El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010"

Transkript

1 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr

2 Indhold 1 Aftalen Hvem kan tegne forsikringen? Kvalifikationsperiode Ufrivillig ledighed Hvad dækker forsikringen ikke? Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringspræmie Udbetaling af forsikringsydelse Forsikringens dækningsmaksimum Anmeldelse af ledighed Hvornår ophører forsikringen? Ændring af forsikringsbetingelser Klagenævn Fortrydelsesret Behandling af oplysninger Information fra Alka Ordforklaring

3 1 Aftalen Disse forsikringsbetingelser er gældende fra den 1. marts 2010 for EL Lønforsikring. Forsikringen tegnes i Forsikrings-Aktieselskabet Alka, herefter kaldet Alka. Ved tegning af forsikringen aftales forsikringsydelsens størrelse og udbetalingsperioden pr. ledighedsperiode. Det aftalte fremgår af policen. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, såfremt denne ikke er fraveget i forsikringsbetingelserne. Lov om Arbejdsløshedsforsikring og tilhørende cirkulærer m.v., er ikke gældende for denne forsikring, med mindre det modsatte er nævnt i betingelserne. 2 Hvem kan tegne forsikringen? Ved forsikringens ikrafttræden skal den forsikrede opfylde følgende betingelser: er medlem af Dansk El-Forbund og El-fagets A- kasse, er fyldt 18 år men ikke 60 år, har et dansk cpr-nr., er beskæftiget som lønmodtager i Danmark (Færøerne og Grønland er ikke omfattet). Dog gælder der særlige regler, hvis arbejdsplads flyttes til Grønland, se punkt 4.1, er aflønnet for minimum 16 timer pr. uge, og ikke samtidig modtager supplerende dagpenge fra Akassen eller nogen form for løntilskud i sin ansættelse, og er indforstået med, at kommende ledighed, som den forsikrede har, eller burde have kendskab til på forsikringens tegningstidspunkt og som senere anmeldes ikke er dækket. Hvis den forsikrede ved tegningen har, eller burde have kendskab til kommende ledighed, som senere måtte give anledning til anmeldelse af ufrivillig ledighed, er den forsikrede ikke berettiget til forsikringsdækning, som direkte eller indirekte relaterer sig til den ledighed, som den forsikrede havde, eller burde have kendskab til på ethvert tidspunkt før forsikringens tegning. 3 Kvalifikationsperiode For forsikringer etableret den 1. marts 2010 eller senere er kvalifikationsperioden 12 kalendermåneder. For forsikringer etableret før den 1. marts 2010 er kvalifikationsperioden 180 dage. Perioden beregnes fra forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Den forsikrede er ikke berettiget til dækning fra forsikringen ved ledighed, der enten indtræder i kvalifikationsperioden, eller indtræder senere, som følge af opsigelse modtaget indenfor kvalifikationsperioden. 3.1 Overførsel af kvalifikationsperiode Hvis forsikrede har en tilsvarende forsikring i en fagforening/a-kasse eller forsikringsselskab og i direkte overgang til medlemskab af Dansk El-Forbund og Elfagets a-kasse tegner forsikringen uden ophold, kan kvalifikationsperioden bortfalde eller reduceres ud fra følgende betingelser: Forsikrede har indtil tidspunktet for overgang til medlemskab af Dansk El-Forbund og El-fagets Akasse haft en i Alka tegnet ikraftværende ledighedsforsikring via den tidligere fagforening/a-kasse eller forsikringsselskab. Kvalifikationsperioden reduceres med det antal dage og kalendermåneder, som den tidligere forsikring har været i kraft. Efter 12 kalendermåneder bortfalder kvalifikationsperioden helt for denne forsikring. Det er dog en betingelse, at forsikrede ved overflytningen ikke er ledig, opsagt, eller har noget kendskab til kommende ledighed Reduktion eller bortfald af kvalifikationsperioden gælder dog maksimalt for en forsikringsydelse af samme størrelse og en udbetalingsperiode af samme længde som på den tidligere forsikring. Hvis ydelse og/eller udbetalingsperiode på denne forsikring overstiger betingelserne på den tidligere forsikring, gælder der en kvalifikationsperiode på 12 kalendermåneder for den overskydende del. Forsikrede skal selv foranledige at den fornødne dokumentation herfor fremskaffes. 2

4 4 Ufrivillig ledighed 4.1 Udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder alene, hvis den ufrivillige ledighed indtræder i forsikringens løbetid og under forudsætning af, at forsikrede har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) i en sammenhængende periode på mindst 1 år umiddelbart før indtræden af første ledighedsperiode, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. Ledighedsperioder á 14 dage eller mindre betragtes ikke som afbrydelse af beskæftigelsesperioden. Udbetaling af forsikringsydelser er betinget af, at forsikrede: er ufrivilligt ledig, er tilmeldt Jobcentret, i henhold til Lov om Arbejdsløshedsforsikring samt tilhørende vejledninger, bekendtgørelser og cirkulærer m.v., står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked, er berettiget til dagpenge fra El-faget s a-kasse og ikke har fået karantæne. Hvis forsikrede idømmes karantæne i a-kassen, bortfalder retten til fremtidige forsikringsydelser inden for hele den pågældende ledighedsperiode, og senest 14 dage efter ledighedens indtræden er tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende og er til fuld rådighed for det almindelige, danske arbejdsmarked. Alka kan dog vælge at se bort herfra, hvis årsagen til manglende tilmelding er afholdelse af normal optjent ferie maksimalt 5 uger pr. ledighedsperiode i henhold til Ferielovgivningen, eller lægedokumenteret sygdom af maksimalt 3 kalendermåneders varighed. indsender de oplysninger Alka skønner nødvendige for at kunne tage stilling til forsikredes anmeldelse. Hvis Alka ikke kan få adgang til de ønskede oplysninger via forsikrede, standses udbetalingen for den pågældende ledighedsperiode. Herefter skal forsikrede igen have været beskæftiget i et fast job i mindst 6 måneder, for igen at kunne anmelde ufrivillig ledighed. Alka er altid berettiget til uanset tidspunkt efter eget skøn at indhente supplerende oplysninger til dokumentation for, at udbetaling foretages på et korrekt grundlag. Hvis forsikredes arbejdsplads flytter til Grønland mens forsikrede er beskæftiget i virksomheden og forsikrede efterfølgende modtager en opsigelse af sit ansættelsesforhold under sin beskæftigelse i Grønland, skal forsikrede efterfølgende rejse til Danmark, for at kunne modtage udbetaling fra forsikringen. Det er en forudsætning for udbetaling at forsikrede er til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked, modtager dagpenge fra Elfaget s A-kasse og i øvrigt opfylder kriterierne for at få forsikringsdækning. 4.2 Ufrivillig ledighed Ufrivillig ledighed betyder, at forsikredes ansættelse ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesperiode. Det er en betingelse, at dette dokumenteres i form af en skriftlig opsigelse fra arbejdsgiveren eller anden dokumentation, som af Alka sidestilles hermed. Ledighed, der skyldes, at forsikrede selv har opsagt sit job, uanset årsag, at forsikrede har indgået aftale med arbejdsgiver om en fratrædelse, eller som skyldes bortvisning, er således ikke omfattet af begrebet ufrivillig ledighed. Hvis en bortvisning senere kendes uberettiget, kan forsikredes anmeldelse dog behandles igen, ud fra de nye oplysninger. Alle former for arbejdsfordeling betragtes ikke som ufrivillig ledighed. Ufrivillig ledighed regner Alka for indtrådt den første dag efter udløbet af opsigelsesperioden, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor den forsikrede er tilmeldt Jobcentret. Det er i denne forbindelse uden betydning, om forsikrede reelt har været på arbejde, på ferie, fritstillet eller lignende i opsigelsesperioden. Ved konkurs hos arbejdsgiveren, indtræder den ufrivillige ledighed for lønmodtagere ved konkursens indtræden, og Alka ser derved bort fra den normale opsigelsesperiode. Udbetales der ydelser fra Lønmodtagernes Garantifond eller fra konkursboet, regnes ledigheden dog først som indtrådt fra tidspunktet, hvor disse ydelser ophører. 4.3 Selvrisiko- og optjeningsperiode For forsikringen gælder der en selvrisikoperiode på 30 hele dage efter at den ufrivillige ledighed er indtrådt. De efterfølgende 30 dage er en optjeningsperiode. Først når den ufrivillige ledighed har varet i 60 hele dage, bestående af selvrisikoperioden og optjeningsperioden, har du ret til ydelse fra forsikringen. Inden for samme ledighedsperiode udbetales herefter for hver yderligere periode á 30 sammenhængende ledighedsdage i op til den valgte dækningsperiode. 3

5 4.4 Forsikringsydelser Efter udløbet af selvrisiko- og optjeningsperioden på 60 sammenhængende hele dages fuld ledighed, er forsikrede berettiget til første forsikringsydelse, når Alka har modtaget dokumentation for fuld ledighed i perioden. For hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages fuldstændig ledighed, efter selvrisiko- og optjeningsperiodens udløb, er forsikrede berettiget til én forsikringsydelse, når Alka har modtaget dokumentation for fuld ledighed i perioden. Afbrydes en 30 dages periode, fordi den forsikrede ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af en lægedokumenteret uarbejdsdygtighedsperiode af over 14 dages varighed, eller på grund af beskæftigelse, starter optællingen af 30 dages perioden forfra. Der regnes fra det tidspunkt, hvor forsikrede igen opfylder betingelserne. Dage før afbrydelsestidspunktet medregnes ikke i en ny beregning af 30 dages perioden. Der udbetales i op til den aftalte periode på 3, 6 eller 12 forsikringsydelser pr. ledighedsperiode, eller i alt op til 36 forsikringsydelser ved flere adskilte ledighedsperioder. Når forsikringsydelsen har været udbetalt i op til det aftalte antal forsikringsydelser indenfor én ledighedsperiode stopper udbetalingen. Den forsikrede skal herefter igen have været beskæftiget som lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 6 kalendermåneder for igen at kunne blive berettiget til udbetaling ved ufrivillig ledighed. Det er en betingelse for eventuel senere udbetaling af forsikringsydelser, at forsikrede senest 14 dage efter sidste arbejdsdag er tilmeldt Jobcentret, som værende til rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. 4.5 Flere ledighedsperioder ved kortvarig beskæftigelse eller ved uarbejdsdygtighed Hvis to ledighedsperioder er adskilt af 3 kalendermåneder eller mindre på grund af arbejde eller uarbejdsdygtighed, behandles de to perioder som én periode. Der udbetales dog ikke forsikringsydelser for den periode, hvor forsikrede er i arbejde eller er uarbejdsdygtig. Hvis to ledighedsperioder er adskilt af mere end 3 kalendermåneder, skal den forsikrede igen have været beskæftiget som lønmodtager - ansat i et fast job - i en sammenhængende periode på mindst 6 kalendermåneder for at være berettiget til en ny udbetaling af forsikringsydelse. Der gælder en ny selvrisiko- op optjeningsperiode ved en senere ny ledighedsperiode. Hvis der udbetales forsikringsydelser, eller forsikrede på et senere tidspunkt i samme ledighedsperiode vil blive berettiget hertil på grund af ufrivillig ledighed, har den forsikrede mulighed for at påbegynde: et midlertidigt arbejde af op til 12 kalendermåneders varighed. Dette kræver ikke forhåndsgodkendelse fra Alka erhvervsrelevante kurser, som er anvist og/eller krævet af Jobcentret eller a-kassen. Der kræves ikke forhåndsgodkendelse fra Alka ved denne type kurser. et jobfremmende og erhvervsrelevant kursus af op til 4 ugers varighed. Det er dog en betingelse for dækning, at Alka kan godkende kurset og forsikrede skal henvende sig skriftligt til Alka med detaljerne herfor inden deltagelse i kurset. Alka udbetaler ikke forsikringsydelser for den periode, hvor forsikrede er i arbejde. Imidlertid kan det aftales, at forsikringsydelserne på grund af ufrivillig ledighed kan fortsætte efter afslutningen af det midlertidige arbejde. Der udbetales i op til den aftalte periode på 3, 6 eller 12 forsikringsydelser i alt, hvori udbetalinger før og efter arbejdsperioderne bliver medregnet. Der udbetales alene forsikringsydelser for hele sammenhængende ledighedsperioder á 30 dage. Ledighedsdage før en arbejdsperiode og/eller uarbejdsdygtighed medregnes således ikke i den/de efterfølgende ledighedsperiode(r). 4

6 4.6 Supplerende dagpenge Hvis forsikrede arbejder på nedsat tid og er berettiget til udbetaling af supplerende dagpenge, kan der samtidig udbetales forsikringsydelser, såfremt forsikrede er ufrivilligt ledig efter det forudgående ansættelsesforhold og bliver fastansat på nedsat tid hos en anden arbejdsgiver end den tidligere. Forsikrede skal skriftligt meddele Alka detaljerne herfor, før arbejdet på nedsat tid påbegyndes. Tilsvarende regler gælder, hvis den forsikrede har 2 ansættelsesforhold hos forskellige arbejdsgivere og bliver ufrivillig ledig fra den ene ansættelse. Udbetaling af forsikringsydelser kan inkl. løn, supplerende dagpenge og andre ydelser dog aldrig overstige 80 % af den hidtidige arbejdsindkomst, jf. punkt Ferie og orlov Ferie Afholdelse af normalt optjent ferie, af op til 5 ugers varighed, i henhold til ferielovens regler, afbryder ikke udbetaling af forsikringsydelser. Hvis forsikrede afholder mere end 5 ugers ferie, mistes retten til yderligere forsikringsydelser førend forsikrede igen har været beskæftiget som lønmodtager og ansat i et fast job - i en sammenhængende periode på mindst 6 kalendermåneder. Uanset i hvilke perioder der afholdes ferie,kan den samlede ferieafholdelse pr. ledighedsperiode, aldrig overstige 5 uger. Orlov Afholdelse af graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov eller forældreorlov indenfor en ledighedsperiode, afbryder selvrisiko- og optjeningsperiode og udbetaling af forsikringsydelser. Efter endt orlov kan optælling af selvrisiko- og optjeningsperiode eller udbetaling genoptages, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt. Der tælles forfra på 30/60 dages perioden og evt. ledighedsdage før orloven medregnes ikke. Afholder den forsikrede andre typer orlov i en ledighedsperiode, mistes retten til yderligere forsikringsydelser førend forsikrede igen har været beskæftiget som lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 6 kalendermåneder. 5 Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke, hvis: Forsikrede på tidspunktet for forsikringens etablering havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kommende ledighed. Den forsikrede i kvalifikationsperioden bliver opsagt skriftligt eller mundtligt eller bliver ledig. Den forsikrede ikke har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) i en sammenhængende periode på mindst 1 år umiddelbart før indtræden af første ledighedsperiode, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. Ledighedsperioder á 14 dage eller mindre betragtes ikke som afbrydelse af beskæftigelsesperioden. Forsikrede har udvist forsømmelighed, eller ved sin adfærd selv har været helt eller delvist skyld i opsigelsen. Forsikrede selv har søgt eller indgået i - enhver form for frivillig fratrædelsesordning. Forsikrede er blevet bortvist af arbejdsgiveren. Forsikrede selv har opsagt sin stilling, uanset årsag. Der dækkes dog i tilfælde af forsikredes berettigede ophævelse af ansættelsesforholdet, som følge af, - total udeblivelse af løn og efterfølgende modtager løndækning fra den tidligere arbejdsgiver svarende til den normale opsigelsesperiode, - anden grov misligholdelse fra arbejdsgiverens side af andre årsager end punktet ovenfor, når der ikke samtidig gives karantæne i a-kassen. Herudover dækkes der ved arbejdsgiverens væsentlige vilkårsændringer i forhold til, - geografisk flytning af arbejdssted, - lønnedsættelse, - omlægning af arbejdstid, eller - overflytning til andet arbejde. Hvis den forsikrede ophæver ansættelsesforholdet af andre gyldighedsgrunde betragtes det ikke som ufrivillig ledighed i denne forsikring. Hvis forsikrede er under uddannelse, med mindre der efter Alka s skøn er tale om et kursus af op til 4 ugers varighed og af en art som umiddelbart fremmer forsikredes beskæftigelsesmuligheder. 5

7 Forsikrede har arbejdet i en tidsbegrænset periode, herunder alle former for vikararbejde, eller på et specifikt projekt/arbejdsperiode, som udløber. Dette ses der bort fra, hvis forsikrede har været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, og kontrakten er blevet fornyet mindst to gange, og forsikrede ikke har haft grund til at tro, at kontrakten ikke ville blive fornyet igen. Hvis forsikrede bliver afskediget fra et tidsbegrænset job, kan der dog ydes dækning frem til ophøret af den oprindeligt aftalte arbejdsperiode. Ledigheden opstår som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Ledigheden indtræder, mens forsikrede er beskæftiget i udlandet, med mindre: - forsikrede er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et andet land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 kalendermåneder, - forsikredes arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, eller - forsikrede er ansat i Udenrigsministeriet og er udsendt af den danske stat, og forsikrede i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig ledighed står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Ledigheden indtræder direkte eller indirekte som følge af frihedsberøvelse. Ledigheden indtræder direkte eller indirekte som følge af krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning. 6 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen træder i kraft efter tro- og loveerklæringen er modtaget hos Alka, eller hos Dansk El-Forbund på vegne af Alka som bekræftelse på, at etableringskriterierne i punkt 2 er opfyldt, medmindre senere ikrafttrædelsestidspunkt er aftalt med Alka. Har forsikrede ved forsikringens etablering eller senere givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringen, er forsikringsaftalen ikke bindende for Alka, og dækningen kan i henhold til Forsikringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde. Hvis forsikrede senere forhøjer forsikringsydelsen og/ eller forlænger udbetalingsperioden pr. forsikringsbegivenhed, vil der for udvidelsen blive beregnet en ny kvalifikations-, selvrisiko- og optjeningsperiode. Forsikringsdækningen kan træde i kraft på et senere tidspunkt. Se under punktet Ufrivillig ledighed. Forsikringsdækningen gælder for én kalendermåned ad gangen og fornys automatisk hver kalendermåned med mindre forsikringen ophører af en af de grunde, som er nævnt under punktet Hvornår ophører forsikringen? Hvis en forsikring under disse forsikringsbetingelser, der har løbet i mindst 6 kalendermåneder ophører, og forsikrede inden 14 dage herefter etablerer en ny tilsvarende forsikring i Alka som medlem af Dansk El- Forbund og El-fagets A-kasse, vil forsikringsdækningen på den ny forsikring træde i kraft umiddelbart efter en ny tro- og loveerklæring er modtaget hos Alka, eller hos Dansk El-Forbund på vegne af Alka, uanset hvad der i øvrigt fremgår af disse forsikringsbetingelser. 6

8 7 Forsikringspræmie 9 Forsikringens dækningsmaksimum Præmien kan ændres af Alka med 60 dages varsel, således at den ændrede præmie gælder fra den 1. i måneden efter udløbet af de 60 dage. Rettidig betaling af forsikringspræmie er en forudsætning for forsikringsdækning. Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med første præmie. Første præmie forfalder til betaling, når forsikringsdækningen træder i kraft. Senere præmier forfalder kvartalsvis forud. Betales præmien ikke sender Alka en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt indenfor den angivne frist. Hvis Alka har udsendt en sådan påmindelse, er Alka berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr. Den forsikrede skal også betale præmien i perioder, hvor Alka udbetaler ydelser fra forsikringen. 7.1 Tilbagebetaling af præmie ved opsigelse af forsikring Hvis forsikrede opsiger forsikringen indenfor fortrydelsesfristen på 14 dage fra modtagelsen af forsikringsbetingelserne, får forsikrede hele den indbetalte præmie tilbage. 8 Udbetaling af forsikringsydelse Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til forsikringstager og indbetales på den anviste konto i et dansk pengeinstitut. Forsikringsydelserne udbetales månedsvis og hurtigst muligt efter at hver ledighedsperiode er dokumenteret overfor Alka Udbetalingerne kan aldrig fortsætte længere end til medlemsskabet af Dansk El-Forbund og/eller El-fagets A-kasse ophører. Den løbende udbetaling af forsikringsydelser ved ufrivillig ledighed, kan aldrig overstige det beløb pr. måned, den forsikrede har valgt og som fremgår af policen. Uanset hvilken ydelse den forsikrede har valgt ved etablering af forsikringen, kan udbetalinger af forsikringsydelser, sammen med udbetalinger fra tidligere eller nyt ansættelsesforhold, indtægter fra bibeskæftigelse og/ eller selvstændig virksomhed, samt alle former for dagpenge fra a-kassen, sygedagpenge og pensions- og forsikringsbeløb, der udbetales som følge af ledighed, ikke overstige 80% af den hidtidige arbejdsindkomst. 10 Anmeldelse af ledighed Forsikrede skal hurtigst muligt anmelde ledigheden til Alka. Anmeldelsesblanketten fås hos El-fagets A-kasse, som samtidig skal påtegne anmeldelsen. Efterfølgende skal den forsikrede selv indsende anmeldelsen direkte til Alka. Arbejdsledighed skal snarest efter ledighedsperiodens begyndelse anmeldes til Alka. Forsikrede skal udfylde en anmeldelse for hver måned forsikrede gør krav på ydelse gældende overfor Alka. For krav om udbetaling af forsikringsydelser henvises til de til enhver tid gældende forældelsesregler beskrevet i Lov om Forsikringsaftaler. Udbetaling af forsikringsydelser forudsætter, at Alka modtager de oplysninger der er nødvendige for, at Alka kan behandle anmeldelsen, eksempelvis: korrekt udfyldt anmeldelse, kopi af opsigelse fra arbejdsgiver og erklæring fra El-fagets a-kasse og andre oplysninger som af Alka skønnes nødvendige for at kunne tage stilling til anmeldelsen. Forsikrede skal selv betale de direkte omkostninger til fremskaffelse af nødvendige oplysninger i forbindelse med anmeldelse af en forsikringshændelse. Hvis forsikrede har anmeldt ufrivillig ledighed, og Alka har godkendt anmeldelsen, skal forsikrede hver måned, og så længe forsikrede mener at have krav på udbetaling af forsikringsydelser, indsende en fornyet anmeldelse til Alka. Hvis Alka udbetaler forsikringsydelser på grund af ufrivillig ledighed, og forsikrede bliver midlertidigt uarbejdsdygtig, skal forsikrede hurtigst muligt give Alka skriftlig meddelelse herom. 7

9 11 Hvornår ophører forsikringen? 13 Klagenævn 11.1 Automatisk ophør af forsikringen Forsikringsdækningen ophører i den af følgende situationer, som indtræffer først: samtidig med forsikredes medlemskab af Dansk El-Forbund og/eller El-fagets A-kasse ophører. Når forsikrede ikke har indbetalt den løbende forsikringspræmie senest ved udløbet af den angivede frist, jf. punktet Forsikringspræmie. Samtidig med at forsikrede går på pension, førtidspension, fleksibel efterløn, ledighedsydelse eller fleksjob. Forsikrede er forpligtet til omgående at orientere Alka herom. ved udgangen af det kalenderår, hvori forsikrede fylder 60 år, dog senest ved evt. overgang til fleksibel efterløn. ved forsikredes død. når der er udbetalt i alt 36 forsikringsydelser. Der kan herefter ikke tegnes ny forsikring i Alka Hvis forsikrede opsiger forsikringen Forsikrede kan når som helst opsige forsikringen med 30 dages varsel. Opsigelsen gælder fra den 1. i måneden efter udløbet af de 30 dage Hvis Alka opsiger forsikringen Alka kan skriftligt opsige forsikringen: med 60 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den 1. i måneden efter udløbet af de 60 dage. uden varsel hvis forsikrede ved forsikringens etablering eller ved en forsikringshændelse svigagtigt har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger om eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for Alka. Uanset årsagen til ophør, vil forsikringen ikke have opnået nogen form for værdi ved udtræden af forsikringsforholdet. Fællesnævn Dansk El-Forbund, Alka og Alka s genforsikringsselskab Genworth Financial har oprettet et fælles nævn til afgørelse af uoverensstemmelser mellem forsikrede og selskabet om forsikringen. Klager til Fællesnævnet indsendes til: Dansk El-Forbund Vodroffsvej Frederiksberg C. Ankenævn Indbringelse af klage til Fællesnævnet udelukker ikke forsikrede fra senere at indbringe klagen til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på særligt klageskema, der rekvireres hos: Alka Forsikring Forbrugerrådet Forsikringsoplysningen Ankenævnets sekretariat Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet for Forsikring fastsat gebyr, som betales tilbage hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Ankenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf mellem kl og Ændring af forsikringsbetingelser Alka er berettiget til at foretage ændringer i forsikringsbetingelserne med 60 dages skriftlig varsel således at ændringen gælder fra den 1. i måneden efter udløbet af de 60 dage. 8

10 14 Fortrydelsesret Fortrydelsesret En indgået forsikringsaftale kan efter forbrugeraftalelovens 17 fortrydes. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag aftalen er indgået, f.eks. ved underskrift på kontrakten eller afgivet bestillingen. Efter forbrugeraftaleloven er der krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før disse oplysninger er modtaget på skrift (f.eks. på papir eller ). Hvis bestillingen afgives mandag den 1. og og de nævnte oplysninger er modtaget, er der frist til og med mandag den 15. til at fortryde bestillingen. Modtages oplysningerne først senere, f.eks. onsdag den 3., er der frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan der ventes til den følgende hverdag. Hvordan fortryder man Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Alka underrettes om, at aftalen er fortrudt. Hvis underretning gives skriftligt - f.eks. pr. brev eller - skal den blot sendes inden fristens udløb. Som bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan fortrydelsen f.eks. sendes som anbefalet brev og postkvitteringen kan opbevares. Underretning om fortrydelsen skal gives til: Alka forsikring, Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup, eller til Alka via Dansk El-Forbund. 15 Behandling af oplysninger I forbindelse med etablering af forsikringen har den forsikrede udtrykkeligt givet samtykke til, at de afgivne oplysninger må benyttes af og udveksles mellem Dansk El-Forbund, El-fagets A-kasse, Forsikrings-Aktieselskabet Alka og andre selskaber i Alka-koncernen samt Alka s genforsikringsselskab Genworth Financial og andre selskaber i Genworth Financial koncernen, til administration af denne forsikring samt i forbindelse med indberetning til SKAT. Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Forsikrede kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Dansk El-Forbund, El-fagets A-kasse, Alka-koncernen og Alka s genforsikringsselskab har registreret om forsikrede samt at få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet. Forsikrede kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger om forsikrede ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis indsigelsen findes at være berettiget, vil behandlingen af oplysninger straks ophøre. 16 Information fra Alka Ønsker forsikrede ikke information fra Alka om eventuelle tilbud, nyheder og fordele, skal dette meddeles direkte til Alka. 9

11 17 Ordforklaring I disse forsikringsbetingelser har nedenstående ord følgende betydning: Medlemskab af Dansk El Med medlemskab af Dansk El menes, at den forsikrede er medlem af både Dansk El-Forbund og El-fagets Akasse. Forsikringstager Forsikringstager er det forsikrede medlem af Dansk El-Forbund og El-fagets A-kasse, der har tegnet forsikringen i Alka. Forsikrede Forsikrede er den person, som i kraft af sit medlemskab af Dansk El-Forbund og El-fagets A-kasse har tegnet forsikringen i Alka. Det er den forsikrede, som er dækket af forsikringen. Den forsikrede vil fremgå på policen. Dage Dage forstås som kalenderdage, således at en uge svarer til 7 dage, og et år til 365 (ved skudår 366) dage. Ved arbejdsløshed, hvor hele februar måned indgår som en del af selvrisiko- og optjeningsperioden, vil februar tælle med 30 dage selvom den reelt er kortere. Denne regel gælder dog ikke i skudår. Forsikringens løbetid Forsikringens løbetid betyder den periode, hvor forsikringen er i kraft (fra ikrafttrædelsestidspunkt til tidspunktet for forsikringens ophør). Forsikrede kan på policen se, hvornår forsikringen er trådt i kraft. Af forsikringsbetingelserne punkt 11 fremgår, hvornår forsikringen ophører. Fuld rådighed Fuld rådighed betyder, at den forsikrede til enhver tid lever op til de af a-kassen på forsikredes fagområde fastsatte rådighedsregler, der gælder for det almindelige arbejdsmarked efter lov om arbejdsløshedsforsikring samt tilhørende vejledninger, cirkulærer o.l.. Hidtidig arbejdsindkomst Hidtidig arbejdsindkomst betyder ved ledighed den indkomst, som a-kassen beregner som grundlag for udbetaling af ledighedsdagpenge i henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelser. Forsikrings-Aktieselskabet Alka, Engelholm Alle 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, CVR-nr Måneder Hvor ordet måned/er er nævnt i disse forsikringsbetingelser forstås dette altid som værende perioder á 30 sammenhængende dage. Dette gælder dog ikke, hvor der udtrykkeligt er anført kalendermåneder, er en måned dog det antal dage, som kalenderen viser. Lønmodtager Lønmodtager betyder, at forsikrede har en ansættelse med en arbejdsgiver, som ikke indeholder en aftalt udløbsdato bortset fra almindelige pensioneringsdato, og forsikrede er aflønnet for mindst 16 timer pr. uge, beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger. Hvis forsikrede er ansat som lønmodtager i en virksomhed, uanset organisationsform, og forsikrede eller dennes nærmeste pårørende, herved menes ægtefælle, samlever, børn, forældre, stedforældre og bedsteforældre samt hel- og halvsøskende, udøver afgørende indflydelse på denne virksomhed, er forsikrede ikke lønmodtager i relation til denne forsikring. Hvis forsikrede er ansat i et job, som er et led i offentlig eller privat jobtræning, eller hvortil der ydes løntilskud, betragtes man ikke som lønmodtager i denne forsikring, og perioden medregnes derfor ikke i beskæftigelsesperioden på 12 kalendermåneder. 10

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger Gældende fra 1. januar 2012 HK+ Lønforsikring sikrer op til 80% af din løn ved ufrivillig ledighed Valgmuligheder og dækning Når du tegner forsikringen,

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

DSA Tillægsforsikring

DSA Tillægsforsikring LB KONCERNEN DSA Tillægsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 28-1, juni 2005 BAUTA FORSIKRING A/S Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk Forsikringsbetingelser for DSA Tillægsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Løndækning - for kunder i GE Money Bank

Løndækning - for kunder i GE Money Bank Nr. 1000-062 Forsikringsbetingelser Løndækning - for kunder i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Løndækning, som gælder for kunder i GE Money Bank. Vi anbefaler,

Læs mere

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Nr. 1000-071B LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for LåneSikring Basis, som gælder i forbindelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr. 30000-001 Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 HK Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-087B AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Lønsikringens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

HK/ Kommunal Lønforsikring

HK/ Kommunal Lønforsikring HK/ Kommunal Lønforsikring Forsikrings betingelser KO - 01 gældende fra 1. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Nr. 1000-073 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lånesikring

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

HK Kommunal Lønforsikring

HK Kommunal Lønforsikring HK Kommunal Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KO-05 Gældende fra 1. december 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 01.12.2016 SC2b-2 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er kunde hos OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK), og som har tegnet denne OK Lønforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere