NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole."

Transkript

1 NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som afdelingsleder med souschef funktion ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen annonceres på og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx med ansøgningsfrist den 28. maj 2014 kl Som ansøger til stillingen opfordrer vi dig til at finde yderligere oplysninger på skolens hjemmeside: og du er velkommen til at besøge skolen. For nærmere aftale bedes du kontakte skoleleder Susanne Nielsen, tlf eller afdelingsleder Lone Raben, tlf Send din ansøgning vedlagt cv og eksamensbevis samt øvrige relevante bilag elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside. 2. Præsentation af Åmoseskolen. Åmoseskolen er etableret i 1974 som en specialskole. Åmoseskolen er en helhedsskole med et fritidstilbud. Vi tager udgangspunkt i vore elevers særlige forudsætninger og behov. Vi skaber en hverdag med naturlige, sociale og personlige udfordringer for eleverne, samt udbygger deres færdigheder gennem motivation og positive oplevelser, så deres selvværd styrkes. Åmoseskolen har undervisnings- og fritidstilbud til børn fra klasse. Vi støtter eleverne i deres udvikling og underviser dem i skolefagene. Gennem hele elevens skolegang har vi en tæt kontakt med forældrene. Vi underviser eleverne ud fra folkeskolens formål, men det faglige omfang kan/ er prioriteret individuelt målrettet i forhold til den enkelte elev. Eleverne på vores skole vil gerne have indflydelse på eget liv og blive klar til at deltage i samfundet på egne præmisser og efter egne muligheder. Skolen består af fire forskellige afdelinger elever med autismespektrum forstyrrelser, elever med generelle indlæringsvanskeligheder, elever med multible funktionsnedsættelser, elever med socio- emotionelle vanskeligheder. Fælles for alle afdelinger er, at eleverne og deres forældre aktivt vælger Åmoseskolen til fra en lang række forskellige kommuner. Dette er skolens virkelighed og den stiller store krav til en klar profil og høj kvalitet i undervisningen af eleverne: Åmoseskolen udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Afdelingen for elever med autismespektrum forstyrrelse kendetegnes ved et undervisningsmiljø, hvor målet er trivsel, kommunikation og selvstændighed. Der er fokus på den enkelte elevs motivation og funktionsniveau. Der er et overskueligt, struktureret miljø, hvor få voksne omkring den enkelte klasse tilrettelægger og

2 gennemfører den enkelte elevs undervisning. Afdelingen arbejder meget med digitale undervisnings- og læringsmidler i hverdagen. Afdeling arbejder TEACCH inspireret. Afdelingen for elever med generelle indlæringsvanskeligheder kendetegnes ved et undervisningsmiljø, hvor målet er udvikling, trivsel og fællesskab under hensyntagen til den enkelte elevs handicap og funktionsniveau. Dette søges opnået gennem et overskueligt og genkendeligt miljø, hvor der er få nære voksne omkring tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs/klassens undervisning. Der arbejdes meget med digitale undervisnings- og læringsmidler i hverdagen. I afdelingen er en klasse specifikt for TTT elever. Afdelingen for elever med multible funktionsnedsættelser kendetegnes ved, at der er et undervisningsmiljø, hvor målet er trivsel, kommunikation og selvstændighed. Der er i høj grad fokus på den enkelte elevs motivations som udgangspunkt for kommunikation og trivsel for netop at opnå så høj grad af selvstændighed som muligt for elevgruppen. Målene søges opnået ved et overskueligt miljø med få og nære voksne omkring den enkelte klasse. Der anvendes en række forskellige digitale kommunikationsværktøjer. Afdelingen for elever med socio- emotionelle vanskeligheder har det overordnede mål at styrke elevernes faglige, personlige og sociale kvalifikationer og derigennem forbedre elevernes trivsel og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole. Undervisningen tilpasses den enkelte elevs muligheder og behov. Undervisningen er kendetegnet ved stor fokus på at skabe overblik, struktur, tryghed og tillid hos den enkelte elev og derigennem sikre den bedst mulige faglige læring. Der arbejdes meget med digitale undervisnings og læringsmidler. Skolens vision Åmoseskolen er præget af, at forældrene gør et aktivt tilvalg. Dette bevirker, at skolen hele tiden fokuserer på det enkelte barn og indgår i et tæt og aktivt samarbejde med hjemmet til gavn for det enkelte barn. På skolen skal den sidste nye viden indenfor de centrale felter i vores virke, hele tiden være i fokus og i anvendelse i hverdagen. Dette opnås blandt andet gennem tydelighed i vores profil/ydelser og kommunikation såvel internt som ekstern, struktur i hverdagen samt en høj grad af professionel viden og praksis. Vi søger til stadighed at udvikle os og blive klogere på, hvad nutidens specialskole indeholder og kræver for hele tiden at kunne tilgodese vore elevers behov. Skolens værdier Skolens værdier skal være anvendelige i det daglige arbejde og skal kunne diskuteres konstruktivt af alle. Dette foregår for eksempel i evalueringen af undervisningen, i teamsamarbejdet, i ledelsen, ved møder, i medarbejderudviklingssamtaler og i skolebestyrelsesarbejdet. Åmoseskolen arbejder de kommende 2 år med et kulturprojekt, hvor - 2 -

3 output vil være et fælles værdigrundlag. Medarbejdere, skolebestyrelse og ledelse indgå i denne proces. Skolens værdigrundlag Åmoseskolen tilbyder eleverne et kreativ og stimulerende læringsmiljø med vægt på udvikling af personlige kompetencer både fagligt, socialt og praktisk. Læringsmiljøet er præget af ligeværd og tolerance. Med udgangspunkt i den enkelte elev anvendes Totalkommunikation. Målet er, at eleverne opnår den størst mulige grad af selvhjulpethed. Med udgangspunkt i den enkelte elev og i samarbejde med familien/døgninstitutionen er målet at skabe helhed i dagligdagen, styrke glæden, livsmodet og selvværdet. Helheden bygger på et tæt og integreret samarbejde mellem skole og sfo. Åmoseskolen er stedet, hvor de ansatte i et åbent og tværfagligt velfunderet miljø er parate til: -at indgå i gensidigt forpligtende samarbejde, teamwork -at tænke nye tanker og prøve nye veje, være omstillingsparat -at engagere sig -at udnytte hinandens kompetencer, og acceptere og respektere personlige grænser -at man på trods af forskelligheder kan acceptere og respektere fælles beslutninger Åmoseskolen prioriterer den personlige udvikling højt. Samarbejdsmiljøet skal være præget af en åben, ærlig og nysgerrig dialog, hvor medarbejderne tager hånd om hinanden. Åmoseskolen prioriterer kurser og videreudvikling højt. Det er vigtigt at tilegne sig den nødvendige viden, og at man er parat til at formidle denne viden. Lidt fakta om skolen: Skolen består af fire afdelinger. I dette skoleår er der 105 elever. På skolen er der i alt ansat 86 personer, heraf 38 lærere, 21 pædagoger, 16 pædagog medhjælpere, 1 sekretær, 1 teknisk servicemedarbejder, 2 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut, 1 assistent som varetager specielle servicefunktioner på skolen og 5 ledere. Skolen er beliggende i Holtbjergskolens bygninger. Bygningerne er fra 1973 og renovereret for 6 år siden. Åmoseskolens andel af byggeriet er i dag ca m2. Åmoseskolen deler faglokaler, idrætsfaciliteter mv med Holtbjergskolen og Ungdomscenter Knudmosen. Skolen er placeret i den østlige del af Herning By tæt på Herning Centret og øvrige indkøbsmuligheder i denne del af Herning By. Der er kort afstand til Knudmosen og naturområdet ud mod Elia

4 Hver afdeling er inddelt i klasser, hvori personalet består af et tværfagligt fællesskab af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og herudover samarbejdes med terapeuter og interne som eksterne ressourcepersoner. Skolen råder i dag over 4 busser, hvoraf de 3 indgår dagligt i driften og giver klasserne mulighed for at anvende kommunens naturskoler og evt. andre tilbud. Skolen driver kørsel til en af døgninstitutionerne i Herning Kommune. Skolen har i dag en række elektroniske digitale undervisningsmidler. Computere og Ipad anvendes i de enkelte afdelinger hver dag. Vi prioriterer et tæt skole/hjemsamarbejde højt. Forældrene er den vigtigste samarbejdspart i forhold til at udvikle barnet såvel socialt som fagligt. Forældrekredsen ønsker i høj grad at indgå i et tæt samarbejde med skolens medarbejdere. Skolens udfordring i dag og i fremtiden Skolens sammensætning og opgave bevirker, at der hvert år sker en visitering af eleverne til skolegang/eller fortsat skolegang på Åmoseskolen. Det betyder blandt andet at elevtallet kan variere med forholdsvis kort varsel. Desuden præges skolen af de meget forskellige elevtyper. Skolen skal kunne navigere under disse vilkår samtidig med at der konstant opretholdes et højt pædagogisk fagligt og fagfagligt niveau i undervisningen. Det stiller store krav til medarbejdernes pædagogiske fleksibilitet og forandringsparathed. Åmoseskolen spiller en central rolle i Herning Kommunes arbejde omkring elever med varige og vidtgående handicaps. 3. Profil for afdelingsleder med souschef funktion specifikt på Åmoseskolen. Vi søger først og fremmest en afdelingsleder, der kan være en af drivkræfterne i den pædagogiske udvikling af og på skolen, og kan favne skolens vidt forskellige elevgrundlag i de fire afdelinger. Vi forventer, at du sammen med skolens øvrige ledelsen vil være fokuseret på den fortsatte udvikling af Åmoseskolens høje faglige kvalitet. Du skal, sammen med det øvrige ledelsesteam og medarbejderne, tage ansvar for at pædagogisk udvikling og trivsel sættes højt på dagsordenen. På kort sigt omfatter det håndtering og implementering af folkeskolereform og ny lov om arbejdstid og i den forbindelse skabe de bedste rammer for læring både for elever og medarbejdere. I et længere tidsperspektiv er opgaven blandt andet at sikre sammenhæng og fællesskab på tværs af skolens 4 afdelinger, samt arbejdet med og implementeringen af kulturprojektet og fortsat fokus på arbejdsmiljø på skolen. Du skal kunne være med til at drøfte og formulere fremtidige løsningsmuligheder på skolens udfordringer i et politisk styret system og samtidig skal du sammen med den øvrige ledelse, være med til at sikre, at de tiltag der sættes i gang også kommer i mål

5 Derfor er vedholdenhed og at kunne planlægge, prioritere og være med til at sætte klare og tydelige mål en forudsætning. Du skal være klar og tydelig i din kommunikation i forhold til skolens medarbejdere, elever, forældre, skolens mange eksterne interessenter, samt den øvrige ledelse. Vi har behov for en afdelingsleder, der inddrager skolens medarbejdere via dialog og involvering i, der indgår i det pædagogiske arbejde omkring eleverne, klasserne, afdelingerne og i skole/hjem samarbejdet. Du har tillid til skolens medarbejdere og kan udøve konstruktiv kritik i samarbejdet i forhold til at nå målene for det enkelte barn. Endelig kunne vi ønske os, at du har ledelseserfaring og relevant lederuddannelse. Dette er dog ikke et krav. 4. Herning Kommunes Skolevæsen Herning Kommunes Skolevæsen består af 32 folkeskoler, to specialskoler og en kommunal ungdomsskole. Center for Børn og Læring hvor skolevæsnet ledelsesmæssigt er forankret - har en centerchef og ledere med ansvar for henholdsvis skole, dagtilbud, pædagogisk udvikling og administration. Herning Kommune har en skolepolitik Vi har fokus på barnets læring og arbejder med sammenhænge i stedet for overgange I de seneste år har vi arbejdet intenst med inklusion. Projektet Knæk Kurven har i den forbindelse været et væsentligt omdrejningspunkt. I Herning Kommune arbejder vi med evidensbaserede metoder som PALS eller LP for styrke inklusionen. e/knaek%20kurven.aspx I de kommende år arbejder vi med baggrund i to politisk vedtagne målspor: at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og inklusion. I Herning Kommune tror vi på, at medarbejderne er vores væsentligste ressource, som er helt afgørende for vores bestræbelser på at skabe de optimale lærings- og trivselsbetingelser for børn og unge i Herning Kommune. Alle skoler og institutioner arbejder efter Herning Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik I Herning Kommune prioriterer vi et stærkt fælles skolevæsen med plads til lokale prioriteringer. Leder- og medarbejderopgaven er under forandring i disse år. Det kræver en tæt og inddragende dialog med de relevante parter. Kommunens skoler og institutioner er derfor organiseret i 7 centrale ledernetværk, hvor ledelsesteamet fra hver skole og institution indgår som aktive parter. Udviklingen på skoler og institutioner sker i et aktivt samspil mellem Center for Børn og Læring og netværkene

6 Det anbefales fra forskningen, at skolelederne i deres pædagogiske ledelsesopgave fokuserer stadigt mere på kvaliteten i undervisningen herunder det professionelle samarbejde mellem skolens medarbejdere, så de enkelte elever bliver så dygtige, de kan. Det indebærer blandt andet, at skolelederen sætter mål og en klar retning for skolens didaktiske og pædagogiske arbejde og samtidig sikrer en målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne. I Center for Børn og Læring har vi med baggrund i vores ledelsesgrundlag fokus på at følgende ledelsesmæssige kompetencer skal være til stede i et højtpræsterende lederteam: Strategiske mål: Udvikler strategier i forhold til de pædagogiske mål, som er opstillet i udviklingsplanerne. Foretage økonomiske prioriteringer, som understøtter de pædagogiske mål. Have forståelse og respekt for at man er en del af en politisk ledet organisation. Pædagogiske mål: Fokus på udvikling af den pædagogiske praksis Fremme implementering og evaluering af den pædagogiske tilgang gennem en stærk teamstruktur Understøtter en udvikling af en stærk pædagogisk kultur med fokus på børnenes faglige udvikling og trivsel. Personaleledelse: Udvikler personalets læring og trivsel. Fokusere på personalets kompetenceudvikling. Understøtter personalet i de daglige udfordringer. Vi forventer desuden, at skoleledelsen er indstillede på og i stand til kontinuerligt at reflektere over sin ledelsespraksis. Det kan være i form af uddannelse men andre muligheder står også åbne. I Center for Børn og Læring afholdes der et obligatorisk introduktionsprogram for alle nye ledere. Desuden forventes det, at ledere i Herning Kommune har en diplomuddannelse i ledelse, eller er indstillede på at gå i gang med uddannelsen. Der udarbejdes en individuel kompetenceplan i et samarbejde mellem Center for Børn og Læring og den enkelte leder. 5. Ledelsesopgaven på skoler under Herning Kommunes Skolevæsen generelt Udfordringerne for den danske folkeskole er stor i disse år. Nye arbejdstidsregler for lærerne og en ny skolereform skal implementeres, og du forventes at være en proaktiv og tydelig medspiller i disse spændende processer

7 I Herning Kommune vil vi ikke lade økonomien alene sætte dagsordnen, men betragter dette som en del af rammen for omkring det at drive skole eller dagtilbud i et moderne samfund. Du forventes at være en aktiv personaleleder både i forhold til skolens lederteam og medarbejdergruppen. Du skal have lyst til at arbejde aktivt med personaleledelse gennem delegation, afgrænsning og opfølgning i skolens lederteam, således at personale- og pædagogisk ledelse samlet set fokuseres og prioriteres. Det er vigtigt, at have blik for forskellige potentialer og kunne arbejde systematisk med målsætning (selv)evaluering, klasserumsledelse, kompetenceafklaring- og udvikling. Du forventes at indgå aktivt i udvikling og implementering af nye udviklings-initiativer både lokalt og kommunalt alt sammen i samspil med blandt andet medarbejdere, elever, forældre og bestyrelse. Samarbejde med forældre og nærvær i forhold til det pædagogiske personale er helt afgørende i skolens dagligdag. Det forventes, at du deltager aktivt i samarbejdet mellem lederne i Center for Børn og Lærings område. Du forventes at indgå aktivt i en fortsat udvikling af de etablerede ledernetværk også på tværs af skoler og institutioner, hvor sparring og teamarbejde er væsentlige nøgleord. Desuden forventes det, at du i Herning Kommune indgår i et aktivt samarbejde med Center for Børn og Læring og andre relevante parter. Endvidere er du er ansvarlig for sikker og effektiv administration og økonomistyring. 6. Tidsplan for ansættelsesforløbet Center for Børn og Læring (CBL) v./administrativ sagsbehandler Anette Nørtoft kontakter skolelederen med henblik på at aftale tidsplan for ansættelsesforløbet. Opslaget er på hjemmesiden i perioden: 7. til 28. maj 2014 kl Ansættelsesudvalget holder møde og beslutter, hvilke kandidater man ønsker at indkalde til samtale. Der gives en tilbagemelding til Anette Nørtoft på mail senest: 10. juni CBL giver en tilbagemelding til ansættelsesudvalget, hvorefter Anette Nørtoft indkalder kandidaterne til samtale. 7. Ansættelsesudvalget I forbindelse med stillingen er der nedsat et ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget består af bestyrelsens næstformand, en forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen, to valgte personalerepræsentanter samt repræsentanter for skolens ledelsesteam. Fra forvaltningen deltager centerleder for skoleområdet Bo Meldgaard samt en repræsentant fra HR-Udvikling. Ansættelsesudvalget anbefaler, hvem der bør anbefale ansat i stillingen. Anbefalingen sendes til direktøren for Børn og Unge, der træffer den endelige beslutning

8 8. Tidsplan for samtaler godkendelse i bestyrelse og tiltrædelse Alle, der udvælges til samtale, skal udfylde en personprofil, som supplerer samtale(r), case og referencer. Herning Kommune anvender Peopletools. Profilen er netbaseret og afvikles i samarbejde med HR i Herning Kommune. Efter udfyldelsen af personprofilen og inden samtalen gives en personlig tilbagemelding. Formen for denne tilbagemelding aftales mellem kandidaten og HR-Udvikling. Inden ansættelsesudvalgets samtale med kandidaterne præsenterer HR-konsulenten i hovedtræk personprofilens resultater for ansættelsesudvalget. Læs mere om profilen i pkt. 10 eller på: Der gennemføres ansættelsessamtaler den 17. juni Ved denne samtale vil ansøgerens motivation for at søge stillingen samt erfaringsbaggrund og ledelsesovervejelser blive vægtet. Der vil evt. blive gennemført en anden samtalerunde, hvis to ansøgere efter første samtale synes at være lige velkvalificerede. Anden samtale tager udgangspunkt i en case, som ansættelsesudvalget vil stille. Der gives tid til forberedelse af casen. Du vil som kandidat til en start få lejlighed til at præsentere en besvarelse. Desuden vil der være tid til at drøfte præsentationen og i øvrigt stille spørgsmål til ansøgeren. Der forventes tiltrædelse pr. 1. august Ansættelsesvilkår Afdelingslederen ansættes som afdelingsleder i Herning Kommune indtil videre med tjeneste ved Åmoseskolen. Afdelingslederen ansættes i henhold til overenskomstmæssige aftaler. Løn i henhold til overenskomst med udgangspunkt i løntrin 46. Lønnen fastsættes efter aftale med den aftaleberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse indhenter Herning Kommune referencer. For medarbejdere som er i kontakt med børn og unge under 15 år indhentes børneattest. 10. Personprofil Personprofilen er ikke en facitliste, men en hjælp til at belyse kandidatens stærke og svage sider i forhold til bestemte situationer. Den kan også give kandidaten et indtryk af sit potentiale i et bredere perspektiv, for eksempel i forhold til en karriere som leder. Personprofilen er med til at kvalificere samtalen. Rent praktisk gennemføres personprofilen således: Ansættelsesudvalget udvælger kandidater, som ønskes indkaldt til samtale. HR-Udvikling kontakter kandidaterne og sender en online analyse. Kandidaten har som minimum skal have 2 dage til udfyldelsen, der ligeledes sker online

9 HR-Udvikling bruger nogle dage til arbejdet med personprofilen. HR-Udvikling giver en tilbagemelding til kandidaterne i god tid inden samtalen. Den tilbagemelding kan enten være personlig eller telefonisk. HR-Udvikling præsenterer resultatet af profilen for ansættelsesudvalget lige inden samtalen. Resultatet af profilen indgår i ansættelsesudvalgets overvejelser. Læs mere om People Tools på:

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere