Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01"

Transkript

1 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01

2 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode 6. Forsikringssum 7. Rekvalificering 8. I tilfælde af skade 9. Forsikringsaftalen 10. Udvidelser og undtagelser 11. Du er altid velkommen til at kontakte os 12. Forsikringspræmien 13. Skatteforhold 14. Fortrydelsesret 15. Forsikringens ophør og ændring 16. Begrænsning af ansvar 17. Klagemuligheder 18. Værneting og lovvalg 19. Vedtægter 20. Ordforklaring 21.

3 Lønsikring 1. Vejledning til forsikringsvilkårene I disse forsikringsvilkår har vi bestræbt os på tydeligt at fortælle, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket. Vi har markeret en række ord eller udtryk med en stjerne*, og det betyder, at ordet/udtrykket er nærmere forklaret i afsnit 21 Ordforklaring. Dette afsnit er en del af forsikringsvilkårene. Vi vil anbefale, at du læser forsikringsvilkårene igennem, inden du eventuelt får brug for forsikringen. Så ved du, hvordan du skal forholde dig i en skadesituation, og hvad du kan forvente dig af din Lønsikring. Oplysning om fortrydelsesret ved etablering står i afsnit Hvem er sikret 2.1 Tegningskriterier For at kunne tegne forsikringen og være sikret skal du på tegningstidspunktet: have et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (excl. Grønland og Færøerne), være fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, være fuldt erhvervsdygtig*, være beskæftiget som lønmodtager* i Danmark (excl. Grønland og Færøerne), være omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid og udføre arbejde som lønmodtager* i mindst 16 timer pr. uge, være medlem af en dansk A-kasse og være ind forstået med, at ansættelse i fleksjob eller tilsvarende samt arbejdsløshed, varsling om arbejdsløshed, opsigelse, sygdom eller lidelser, som du er bekendt med inden tegning af forsikringen, ikke er dækket Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at ændre den månedlige erstatning*, skal du igen bekræfte, at du opfylder tegningskriterierne. For forhøjelse vil der blive beregnet en ny kvalifikationsperiode*. 3. Hvornår dækker forsikringen 3.1 Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft, når Købstædernes Forsikring (evt. via samarbejdspartner, som forsikringen er etableret gennem), har modtaget fuldstændige ansøgningsoplysninger fra dig, og tegningskriterierne er opfyldt, med mindre det fremgår af ansøgningen, at forsikringen skal træde i kraft på et senere tidspunkt. 3.2 Forsikringsperioden* Forsikringsaftalen tegnes for en periode på én måned (forsikringsperioden*) ad gangen og fornyes herefter automatisk for én måned ad gangen under forudsætning af, at forsikringen ikke forinden er ophørt i henhold til disse forsikringsvilkår. 3.3 Samtykke Ved anmodningen om etablering af forsikringen tilkendegiver du udtrykkeligt accept af, at de afgivne oplysninger kan behandles af Købstædernes Forsikring (og en eventuel samarbejdspartner, som denne forsikring er etableret gennem) blandt andet med henblik på vurdering af forsikringsdækning samt lovpligtig indberetning til Skat. 4. Hvad dækkes 4.1 Forsikringens dækning Forsikringen dækker, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs* i forsikringsperioden* efter udløb af kvalifikationsperioden*. Du er også dækket, hvis den ufrivillige arbejdsløshed* skyldes fuldt tab af erhvervsevne* pga. sygdom eller ulykke*, eller hvis du mister erhvervsevnen, mens der allerede sker udbetaling pga. ufrivillig arbejdsløshed*. Dette selv om du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet* og i stedet modtager sygedagpenge Forudsætning for dækning ved ufrivillig arbejdsløshed* Det er en forudsætning for dækningen ved ufrivillig arbejdsløshed*, at du er fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet* og har været i fastansættelse uden kendt udløbsdato i mindst 12 sammenhængende måneder umiddelbart forud for første arbejdsløshedsdag. 4.2 Præmiefritagelse Ved en dækningsberettiget skade under pkt. 4.1 dækkes forsikringspræmierne på husstandens* ikraftværende forsikringer, som er tegnet hos Købstædernes Forsikring Krav for præmiefritagelse Det kræves, at husstandens* forsikringer hos Købstædernes Forsikring er privattegnede samt accepteret inden skadedatoen* på Lønsikring. Yderligere skal du eller en anden i husstanden* være anført som forsikringstager på de omfattede forsikringer hos Købstædernes Forsikring.

4 4.2.2 Erstatningen udbetales kun ved en dækningsberettiget skade under pkt. 4.1 og maksimalt i 12 måneder Der ydes ikke præmiefritagelse på Lønsikringen. 5. Hvad dækkes ikke 5.1 Ufrivillig Arbejdsløshed* Der udbetales ingen erstatning for ufrivillig arbejdsløshed*, hvis du ved tegningen af forsikringen havde kendskab til en forestående arbejdsløshed eller havde grund til at antage, at det sandsynligvis ville ske, selv forårsager ledigheden uanset årsag, bliver opsagt under kvalifikationsperioden*, bliver frivilligt arbejdsløs, varslet om opsigelse, modtager en sindetskrivelse eller lignede i.h.t. Forvaltningsloven under kvalifikationsperioden*, mister dit arbejde pga. bortvisning, tjenesteforsømmelse, bedrageri, uærlighed eller lignende forhold, bliver opsagt på grund af for meget sygefravær, og årsagen til dit sygefravær ikke er omfattet af dækningen for Fuldt tab af erhvervsevne*, ophører med dit arbejde pga. afslutning på et lærlingeforhold eller en uddannelsesaftale, har udført arbejde, som har været tidsbestemt, midlertidigt, sæsonbestemt, tidsbegrænset pga. arbejdets særlige beskaffenhed eller på nogen anden måde lejlighedsvist, er selvstændig erhvervsdrivende* og bliver ufrivilligt arbejdsløs*, er tilkendt fleksjob eller overgået til førtidspension, er ansat som lønmodtager* i en virksomhed, hvor din nærmeste pårørende* udøver afgørende indflydelse, og du bliver arbejdsløs, er arbejdsløs pga. strejke eller lockout, hvori du har deltaget, selv opsiger dit job, tiltræder fratrædelsesordning, eller ansættelsen ophører efter aftale mellem dig og arbejdsgiveren, undlader at søge nyt arbejde eller ikke er til fuld rådighed for arbejdsmarkedet*, ikke er medlem af en dansk A-kasse. Det er et krav, at man gennem hele forsikringens løbetid har været medlem af en dansk A-kasse for at opnå dækning. Du skal også være medlem af en dansk A-kasse, mens du modtager udbetaling fra denne forsikring, ikke leverer det fornødne bevis på, at der foreligger ufrivillig arbejdsløshed*, har fået tilbudt, men ikke accepteret andet arbejde fra arbejdsgiveren eller en ny arbejdsgiver, selv om du med rimelighed burde have accepteret dette arbejde under hensyntagen til tidligere erfaring, kvalifikationer og arbejdets geografiske placering, arbejdsløsheden indtræder, mens du er beskæftiget i udlandet, med mindre: du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØSland på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare i højst 12 måneder, eller dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, og du i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed* står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked, delvist opretholder dit arbejde eller udøver nogen anden form for indtægtsgivende arbejde, driver selvstændig virksomhed, herunder er momsregistreret, er indehaver af et CVR-nummer mv. 5.2 Fuldt tab af erhvervsevne* Der udbetales ikke erstatning ved fuldt tab af erhvervsevne*, som skyldes nogle af de følgende forhold: Selvforskyldt legemsbeskadigelse, Sygdom, smitte, skade eller symptomer, som viste sig, inden forsikringen blev tegnet (uanset om diagnosen først endeligt kunne stilles efter tegningen af forsikringen), eller følger af disse gener, som du i et eller flere tilfælde i de 12 måneder umiddelbart forud for forsikringens/ændringens ikraft træden har fået eller søgt konsultation eller behandling for hos en autoriseret læge, eller Militærtjeneste, krig, borgerkrig, oprør, opstand, terrorisme eller lignende forhold, Hvis du forsætligt fremkalder en forsikringsbegivenhed. Hvis du ved grov uagtsomhed fremkalder en forsikringsbegivenhed eller forværrer følgerne heraf, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde, Brug af alkohol, lægemidler, sovemidler eller narkotiske midler, medmindre disse midler er ordineret af en autoriseret læge til anden behandling end stofafhængighed, Psykiske sygdomme herunder stress og depression, medmindre sygdommen er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri, Ryg- og nakkebesvær og dermed sammenhængende tilstande, som ikke kan påvises gennem objektive fund (gennem magnetisk resonanstomografi, computertomografi, røntgenundersøgelse eller tilsvarende), Virkningerne af atomeksplosion eller radioaktiv stråling, Selvvalgte kirurgiske indgreb, kosmetiske kirurgiske indgreb og medicinske behandlinger, som ikke er medicinsk nødvendige Epidemi eller pandemi, der er taget under offentlig behandling.

5 6. Kvalifikations- og selvrisikoperiode* 6.1 Kvalifikationsperiode* Forsikringsdækningen træder tidligst i kraft efter endt kvalifikationsperiode*. Du må ikke blive opsagt eller varslet opsagt, modtage en sindetskrivelse eller lignende i.h.t. forvaltningsloven, i kvalifikations perioden*. Barsel og ferie medregnes i kvalifikationsperioden* under forudsætning af, at du er i et ansættelsesforhold Længde på kvalifikationsperioden* Kvalifikationsperiodens* længde er 6 måneder, efter at forsikringen er trådt i kraft Tidligere tilsvarende forsikring og reduktion af kvalifikationsperioden* Hvis du ved tegningen af forsikringen har haft en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan kvalifikationsperioden* reduceres med den tid, som du har været omfattet af i den tidligere forsikring, såfremt denne nye forsikring tegnes inden ophør af den tidligere forsikring. Du er selv ansvarlig for at forlange en reduceret kvalifikationsperiode* og indsende de dokumenter, som Købstædernes Forsikring anser for værende nødvendige. Kvalifikationsperioden* reduceres kun for den del af erstatningen, som svarer til den tidligere månedlige erstatning*. For erstatninger, der overstiger tidligere månedlig erstatning*, gælder pkt.3. Såfremt skadedatoen* er før ikrafttrædelse af policen i Købstædernes Forsikring, ydes ingen erstatning, uagtet at et tidligere selskab har en anden definition af skadedato*. 6.2 Kvalifikationsperiode* ved samtidig optagelse af lån For denne bestemmelse gælder de samme regler som under punkt 6.1 Kvalifikationsperiode. Såfremt forsikringen etableres gennem en af Købstædernes Forsikrings samarbejdspartnere i direkte forbindelse med optagelse af lån, udvidelse af kredit etc., reduceres den indledende kvalifikationsperiode dog til 3 måneder i stedet for 6 måneder. For at denne reduktion kan anvendes, skal der på skadetidspunktet fremvises dokumentation for, at et tilknyttet lån eller udvidelse af kredit er etableret maksimalt +/- én måned fra etablering af forsikringen. Du er selv ansvarlig for at forlange en reduceret kvalifikationsperiode* og indsende de dokumenter, som Købstædernes Forsikring anser for værende nødvendige. 6.3 Selvrisikoperiode* De første 30 dage af din ufrivillige arbejdsløshed* eller dit fulde tab af erhvervsevne* er der ingen erstatning for. Dette er din selvrisikoperiode*. Ferie i henhold til ferieloven medregnes i selvrisikoperioden*. 7. Forsikringssum 7.1 Den valgte månedlige erstatning* fremgår af din forsikringspolice. 7.2 Maksimal dækning ift. arbejdsfortjeneste Du kan maksimalt tegne forsikringen med en månedlig erstatning*, som svarer til 90% af din hidtidige arbejdsfortjeneste* og maksimalt have én police under denne ordning. 7.3 Månedlig erstatning* Såfremt ufrivillig arbejdsløshed* eller fuldt tab af erhvervsevne* fortsat består efter endt selvrisikoperiode*, udbetales den månedlige erstatning*, såfremt de øvrige vilkår i vilkårene er opfyldt. 7.4 Erstatningsberegning Erstatningen beregnes med 1/30 af din månedlige erstatning* pr. dag, som den ufrivillige arbejdsløshed* eller det fulde tab af erhvervsevne* varer. 7.5 Erstatningsudbetaling Udbetalingen sker til dig, som er forsikringstager* Den beregnede erstatning for ufrivilligt arbejdsløshed udbetales månedsvis bagud og følger din A-kasses udbetalingsperioder Der kan ske udbetaling ved modtagelse af supplerende dagpenge, såfremt samlet arbejdstid i en given uge ikke overstiger 29,6 timer pr. uge Barsel og ferie i henhold til ferieloven medregnes i perioden under forudsætning af, at du er i et ansættelsesforhold Erstatningen for præmiefritagelse udbetales én gang ved afslutning af skadeperioden Præmiefritagelse dækkes med 1/360 af forsikringernes årspræmie pr. dag" og ryk det næste til Arbejdsløshed i sammenlagt maksimalt 2 uger vil dog ikke have indflydelse på beskæftigelseskravet på de 12 måneder. 7.6 Varighed af erstatningsudbetalingen Erstatningen udbetales i maksimalt 12 måneder pr. godkendt skade og i maksimalt 36 måneder i forsikringens løbetid. Afhængigt af hvilken dag, der indtræffer først, udbetales erstatning indtil:

6 et beløb, som svarer til 12 månedlige erstatninger*, er blevet udbetalt i anledning af ét og samme krav pga. ufrivillig arbejdsløshed* inkl. perioder med fuldt tab af erhvervsevne*, et beløb, som svarer til 36 månedlige erstatninger, er blevet udbetalt totalt pga. ufrivillig arbejdsløshed* inkl. perioder med fuldt tab af erhvervsevne*, den dag hvor ufrivillig arbejdsløshed* ophører, udgangen af den kalendermåned, hvori du fylder 60 år. 7.7 Hvis vi ikke får besked Er Købstædernes Forsikring ikke underrettet om ovennævnte ændringer, og har den skete ændring betydning for selskabets risiko fareforøgelse kan en eventuel erstatning efter skade nedsættes eller helt bortfalde. 8. Rekvalificering 8.1 Hvis du har modtaget erstatning for ufrivillig arbejdsløshed* under denne forsikring skal du, for at opnå ret til ny erstatning iht. denne forsikring, have været omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid og udført arbejde som lønmodtager* i mindst 16 timer pr. uge i mindst 6 sammenhængende måneder fra det tidspunkt, hvor der senest blev udbetalt erstatning for ufrivillig arbejdsløshed* iht. det tidligere krav. 8.2 Er du efter en udbetalingsperiode i arbejde i mindre end 6 måneder, efterfulgt af en ny udbeltalingsperiode på grund af ufrivillig arbejdsløshed* eller fuldt tab af erhvervsevne* (se punkt 4.1), betragtes de to udbetalingsperioder som én udbetalingsperiode. 9. I tilfælde af skade 9.1 Anmeldelse af skade Du skal hurtigst muligt anmelde enhver forsikringsbegivenhed til Købstædernes Forsikring. Anmeldelsen skal ske elektronisk via vores website: Har du problemer med at udfylde skadeanmeldelsen, kan du kontakte Købstædernes Forsikring på tlf Maksimalt erstatningsbeløb Hvis du ved ufrivillig arbejdsløshed* eller fuldt tab af erhvervsevne* modtager en samlet erstatning, der overstiger 90% af din hidtidige arbejdsfortjeneste* og andre former for erstatning, du kan regne med at få ved ufrivillig arbejdsløshed* såsom dagpenge fra dansk A-kasse, sygedagpenge, pensions- og forsikringsbeløb eller lignende erstatning, vil udbetalingen af den månedlige erstatning* fra forsikringen blive nedsat således, at den maksimale erstatning på 90% af din hidtidige arbejdsfortjeneste* ikke overskrides Hvis der fejlagtigt udbetales mere end 90% af hidtidig arbejdsfortjeneste*, er du pligtig til at betale for meget udbetalt erstatning tilbage til Købstædernes Forsikring. 9.3 Midlertidigt arbejde* Et krav om erstatning for ufrivillig arbejdsløshed* eller fuldt tab af erhvervsevne* kan udsættes som følge af et midlertidigt arbejde* (maksimalt tre gange) under forudsætning af, at dit midlertidige arbejde* varer mere end én uge, men ikke længere end 12 måneder, uanset om arbejdet er baseret på én eller flere aftaler. Det er en forudsætning, at ansættelsen sker hos en ny arbejdsgiver Hvis arbejdet ophører, genoptager Købstædernes Forsikring udbetalingen af den månedlige erstatning*, hvorved der udbetales månedlig erstatning* for de tilbageværende måneder af det oprindelige krav, dog i maksimalt 12 måneder i alt. 9.4 Ændring i forsikrede beløb Ved varig ændring i din løn* eller andre erstatninger, som medfører, at din valgte månedlige erstatning* evt. bør ændres, bør du hurtigst muligt meddele dette til Købstædernes Forsikring, således at du ikke risikerer at være over- eller underforsikret. 9.5 Forudsætning for udbetaling af erstatning Udbetaling af den månedlige erstatning* forudsætter, at Købstædernes Forsikring (og dennes eventuelle samarbejdspartnere i forbindelse med skadebehandlingen) modtager de oplysninger/dokumenter, som Købstædernes Forsikring til enhver tid anser for nødvendige for at kunne afgøre spørgsmålet om krav på erstatning Ved erstatning som følge af fuldt tab af erhvervsevne* er det et krav, at en læge bekræfter en medicinsk tilstand, som forhindrer dig i at udføre dit sædvanlige arbejde. Det er en forudsætning for at få erstatning, at du regelmæssigt og kontinuerligt behandles af autoriserede læger for den sygdom eller ulykke*, som har forårsaget fuldt tab af erhvervsevne*, samt at du ikke udfører noget arbejde. 9.6 Samtykke Det er en forudsætning for, at Købstædernes Forsikring (og dennes eventuelle samarbejdspartne-

7 re i forbindelse med skadebehandlingen) kan udføre en korrekt og fuldstændig skadebehandling, at du skriftligt accepterer, at Købstædernes Forsikring (og dennes eventuelle samarbejdspartnere i forbindelse med skadebehandlingen) må indhente oplysninger fra dansk A-kasse, arbejdsgiver, læger, sygehus, andre pleje- og forsikringsinstitutioner, offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne, som anses for nødvendige for at afgøre spørgsmålet om erstatning. 9.7 Ændringer under udbetaling af erstatning Du har pligt til omgående at orientere Købstædernes Forsikring, hvis du får nyt arbejde eller bliver selvstændig erhvervs drivende* i den periode, hvor du modtager erstat ning for ufrivillig arbejdsløshed*, får din erhvervsevne tilbage i den periode, hvor du modtager erstatning for ufrivillig arbejdsløshed*. GENERELLE VILKÅR 10. Forsikringsaftalen Dette er forsikringsvilkårene for din Lønsikring. For forsikringen gælder ud over de regler og bestemmelser, som er anført i disse forsikringsvilkår, policen samt policetillæg med videre, Lov om forsikringsaftaler (i det omfang, loven ikke er fraveget), Lov om Finansiel virksomhed, Lov om forsikringsvirksomhed samt Købstædernes Forsikrings vedtægter. 11. Udvidelser og undtagelser Hvis der på policen eller i et policetillæg står skrevet en særlig udvidelse eller undtagelse, der afviger fra bestemmelserne i disse forsikringsvilkår, er det policens eller policetillæggets bestemmelser, der gælder. 12. Du er altid velkommen til at kontakte os Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din forsikring, hvis du ønsker den ændret, hvis du ønsker at købe yderligere forsikringer, eller hvis du bare ønsker råd og vejledning omkring generelle forsikringsforhold. Vi hører også gerne fra dig, hvis der er noget, du er utilfreds med i forbindelse med forsikringen, da vi kun på denne måde får mulighed for at gøre det endnu bedre i fremtiden. Du kan kontakte din assurandør, dit forsikringsagentur, din forsikringsmægler eller et af vores kontorer. 13. Forsikringspræmien 13.1 Betaling af forsikringspræmien Præmien fastsættes af Købstædernes Forsikring for én måned ad gangen, og forsikringspræmien skal betales til Købstædernes Forsikring. Første forsikringspræmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. De følgende forsikringspræmier skal betales forud på de aftalte månedlige betalingsdatoer Forsikringsafgift Sammen med præmien opkræves tillige skadeforsikringsafgift til staten samt andre offentligt fastsatte afgifter. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien med videre Gebyrer Købstædernes Forsikring er berettiget til at opkræve gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser Ubetalt forsikringspræmie Betales præmien ikke rettidigt, sender Købstædernes Forsikring en påmindelse om den manglende præmiebetaling. For hver påmindelse, Købstædernes Forsikring udsender af denne grund, bliver der pålagt et gebyr svarende til selskabets omkostninger derved. I påmindelserne vil konsekvenserne ved fortsat manglende præmiebetaling være anført. Købstædernes Forsikring har ret til at opsige forsikringen, hvis du er i restance med betalingen af din forsikringspræmie i mere end 30 dage efter Købstædernes Forsikrings påkrav herom. Opsigelsen træder i kraft 21 dage efter datoen for afsendelse af opsigelsesskrivelsen i overensstemmelse med forsikringsaftalelovens 13, med mindre forsikringspræmien betales inden for denne frist. Er forsikringen i restance, modregnes skyldig præmie i erstatningen, inden udbetaling kan ske Betaling af forsikringspræmien under udbetaling fra forsikringen Du skal også indbetale den løbende forsikringspræmie i perioder, hvor månedlig erstatning* udbetales fra forsikringen Ændring af forsikringspræmien Købstædernes Forsikring kan med én måneds varsel til en månedlig betalingsdato ændre forsikringspræmien. Ændringer skal meddeles dig skriftligt mindst én måned inden forsikringsperiodens* afslutning.

8 14. Skatteforhold Forsikringspræmien er fradragsberettiget. Hvis du modtager månedlig erstatning* fra forsikringen, skal du betale skat af erstatningen, som tilbageholdes og betales af Købstædernes Forsikring. Købstædernes Forsikring opkræver og afregner den til enhver tid gældende skadesforsikringsafgift. 15. Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer. Du kan læse mere om fortrydelsesretten i forsikringsaftalelovens 34i og 34e Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, men reglerne for hvornår fristen starter afhænger af, hvordan aftalen blev indgået. a) Du mødte en af vores repræsentanter, da du købte forsikringen. Så starter fristen på det seneste af følgende 2 tidspunkter: 1. Den dag, hvor du modtager bekræftelse af aftalen typisk når du bliver præsenteret for policen og forsikringsvilkårene. 2. Den dag, hvor du får skriftlig besked om fortrydelsesfristen. b) Du købte forsikringen ved fjernsalg dvs. indgik aftalen, hvor du alene havde kontakt med os pr. telefon, brev eller . Så har du efter forsikringsaftaleloven 34e krav på at få yderligere en række oplysninger, og det betyder, at fristen ved fjernsalg starter på det seneste af følgende tidspunkter: 1. Den dag, hvor du modtager bekræftelse af af talen typisk når du bliver præsenteret for policen og forsikringsvilkårene. 2. Den dag, hvor du skriftligt får de oplysninger, vi har pligt til at give dig herunder besked om fortrydelsesfristen Sådan beregnes fristen på 14 dage Hvis du eksempelvis køber en forsikring, der skal gælde fra den 1.april, og du først modtager de krævede oplysninger (typisk police, forsikringsvilkår og oplysning om fortrydelsesfrist) den 4.april, kan du fortryde købet til og med den 18. april. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag Sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked ved at sende et brev eller en mail til: Købstædernes Forsikring Grønningen København K Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt tidsfristen, er det en god idé at sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet annulleret, og du skal ikke betale nogen forsikringspræmie til os. Det betyder så også, at skader sket i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, ikke er dækket af forsikringen. Hvis du har købt forsikringen ved fjernsalg, bliver købet annulleret fra det tidspunkt, du giver os besked om, at du ønsker aftalen ophævet. Du skal her være opmærksom på, at Købstædernes Forsikring kan fastholde kravet på præmien - dog med undtagelse af de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Præmie, afgifter og gebyrer for denne periode beregner vi som en forholdsmæssig andel af den årlige pris, som vores oprindelige aftale lød på. 16. Forsikringens ophør og ændring 16.1 Opsigelse af forsikringen Du kan på ethvert tidspunkt opsige forsikringen skriftligt med løbende måned plus 30 dage. Skriftlig opsigelse skal sendes til Købstædernes Forsikring. Købstædernes Forsikring kan på ethvert tidspunkt opsige forsikringen skriftligt med varsel på minimum løbende måned plus 30 dage Ophør Forsikringen ophører uden opsigelse eller varsel den dag: du fylder 60 år, du ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode på mere end 3 måneder, med mindre det skyldes sygdom, som er dækket under Fuldt tab af erhvervsevne* du afgår ved døden, du går på pension eller efterløn, du bevilges førtidspension, du bevilges ledighedsydelser, begynder i flexjob

9 eller i anden beskæftigelse, hvor der gives støtte fra det offentlige, med mindre dette sker som led i din aktivering, dit medlemskab af en dansk A-kasse ophører, den maksimale erstatningsperiode for forsikringen er udbetalt, totalt 36 måneder 16.3 Ændring af forsikringen Købstædernes Forsikring kan ændre forsikringen med 30 dages skriftlig varsel til udløb af en forsikringsperiode*. Ændringer skal accepteres af dig, og accept anses for givet af dig, hvis du fortsætter med at betale forsikringspræmien, efter ændringen er trådt i kraft. I modsat fald ophører forsikringen Risikoændringer, hvor vi skal have besked Du skal underrette Købstædernes Forsikring, hvis oplysningerne i forsikringspolicen er forkerte, hvis der sker ændringer i dit medlemskab af dansk A-kasse, hvis din bruttoløn ændrer sig, den dag du går på pension, får bevilget førtidspension eller efterløn, den dag du bevilges enhver form for støtte til job, herunder bl.a. ledighedsydelse og flexjob, med mindre dette sker som led i din aktivering. Undladelse af at give meddelelse herom kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. 17. Begrænsning af ansvar 17.1 Force Majeure Købstædernes Forsikring er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå, hvis undersøgelser i forbindelse med en ulykke* eller en udbetaling forsinkes pga. krig, politiske uroligheder, lovpåbud, myndighedsforanstaltninger eller konflikter på arbejdsmarkedet. Forbeholdet vedrørende spørgsmålet om konflikter på arbejdsmarkedet gælder også, selv om Købstædernes Forsikring har gennemført eller er mål for konfliktforanstaltninger Urigtige oplysninger Har du forsætligt eller ved en ikke ubetydelig uagtsomhed givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, der har betydning for forsikringen, kan det medføre, at Købstædernes Forsikring kræver forsikringen opsagt eller ændret, og at Købstædernes Forsikring fritages for ansvar for indtrufne forsikringstilfælde. Hvis Købstædernes Forsikring har udbetalt erstatning som følge af en urigtig oplysning, som du har givet, kan Købstædernes Forsikring kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt samt rejse sag. 18. Klagemuligheder Hvis du er uenig i en afgørelse, som Købstædernes Forsikring har truffet i en given sag, anbefaler vi, at du retter henvendelse til den medarbejder, der har behandlet sagen og redegør for din utilfredshed med afgørelsen. Hvis du efter denne henvendelse stadig ikke er tilfreds, er du velkommen til at rette henvendelse til vores direktion, som er ansvarlig for behandling af eventuelle klager fra kunder. Klagen sender du elektronisk til: - eller til nedenstående: Købstædernes Forsikring Direktionen Grønningen København K Giver din henvendelse til vores direktion ikke et tilfredsstillende resultat, kan du vælge at klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (hverdage mellem kl og 13.00). Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema kan du få hos: a) Købstædernes Forsikring b) Ankenævnet for Forsikring på c) Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, telefon Du kan læse mere om din klagemulighed på Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole.

10 20. Vedtægter 20.1 Købstædernes Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab. Det betyder, at selskabet ejes af forsikringstagerne. Selskabets øverste myndighed er delegeretforsamlingen, der vælges af medlemmerne (forsikringstagerne) i overensstemmelse med reglerne i vedtægterne Bestyrelsen, der består af medlemmer valgt af og blandt de delegerede samt af medarbejderrepræsentanter, har det umiddelbare tilsyn med Købstædernes Forsikrings forretningsførelse. Bestyrelsen skal i særlig grad påse, at Købstædernes Forsikrings forpligtelser over for medlemmerne opfyldes Medlemmerne er ansvarlige for Købstædernes Forsikrings forpligtelser, enhver i forhold til den beregnede forsikringspræmie Medlemmernes ansvar er dog begrænset til den ordinære forsikringspræmie for det igangværende regnskabsår eller den del af dette, for hvilket medlemmet har været betalingspligtigt. 21. Ordforklaring Forsikrede Forsikrede er dig, som har krav på månedlig erstatning*. Den, der er dækket af forsikringen, står anført som Forsikrede på forsikringspolicen. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Købstædernes Forsikring. Forsikringsperiode Den periode som forsikringen tegnes for. Forsikringen tegnes for en måned ad gangen. Forsikringstager Forsikringstager er dig, der har indgået forsikringsaftalen med Købstædernes Forsikring. Fuldtidsarbejde Arbejde, som du udfører, og som er omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid for mindst 16 timer om ugen. Fuldt erhvervsdygtig Du er fuldt erhvervsdygtig, hvis du kan udføre dit sædvanlige arbejde uden begrænsninger og ikke modtager eller har ret til erstatning, der skyldes sygdom eller ulykke*. Samtidig forudsættes det, at du ikke har et særligt tilpasset arbejde eller arbejder med såkaldt løntilskud pga. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, f.eks. fleksjob, skånejob, 56 aftale og lignende, og at du heller ikke har modtaget erstatning for sygdom eller ulykke* i mere end 14 dage i træk i den seneste 3-måneders periode. Fuldt tab af erhvervsevne Hvis du mister din erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykke*, og dette indtræffer i forsikringsperioden*, samt at denne tabte evne helt forhindrer dig i at udføre dit sædvanlige arbejde. Fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet Det er en forudsætning for dækningen ved ufrivillig arbejdsløshed*, at du er fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. For at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du: være tilmeldt jobnet.dk som arbejdssøgende, være aktivt jobsøgende, kunne begynde at arbejde med dags varsel, møde hos dit jobcenter, A-kasse eller anden aktør, når du bliver indkaldt, (dog ikke hvis du skal på arbejde eller til jobsamtale), lægge dit CV ind i CV-banken på jobnet.dk senest tre uger efter, du melder dig ledig på dit lokale jobcenter, følge den jobplan, som du og dit jobcenter eller din anden aktør har udarbejdet, følge den jobsøgningsplan, som du og A-kassen har udarbejdet, og i øvrigt stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Første arbejdsløshedsdag Den første dag med ufrivillig arbejdsløshed* anses for at være den dag, du har fået bevilget ret til erstatning fra en dansk A-kasse og modtager fuld erstatning. Hidtidig arbejdsfortjeneste Den arbejdsfortjeneste som udgør grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge til dig. Den hidtidige arbejdsfortjeneste som udgør grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, fastsættes i henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelser samt eventuelle kontrakter og overenskomster. Husstanden Husstanden defineres som værende ægtefælle/registrerede partner/samlever samt børn under 18 år til forsikrede* på Lønsikring, og som bor på samme adresse. Kvalifikationsperiode Ved kvalifikationsperiode forstås tidsperioden fra forsikringens ikrafttrædelse, hvor der ikke er forsikringsdækning, selv om betingelserne for udbetaling er opfyldt.

11 Lønmodtager Ansættelse som ikke anses som selvstændig erhvervsdrivende*. Vær opmærksom på, at hvis du arbejder for nærmeste pårørende*, kan denne ansættelse være omfattet af definitionen på selvstændig erhvervsdrivende*. Midlertidigt arbejde Arbejde med en kortere fast tidshorisont, herunder sæsonarbejde. Månedlig erstatning Det valgte beløb, som du ønsker at være dækket for og få udbetalt i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed* eller fuldt tab af erhvervsevne*. Ufrivillig arbejdsløshed Når dit faste ansættelsesforhold helt ophører i forsikringsperioden* pga. omstrukturering eller arbejdsmangel, eller fordi arbejdsgiverens virksomhed helt eller delvist nedlægges eller andre årsager, som du som arbejdstager ikke har indflydelse på. Vurderingen af, om du er ufrivilligt arbejdsløs, følger arbejdsløshedsforsikringens regler om karantæne ved selvforskyldt ledighed. Ulykke En pludselig hændelse der forårsager personskade. Nærmeste pårørende Hvis du er ansat som lønmodtager* i en virksomhed, uanset organisationsform, og du eller din nærmeste pårørende, herved menes ægtefælle, samlever, registrerede partner, børn, forældre, svigerforældre, stedforældre og bedsteforældre samt hel- og halvsøskende, udøver afgørende indflydelse på denne virksomhed, anses du som værende selvstændig erhvervsdrivende* i forhold til denne forsikring. Selvrisikoperiode De første 30 dage af din ufrivillige arbejdsløshed* eller dit fulde tab af erhvervsevne* er der ingen erstatning for. Dette er din selvrisikoperiode. Ferie i henhold til ferieloven medregnes i selvrisikoperioden. Erstatning udbetales månedsvis bagud og følger din A-kasses udbetalingsperioder. Selvstændig erhvervsdrivende Iht. lov om arbejdsløshedsforsikring anses du som værende selvstændig erhvervsdrivende, hvis du driver en selvstændig virksomhed med beskæftigelse for egen regning og risiko med det formål at opnå et økonomisk udbytte. Ansættelse af nærmeste pårørende* er omfattet af definitionen på selvstændig erhvervsdrivende. Skadedato Skadedato er den dag, hvor du får kendskab til arbejdsløshed, uanset om det er mundtligt, skriftligt eller via sindetskrivelse eller lignende iht. forvaltningsloven. Hvis du ved tegningen af Lønsikring har haft en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, som du har været omfattet af ved overførsel til Lønsikring uden ophold, er skader indtruffet i perioden mellem forsikringens tegning og policens ikrafttrædelsesdato ligeledes dækket, såfremt skadedatoen ikke er dækket af den tidligere forsikring.

12 Forsikringsvilkår - LØ-01

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring Danske Andelskassers Bank A/S 01-03-2014 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, CVR-nr. 3184-3219,

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01 Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase Vilkår nr. LØ-AS-01 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til forsikringsvilkårene... 2 2 Hvem er sikret... 2 3 Hvornår dækker forsikringen... 2 4 Hvad dækkes...

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Sygedriftstabsforsikring Til erhverv Nordens A/S 01-05-2016 Sygedriftstabsforsikring tilbydes dig, som er kunde hos Nordens A/ Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg cvr. nr.

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring ved sygdom Til private Nordens A/S 01-05-2016 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde hos Nordens A/S, Strandboulevarden 89, 2100 København Ø, cvr. nr. 29 83 49 03, tlf.nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte-

Læs mere

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011 Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Ændring af erstatningskrav 4 5 Forsikringens ikrafttrædelse

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011 Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af præmie 2 5 Krav

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 Indholdsfortegnelse Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 For Lønmodtagere 4. Ledighedsforsikring side 7 5. Uarbejdsdygtighedsforsikring side 9 For

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01 Sygedriftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-SY-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringssum 5. Hvornår dækker forsikringen 6.

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere