LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr Farvergade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk"

Transkript

1 Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr Farvergade København K

2 Indholdsfortegnelse 1. Lønsikringens hvem - hvad - hvor? A. Hvad gælder for din lønsikring? B. Hvem dækker forsikringen? C. Medlemsskab af DSA D. Hvor meget kan du få udbetalt? E. Hvornår kan du få udbetalt lønsikring? F. Hvad skal du oplyse? G. Hvordan dækker din forsikring? H. Hvor kan du anmelde? 8. Generelt for alle dækninger A. Betaling B. Gebyrer C. Indeksregulering D. Hvornår kan LB Forsikring ændre vilkår og priser E. Forsikringens varighed og opsigelse F. Generel information G. Klagemuligheder H. Fortrydelsesret Dækningsskemaer ledighed 2. Ufrivillig arbejdsløshed for lønmodtagere 3. Ufrivillig arbejdsløshed for selvstændige 4. Midlertidig uarbejdsdygtighed i en arbejdsløshedsperiode 5. Erstatning 6. Forsikringen dækker ikke 7. Anmeldelse

3 1. LØNSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? A. Hvad gælder for din lønsikring? Lønsikring (ledighedsforsikring) giver dig en aftalt månedlig udbetaling i en aftalt periode ved ufrivillig ledighed. Du kan se på din police, hvilken dækning du har aftalt. Din forsikring er reguleret af dansk lov, herunder forsikringsaftaleloven, LB Forsikrings vedtægter og disse forsikringsvilkår. Hvis der er lavet særlige aftaler, der gælder for din forsikring, står de i din police. B. Hvem dækker forsikringen? C. Medlemsskab af DSA Forsikringen dækker den person, der er nævnt i policen. Du kan kun få udbetaling fra lønsikringen, hvis du er medlem af DSA, når du bliver ufrivilligt arbejdsløs. Forsikringen kan købes af medlemmer af Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA), der: Har dansk CPR-nummer Er mellem år Er lønmodtager* i Danmark (ikke Grønland og Færøerne) og får løn for mindst 16 timer pr. uge Er selvstændig erhvervsdrivende i Danmark (ikke Grønland og Færøerne) og arbejder over 30 timer pr. uge. Kombinationsforsikrede kan ikke forsikres under ordningen. D. Hvor meget kan du få udbetalt? Udbetalinger af forsikringsydelser kan sammen med udbetalinger fra et tidligere eller nyt ansættelsesforhold, og alle former for dagpenge fra a-kassen, sygedagpenge og pensions-/forsikringsbeløb kan højst udgøre 80 % af din tidligere arbejdsindkomst. E. Hvornår kan du få udbetalt lønsikring? Forsikringen træder i kraft den dag, vi modtager din underskrift på den udfyldte ansøgning, medmindre en senere dato er aftalt. Du skal være opmærksom på, at vi har en karensperiode og krav til, at du har været i beskæftigelse et vist antal timer op til en ledighedsperiode. Du skal også være opmærksom på, at du har en selvrisikoperiode. Se nærmere i afsnit 2, 2.4, 3, 4 og 5.1. Ord markeret med * er forklaret bagerst i vilkårene.

4 1. LØNSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? F. Hvad skal du oplyse? Kommende arbejdsløshed, som du kender eller bør kende til ved køb af forsikringen og senere anmelder, er ikke dækket af forsikringen. Hvis du ved, at du er ved at blive arbejdsløs, kan du godt købe forsikringen nu, men du kan først få dækning for evt. senere ledighed, som du ikke kender eller burde kende til på det tidspunkt, du køber forsikringen. Det er vigtigt, at du svarer korrekt på spørgsmålene i ansøgningen, når du køber forsikringen, og at du senere kontakter os, hvis der sker ændringer, så du er sikker på at være dækket korrekt. Giver du os urigtige eller ufuldstændige oplysninger, når du køber din forsikring, eller undlader du senere at oplyse os om ændringer, kan din erstatning nedsættes eller falde bort efter forsikringsaftaleloven. G. Hvordan dækker din forsikring? Din forsikring består af en police, hvor du kan se hvilken dækningsperiode og månedlige udbetaling, du har valgt. I vilkårene her finder du de generelle betingelser for at opnå dækning, og du kan læse, hvornår en ledighedsperiode giver dig ret til udbetaling, hvilke undtagelser der gælder for din forsikring, og hvordan du anmelder din ledighed. Du kan se princippet i forsikringen her: }Selvrisiko Dækket periode: 6 eller 12 måneder Udbetaling bagud Løn Dagpenge Måneder Eksemplet viser en person med en indkomst på kr. om måneden. Du kan højst sikre dig 80 % af din arbejdsindkomst inden arbejdsløsheden. I eksemplet svarer det til kr. Du kan derfor vælge en månedlig ydelse fra lønsikringen på op til kr., som er valgt i eksemplet. Beløbet udbetales månedsvis bagud, og den første måned af ledighedsperioden er selvrisikoperiode. H. Hvor kan du anmelde? Vi anbefaler, at du kontakter os, så snart du bliver ledig. Vi kan på det tidspunkt vurdere, om din ledighed giver dig ret til udbetaling og rådgive om, hvilken dokumentation du skal sende for, at vi kan være klar til at udbetale første ydelse sidste hverdag i den første måned, hvor du har ret til udbetaling.

5 Dækningsskema LEDIGHED 2. UFRIVILLIG ARBEJDSLØSHED FOR LØNMODTAGERE 1. Forsikringen dækker: Forsikringen dækker ufrivillig arbejdsløshed. Du er ufrivilligt arbejdsløs, når din ansættelse ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesperiode. Du er ikke ufrivilligt arbejdsløs, når du selv har opsagt dit job eller er blevet berettiget bortvist, medmindre du siger op på baggrund af en af de gyldige grunde i Arbejdsstyrelsen for arbejdsmarked og rekruttering til en hver tid gældende regler om selvforskyldt ledighed, p.t. lovbekendtgørelse nr. 101 af 12. september 2013 om arbejdsløshedsforsikring og nr. 62 af 25. januar Ufrivillig arbejdsløshed indtræder den første dag efter udløbet af din opsigelsesperiode, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du er tilmeldt et jobcenter. Det er uden betydning, om du har været på arbejde, på ferie, fritstillet eller lignende i opsigelsesperioden. Ved konkurs hos arbejdsgiveren indtræder den ufrivillige arbejdsløshed ved konkursens indtræden, og vi ser derfor bort fra den normale opsigelsesperiode. Udbetales der ydelser fra Lønmodtagernes Garantifond eller konkursboet, regnes arbejdsløsheden som indtrådt, når disse ydelser ophører. 2. Rådighedskrav Udbetaling af lønsikring kræver, at du: a. Er arbejdsløs b. Er tilmeldt et jobcenter c. Står til rådighed* for det almindelige danske arbejdsmarked d. Har ret til dagpenge e. Ikke har fået karantæne. Bliver du midlertidig uarbejdsdygtig* i en arbejdsløshedsperiode, kan du have ret til udbetaling efter afsnit Krav om kvalifikation Generelle regler: a. Der er en kvalifikationsperiode op til hver ledighedsperiode på 12 måneder. Det betyder, at du for at få ret til ydelser fra lønsikringen skal have arbejdet som lønmodtager* de 12 forudgående sammenhængende måneder i mindst 16 timer om ugen eller som selvstændig erhvervsdrivende i over 30 timer om dagen. Hvis du i en periode arbejder under de nævnte antal timer om ugen, starter en ny 12-måneders kvalifikationsperiode. b. Som dimittend er 12 måneders perioden sat ned til 6 måneder, hvis du køber lønsikring samtidig med at melde dig ind i DSA som dimittend. c. Arbejdsløshedsperioder á 14 dage eller mindre afbryder ikke din kvalifikationsperiode. Det afbryder heller ikke perioden at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge fra DSA, når ansættelsesforholdet er intakt. 4. Karens Ufrivillig arbejdsløshed er ikke dækket i de første180 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft. Ufrivillig arbejdsløshed er heller ikke dækket, hvis den indtræder som følge af opsigelse modtaget i de første 180 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft. Hvis du er overflyttet fra en anden a-kasse og i direkte overgang til medlemsskab af DSA køber forsikringen, nedsættes karensperioden med det antal dage, en tidligere tilsvarende forsikring formidlet af den a-kasse, du kommer fra, har været i kraft. Nedsættelse eller bortfald af kvalifikationsperioden gælder dog højst for en forsikringsydelse af samme størrelse og en udbetalingsperiode af samme længde som på den tidligere forsikring. Hvis ydelse og/eller udbetalingsperiode på denne forsikring overstiger det, du havde ret til på den tidligere forsikring, gælder der en kvalifikationsperiode på 180 dage for den overskydende del. Ord markeret med * er forklaret bagerst i vilkårene.

6 Dækningsskema LEDIGHED 3. UFRIVILLIG ARBEJDSLØSHED FOR SELVSTÆNDIGE 1. Forsikringen dækker: Forsikringen dækker ufrivillig arbejdsløshed. Du er ufrivilligt arbejdsløs, når din ansættelse ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesperiode. Ufrivillig arbejdsløshed betyder, at din selvstændige erhvervsvirksomhed er ophørt endeligt. Det skal dokumenteres skriftligt over for os eller DSA. Det er også en betingelse, at du får dagpenge fra DSA. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, regner vi arbejdsløsheden for indtrådt, når din virksomhed er ophørt endeligt som følge af: Salg af virksomhed Bortforpagtning/udlejning Forpagtning ophører Konkurs Betalingsstandsning Panthaver står for driften inden tvangsauktion (brugeligt pant) Tvangsauktion Afvikling efter lukning - efter Arbejdsdirektoratets til en hver tid gældende regler om ophør med selvstændig virksomhed, p.t. bekendtgørelse nr. 678 af 22. juni 2011; om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Selvstændig erhvervsdrivende betyder, at du bruger hovedparten af din arbejdstid i din egen virksomhed i Danmark, uanset om den drives som personligt ejet virksomhed, interessentskab eller anparts-, aktie- eller kommanditselskab med afgørende indflydelse - se bekendtgørelse om optagelse i arbejdsløshedskasse for selvstændige erhvervsdrivende 3. Du skal kunne dokumentere, at du driver selvstændig erhvervsvirksomhed på mindst en af disse måder: Kopi af tilmelding som selvstændig til offentlige registre med dit navn på (fx kopi af bevis for moms/cvr-registrering, kopi af en momsangivelse, lønsumsangivelse eller udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register Erklæring fra virksomhedens revisor eller advokat om deltagelse som medarbejdende ægtefælle. Registrerede partnere sidestilles fuldt ud med ægtefæller. 2. Rådighedskrav Se Krav om kvalifikation Se Karens Se 2.4. Du skal også kunne dokumentere, at du har arbejdet i virksomheden i over 30 timer om ugen. Ord markeret med * er forklaret bagerst i vilkårene.

7 Dækningsskema LEDIGHED 4. UFRIVILLIG ARBEJDSLØSHED PGA. MIDLERTIDIG UARBEJDSDYGTIGHED 1. Forsikringen dækker: Forsikringen dækker: ufrivillig arbejdsløshed på grund af midlertidig uarbejdsdygtighed. midlertidig uarbejdsdygtighed i en arbejdsløshedsperiode. Midlertidig uarbejdsdygtighed betyder, at du på grund af sygdom eller tilskadekomst, er fuldstændigt forhindret i at udføre almindeligt lønnet arbejde. Det er samtidig en betingelse, at du, mens du er uarbejdsdygtig, ikke udfører andet arbejde, som er lønnet, eller som normalt ville være det, og at du er under jævnlig og løbende lægelig behandling mod sygdommen eller ulykkens følger. Se afsnit 4.3 om mulighederne for at få udbetalt ydelse for midlertidig uarbejdsdygtighed. 3. Udbetaling Første forsikringsydelse under midlertidig uarbejdsdygtighed udbetales på det tidspunkt, hvor du ellers ville have fået udbetalt ydelse for ufrivillig arbejdsløshed. Hvis du opfylder betingelserne for at få udbetalt forsikringsydelser på grund af ufrivillig arbejdsløshed, vil udbetalingen fortsætte, så længe du er midlertidigt uarbejdsdygtig og fortsat ledig, dog højest i 6 eller 12 måneder fra det tidspunkt, hvor du fik den første forsikringsydelse for ufrivillig arbejdsløshed. Hvis vi udbetaler forsikringsydelser på grund af ufrivillig arbejdsløshed, og du bliver midlertidig uarbejdsdygtig* på grund af sygdom/tilskadekomst, kan du ikke få udbetalt ydelse for ufrivillig arbejdsløshed. 2. Forsikringen dækker ikke Hvis du ved køb af forsikringen kendte til eller burde kende sygdom eller tilskadekomst, som medfører den midlertidige uarbejdsdygtighed*, er der dog ikke dækning herfor. Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved midlertidig uarbejdsdygtighed i en arbejdsløshedsperiode, hvis uarbejdsdygtigheden er opstået som en direkte eller indirekte følge af: Sygdom eller legemsbeskadigelse, som du ved grov uagtsomhed eller forsætligt har forårsaget Sygdom eller personskade, som du kendte eller burde kende til eller søgte læge for inden for 12 måneder før forsikringens ikrafttræden Ryg- eller nakkelidelser eller skade på ryg eller nakke, medmindre en hændelse medicinsk set er egnet til at forårsage en sådan lidelse eller skade Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, der ikke er medicinsk begrundet, men som du selv har ønsket af psykiske, personlige eller kosmetiske grunde Normal graviditet, medmindre den udvikler sig til en patologisk tilstand eller sygdom Selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, medicin, narkotika og lignende stoffer Psykisk eller nervøs sygdom inklusive stress og depression eller dertil relateret lidelse eller tilstand, medmindre lidelsen er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri. 4. Raskmelding Hvis du igen bliver erklæret arbejdsdygtig af din læge, og du fortsat er ufrivilligt arbejdsløs, skal du hurtigst muligt give os skriftlig besked. Har vi godkendt din anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed, skal du hver måned, og så længe du mener at have krav på udbetaling af forsikringsydelser, sende en ny anmeldelse til os som dokumentation. Ord markeret med * er forklaret bagerst i vilkårene.

8 Dækningsskema LEDIGHED x 5. FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE 1. Forsikringen dækker ikke: Vi udbetaler ikke lønsikring, hvis: a. Du ikke opfylder kravene til udbetaling i afsnit 2 b. Du kendte eller burde have kendt til kommende arbejdsløshed, da du købte forsikringen c. Din arbejdsløshed som selvstændig erhvervsdrivende skyldes ægtefælleudtræden, medejerudtræden eller midlertidigt ophør af virksomheden. 2. Midlertidige ansættelsesforhold Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, herunder alle former for vikararbejde, eller på et specifikt projekt som udløber, er du ikke dækket. Det gælder dog ikke, hvis du har været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i en sammenhængende periode på mindst 24 måneder, og din kontrakt er blevet fornyet mindst to gange, og du ikke har haft grund til at tro, at kontrakten ikke ville blive fornyet igen. 3. Job i udlandet a. Arbejdsløsheden indtræder, mens du er beskæftiget i udlandet, medmindre: Du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder Dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, og du i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed står til rådighed* for det almindelige danske arbejdsmarked b. Enhver tilstand der opstår, mens du er beskæftiget i udlandet, medmindre: Du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder Dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, og du i forbindelse med en anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed* er under behandling af læge bosiddende i Danmark c. Hvis du begynder et ansættelsesforhold i et andet EØS-land eller Færøerne og bliver arbejdsløshedsforsikret i det pågældende land i stedet for medlemsskabet af DSA. Har forsikringen før ophøret været i kraft i mindst 180 dage, kan forsikringsdækningen igen træde i kraft fra nytegningstidspunktet, hvis det sker samtidig med genindmeldelsen i DSA. Har forsikringen været i kraft i under 180 dage før ophøret, skal forsikringen have været i kraft i sammenlagt 180 dage før ophøret af medlemsskabet af DSA og efter genindmeldelsen i DSA inden forsikringsdækningen genindtræder. Retten til genindmeldelse på disse vilkår falder bort 3 år efter ophøret af den oprindelige forsikring hos os. Etableringskritererne i afsnit 2 skal kunne opfyldes ved genindmeldelsen. 4. Andet a. Arbejdsløsheden opstår som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse b. Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af frihedsberøvelse c. Krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning. Ord markeret med * er forklaret bagerst i vilkårene.

9 Dækningsskema LEDIGHED ERSTATNING 1. Selvrisiko De første 30 hele dage, efter at den ufrivillige arbejdsløshed er indtrådt, er en selvrisikoperiode. Først når den ufrivillige arbejdsløshed har varet i 30 sammenhængende hele dage, har du altså ret til udbetaling fra forsikringen. 2. Supplerende dagpenge Hvis du arbejder på nedsat tid og har ret til udbetaling af supplerende dagpenge, kan der ske udbetaling, hvis du er ufrivillig arbejdsløs efter det tidligere ansættelsesforhold og er begyndt at arbejde på nedsat tid hos en anden arbejdsgiver end den tidligere. Vi skal godkende det, før du begynder at arbejde på nedsat tid. 3. Udbetaling Efter udløbet af selvrisikoperioden på 30 sammenhængende hele dage, udbetaler vi den aftalte sum månedsvis bagud. Vi betaler for hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages arbejdsløshed efter selvrisikoperiodens udløb. Vi betaler i op til 6 eller 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode, og i alt op til 36 måneder ved flere adskilte arbejdsløshedsperioder. Betaling af din lønsikring Du skal fortsat selv betale for forsikringen i den periode, hvor der sker udbetaling. 4. Flere arbejdsløshedsperioder Hvis to arbejdsløshedsperioder er adskilt af 3 måneder eller mindre, behandler vi de to perioder som én periode, hvor der samlet kan udbetales for op til 6 eller 12 måneder. Vi udbetaler dog ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er i arbejde. Hvis to arbejdsløshedsperioder er adskilt af mere end 3 måneder, skal du igen opfylde kvalifikationskravet - se afsnit 2.3 og og gennem en selvrisikoperiode - se afsnit 4.1. Hvis du ønsker at begynde midlertidigt arbejde i en periode på mindre end 6 måneder, kan forsikringsydelserne på grund af ufrivillig arbejdsløshed dog fortsætte, så du får udbetalt resterende måneder efter afslutningen af det midlertidige arbejde, hvis det er aftalt med os.

10 Dækningsskema LEDIGHED 7. ANMELDELSE 1. Hvornår kan du anmelde? Når du bliver ufrivillig arbejdsløs og kan se, at du ikke kommer i beskæftigelse inden for selvrisikoperioden skal du hurtigst muligt anmelde din ledighed til os. Du kan anmelde igennem DSA i forbindelse med ledighedsmeldingen. Du finder anmeldelsesblanketter på vores hjemmeside. 2. Anmeldelsesfrist Krav om at udbetaling skal fremsættes inden 1 år efter det tidspunkt, da du får kendskab til de omstændigheder, der begrunder kravet. Det vil normalt sige den første dag efter selvrisikoperiodens udløb. Forsikringen dækker ikke for tiden før kravet fremsættes, hvis kravet først rejses efter 1 år. 3. Dokumentation ved 1. anmeldelse Vi kan ikke begynde at udbetale, før vi har de nødvendige oplysninger: Korrekt udfyldt anmeldelse Dokumentation for udbetaling af sygedagpenge Kopi af skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver Lægeerklæring fra din praktiserende læge i Danmark (kun hvis du er midlertidigt uarbejdsdygtig) Ledighedserklæring fra jobcenter eller a-kassen. 4. Efterfølgende måneder Når du har anmeldt ufrivillig arbejdsløshed og evt. midlertidig uarbejdsdygtig, og vi har godkendt din anmeldelse, skal du hver måned, og så længe du mener at have krav på udbetaling, sende en ny anmeldelse til os. Ved senere anmeldelser skal du blot sende ledighedserklæring eller evt. fornyet lægeerklæring. Du skal selv betale omkostninger til at skaffe nødvendige oplysninger i forbindelse med at anmelde ufrivillig arbejdsløshed. Giver arbejdsløsheden ret til udbetaling af lønsikring, betaler vi dog direkte og rimelige omkostninger tilbage.

11 8. GENERELT FOR ALLE DÆKNINGER A. BETALING Du betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger er på de aftalte betalingsdage. Betaling opkræves via Betalingsservice eller ved indbetalingskort. Krav om betaling sendes til din folkeregisteradresse, medmindre andet er aftalt. LB Forsikring får oplyst adresseændring af folkeregisteret. Hvis anden opkrævningsadresse er aftalt, eller adressen ikke er offentlig tilgængelig, skal du selv straks underrette os om ændringer i opkrævningsadresse. Sammen med betalingen opkræves et ekspeditionsgebyr og eventuelle afgifter til staten. Betaler du ikke til tiden, sender vi en påmindelse om betaling og oplyser konsekvenserne af for sen betaling. Samtidig opkræver vi et ekspeditionsgebyr. Betaler du ikke til tiden første gang, ophører forsikringen automatisk. B. GEBYRER LB Forsikring kan indføre og ændre gebyrer for serviceydelser og opkrævninger i det omfang, sådanne ændringer sker for at sikre, at vi får dækket vores faktiske omkostninger. Vi offentliggør generelle forhøjelser og nye gebyrer på vores hjemmeside. Forhøjelser gennemføres først en måned efter offentliggørelsen på hjemmesiden. C. HVORNÅR KAN LB FORSIKRING ÆNDRE VILKÅR OG PRISER LB Forsikring kan ændre i forsikringsvilkår, pris, forsikringssummer og selvrisici med 60 dages skriftligt varsel, så ændringen gælder fra første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. Ændringen skal varsles med det varsel, der gælder for opsigelse. Sker ændringen i forbindelse med en skade, kan ændringen dog ske med det varsel, der gælder ved opsigelse efter skade. Se opsigelsesvarsler i afsnit 8.E. D. FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE Opsigelse til fornyelsesdagen Forsikringen er købt for en 30 dages periode og fortsætter, indtil en af parterne opsiger den med mindst 1 måneds skriftlig varsel til fornyelsesdagen. E. RISIKOFORANDRING Forsikringen ophører automatisk, hvis du: melder dig ud af DSA går på efterløn, førtidspension, pension eller bliver tilkendt eller begynder fleksjob fylder 62 år med udgangen af kalenderåret dør. F. GENEREL INFORMATION Du kan få indflydelse på, hvilken form for information du ønsker at få fra LB Forsikring. Som en del af vores medlemsservice holder vi dig orienteret om både nyskabelser og ændringer i relation til de forsikringer, som du allerede har. Det betyder, at du indimellem får information, som er adresseret direkte til dig, men som du ikke har bedt om. Du kan fravælge uopfordret information adresseret til dig. Vil du ikke have information om eksisterende og nye produkter, skal du blot give os besked. Det betyder dog samtidig, at vi ikke i alle tilfælde kan informere dig om fordelagtige eller alternative muligheder. Behandling af personoplysninger Da du købte forsikring hos os, gav du os visse personlige oplysninger, fx telefon- og CPR-nr. og -adresse. I forbindelse med skadebehandling mv. kan vi have fået flere personoplysninger. Disse oplysninger står nu i vores medlemsregister. Medlemsregisteret bruges i den løbende sagsbehandling. Har vi indhentet oplysninger særligt til brug for en skadesag, opbevares disse dog kun, så længe de er nødvendige. Adgang til personoplysninger Som medlem hos os kan du altid henvende dig og få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Oplys medlems- eller policenummer, når du henvender dig. Du har også ret til at få ændret forkerte oplysninger. Provision Når en forsikring købes igennem en af vores forsikringskonsulenter, får forsikringskonsulenten provision for salg af forsikringen. Hjemmeside Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside og på hjemmesiden for din forsikringsgruppe: NemKonto Vi bruger hovedsageligt din NemKonto, når vi betaler penge til dig. Din NemKonto er den lovpligtige bankkonto, som de offentlige myndigheder benytter til at overføre penge til dig.

12 8. GENERELT FOR ALLE DÆKNINGER Er du i tvivl om, hvilken konto der er din NemKonto, skal du kontakte dit pengeinstitut eller ringe til NemKonto Support på telefon Du kan læse mere om NemKonto på Ønsker du ikke, at udbetalinger fra os bliver overført til din NemKonto, skal du meddele os dette skriftligt. Når vi bruger din NemKonto, sker der en elektronisk udveksling af dit CPR-nr. mellem LB Forsikring og NemKontosystemet. Derfor har LB Forsikring pligt til at oplyse dig om følgende: Økonomistyrelsen er ansvarlig for at oprette og drive NemKonto. Den egentlige drift af NemKonto-systemet varetager KMD A/S. LB Forsikring udveksler kun oplysninger om dig med det ene formål at udbetale et eller flere beløb til din NemKonto. Rent praktisk sker en udbetaling ved, at LB Forsikring sender en betalingsmeddelelse med dit CPR-nr. til Nets, der påfører dit NemKonto-nr., hvorefter betalingen gennemføres. Du kan kontakte NemKonto Support for at få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto har registreret om dig. Er oplysningerne forkerte, kan du få dem rettet. Du kan selv se og eventuelt rette oplysningerne på Det kræver dog, at du har en Digital Signatur eller NemID. G. KLAGEMULIGHEDER Er du uenig i LB Forsikrings afgørelse eller utilfreds med den måde, som vi har behandlet din sag på, kan du kontakte den afdeling, der har behandlet din sag og bede om, at en ny medarbejder ser på sagen. Giver det ikke resultat, har du forskellige muligheder for at klage. LB Forsikrings klageansvarlige Du kan klage til den klageansvarlige ved at skrive til: LB Forsikring, Att.: Den klageansvarlige Farvergade København K. H. FORTRYDELSESRET Har du købt en forsikring, kan du fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift har fået oplyst fortrydelsesretten. Får du fx oplyst aftalens indgåelse mandag den 1. og får også oplyst fortrydelsesretten denne dato, har du frist til og med mandag den 15. Får du først oplyst fortrydelsesret senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette LB Forsikring om, at du har fortrudt aftalen. Giver du besked pr. post, er det tilstrækkeligt at sende brevet inden fristens udløb til: LB Forsikring Farvergade København K. Husk at skrive policenumret. Ønsker du at fortryde pr. , skal en sendes til husk også her at angive policenumret. Vil du have bevis for at have fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet pr. anbefalet post og opbevare postkvitteringen. Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikringen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, er skaden ikke dækket af forsikringen. Din klage skal indeholde følgende oplysninger: 1. Skadenummer/policenummer 2. Navn og adresse 3. En kort redegørelse for, hvorfor du er uenig eller utilfreds med vores afgørelse. Vi vil herefter se på sagen igen, og du vil få vores svar inden for 3 uger efter modtagelsen af din klage. Ankenævnet for Forsikring Ønsker du fortsat at klage over vores afgørelse, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Klager til ankenævnet skal sendes på et særligt skema, du kan bestille hos os. Du kan læse om Ankenævnet for Forsikring og situationer, som erfaringsmæssigt giver anledning til mange klager på Ankenævnet for Forsikring opkræver et gebyr, som betales tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

13 ORDLISTE Dag forstås som kalenderdage, så en uge svarer til 7 dage og et år til 365 (366) dage. Lønmodtager betyder aflønnet for mindst 16 timers arbejde pr. uge, beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger. Hvis du er ansat som lønmodtager i et anparts-, aktie- eller kommanditselskab, og du, dine nærmeste pårørende eller andre nært beslægtede udøver afgørende indflydelse på selskabet, er du ikke lønmodtager i relation til denne forsikring. Midlertidig uarbejdsdygtighed betyder, at du på grund af sygdom eller tilskadekomst, er fuldstændigt forhindret i at udføre almindeligt lønnet arbejde. Det er samtidig en betingelse, at du, mens du er uarbejdsdygtig, ikke udfører andet arbejde, som er lønnet, eller som normalt ville være det, og at du er under jævnlig og løbende lægelig behandling mod sygdommen eller ulykkens følger. Rådighed betyder, at du til enhver tid lever op til rådighedsreglerne for det almindelige arbejdsmarked, som a-kassen på dit fagområde har fastsat.

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Nr. 1000-071B LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for LåneSikring Basis, som gælder i forbindelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Nr. 1000-073 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lånesikring

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr. 30000-001 Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Løndækning - for kunder i GE Money Bank

Løndækning - for kunder i GE Money Bank Nr. 1000-062 Forsikringsbetingelser Løndækning - for kunder i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Løndækning, som gælder for kunder i GE Money Bank. Vi anbefaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters

Læs mere

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er kunde hos OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK), og som har tegnet denne OK Lønforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Økonomiforsikring Forsikringsbetingelser f. at forsikrede ikke allerede har etableret en arbejdsløshedsforsikring i Topdanmark. 2. aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension.

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension. FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Min A-kasse s Lønsikring og Prosa s Lønsikring Gældende pr. 1. september 2013 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og visse sygdomme/tilskadekomster. 1.

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606 FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE Forsikringsbetingelser nr. 0606 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

Forsikringsvilkår FLEX Lønsikring

Forsikringsvilkår FLEX Lønsikring Forsikringsvilkår FLEX Lønsikring FLEX Lønsikring dækker ved arbejdsløshed. På de følgende sider kan du læse de fuldstændige forsikringsvilkår, der gælder for FLEX Lønsikring. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere