danske bioanalytikere Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danske bioanalytikere Vedtægter"

Transkript

1 danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den juni 2012

2 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL TILHØRSFORHOLD MEDLEMMER MEDLEMSKABSÆNDRINGER EKSKLUSION EMBLEM KONTINGENT REGIONER I dbio GENERALFORSAMLINGER REGIONERNES OPGAVER VALG I REGIONERNE KONGRESSEN HOVEDBESTYRELSEN FORRETNINGSUDVALGET UDVALG, RÅD, NÆVN OG GRUPPER URAFSTEMNING OM FORNYELSE AF OVERENSKOMST URAFSTEMNING I ØVRIGT TILLIDSREPRÆSENTANTINSTITUTIONEN ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER GARANTIFONDET UDDANNELSES- OG FORSKNINGSFONDEN KOLLEGIALE VEDTÆGTER MEDLEMSBLAD REGNSKAB OG REVISION SEKRETARIATET I dbio VEDTÆGTERNES FORTOLKNING ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE dbio s OPLØSNING

3 1 NAVN OG FORMÅL Stk. 1. Fagforeningens navn er Danske Bioanalytikere (dbio). Stk. 2. Fagforeningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stk. 3. Det er dbio s formål at varetage medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser samt at arbejde for øget medbestemmelse på arbejdspladserne. 2 TILHØRSFORHOLD Stk. 1. dbio er partipolitisk uafhængig. Stk. 2. dbio er tilsluttet Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF). Hovedbestyrelsen kan beslutte, at dbio tiltræder forhandlingssammenslutninger samt internationale sammenslutninger for bioanalytikere. 3 MEDLEMMER Stk. 1. Som medlemmer kan optages: a) uddannede til bioanalytikerfaget, b) beskæftigede i bioanalytikerfaget, c) bioanalytikerstuderende. Stk. 2. Medlemmer registreres som aktive, passive eller studerende. Kun aktive medlemmer har fulde medlemsrettigheder i forhold til valgret, valgbarhed, bistand i sager og rådgivning. Studerende har medlemsrettigheder i forhold til bistand i sager og rådgivning. Der ydes normalt kun bistand i sager, der er opstået i medlemsperioden. Stk. 3. Pensionister, efterlønsmodtagere og andre uden beskæftigelse i faget, som ikke modtager dagpenge, kan vælge passivt medlemskab. Ligeledes kan medlemmer, der skal opholde sig i udlandet i mere end et halvt år, stå som passive medlemmer. Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie. 4 MEDLEMSKABS- ÆNDRINGER Stk. 1. Ind- og udmeldelse i dbio skal ske skriftligt. Indmeldelse sker ved udfyldning af blanket med oplysninger til dbio s medlemsregister. Medlemskab træder i kraft, når kontingentet er betalt. Stk. 2. Medlemmerne skal tidligst muligt indberette ændringer i de registrerede oplysninger om adresser, stilling, arbejdsområde og beskæftigelsesgrad. Stk. 3. Anmodning om ændringer i medlemskab med virkning for kontingentet skal ske skriftligt. Kontingentet ændres fra først mulige kvartalsskifte. Ad. stk. 3. Ved førstkommende kvartalsskifte forstås, at meddelelser modtaget inden kontingentudskrivelsen kan få virkning for det pågældende kvartal. Kontingentet udskrives medio den første måned hvert kvartal. Stk. 4. Udmeldelse kan finde sted med én måneds varsel til udgangen af et kvartal. Stk. 5. Udmeldelse kan ikke finde sted, så længe der består en konflikt mellem dbio og en arbejdsgiver, indenfor hvis område det pågældende medlem er beskæftiget. 3

4 5 EKSKLUSION Stk. 1. Et medlem, der overtræder dbio s vedtægter, kan af hovedbestyrelsen udelukkes af dbio. Ad stk. 1. Der gøres særligt opmærksom på 22. Stk. 2. Hovedbestyrelsens beslutning efter stk. 1. kan af det pågældende medlem indankes for den første ordinære kongres. Anken har opsættende virkning, såfremt klagen er fremsendt senest 4 uger efter, at beslutningen om udelukkelse er meddelt medlemmet. Medlemmet har møde- og taleret på kongressen i forbindelse med behandlingen af anken. Stk. 3. Et ekskluderet medlem kan genoptages efter ansøgning til hovedbestyrelsen, når der er forløbet mindst 2 år efter eksklusionen. Såfremt eksklusionen har været forelagt kongressen, skal eventuel genoptagelse ligeledes godkendes af kongressen. 6 EMBLEM Stk. 1. Medlemmer med bioanalytikeruddannelse har ret til at bære dbio s emblem. Ad stk. 1. Alle medlemmer uddannet som bioanalytikere, eller som er givet uddannelsesautorisation som hospitalslaborant, er omfattet af stk. 1. Emblemet gives første gang medlemmet til ejendom. Ved generhvervelse fastsættes administrativt en afgift til dækning af omkostninger. 4 7 KONTINGENT Stk. 1. Kontingentet fastsættes af kongressen for den følgende kongresperiode. Stk. 2. Følgende findes: 1. aktive medlemmer, 2. aktive medlemmer på nedsat kontingent, 3. passive medlemmer, 4. bioanalytikerstuderende og bioanalytikere på statens uddannelsesstøtte. Ad stk. 2. Efterlønsmodtagere og pensionister, der ikke samtidig er i arbejde som bioanalytikere, kan vælge mellem aktivt medlemskab på nedsat kontingent med fulde medlemsrettigheder eller passivt medlemskab. Efterlønsmodtagere og pensionister med et begrænset arbejdsomfang på maksimalt 8 timer pr. uge eller maksimalt 200 timer over et år indplaceres som aktive medlemmer på nedsat kontingent. Efterlønsmodtagere og pensionister med et arbejdsomfang derudover indplaceres som aktive medlemmer. Medlemmer, der er enten dagpengemodtagende, under aftjening af værnepligt eller under videreuddannelse for bioanalytikere med Statens Voksen Uddannelsesstøtte, er aktive medlemmer på nedsat kontingent. Stk. 3. Kontingentet opkræves af dbio hvert kvartal. Kontingentet sammensættes, så det svarer bedst muligt til medlemmets forhold i kvartalets enkelte måneder. Ad stk.3. Et kvartals kontingent kan for eksempel være sammensat af én måned på nedsat kontingent på grund af ledighed og

5 to måneder på fuldt kontingent, hvis dette afspejler medlemmets beskæftigelsessituation. Stk. 4. Medlemmer, der har 3 måneders kontingentrestance, vil blive slettet. Genoptagelse kan finde sted mod betaling af restancen på tidspunktet for sletningen. Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan bevilge kontingentnedsættelse, hvis et medlems økonomiske forhold taler herfor. Stk. 6. Kvittering for indbetalt kontingent gælder som medlemskort. 8 REGIONER I dbio Stk. 1. Danske Bioanalytikere opdeles i følgende regioner: dbio Hovedstaden dbio Midtjylland dbio Syddanmark dbio Sjælland dbio Nordjylland med grænser svarende til den offentlige regionsopdeling. Stk. 2. Medlemmer i arbejde hører normalt til den region, hvor arbejdsstedet er beliggende. Ved overgang til efterløn eller pension kan medlemmet vælge at blive i arbejdsstedets region. Medlemmer uden arbejde hører normalt til den region, hvor vedkommende har privat adresse. Bioanalytikerstuderende tilknyttes ikke en region, men en selvstændig gruppe i medlemsregisteret. Hovedbestyrelsen tager stilling i tvivlstilfælde og kan give dispensation for et medlems tilhørsforhold til en region, hvis medlemmets funktion i en anden region tilsiger det. En dispensation kan højest gives for et år ad gangen. Ad stk.2. I de tilfælde hvor et medlem via sin ansættelse er knyttet til en anden region, end den hvor arbejdsstedet geografisk er placeret, vil vedkommende høre til ansættelsesregionen. 9 GENERALFOR- SAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden marts. Den indvarsles af regionsbestyrelsen ved opslag i Danske Bioanalytikere senest 6 uger før. Stk. 3. Senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse skal medlemmerne kunne rekvirere det reviderede regnskab fra regionskontoret. Stk. 4. Dagsorden for en ordinær generalforsamling offentliggøres samtidig med indvarslingen og skal indeholde mindst følgende punkter i kongresåret: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år. 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Orientering om valg af regionsformand og -næstformand, jf Valg af medlem(mer) til dbio s hovedbestyrelse, jf Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf Valg af delegerede og suppleanter til dbio s kongres, jf. 11 5

6 I år, hvor der ikke afholdes ordinær kongres, udgår punkterne 5-9, med mindre der ønskes afholdt suppleringsvalg. Forslag til behandling under punkt 4 skal være indsendt til regionens adresse senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af regionsbestyrelsen med mindst 8 dages varsel i brev til hvert enkelt medlem. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer i regionen eller 1/3 af regionens bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom med angivelse af forslag til motiveret dagsorden. Stk. 6. Regionsbestyrelsen er forpligtet til at afholde den ekstraordinære generalforsamling senest 1 måned efter, at en sådan begæring er fremsat. Stk. 7. En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Stk. 8. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Alle aktive, fremmødte medlemmer er stemmeberettigede. Stk. 9. Udfærdigelse af referat fra generalforsamlingen påhviler regionsbestyrelsen. Referatet skal indsendes til hovedbestyrelsen senest 2 måneder efter generalforsamlingens afholdelse. 10 REGIONERNES OPGAVER Stk. 1. Regionerne ledes af en bestyrelse, der varetager og understøtter de lokale medlemmers interesser ved forhandlinger med myndigheder, ledelser og andre organisationer. dbio s sekretariat skal løbende orienteres om sager, der forhandles direkte af regionerne og involveres i sager af betydning for medlemmerne på landsplan. Ligeledes skal dbio s sekretariat inddrage regionerne i lokale spørgsmål. Ad stk. 1. dbio s hovedbestyrelse beslutter efter drøftelse med regionerne arbejdsdelingen i organisationen. 11 VALG I REGIONERNE Stk. 1. Regionernes medlemmer vælger i alt følgende antal bestyrelsesmedlemmer: dbio Hovedstaden 13 medlemmer dbio Midtjylland 11 medlemmer dbio Syddanmark 11 medlemmer dbio Sjælland 9 medlemmer dbio Nordjylland 9 medlemmer Stk. 2. Regionsbestyrelsen indkalder via fagbladet Danske Bioanalytikere kandidater til de enkelte regionsbestyrelsesposter som regionsformand, hovedbestyrelsesmedlem(mer), regionsnæstformand og supplerende bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelsen foretages senest seks uger før og med en frist for anmeldelse af kandidatur 4 uger før regionsgeneralforsamlingen. 6

7 Stk. 3. Såfremt der melder sig netop det antal kandidater, der skal bruges til de enkelte poster, betragtes disse som valgt uden afstemning. I øvrigt foregår valg på følgende måde, jf. 9, stk. 4, dagsordenens punkter Regionsformand og -næstformand. Regionens formand og næstformand vælges ved urafstemning blandt regionens aktive medlemmer. Regionsbestyrelsen tilrettelægger valget, så resultatet kan offentliggøres på regionsgeneralforsamlingen. Den valgte regionsformand er samtidig valgt til dbio s hovedbestyrelse. Næstformanden er automatisk suppleant for regionsformanden i dbio s hovedbestyrelse, hvis vedkommende ikke er valgt direkte til hovedbestyrelsen. 6. Supplerende medlem(mer) fra regionen til dbio s hovedbestyrelse. Blandt de anmeldte kandidater vælges på regionsgeneralforsamlingen følgende antal supplerende hovedbestyrelsesmedlemmer i de enkelte regioner: dbio Hovedstaden dbio Midtjylland dbio Syddanmark dbio Sjælland dbio Nordjylland 3 medlemmer 2 medlemmer 2 medlemmer 1 medlem 1 medlem De valgte hovedbestyrelsesmedlemmer er samtidigt medlem af regionsbestyrelsen. 7. Supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor. Supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer op til det fastlagte antal for regionen vælges på regionsgeneralforsamlingen blandt de anmeldte kandidater. Herudover vælger hver region 1-4 suppleanter for regionsbestyrelsesmedlemmer efter regionens behov. 8. Suppleanter til hovedbestyrelsen. På regionsgeneralforsamlingen vælges blandt regionsbestyrelsesmedlemmerne mindst 2 suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmer. 9. På regionsgeneralforsamlingen vælges supplerende delegerede og suppleanter til dbio`s kongres op til det antal regionen er berettiget til. Opstilling til valg som delegeret kan ske på generalforsamlingen. Ad stk. 3. Såfremt næstformanden i valgperioden indtræder på formandens plads eller fratræder sin post, udpeger regionsbestyrelsen en ny næstformand af sin midte. Såfremt en hovedbestyrelsessuppleant i valgperioden indtræder som hovedbestyrelsesmedlem eller fratræder sin post, udpeger regionsbestyrelsen en ny hovedbestyrelsessuppleant af sin midte. Funktionsperioden for regionsbestyrelse og kongresdelegerede begynder umiddelbart efter valget på regionsgeneralforsamlingen. De valgte regionsformænd træder umiddelbart i funktion som hovedbestyrelsesmedlemmer, mens funktionsperioden for øvrige HB-medlemmer begynder ved kongressens afslutning. I de tilfælde, hvor der vælges nye medlemmer til hovedbestyrelsen, fortsætter afgående HB-medlemmer (bortset fra 7

8 regionsformænd) som observatører i regionsbestyrelsen i perioden indtil kongressen. På kongressen deltager afgående HB-medlemmer (bortset fra regionsformænd) som ordinære HB-delegerede. Hvis et hovedbestyrelsesmedlem i perioden mellem regionsgeneralforsamlingen og kongressens afholdelse meddeler forfald, indtræder suppleanten fra samme valgperiode. Det nyvalgte HB-medlem, der tiltræder HB ved kongressens afslutning, kan deltage i kongressen som observatør med taleret, men uden stemmeret, med mindre vedkommende er valgt som delegeret. Hovedbestyrelsen tager stilling til øvrige spørgsmål og udarbejder eventuelle retningslinier i forhold til vakancer og overgangsproblemer. Stk. 4. Såfremt der ikke har meldt sig et tilstrækkeligt antal kandidater til regionsbestyrelsen ved fristen for opstilling, kan der ske supplerende opstilling og valg på regionsgeneralforsamlingen til den ubesatte post. I givet fald betragtes anmeldte kandidater inden tidsfristen for valgt uden afstemning. Stk. 5. Regionsbestyrelsen konstituerer sig med kasserer. Stk. 6. Med regionsbestyrelsens samtykke kan medlemmerne på en arbejdsplads danne en klub. Vedtægterne for klubben skal anbefales af regionsbestyrelsen og godkendes af hovedbestyrelsen. Kontingentet fastsættes i henhold til klubbens vedtægter. 12 KONGRESSEN Stk. 1. Kongressen har den øverste myndighed i alle dbio s anliggender for så vidt, de ikke bringes til urafstemning. Stk. 2. Kongressen består af: a) dbio s hovedbestyrelse, b) Regionsbestyrelsesmedlemmer uden for hovedbestyrelsen, c) 4 Bioanalytikerstuderende, d) Formanden for medlemmerne på Færøerne, e) Formanden for medlemmerne på Grønland, f) 57 delegerede valgt i regionerne i forhold til disses medlemstal. Ad. stk. 2. Ved denne sammensætning bliver kongressen på i alt 119 delegerede. Nyvalgte medlemmer af forretningsudvalget, jf. 14, der ikke i forvejen er delegerede, deltager i kongressen som observatører med taleret. Stk. 3. Såfremt en delegeret forud for kongressen forhindres i at deltage i hele eller dele af kongressen, indtræder suppleanten for hele kongressen, med mindre et delvist forfald skyldes hverv for dbio. Får en delegeret forfald under kongressens afvikling, indkaldes suppleanten, hvis det er praktisk muligt. Stk. 4. Regionsbestyrelserne har pligt til at holde dbio s sekretariat orienteret om valg til delegeret. Stk. 5. Der afholdes ordinær kongres hvert 3. år i første halvdel af juni måned. Ad stk.6: Kongressen afholdes første gang i juni 2012 og derefter hvert 3. år. Hvis overenskomstforhandlinger på det offentlige område tilrettelægges i et kongres år, er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udsætte kongressen til afholdelse om efteråret samme år. Tidsfrister i nærværende vedtægter, der er 8

9 fastlagt i sammenhæng med kongressens placering, kan ligeledes ændres. Stk. 6. Indkaldelse til ordinær kongres foretages ved opslag i Danske Bioanalytikere og meddeles til de delegerede senest 3 uger før kongressens afholdelse. Med indkaldelsen skal følge foreløbig dagsorden. Stk. 7. Dagsorden for den ordinære kongres skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Beretning om dbio s virksomhed 6. Godkendelse af regnskab 7. Forslag til vedtægtsændringer 8. Indkomne forslag 9. Fastsættelse af honorarer og fratrædelsesvilkår 10. Fastsættelse af rådighedsbeløb til regionerne 11. Fastsættelse af kontingent samt bidrag til garantifonden 12. Orientering om valg af forretningsudvalg samt eventuelt valg af 1. henholdsvis 2. næstformand, jf. 14, stk Eventuelt Stk. 8. Forslag til behandling på den ordinære kongres kan fremsættes af enhver af kongressens delegerede. Forslag stiles til hovedbestyrelsen og skal være dbio i hænde senest den 10. april i kongresåret. Stk. 9. Ekstraordinær kongres afholdes, såfremt hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller såfremt 1/3 af hovedbestyrelsen eller 1/3 af kongressens delegerede fremsætter anmodning herom overfor hovedbestyrelsen ledsaget af forslag til motiveret dagsorden. Stk. 10. Indkaldelse til ekstraordinær kongres skal normalt foretages med 14 dages varsel til hver enkelt delegeret og inden 1 måned efter, at hovedbestyrelsen har modtaget begæring om kongressens afholdelse. Indkaldelse, som finder sted i forbindelse med overenskomstforhandlinger, kan dog ske med mindst 3 dages varsel til hver enkelt delegeret. Stk. 11. Kongressen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af de delegerede er til stede. Afgørelser på kongressen træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet særligt er bestemt i nærværende vedtægter. 13 HOVEDBESTYRELSEN Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af: a) dbio s formand, b) dbio s 2 næstformænd, c) dbio s 5 regionsformænd, d) et supplerende antal medlemmer valgt i regionerne således: dbio Hovedstaden: dbio Midtjylland: dbio Syddanmark: dbio Sjælland: dbio Nordjylland: 3 medlemmer 2 medlemmer 2 medlemmer 1 medlem 1 medlem Stk. 2. Nyvalgte regionsformænd træder i funktion som hovedbestyrelsesmedlemmer ved regionsgeneralforsamlingernes afslutning. Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer valgt i regionerne og forretningsudvalgsmedlemmer tiltræder deres funktion ved afslutningen af den ordinære kongres. 9

10 Stk. 3 Afstemninger i hovedbestyrelsen finder sædvanligvis sted ved håndsoprækning og efter almindeligt flertalsprincip. Såfremt 1/3 af de tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer begærer det, sker afstemningen i forhold til, hvor mange medlemmer det pågældende hovedbestyrelsesmedlem repræsenterer. En regions medlemstal pr. 1. januar i året fordeles da ligeligt på de tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer fra regionen. dbio s formand og næstformænd tildeles hver samme stemmetal som de(n) af øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer, der har højest stemmetal. Stk. 4. Hovedbestyrelsen leder dbio i overensstemmelse med vedtægterne og de af kongressen trufne beslutninger og har den fulde bemyndigelse til at handle på dbio s vegne. Stk. 5. Hovedbestyrelsen afholder møde mindst 6 gange om året eller i øvrigt så ofte, formanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer skriftligt overfor formanden fremsætter krav derom med forslag til motiveret dagsorden. Stk.6. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er indkaldt, og mindst halvdelen af medlemmerne samt 1 medlem af forretningsudvalget er til stede. Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Stk. 7. Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen uden at meddele forfald udebliver fra 2 på hinanden følgende hovedbestyrelsesmøder, kan hovedbestyrelsen pålægge regionsbestyrelsen at fratage medlemmet dets mandat og lade suppleanten indtræde i hovedbestyrelsen. 14 FORRETNINGS- UDVALGET Stk. 1. dbio s forretningsudvalg består af: a) dbio s formand, b) dbio s næstformænd. Ad stk. 1. Såfremt formanden fratræder i sin valgperiode, eller såfremt formanden er fraværende fra sit hverv i en længere periode, tiltræder 1. næstformanden i den pågældende valgperiode/fraværsperiode. 2. næstformanden konstitueres som 1. næstformand, og hovedbestyrelsen udpeger ny 2. næstformand af sin midte. Den derved ledigblevne hovedbestyrelsesplads tiltrædes af suppleanten for det pågældende hovedbestyrelsesmedlem. Stk. 2. Formand og næstformænd vælges ved urafstemning. Urafstemningen skal være afsluttet mindst 1 uge før den ordinære kongres. 1. næstformand er den kandidat, der har opnået flest stemmer. Såfremt der ikke er flere kandidater, end der skal vælges, er vedkommende automatisk valgt. I tilfælde, hvor der kun er to næstformandskandidater, afgør kongressen hvem der skal være 1. henholdsvis 2. næstformand, med mindre der samtidig tilrettelægges urafstemning om valg til formandsposten. Såfremt der er flere kandidater til formandsposten, kan disse også opstille til næstformandsposten på lige fod med de øvrige kandidater. 10

11 Stk. 3. Valgbare til hvervene som formand og næstformand er alle aktive medlemmer af dbio. Stk. 4. Vælges et hovedbestyrelsesmedlem til forretningsudvalget, indtræder dennes suppleant i HB. Stk. 5. Kandidatanmeldelse skal være dbio s sekretariat i hænde senest den 1. april i kongresåret. De nærmere regler om kandidatanmeldelse med videre fastsættes af hovedbestyrelsen. Ad stk. 5. Urafstemningen skal tilrettelægges således, at den er afsluttet 1 uge før kongressen. Funktionsperioden for det nyvalgte forretningsudvalg begynder umiddelbart efter kongressen. Stk. 6. Forretningsudvalget varetager under ansvar over for hovedbestyrelse og kongres de daglige organisationspolitiske opgaver i dbio. 15 UDVALG, RÅD, NÆVN OG GRUPPER Stk. 1. Hovedbestyrelsen nedsætter et landsdækkende udvalg for studerende, der sikres repræsentation på dbio s kongres. Bemærkninger. Ad stk. 1. Hovedbestyrelsen udformer dbio s studenterorganisation, så den fungerer mest hensigtsmæssigt for de studerende set i forhold til de aktuelle uddannelsesforhold og dbio s organisation. Stk. 2. Hovedbestyrelsen foranlediger et lederråd nedsat med henblik på at fremme - og give anbefalinger i forhold til - indsatsen på lederområdet. Stk. 3. Hovedbestyrelsen foranlediger et fagetisk nævn nedsat. Nævnet sammensættes af bioanalytikere med indsigt i og erfaring med fagetik. Stk. 4. Hovedbestyrelsen nedsætter i øvrigt udvalg, råd og arbejdsgrupper til deltagelse i arbejdet for realisering af dbio s visioner og mål. Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastlægger kommissorier og retningsliner for arbejdet i udvalg, råd og arbejdsgrupper 16 URAFSTEMNING OM FORNYELSE AF OVERENSKOMST Stk. 1. Forhandlingsresultatet om fornyelse af overenskomst mellem dbio og hovedarbejdsgiver(e) sendes altid ud til urafstemning. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at urafstemningen afholdes separat for et eller flere overenskomstområder. Urafstemningens resultat er gyldigt og bindende for hovedbestyrelsen, såfremt 1/10 af dbio s stemmeberettigede medlemmer har afgivet deres stemme. I tilfælde af stemmelighed træffer hovedbestyrelsen afgørelsen. Ad. stk. 1. Med den nuværende organisering på arbejdsgiversiden indebærer bestemmelsen, at hovedbestyrelsen har en forpligtigelse til at forelægge forhandlingsresultater om hovedoverenskomsterne med de offentlige arbejdsgivere til urafstemning blandt medlemmerne samlet eller for hvert område for sig. Ændres organiseringen på arbejdsgiversiden har hovedbestyrelsen bemyndigelse 11

12 til at tilrettelægge urafstemning ud fra de ændrede vilkår i overensstemmelse med vedtægtens hensigt. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at urafstemningen afholdes i fællesskab med andre organisationer indenfor et forhandlingsfælleskab, hvori dbio deltager, således at stemmerne indgår i et samlet resultat, der er bindende for de deltagende organisationers hovedbestyrelser. Stk. 3. Såfremt urafstemningen vedrører mæglingsforslag fremsat i medfør af lov om mægling i arbejdsstridigheder, følges reglerne i denne lov. 17 URAFSTEMNING I ØVRIGT Stk. 1. Urafstemning kan i øvrigt finde sted efter følgende regler: På en kongres kan 1/3 af de fremmødte delegerede kræve et spørgsmål lagt ud til urafstemning. I tidsrummet mellem kongresserne kan 1/10 af dbio s stemmeberettigede medlemmer eller 5 hovedbestyrelsesmedlemmer begære urafstemning om et givet spørgsmål. Stk. 2. Inden 14 dage efter begæring om urafstemning, jf. stk. 1, drager hovedbestyrelsen omsorg for iværksættelse af urafstemningen. Stk. 3. Urafstemningens resultat er gyldigt og bindende for hovedbestyrelsen, såfremt 1/10 af dbio s stemmeberettigede medlemmer har afgivet deres stemme. I tilfælde af stemmelighed træffer hovedbestyrelsen afgørelsen. 18 TILLIDSREPRÆSEN- TANTINSTITUTIONEN Stk. 1. Medlemmerne er forpligtede til at vælge tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter i overensstemmelse med de til enhver tid gældende aftaler mellem dbio og de berørte arbejdsgiverparter. Stk. 2. Medlemmer, der modtager valg, er forpligtet til at gennemgå dbio s obligatoriske tillidsrepræsentant uddannelse. Stk. 3. Tillidsrepræsentanten vælges blandt de ved institutionen ansatte medlemmer af Danske Bioanalytikere på den relevante overenskomst. Tillidsrepræsentanten vælges af de ved institutionen ansatte på den relevante overenskomst. Ansatte med ledelsesfunktioner og studerende er ikke valgbare. Ad stk. 3. Med den relevante overenskomst menes, at det er den overenskomst, tillidsrepræsentanten er ansat på. I regionerne er det i 2012 Basisoverenskomst og i staten er det Fællesoverenskomst og Cirkulære om organisationsaftale for bioanalytikere. Stk. 4. Fællestillidsrepræsentanten vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne på det område, fællestillidsrepræsentanten dækker. Hvis der er indgået lokal aftale med arbejdsgiveren herom, kan fællestillidsrepræsentanten endvidere vælges blandt medlemmer, der ikke i forvejen er tillidsrepræsentant. Det kan fx være et medlem af regionsbestyrelsen. Stk. 5. Valgperioden for tillidsrepræsentant og suppleanten er 3 år med mindre andet er aftalt i overenskomsten. Valgene finder sted i tidsrummet sep- 12

13 tember på et møde indvarslet 14. dage forinden på den pågældende institution. Der kan afholdes skriftlig votering over flere dage. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. Ad stk. 5. Bestemmelsen om 3 årige valgperioder trådte i kraft ved valg i september 2009 for tillidsrepræsentanter og ved valg i september 2010 for suppleanter. Stk. 5. Såfremt halvdelen af medlemmerne på en arbejdsplads ønsker det, kan nyvalg til tillidsrepræsentantposten/ suppleantposten finde sted. Stk. 6. Ved udmeldelse af dbio bortfalder hvervet som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, når underretning herom er registreret i dbio s sekretariat. Stk. 7. Meddelelse om valg af tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter indsendes omgående til dbio. Ansættelsesmyndighederne orienteres om valgene i henhold til gældende aftaler. Stk. 8. Tillidsrepræsentanten har pligt til at orientere nyansatte om dbio samt at udlevere indmeldelsesblanketter. Stk. 9. Hvor antallet af ansatte ikke er tilstrækkeligt til, at der kan vælges en tillidsrepræsentant blandt medlemmerne, kan der i stedet vælges en kontaktperson, der varetager kommunikationen med dbio. 19 ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTER Stk. 1. Medlemmerne er forpligtede til at vælge arbejdsmiljørepræsentanter i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser i lov om arbejdsmiljø. Stk. 2. Medlemmer, der modtager valg, er forpligtet til at deltage i dbio s uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter. Stk. 3. Meddelelse om valg af arbejdsmiljørepræsentant indsendes omgående til dbio, der orienterer ansættelsesmyndigheden. 20 GARANTIFONDET Stk. 1. dbio s medlemmer betaler et af kongressen fastsat bidrag til garantifondet til konsolidering af dbio s økonomi. Stk. 2. Garantifondet skal dække dbio s garantiforpligtelse overfor FTF og CO II. Stk. 3. Under konfliktsituationer udgør garantifondet det primære økonomiske grundlag for understøttelse af medlemmerne samt omkostninger til forhandlinger, juridisk assistance m.v. under forberedelse og gennemførelse af konflikt. Stk. 4. Det er en betingelse for at modtage understøttelse under en konflikt, at medlemmet forinden har betalt kontingent i mindst 3 måneder. Hovedbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne frist. Stk. 5. I konfliktsituationer er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udskrive ekstrakontingent, såfremt fondets kapital anses for utilstrækkelig. Stk. 6. Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt retningslinierne for fondets anvendelse. 13

14 21 UDDANNELSES- OG FORSKNINGSFONDEN Stk. 1. Uddannelses- og Forskningsfonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål a) at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for bioanalytikerfagets forskellige fagområder, b) at støtte bioanalytikernes deltagelse i forskningskvalificerende kurser eller uddannelse, c) at støtte bioanalytikeres særlige videre- og efteruddannelsesinitiativer, der kan fremme fagets udvikling, d) at yde støtte til bioanalytikerstuderende, der skal på uddannelsesophold i udlandet som en del af deres uddannelse. Stk. 2. Fondens virksomhed er reguleret af en fundats vedtaget af dbio s kongres, og administreres af en bestyrelse nedsat i henhold til fundatsen. Stk. 3. Fondens midler tilvejebringes ved, at hovedbestyrelsen som en del af det årlige budget afsætter et rammebeløb for fondens virksomhed i budgetåret. For så vidt ingen betingelser er knyttet til frivillige bidrag til Uddannelses- og Forskningsfonden, kan sådanne bidrag indgå i fonden. 22 KOLLEGIALE VEDTÆGTER Stk. 1. Et medlem må ikke tiltræde en stilling som bioanalytiker i Danmark, medmindre stillingen enten har været 14 opslået ledig i Danske Bioanalytikere uden særlige bemærkninger eller vilkårene for den er godkendt eller godkendes i Danske Bioanalytikere, forud for opslag andet sted. Stk. 2. Et medlem må ikke tiltræde en stilling på ringere vilkår end anført i gældende aftaler, overenskomster m.v. Stk. 3. Et medlem må ikke tiltræde en stilling, der er omfattet af en af hovedbestyrelsen varslet blokade. Stk. 4. Medlemmerne forpligter sig til at arbejde efter gældende fagetik for bioanalytikere, vedtaget af dbio s kongres. 23 MEDLEMSBLAD Stk. 1. Hovedbestyrelsen foranlediger udgivelsen af et medlemsblad og fastsætter retningslinier for medlemsbladets redaktion og administration. 24 REGNSKAB OG REVISION Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Umiddelbart efter regnskabsårets udløb revideres regnskabet af en af hovedbestyrelsen ansat statsautoriseret revisor. Stk. 3. Det reviderede regnskab forelægges førstkommende ordinære kongres til godkendelse. Stk. 4. Regionerne tildeles et rådighedsbeløb, som regionsbestyrelsen disponerer over under ansvar over for regionens generalforsamling. Regionen tegnes i retsforhold af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren. Af regionens

15 beholdning i bank, sparekasse og på giro kan kun hæves af formand og/eller kassereren. Stk. 5. Størrelsen af rådighedsbeløbet fastsættes af kongressen, der ligeledes træffer beslutning om hvilke kriterier, der skal indgå ved beregning af rådighedsbeløbet. Stk. 6. Regionerne udfærdiger årligt et regnskab efter de af hovedbestyrelsen fastsatte retningslinier. Regnskabet indsendes senest den 20. januar til dbio s sekretariat, der tilbagesender det reviderede regnskab til regionsbestyrelserne med eventuelle bemærkninger. 25 SEKRETARIATET I dbio Stk. 1. Hovedbestyrelsen ansætter sekretariatets leder. Stk. 2. Sekretariatets leder ansætter i samarbejde med hovedbestyrelsen de i sekretariatet nødvendige medarbejdere. Sekretariatets normering fastsættes af hovedbestyrelsen. Stk. 3. Ingen personer ansat i sekretariatet må have tillidsposter i dbio eller i kraft af deres medlemskab udøve andre fagforeningspolitiske funktioner inden for organisationen. 26 VEDTÆGTERNES FORTOLKNING Stk. 1. Uoverensstemmelser vedrørende fortolkningen af disse vedtægter afgøres af hovedbestyrelsen ved simpel stemmeflerhed. Dog skal afgørelsen af den foreliggende fortolkningstvivl henlægges til kongressen, såfremt et hovedbestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom. I så tilfælde skal hovedbestyrelsens afgørelse have gyldighed, indtil den måtte blive ændret af kongressen. Stk. 2. Kongressen træffer ved simpel stemmeflerhed endelig afgørelse vedrørende den indankede fortolkningstvivl. 27 ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kan vedtages på en ordinær såvel som en ekstraordinær kongres efter herom fremsat forslag, og såfremt et flertal på mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede er for ændringen. 28 dbio s OPLØSNING Stk. 1. dbio kan kun opløses, når 5/6 af dbio s medlemmer stemmer derfor ved en særlig i dette øjemed tilrettelagt urafstemning. Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue et fond med filantropisk formål. Stk. 3. Denne paragraf kan kun ændres ved samme kvalificerede stemmetal, ved hvilken foreningen opløses. 15

16 Vedtægter pr. 13. juni 2012 Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K. Tlf.: Redaktion: Danske Bioanalytikere Forside foto: Lars Aarø, Redigering/grafisk opsætning: Michael S. Müller Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af denne pjece eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden Danske Bioanalytikeres skriftlige samtykke. Vedtægter pr. 13. juni 2012 kan hentes via 1. udgave, 1. oplag junl 2012

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 10. marts 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere