Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der er medlemmer i Kristelig A kasse. Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne omhyggeligt igennem. Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du meget velkommen til at kontakte Krifa Forsikring A/S på telefonnummer Ord skrevet med kursiv og stort begyndelsesbogstav er defineret i forsikringsbetingelserne. Ord markeret med * er defineret i ordforklaringen i afsnit 17. 1

2 Indhold 1. Forsikringsaftalen Hvem kan få Lønsikring 60+? Hvornår træder forsikringen i kraft? Hvad dækker Lønsikring 60+? Ufrivillig ledighed Hvad er Ufrivillig ledighed? Kvalifikationsperiode og arbejdskrav Kvalifikationsperiode Arbejdskrav Reduktion af kvalifikationsperiode Hvis du bliver opsagt Sådan anmelder du, at du er blevet opsagt Dobbeltforsikring Job Coach Udbetalinger fra Lønsikring Hvordan får du udbetalinger? Selvrisiko og optjeningsperiode Sådan beregner vi din dækningssum Ferie, sygdom og orlov i en periode med udbetaling Fast job i en periode med udbetaling Tidsbegrænset job i en periode med udbetaling Supplerende dagpenge Dagpengekort Hvordan får du ny ret til udbetalinger? Tilbagebetaling af uberettigede forsikringsydelser Undtagelser i forsikringsdækningen Undtagelser Undtagelser relateret til sygdom Forsikringspræmien Betaling af forsikringspræmien Ændring af forsikringspræmien Opsigelse, ændring og ophør af forsikringen Hvornår ophører forsikringen? Hvis du ændrer eller opsiger forsikringen Krifa Forsikring A/S kan ændre eller opsige forsikringen Fortrydelsesret Klagemuligheder Behandling af oplysninger Lovvalg og værneting Ordforklaring af 12

3 1. Forsikringsaftalen Krifa Forsikring A/S udbyder og administrerer forsikringen. Dækningen og den månedlige præmie fremgår af din police. 2. Hvem kan få Lønsikring 60+? Følgende betingelser gælder ved overgangen til Lønsikring 60+: Du er medlem i Kristelig A kasse. Du har Krifa Lønsikring ved overgang til Lønsikring 60+. Du er fyldt 60 år, men ikke 65 år. Du er lønmodtager* og arbejder mindst 16 timer om ugen. Du er ansat i fast job* uden tidsbegrænsning. Du arbejder og bor i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne). Du er ikke ansat hos din ægtefælle, børn, forældre, søskende, samlever, registreret partner eller i en virksomhed, du selv ejer. Din arbejdsgiver modtager ikke offentlig støtte til din løn. Du er ikke opsagt fra dit job og har ikke konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt. 3. Hvornår træder forsikringen i kraft? Du kan tidligst overgå til Lønsikring 60+ ved udgangen af det år, du fylder 60 år. 4. Hvad dækker Lønsikring 60+? Lønsikring 60+ dækker dig økonomisk i tilfælde af, at du bliver Ufrivilligt Ledig. Se afsnit 5. Lønsikring 60+ dækker, når du opfylder Kvalifikationsperioden og Arbejdskravet. Se afsnit 6. Hvis du bliver Ufrivilligt Ledig og opfylder betingelserne for udbetaling, optjener du Lønsikring 60+ fra dagen efter, din Selvrisikoperiode er slut. Selvrisikoperioden er de første 30 kalenderdage efter udløbet af din opsigelsesperiode*. Se afsnit 9.2. Den månedlige udbetaling fra Lønsikring 60+ kan sammen med dagpenge fra Kristelig A kasse højst udgøre 80 %* af din hidtidige skattepligtige bruttoløn*. Du kan få udbetalinger i højst 3 perioder ved Ufrivillig Ledighed. Hver periode må være op til 9 måneder og starter med en Selvrisikoperiode på 30 kalenderdage. Se afsnit 9.1. Når udbetalingerne for en periode er opbrugt, skal du være ansat i et fast job* i mindst 3 måneder for at få ret til udbetalinger for den næste periode med Ufrivillig Ledighed. Se afsnit 9.9. Hvis du bliver opsagt, bliver du tilmeldt et outplacementforløb, kaldet Job Coach. Det er en betingelse, at du deltager i Job Coach for at kunne få udbetalt Lønsikring 60+. Se afsnit Ufrivillig ledighed 5.1 Hvad er Ufrivillig ledighed? Du er Ufrivilligt Ledig, hvis du er blevet opsagt fra dit job og din ansættelse er ophørt efter den gældende opsigelsesperiode, eller hvis din ansættelse på anden måde er ophørt ufrivilligt. Du er Ufrivilligt Ledig fra den første dag efter, at din opsigelsesperiode* er udløbet. Det har ikke nogen betydning, om du er blevet fritstillet, har været på arbejde, på ferie eller lignende i opsigelsesperioden*. 3 af 12

4 Bliver du opsagt og tilbudt genansættelse i et job på færre timer, med lavere løn, lavere kompleksitet eller med ændret arbejdstid, betragter vi dig som Ufrivilligt Ledig. Er du varslet til arbejdsfordeling, betragter vi dig også som Ufrivilligt Ledig. Du er ikke Ufrivilligt Ledig, hvis du har fået karantæne* i a kassen. Du skal kunne dokumentere, at du er blevet Ufrivilligt Ledig med en skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver eller anden lignende dokumentation. 5.2 Ufrivillig ledighed ved konkurs Hvis du mister dit job, fordi din arbejdsgiver går konkurs, er du også Ufrivilligt Ledig. Du skal anmelde dit løntab til Lønmodtagernes Garantifond, hvis du har et opsigelsesvarsel. Det er i denne forbindelse uden betydning, om du har været på arbejde, på ferie, fritstillet eller lignende i opsigelsesperioden. Vi anser dig som Ufrivilligt Ledig første dag efter den periode, som Lønmodtagernes Garantifond dækker. Vi kan ikke udbetale Lønsikring 60+, før sagen er færdigbehandlet af Lønmodtagernes Garantifond. Dog kan der udbetales Lønsikring 60+ fra 1. ledige dag efter udløbet af dit normale opsigelsesvarsel og Selvrisikoperioden. Hvis Lønmodtagernes Garantifond ikke udbetaler løn i hele opsigelsesperioden*, er det en betingelse, at du anmelder lønkrav over for konkursboet. Hvis du efterfølgende får udbetaling fra konkursboet, skal du meddele os dette, og vi vil regulere eventuelle udbetalinger fra Lønsikring 60+, der dækker den periode, du har fået udbetaling for. 6. Kvalifikationsperiode og arbejdskrav 6.1 Kvalifikationsperiode Kvalifikationsperioden starter den dag, forsikringen træder i kraft og løber i 12 måneder. Hvis du bliver opsagt i Kvalifikationsperioden, er du ikke dækket af Lønsikring 60+, hvis du bliver Ufrivilligt Ledig. Hvis virksomheden i Kvalifikationsperioden varsler planer om nedskæring, fusion eller flytning, der gør, at du får konkret grund til at tro, at du bliver opsagt, er du ikke dækket af Lønsikring 60+, hvis du bliver Ufrivilligt Ledig. Dette gælder også, hvis du modtager varslet eller opsigelsen i Kvalifikationsperioden, men først fratræder efter Kvalifikationsperiodens udløb. 6.2 Arbejdskrav Arbejdskravet er 12 måneders sammenhængende arbejde enten som lønmodtager* eller som selvstændig erhvervsdrivende*. De 12 måneders sammenhængende arbejde skal ligge i forsikringstiden. Det vil sige i perioden fra den dag, du køber Lønsikring, til den dag, du bliver Ufrivilligt Ledig. Hvis du, i forbindelse med at du skifter job, har perioder uden arbejde på mere end 14 dage i mellem dine ansættelsesforhold, opfylder du ikke Arbejdskravet. Arbejdskravet begynder altså forfra den dag, du begynder i et nyt fast job*. Vi ser bort fra perioder uden arbejde på op til 14 dage i forbindelse med jobskifte. Ledighed på mere end 14 dage afbryder de 12 måneders sammenhængende arbejde, der udgør Arbejdskravet. Perioder i et ansættelsesforhold, eller mellem to ansættelsesforhold, hvor du er syg, holder egenoptjent ferie, har graviditetsorlov, barselsorlov, plejeorlov, fædre eller forældreorlov med 4 af 12

5 udbetaling fra det offentlige, afbryder ikke perioden på 12 måneders sammenhængende arbejde, men kan ikke medregnes i arbejdskravet. Perioder, hvor du får supplerende dagpenge, kan vi ikke medregne i kravet om 12 måneders sammenhængende arbejde. 6.3 Reduktion af kvalifikationsperiode Har du inden overgangen til Lønsikring 60+ en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan vi anvende din anciennitet* fra den anden forsikring til at reducere din Kvalifikationsperiode, såfremt du opsiger din anden forsikring. Det vil sige, at vi kan forkorte Kvalifikationsperioden på 12 måneder med det antal dage, du har haft din anden, tilsvarende forsikring. For at vi kan reducere Kvalifikationsperioden på Lønsikring 60+, skal dækningen på din anden forsikring være af minimum samme størrelse som dækningen på Lønsikring 60+. Hvis dækningssummen på Lønsikring 60+ er højere end dækningssummen på din tidligere forsikring, er der en Kvalifikationsperiode på 12 måneder på forhøjelsen. Bliver du Ufrivilligt Ledig i Kvalifikationsperioden på forhøjelsen, gælder din tidligere dækning derfor stadig. Når du overgår til Lønsikring 60+ og samtidig har en tilsvarende lønsikring i et andet selskab, er det dit ansvar selv at opsige din anden forsikring. Du skal også sikre dig, at den tidligere forsikring tidligst ophører den dag, hvor Lønsikring 60+ træder i kraft. I tilfælde af, at du bliver opsagt i din Kvalifikationsperiode på Lønsikring 60+, skal du kunne dokumentere, at du har haft en tilsvarende forsikring. Dokumentationen kan være en skriftlig bekræftelse fra dit tidligere forsikringsselskab, en police eller en kopi af en oversigt fra Betalingsservice. Du skal selv sørge for at skaffe den nødvendige dokumentation. 7. Hvis du bliver opsagt 7.1 Sådan anmelder du, at du er blevet opsagt Hvis du bliver opsagt, skal du anmelde det til Kristelig A kasse eller Krifa Forsikring A/S senest 14 dage efter, du har modtaget din opsigelse. Overskrider du fristen på de 14 dage, mister du retten til udbetaling svarende til det antal dage, du har overskredet anmeldelsesfristen. For at vi kan behandle din anmeldelse, skal du sende en kopi af den skriftlige opsigelse eller andet, der dokumenterer, at du er blevet opsagt. Skyldes opsigelsen sygdom, har vi også brug for en lægeattest fra praktiserende læge i Danmark. Krifa Forsikring A/S betaler eventuelle udgifter til lægeattesten. I særlige tilfælde kan vi have brug for yderligere dokumentation. 7.2 Dobbeltforsikring Har du valgt at være dækket af både Lønsikring 60+ og en anden tilsvarende forsikring, er du dobbeltforsikret. Hvis du bliver Ufrivilligt Ledig, skal du oplyse Krifa Forsikring A/S om, at du er dobbeltforsikret og oplyse navnet på det andet forsikringsselskab. Du skal samtidig anmelde til dit andet forsikringsselskab, at du er blevet opsagt. Hvis det andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også for denne forsikring. 5 af 12

6 Udbetalingerne fra de to lønforsikringer samt dagpengeudbetalingerne må tilsammen ikke overstige 80 %* af din hidtidige bruttoløn*, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring. 8. Job Coach Job Coach er et individuelt rådgivningsforløb, som har til formål at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage i job, hvis du bliver opsagt. Job Coach forløbet indeholder minimum to møder. Det er en betingelse, at du deltager i forløbet og overholder de angivne tidsfrister, for at kunne få udbetalt Lønsikring 60+. Du kan begynde forløbet allerede i din opsigelsesperiode*. Krifa Forsikring A/S betaler omkostningerne til Job Coach. Transportomkostninger i forbindelse med forløbet skal du selv betale. Job Coach varetages af vores outplacementpartner. 9. Udbetalinger fra Lønsikring Hvordan får du udbetalinger? For at få udbetalt Lønsikring 60+ er det en betingelse, at du: er berettiget til og modtager dagpenge fra Kristelig A kasse følger dine aftaler med Job Coach er til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked er Ufrivilligt Ledig og ikke har fået karantæne* i a kassen opfylder forsikringsbetingelserne, herunder Kvalifikationsperioden og Arbejdskravet Du har mulighed for at få udbetalinger fra Lønsikring 60+ i højst 3 perioder på op til 9 måneder. Vi kan tidligst udbetale Lønsikring 60+, når vi har godkendt din anmeldelse. 9.2 Selvrisiko og optjeningsperiode Når din Selvrisikoperiode er udløbet, vil din optjening og udbetaling af Lønsikring 60+ følge Kristelig A kasses udbetaling af dagpenge. Selvrisikoperioden er på 30 kalenderdage og starter dagen efter, at din opsigelsesperiode* er udløbet, dog ikke før den dag, du tilmelder dig jobcenteret som ledig. Du må gerne holde ferie eller arbejde i Selvrisikoperioden. Eventuelle arbejdsforhold, vikariater eller anden form for ansættelse i selvrisikoperioden påvirker ikke din forsikringsdækning. Optjeningsperioden starter den første dag efter, at Selvrisikoperioden er udløbet. Du optjener ret til udbetaling fra Lønsikring 60+ fra den første dag i optjeningsperioden. Optjeningsperioden for Lønsikring 60+ følger dagpengeperioden. Udbetaling af Lønsikring forudsætter, at der er udbetalt dagpenge for den aktuelle periode. 6 af 12

7 9.3 Sådan beregner vi din dækningssum Din månedlige udbetaling svarer som udgangspunkt til den dækning, som fremgår af din police. Det er a kassens beregning af din gennemsnitlige månedsløn*, der danner grundlaget for den dækningssum, vi udbetaler til dig. Den aktuelle månedlige udbetaling af Lønsikring 60+ og dagpenge kan aldrig overstige 80 %* af din hidtidige bruttoløn* beregnet på baggrund af lov om arbejdsløshedsforsikring. Hvis din gennemsnitlige månedsløn* er for lav til, at du kan opnå den dækning, der fremgår af din police, udbetaler vi den dækningssum, som din gennemsnitlige månedsløn berettiger til. 9.4 Ferie, sygdom og orlov i en periode med udbetaling Du får ikke udbetalinger fra Lønsikring 60+ på dage, hvor du: holder ferie har graviditets eller barselsorlov har fædre eller forældreorlov har plejeorlov er syg og modtager sygedagpenge Dagene, der udbetales for, behøver ikke ligge i umiddelbar forlængelse af hinanden. Det betyder, at hvis din periode med udbetaling fx bliver afbrudt af orlov, forlænger vi den med den periode, du ikke har fået udbetalinger i. Du kan altså fortsætte med optjening og udbetaling, når din orlov er slut. 9.5 Fast job i en periode med udbetaling Får du nyt fast job* i en periode med udbetalinger fra Lønsikring 60+ og bliver Ufrivilligt Ledig inden for de første 3 måneder af dit nye job, kan du fortsætte i den sidste optjeningsperiode, hvis du ikke har opbrugt alle 9 måneders udbetaling. I dette tilfælde skal du ikke igennem en ny Selvrisikoperiode. Bliver du derimod Ufrivilligt Ledig efter 3 måneders fastansættelse, afbrydes første periode, og du starter på en ny optjeningsperiode på op til 9 måneder og har dermed også en ny Selvrisikoperiode. Du skal give os besked, når du starter på nyt fast job*. 9.6 Tidsbegrænset job i en periode med udbetaling Bliver din periode med udbetalinger afbrudt, fordi du fx får et tidsbegrænset job, kan du fortsætte i den samme optjeningsperiode, hvis du bliver Ufrivilligt Ledig efter det tidsbegrænsede job. Dette gælder uanset varigheden af det tidsbegrænsede job. Det svarer til, at resten af din oprindelige 9 måneders optjeningsperiode står på standby, mens du arbejder. Du begynder i dette tilfælde ikke med en ny Selvrisikoperiode. Efter en periode med tidsbegrænset job kan dækningssummen blive beregnet på ny, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring. Du skal give os besked, når du starter i et tidsbegrænset job. 9.7 Supplerende dagpenge Hvis du arbejder på nedsat tid, og er berettiget til udbetaling af supplerende dagpenge, kan du få udbetalt Lønsikring 60+, hvis du er Ufrivilligt Ledig. Udbetalingen af Lønsikring 60+ må sammen med de supplerende dagpenge og løn fra deltidsjobbet højst udgøre 80 %* af din hidtidige skattepligtige bruttoløn*. Når du modtager supplerende dagpenge, skal du oplyse arbejdstimer og bruttoløn* på dit dagpengekort. 7 af 12

8 Du skal give os besked, når du starter i et job på nedsat tid med supplerende dagpenge. 9.8 Dagpengekort For at vi kan udbetale Lønsikring, skal du indsende et dagpengekort til Kristelig A kasse for hver optjeningsperiode, du er Ufrivilligt Ledig. Optjeningsperioden er den samme som den periode, dagpengekortet dækker. Dog ikke ved første og sidste udbetaling, hvor vi udbetaler for det antal dage, du er berettiget til. Udbetalingerne af Lønsikring 60+ er skattepligtige, men du betaler ikke AM bidrag. Har du indtægter fra arbejde, pension, anden ledighedsforsikring eller andet, mens du er Ufrivilligt Ledig, skal du oplyse dette på dagpengekortet. Vi regulerer herefter forsikringsydelsen, så du sammen med dagpengene højst vil få udbetalt, hvad der svarer til 80 % af din hidtidige skattepligtige bruttoløn*. 9.9 Hvordan får du ny ret til udbetalinger? Har du opbrugt én periode på 9 måneders udbetaling, skal du igen være i fast job* i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder for at få ret til den næste periode på op til 9 måneders udbetaling, hvis du igen bliver Ufrivilligt Ledig. Hver gang du har haft fast job* på mindst 12 sammenhængende måneder efter en enkelt eller to perioder med Ufrivillig Ledighed, får du ny ret til 3 perioder med op til 9 måneders udbetaling. Du kan ikke optjene ret til en ny 9 måneders periode med udbetalinger på baggrund af et tidsbegrænset job, uanset varigheden af ansættelsesforholdet. Har du opbrugt hele din ret til højst 3 perioder med op til 9 måneders udbetaling, kan du få ret til 3 nye perioder med op til 9 måneders udbetaling ved at opfylde købsbetingelserne, Kvalifikationsperioden og Arbejdskravet igen Tilbagebetaling af uberettigede forsikringsydelser Hvis Krifa Forsikring A/S har udbetalt forsikringsydelser til dig, og det senere viser sig, at du ikke var berettiget til udbetaling, skal du tilbagebetale forsikringsydelserne til os. Kravet om tilbagebetaling gælder fx i, men ikke begrænset til, tilfælde hvor: a kassen ændrer i grundlaget for tidligere udbetalte dagpenge, der bevirker, at vi har udbetalt for meget i forsikringsydelse. vi har udbetalt Lønsikring for perioder, hvor du ikke var berettiget til udbetaling. du har givet urigtige oplysninger. Krifa Forsikring A/S kan altid modregne uberettigede forsikringsydelser i eventuelt senere udbetalinger eller opkræve beløbet. 10. Undtagelser i forsikringsdækningen 10.1 Undtagelser Forsikringen dækker ikke, hvis: du ikke opfylder Kvalifikationsperioden og Arbejdskravet. du har fået karantæne* i a kassen og derfor ikke er Ufrivilligt Ledig, jf. afsnit 5. du selv opsiger dit job. Hvis a kassen har givet tilsagn om, at du ikke får karantæne*, hvis du siger op, betragtes følgende fire situationer dog som gyldige grunde til opsigelse i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring og i relation til denne forsikring: o Helbred o Transport o o Pasning af familie Flytning som skyldes, at ægtefællen eller samleveren flytter for at overtage arbejde. 8 af 12

9 du bliver ledig fra et ansættelsesforhold hos din ægtefælle, børn, forældre, søskende, samlever, registreret partner eller i en virksomhed, du selv ejer. du har arbejdet i en tidsbegrænset periode, herunder fx, men ikke begrænset til, alle former for vikararbejde, tidsbegrænsede ansættelser, lærlinge og uddannelsesaftaler eller på opgavespecifikt projekt uden nærmere tidsangivelse, som udløber. o Du kan dog være berettiget til dækning, hvis du har været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i en sammenhængende periode på mindst 24 måneder, og din kontrakt er blevet fornyet mindst to gange, og du har ikke haft grund til at tro, at kontrakten ikke ville blive fornyet igen. din beskæftigelse er sæsonbestemt, og ledighed er en normal del deraf, eller hvis ledighed indtræffer regelmæssigt i forbindelse med dit arbejde. du bliver ledig som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. du bliver ledig, mens du arbejder i udlandet, med mindre du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS land på uændrede vilkår. du er blevet opsagt på grund af jordskælv eller naturkatastrofer. du er blevet opsagt på grund af krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning Undtagelser relateret til sygdom Forsikringen dækker ikke, hvis: du er blevet opsagt på grund af antallet af sygedage, uden at din læge har stillet en diagnose, som på rimelig måde kan begrunde dit fravær fra jobbet. du bliver opsagt som følge af sygdom eller ulykke, når årsagen til sygdommen eller ulykken direkte eller indirekte kan forklares ved: o sygdom eller legemsbeskadigelse, som du ved grov uagtsomhed eller forsætligt har forårsaget. o krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning. o jordskælv eller andre naturkatastrofer. 11. Forsikringspræmien 11.1 Betaling af forsikringspræmien Det er en forudsætning, at du indbetaler forsikringspræmien til tiden, for at kunne få udbetalinger fra Lønsikring 60+. Du skal også betale forsikringspræmie i perioder, hvor du er ledig og får udbetalinger fra Lønsikring 60+. Din første indbetaling af præmie dækker perioden fra forsikringen træder i kraft og frem til den 1. i den efterfølgende måned. Herefter betaler du forsikringspræmien forud hver den 1. i måneden. Forsikringspræmien tillægges den aktuelt gældende afgift til staten. Præmien, ekskl. afgiften, er fradragsberettiget Ændring af forsikringspræmien Krifa Forsikring A/S kan ændre den månedlige præmie med 60 dages varsel. Den ændrede præmie gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. 12. Opsigelse, ændring og ophør af forsikringen 12.1 Hvornår ophører forsikringen? Forsikringsdækningen ophører: ved udgangen af det år du fylder 65 år. når du ikke længere er medlem i Kristelig A kasse. hvis du ikke har indbetalt forsikringspræmie senest ved udløbet af fristen i 2. rykkerskrivelse, hvor vi orienterer dig om, at du vil blive slettet på grund af manglende betaling. Forsikringen 9 af 12

10 gælder kun i den periode, du har betalt præmie for, hvilket betyder, at den kan ophøre med tilbagevirkende kraft. hvis du går på pension, førtidspension, efterløn eller bliver bevilliget fleksjob i henhold til lov om aktiv socialpolitik. I disse tilfælde skal du orientere os med det samme. hvis du overgår fra at være lønmodtager* til at være selvstændig erhvervsdrivende* som hovedbeskæftigelse. dagen efter, du er afgået ved døden Hvis du ændrer eller opsiger forsikringen Du kan når som helst opsige din Lønsikring 60+ skriftligt med 30 dages varsel. Opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dages varsel. Hvis du vælger at forhøje din forsikringsdækning, fx fordi din løn er steget efter du købte forsikringen, og derfor giver mulighed for en højere dækning, gælder en ny Kvalifikationsperiode på 12 måneder på forhøjelsen. I Kvalifikationsperioden på forhøjelsen gælder de samme betingelser, som da du købte forsikringen. Se afsnit 6. Eksempel Den 1. marts forhøjer du din dækning fra kr. til kr. Den 1. maj anmelder du til Krifa Forsikring A/S, at du er blevet opsagt og fratræder ved udgangen af juli. I dette tilfælde gælder den oprindelige dækning på kr. stadig, da du har modtaget opsigelsen i forhøjelsens Kvalifikationsperiode. Vælger du at nedsætte din dækning, træder den nye dækningssum i kraft med det samme Krifa Forsikring A/S kan ændre eller opsige forsikringen Vi kan ændre i forsikringsbetingelserne med 60 dages skriftligt varsel. Ændringen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. Vi kan skriftligt opsige din Lønsikring 60+ med 60 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. Vi kan også opsige din Lønsikring 60+ uden varsel, hvis du i forbindelse med din anmeldelse af ledighed eller i andre situationer har givet os urigtige, ufuldstændige oplysninger, eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for din Lønsikring Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. De 14 dage løber fra det tidspunkt, du modtager forsikringsbetingelserne for Lønsikring 60+. Hvis fristen udløber i en weekend eller på en helligdag, sker udløbet af fristen på den først følgende hverdag. Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du skriftligt, og inden fristens udløb, meddele det til Krifa Forsikring A/S, Klokhøjen 4, 8200 Aarhus N. Hvis du har indbetalt præmie, og du efterfølgende gør brug af din fortrydelsesret inden for fristen, får du hele det indbetalte præmiebeløb tilbagebetalt til din NemKonto. 14. Klagemuligheder Hvis du er uenig eller utilfreds med en afgørelse, Krifa Forsikring A/S har truffet, kan du skrive til Krifa Forsikrings klageansvarlige og få revurderet afgørelsen. Ønsker du at klage over den afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon af 12

11 Det er ikke en betingelse for at klage til Ankenævnet for Forsikring, at du først har klaget til den klageansvarlige hos Krifa Forsikring A/S. 15. Behandling af oplysninger Når du overgår til Lønsikring 60+ accepterer du, at de oplysninger, du har givet os, kan behandles af Kristelig A kasse, Kristelig Fagforening, Krifa Forsikring A/S, vores outplacementpartner og genforsikringsselskabet. Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger og lov om finansiel virksomhed. Krifa Forsikring A/S vil til enhver tid gerne oplyse, hvilke oplysninger Krifa Forsikring A/S har registreret om dig samt oplyse dig om formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet. Du kan endvidere til enhver tid bede om, at bestemte registrerede oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af disse oplysninger straks ophøre. 16. Lovvalg og værneting For forsikringen gælder dansk ret og værneting. 17. Ordforklaring I disse forsikringsbetingelser gælder følgende definitioner: 80 % reglen: Den månedlige udbetaling fra Lønsikring 60+ må, sammen med dagpenge fra Kristelig A kasse, indtægt fra lønarbejde, pension og anden ledighedsforsikring, maksimalt udgøre 80 % af din hidtidige bruttoløn. Anciennitet: Anciennitet er i denne sammenhæng den periode, du har indbetalt til en forsikring. Har du fx indbetalt til en lønforsikring i 8 måneder, er din anciennitet 8 måneder. Vi kan anvende din anciennitet fra en anden lignende forsikring til at reducere Kvalifikationsperioden for Lønsikring 60+, hvis betingelserne er opfyldte. Bruttoløn: Din skattepligtige løn før betaling af AM bidrag, ATP, skat og andre eventuelle offentlige bidrag. I din bruttoløn må du medregne faste skattepligtige tillæg, for eksempel fri bil. Bruttolønnen udregnes efter lov om arbejdsløshedsforsikring. Fast job: At du er ansat i et fast job betyder, at din ansættelsesaftale ikke indeholder en slutdato. Det vil sige, at du ikke er projektmedarbejder, sæsonarbejder, har en lærlinge eller uddannelsesaftale, er vikar eller ansat i andre stillinger, hvor ledighed indtræffer regelmæssigt. Opgavespecifikke projektansættelser uden nærmere tidsangivelse, som udløber, anses heller ikke som fast job. Fuld rådighed: Du skal være aktivt jobsøgende, fuldt til rådighed for det danske arbejdsmarked og tilmeldt jobcenteret for at få udbetaling fra Lønsikring 60+. Det betyder, at du med dags varsel skal kunne starte på nyt job, og at du ikke er dækket af Lønsikring 60+, hvis du er syg, holder ferie eller orlov, eller udebliver fra samtaler med din Job Coach uden at melde afbud. For at vurdere om du opfylder rådighedsforpligtelsen, anvender vi Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelser om rådighed, som a kassen har pligt til at overholde. Gennemsnitlig månedsløn: Kristelig A kasse beregner din gennemsnitlige månedsløn på baggrund af lov om arbejdsløshedsforsikring. 11 af 12

12 Karantæne: Karantæne er en sanktion fra a kassen i forbindelse med ledighed. Har du fået karantæne i a kassen, har du ikke ret til Lønsikring 60+. Dette gælder også, selvom karantænen er udstået, og du efterfølgende har ret til dagpenge. Lønmodtager: For at være lønmodtager i relation til denne forsikring, skal du have en ansættelsesaftale, som ikke indeholder en aftalt slutdato, og være aflønnet for mindst 16 arbejdstimer pr. uge, beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger. Er du ansat som lønmodtager i en virksomhed, der er ejet af din ægtefælle, børn, forældre, søskende, samlever, registreret partner, eller dig selv, er du ikke lønmodtager i relation til denne forsikring. Opsigelsesperiode: Opsigelsesperioden starter, når du bliver opsagt, og slutter tidligst, når det opsigelsesvarsel, du har fået fra din arbejdsgiver, udløber og din ansættelse er ophørt. Opsigelsesperioden må ikke være kortere end det opsigelsesvarsel du, ifølge Funktionærloven eller gældende overenskomst, har krav på. Selvstændig erhvervsdrivende: For at blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende skal du opfylde betingelserne jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Vurderingen af, om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, foretages på baggrund af oplysninger om, men ikke begrænset til, arbejdstid, opgaver, antal ansatte, virksomhedens åbningstid og din omsætning. Fri Forsikring A/S med binavnet Krifa Forsikring A/S CVR: Klokhøjen Aarhus N Telefon E mail: LSL af 12

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

HK Kommunal Lønforsikring

HK Kommunal Lønforsikring HK Kommunal Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KO-05 Gældende fra 1. december 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

HK/ Kommunal Lønforsikring

HK/ Kommunal Lønforsikring HK/ Kommunal Lønforsikring Forsikrings betingelser KO - 01 gældende fra 1. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf 8810-1 Juli 2017 Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Lønsikringens

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

DSA Tillægsforsikring

DSA Tillægsforsikring LB KONCERNEN DSA Tillægsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 28-1, juni 2005 BAUTA FORSIKRING A/S Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk Forsikringsbetingelser for DSA Tillægsforsikring

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Løndækning - for kunder i GE Money Bank

Løndækning - for kunder i GE Money Bank Nr. 1000-062 Forsikringsbetingelser Løndækning - for kunder i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Løndækning, som gælder for kunder i GE Money Bank. Vi anbefaler,

Læs mere

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger Gældende fra 1. januar 2012 HK+ Lønforsikring sikrer op til 80% af din løn ved ufrivillig ledighed Valgmuligheder og dækning Når du tegner forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Nr. 1000-071B LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for LåneSikring Basis, som gælder i forbindelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er kunde hos OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK), og som har tegnet denne OK Lønforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Nr. 1000-073 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lånesikring

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-087B AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Økonomiforsikring Forsikringsbetingelser f. at forsikrede ikke allerede har etableret en arbejdsløshedsforsikring i Topdanmark. 2. aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver:

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver: dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: dahlberg assurance agentur as Spotorno Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 70 13 26 70

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr. 30000-001 Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01 Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase Vilkår nr. LØ-AS-01 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til forsikringsvilkårene... 2 2 Hvem er sikret... 2 3 Hvornår dækker forsikringen... 2 4 Hvad dækkes...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere