Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Lønsikring"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring, som gælder for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere. Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne omhyggeligt igennem. Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du meget velkommen til at kontakte Krifa Forsikring A/S på telefonnummer Indholdsfortegnelse Generelle bestemmelser Forsikringstager Forsikrede Hvornår træder forsikringen i kraft? jobfit Forsikringspræmie Udbetaling af forsikringsydelser Forsikringens dækningsmaksimum Sådan anmelder du en forsikringshændelse Hvornår ophører forsikringsdækningen? Ændringer i forsikringsbetingelserne Behandling af oplysninger Ankenævn Lovgivning....6 Ufrivillig ledighed Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsydelser Undtagelser i dækningen Ordforklaringer Side 1 af 12

2 Eksempel på udbetaling ved ufrivillig ledighed Forsikringen etableres Forsikringsdækningen indtræder Modtagelse af opsigelse og anmeldelse af kommende ledighed Ufrivillig ledig 1. forsikringsydelse udbetales 2. forsikringsydelse udbetales 1. juli 1. juli 1. august 1. september 1 år Kvalifikationsperiode, hvor forsikringen ikke dækker 30 dage optjeningsperiode selvrisikoperiode optjeningsperiode HUSK: Senest 14 dage efter modtagelsen af din opsigelse, skal du anmelde den kommende ledighed til Kristelig A-kasse eller Krifa Forsikring A/S, derefter aktiveres Job Coach. Obligatorisk deltagelse i Job Coach Det er en betingelse for senere udbetaling af forsikringsydelser, at du deltager i Job Coach forløbet. Det er et rådgivningsforløb, som har til formål at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage i job. Det er derfor en betingelse at du; Henvender dig til Krifa Forsikring A/S senest 14 dage efter din modtagelse af opsigelse for at kunne gøre krav på udbetaling fra Lønsikring, uanset opsigelsesvarslets længde. Krifa Forsikring A/S udarbejder herefter en plan for Job Coach, hvilket er et individuelt tilrettelagt mødeforløb. Job Coach forløbet indeholder minimum 2 møder Du skal igen have været beskæftiget som fastansat lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 3 mdr., for at være berettiget til en ny forsikringsdækning med deltagelse i Job Coach og udbetaling af forsikringsydelse efter udløbet af en ny selvrisikoperiode. Godkendelse til deltagelse i Job Coach forløbet er ikke samtidig en godkendelse til udbetaling af Lønsikring. Omkostningerne til Job Coach afholdes af Krifa Forsikring A/S. Transportomkostninger i forbindelse med forløbet betaler du selv. Side 2 af 12

3 GENERELLE BESTEMMELSER 1. Forsikringstager Forsikringstager er den forsikrede kunde i Kristelig A-kasse, der har tegnet denne forsikring via Krifa Forsikring A/S. 2. Forsikrede Forsikringen kan etableres af personer, der er kunde i Kristelig A-kasse og som har et dansk CPRnummer. Personen, der er dækket af forsikringen, står anført som forsikrede på forsikringspolicen. Etableringskriterier Det er en betingelse, at du ved forsikringens ikrafttræden: Er fyldt 18 år, men ikke 60 år Er beskæftiget som lønmodtager (*se ordforklaring) i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 16 timer pr. uge, og ikke er ansat hos din ægtefælle, børn, forældre, søskende, samlever eller registreret partner Er i et beskæftigelsesforhold, hvortil der ikke ydes offentligt løntilskud Er indforstået med, at sygdom eller personskade, som du har, eller burde have kendskab til ved forsikringens etablering og som senere måtte give anledning til anmeldelse af ufrivillig ledighed, ikke er dækket af forsikringen, Er indforstået med, at forsikringen ikke dækker, hvis du ved etablering af forsikringen har, eller burde have kendskab til: 1. Kommende ledighed 2. Arbejdsgivers planer om for eksempel, sammenlægning, fusion, flytning af virksomheden, eller dele heraf, nedskæringer eller afskedigelser (er ikke begrænset hertil) Vurderingen af, om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende afgøres efter reglerne i Lov om arbejdsløshedsforsikring, samt de for denne forsikring særskilte definitioner i afsnittet ordforklaringer. 3. Hvornår træder forsikringen i kraft og fra hvilket tidspunkt er du dækket? Forsikringen træder i kraft, når ansøgningen med tro- og love erklæringen er afgivet til os som bekræftelse på, at etableringskriterierne i afsnit 2 ovenfor er opfyldt. Har du ved forsikringens etablering eller senere givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringen, er forsikringsaftalen ikke bindende for os, og dækningen kan i henhold til Forsikringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde. Forsikringsdækningen/udbetalingen træder i kraft på et senere tidspunkt. Se afsnittet Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser. Forsikringsdækningen gælder for én måned ad gangen og fornys automatisk hver måned, med mindre forsikringen ophører tidligere af en af de grunde, som er nævnt under afsnit 9 Hvornår ophører forsikringsdækningen jobfit 360 jobfit er hovedsagligt et online produkt, som alle kunder, der har købt Lønsikring, kan få adgang til. Brugen af produktet kræver log-in adgang og oplysning af adresse. 360 jobfit indeholder forskellige job og arbejdslivs elementer blandt andet indenfor motivation, personlig udvikling, sparring og karriereudvikling. Produktet kan løbende udvikles og ændres, og der kan forekomme forskellige typer elementer i produktet. Side 3 af 12

4 5. Forsikringspræmie Rettidig betaling af forsikringspræmien er en forudsætning for forsikringsdækning. Første præmie er forholdsmæssig fra ikrafttrædelsestidspunktet og frem til den førstkommende 1. i en måned, og forfalder til betaling når forsikringsdækningen træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling månedsvis forud, første gang den førstkommende 1. i en måned efter forsikringens ikrafttræden. Forsikringspræmien tillægges en afgift til staten på 1,1 %. Den månedlige præmie kan ændres af os med 60 dages varsel, således at den ændrede præmie gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. Du skal også indbetale den løbende præmie i perioder, hvor vi udbetaler ydelser fra forsikringen. Tilbagebetaling af præmie ved opsigelse af forsikring: Hvis du opsiger forsikringen inden for fortrydelsesfristen på 14 dage efter modtagelsen af forsikringsbetingelser og police, får du hele den indbetalte præmie tilbage. 6. Udbetaling af forsikringsydelser Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til dig og indbetales på din NEM-konto i et dansk pengeinstitut. Beregning af udbetaling sker på timebasis med udgangspunkt i din forsikringsdækning. Udbetalingerne kan aldrig fortsætte længere end til medlemskabet af Kristelig A-kasse ophører. 7. Forsikringens dækningsmaksimum Udbetaling fra forsikringen kan aldrig overstige beløbet angivet på den tilsendte police. Forsikringens dækning må sammen med dagpengeudbetalingen højst udgøre 80 % af din hidtidige arbejdsindtægt, jf. Lov om arbejdsløshedsforsikring. Arbejdsindtægten udregnes efter Lov om arbejdsløshedsforsikring. Hvis du under ledighed har indtægter fra arbejde, pension, anden ledighedsforsikring eller andet vil udbetaling af forsikringsydelsen blive nedsat således, at du max vil få en udbetaling, der udgør 80 % af din hidtidige arbejdsindtægt. Feriesikring Feriesikring optjenes på baggrund af udbetalinger af Lønsikring fra Krifa Forsikring A/S. Feriesikringen udgør 1 % af bruttoudbetalingen af Lønsikring i et kalenderår, og udbetales det efterfølgende år i maj måned sammen med den normale Lønsikringsudbetaling. Udbetalingen af Feriesikring er en skattepligtig indtægt. Det optjente Feriesikrings beløb forrentes ikke. Det er en forudsætning for udbetaling af Feriesikring, at du har en Lønsikring hos Krifa Forsikring A/S på udbetalingstidspunktet i maj måned. 8. Sådan anmelder du en forsikringshændelse Du skal henvende dig til Kristelig A-kasse eller Krifa Forsikring A/S umiddelbart efter modtagelsen af opsigelsen uanset opsigelsesvarslets længde! Senest 14 dage efter modtagelse af din opsigelse, skal du anmelde kommende ledighed til Kristelig A-kasse eller Krifa Forsikring. Det gør du ved at udfylde og indsende blanketten Anmeldelse af kommende ledighed Du skal være særligt opmærksom på Job Coach forløbet - se afsnit 14 Side 4 af 12

5 Udbetaling af forsikringsydelser forudsætter, at vi modtager de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan behandle anmeldelsen, for eksempel, men ikke begrænset til: Korrekt udfyldt anmeldelse Kopi af opsigelse fra arbejdsgiver. Hvis du ikke har en opsigelse på grund af en fagretlig sag, hvor der er indgået forlig med din arbejdsgiver, skal du sende en kopi af forliget. Dækning forudsætter endvidere, at Kristelig A-kasse vurderer, at du ikke skal have karantæne i A-kassen. Dokumentation for, at din faglige organisation har ophævet dit ansættelsesforhold samt dokumentation for at Kristelig A-kasse vurderer, at du ikke skal have karantæne i A-kassen. Dokumentation for ansættelsesforhold og aflønning hos arbejdsgiver igennem minimum 12 måneder Evt. lægeerklæring fra praktiserende læge i Danmark, hvis ledigheden skyldes forudgående sygdom. Du skal selv betale de direkte omkostninger til fremskaffelse af nødvendige oplysninger i forbindelse med anmeldelse af en forsikringshændelse. Hvis der er tale om en hændelse, der berettiger til udbetaling af forsikringsydelse, refunderer vi disse direkte og rimelige omkostninger. Hvis du har anmeldt ufrivillig ledighed til Krifa Forsikring A/S, og vi har godkendt din anmeldelse til udbetaling, så vil din anmeldelse af fortsat ledighed ske via din indsendelse af dagpengekort i papir eller elektronisk form til Kristelig A-kasse, som udveksler oplysninger med Krifa Forsikring A/S. Er der tegnet en tilsvarende forsikring i et andet selskab, foreligger der dobbeltforsikring. Der skal ligeledes ske anmeldelse til dit andet forsikringsselskab samtidig med at du er forpligtet til at oplyse os om dobbeltforsikringen. Hvis det andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også for denne forsikring. Dette medfører, at Krifa Forsikring A/S, og det andet forsikringsselskab, såfremt 80 % grænsen i pkt. 6 overskrides, skal yde forholdsmæssig erstatning, således at udbetalingerne tilsammen aldrig kan overstige 80 % grænsen i pkt. 6 Forsikringens dækningsmaksimum. 9. Hvornår ophører forsikringsdækningen? FORTRYDELSESRET Iht. forsikringsaftaleloven har du ret til at fortryde købet af forsikringen. Fortrydelsesfristen er fjorten dage, der regnes fra den dag du har modtaget police og forsikringsbetingelser. Hvis fristen udløber i en week-end eller på en helligdag, sker udløbet af fristen på den først følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt meddele Krifa Forsikring A/S at du har fortrudt købet af forsikringen. Dette kan ske pr. brev eller mail til: Krifa Forsikring A/S, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N, Ophør af forsikringsdækningen Forsikringsdækningen ophører: Hvis dit medlemskab af Kristelig A-kasse ophører Hvis du ikke har indbetalt den løbende forsikringspræmie senest ved udløbet af fristen i 2. rykkerskrivelse vedrørende sletning på grund af manglende kontingentbetaling. Forsikringen ophører fra det tidspunkt, hvortil du har betalt Hvis du går på pension, førtidspension, efterløn, bliver bevilliget ledighedsydelse eller bliver tilkendt, eller påbegynder, fleksjob i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Du er forpligtet til omgående at orientere os herom Side 5 af 12

6 Ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 60 år Hvis der er udbetalt for 3 ledighedsperioder af max. 12 mdr. for hver periode fra Krifa Forsikring A/S Hvis du ophører med at være lønmodtager efter reglerne i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen. Kvalifikationsperioden kan dog overføres til tilsvarende forsikring for selvstændige i Kristelig A-kasse Hvis du dør Hvis du opsiger forsikringsdækningen Du har ret til når som helst at opsige forsikringsdækningen skriftligt med 30 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dage. Hvis vi opsiger forsikringsdækningen Vi kan skriftligt opsige forsikringsdækningen: Med 60 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage Uden varsel hvis du ved forsikringens etablering eller ved en forsikringshændelse har givet urigtige, ufuldstændige oplysninger om eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for os. 10. Ændringer i forsikringsbetingelserne Vi er berettigede til at foretage ændringer i forsikringsbetingelserne med 60 dages skriftlig varsel således, at ændringen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. 11. Behandling af oplysninger Ved anmodningen om etablering af forsikring tilkendegiver du udtrykkelig accept af, at de afgivne oplysninger kan behandles af såvel Kristelig A-kasse, Kristelig Fagforening som Krifa Forsikring A/S samt genforsikringsselskabet med henblik på vurdering af forsikringsdækningen samt indberetning til SKAT. Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger og lov om Finansiel virksomhed. Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Kristelig A-kasse, Kristelig Fagforening og Krifa Forsikring A/S har registreret om dig samt at få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet. Du kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af disse oplysninger straks ophøre. 12. Ankenævn Vi er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos os på adressen: Krifa Forsikring A/S, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N, telefon , eller hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon Lovgivning Eventuelle tvister, der indbringes for en retlig instans vedrørende nærværende betingelser og den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Side 6 af 12

7 UFRIVILLIG LEDIGHED 14. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis den ufrivillige ledighed indtræder i forsikringens løbetid og under forudsætning af, at du har været beskæftiget som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i væsentligt omfang, i en periode på mindst 12 måneder umiddelbart før første ledigheds indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. For at være lønmodtager skal du være aflønnet for min. 16 timer pr. uge og for at blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende i væsentligt omfang, skal du være beskæftiget med dette i mere end 30 timer pr. uge. Væsentligt omfang vurderes desuden ved at sammenholde tidsforbruget og omsætningen. Se endvidere definitionerne i Ordforklaringen. Ledighedsperioder på sammenlagt 14 dage eller mindre afbryder ikke denne 12 måneders periode. Perioder, hvor du er på supplerende dagpenge, tæller ikke med i beregningen af de 12 måneder. Obligatorisk deltagelse i Job Coach Det er en betingelse for senere udbetaling af forsikringsydelser, at du deltager i Job Coach forløbet. Det er et rådgivningsforløb, som har til formål at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage i job. Det er derfor en betingelse at du; Henvender dig til Krifa Forsikring A/S senest 14 dage efter din modtagelse af opsigelse for at kunne gøre krav på udbetaling fra Lønsikring, uanset opsigelsesvarslets længde. Krifa Forsikring A/S udarbejder herefter en plan for Job Coach, hvilket er et individuelt tilrettelagt mødeforløb. Job Coach forløbet indeholder minimum 2 møder Du skal igen have været beskæftiget som fastansat lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 3 mdr., for at være berettiget til en ny forsikringsdækning med deltagelse i Job Coach og udbetaling af forsikringsydelse efter udløbet af en ny selvrisikoperiode. Godkendelse til deltagelse i Job Coach forløb er ikke samtidig en godkendelse til udbetaling af Lønsikring. Omkostningerne til Job Coach afholdes af Krifa Forsikring A/S. Transportomkostninger i forbindelse med forløbet betaler du selv. Udbetaling af forsikringsydelser er betinget af, at du er ledig, er tilmeldt dit lokale Jobcenter og står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked, er berettiget til og modtager dagpenge fra Kristelig A-kasse, og ikke har fået karantæne, og at du i øvrigt opfylder forsikringsbetingelserne. Det er desuden en betingelse for senere udbetaling af forsikringsydelser, at du SENEST 14 dage efter din sidste arbejdsdag er til rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked på baggrund af en tilmelding hos dit lokale Jobcenter. Vi ser bort herfra, hvis årsagen til den manglende tilmelding hos dit lokale Jobcenter skyldes afholdelse af normal ferie (dog max. 5 uger) eller lægedokumenteret sygdom, som er diagnosticeret og ikke er en direkte eller indirekte følge af en sygdom, som var kendt ved forsikringens etablering. Denne betingelse gælder for såvel første ledighedsperiode som senere ledighedsperioder. Ufrivillig ledighed, der indtræder indenfor de første 12 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Desuden er ufrivillig ledighed, der indtræder som følge af opsigelse, samt enhver form for mundtligt eller skriftligt varsel herom, som indtræder eller afgives, indenfor de første 12 måneder efter forsikringens ikrafttrædelse, ikke omfattet af forsikringen og kan derfor aldrig medføre ret til udbetaling af forsikringsydelser. Dette er også gældende, selvom varsel eller meddelelse om senere opsigelse først effektueres på et senere tidspunkt. Side 7 af 12

8 Som opsigelse, varsel og meddelelse i relation til denne forsikring, anses eksempelvis, men ikke begrænset til, enhver form for: Sindetskrivelser i.h.t. Forvaltningsloven, varslinger og/eller meddelelser på baggrund af Varslingsloven, Lov om Virksomhedsoverdragelse, eller enhver anden lovgivning Meddelelse om lukning, sammenlægning og/eller afskedigelse, så snart der er truffet beslutning herom, og dette er kommet til din kundskab Informationsmøder og alle andre mundtlige meddelelser om senere afskedigelse Hvis forsikringsydelsen er forhøjet på et tidspunkt efter den oprindelige ikrafttrædelse, gælder der en ny kvalifikationsperiode på 12 måneder for forhøjelsen. Eksempel: Din forsikringsdækning er blevet forhøjet fra kr. til kr. inden for de sidste 12 måneder, og du anmelder at være blevet ledig på grund af en opsigelse modtaget inden for de sidste 12 måneder. Forsikringen dækker i dette tilfælde kun kr., da du har modtaget opsigelsen i forhøjelsens kvalifikationsperiode. Har du haft en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab med dig som forsikringstager kan kvalifikationsperioden for denne forsikring reduceres eller helt bortfalde: Kvalifikationsperioden på de 12 måneder reduceres med det antal dage, som den tidligere forsikring har været i kraft. Efter 12 måneder bortfalder kvalifikationsperioden helt for denne forsikring Reduktion eller bortfald af kvalifikationsperioden gælder dog maksimalt for en forsikringsydelse af samme størrelse og en udbetalingsperiode af samme længde som på den tidligere forsikring. Hvis ydelse og/eller udbetalingsperiode på denne forsikring overstiger betingelserne på den tidligere forsikring, gælder der en kvalifikationsperiode på 12 måneder for den overskydende del Du skal selv foranledige, at den fornødne dokumentation herfor fremskaffes Ufrivillig ledighed betyder, at du er blevet afskediget fra dit job, og at din ansættelse herefter ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesperiode. Det er en betingelse, at dette dokumenteres i form af skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver eller anden dokumentation, som af os sidestilles hermed. Ledighed, der skyldes, at du selv har opsagt dit job, uanset årsag, eller skyldes berettiget bortvisning, er således ikke omfattet af begrebet ufrivillig ledighed. Skyldes ledigheden forhold eller handlinger fra din side som du foretog eller undlod at foretage, og disse var eller kunne være under din kontrol, er der ingen forsikringsdækning. Såfremt din faglige organisation indgår et forlig om opsigelse i en fagretlig sag, er der ingen forsikringsdækning, medmindre Kristelig A-kasse vurderer, at du er berettiget til at modtage dagpenge fra A-kassen og træffer afgørelse om, at du ikke skal have en karantæne. Såfremt din faglige organisation ophæver dit ansættelsesforhold, og Kristelig A-kasse vurderer, at du ikke skal have en karantæne i A-kassen, så er du omfattet af forsikringsdækningen. Enhver form for arbejdsfordeling samt afskedigelse, og tilbud om genansættelse på lavere arbejdstid, betragtes ikke som ufrivillig ledighed. Det samme gælder hvis der er tale om enhver form for lønnedgang. Ufrivillig ledighed regner vi for indtrådt den første dag efter udløbet af din opsigelsesperiode og når du samtidig er tilmeldt dit lokale Jobcenter som ledig. Det er i denne forbindelse uden betydning, om du reelt har været på arbejde, på ferie, fritstillet eller lignende i opsigelsesperioden. Hvis du bliver ledig, fordi din arbejdsgiver går konkurs, skal du anmelde løntab overfor Lønmodtagernes Garantifond, hvis du har et opsigelsesvarsel. Vi ser i denne situation bort fra det normale opsigelsesvarsel. Ledigheden regnes for indtrådt 1. dag efter den periode, som Lønmodtagernes Garantifond dækker. Der kan ikke udbetales fra forsikringen, før sagen er færdigbehandlet af Lønmodtagernes Garantifond. Dog kan der udbetales fra 1. ledige dag efter dit normale opsigelsesvarsel er udløbet. Side 8 af 12

9 Hvis Lønmodtagernes Garantifond ikke udbetaler løn i hele opsigelsesperioden, er det en betingelse, at du anmelder lønkrav overfor konkursboet. Hvis du efterfølgende får udbetaling fra konkursboet, skal du give os meddelelse om dette, og der vil ske regulering af evt. udbetalinger fra Lønsikring, der dækker den periode, du har fået udbetaling for. 15. Forsikringsydelser Selvrisiko og optjeningsperiode De første 30 dage efter den ufrivillige ledighed er indtrådt, er en selvrisikoperiode. Efterfølgende optjenes ret til udbetaling (optjeningsperiode), som følger Kristelig A-kasses udbetalingsperioder. Beregning af udbetaling sker på timebasis med udgangspunkt i din forsikringsdækning. Du skal for hver optjeningsperiode indsende dit dagpengekort til Kristelig A-kasse. Optjeningsperioden er den samme, som den periode dagpengekortet dækker. Dog ikke ved første og sidste udbetaling, hvor vi vil udbetale for de antal dage, du er berettiget til. Beregningen af selvrisikoperioden starter tidligst på det tidspunkt, hvor du er tilmeldt dit lokale Jobcenter. Modtager du fratrædelsesgodtgørelse udover Funktionærlovens 2 a og b, udskydes tidspunktet for beregningen af selvrisikoperiodens start med den omregnede tid som fratrædelsesgodtgørelsen vedrører. Ved denne omregning sættes fratrædelsesgodtgørelsen udover Funktionærlovens regler i forhold til den hidtidige arbejdsindkomst, der benyttes ved beregningen af dagpengene. Ydelser Der kan udbetales forsikringsydelse i forbindelse med en ledighedsperiode på op til 12 sammenhængende måneder (365/366 dage). En ledighedsperiode begynder med tilmelding som ledig til det lokale Jobcenter, og afsluttes med en afmelding til Jobcentret, når man går i arbejde. Ledighedsperioden i henseende til denne forsikring afsluttes endvidere efter udbetaling af ydelser i 12 sammenhængende måneder (365/366 dage). (Ferie, sygdom og midlertidige ansættelser, herunder vikaransættelser, med dertilhørende afmeldinger og tilmeldinger til Jobcentret forlænger ledighedsperioden i henseende til denne forsikring.) Du har ret til at modtage forsikringsydelser i 3 ledighedsperioder af max. 12 måneders varighed, hvis betingelserne for modtagelse af ydelser i øvrigt er opfyldt. Efter udløbet af selvrisikoperioden og optjeningsperioden, betaler vi et beløb svarende til den beregnede forsikringsydelse dog jf. nedenfor. Udbetaling kan tidligst ske, når vi har modtaget dokumentation for din ufrivillige ledighed i perioden, og vi har anerkendt din anmeldelse. Dokumentation sker gennem indsendelse af dagpengekort til Kristelig A-kasse. Eventuelle arbejdsforhold, vikariater eller anden form for ansættelse i selvrisikoperioden påvirker ikke din forsikringsdækning. Eventuelle arbejdsforhold, vikariater eller anden form for ansættelse i optjeningsperioderne kan påvirke udbetaling af forsikringsydelsen da vi kun kan udbetale op til 80 % af din hidtidige løn før ledigheden. Se afsnit 7 for oplysning om dækningens maksimum og modregningsregler. Får du ikke udbetaling fra forsikringen, tæller dette ikke som brug af dine 12 måneder (365/366 dage). Side 9 af 12

10 Dokumentation for fortsat ufrivillig ledighed: Du skal for hver optjeningsperiode indsende dit dagpengekort til Kristelig A-kasse. Optjeningsperioden er den samme som den periode dagpengekortet dækker. Dog ikke ved første og sidste udbetaling, hvor vi vil udbetale for de antal dage du er berettiget til. Krifa Forsikring A/S udveksler oplysninger med Kristelig A-kasse, og på baggrund af disse oplysninger udbetaler vi et beløb svarende til den aftalte forsikringsydelse (forudsat, at betingelserne for udbetaling af den aftalte ydelse er opfyldt). Hvis du er berettiget til at modtage supplerende dagpenge fra Kristelig A-kasse, skal du på dit dagpengekort anføre både arbejdstimer og lønindtægt. Se afsnit 6 for oplysninger om dækningens maksimum og modregningsregler. Flere ledighedsperioder Du skal igen have været beskæftiget som fastansat lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder, for at være berettiget til ny udbetaling af forsikringsydelse efter udløbet af en ny selvrisikoperiode. Der påbegyndes derved en ny udbetalingsperiode af maksimalt 12 måneder (365/366 dage). Hvis du som fastansat lønmodtager uden tidsbegrænsning bliver ufrivillig ledig indenfor de første 3 måneder af ansættelsen, kan du fortsætte udbetalingen fra tidligere godkendt ledighedsperiode, hvis du ikke har opbrugt de 12 måneders (365/366 dage) udbetaling. Der beregnes ikke ny selvrisikoperiode. Hvis vi udbetaler forsikringsydelser på grund af ufrivillig ledighed, og du ønsker at påtage dig en tidsbegrænset ansættelse, skal du skriftligt meddele dette til Krifa Forsikring A/S, før ansættelsesforholdet påbegyndes. Vi udbetaler ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er i arbejde og ikke er berettiget til dagpenge. Imidlertid vil forsikringsydelserne på grund af ufrivillig ledighed fortsætte efter afslutningen af det midlertidige arbejde når der foreligger dokumentation for ledighedens indtræden ved tilmelding til Jobcentret. Vi udbetaler op til 12 måneder (365/366 dage) i alt, hvori udbetalingerne før og efter din arbejdsperiode bliver medregnet. Midlertidigt arbejde på mere end 12 måneder afbryder udbetalingen og du skal re-kvalificere dig til udbetaling under forsikringen gennem minimum 3 måneders arbejde som fastansat lønmodtager. Supplerende dagpenge Hvis du arbejder på nedsat tid og er berettiget til udbetaling af supplerende dagpenge, kan der udbetales forsikringsydelser, såfremt du er ufrivillig ledig efter det tidligere ansættelsesforhold. Du skal skriftligt meddele os detaljerne herfor, før du påbegynder arbejdet på nedsat tid. Udbetalingen skal sammen med andre udbetalinger kunne holde sig inden for 80 %-grænsen anført i afsnittet Forsikringens dækningsmaksimum. 16. Undtagelser i dækningen Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved ledighed, hvis: Du ikke har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) i en periode af 12 måneder umiddelbart før ledighedens indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. Ledighedsperioder på sammenlagt 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden for lønmodtagere Du indenfor de første 12 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft bliver opsagt skriftligt eller mundtligt, eller modtager varsel eller anden form for meddelelse om opsigelse, eller bliver ledig Du på tidspunktet for forsikringens etablering havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kommende ledighed. Herunder også de i afsnit 2, 4. punkt nævnte årsager Du selv har opsagt din stilling, uanset årsag, eller du berettiget er blevet bortvist af din arbejdsgiver Du er blevet opsagt på grund af omfanget af sygedage, uden at der fra lægelig side er stillet en diagnose som på rimelig måde kan begrunde fraværet Side 10 af 12

11 Du er blevet opsagt, som følge af, at du har nægtet at efterkomme rimelige og lovlige anvisninger fra din arbejdsgiver, eller hvis du er blevet opsagt som følge af samarbejdsvanskeligheder Du er blevet opsagt, som følge af forhold eller handlinger fra din side, som du foretog eller undlod at foretage, og disse var eller kunne være under din kontrol Du er blevet ledig, helt eller delvist, som følge af en sygdom eller lidelse, som du havde eller burde have kendskab til på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse, eller som du har søgt læge for indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttræden Du har arbejdet i en tidsbegrænset periode, herunder for eksempel, men ikke begrænset til, alle former for vikararbejde, eller på opgavespecifikt projekt uden nærmere tidsangivelse, som udløber. Du vil dog være berettiget til dækning hvis du har været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i en sammenhængende periode på mindst 24 måneder, og din kontrakt er blevet fornyet mindst to gange, og du har ikke haft grund til at tro, at kontrakten ikke ville blive fornyet igen eller betingelserne i punkt 14 er opfyldte. Din beskæftigelse er sæsonbetonet, og ledighed er en normal del deraf, eller hvis ledighed indtræffer regelmæssigt i forbindelse med dit arbejde Ledigheden skyldes, at du har indgået en frivillig fratrædelsesaftale eller på lignende måde selv har medvirket til afskedigelsen, eller der er indgået et forlig om opsigelse medmindre Kristelig A-kasse vurderer, at du er berettiget til at modtage fulde dagpenge fra A-kassen og træffer afgørelse om, at du ikke skal have en karantæne. Ledigheden opstår som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse Ledigheden indtræder, mens du er beskæftiget i udlandet, med mindre; du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder, eller dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, -og du i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig ledighed står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked Ledigheden indtræder direkte eller indirekte som følge af frihedsberøvelse Du ikke deltager i Job Coach forløbet eller overholder de angivne tidsfrister Ledigheden indtræder på grund af jordskælv eller andre naturkatastrofer Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved ufrivillig ledighed, som følge af sygdom eller ulykke, hvis årsagen til sygdommen eller ulykken er opstået som en direkte eller indirekte følge af: Sygdom eller legemsbeskadigelse, som du ved grov uagtsomhed eller forsætligt har forårsaget Sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med, eller som du søgte læge for, indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttræden Ryglidelser eller nakkelidelser eller skade på ryg eller nakke, med mindre der fra lægeligt hold kan påvises objektive fysiske årsager til sådan lidelse eller skade Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, der ikke er medicinsk begrundet, men som du selv har ønsket af psykiske, personlige eller kosmetiske grunde Normal graviditet, medmindre den udvikler sig til en patologisk tilstand eller sygdom Selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, medicin, narkotika og lignende stoffer Psykisk eller nervøs sygdom inklusive stress og depression eller dertil relateret lidelse eller tilstand Enhver tilstand, der opstår, mens du er beskæftiget i udlandet, med mindre; du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder, eller dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, - og du i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig ledighed er under behandling af læge bosiddende i Danmark Krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning Jordskælv eller andre naturkatastrofer Side 11 af 12

12 ORDFORKLARINGER I disse forsikringsbetingelser har nedennævnte ord følgende betydning: Dag forstås som kalenderdage, således at en uge svarer til 7 dage, og et år til 365 (366) dage. Selvrisikoperiode er de første 30 dage efter tilmelding til dit lokale Jobcenter. Selvrisikoperioden starter tidligst den første dag efter udløbet af din opsigelsesperiode og samtidig med du er tilmeldt dit lokale Jobcenter som ledig. Det er i denne forbindelse uden betydning, om du reelt har været på arbejde eller afholdt ferie. Optjeningsperiode er hver dag som ledig efter udløbet af selvrisikoperioden. Optjeningsperioderne følger Kristelig A-kasses udbetalingsperioder. Lønmodtager betyder at du har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver, som ikke indeholder en aftalt udløbsdato bortset fra almindelig pensioneringsdato, og du er aflønnet for mindst 16 timers arbejde pr. uge, beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger. Hvis du er ansat som lønmodtager i en virksomhed, uanset organisationsform, ejet af dine nærmeste pårørende eller andre nærtstående, er du ikke lønmodtager i relation til denne forsikring. Nærtstående omfatter ægtefæller, børn, forældre, søskende, samlevere og registreret partner. Forsikringens løbetid betyder den periode, hvor forsikringen er i kraft (fra ikrafttrædelsestidspunkt til tidspunktet for forsikringens ophør). Du kan på forsikringsbeviset se, hvornår forsikringen er trådt i kraft, og i disse forsikringsbetingelser se hvornår forsikringen ophører, medmindre forsikringen ophører af anden årsag, eller du eller vi ekstraordinært opsiger forsikringen forinden. Fuld rådighed betyder, at du til enhver tid står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Ved vurderingen heraf anvendes Arbejdsmarkedsstyrelsen bekendtgørelser om rådighed, som a-kassen har pligt til at tilse bliver overholdt. Hidtidig arbejdsindkomst betyder ved ledighed den indkomst, Kristelig A-kasse opgør som grundlag for udbetaling af dagpenge i henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelser. Selvstændig erhvervsdrivende betyder, at du har din hovedbeskæftigelse, det vil sige bruger hovedparten af din arbejdstid i din egen virksomhed i Danmark, hvad enten denne drives som personligt ejet virksomhed, som interessentskab eller som anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab med afgørende indflydelse, jf. bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Krifa Forsikring A/S CVR: Klokhøjen Aarhus N Telefon Side 12 af 12 Forsikringsbetingelse lønmodtagere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

Løndækning - for kunder i GE Money Bank

Løndækning - for kunder i GE Money Bank Nr. 1000-062 Forsikringsbetingelser Løndækning - for kunder i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Løndækning, som gælder for kunder i GE Money Bank. Vi anbefaler,

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

DSA Tillægsforsikring

DSA Tillægsforsikring LB KONCERNEN DSA Tillægsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 28-1, juni 2005 BAUTA FORSIKRING A/S Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk Forsikringsbetingelser for DSA Tillægsforsikring

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 Indholdsfortegnelse Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 For Lønmodtagere 4. Ledighedsforsikring side 7 5. Uarbejdsdygtighedsforsikring side 9 For

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr. 30000-001 Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Nr. 1000-071B LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for LåneSikring Basis, som gælder i forbindelse

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-087B AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Lønsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Nr. 1000-073 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lånesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 01.12.2016 SC2b-2 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er kunde hos OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK), og som har tegnet denne OK Lønforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

HK/ Kommunal Lønforsikring

HK/ Kommunal Lønforsikring HK/ Kommunal Lønforsikring Forsikrings betingelser KO - 01 gældende fra 1. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere