HØRINGSVERSION. Psykiatriplan Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum"

Transkript

1 HØRINGSVERSION Psykiatriplan Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

2 Psykiatrien, Region Nordjylland Januar

3 Indhold 1 Forord Introduktion: Fælles ambitioner for fremtidens psykiatri Det nordjyske perspektiv: Visioner og udfordringer frem mod Visioner... 7 Visioner og udfordringer skal mødes i en samlet plan... 7 Kerneopgaven er udredning og behandling... 7 Psykiatriplanens overordnede temaer Status for Psykiatrien i dag Organisering Psykiatriens opgave og målgruppe Specialeplanlægning Aktivitet i Psykiatrien Udvikling og tilpa sning af struktur og kapacitet Specialisering kontra nærhed Flere udfordringer kalder på større og mere robuste enheder Der skal skabes mulighed for at flere kan behandles Forslag til fremtidig struktur og kapacitet Udvikling af den almene voksenpsykiatri Udvikling af det retspsykiatriske område Udvikling af ældrepsykiatrien Udvikling af børne- og ungdomspsykiatrien Gode fysiske rammer Psykiatriens flytning til Nyt Aalborg Universitetshospital Samarbejde med speciallægepraksis Mere effektive og sammenhængende patientforløb Koordineret samarbejde med klar opgave- og ansvarsfordeling Internt koordinerende indsatser Lige adgang til behandling på rette specialiseringsniveau Pakkeforløb skal sikre ensartet og god kvalitet i behandlingen Eksternt koordinerende indsatser Nye muligheder med telemedicin Reel inddragelse af patienter og pårørende Øget inddragelse af patienter og pårørende Pårørende som ressourcepersoner i patientforløbet Patienter og pårørende kan bidrage væsentligt til udviklingen af Psykiatriens tilbud Mere viden om psykisk sygdom Afstigmatisering Længere og bedre liv til mennesker med psykisk sygdom Alarmerende fakta om overdødelighed og oversygelighed

4 En fælles udfordring Målsætninger vedrørende nedbringelse af overdødelighed Det tværsektorielle samarbejde Livsstilsinterventioner Somatisk screening og tidlig opsporing af kritisk somatisk sygdom Liaisonsomatik Selvmordsforebyggelse Somatiske komplikationer ved medicin Mindre brug af tvang Brugen af tvang i den danske psykiatri skal reduceres frem mod Vi skal forebygge, at behovet opstår Forebyggende tiltag i det konkrete samarbejde med patienten Udvikling af metoder og rammer Systematisk opfølgning med henblik på læring og forebyggelse Ny dagsorden for kvalitet og patientsikkerhed Fortsat fokus på udvikling samt forebyggelse af fejl Implementering af global anerkendt forbedringsmodel (IHI) Kliniske kvalitetsdatabaser Aktiv deltagelse i projektet Sikker Psykiatri Implementering af nye nationale kliniske retningslinjer Fokuseret kompetenceudvikling Områder i fokus for kompetenceudviklingen Systematisk ledelsesudvikling Tværsektoriel og tværregional kompetenceudvikling Specialkompetencer En særlig opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse Den største udfordring er at rekruttere flere speciallæger i psykiatri Fokus på det gode arbejdsmiljø Profilering af Psykiatrien som en attraktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads Mere og bedre forskning Nye veje til bedre styring Igangsatte styringsinitiativer Styring med trestrenget fokus Datadrevet ledelse Bilag 1: Referencer Bilag 2: Oversigt over grupper i forbindelse med Psykiatriplan

5 1 Forord Hermed foreligger Psykiatriplan med visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland skal udvikle sig i de kommende år. Psykiatriplanen udgør en del af Region Nordjyllands samlede plan for sundhedsområdet. Det fælles mål for den samlede indsats er, at alle patienter skal opleve sikre og effektive forløb med mennesket i centrum. Det ønsker vi at leve op til - i Psykiatrien vil vi sætte mennesket i centrum ved at praktisere reel inddragelse. Patienten skal være med i de beslutninger, der træffes og de skal give mening i forhold til de ønsker og planer, patienten har for sit liv. I forbindelse med denne plans tilblivelse har brugerrepræsentant er med erfaring fra den nordjyske psykiatri bidraget med deres input til forbedringer, og også hos dem er øget inddragelse et mål og ønske. Patienterne er klar til selv at løfte en del af ansvaret og i behandlersystemet skal vi blive bedre til at møde dem med den forventning. I Psykiatrien ønsker vi også at møde patienterne med en stærk faglighed. Vi skal tilbyde udredning og behandling af høj kvalitet, hvilket bl.a. indebærer, at den enkelte patient skal ses af medarbejdere med særligt kendskab til netop den sygdom, som hun eller han lider af. Psykiatriplanen for indeholder derfor et klart mål om specialiseret udredning og behandling til alle patienter. Det er også et mål, at alle patienter skal have lige adgang til de specialiserede tilbud uanset om de bor i et yderområde eller i en af de større byer. Da det ikke er realistisk at udbyde specialiseret behandling mange steder i regionen, vil nogle patienter skulle rejse længere for at få det rette tilbud. Det kan medføre nogle praktiske udfordringer, som der skal findes fleksible og gode løsninger på for vi tror på, at en specialiseret indsats er det, der skal til for målrettet og effektivt at hjælpe patienten godt videre. I 2014 blev der indført en ny udrednings- og behandlingsret med forbedrede rettigheder for patienter, der har en psykisk sygdom. De har nu krav på en rettidig indsats indenfor få uger. Også det mål vil vi meget gerne leve op til i Psykiatrien, men erkender samtidig, at det sætter ekstra pres på de ressourcer, der i forvejen skal strække langt, ikke mindst på grund af fortsat stigende efterspørgsel på psykiatriske ydelser. Det er derfor helt nødvendigt at fortsætte og intensivere det lange seje træk med at rekruttere flere læger, herunder særligt speciallæger, til den nordjyske psykiatri. Udvikling kan bl.a. skabes ved at gøre ting på nye og bedre måder og også det tager vi fat på i planperioden. Gennem en flerstrenget indsats skal der arbejdes med at forebygge og reducere brugen af tvang, og ikke mindst skal der sættes massivt ind i forhold til den ulighed i sundhed, som psykiatriske patienter oplever. Høj overdødelighed og udtalt oversygelighed er to kurver, der skal knækkes i de kommende år! I Psykiatrien i Region Nordjylland er vi parate til at arbejde målrettet for at sikre patienterne både længere og bedre liv. 5

6 2 Introduktion: Fælles ambitioner for fremtidens psykiatri Sikker og effektiv behandling af høj kvalitet, let adgang til udredning og behandling, ligestilling af det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen, mindst mulig brug af tvang samt effektive patientforløb med patienten i centrum. Det er nøgleord for udviklingen af fremtidens psykiatri både på nationalt niveau og i Region Nordjylland. Region Nordjyllands Psykiatriplan for beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig i de kommende år til gavn for borgere med psykisk sygdom samt deres pårørende. Den beskriver visioner for udviklingsarbejdet og også de rammer, vilkår og særlige udfordringer, der skal tages højde for i udviklingsarbejdet. Psykiatri er for alvor kommet på den nationale og den politiske dagsorden med et markant øget fokus på at løfte hele indsatsen, så patienter med psykisk sygdom kan leve et bedre og længere liv. Denne positive bevågenhed har direkte betydning for, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikles i de kommende år. Bl.a. er der formuleret en række nationale visioner og målsætninger, som udgør vigtige pejlemærker for udviklingsarbejdet: Nationale visioner, målsætninger og rammer på psykiatriområdet Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser (2014) Regeringens handleplan for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet - herunder Partnerskab vedr. nedbringelse af tvang. Kvalitet i psykiatrien ny dagsorden for diagnostik og behandling (2011) Fokuspunkter fra Danske Regioner Projekt Sikker Psykiatri Nationale kliniske databaser og Den Danske Kvalitetsmodel Sundhedsstyrelsens specialevejledninger for Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri Gældende lovgivning, herunder Sundhedsloven og Psykiatriloven. Tils varende er der i Region Nordjylland visioner og rammer for udvikling af sundhedsområdet og psykiatrien: Regionale rammer på psykiatriområdet Strategi 2018 Sundhedsaftalerne Psykiatrien i nyt Aalborg Universitetshospital fra 2020 Forløbsbaseret ledelsesorganisering i Region Nordjylland herunder Patientens Team Region Nordjyllands Psykiatriplan for tager udgangspunkt i de nationale og regionale visioner, målsætninger og rammer - samt de udfordringer, som Psykiatrien i Region Nordjylland står over for i de kommende år. 6

7 3 Det nordjyske perspektiv: Visioner og udfordringer frem mod 2020 Visioner Den overordnede vision er i tråd med Region Nordjyllands Strategi 2018, der indeholder tre overordnede strategiske mål for det nordjyske sundhedsvæsen: 1) Sikre patientforløb 2) Effektive patientforløb 3) Patientforløb med mennesket i centrum De tre strategiske mål skal realiseres i sammenhæ ng med hinanden og kan derfor sammenfattes til følgende målsætning: Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum. I Psykiatrien i Region Nordjylland er der desuden en vision om at tilbyde fuldt specialiseret udredning og behandling til alle patienter og herunder at sikre lige adgang til den specialiserede indsats, uanset hvor i regionen patienten bor. Visioner og udfordringer skal mødes i en samlet plan Der skabes hele tiden nye muligheder for udvikling af den psykiatriske udredning og behandling ved hjælp af ny viden, nye metoder, teknologi m.v. Hertil kommer, at også holdningerne og synet på det at være patient og psykisk syg er i bevægelse i positiv retning, idet der i stigende grad er respekt for patientens perspektiv. Og patienten som menneske. I Psykiatrien i Region Nordjylland ønsker vi, at al udvikling så vidt det overhovedet er muligt skal komme patienten til gode ikke mindst i form af bedre tilbud og mere inddragelse. Ambitionsniveauet skal være højt på patientens vegne. Psykiatriens virkelighed byder dog også på en række store udfordringer og vanskelige vilkår, som gør, at ambitionen i en vis udstrækning må afstemmes med, hvad der er realistisk og muligt at gennemføre. I Psykiatriplanen beskrives målsætninger og indsatser set i det perspektiv. Kerneopgaven er udredning og behandling Mange forhold kan have betydning for at skabe god livskvalitet og generelt gode vilkår for mennesker, der har en psykisk sygdom. Derfor vil det i mange patientforløb være vigtigt, at flere aktører bidrager til den samlede indsats, der skal til for at skabe positiv forandring for det enkelte menneske. 7

8 Koordinering af samarbejdet i forløbet er et fælles ansvar og Psykiatrien er parat til at løfte sin del af ansvaret. Ambitionen om at nå længst muligt i forhold til at udvikle sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum (jf. den overordnede målsætning) fordrer dog, at Psykiatrien fokuserer sin indsats maksimalt på det, der er kerneopgaven i behandlingspsykiatrien: Psykiatriens kerneopgaver er forebyggelse, udredning, behandling og pleje, opfølgning og rehabilitering af patienter med alvorlige psykiske sygdomme, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Kvalitet en i kerneopgaverne skal sikres ved at give en specialiseret behandling både ambulant og under indlæggelse. Patientforløb i Psykiatrien er forskellige. De fleste patienter gennemgår kortere forløb, mens andre patienter er i længere forløb af forskellig varighed; for nogle vil der være tale om kroniske forløb med livslang tilknytning. Uanset hvilken tilknytning patienten har, vil Psykiatrien arbejde på at sikre gode forløb med et højt fagligt niveau. Mange patienter med psykisk sygdom kan behandles fuldt ud hos egen læge, psykolog eller speciallæge. Såfremt der er behov for behandling i behandlingspsykiatrien vil ambulant behandling i langt de fleste tilfælde være fyldestgørende - og mindst indgribende for patienten. Den ambulante psykiatri er derfor omdrejningspunktet for den psykiatriske udredning og behandling suppleret med mulighed for indlæggelse, når der er behov for det. Den samlede indsats for patienten skal som nævnt løftes i et koordineret samarbejde mellem relevante aktører. I samarbejdet skal der være fokus på både k valit et og effektivitet herunder også, at indsatsen tilrettelægges på det laveste effektive omkostningsniveau. Det forudsætter en klar arbejds deling mellem sygehus, speciallægepraksis, almen praksis, privatpraktiserende psykologer, kommuner m.fl. suppleret af klare retningslinjer for samarbejde og koordination. I Psykiatrien går vi ind i samarbejdet med forventning om og tillid til, at de forskellige aktører hver især løfter den del af indsatsen, de har ansvar for og at koordination og samarbejde prioriteres hele vejen rundt. Psykiatriplanens overordnede temaer Psykiatriplanen er udarbejdet med sigte på, at indsatsen i behandlingspsykiatrien altid skal tage udgangspunkt i det enkelte menneske og det enkelte menneskes behov. Der skal fokus på at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen bl.a. gennem øget inddragelse af patienter og pårørende og gennem koordineret samarbejde mellem relevante aktører. Psykiatriplanen udstikker også en ret ning med en fuldt s pecialiseret psykiatri og en robust og bæredygtig psykiatri, hvor det rette tilbud til rette tid er i fokus. 8

9 Overordnede temaer for Psykiatriens udvikling frem mod 2020 Med afsæt i de overordnede målsætninger om at udvikle sikre og effektive forløb med mennesket i centrum samt at tilbyde alle patient er specialiseret udredning og behandling er der fastlagt en række temaer, som de kommende års udvikling i Psykiatrien særligt vil fokusere på: Udvikling og tilpasning af kapacitet og struktur Mere effektive og sammenhængende patientforløb Reel inddragelse af patienter og pårørende Længere og bedre liv til mennesker med psykisk sygdom Mindre brug af tvang En ny dagsorden for kvalitet og patientsikkerhed Fokuseret kompetenceudvikling En særlig opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse Mere og bedre forskning Nye veje til bedre styring Temaerne beskrives på de følgende sider. Der indledes med et statuskapitel, der kort beskriver organisering, kapacitet, nøgletal m. v. for Psykiatrien i Region Nordjylland som det ser ud ved indgangen til planperioden

10 4 Status for Psykiatrien i dag Psykiatrien varetager regionens behandling i forhold til Sundhedsloven indenfor de lægelige specialer psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Organisering Psykiatrien i Region Nordjylland er organisatorisk én samlet enhed som ledes af en psykiatriledelse (psykiatridirektør og tre vicedirektører; cheflæge, sygeplejefaglig vicedirektør og vicedirektør med ansvar for patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed). Psykiatrien i Aalborg er en del af Aalborg Universitetshospital. Direktionen Psykiatriledelsen Forskningsenhed Stabe Servicefunktioner Psykiatriens nuværende organisering er fra 2013, hvor Region Nordjylland indførte forløbsbaseret ledelsesorganisering på sygehusområdet. I den forbindelse blev Psykiatrien organiseret i tre klinikker: Klinik Børn og Unge Klinik Syd Klinik Nord Klinik Børn og Unge (Børne- og ungdomspsykiatri 0-17 år (inkl.) samt patienter med spiseforstyrrelser (både børn, unge og voksne) Klinik Syd (almen voksenpsykiatri, herunder psykiatrisk skadestue samt retspsykiatri) Klinik Nord (almen voksenpsykiatri samt ældrepsykiatri) Tabel 4.1: Sengepladser i Psykiatrien, Region Nordjylland pr. 1. januar 2015 Klinik Klinik Klinik Børn og Nord Syd Unge I alt Børne- og ungdomspsykiatri 11 1) 11 Retspsykiatri Ældrepsykiatri Almen voksenpsykiatri 5 døgns senge 2) Almen voksenpsykiatri 7 døgns senge I alt ) Inklusiv 1 seng i Psykiatriens Skadestue/Modtagelse 2) Klinik Syd har to sengeafsnit som har weekendlukket. 10

11 Psykiatriens fysiske rammer omfatter pr. 1. januar 2015: Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Mølleparkvej (102 sengepladser) Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Brandevej (54 sengepladser) Brønderslev Psykiatriske Sygehus (92 sengepladser) Sengeafsnit i Frederikshavn (16 sengepladser) Sengeafsnit i Thisted (16 sengepladser) Ambulatorier i Brønderslev, Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Thisted Endvidere har Psykiatrien ambulant e træffesteder uden fast bemanding og med begrænsede træffetider i Dronninglund, Brovst, Hobro, Nykøbing Mors og Hurup. Figur 4.1: Psykiatrien, Region Nordjylland Sengeafsnit Ambulatorier Ambulant træffested Psykiatrisk skadestue Hjørring Frederikshavn Brønderslev Psykiatriske Sygehus Dronninglund Brovst Thisted Aalborg universitetshospital, Psykiatrien Hurup Nykøbing Mors Hobro Hjørring 11

12 Psykiatriens opgave og målgruppe Psykiatriens primære opgave er jæ vnfør specialevejledningerne for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri udredning og behandling af psykisk sygdom. Psykiatriens målgruppe er helt overordnet patienter med følgende lidelser: o Organiske psykiske sygdomme o Misbrugsrelaterede psykiatriske sygdomme o Skizofreni og andre psykoser o Affektive lidelser (Mani og depression) o Angst- og tvangslidelser o Psykisk betingede legemlige symptomer og belastnings- og tilpasningsreaktioner o Spiseforstyrrelser o Personlighedsforstyrrelser o Seksuelle afvigelser o Psykiske sygdomme hos oligofrene (psykisk udviklingshæmmede) o Gennemgribende udviklingsforstyrrelser o Psykiske udviklingsforstyrrelser opstået i barndom eller ungdom o Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser i barndommen: Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD), adfærdsforstyrrelser, emotionelle forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og Tourette Syndrom Hertil kommer opgaver i forhold til retspsykiatri og selvmordsforebyggelse. Psykisk sygdom kan variere fra en lettere og kort varig sygdom til mere langvarige og kroniske forløb. Behandlingen af størstedelen af mennesker med psykisk sygdom varetages af almen praksis. Psykiatriens målgruppe er mennesker med alvorlige og komplicerede psykiske sygdomme - herunder akutte psykiatriske problemstillinger. Psykiatrierne i Danmark har i fællesskab udarbejdet en beskrivelse af psykiatriens målgruppe (se tabel 4.2). Vurderingen af om en patient tilhører Psykiatriens målgruppe er baseret på en konkret vurdering af sværhedsgrad, kompleksitet mv. Tabel 4.2 Fælles regional målgruppebeskrivelse for psykiatri og børne- & ungdomspsykiatri Symptomer og adfærd Betydelig forværring i symptomer Betydelig forpinthed Adfærd præget af betydelig ustabilitet, selvskade og/eller selvmordsrisiko samt truende adfærd Nyopståede psykotiske symptomer Funktionsniveau Diagnostik Behandling Betydelig nedsættelse i funktion hvad angår sociale og skole/ arbejdsmæssige sammenhænge relateret til psykisk sygdom Diagnostisk uklarhed evt. pga. manglende mental udvikling eller komorbiditet Utilstrækkelig effekt af forudgående behandling i primærsektor Ustabilt samarbejde om vedligeholdelsesbehandling 12

13 Specialeplanlægning Specialeplanlægning vedrører planlægning af sundhedsvæsenet og herunder opgavefordelingen mellem de forskellige specialiseringsniveauer: Hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau. Formålet med specialeplanlægningen er at sikre høj faglig kvalitet i den kliniske indsats, helhed i patientforløbene og den bedste udnyttelse af ressourcerne. Behandlingen i Psykiatrien, Region Nordjylland er i henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledninger for Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri opdelt på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau. Langt de fleste patienter i behandlingspsykiatrien behandles på hovedfunktionsniveau, men ca. 10 % af patienterne har behov for behandling på et højere specialiseringsniveau. Hovedfunktionsniveau På hovedfunktionsniveau varetages de mest bas ale opgaver. De behandlingspsykiatriske enheder i regionen varetager udredning og behandling på hovedfunktionsniveau for alle psykiatriske diagnoser. Regionsfunktionsniveau Regions funktioner har en vis kompleksitet, forekommer sjældent og k ræ ver en del ressourcer, eksempelvis samarbejde med flere andre specialer. Indenfor specialet Børne- og ungdoms psykiatri varetager Klinik Børn og Unge, Aalborg Universitetshospital alle regions funktioner. Regionsfunktioner for spæd- og småbørnspsykiatri og primæ r vurdering af surrogatfængslede varetages i et formaliseret samarbejde med Region Midtjylland. Indenfor specialet Psykiatri varetager de voksenpsykiatriske klinikker Klinik Syd og Klinik Nord tilsammen alle regionsfunktioner. Hovedparten af regions funktionerne varetages af Klinik Syd, Aalborg Universitetshospital, mens Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus varetager to regionsfunktioner. Psykiatrien har indgået en samarbejdsaftale med Rehabiliteringscenter for flygt ninge i Aalborg om varetagelse af ambulant udredning og behandling af traumatiserede flygtninge på regionsfunktionsniveau. Højt specialiseret niveau Højt specialiserede funktioner har stor kompleksitet, forekommer sjældent og kræver mange ressourcer, eksempelvis samarbejde med flere andre specialer. Højt specialiserede funktioner varetages 1-3 steder i landet. Psykiatrien, Region Nordjylland varetager ikke funktioner på højt specialiseret niveau, men det sikres, at patienter med de mest komplicerede psykiatriske tilstande henvises til en højt specialiseret funktion i en anden region, primært Region Midtjylland, hvor der er aftalt samarbejde om varetagelse af patienter med behov for udredning og behandling på højt specialiseret niveau fra Nordjylland. Aktivitet i Psykiatrien Psykiatrien har i løbet af 2014 haft over patienter i behandling. Psykiatrien har modtaget ca eksterne henvisninger og har haft udskrivninger, sengedage og ca ambulante besøg. Ved udgangen af 2014 var ca patienter i behandling i Psykiatrien enten ambulant eller under indlæggelse. Tallene svarer til, at ca. 2 % af befolkningen i Region Nordjylland har været i kontakt med Psykiatrien i 2014, og at godt 1 % af befolkningen i Region Nordjylland var i kontakt med Psykiatrien ved årets udgang. Langt hovedparten af Psykiatriens patienter behandles ambulant (97 % af de borgere der var i kontakt med Psykiatrien i 2014 er behandlet ambulant og 20 % har været indlagt (der er patienter som har modtaget behandling både ambulant og under indlæggelse). 13

14 Psykiatrien, Region Nordjylland havde i 2014 ca medarbejdere (omregnet til fuldtidsstillinger) og et regnskabsresultat på ca. 640 mio. kr. (inklusiv statspuljemidler). Tabel 4.3 Aktivitet i Psykiatrien i 2014 Børne- og ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri I alt Patienter Henvisninger Normerede senge Udskrivninger Sengedage Ambulante besøg Ydelser uden besøg Note: Forventet aktivitet medio januar 2015 endelig opgørelse af aktivitet for 2014 er først klar primo februar Psykiatrien i Region Nordjylland har gennem de senere år oplevet en markant stigning i antallet af patienter som henvises til Psykiatrien samt en stigning i antallet af patienter, der efterfølgende udredes og behandles i Psykiatrien, det gælder både voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri (se figur 4.1 og 4.2), stigningen har været størst i børne- og ungdomspsykiatrien. Figur 4.1 Aktivitetsudvikling i børne- og ungdomspsykiatrien fra (index 2007=100) Patienter Henvisninger Udskrivninger Sengedage Ambulante besøg

15 Figur 4.2 Aktivitetsudvikling i voksenpsykiatrien fra (index 2007=100) Patienter Henvisninger Udskrivninger Sengedage Ambulante besøg Når der ses på diagnoser for patienterne i kontakt med Psykiatrien er skizofreni, mani og depression og angst og tvangslidelser de sygdomsområder hvor der er flest patienter i kontakt med Psykiatrien. I børneog ungdomspsykiatrien er der flest patienter med adfærds og følelsesmæssige forstyrrelser, herunder ADHD. Figur 4.3: Borgere i behandling i voksenpsykiatrien i 2014 fordelt på diagnose 9% 22% 12% 17% Organiske psykiske sygdomme (F00-09) Skizofreni og andre psykoser (F20-29) Affektive sindslidelser (F30-39) 19% 22% Angst og tvangslidelser (F40-49) Personlighedsf orstyrrelser (F60-69) Andre Note: Aktionsdiagnose for patienter i med ambulant besøg eller indlæggelse i Klinik Syd og Klinik Nord i Hver patient tælles kun med en gang pr. diagnosegruppe uanset antallet af kontakter og besøg. 15

16 Figur 4.3: Borgere i behandling i børne- og ungdomspsykiatrien i 2014 fordelt på diagnose 14% 18% Affektive sindslidelser (F30-39) 13% Spiseforstyrrelser (F50) 36% Psykiske udviklingsforstyrrelser (DF80-DF89) 19% Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelse (F90-98) Andre Note: Aktionsdiagnose for patienter i med ambulant besøg eller indlæggelse i Klinik Børn og Unge og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik i Hver patient tælles kun med en gang pr. diagnosegruppe uanset antallet af kontakter og besøg. 16

17 5 Udvikling og tilpasning af struktur og kapacitet Psykiatriens udvikling, struktur og kapacitet skal understøtte visionen og de overordnede målsætninger for udviklingen af Psykiatrien i Region Nordjylland. Struktur og kapacitet skal samtidig kunne justeres og være fleksibel, så den løbende kan tilpasse s udvikling og behov. Der sker i disse år en tydelig udvikling i sundhedsvæsnet i retning af øget specialisering ofte understøttet af, at behandlingen samles i større, bæredygtige enheder. Det er også det hovedspor, der er lagt i udviklingen i behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland og som vil fortsætte hen over de kommende år. Formålet med øget specialisering er, at alle patienter skal tilbydes god behandling af høj k valitet; alle patientforløb skal indledes med grundig og systematisk udredning og diagnostik, der følges op af effektiv behandling baseret på nyeste viden og eksisterende kliniske retningslinjer. En specialiseret indsats til alle forudsætter, at der i alle Psykiatriens enheder (sengeafsnit, ambulatorier m.v.) er en specialiseret viden og kompetence. Det har f.eks. stor betydning, at man som fagperson har mulighed for fokuseret kompetenceudvikling og ser og behandler relativt mange patienter med samme eller nært beslægtede diagnoser, så man opnår en særlig sikkerhed i at vurdere, hvordan de bedst kan behandles. Specialisering kontra nærhed Selv om Psykiatrien har arbejdet i retning af øget specialisering gennem de seneste år, er der stadig et stykke vej til fuld specialisering. En væsentlig udfordring i den forbindelse er, at Psykiatriens tilbud er fordelt i mange byer og på mange adresser samt at nogle af enhederne er meget små. Psykiatriens sengeafsnit er fordelt på 5 adresser, og ambulatorierne er fordelt med yderligere spredning over hele landsdelen. I takt med, at der sker yderligere specialisering, bliver det helt afgørende, at alle patienter har lige adgang til en specialiseret indsats uanset hvor i regionen de bor. Da øget specialisering naturligt vil medføre, at behandlingen samles i større og centralt placerede enheder, vil det kunne medføre, at der er patienter fra yderområderne, der må rejse længere for at få det rette faglige tilbud. Herved gøres der op med princippet om, at tilbuddet skal gives i nærområdet. I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve den ansvarsfordeling, der i dag er mellem behandlingspsykiatrien og kommunerne. Kerneopgaverne i behandlingspsykiatrien er udredning og behandling, mens opgaver som støtte og evt. praktisk hjælp i dagligdagen dækkes af den kommunale indsats tæt på borgeren. Flere udfordringer kalder på større og mere robuste enheder Flere andre store udfordringer fordrer også en udvikling i retning af større og mere robuste enheder. Ikke mindst den nye udrednings- og behandlings ret påkalder sig opmærksomhed, idet den medfører k onkrete krav om rettidige og effektive forløb. Også den demografiske udvikling med en stærkt voksende 17

18 gruppe af ældre gør det nødvendigt at planlæ gge med fuldt fokus på at sikre optimal udnyttelse af kapacitet og ressourcer. En ændring, der både vil medføre store udfordringer og nye muligheder, indtræ ffer, når Psykiatrien i Aalborg flytter til det nye Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst. Første etape af udflytningen skal ske i 2020, og den nærmere planlægning vil derfor foregå i psykiatriplanperioden. Der skal skabes mulighed for at flere kan behandles For at imødekomme en stigende efterspørgsel på udredning og behandling er der behov for at tage stilling til, hvordan kapaciteten kan udvides. Det kan dels ske ved traditionelle udvidelser og tilbud til nye patientgrupper, dels via at strække på den nuværende kapacitet via effektivitetsforbedringer og yderligere rationalisering af drift. Den ambulante kapacitet i Psykiatrien i Region Nordjylland er løbende styrket gennem udvidelser, senest i forbindelse med implementering af udrednings- og behandlingsretten. I de senere år er der også gennemført betydelige produktivitetsforbedringer og effektiviseringer i Psykiatrien med det res ultat, at flere patienter kan behandles - og hurtigere kan komme i behandling. Alligevel er der stadig patienter på venteliste, og der henvises også fortsat flere patienter til Psykiatrien. Derfor er det nødvendigt at undersøge, hvordan der kan skabes yderligere mulighed for, at flere patienter kan behandles. I den forbindelse er det vigtigt at give tilbud til de borgere, der har behov for en indsats i behandlingspsykiatrien, således at kapaciteten bliver bedst udnyttet ved, at både udredning og behandling foregår på det lavest mulige effektive omkostningsniveau (jf. også mindste middels princippet). Psykiatrien vil i den kommende planperiode i samarbejde med kommuner, speciallægepraksis og almen praksis have fokus på, hvordan kapaciteten kan øges ved yderligere at optimere anvendelsen af de eksisterende ressourcer. Der vil være flere tilgange til at arbejde med dette herunder f.eks. arbejdsdeling, arbejdstilrettelæggelse, vagtplanlægning, LEAN, bedre samarbejdsformer, sammenhæng og kvalitet. Målsætning: Psykiatrien vil øge kapaciteten gennem bedre udnyttelse af eksisterede ressourcer. Indsatser: Fokus på kapacitetsudnyttelse internt i psykiatrien gennem arbejdstilrettelæggelse, vagtplanlægning, LEAN, bedre samarbejdsformer, sammenhæng og kvalitet. Samarbejde med kommuner, speciallægepraksis og almen praksis om hvordan kapaciteten kan øges gennem bedre arbejdsdeling og øget samarbejde om den samlede opgavevaretagelse. 18

19 De væsentligste udfordringer i Psykiatrien frem mod 2020 i forhold til kapacitet og struktur Fuld specialisering: Psykiske sygdomme er ikke ens, og derfor er der brug for differentieret udredning og behandling udført af personale med særlig viden og kompetence om de specifikke sygdomsområder. En specialiseret indsats indebærer at ny viden, nye metoder m.v. hurtigt bringes i anvendelse, så patienterne får glæde af det. For fortsat at styrke den faglige kvalitet i behandlingen er det vigtigt at opbygge specialiserede enheder, hvor der opnås en særlig ekspertise i forhold til udredning og behandling af de forskellige patientgrupper. Ny udrednings- og behandlingsret: I september 2014 blev der indført en ny udredningsret på 2 måneder for patienter, der henvises til psykiatrisk sygehus. Fra september 2015 skal udredning ske indenfor 1 måned, svarende til det, der gælder i resten af sygehusvæsenet. Efter udredning skal patienterne tilbydes behandling indenfor én måned, hvis sygdommen er meget alvorlig, og ellers indenfor to måneder. De nye rettigheder gør, at der skal tilbydes udredning og behandling hurtigere end det generelt har været praktiseret i Psykiatrien. Stigende efterspørgslen på Psykiatriens ydelser: Flere patienter henvises til behandlingspsykiatrien, og i Psykiatrien i Region Nordjylland er antallet af henvisninger øget med næsten 30 % fra 2012 til Også antallet af patienter, som behandles i Psykiatrien er øget markant i denne periode. Der forventes en fortsat stigning i efters pørgslen, bl.a. som følge af den nye udrednings- og behandlingsret, idet patienter nu kan henvises fra egen læge med forventning om at få en hurtig afklaring af, hvad de fejler. Gruppen af ældre vokser: Antallet af ældre forventes at stige markant over de kommende år. I Region Nordjylland ventes antallet af ældre over 75 år at stige med 20 % frem mod 2020 og endnu mere i årene fremover. I 2025 ventes antallet at være øget med hele 46 %. En så markant udvikling skaber stort behov for at planlægge, hvordan ældrepsykiatrien kan udvikles, så flere patienter i fremtiden kan tilbydes en relevant indsats. Hvad angår øvrige aldersgrupper forventes den demografiske udvikling kun at medføre mindre ændringer. Gruppen af årige ventes at være stort set uændret frem mod 2020 dog er der mindre geografiske forskelle, idet Klinik Nords befolkningsunderlag vil væ re s vagt faldende, mens det vil være svagt stigende i Klinik Syd. Antallet af børn og unge ventes at falde med ca. 5 % frem mod og derefter stige igen. Forskelle i sygelighed: I Danmark har det ikke stor betydning for sygeligheden, om man geografisk bor det ene eller det andet sted. Alligevel kan der være mindre forskelle, der er vigtige at tage hensyn til, når behandlingstilbud planlægges eller justeres. I forbindelse med arbejdet med Psykiatriplan er der derfor påbegyndt en analyse af forskelle i sygeliglighed på tværs af de nordjyske kommuner, som kan have betydning for, hvordan Psykiatriens kapacitet skal anvendes. Den indledende unders øgelse viser ikke store forskelle, men dog tendenser til et mindre behov for psykiatriske ydelser hos borgere fra Rebild Kommune og et større behov hos borgere fra Mors ø Kommune. Det vurderes at være relevant med nærmere undersøgelser - for at få et bedre billede af behovet og de reelle sammenhænge, og det vil der blive set nærmere på i psykiatriplanperioden. En mere specialiseret og centraliseret behandling vil generelt kunne medvirke til at mindske behovet for at tage højde for forskelle i sygelighed og bopæl på tværs af regionen idet alle patienter med samme sygdom så vil kunne tilbydes udredning og behandling af ensartet, høj k valitet. Specialeplanlægning: Ifølge Sundhedsstyrelsens specialevejledninger for psykiatri og børneog ungdomspsykiatri skal patienter kunne tilbydes udredning og behandling på tre niveauer: hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau. Hensigten med denne opdeling er at kunne tilbyde differentieret behandling afstemt efter, hvor s væ r og kompleks graden af sygdom er. 19

20 Forslag til fremtidig struktur og kapacitet På baggrund af nationale og regionale krav, udviklingstendenser og rammer er der forskellige forslag til den fremtidige udvikling i Psykiatrien disse beskrives i det følgende i forhold til: Almen voksenpsykiatri Ældrepsykiatri Retspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri. Udvikling af den almene voksenpsykiatri I den almene voksenpsykiatri er udviklingen i de senere år gået i retning af øget specialisering en udvikling, der ønskes styrket i de kommende år. I forbindelse med, at voksenpsykiatrien i 2013 blev organiseret i Klinik Nord og Klinik Syd blev den opdelt i følgende fagområder: Akut psykiatri Angst og personlighedspsykiatri Mani og depression Psykose-sygdomme Der er gennemført en specialisering i mange af de almenpsykiatriske enheder, og det foreslås, at udviklingen fortsættes frem mod en yderligere specialisering. Hensigten med specialisering er ikke mindst at give en mere målrettet og effektiv udredning og behandling med god kvalitet. I den forbindelse har det stor betydning, at patienterne fra start visiteres til det rette tilbud og det blev der skabt bedre forudsætninger for i 2014, hvor en Central Visitation for den almene voksenpsykiatri blev etableret. Faglig specialisering kan være en udfordring i forhold til patienter med flere sygdomme. Derfor er det vigtigt, at der er en struktur for, hvordan de specialiserede enheder samarbejder - både indenfor de forskellige fagområder og på tværs af disse, så patienten uanset diagnose får et godt og sammenhængende forløb. Udvikling på det ambulante område Specialisering og samling af ambulatorier i Klinik Nord For at skabe gode muligheder for specialisering ønsker Psykiatrien at samle den ambulante aktivitet i Klinik Nord på færre adresser. Konkret foreslås, at de nuværende fire almene ambulatorier samles i to større ambulatorier i henholds vis Thisted og Vendsyssel, mens de specialiserede ambulatorier i Brønderslev ikke berøres. I Vendsyssel er der i dag almene ambulatorier i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring, og forslaget indebærer, at de samles ét sted. Det vurderes, at placering i Hjørring vil væ re mere hensigtsmæssig, da Hjørring er et knudepunkt for meget af den offentlige transport, som mange patienter vil skulle benytte sig af. En samling af ambulatorierne i Vendsyssel forudsætter at der findes lokaler til formålet, idet de nuværende rammer ikke er tilstrækkelige til at rumme et større og samlet ambulatorium. 20

21 Det vurderes, at der er behov for at bevare ambulatoriet i Thisted, idet patienter fra Thisted og Morsø kommuner ellers vil få lang vej til udredning og behandling med deraf følgende risiko for, at de ikke får den behandling, de har brug for. For patienter fra den vestlige del af Jammerbugt Kommune vil der væ re kortere afstand og bedre offentlige transportmuligheder til Thisted end til Hjørring. Derfor anbefales en udvidelse af optageområdet for ambulatoriet i Thisted. Den konkrete planlægning heraf vil ske i et samarbejde med Jammerbugt Kommune. Nedlæggelse af træffesteder Psykiatrien ønsker en øget specialisering af den ambulante psykiatri for, at give mulighed for at patienter i hele Region Nordjylland kan tilbydes behandling af høj kvalitet. Psykiatrien har primo 2015 fem ambulante træffesteder, som ikke er fast bemandede. For at samle den faglige ekspertise forslås træffestederne nedlagt. Langt de fleste patienter kan og skal selv stå for transport til sygehusene. Psykiatriske patienter har som alle andre patienter mulighed for befordring efter de regler der gælder på området. På baggrund af en lægefaglig vurdering er der endvidere patienter som får hjemmebesøg. Hjemmebesøg er en mulighed, uanset om patienter har kort eller lang vej til sygehuset. Faktaboks: Status for specialisering i den almene voksenpsykiatri I den almene voksenpsykiatri varetages udredning og behandling af patienter mellem 18 og 80 år med undtagelse af de patienter, der specifikt tilhører målgruppen for retspsykiatrien og ældrepsykiatrien. Såvel Klinik Nord og Klinik Syd varetager denne behandling. I Klinik Syd er der gennemført specialisering af alle enheder (alle sengeafsnit og ambulatorier). I Klinik Nord er man i gang med en specialisering; for sengeafsnit beliggende i Brønderslev er der gennemført specialisering i forhold til sygdomsområder. Der er ikke en tilsvarende specialisering af sengeafsnittene i Thisted og Frederikshavn. Den ambulante psykiatri er i overvejende grad fortsat er baseret på en geografisk opdeling i optageområder. Optageområder hovedfunktionsniveau i den almene voksenpsykiatri: Klinik Syd: Aalborg, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuner. Klinik Nord: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Morsø kommuner. Klinik Syd varetager indenfor almen voksenpsykiatrien behandling på regionsfunktionsniveau for hele regionen undtagen patienter med psykoser (skizofreni), hvor både Klinik Nord og Klinik Syd har regionsfunktion og psykisk udviklingshæmmede, hvor regionsfunktionen er i Klinik Nord. Subakutte ambulante tilbud Der findes i dag forskellige muligheder for at tilbyde en subakut indsats, når det er påkrævet. Behovet kan f.eks. opstå efter en indlæggelse eller efter et besøg i Psykiatrisk Skadestue. Den subakutte indsats kan bestå i en hurtigere ambulant opfølgning end ellers planlagt, herunder eventuelt også mulighed for besøg i eget hjem. 21

22 Der vil i planperioden blive arbejdet med at udbygge subakutte tilbud, så behov om hurtig ambulant opfølgning bedre kan imødekommes. Øget indsats for unge voksne med mani og depression (bipolare sygdomme) Mennesker, der tidligt udvikler symptomer på bipolare sygdomme (tidligere kendt som maniodepressive sygdomme), har en relativ dårlig prognose for helbredelse - og også en relativt høj risiko for at udvikle psykotiske symptomer, som i sig selv kan forværre prognosen. En tidlig og mere forebyggende behandling kan mindske symptomerne og modvirke tilbagefald. På den baggrund ønsker Psykiatrien i Region Nordjylland at forbedre tilbuddet til unge voksne med bipolar lidelse. Det kan opnås ved at etablere et specialiseret tilbud, der varetager udredning og behandling af denne målgruppe. Udredning af autisme Det kan konstateres, at et stigende antal patienter henvises til Psykiatrien med henblik på at blive udredt for autisme. Diagnosen stilles typisk i barndommen, men Psykiatrien oplever at flere voksne henvises med mistanke om autisme uden tidligere at være blevet udredt. Det er relevant at disse voksne patienter udredes i behandlingspsykiatrien, men det vil ofte ikke være relevant med behandling i Psykiatrien, medmindre patienten samtidig har en anden psykisk sygdom. Patienter vil efter udredning oftere have behov for støtte - og dette vil være i kommunalt regi. I planperioden vil Psykiatrien i samarbejde med kommuner og almen praksis vurdere, hvordan varetagelse af opgaven bedst kan tilrettelægges. Udvikling vedrørende anvendelse af sengepladser Sengekapaciteten skal løbende vurderes i forhold til udviklingen, hvilket kan medføre behov for justeringer. I forhold til anvendelse af den nuværende sengekapacitet fremlægges følgende forslag: Sengeafsnittene i Thisted og Frederikshavn Sengekapaciteten i Klinik Nord er i dag spredt på tre adresser - i henholdsvis Brønderslev (92 senge), Thisted (16 senge) og Frederikshavn (16 senge). Sengeafsnittet i Thisted har eget døgndækket lægeligt vagtlag på grund af afstanden til de øvrige sengeafsnit. Sengeafsnittet i Frederikshavn indgår i et fælles lægeligt beredskab sammen med Brønderslev. Den nuvæ rende fordeling af sengepladser vanskeliggør fuld specialisering i Klinik Nord. I dag er der gennemført specialisering af alle sengeafsnit på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, mens sengeafsnittene i Frederikshavn og Thisted modtager alle patientgrupper indenfor det almenpsykiatriske område, som kan være på et åbent sengeafsnit. Ud fra et ønske om fuld specialisering og en mere robust lægelig betjening foreslås, at det nuværende sengeafsnit i Thisted nedlægges. Det vil medføre, at borgere fra Thy og fra Mors ikke mere har en mulighed for indlæggelse i et sengeafsnit i nærområdet. Indlæ ggelse vil i stedet skulle ske på Brønderslev Psykiatriske Sygehus i lighed med den praksis, der gennem længere tid har været vedrørende patienter fra dette område med behov for indlæggelse på intensivt sengeafsnit. Der vil fortsat være behov for en veludbygget og tilstedeværende psykiatri i Thy/Mors. Inden sengeafsnittet i Thisted nedlæges, nedsætter en arbejdsgruppe sammen med Thisted og Morsø kommuner, der skal komme med forslag til, hvordan den psykiatriske behandlingsindsats i området bedst kan tilrettelægges, hvis sengeafsnittet i sin nuværende form nedlægges. 22

23 Arbejdsgruppen skal beskrive alternative modeller for, hvordan den samlede kommunale og regionale indsats på psykiatriområdet kan udvikles og tilrettelægges, herunder også mulighed for drift af fælles døgnpladser/akutpladser. Sengekapacitet i Brønderslev skal ligeledes vurderes af arbejdsgruppen. I forbindelse med dette arbejde kan der inddrages vurdering af om det af hensyn til patienterne vil være muligt og mere hensigtsmæssigt, at indlæggelser for patienter fra Thisted og Morsø knyttes til Aalborg. Dette kræver en nærmere analyse. I forhold til sengeafsnittet i Frederikshavn foreslås det, at sengeafsnittet vil indgå i den samlede specialisering af senge i Klinik Nord, så afsnittet i Frederikshavn får en sygdomsspecifik målgruppe frem for som nu at dække et geografisk område. Udvidelse af tilbuddet om brugerstyrede senge Psykiatrien har via et SATS-puljeprojekt etableret 2 brugerstyrede senge i Klinik Nord, hvor patienter ud fra bestemte kriterier har mulighed for at indlægge sig selv, når de vurderer, at de har behov for det. Der er tale om kortere indlæggelser, der har til formål at stabilisere patienternes tilstand og forebygge forværring af sygdom og evt. længerevarende indlæggelse. Erfaringerne med de brugerstyrede senge er positive, og derfor vil der i planperioden blive set på, om et tilsvarende tilbud kan gives til flere patienter. Integrerede sengeafsnit I Psykiatrien i Region Nordjylland skelnes der mellem åbne og intensive (lukkede) afsnit, og mange patienter vil i forbindelse med en indlæggelse opleve at blive flyttet mellem disse. Overgange mellem afsnit kan gøre det sværere at sikre patienten et godt og sammenhængende forløb. Derfor vil Psykiatrien i den kommende psykiatriplanperiode foretage vurdering af, om det kan være en bedre løsning for patienterne, at der etableres integrerede afsnit så traditionelle åbne og lukkede afsnit samles i samme fysiske enhed med mulighed for at varetage pleje og behandling på flere niveauer, herunder intensivt niveau. Integrerede afsnit vil som udgangs punkt være åbne afsnit, hvor der er mulighed for at aflåse dele af afsnittet, når der opstår behov for det. Muligheder for etablering af integrerede sengeafsnit bør tænkes ind i planlæ gningen af Nyt Aalborg Universitetshospital, men kan også være relevante i forhold til udvikling af sengeafsnit i Klinik Nord. 23

24 Figur 5.1: Forslag til fremtidig struktur Sengeafsnit Ambulatorier Psykiatrisk skadestue Hjørring Brønderslev Psykiatriske Sygehus Thisted Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien Note: Samling af de psykiatriske behandlingstilbud i Aalborg på én adresse bliver ikke muligt i denne planperiode. Det kan først ske i forbindelse med fuld udflytning til Nyt Aalborg Universitetshospital. Målsætning: Psykiatrien vil fortætte udviklingen i retning af øget specialisering bl.a. med løbende fokus på udvikling af udrednings- og behandlingstilbud. Indsatser: Specialisering og samling af 4 ambulatorier i Klinik Nord til 2 ambulatorier beliggende i hhv. Thisted og Vendsyssel (Hjørring) Nedlæggelse af ambulante træffesteder i Brovst, Dronninglund, Hobro, Hurup og Nykøbing Mors. Arbejde med udvikling af subakutte tilbud, der kan imødekomme behov for hurtig ambulant opfølgning. Etablering af et specialiseret tilbud til udredning og behandling af unge med bipolar lidelse. Arbejde med faglighed og organisering i forhold til udredning af voksne med autisme At sengeafsnittet i Thisted nedlægges, men at der forinden og i begyndelsen af planperioden nedsættes en arbejdsgruppe mellem Psykiatrien og Thisted og Morsø kommuner, der får til opgave at beskrive den fremtidige tilrettelæggelse af de psykiatriske tilbud i Thisted og Morsø, såfremt sengeafsnittet lukkes. At sengeafsnittet i Frederikshavn indgår i den samlede specialisering af sengene i Klinik Nord. 24

25 Arbejde med muligheden for at udvide tilbuddet om brugerstyrede senge. Afk lare om det er hensigtsmæssigt, at Psykiatrien etablerer integrerede sengeafsnit. Udvikling af det retspsykiatriske område God målgruppeafgræsning Hovedparten af de retspsykiatriske patienter i Region Nordjylland behandles i almenpsykiatrien i et vist omfang i samarbejde med den specialiserede retspsykiatriske enhed. Arbejdsdelingen mellem den retspsykiatriske enhed og de almene afsnit vurderes at være hensigtsmæssig. Den retspsykiatriske enhed varetager mere specialiseret behandling på regionsfunktionsniveau. Siden 2007 er antallet af retspsykiatriske patienter på landsplan steget fra til i 2011, svarende til en stigning på 56 %. Fokus på viden Psykiatrien i Region Nordjylland ønsker at udvikle k valiteten af den behandling, der gives til retspsykiatriske patienter. Det skal ske på evidensbaseret grundlag i samarbejde med den øvrige retspsykiatri i Danmark. Der er bl.a. planlagt fælles systematiske drøftelser (audits) vedrørende mentalobservationer. Psykiatrien i Region Nordjylland har taget initiativ til at etablere en national klinisk kvalitetsdatabase for Retspsykiatrien i Danmark, der vil indgå i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Databasen vil bl.a. indeholde dat a om patient volumen, diagnos er og kriminalitetsniveau samt k valitetsindikatorer med tilhørende kvalitetsmål mv. Psykiatrien vil varetage formandskabet for den nationale indikatorgruppe i forbindelse med udvikling af og implementering af databasen i regi af RKKP. Samarbejde med kommuner Samarbejdet mellem retspsykiatrien og kommunerne er særligt vigtigt, da retspsykiatrien i den ambulante behandling har et ansvar for at forebygge fornyet kriminalitet. Både den ambulante psykiatriske behandling og evt. nødvendige kommunale bo- og støtteforanstaltninger skal derfor være rettidige og relevante for, at dette ansvar kan løftes. Der er ønske om fortsat at styrke samarbejdet mellem retspsykiatrien og kommuner/socialpsykiatrien, Retspsykiatriens målgruppe Retspsykiatri omfatter behandling af patienter med psykisk sygdom i kombination med dom/sigtelse for alvorlig kriminalitet. Overordnet er der to målgrupper i Retspsykiatrien: Personer, der forud for en retssag skal have foretaget en undersøgelse af deres psykiske tilstand og personlighed (mentalunders øgelse). Personer, der efter dom skal behandles i Retspsykiatrien, idet de som følge af psykisk sygdom er straffri: Dom til ambulant behandling ved en psykiatrisk afdeling eller dom til behandling på psykiatrisk afdeling, der som udgangspunkt indebærer indlæggelse på en psykiatrisk afdeling overlægen kan senere kan beslutte, at behandlingen kan være ambulant Dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling her træffer domstolene beslutning om ændring til behandlingsdom. så det gøres yderligere fleksibelt og tilrettelægges eft er behov med det formål at forebygge fornyet kriminalitet. 25

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Psykiatriplan Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatriplan Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 23. juni 2015 Indhold 3 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion: Fælles ambitioner

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan

Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf. 97643000 psykiatri@rn.dk 27. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. del: Status 1.

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 01. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse

Læs mere

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan 2015-2020 Indhold: 1. Baggrund 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan 2015-2020 3. Vurdering af kapacitet i forbindelse med forslaget

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Tillæg til Psykiatriplan 2008-2015

Tillæg til Psykiatriplan 2008-2015 Tillæg til Psykiatriplan 2008-2015 Målsætninger og indsatser for Psykiatrien, Region Nordjylland 2012-2015 1 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk August 2012

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020

Høringssvar i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020 Høringssvar i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020 Version 7. maj 2015 Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 7. maj 2015 2 Indhold Opsamling på høringssvar...5 Resumé af de væsentligste fokusområder

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Nordjylland Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Nye tendenser i psykiatrien

Nye tendenser i psykiatrien Nye tendenser i psykiatrien - fra en kommunal vinkel Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune 1 Indhold Udfordringer og tendenser Lokale udfordringer Særligt i forhold til samarbejdet i Psykiatriens

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet.

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet. Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Jane V. Møller/Hanne Vernegren Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8566 Telefon: 76631098 Dato: 19.

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI

FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI FREMTIDENS AMBULANTE PSYKIATRI Kapitel 1 - Indledning 3 1.1 Hele psykiatrien 4 1.2 Om rapporten 4 Kapitel 2 Resumé 5 2.1 Vision og mål 5 2.3 Målgrupper og behandling 6 2.4 Organisering 6 2.5 Samarbejde

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland LIDT FAKTA OM PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND Hvor er vi Hvordan er vi organiseret Hvordan er vores ledelsesstruktur Økonomi og personale Økonomi Personale Budget: 1,1 mia. kr.

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Århus Universitetshospital Risskov

Århus Universitetshospital Risskov Århus Universitetshospital Risskov Masterplan for funktion, opgaver og organisering August 2010 Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund for og formål med masterplanen...5

Læs mere