejdsgiveren herom, kan fællestillidsrepræsentanten endvidere vælges blandt medlemmer, der ikke i forvejen er tillidsrepræsentant. Det kan fx være et medlem af regionsbestyrelsen. Stk. 5. Valgperioden for tillidsrepræsentant og suppleanten er 3 år med mindre andet er aftalt i overenskomsten. Valgene finder sted i tidsrummet sep- 12

13 tember på et møde indvarslet 14. dage forinden på den pågældende institution. Der kan afholdes skriftlig votering over flere dage. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. Ad stk. 5. Bestemmelsen om 3 årige valgperioder trådte i kraft ved valg i september 2009 for tillidsrepræsentanter og ved valg i september 2010 for suppleanter. Stk. 5. Såfremt halvdelen af medlemmerne på en arbejdsplads ønsker det, kan nyvalg til tillidsrepræsentantposten/ suppleantposten finde sted. Stk. 6. Ved udmeldelse af dbio bortfalder hvervet som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, når underretning herom er registreret i dbio s sekretariat. Stk. 7. Meddelelse om valg af tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter indsendes omgående til dbio. Ansættelsesmyndighederne orienteres om valgene i henhold til gældende aftaler. Stk. 8. Tillidsrepræsentanten har pligt til at orientere nyansatte om dbio samt at udlevere indmeldelsesblanketter. Stk. 9. Hvor antallet af ansatte ikke er tilstrækkeligt til, at der kan vælges en tillidsrepræsentant blandt medlemmerne, kan der i stedet vælges en kontaktperson, der varetager kommunikationen med dbio. 19 ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTER Stk. 1. Medlemmerne er forpligtede til at vælge arbejdsmiljørepræsentanter i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser i lov om arbejdsmiljø. Stk. 2. Medlemmer, der modtager valg, er forpligtet til at deltage i dbio s uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter. Stk. 3. Meddelelse om valg af arbejdsmiljørepræsentant indsendes omgående til dbio, der orienterer ansættelsesmyndigheden. 20 GARANTIFONDET Stk. 1. dbio s medlemmer betaler et af kongressen fastsat bidrag til garantifondet til konsolidering af dbio s økonomi. Stk. 2. Garantifondet skal dække dbio s garantiforpligtelse overfor FTF og CO II. Stk. 3. Under konfliktsituationer udgør garantifondet det primære økonomiske grundlag for understøttelse af medlemmerne samt omkostninger til forhandlinger, juridisk assistance m.v. under forberedelse og gennemførelse af konflikt. Stk. 4. Det er en betingelse for at modtage understøttelse under en konflikt, at medlemmet forinden har betalt kontingent i mindst 3 måneder. Hovedbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne frist. Stk. 5. I konfliktsituationer er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udskrive ekstrakontingent, såfremt fondets kapital anses for utilstrækkelig. Stk. 6. Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt retningslinierne for fondets anvendelse. 13

14 21 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSFONDEN Stk. 1. Uddannelses- og Forskningsfonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål a) at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for bioanalytikerfagets forskellige fagområder, b) at støtte bioanalytikernes deltagelse i forskningskvalificerende kurser eller uddannelse, c) at støtte bioanalytikeres særlige videre- og efteruddannelsesinitiativer, der kan fremme fagets udvikling, d) at yde støtte til bioanalytikerstuderende, der skal på uddannelsesophold i udlandet som en del af deres uddannelse. Stk. 2. Fondens virksomhed er reguleret af en fundats vedtaget af dbio s kongres, og administreres af en bestyrelse nedsat i henhold til fundatsen. Stk. 3. Fondens midler tilvejebringes ved, at hovedbestyrelsen som en del af det årlige budget afsætter et rammebeløb for fondens virksomhed i budgetåret. For så vidt ingen betingelser er knyttet til frivillige bidrag til Uddannelses- og Forskningsfonden, kan sådanne bidrag indgå i fonden. 22 KOLLEGIALE VEDTÆGTER Stk. 1. Et medlem må ikke tiltræde en stilling som bioanalytiker i Danmark, medmindre stillingen enten har været 14 opslået ledig i Danske Bioanalytikere uden særlige bemærkninger eller vilkårene for den er godkendt eller godkendes i Danske Bioanalytikere, forud for opslag andet sted. Stk. 2. Et medlem må ikke tiltræde en stilling på ringere vilkår end anført i gældende aftaler, overenskomster m.v. Stk. 3. Et medlem må ikke tiltræde en stilling, der er omfattet af en af hovedbestyrelsen varslet blokade. Stk. 4. Medlemmerne forpligter sig til at arbejde efter gældende fagetik for bioanalytikere, vedtaget af dbio s kongres. 23 MEDLEMSBLAD Stk. 1. Hovedbestyrelsen foranlediger udgivelsen af et medlemsblad og fastsætter retningslinier for medlemsbladets redaktion og administration. 24 REGNSKAB OG REVISION Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Umiddelbart efter regnskabsårets udløb revideres regnskabet af en af hovedbestyrelsen ansat statsautoriseret revisor. Stk. 3. Det reviderede regnskab forelægges førstkommende ordinære kongres til godkendelse. Stk. 4. Regionerne tildeles et rådighedsbeløb, som regionsbestyrelsen disponerer over under ansvar over for regionens generalforsamling. Regionen tegnes i retsforhold af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren. Af regionens

15 beholdning i bank, sparekasse og på giro kan kun hæves af formand og/eller kassereren. Stk. 5. Størrelsen af rådighedsbeløbet fastsættes af kongressen, der ligeledes træffer beslutning om hvilke kriterier, der skal indgå ved beregning af rådighedsbeløbet. Stk. 6. Regionerne udfærdiger årligt et regnskab efter de af hovedbestyrelsen fastsatte retningslinier. Regnskabet indsendes senest den 20. januar til dbio s sekretariat, der tilbagesender det reviderede regnskab til regionsbestyrelserne med eventuelle bemærkninger. 25 SEKRETARIATET I dbio Stk. 1. Hovedbestyrelsen ansætter sekretariatets leder. Stk. 2. Sekretariatets leder ansætter i samarbejde med hovedbestyrelsen de i sekretariatet nødvendige medarbejdere. Sekretariatets normering fastsættes af hovedbestyrelsen. Stk. 3. Ingen personer ansat i sekretariatet må have tillidsposter i dbio eller i kraft af deres medlemskab udøve andre fagforeningspolitiske funktioner inden for organisationen. 26 VEDTÆGTERNES FORTOLKNING Stk. 1. Uoverensstemmelser vedrørende fortolkningen af disse vedtægter afgøres af hovedbestyrelsen ved simpel stemmeflerhed. Dog skal afgørelsen af den foreliggende fortolkningstvivl henlægges til kongressen, såfremt et hovedbestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom. I så tilfælde skal hovedbestyrelsens afgørelse have gyldighed, indtil den måtte blive ændret af kongressen. Stk. 2. Kongressen træffer ved simpel stemmeflerhed endelig afgørelse vedrørende den indankede fortolkningstvivl. 27 ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kan vedtages på en ordinær såvel som en ekstraordinær kongres efter herom fremsat forslag, og såfremt et flertal på mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede er for ændringen. 28 dbio s OPLØSNING Stk. 1. dbio kan kun opløses, når 5/6 af dbio s medlemmer stemmer derfor ved en særlig i dette øjemed tilrettelagt urafstemning. Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue et fond med filantropisk formål. Stk. 3. Denne paragraf kan kun ændres ved samme kvalificerede stemmetal, ved hvilken foreningen opløses. 15

16 Vedtægter pr. 13. juni 2012 Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K. Tlf.: Redaktion: Danske Bioanalytikere Forside foto: Lars Aarø, Redigering/grafisk opsætning: Michael S. Müller Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af denne pjece eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden Danske Bioanalytikeres skriftlige samtykke. Vedtægter pr. 13. juni 2012 kan hentes via 1. udgave, 1. oplag junl 2012

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ekstraordinære kongres den 8. maj 2014 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Danske Tursejlere

Vedtægter for Danske Tursejlere Vedtægter for Danske Tursejlere 1. Navn og hjemsted: Stk. 1. Foreningens navn er Danske Tursejlere. Stk. 2. Danmarks Tursejlerforening blev stiftet den 23. december 1992, som en landsforening for danske

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub:

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: 1: Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kommune. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere