1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan"

Transkript

1 Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan Indhold: 1. Baggrund 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Vurdering af kapacitet i forbindelse med forslaget om lukning af sengeafsnit N8 i Thisted 4. Personalemæssige konsekvenser af struktur forslagene 5. Driftsudgifter i forbindelse med sengeafsnit N8 i Thisted 6. Anlægsmæssige konsekvenser af forslagene om flytninger 7. Beskrivelse af yderligere strukturelementer, der har været overvejet, eller som kan overvejes 8. Oversigt over funktioner på Psykiatriens matrikler Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Sagsnummer: februar Baggrund Forretningsudvalget behandlede på møde den 2. februar 2015 høringsudkast til Psykiatriplan På mødet blev der anmodet om supplerende materiale om udvalgte elementer og konsekvenser af planudkastet. På denne baggrund har Administrationen udarbejdet dette notat med de ønskede supplerende oplysninger. Materialet tilgår Regionsrådet forud for det ekstraordinære møde i Forretningsudvalget den 23. februar 2015 og mødet i Regionsrådet den 24. februar 2015 og indgår i sagsfremstillingen til de to møder. På Psykiatriudvalgets møde den 4. februar 2015 blev der fremsat ønske om, at der foreligger en mere samlet beskrivelse af forslaget om nedlæggelse af sengeafsnit N8 i Thisted, hvor det fremgår hvilken betydning en gennemførelse af forslaget har i forhold til kvaliteten af patientbehandlingen og i forhold til patientflytninger set i relation til i dag. Der ønskes en nærmere beskrivelse af, hvordan den lægelige bemanding af henholdsvis ambulatorium og sengeafsnit varetages i dag. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Der har ikke været et konkret økonomisk mål for Psykiatriplan Udgangspunktet for Psykiatriplan har været en beskrivelse af, hvordan Psykiatrien ønskes udviklet de kommende år i retning af mest mulig kvalitet samt etable-

2 ring af robuste og bæredygtige enheder. Et fokus har også været, hvordan Psykiatrien bedst muligt kan imødekomme de seneste års stærkt stigende efterspørgsel på udredning og behandling, hvor der samtidig tages hensyn til de nuværende og fremtidige rekrutteringsmuligheder for særligt lægelig arbejdskraft. I forbindelse med Budgetprocessen for 2015 var der fra Psykiatrien stillet forslag til strukturændringer for at kunne finansiere de omkostninger, der er forbundet med primært at indføre ny Lov om ret til udrednings- og behandling for psykiatriske patienter. I løbet af budgetprocessen blev der imidlertid indgået et SATS-puljeforlig bl.a. til finansiering af denne lov. Udover de tildelte SATS-puljemidler traf Regionsrådet også beslutning om, at der skulle findes en produktivitetsgevinst i det ambulante område indenfor Psykiatrien, der blev udmøntet ved at indhente en besparelse på 10 mio. kr. i Budgettet for 2015 blev vedtaget med en præmis om Psykiatrien som et lukket kredsløb, hvor alle udgifter i Psykiatrien skulle finansieres af udefra kommende midler eller gennem besparelser indenfor sektoren. Psykiatrien skulle ikke være medfinansierende på omkostninger i det øvrige sygehusvæsen og ikke have evt. udvidelser finansieret herfra. Med vedtagelsen af Budget 2015 blev der også truffet beslutning om, at alle strukturforslag flyttes ud af budgetprocessen og i stedet skulle indgå som en del af Regionens Sundhedsplanlægning. Fra Psykiatrien var der strukturforslag om sammenlægning af ambulatorier i Vendsyssel, lukning af sengeafsnit i Thisted samt etablering af sengeafsnit for patienter med spiseforstyrrelser. Disse forslag er derfor inddraget i Psykiatriplanarbejdets overvejelser om fremtidig struktur. Forslag om lukning af sengeafsnit N8, Thisted Specialiserede tilbud til alle og bedre kvalitet i behandlingen I høringsudkast til Psykiatriplan er der et grundlæggende ønske om, at alle borgere i regionen kan få en specialiseret behandling for netop den sygdom som patienten har. Med en specialiseret behandling indenfor almenpsykiatrien følger en mulighed for, at medarbejderne opnår erfaring med og kompetencer indenfor netop de sygdomme som patienterne har. På denne måde kommer den nyeste viden patienterne til gavn. Udvikling i retning af øget specialisering er i tråd med tendenserne for udvikling af psykiatrien på landsplan. I Klinik Syd er denne specialisering gennemført fuldt ud, men kun delvis indenfor Klinik Nords optageområde. Den nuværende geografiske fordeling af sengepladser vanskeliggør fuld specialisering i Klinik Nord. I dag er der gennemført specialisering af alle sengeafsnit beliggende på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, mens sengeafsnittene i Frederikshavn og Thisted modtager alle patientgrupper indenfor det almenpsykiatriske område, som kan være på et åbent sengeafsnit. Med forslaget om nedlæggelse af Sengeafsnit N8 i Thisted, gives der mulighed for at borgere fra Morsø og Thisted kommuner kan tilbydes samme specialiserede behandling under indlæggelse som alle andre borgere i regionen. Forslaget medfører, at patienter fra området ikke mere har mulighed for indlæggelse i nærområdet. Sengeafsnittet i Frederikshavn specialiseres og indgår i den samlede specialiserede sengekapacitet i Klinik Nord. Færre skift i de enkelte patientforløb Ved at alle patienter fra Thisted og Morsø kommuner bliver indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus vil der blive færre flytninger i de enkelte patientforløb og dermed give bedre mulighed for et sammenhængende og kortere indlæggelsesforløb i forhold til i dag, hvor der kan være indlæggelse på flere sengeafsnit. Patienter vil som udgangspunkt blive modtaget i de særlige modtagesenge evt. via intensivt sengeafsnit i Brønderslev og derefter overført til det sengeafsnit, der har målrettet sin behandling til den Side 2 af 9

3 sygdom, patienten har. I dag sker der typisk indlæggelse i modtageafsnittet i Brønderslev, hvorefter patienten overflyttes til det almene sengeafsnit N8 i Thisted eller et af de åbne og specialiserede sengeafsnit i Brønderslev, hvorfra patienten senere udskrives eller overføres til sengeafsnittet N8 i Thisted, dermed er der ofte mindst et skift mellem Brønderslev og Thisted i et indlæggelsesforløb. I 2014 var der 367 indlæggelser for borgere fra Thisted og Morsø kommune, heraf havde 46% mindst en overflytning mellem Brønderslev og Thisted. 21% var kun indlagt på sengeafsnittet N8 i Thisted, 29% var kun indlagt i Brønderslev og 4% var indlæggelser i Aalborg. Bedre udnyttelse af de lægelige ressourcer Sengekapaciteten i Klinik Nord er i dag spredt på tre adresser - i henholdsvis Brønderslev (92 senge), Thisted (16 senge) og Frederikshavn (16 senge). Sengeafsnit N7 i Frederikshavn indgår i et fælles lægeligt beredskab sammen med Brønderslev. Sengeafsnit N8 i Thisted har eget døgndækket lægeligt vagtlag, idet dette pga afstanden ikke kan dækkes af det lægelige døgnberedskab i Brønderslev. Forslaget om nedlæggelse af sengeafsnit i N8 i Thisted skal også ses ud fra et ønske om at de knappe lægelige ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt. I dag er en del af de lægelige ressourcer bundet op på betjening af vagtdækningen aften, nat og weekender/helligdage. Udover at der er økonomiske omkostninger forbundet hermed, vil de lægeressourcer, der indgår i vagtdækningen og med sparsom patientaktivitet, langt bedre kunne anvendes til at styrke den direkte patientrettede behandling. Aktuelt er der mulighed for at dække den lægelige vagt i sengeafsnit N8 i Thisted, men der er dispenseret fra et krav om tilstedeværelse indenfor 30 minutter, idet de læger der indgår i vagten ellers ikke kan varetage denne fra hjemmet. Det er generelt vanskeligt at rekruttere læger til Psykiatrien i Nordjylland, og det er ikke nemmere at rekruttere nye læger til varetagelse af funktioner i Thisted. Lægedækningen i Thisted varetages af 3 overlæger og 2 afdelingslæger, som alle er ansat i ambulatoriet i Thisted, men lægerne dækker også sengeafsnittet N8. Lægedækningen af sengeafsnittet varetages primært af en fast overlæge. Den lægelige vagtdækning (vagt fra hjemmet) er fra kl på hverdage samt weekender og helligdage. Denne dækkes aktuelt af 3 af lægerne, som er et minimum antal. Forslag om samling af ambulatorier i Vendsyssel Forslaget om samling af de ambulante funktioner i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev har baggrund i to overordnede mål: - At den ambulante behandling specialiseres frem for en geografisk opdelt psykiatri med det formål at give mere kvalitet i behandlingen - At samle ambulatorierne for at give en mere robust og bæredygtig ambulant psykiatri særligt i relation til den lægelige bemanding. Der er i dag udfordringer med at drive de tre selvstændige ambulatorier Ambulatorierne samles i Hjørring ud fra et hensyn til patienternes transportmuligheder. 3. Vurdering af kapacitet i forbindelse med forslaget om lukning af sengeafsnit N8 i Thisted Side 3 af 9

4 Administrationen har vurderet fremtidig sengekapacitet i forbindelse med forslaget om at nedlægge sengeafsnit N8 i Thisted. Sengeafsnittet N8 i Thisted har 16 sengepladser i et åbent sengeafsnit som har Thisted og Morsø kommuner som optageområde. Når patienter fra Thisted og Morsø kommuner skal indlægges på et intensivt (lukket) afsnit sker dette i Brønderslev. I 2014 er der i Psykiatrien i Region Nordjylland anvendt ca. 25 sengepladser til patienter fra Thisted og Morsø kommune heraf er de 18 (72 %) på sengeafsnit N8, mens de øvrige er på andre afsnit primært det intensive afsnit N6 i Brønderslev. Tabel 1 : Sengedage og sengeforbrug i almen voksenpsykiatrien for borgere i Thisted og Morsø kommune Morsø Thisted I alt Sengeforbrug N8, Thisted ,8 Modtagelsen, Aalborg ,0 Andre åbne afsnit ,1 Intensive afsnit ,6 I alt ,7 Langt hovedparten af de indlæggelsesforløb der er for patienter fra Thisted og Morsø kommuner starter på sengeafsnittet N6 i Brønderslev. Det er kun 31 % af de patienter som kommer til sengeafsnit N8 i Thisted, som starter deres indlæggelse der, de øvrige overflyttes fra Brønderslev. Kapacitet i almen voksenpsykiatrien I almen voksenpsykiatrien i Region Nordjylland er der i alt 227 sengepladser fordelt med 123 sengepladser i Klinik Syd og 104 sengepladser i Klinik Nord. En lukning af sengeafsnittet i Thisted med 16 senge vil betyde, at der ad anden vej skal sikres tilstrækkelig sengekapacitet. Der kan ikke findes tilstrækkelig sengekapacitet på Aalborg Psykiatriske Sygehus, da det ikke er muligt at tilvejebringe tilstrækkelig intensiv sengekapacitet indenfor de fysiske rammer på Mølleparkvej og uden at dette indebærer andre uhensigtsmæssige patientforløb. I den forbindelse er der set på hvordan brugen af de 227 sengepladser er anvendt i 2013 og 2014 i almen voksenpsykiatrien. Belægningsprocenten er højst i Klinik Nord med 99 % og lavest i Klinik Syd med 84 %. Ved en reduktion på 16 senge vil der, hvis alt andet forbliver som det er i dag med hensyn til indlæggelser og gennemsnitlig liggetid, ikke været tilstrækkelig sengekapacitet uden perioder med overbelægning. Sengekapaciteten og sengeforbruget er markant højere i Klinik Nords optageområde sammenlignet med Klinik Syds optageområde. Hvis der i Klinik Nord var samme antal senge pr. indbygger som i Klinik Syd ville der kunne reduceres med ca. 9 pladser. Almen voksenpsykiatrien er delt i to optageområder: Klinik Syd: Aalborg, Rebild, Vesthimmerlands og Mariagerfjord kommuner Klinik Nord: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Morsø kommuner. Tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet i Klinik Nords optageområde efter en nedlæggelse af sengeafsnit N8 i Thisted kan findes ved: Side 4 af 9

5 - Optimering af den samlede sengekapacitet i Klinik Nord gennem kortere indlæggelser - Flytning af kapacitet fra stationær til ambulant behandling ved udbygning af den ambulante psykiatri i Klinik Nord - Udvidelse af antallet af senge på eksisterende sengeafsnit på Brønderslev Psykiatriske Sygehus - Opbygning af yderligere behandlingskapacitet lokalt i Thy/Mors Analyse af sengeforbrug viser, at der i Klinik Nords optageområde anvendes 22 % flere sengedage pr. indbygger sammenlignet med Klinik Syds optageområde. Det er derfor vurderingen, at det er muligt at flytte kapacitet fra stationær til ambulant behandling. Der er mulighed for at udbygge den stationære kapacitet i Klinik Nord med yderligere 10 sengepladser heraf 8 i Brønderslev og 2 i Frederikshavn. Derudover kan der senere tages 4 sengepladser i brug i ældrepsykiatrien de kommende år, når behovet opstår. Ved etablering af 10 nye sengepladser i Klinik Nord reduceres den samlede kapacitet i Klinik Nord med 6 senge efter evt. lukning af sengeafsnit N8 i Thisted med 16 sengepladser. Sengekapaciteten pr. indbygger er herefter fortsat højere i Klinik Nords optageområde end for Klinik Syds optageområde. Derudover kan der tilvejebringes yderligere behandlingskapacitet lokalt i Thy/Mors. Der kan i den forbindelse tages kontakt til Thisted og Morsø kommuner om der evt. via et samarbejde kan etableres yderligere behandlingskapacitet i området. Der er i forvejen taget hensyn til den geografiske beliggenhed ved at den ambulante behandlingspsykiatri har en bedre personalenormering end gennemsnittet. Der er 4,8 personalenormering pr indbyggere i Thisted og Morsø kommuner mod 3,5 for det øvrige optageområde i Klinik Nord. Når antallet af sengepladser i Region Nordjylland sammenlignes med antallet af senge i de øvrige regioner, er antallet af sengepladser i voksenpsykiatrien i Region Nordjylland pr. indbyggere højere end i øvrige regioner, når der ses bort fra Region Hovedstaden, som har markant flere senge end de øvrige regioner. Dette gælder også efter en evt. sengereduktion på 6 sengepladser, hvorved antallet af sengepladser vil være ca. 5 % højere end gennemsnittet for de fire regioner udenfor hovedstaden. 4. Personalemæssige konsekvenser af struktur forslagene Sengeafsnit N8 i Thisted 28 Sengeafsnit N7 i Frederikshavn 26 Samling af ambulatorier i Vendsyssel Ca. 60 Tabel 2: Personalemæssige konsekvenser Antal ansatte berørt Forslag Nedlæggelse evt. samtidig udvidelse med sengepladser andre steder/opbygning af anden kapacitet. Specialisering i samarbejde med sengeafsnittene i Brønderslev Sammenlægning af de tre ambulatorier i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn til nyt ambulatorium i Hjørring og opdeling i specialiserede områder Personalemæssig konsekvens Afskedigelse/ omplacering Ingen. Fortsat ansættelse i Sengeafsnit N7 Personalet i Brønderslev og Frederikshavn flytter med funktionen til Hjørring. Side 5 af 9

6 Nedlæggelse af træffesteder Nedlæggelse af Friklinikken 6 Nedlæggelse. Opgaven overgår til ambulatorier i Klinik Børn og Unge Ingen. Fortsat ansættelse i ambulatorium se dog forslag ovenfor Personalet flyttes til andre ambulatorier i Klinik Børn og Unge. De største personalemæssige konsekvenser er i forhold til forslaget om nedlæggelse af sengeafsnittet i Thisted, hvor der er 28 medarbejdere i sengeafsnittet hertil kommer behandlerpersonale og lægesekretærer som er fælles med ambulatoriet i Thisted. Tabel 4: Stillinger berørt af sengelukning i Thisted Antal fuldtidsstillinger Antal personer Antal personer bosiddende i Thisted kommune Antal personer bosiddende i Morsø kommune Ernæringsassistent 1, Fysioterapeut 0,8 1 1 Rengøringsassistent 1, Social- og Sundhedsass. 7, Sygeplejerske inkl. leder 12, I alt 24, Data pr. december Hertil kommer lægeressourcer (ca. 1,5 stilling inkl. vagtdækning), lægesekretærressourcer (svarende til ca. 30 timer) og socialrådigiverressourcer (ca. 15 timer), hvor personalet er fra ambulatoriet i Thisted der varetager behandlingsopgaver i sengeafsnit N8. Medarbejdernes rettigheder ved omstillinger I forhold til rettighederne for medarbejdere der bliver berørt af lukning og flytning af afsnit på de forskellige geografiske placering i Region Nordjylland er der en politik for omstillingssituationer. Medarbejdere som berøres af flytninger, hvor en afdeling flyttes til anden lokation har krav på en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt den konkrete ændring er en ændring der skal varsles med den enkeltes opsigelsesvarsel. Varslet kan være 1-6 måneder i henhold til funktionærloven. Der kan være særlige tilfælde som gør, at enkelte medarbejdere har ret til længere varsel. I det tilfælde at et afsnit påtænkes lukket vil medarbejderne have mulighed for at blive indmeldt til omplacering, hvorved det undersøges om der findes beskæftigelse til den enkelte medarbejder andetsteds i regionen. En sådan proces vil være sammenlignelig med processen omkring sammenlægning af Sygehus Himmerland med Aalborg Universitetshospital. Der henvises i øvrigt til politik for omstillingssituationer. Der pågår for nuværende en revidering af administrationsgrundlag og drejebog for sådanne processer. Side 6 af 9

7 5. Driftsudgifter i forbindelse med sengeafsnit N8 i Thisted Husleje 2014: Forbrugsafgifter (El, fjernvarme, vand og kloak) 2014: Lægeligt vagtberedskab 2014 inkl. alt Lønbudget 2015 til sengeafsnit i Thisted udgør: (plejepersonale inkl. servicepersonale) Behandlerstillinger og lægesekretær Totalt set 0,94 mio. kr. 0,23 mio. kr. 1,62 mio. kr. 10,04 mio. kr. 1,6 mio. kr. ca. 14,43 mio. kr. Der vil indenfor rammerne af de eksisterende budgetter til drift af sengeafsnit N8 i Thisted kunne ske en finansiering af de samlede forslag med oprettelse af flere sengepladser i Brønderslev, styrkelse af den ambulante kapacitet i klinik Nords optageområde samt evt. styrkelse behandlingskapaciteten i den lokale psykiatri dækkende Morsø og Thisted kommuner. SATS-puljemidler Ved SATS-puljeaftalen for blev der givet midler til etablering af nye sengepladser i psykiatrien. I Region Nordjylland blev midlerne givet til udbygning af sengekapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien (ca. 1 mio. kr.) og specialisering af eksisterende sengekapacitet i Brønderslev (ca. 3,8 mio. kr.). Det fremgår af satspuljeaftalen at midlerne tilføres regionerne permanent fra 2016 under forudsætning af, at den udbyggede kapacitet fastholdes. Såfremt det mod forventning kan rejses tvivl om forudsætninger for videreførelse af bevillingen, idet også Danske Regioner forventer en vurdering ud fra en bred betragtning om kapacitetsopbygning (herunder ambulant opbygning og flere specialiserede senge), vil Psykiatrien tage initiativ til en dialog mhp sikring af opfyldelse af krav for videreførelse. 6. Anlægsmæssige konsekvenser af forslagene om flytninger Udbygning af eksisterende sengeafsnit Etablering af nye sengestuer i tilknytning til eksisterende sengeafsnit i Brønderslev og Frederikshavn kan ske ved mindre ombygning af lokaler samt etablering af bad og toilet i forbindelse med flere af de nye sengestuer. En overordnet vurdering er, at omkostningerne forbundet hermed kan foretages for godt 2 mio. kr. Etableringen vil kunne afholdes indenfor Psykiatriens budget i Samling af ambulatorier i Hjørring Psykiatrien har i dag ambulatoriefaciliteter i regionens egen bygning, der ligger i tilknytning til Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Der er mulighed for at tage yderligere ambulatoriefaciliteter i brug i forlængelse af de nuværende lokaler, således at Psykiatrien kan samle ambulatorierne i Hjørring. Muligheden er til stede, fordi der er planlagt flytning af funktioner på Sygehus Vendsyssel, Hjørring, som en del af det samlede strukturforslag i sygehusplanen. Der skal ske lydisolering, malerarbejde mm inden lokalerne kan tages i brug, men der vurderes ikke behov for væsentlige ombygninger mm. Side 7 af 9

8 7. Beskrivelse af yderligere strukturelementer, der har været overvejet, eller som kan overvejes I forbindelse med psykiatriplanarbejdet har der været overvejelser om strukturelementer i forhold til de to sengeafsnit som på nuværende tidspunkt ikke er specialiserede sengeafsnit N8 i Thisted og sengeafsnit N7 i Frederikshavn. I forhold til sengeafsnit N7 i Frederikshavn foreslås det, at sengeafsnittet indgår i den samlede specialisering af senge i Klinik Nord, så sengeafsnit N7 i Frederikshavn får en sygdomsspecifik målgruppe frem for som nu at dække et geografisk område. I forbindelse med planarbejdet har der været overvejelser om at flytte sengeafsnit N7 i Frederikshavn til Brønderslev, som vil forudsætte at der bygges et nyt sengeafsnit i Brønderslev. Da sengeafsnit N7 i Frederikshavn samtidig i modsætning til sengeafsnit N8 i Thisted kan dækkes af samme lægelige vagtlag som sengene på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, er forslaget om flytning af sengeafsnit N7 i Frederikshavn ikke taget med i høringsudkast til Psykiatriplan Side 8 af 9

9 8. Oversigt over funktioner på Psykiatriens matrikler Klinik Syd Klinik Børn og Unge Klinik Nord Aalborg - Mølleparkvej Ambulatorium for Angst og Tvangssygdomme Ambulatorium for Liaisonpsykiatri Ambulatorium for Mani og Depression Ambulatorium for Misbrug Ambulatorium for Personlighedspsykiatri Midlertidig ambulatorium Enhed for Selvmordsforebyggelse Intensivt Sengeafsnit S5 Intensivt Sengeafsnit S6 Modtageafsnit S4 Opsøgende Psykoseteam Syd Psykiatrisk Skadestue Retspsykiatrisk Ambulatorium Retspsykiatrisk Sengeafsnit S9 Retspsykiatrisk Sengeafsnit S10 Sengeafsnit S7 Sengeafsnit S8 Aalborg Brandevej Ambulatorium for Psykoser OPUS - Ambulatorium for Unge med Skizofreni Sengeafsnit S1 Sengeafsnit S2 Sengeafsnit S3 Hobro: Ambulant træffested Aalborg - Mølleparkvej Ambulatorium for ADHD Ambulatorium for Autisme og Psykose Ambulatorium for Angst og Depressive Sygdomme Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Dagafsnit for Børn og Unge Friklinik for Børn og Unge Sengeafsnit for Børn og Unge Brønderslev Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri Ambulatorium for Psykisk Udviklingshæmmede Ambulatorium for Ældrepsykiatri Intensivt Sengeafsnit N5 Intensivt Sengeafsnit og modtageafsnit N6 Opsøgende Psykoseteam Nord Psykiatrisk Ambulatorium, Brønderslev Sengeafsnit N1 Sengeafsnit N2 Sengeafsnit N3 Ældrespsykiatrisk Sengeafsnit N4 Frederikshavn Psykiatrisk Ambulatorium, Frederikshavn Sengeafsnit N7, Frederikshavn Hjørring Thisted Psykiatrisk Ambulatorium, Hjørring Psykiatrisk Ambulatorium, Thy- Mors Sengeafsnit N8, Thisted Nykøbing Mors: Ambulant træffested Hurup: Ambulant træffested Dronninglund: Ambulant træffested Brovst: Ambulant træffested Side 9 af 9

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Psykiatriplan Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatriplan Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 23. juni 2015 Indhold 3 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion: Fælles ambitioner

Læs mere

Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan

Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf. 97643000 psykiatri@rn.dk 27. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. del: Status 1.

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk Januar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion: Fælles

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 32 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade 10-16 København K 26-10-2010 Sag nr. 09/1570 Dokumentnr. 51076/10

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med

Læs mere

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense Dato: 2. september 2010 Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Justering af Psykiatriplanen Resume MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

Psykiatrien i Budget 2016

Psykiatrien i Budget 2016 Psykiatrien i Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Særlige forhold vedr. budgetprocessen for 2015... 3 2 Bortfald af finansiering af projekter efter ophør af satspuljen 2012 2015... 5

Læs mere

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Det

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Jane V. Møller Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7107 Telefon: 76631098 Dato: 12. juni

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020

Høringssvar i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020 Høringssvar i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020 Version 7. maj 2015 Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 7. maj 2015 2 Indhold Opsamling på høringssvar...5 Resumé af de væsentligste fokusområder

Læs mere

Anbefalinger til anvendelse ledige lokaler

Anbefalinger til anvendelse ledige lokaler Anbefalinger til anvendelse ledige lokaler i det tidligere sengeafsnit S3 1 Indledning Som led i udmøntningen af budget 2016 blev det åbne psykoseafsnit S3 med 18 sengepladser på Brandevej lukket med udgangen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Region Midtjylland Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 5

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Nordjylland Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Forslag til etablering af 12 nye retspsykiatriske senge i Risskov delvist finansieret af tilskud fra satspuljen til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands forslag til psykiatriplan Med mail af d. 2. november 2007 har Region Nordjylland fremsendt Udkast til psykiatriplan

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 6. november 2007 Kl. 16.30 på Sølager, Sølagervej 40, 3390 Hundested Møde nr. 7 Medlemmer: Bente

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri har nationalt

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Psykiatritillæg til rapporten "Fælles AkutModtagelse i Region Syddanmark"

Psykiatritillæg til rapporten Fælles AkutModtagelse i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: 08/19249 Dato: 7. januar 2010 Udarbejdet af: Torben Andersen E-mail: Torben.K.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631021 Notat

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Hus til ambulant psykiatri

Hus til ambulant psykiatri Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Claus Poulsen/Berit Matzen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Berit.Matzen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/6989 Telefon: 76631001 Dato: 3. juni

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Referat af møde i Psykiatriens Kontaktudvalg Thy-Mors, den 6. maj Jan Mainz. Mødeleder: Dagsorden:

Referat af møde i Psykiatriens Kontaktudvalg Thy-Mors, den 6. maj Jan Mainz. Mødeleder: Dagsorden: Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors Referat af møde i Psykiatriens Kontaktudvalg Thy-Mors, den 6. maj 2014 Mødeleder: Referent: Dagsorden: Jan Mainz Lis Hvass Markusen 1. Referat af møde den 26.02.2014,

Læs mere

Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning

Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Version 7. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Forord og indledning... 3 2 Status for faglige indikatorer for indsatsområdet...

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Digital Wayfinding på Sygehuse. Allan Mørch Udviklingschef, AskCody

Digital Wayfinding på Sygehuse. Allan Mørch Udviklingschef, AskCody Digital Wayfinding på Sygehuse Allan Mørch Udviklingschef, AskCody Agenda Hvem er AskCody Fremtidens skiltning AskCody WayFinder Find vej med din telefon på Sygehuset Case eksempel: Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Udkast til psykiatriplan

Udkast til psykiatriplan Udkast til psykiatriplan UDKAST TIL PSYKIATRIPLAN Udgivet af Planlægningskontoret Planlægning, Kvalitet og Analyse Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 9635 1000 www.rn.dk Oktober 2007

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø s rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Med brev af 21. september 2007 har Region Sjælland fremsendt forslag til psykiatriplan med henblik

Læs mere

Høringssvar til Psykiatriens Omstillingskatalog

Høringssvar til Psykiatriens Omstillingskatalog Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Børne- ungdomspsykiatri Esbjerg Medarbejderne Yvonne Reinholdt Ledende oversygeplejerske Kontakt: Yvonne.Reinholdt@rsyd.dk Direkte tlf. 99 447 301 Dato: 7. marts

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Høringssvar fra Børne- og ungdomspsykiatrien, Augustenborg

Høringssvar fra Børne- og ungdomspsykiatrien, Augustenborg Psykiatricenter Midt Augustenborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling 29. august 2007 Høringssvar fra Børne- og ungdomspsykiatrien, Augustenborg vedrørende Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Dette

Læs mere

Samarbejdsforum Klinik Psykiatri Nord

Samarbejdsforum Klinik Psykiatri Nord Referat af møde i Samarbejdsforum Klinik Psykiatri Nord 24.11.2015 Mødested: Kursuslokalet Indgang 8 Brønderslev Psykiatriske Sygehus Mødeleder: Susanne Jensen Referent : Lis Hvass Markusen Deltagere:

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning

Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning 1 Indholdsfortegnelse: 1 Forord og indledning... 3 2 Status for faglige indikatorer for indsatsområdet... 4 2.1 Patientoplevet

Læs mere

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år.

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år. Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Psykiatrisk afd. P, Universitetsafd. Kontakt: Dorte Serup Sørensen Direkte tlf. 65 41 1592 30. november 2007 Side 1/7 Mailadresse: julia.egebæk@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23 2. april 2008 Forlig vedr. Psykiatriplan for Region Midtjylland. Region

Læs mere

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Hvad udløser udskrift fra replikaserver

Hvad udløser udskrift fra replikaserver Hvad udløser udskrift fra replikaserver Disse mulige scenarier kan udløse, at nødprocedurer igangsættes. Scenarierne B1 og B2 udløser udskrift via Koncern IT fra replikaserveren. Yderligere vejledning

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere