Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 For Lønmodtagere 4. Ledighedsforsikring side 7 5. Uarbejdsdygtighedsforsikring side 9 For Selvstændige 6. Ophør af Virksomhed side Uarbejdsdygtighedsforsikring side 13 Fortrydelsesret Forsikrede har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger om fortrydelsesretten og om den bestilte tillægsforsikring. Forsikrede kan fortryde den indgåede forsikringsaftale efter forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten er 14 dage og regnes som udgangspunkt fra den dag, forsikrede har indgået forsikringsaftalen, f.eks. bestilt tillægsforsikringen på internettet eller indgået aftalen pr. telefon. Fortrydelsesfristen løber fra det seneste af følgende tidspunkter: den dag forsikrede har modtaget police og forsikringsbetingelser, den dag forsikrede har fået tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten eller den dag forsikringen har startdato Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal forsikrede underrette medlemsorganisationen om, at forsikrede har fortrudt forsikringsaftalen. Forsikrede skal blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis forsikrede vil sikre bevis for, at forsikrede har fortrudt rettidigt, skal forsikrede sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Forsikredes fortrydelsesret omfatter nytegning og forhøjelser, men ikke opsigelse af forsikringen eller nedsættelse af forsikringssummen. Underretning, om at forsikrede har fortrudt forsikringsaftalen, kan gives ved at sende en besked via login på forsikredes organisations hjemmeside (NemID eller forsikredes organisations login) eller på anden måde anvist af forsikredes organisation. Side 1 af 20

2 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med AmTrust International Underwriters Ltd. (herefter kaldet AmTrust) udgøres af policen og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler i det omfang, sidstnævnte ikke er fraveget. I forsikringsbetingelserne er også beskrevet undtagelser og begrænsninger i Forsikringsselskabets ansvar. Enkelte ord i forsikringsbetingelserne har speciel betydning. Disse er markeret med * efter ordet og forklaret i afsnit 3, Ordforklaring. Forsikringsaftalen gælder for medlemsorganisationerne Lederne, PRO og Virksom, der er medlemmer af Ledernes Hovedorganisation, og som administrerer tillægsforsikringen for de pågældende medlemsorganisationer. Forsikringsaftalen forudsætter samtidigt medlemskab af A-kassen LH. 2. Generelle betingelser 2.1. Hvem kan tegne forsikringen Forsikringen kan tegnes, når forsikrede opfylder følgende betingelser: a) Er medlem af en af medlemsorganisationerne Lederne, PRO eller Virksom og samtidigt A-kassen LH b) Er fyldt 18 år og er under 55 år c) Har været fastansat og lønnet som lønmodtager i mindst 16 timer om ugen de seneste 6 måneder eller har arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende* i mere end 30 timer om ugen de seneste 6 måneder d) Har fast folkeregisteradresse i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne e) Ikke har fået udbetalt mere end 23 ydelser fra lignende forsikring f) Ikke har eller burde have kendskab til kommende ledighed 2.2. Hvad omfatter forsikringen Det er forsikredes status som lønmodtager* eller selvstændig* i skadesøjeblikket, der er afgørende for, hvilken forsikringsdækning medlemmet er omfattet af. For lønmodtagere består forsikringsdækningen af: Ledighedsforsikring, se afsnit 4 Uarbejdsdygtighedsforsikring, se afsnit 5 For selvstændige består forsikringsdækningen af: Ophør af virksomhed, se afsnit 6 Uarbejdsdygtighedsforsikring, se afsnit 7 Nøglepersonsdækning, se afsnit 8 Sygedriftstabsdækning, se afsnit 9 Kritisk sygdom, se afsnit Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker ledighed og uarbejdsdygtighed for lønmodtagere. For selvstændige dækker forsikringen ophør af virksomhed, uarbejdsdygtighed, nøglepersonsdækning, sygedriftstab og kritisk sygdom for selvstændige, som er berettiget til sygedagpenge efter danske regler Ved ledighed* kan retten til udbetaling bevares: i op til 5 dage, hvis forsikrede skal til ansættelsessamtale i udlandet, og det sker efter aftale med A-kassen LH og Jobcentret. Forsikrede skal kunne dokumentere aftalen om ansættelsessamtale i op til 3 måneder efter jobsøgning i et andet EØS-land. Det er et krav, at forsikrede i denne periode står til rådighed for arbejdsmarkedet i det pågældende land, og at A-kassen LH har godkendt jobsøgningen, samt at der foreligger godkendt EØS blanket Hvornår dækker forsikringen Forsikringen træder i kraft den 1. i den følgende måned efter, at forsikredes organisation har modtaget og accepteret tilmeldingen Ved forsikringens ikrafttrædelse begynder en startkarens* på 6 måneder for alle dækninger, dog undtaget uarbejdsdygtighed, jfr og a), hvor startkarensen* er reduceret til 1 måned Ledighed, der indtræder inden for startkarensen på de første 6 måneder efter forsikringens ikrafttrædelse, er ikke omfattet af forsikringen. Endvidere er ledighed*, der indtræder som følge af en opsigelse, enhver form for mundtlig eller skriftlig varsel herom, som indtræder eller afgives inden for de første 6 måneder efter forsikringens ikrafttrædelse, ikke omfattet af forsikringen og kan derfor ikke medføre ret til udbetaling af forsikringsydelser. Dette gælder også, selvom varsel eller meddelelse om senere opsigelse først effektueres på et senere tidspunkt. Som opsigelse, varsel og meddelelse i relation til denne forsikring anses eksempelvis, men ikke begrænset til, enhver form for: Sindet skrivelser i henhold til Forvaltningsloven, varslinger og/eller meddelelser på baggrund af Varslingsloven, Lov om Virksomhedsoverdragelse eller enhver anden lovgivning Meddelelse om lukning, sammenlægning og/eller afskedigelse, så snart der er truffet beslutning herom, og dette er kommet til forsikredes kendskab Informationsmøder og alle andre mundtlige meddelelser om senere afskedigelser Alle andre typer meddelelser, hvori det fastslås, at opsigelse vil finde sted på ethvert fremtidigt tidspunkt Det er uden betydning, om meddelelsen er mundtlig eller skriftlig For enhver periode med ledighed* og/eller uarbejdsdygtighed* gælder maksimalt den udbetalingsperiode, der fremgår af policen. Side 2 af 20

3 Der kan maksimalt udbetales 36 forsikringsydelser i policens levetid Risikoforandring Forsikredes organisation skal hurtigst muligt have besked, hvis Oplysningerne i policen er forkerte Der sker en væsentlig og varig ændring i indkomsten Giver forsikrede ikke besked, kan det medføre, at AmTrusts erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bortfalder Flytning af forsikring fra andet forsikringsselskab Har forsikrede haft en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan startkarensen for denne forsikring reduceres eller helt bortfalde, hvis denne forsikring etableres i umiddelbar forlængelse af den tidligere forsikring (indenfor 14 dage). Ved tegningen skal forsikrede opfylde alle betingelserne i afsnit 2.1. Startkarensen på de 6 måneder reduceres med det antal dage, som den tidligere forsikring har været i kraft. Efter 6 måneder bortfalder startkarensen helt for denne forsikring. Reduktion eller bortfald af startkarensen gælder dog maksimalt for en forsikringsydelse af samme størrelse og en udbetalingsperiode af samme længde som på den tidligere forsikring. Hvis forsikringsydelsen, udbetalingsperioden og/eller karensperioden på denne forsikring overstiger betingelserne på den tidligere forsikring, gælder der en startkarens på 6 måneder for den overskydende del Arbejde i udlandet Forsikringen bevares, når forsikrede tager nyt arbejde eller udstationeres i udlandet/i et andet EØS-land, hvis forsikrede samtidig hermed har ret til at bevare sit medlemskab af A- kassen LH. Ledighed under eller i forbindelse med ophør af arbejdet i udlandet er ikke dækket, jfr. afsnit Forsikringen sættes i bero i op til 3 år, når forsikrede arbejder i et andet EØS-land, uden forsikrede samtidig har ret til at bevare sit medlemskab af A-kassen LH. Efter hjemkomst til Danmark kan forsikringen fortsætte på samme vilkår som før, og retten til forsikringsydelsen indtræder efter udløb af startkarens* og karensperiode*. Den anciennitet, der er optjent for forsikringen, inden forsikringen blev sat i bero, vil blive modregnet i startkarensen*. Ledighed under eller i forbindelse med ophør af arbejdet i udlandet er ikke dækket, jfr. afsnit 4.2. Det er en forudsætning for genoptagelse af forsikringen, at forsikrede straks ved hjemkomsten til Danmark: Retter henvendelse til forsikredes organisation for at få genoptaget forsikringen (senest 30 dage efter hjemkomsten) Kan opfylde kravene til nytegning af forsikringen, herunder kravet om beskæftigelse, jfr. afsnit 2.1 At forsikredes organisation og A-kassen LH også gentoptager medlemskabet 2.8. Forsikredes mulighed for ændring af forsikringen Ønsker forsikrede en ændring af policen, der medfører en højere præmie, kan ændringen ske fra den 1. i den følgende måned. Forsikringsdækningen indtræder efter udløb af ændringskarensen på 6 måneder. Ved ændringer, der medfører en højere præmie, skal forsikrede opfylde tegningsbetingelserne i afsnit 2.1., dog undtagen b). Ændringskarensens* udløbsdato vil fremgå af policen. Medfører ændringen en lavere præmie, træder ændringen i kraft fra den 1. i den følgende måned Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til advokatbistand eller anden rådgivning Forsikringen dækker ikke hændelser (alle dækninger), uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed, der direkte eller indirekte skyldes: Forsætlige, strafbare eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser Deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika og andre rusmidler eller selvmordsforsøg Forsikringen dækker ikke hændelser (alle dækninger), der direkte eller indirekte er opstået som følge af: Krig, krigslignende handlinger, terrorisme*, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution Atomkernereaktioner og radioaktivt nedfald, uanset om skaden sker i krigstid eller fredstid Forsikringen dækker dog skade, som skyldes eller sker i forbindelse med kernereaktioner, der anvendes til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål Forholdet mellem dækningerne Forsikringssummen udgør den maksimale forsikringsydelse, der kan udbetales pr. måned, uanset hvilke dækninger der er aktiveret. Uanset antallet af dækningsområder og skaderamte personer udgør forsikringsydelsen nævnt i policen det maksimale beløb der kan udbetales for hver måned/hver periode dog undtagen dækningen for kritisk sygdom Forsikringens ophør Forsikringsdækningen ophører i den af følgende situationer, der måtte indtræde først: Når forsikredes medlemskab af Lederne/PRO/Virksom eller A-kassen LH ophører Når forsikrede ikke har indbetalt den løbende forsikringspræmie senest ved udløbet af fristen i rykkerskrivelsen Når forsikrede går på pension, førtidspension, efterløn, bliver bevilliget ledighedsydelse, bliver tilkendt eller påbegynder fleksjob i henhold til Lov om aktiv socialpolitik Side 3 af 20

4 Hvis forsikrede permanent trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Forsikrede er forpligtet til omgående at orientere forsikredes organisation herom Når der sammenlagt er udbetalt 36 forsikringsydelser for ufrivillig ledighed, uarbejdsdygtighed og/eller øvrige dækninger Med udgangen af den måned, hvor forsikrede fylder 62 år Betaling af præmie Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Forsikrede skal også betale den løbende præmie i perioder, hvor der udbetales ydelser fra forsikringen. Præmie, som betales kvartalsvis forud, fremgår af og indgår i forsikredes organisations opkrævning. Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, indgår præmien i forsikredes organisations rykkerprocedure. Forsikredes organisation skal sammen med egne rykkerrutiner varsle forsikrede om en ny betalingsfrist. I varslingen fremgår det, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er betalt inden den opgivne frist. Hvis betalingsadressen ændres, skal forsikredes organisation straks have besked. Ledernes Hovedorganisations Klagenævn Vermlandsgade København S Ledernes Hovedorganisations Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra AmTrust, Ledernes Hovedorganisation, den forsikredes organisation og Marsh. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet. Klagen til Ankenævnet skal sendes på et særligt skema, som kan downloades fra Sammen med klageskemaet skal klageren betale et gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen løber indtil den opsiges af en af parterne med nedenstående varsel eller hvis et af de punkter, der er nævnt i pkt indtræder. AmTrust kan opsige forsikringen skriftligt med et varsel på løbende måned + 1 måned. Forsikrede kan opsige forsikringen med et varsel på løbende måned + 1 måned. Hvis forsikrede ønsker at opsige forsikringen, skal meddelelse gives til forsikredes organisation ved at sende en besked via forsikredes organisations hjemmeside eller på anden måde anvist af forsikredes organisation. Meddelelsen har virkning fra den er kommet frem til forsikredes organisation Forsikredes oplysningspligt Forsikrede har pligt til at give AmTrust/Marsh/Lederne/PRO/ Virksom de oplysninger, som AmTrust/de pågældende organisationer anser for nødvendige for at afgøre, om erstatning skal udbetales og erstatningens størrelse Indeksregulering Forsikringen indeksreguleres ikke Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif AmTrust kan med 1 måneds varsel ændre betingelserne og/eller præmien for denne forsikring Klagenævn Bliver forsikrede uenig med AmTrust om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Side 4 af 20

5 3. Ordforklaring Ordforklaringerne er en del af betingelserne og gælder uanset, hvilken sproglig form af ordet/udtrykket der bliver anvendt. Akut indlagt/akutindlæggelse Pludselig opstået sygdom eller tilskadekomst, der kræver akut lægehjælp, der medfører indlæggelse i mere end 2 dage. AmTrust International Underwriters Ltd. Forsikringsselskabet bag forsikringen er: AmTrust International Underwriters Ltd., nr. C33525, 40 Westland Row, Dublin 2, Irland, der er under tilsyn af Bank of Ireland. EØS-land Ved "EØS-land" forstås de lande, som er omfattet af Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, der blandt andet betyder at samarbejde om at koordinere landenes sociale sikringsordninger, herunder arbejdsløshedsforsikring. Forsikringstager Ved forsikringstager forstås den person, som fremgår af policen. Hidtidig indkomst Ved hidtidig indkomst forstås den indkomst, som A-kassen opgør som grundlag for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge i henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelser. Indlagt Ved akut indlæggelse forstås indlæggelse på hospital/sygehus i mere end 2 dage. Kapitalselskab Iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S) og partnerselskaber (P/S) kaldes samlet for kapitalselskaber. Alle selskabsformer reguleres af selskabsloven. Karensperiode Ved "karensperiode" forstås: ved ledighed - perioden fra opsigelsesvarslets udløb til det tidspunkt, hvor forsikrede har valgt, at udbetalingsperioden skal starte ved uarbejdsdygtighed - perioden fra den første dag på sygedagpenge til det tidspunkt, hvor forsikrede har valgt, at udbetalingsperioden skal starte Eks.: Hvis der er valgt en karensperiode på 60 dage, vil første udbetaling omfatte ledighed eller uarbejdsdygtighed i perioden fra dag 31 til dag 60. Ledig/Ledighed Ved "ledighed" forstås, at forsikrede ufrivilligt mister det lønarbejde, forsikrede hidtil har erhvervet sine lønindtægter fra, se dog afsnit Ledighedsperiode Ved "ledighedsperiode" forstås den periode, hvor forsikrede modtager dagpenge fra A-kassen LH. Tidspunktet for ledighedens* indtræden regnes fra den første dag, hvor forsikrede ikke længere modtager løn, dvs. efter udløbet af opsigelsesperioden. Lønmodtager Ved "lønmodtager" forstås, at forsikrede har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver, som ikke indeholder en aftalt udløbsdato, bortset fra almindelig pensioneringsdato. Ved vurderingen af, om man er lønmodtager, henvises til de til enhver tid gældende regler i arbejdsløshedslovgivningen. Medicinsk begrundet Ved "medicinsk begrundet" forstås, at behandling eller operation lægeligt set er nødvendig for at bedre helbredstilstanden eller helt kurere sygdommen eller følger efter en ulykke. Nøgleperson Som nøgleperson betragtes en betydende medarbejder i virksomheden. Nøglepersonen har direkte indflydelse på virksomhedens omsætning. Partner Partnere defineres ved at være selvstændige og medejere af minimum 10 % af forsikredes virksomhed, samt beskæftiget og aflønnet af virksomheden med min. 30 timer om ugen i de seneste 6 måneder. Professionel sport Ved "professionel sport" forstås sport, der udøves mod betaling. Sportsudøveren betragtes som professionel, når personen overvejende lever af sin sport eller kontraktmæssigt er lønnet af en sportsklub og/eller en eller flere sponsorer. Pårørende Ved "pårørende" forstås ægtefælle/samlever, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, søskende, svogre eller svigerinder. Selvstændig erhvervsdrivende/selvstændig Ved "selvstændig erhvervsdrivende" forstås, at forsikrede har sin hovedbeskæftigelse i en virksomhed, der ejes af forsikrede selv eller dennes ægtefælle. Ved vurderingen af om forsikrede er selvstændig, henvises til de til enhver tid gældende regler i arbejdsløshedslovgivningen. Dette gælder, hvad enten virksomheden drives som personligt ejet virksomhed, interessentskab eller et kapitalselskab, herunder anpartsselskab, aktieselskab, partnerskab eller kommanditselskab med afgørende indflydelse, og uanset om forsikrede eller ægtefællen får udbetalt A-indkomst fra virksomheden. Startkarens Ved "startkarens" forstås den periode, der går fra forsikringen træder i kraft, og indtil forsikrede er berettiget til at modtage ydelser fra forsikringen, jfr. dog også ordforklaringen af karensperiode*. Symptomfri Ved symptomfri forstås, at forsikrede ikke har haft de typiske tegn på den pågældende sygdom og ikke har været i medicinsk behandling. Side 5 af 20

6 Terrorisme Ved "terrorisme" forstås en handling, herunder - men ikke begrænset til - vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en person eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. Uarbejdsdygtighed Ved "uarbejdsdygtighed" forstås, at forsikrede på grund af en medicinsk begrundet* sygdom eller ulykke ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde eller noget andet arbejde, som er lønnet, eller som normalt ville være det. Uarbejdsdygtighedsperiode Ved "uarbejdsdygtighedsperiode" forstås den periode, hvor forsikrede modtager sygedagpenge. Tidspunktet for uarbejdsdygtighedens* indtræden regnes fra den første dag, hvor forsikrede ikke længere modtager løn. Ændringskarens Ved "ændringskarens" forstås de 6 måneder, der går, fra forsikringsændringen foretages, til forsikringsdækningen træder i kraft. Side 6 af 20

7 4. Ledighedsforsikring for Lønmodtagere 4.1. Hvad er dækket Forsikringen dækker forsikredes ufrivillige ledighed* Arbejdsgivers konkurs I tilfælde af arbejdsgivers konkurs regnes ledigheden* fra konkursens indtræden. Modtager forsikrede udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond eller fra konkursboet, regnes ledigheden* som indtrådt, når den periode, udbetalingen gælder for, er udløbet Frivillig ledighed Forsikringen dækker alene frivillig ledighed, der skyldes pasning af en alvorligt syg pårørende*, som ønsker at dø i eget hjem, når der samtidig ydes støtte efter Lov om social service Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Ledighed*, der opstår eller varsles inden for startkarensen*, som er de første 6 måneder efter forsikringen er trådt i kraft Ledighed*, som følge af opsigelse samt enhver form for mundtlig eller skriftlig besked om, at forsikrede med overvejende sandsynlighed bliver ledig, der afgives inden for startkarensen* i de første 6 måneder jfr. afsnit Hvis forsikrede er ledig*, har eller burde have kendskab til kommende ledighed ved forsikringens tegning jfr. afsnit Frivillig ledighed, ud over den situation, der er nævnt under afsnit Ledighed*, hvis forsikrede ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked på grund af f.eks. værnepligt, uddannelse, orlov, pensionering eller lignende Hvis forsikrede har fået karantæne fra A-kassen Hvis forsikrede har deltaget i ulovlig eller overenskomststridig strejke, lockout eller en anden ulovlig handling, og dette har medført ledighed* Bedrageriske handlinger, anden uhæderlighed eller lignende, som medfører bortvisning/ afskedigelse fra forsikredes arbejdsplads, med mindre bortvisningen/afskedigelsen senere viser sig uberettiget Ledighed under eller i forbindelse med ophør af arbejdet/udstationeringen i udlandet Ledighed* på grund af arrest, frihedsberøvelse el.lign., der er foretaget af en offentlig myndighed Ledighed* som følge af sæsonbestemt arbejde eller jævnlig/tilbagevendende ledighed* i forsikredes erhverv Ledighed* efter ophør af projektarbejde eller tidsbegrænset kontraktarbejde, herunder fx professionel sport* eller vikararbejde Ledighed* efter afsluttet lærlingetid eller uddannelsesaftale Ledighed*, der varer under 30 hele dage Ledighed*, der skyldes sygdom, der har vist symptomer før eller ved forsikringens tegning Se også de generelle undtagelser i afsnit Forsikringsydelser Forsikringsydelsen er den aftalte månedlige ydelse, som fremgår af forsikredes police. Forsikringsydelsen inkl. ydelsen fra A-kassen kan maksimalt udgøre 90 % af den hidtidige indkomst* efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Den maksimale forsikringsydelse er kr Betingelse for udbetaling af forsikringsydelsen Det er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelsen, at forsikrede har været lønnet for mindst 16 timers arbejde om ugen de seneste 6 måneder før ledigheden* indtraf. Ledighedsperioder* på 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden på de 6 måneder. Beskæftigelseskravet gælder dog ikke, hvis forsikrede er i arbejde i mindre end 6 måneder imellem to ledighedsperioder*. Her betragtes de to ledighedsperioder* som et sammenhængende forløb, dvs. som en samlet ledighedsperiode. Dog kun under forudsætning af, at der stadig resterer noget af udbetalingsperioden efter den første ledighed*, og at der er tale om ufrivillig ledighed* eller frivillig ledighed*, jfr. afsnit Perioden, hvor forsikrede var i arbejde, tæller ikke med i den samlede ledighedsperiode*. Det er desuden en betingelse for udbetaling af forsikringsydelsen, at forsikrede: Er medlem af og berettiget til dagpenge fra A-kassen LH Er tilmeldt Jobcentret som arbejdsledig, er aktivt jobsøgende og står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked 4.5. Udbetaling af forsikringsydelsen En forsikringsydelse udbetales, når de oplysninger, som er nødvendige for afgørelse, om en forsikringsydelse skal udbetales og forsikringsydelsens størrelse, er vurderet. Forsikringsydelsen kommer til udbetaling, når karensperioden* er udløbet, og udbetalingen sker bagud efter hver måned i ledighedsperioden, dog max. i udbetalingsperioden. Hvis forsikrede har været i arbejde i mindre end 6 måneder imellem to ledighedsperioder*, som beskrevet i afsnit 4.4, vil udbetalingerne fortsætte umiddelbart efter, at arbejdet er afsluttet, uden at der indtræder en ny karensperiode*, dog max. i den resterende udbetalingsperiode. Forsikringsydelsen udbetales til forsikringstagers NemKonto Beregning af forsikringsydelsen Udbetalinger af forsikringsydelser kan sammen med udbetalinger, der vedrører det hidtidige eller et nyt ansættelsesforhold samt dagpenge fra A-kassen, sygedagpenge og pensions-/forsikringsbeløb, som udbetales som følge af den ufrivillige ledighed, maksimalt udgøre 90 % af den hidtidige indkomst* efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Det uanset om den valgte forsikringsydelse er højere. Side 7 af 20

8 4.7. Udbetalingsperiode Den maksimale udbetalingsperiode fremgår af forsikringspolicen. Der udbetales ikke ydelser, når forsikrede holder ferie. Hvis der ikke udbetales fuld forsikringsydelse på grund af fradrag for ferie eller andet fradrag, medfører dette ingen ændring i antallet af udbetalingsperioder Arbejde under ledighed Forsikrede kan i en ledighedsperiode* arbejde på nedsat tid og eventuelt få supplerende dagpenge. Arbejde, som medfører fradrag i dagpengene, medfører tillige fradrag i den månedlige ydelse. Det samme gælder for andre arbejdsindtægter, herunder honorar eller indtægt, der medfører fradrag i dagpengene. Beregning af fradrag i den månedlige ydelse sker efter de for A-kassens gældende regler om udbetaling ved deltidsarbejde Barselsorlov/forældreorlov Der udbetales ikke ydelser fra forsikringen i den periode, hvor forsikrede er på barsels- eller forældreorlov. Udbetalingsperioden kan sættes i bero, indtil orlovsperioden er afsluttet, dog max. i 12 måneder Hvis forsikrede bliver ledig Enhver situation, der kan give anledning til udbetaling fra forsikringen, skal hurtigst muligt anmeldes til forsikredes organisation Forsikredes organisation skal have information fra forsikrede senest ved ledighedens* start og hver måned have dokumentation for fortsat ledighed*. Ligeledes skal forsikredes organisation have information om dens ophør. Hvis der ikke under ledighed udbetales fuld forsikringsydelse på grund af fradrag for deltidsarbejde, medfører dette ingen ændring i antallet af udbetalingsperioder Kontraktansatte Udbetaling af ydelse kan ske til kontraktansatte med tidsbestemt ansættelse, som ufrivilligt opsiges i kontraktperioden. Det er dog en betingelse, at forsikrede ikke kan gøre et erstatningskrav gældende mod arbejdsgiveren. Udbetalingerne fortsætter i den aftalte udbetalingsperiode, dog kun indtil udgangen af den måned, hvor forsikredes tidsbestemte ansættelse var aftalt til at ophøre Midlertidigt arbejde Forsikrede kan i en ledighedsperiode* tage midlertidigt arbejde i alt indtil 12 måneder, når arbejdet er hos en ny arbejdsgiver. Når det på forhånd er aftalt med AmTrust, har forsikrede følgende muligheder: Hvis indtægten fra det midlertidige arbejde er mindre end 90 % jfr. afsnit 4.3 kan der suppleres op indtil de 90 %, dog max op til den valgte ydelse. Udbetalingen af de månedlige ydelser under arbejdet bliver talt med i den samlede udbetalingsperiode. Forsikrede kan også sætte udbetaling af de månedlige ydelser i bero under det midlertidige arbejde. Udbetalingerne fra forsikringen kan fortsætte umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet, uden at der indtræder en ny karensperiode.* Supplerende dagpenge Ansættes forsikrede hos en ny arbejdsgiver i en ledighedsperiode*, men til en lavere løn end fra det tidligere arbejde, og er forsikrede samtidig berettiget til supplerende dagpenge, kan forsikrede vælge at supplere indtægten med op til de månedlige ydelser, jfr. afsnit 4.3, indtil udbetalingsperioden er ophørt. Udbetalingerne bliver talt med i forsikringens samlede udbetalingsperiode. Side 8 af 20

9 5. Uarbejdsdygtighedsforsikring for Lønmodtagere 5.1. Hvad er dækket Forsikringen dækker, hvis forsikrede på grund af sygdom eller ulykke bliver uarbejdsdygtig* i henhold til lægeerklæring Forsikringen dækker uarbejdsdygtighed som følge af sygdom og ulykke, der opstår tidligst 30 dage efter forsikringens ikrafttrædelsesdato. Der må ikke have været sygdomssymptomer* før ikrafttrædelsesdatoen Tidligere færdigbehandlede sygdomme eller følgesygdomme er dækket, hvis forsikrede har været raskmeldt og symptomfri i mindst 12 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis sygdommen er af ofte tilbagevendende karakter (visse kræftsygdomme og psykiske sygdomme) Uarbejdsdygtighed*, der opstår i en ledighedsperiode*, er også dækket af forsikringen Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Uarbejdsdygtighed*, der varer under 30 hele dage Et nyt anmeldt tilfælde af uarbejdsdygtighed*, som skyldes samme sygdom eller ulykke, der tidligere har været dækket af forsikringen, se dog afsnit og 5.7 Udbetaling af ydelser i den periode forsikrede modtager løn Udbetaling af forsikringsydelse fra uarbejdsdygtighedsforsikringen, når der samtidig ydes dækning for ledighed* Forsikringen dækker ikke uarbejdsdygtighed*, der skyldes: Ryg- og nakkelidelser eller skade på ryg og nakke, medmindre der fra lægeligt hold kan påvises objektive fysiske årsager til en sådan lidelse eller skade Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som forsikrede selv har ønsket af psykiske, personlige eller kosmetiske grunde, medmindre operationen/ behandlingen er medicinsk begrundet* Psykisk eller nervøs sygdom, inkl. stress eller dertil relateret lidelse eller tilstand, med mindre lidelsen er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri Graviditet, fødsel og eventuel efterbehandling Provokeret abort, medmindre aborten er medicinsk begrundet* Epidemier, der er taget under offentlig behandling. Se også de generelle undtagelser i afsnit Forsikringsydelsen Forsikringsydelsen er 50 % af den aftalte månedlige ydelse, som inkl. sygedagpenge, ydelser fra A-kassen og andre offentlige ydelser maksimalt kan udgøre 90 % af den hidtidige indkomst* efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Den aftalte månedlige ydelse fremgår af policen og udbetales som skattefri ydelse under uarbejdsdygtighed Det er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelsen, at forsikrede har været lønnet for mindst 16 timers arbejde om ugen de seneste 6 måneder, før uarbejdsdygtigheden indtraf. Undtaget herfra er dog forsikrede, der bliver uarbejdsdygtig* i en ledighedsperiode*. Perioder på 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden på de 6 måneder. Det er desuden en betingelse for erstatning, at forsikrede modtager sygedagpenge eller anden ydelse, som af forsikringsselskabet anses at være en lignende ydelse Udbetaling af forsikringsydelsen En forsikringsydelse udbetales, når de oplysninger som er nødvendige for afgørelse om forsikringsydelsen skal udbetales og forsikringsydelsens størrelse, er vurderet. Forsikringsydelsen kommer til udbetaling efter en sammenhængende periode på minimum 30 dage med uarbejdsdygtighed, når karensperioden* er udløbet. Ydelsen betales for hver periode med 30 sammenhængende dage med uarbejdsdygtighed, indtil forsikrede raskmeldes eller er i arbejde igen, dog max. i udbetalingsperioden. Forsikringsydelsen udbetales til forsikringstagers* NemKonto Beregning af forsikringsydelsen Udbetalinger af forsikringsydelser kan sammen med udbetalinger, der vedrører det hidtidige eller et nyt ansættelsesforhold samt sygedagpenge og pensions- /forsikringsbeløb, som udbetales som følge af uarbejdsdygtigheden, maksimalt udgøre 90 % af den hidtidige indkomst* efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Det gælder uanset, om den valgte forsikringsydelse er højere Udbetalingsperiode Den maksimale udbetalingsperiode fremgår af forsikringspolicen Arbejde på nedsat tid Er forsikrede i stand til at arbejde på nedsat tid, men til en lavere løn, kan forsikrede, hvis der samtidig udbetales sygedagpenge, supplere indtægten med op til den månedlige ydelse, jfr. afsnit Udbetalingerne vil blive talt med i forsikringens samlede udbetalingsperiode Afbrydelse af en udbetalingsperiode Ved et tilbagefald af samme sygdom inden for de første 6 måneder efter endt sygemelding kan forsikrede fortsætte udbetaling af de månedlige ydelser, jfr. afsnit 5.3.1, under forudsætning af, at der resterer noget af udbetalingsperioden Hvis forsikrede er uarbejdsdygtig Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal hurtigst muligt anmeldes til forsikredes organisation. Side 9 af 20

10 Forsikredes organisation skal have information fra forsikrede senest ved uarbejdsdygtighedens* start og hver måned have dokumentation for fortsat uarbejdsdygtighed*. Ligeledes skal forsikredes organisation have information om ophør af uarbejdsdygtighed Forsikrede betaler udgiften til lægeerklæring Er det nødvendigt med yderligere dokumentation for at fastslå, hvorvidt forsikrede er berettiget til at få udbetalt ydelser fra forsikringen, kan AmTrust - i henhold til underskrevet samtykkeerklæring - stille som betingelse, at forsikrede lader sig undersøge af en læge eller anden medicinsk sagkyndig. AmTrust betaler omkostningerne til denne undersøgelse. Side 10 af 20

11 6. Selvstændig erhvervsdrivende ophør af virksomheden 6.1. Hvad er dækket Forsikringen dækker forsikredes ufrivillige ledighed* ved ophør af selvstændig virksomhed, hvis virksomheden: er erklæret konkurs er under rekonstruktion og under tilsyn af skifteretten bliver drevet af panthaver inden tvangsauktion (brugelig pant) er ophørt ved tvangsauktion Forsikrede er omfattet af afsnit 4 i Ledighedsforsikringen for Lønmodtagere, hvis forsikrede er ledig efter udtræden af et kapitalselskab*, hvor pågældende og/eller ægtefælle/nærmeste familie har ejet højst 25 procent. Det er et krav, at ophør af selvstændig virksomhed er godkendt af A-kassen LH Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Ophør af virksomhed* som følge af 6.1., der opstår eller kommer til kendskab inden for startkarensen* jfr. afsnit Ophør af virksomhed* på grund af arrest, frihedsberøvelse el.lign., der er foretaget af en offentlig myndighed Ophør af virksomhed* som følge af sæsonbestemt arbejde eller jævnlig/tilbagevendende ophør af virksomhed* i forsikredes erhverv Ophør af virksomhed* efter ophør af projektarbejde eller tidsbegrænset kontraktarbejde Ophør af virksomhed*, der varer under 30 hele dage Ophør af virksomhed*, der skyldes sygdom, der har vist symptomer før eller ved forsikringens tegning Ophør af virksomhed*, der skyldes salg eller udtræden af selvstændig virksomhed Se også de generelle undtagelser i afsnit Forsikringsydelser Forsikringsydelsen er den aftalte månedlige ydelse, som fremgår af forsikredes police. Forsikringsydelsen inkl. ydelsen fra A-kassen kan maksimalt udgøre 90 % af den hidtidige indkomst* efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Den maksimale forsikringsydelse er kr Betingelser for udbetaling af forsikringsydelsen Det er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelsen, at forsikrede har været beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende* i mere end 30 timer om ugen de seneste 6 måneder før ledigheden* indtraf. Ledighedsperioder* på 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden på de 6 måneder. Beskæftigelseskravet gælder dog ikke, hvis forsikrede er beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende* i mindre end 6 måneder mellem to ledighedsperioder*. Her betragtes de to ledighedsperioder* som et sammenhængende forløb, dvs. som en samlet ledighedsperiode. Dog kun under forudsætning af, at der stadig resterer noget af udbetalingsperioden efter den første ledighed*. Perioden, hvor forsikrede var beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende*, tæller ikke med i den samlede ledighedsperiode*. Det er desuden en betingelse for udbetaling af forsikringsydelsen, at forsikrede: Er medlem af og berettiget til dagpenge fra A-kassen LH Er tilmeldt Jobcentret som arbejdsledig, er aktivt jobsøgende og står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked Udbetaling af forsikringsydelsen En forsikringsydelse udbetales, når de oplysninger, som er nødvendige for afgørelse, om en forsikringsydelse skal udbetales og forsikringsydelsens størrelse, er vurderet. Forsikringsydelsen kommer til udbetaling, når karensperioden* er udløbet, og udbetalingen sker bagud efter hver måned i ledighedsperioden, dog max. i udbetalingsperioden. Hvis forsikrede har været i arbejde i mindre end 6 måneder imellem to ledighedsperioder*, som beskrevet i afsnit 6.4, vil udbetalingerne fortsætte umiddelbart efter, at arbejdet er afsluttet, uden at der indtræder en ny karensperiode*, dog max. i den resterende udbetalingsperiode. Forsikringsydelsen udbetales til forsikringstagers NemKonto Beregning af forsikringsydelsen Udbetalinger af forsikringsydelser kan, sammen med udbetalinger, der vedrører det hidtidige eller et nyt ansættelsesforhold samt dagpenge fra A-kassen, sygedagpenge og pensions-/forsikringsbeløb, der udbetales som følge af den ufrivillige ledighed, maksimalt udgøre 90 % af den hidtidige indkomst* efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Det uanset om den valgte forsikringsydelse er højere Udbetalingsperiode Den maksimale udbetalingsperiode fremgår af forsikringspolicen. Der udbetales ikke forsikringsydelser, når forsikrede holder ferie. Hvis der ikke udbetales fuld forsikringsydelse på grund af fradrag for ferie eller andet fradrag, medfører dette ingen ændring i antallet af udbetalingsperioder Arbejde under ledighed Forsikrede kan i en ledighedsperiode* have deltidsarbejde og eventuelt få supplerende dagpenge. Arbejde, som medfører fradrag i dagpengene, medfører tillige fradrag i den månedlige ydelse. Det samme gælder for andre arbejdsindtægter, herunder honorar eller indtægt, der medfører fradrag i dagpengene. Beregning af fradrag i den månedlige ydelse sker efter de for A-kassen gældende regler om udbetaling ved deltidsarbejde. Hvis der ikke udbetales fuld forsikringsydelse på grund af fradrag for deltidsarbejde, medfører dette ingen ændring i antallet af udbetalingsperioder. Side 11 af 20

12 6.9. Midlertidigt arbejde Forsikrede kan i en ledighedsperiode* tage midlertidigt arbejde i alt indtil 12 måneder. Når det på forhånd er aftalt med AmTrust, har forsikrede følgende muligheder: Hvis indtægten fra det midlertidige arbejde er mindre end 90 %, jfr. afsnit 6.3 kan der suppleres op indtil de 90 %, dog max op til den valgte ydelse. Udbetalingen af de månedlige ydelser under arbejdet bliver talt med i den samlede udbetalingsperiode Forsikrede kan også sætte udbetaling af de månedlige ydelser i bero under det midlertidige arbejde. Udbetalingerne fra forsikringen kan fortsætte umiddelbart efter, at arbejdet er afsluttet, uden at der indtræder en ny karensperiode* Supplerende dagpenge Ansættes forsikrede i en ledighedsperiode*, men til en lavere løn end fra det tidligere arbejde, og er forsikrede samtidig berettiget til supplerende dagpenge, kan forsikrede vælge at supplere indtægten med op til de månedlige ydelser, jfr. afsnit 6.3, indtil udbetalingsperioden er ophørt. Udbetalingerne bliver talt med i forsikringens samlede udbetalingsperiode Barselsorlov/forældreorlov Der udbetales ikke ydelser fra forsikringen i den periode, hvor forsikrede er på barsels- eller forældreorlov. Udbetalingsperioden kan sættes i bero, indtil orlovsperioden er afsluttet, dog max. i 12 måneder Hvis forsikrede bliver ledig Enhver situation, der kan give anledning til udbetaling fra forsikringen, skal hurtigst muligt anmeldes til forsikredes organisation. Forsikredes organisation skal have information fra forsikrede senest ved ledighedens* start og hver måned have dokumentation for fortsat ledighed*. Ligeledes skal forsikredes organisation have information om dens ophør. Side 12 af 20

13 7. Selvstændiges uarbejdsdygtighed 7.1. Hvad er dækket Forsikringen dækker, hvis forsikrede: a) på grund af sygdom eller ulykke bliver uarbejdsdygtig* i henhold til lægeerklæring b) bliver akut indlagt* på hospital eller sygehus c) på grund af pasning af pårørende, hvor der samtidig ydes støtte efter Lov om social service, er uarbejdsdygtig Forsikringen dækker uarbejdsdygtighed som følge af sygdom og ulykke, der opstår tidligst 30 dage efter forsikringens ikrafttrædelsesdato. Der må ikke have været sygdomssymptomer* før ikrafttrædelsesdatoen Tidligere færdigbehandlede sygdomme eller følgesygdomme er dækket, hvis forsikrede har været raskmeldt og symptomfri i mindst 12 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis sygdommen er af ofte tilbagevendende karakter (visse kræftsygdomme og psykiske sygdomme) Uarbejdsdygtighed*, der opstår i en ledighedsperiode*, er også dækket af forsikringen Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Uarbejdsdygtighed*, der varer under 15 hele dage Akutindlæggelse*, der varer under 3 hele dage Et nyt anmeldt tilfælde af uarbejdsdygtighed*, som skyldes samme sygdom eller ulykke, der tidligere har været dækket af forsikringen, se dog afsnit og 7.7 Hvis forsikringen har udbetalt erstatning ved en kritisk sygdom dækningen genindtræder dog jfr Forsikringen dækker ikke uarbejdsdygtighed*, der skyldes: Ryg- og nakkelidelser eller skade på ryg og nakke, medmindre der fra lægeligt hold kan påvises objektive fysiske årsager til en sådan lidelse eller skade Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som forsikrede selv har ønsket af psykiske, personlige eller kosmetiske grunde, medmindre operationen/ behandlingen er medicinsk begrundet* Psykisk eller nervøs sygdom, inkl. stress eller dertil relateret lidelse eller tilstand, med mindre lidelsen er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri Graviditet, fødsel og eventuel efterbehandling Provokeret abort, medmindre aborten er medicinsk begrundet* Epidemier, der er taget under offentlig behandling Se også de generelle undtagelser i afsnit Forsikringsydelsen Den aftalte månedlige ydelse fremgår af policen og udbetales som skattefri ydelse under uarbejdsdygtighed. Den maksimale forsikringsydelse er kr Det er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelsen, at forsikrede har været beskæftiget i mere end 30 timer om ugen i de seneste 6 måneder, før uarbejdsdygtigheden indtraf. Undtaget herfra er dog forsikrede, der bliver uarbejdsdygtig* i en ledighedsperiode*. Perioder på 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden på de 6 måneder. Det er desuden en betingelse for erstatning ved uarbejdsdygtighed, at forsikrede modtager sygedagpenge eller anden ydelse, som af forsikringsselskabet anses at være en lignende ydelse Udbetaling af forsikringsydelsen En forsikringsydelse udbetales, når de oplysninger, som er nødvendige for afgørelse, om forsikringsydelsen skal udbetales og forsikringsydelsens størrelse, er vurderet. Den månedlige forsikringsydelse, eller en del af den månedlige forsikringsydelse, kommer til udbetaling ved: Akutindlæggelse* i mere end 2 hele dage Uarbejdsdygtighed* i mere end halvdelen af din karensperiode Dækning ved akutindlæggelse Skal du akutindlægges dækker forsikringen allerede efter 2 dagen. Er du indlagt i 2 dage, får du ingen erstatning er du indlagt i f.eks. 7 dage får du erstatning for alle 7 dage Dækning ved uarbejdsdygtighed Dækning ved uarbejdsdygtighed er afhængig af din karensperiode, hvor forsikringen dækker, hvis du er uarbejdsdygtig mindst halvdelen af karensperioden. 30 dages karens: Er du uarbejdsdygtig i mindst 15 dage, dækker forsikringen. Er du/i f.eks. syg i 10 dage, får du ingen erstatning er du syg i f.eks. 20 dage, får du erstatning for alle 20 dage. 60 dages karens: Er du uarbejdsdygtig i mindst 30 dage, dækker forsikringen. Er du/i f.eks. syg i 25 dage, får du ingen erstatning er du syg i f.eks. 35 dage, får du erstatning for alle 35 dage. 90 dages karens: Er du uarbejdsdygtig i mindst 45 dage, dækker forsikringen. Er du/i f.eks. syg i 40 dage, får du ingen erstatning er du syg i f.eks. 60 dage, får du erstatning for alle 60 dage. Ydelsen udbetales, indtil forsikrede raskmeldes eller er i arbejde igen, dog max. i udbetalingsperioden. Forsikringsydelsen udbetales til forsikringstagers NemKonto Udbetalingsperiode Den maksimale udbetalingsperiode fremgår af forsikringspolicen. Side 13 af 20

14 7.7. Arbejde på nedsat tid Er forsikrede i stand til at arbejde på nedsat tid, men til lavere indkomst, kan forsikrede, hvis der samtidig udbetales sygedagpenge, supplere indtægten med op til den månedlige ydelse, jfr. afsnit Udbetalingerne vil blive talt med i forsikringens samlede udbetalingsperiode Afbrydelse af en udbetalingsperiode Ved et tilbagefald af samme sygdom inden for de første 6 måneder efter endt sygemelding, kan forsikrede fortsætte udbetaling af de månedlige ydelser, jfr. afsnit 6.3.1, under forudsætning af, at der resterer noget af udbetalingsperioden Hvis du bliver uarbejdsdygtig Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal hurtigst muligt anmeldes til forsikredes organisation Forsikredes organisation skal have information fra forsikrede senest ved uarbejdsdygtighedens* start og hver måned have dokumentation for fortsat uarbejdsdygtighed*. Ligeledes skal forsikredes organisation have information om ophør af uarbejdsdygtighed Forsikrede betaler udgiften til lægeerklæring Er det nødvendigt med yderligere dokumentation for at fastslå, om forsikrede er berettiget til at få udbetalt ydelser fra forsikringen, kan AmTrust i henhold til underskrevet samtykkeerklæring stille som betingelse, at forsikrede lader sig undersøge af en læge eller anden medicinsk sagkyndig. AmTrust betaler omkostningerne til denne undersøgelse. Side 14 af 20

15 8. Nøglepersonsdækning for selvstændige 8.1. Hvem er omfattet Partnere* og medejere i forsikringstagerens virksomhed med indtil 10 fultidsansatte*, der personligt ejer minimum 10 % af forsikredes virksomhed, og som er beskæftigede og aflønnede af virksomheden med min. 30 timer om ugen i de seneste 6 måneder, og som ikke er forsikringstager* på en anden Hvem er ikke omfattet Følgende personkreds er ikke omfattet af forsikringen: Bestyrelsesmedlemmer, partnere, familiemedlemmer, investorer, rådgivere eller andre, der er beskæftiget mindre end 30 timer om ugen i ovenstående virksomhed jfr Hvad er dækket Uarbejdsdygtig nævnt under afsnit a) 8.4. Udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsydelsen udbetales månedsvis i op til 12 måneder, jfr. dog 2.10., til forsikringstagers NemKonto. 9. Sygedriftstab for selvstændige 9.1. Hvem er omfattet Medarbejdere i forsikringstagerens virksomhed med indtil 10 fultidsansatte*, der er aflønnede for min. 30 timer om ugen i de seneste 6 måneder og som ikke er forsikringstager* af en anden Hvad er dækket Bliver en af de forsikrede personer uarbejdsdygtig, jfr. afsnit a), dækker forsikringen med indtil forsikringssummen dog max virksomhedens tab på grund af nedgang i den forsikredes personlige omsætning. Er det muligt at reducere eller helt undgå nedgang i omsætningen ved at ansætte en vikar eller ved en ekstra indsats fra kollegernes side, dækker forsikringen denne ekstra omkostning til at opretholde omsætningen Betingelser for udbetaling Der kan udbetales forsikringsydelser, hvis en af de forsikrede personer helt eller delvist er uarbejdsdygtig (jfr. afsnit a), som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, der direkte eller indirekte medfører en nedgang i virksomhedens samlede omsætning Udbetaling af forsikringsydelsen En forsikringsydelse udbetales, når de oplysninger, som er nødvendige for afgørelse, om en forsikringsydelse skal udbetales og forsikringsydelsens størrelse, er vurderet. Forsikringsydelsen kommer til udbetaling, når der foreligger en opgørelse af forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning og den konstaterede omsætning henholdsvis med og uden den uarbejdsdygtige medarbejder jfr.9.2, fratrukket sparede omkostninger og udgifter. Forsikringsydelsen udbetales til forsikringstagers NemKonto Side 15 af 20

16 10. Sundhedsfaglig rådgivning for selvstændige Hvad er dækket Læge og sygeplejerfaglig telefonisk rådgivning til forsikredes behandlingskrævende helbredsproblemer Betingelse for dækning For alle selvstændige* med en Tillægsforsikring tilbydes en læge- og sygeplejefaglig telefonisk rådgivning til alle behandlingskrævende helbredsproblemer, uanset årsag og uanset hvornår symptomer først opstod Forsikringsydelsen Har forsikrede en sygdom eller skade, der ud fra en lægelig vurdering kræver behandling, hjælper et sundhedsteam bestående af læge- og sygeplejefaglige medarbejdere med at tilrettelægge og gennemføre forløbet af undersøgelser og behandlinger. Det gælder, uanset om forløbet er i den private og/eller den offentlige sundhedssektor og gælder alle behandlingskrævende sygdomme og skader. Hjælpen omfatter navigation og tovholderfunktion gennem hele forløbet. Side 16 af 20

17 11. Kritisk Sygdom for selvstændige Hvem er omfattet Forsikringen dækker, hvis forsikrede efter udløb af karensperioden rammes af en af nedenstående kritiske sygdomme Hvad er dækket Forsikringen dækker de sygdomme/diagnoser, der er nævnt under afsnit Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Forsikringsdækningen omfatter ikke de kritiske sygdomme i afsnit 11.8, som forsikrede har fået diagnosticeret eller modtaget behandling for inden forsikringens ikrafttrædelse. For afsnit (kræft) gælder, at hvis forsikrede inden forsikringens ikrafttrædelse har fået diagnosticeret kræft, og der er gået mindst 10 år, uden forsikrede har fået stillet en kræftdiagnose, vil der være ret til udbetaling, hvis der atter diagnosticeres en kræftsygdom Forsikringsydelser Forsikringsydelsen er den aftalte månedlige ydelse ganget med den valgte dækningsperiode Betingelse for udbetaling af forsikringsydelsen Der udbetales den forsikringssum, der var gældende den dag, hvor diagnosen blev stillet. Det er en betingelse for udbetaling ved kritisk sygdom, at sygdommen diagnosticeres i forsikringstiden, dog tidligst efter udløbet af karensperioden. Det er diagnosetidspunktet, der er afgørende, og ikke det tidspunkt, hvor forsikrede får kendskab til diagnosen Udbetaling af forsikringsydelsen Når en diagnose er stillet som nævnt nedenfor, kan der foretages udbetaling i henhold til de generelle betingelser Ophør af forsikringsdækning ved kritisk sygdom Der kan maksimalt udbetales en gang for kritisk sygdom i policens levetid. Retten til udbetaling af den for kritisk sygdom fastsatte forsikringssum bortfalder ved forsikredes død, medmindre der inden skriftligt er søgt om udbetaling. Er forsikredes forsikring ophørt som følge af opsigelse eller af andre grunde, skal skriftlig anmodning om udbetaling være fremsat over for selskabet inden 6 måneder efter udløbet af forsikringstiden. Ved udløbet af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling af forsikringssummen for kritisk sygdom, der ikke er anmeldt Følgende sygdomme er dækket: Kræft Ondartet (malign) svulst (tumor), der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes følgende sygdomme opstået i blod, lymfe eller knoglemarvens bloddannende celler: Akut leukæmi Kronisk myeloid leukæmi Behandlingskrævende kronisk lymfatiski stadium lll og lv (high risk/stadie B og C) Myelomatose Lymfomer (lymfeknudekræft) Hodgkin s sygdom i stadie ll-lv Essentiel trombocytose Polycytæmia vera Myelofibrose Højrisiko myelodysplastisk syndrom (MDS) Kronisk myelomonocystisk leukæmi (CMML) Desuden dækkes malignt melanom (modermærkekræft). Diagnosen anses for stillet, når histologisk eller cytologisk undersøgelse er vurderet af en speciallæge i vævsundersøgelser (patalogisk anatomi). Dækningen omfatter ikke: Forstadier til kræft (dysplasi og in situ cancer ), f.eks. i livmoderhals, bryst eller testes Borderline forandringer Alle former for hudkræft Kaposi s sarkom Godartede blærepapillomer Forstadier til kræft i blod, lymfe eller de bloddannende organer Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal kunne dokumenteres og være baseret på: Typisk stigning og fald af blodværdierne (troponineeller CK- MB) Sammen med mindst ét af følgende kriterier: Sygehistorie med pludseligt opståede typiske, vedvarende brystsmerter eller Samtidigt opståede elektrokardiografiske forandringer, forenelige med diagnosen akut myokardieinfarkt Diagnosen anses for stillet, når ovenstående betingelser er opfyldt og en kardiologisk speciallæge har stillet diagnosen blodprop i hjertet (hjerteinfarkt). Har forsikrede tidligere fået stillet en diagnose, jfr (bypassoperation eller ballonudvidelse) og/eller jfr (indoperation af ICD-enhed) og/eller jfr (kronisk hjertesvigt), har forsikrede ikke krav på udbetaling efter Bypassoperation eller ballonudvidelse ved kranspulsåreforkalkning Foretaget hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) omfattende en eller flere kranspulsårer med anlæggelse af vene- og/eller arteriegrafts eller foretaget ballonudvidelse på en eller flere af hjertets kranspulsårer. Ved bypassoperation er der ret til udbetaling, hvis forsikrede er accepteret på venteliste. Ved ballonudvidelse skal operation være gennemført. Diagnosen anses for stillet på operationsdatoen. Ved planlagt bypassoperation er det datoen for accept på venteliste, der er gældende. Såfremt forsikrede tidligere har fået stillet en diagnose, jfr (blodprop i hjertet) og/eller jfr (indoperation af Side 17 af 20

18 ICDenhed) og/eller jfr (kronisk hjertesvigt), har forsikrede ikke krav på udbetaling efter afsnit Hjerteklapkirurgi Planlagt eller foretaget behandling af hjerteklapsygdomme med indsættelse af kunstig mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese samt homograft eller klapplastik. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. Diagnosen anses for stillet på operationsdatoen. Ved planlagt operation er det datoen for accept på venteliste, der gælder Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) En akut beskadigelse af hjernen eller hjernestammen med samtidig opståede objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed, som følge af et infarkt forårsaget af emboli eller trombose, af en blødning i hjernen eller mellem hjernehinderne. Der skal foreligge hjernescanning (CT/MR) med fund svarende til ovennævnte lidelser. Såfremt en blodprop i hjernen ikke er påvist ved en hjernescanning (CT/MR), er tilfældet omfattet, hvis klassiske kliniske tegn på blodprop i hjernen er opfyldt, og der er varige objektive neurologiske udfaldssymptomer i form af lammelser, taleforstyrrelser, synsforstyrrelser eller intellektuel reduktion. De objektive neurologiske udfaldssymptomer kan tidligst vurderes efter 3 måneder. Diagnosen anses for stillet, når ovenstående betingelser er opfyldt, og en neurologisk speciallæge har bekræftet objektive neurologiske udfaldssymptomer og har stillet diagnosen apopleksi. Dækningen omfatter ikke: Transitorisk cerebral iskæmi (TCI)/Transitorisk iskæmiskattak (TIA) Hjerneinfarkter påvist tilfældigt ved hjernescanning (CT/MR), f.eks. som led i udredning af anden sygdom Blodpropper eller blødninger i den perifere del af nervevævet, dvs. udenfor hjernen, f.eks. i øjne og ører Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV-malformation) samt kavernøst angiom i hjernen Planlagt eller gennemført operation for sækformet udvidelse af hjernens pulsårer, intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse eller kavernøst angiom, der er påvist vedrøntgenundersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi) eller CT/MR-scanning. Dækning omfatter også tilfælde, hvor der er operationsindikation, men operation ikke kan gennemføres af tekniske årsager. Diagnosen anses for stillet på operationsdatoen. Ved planlagt operation er det datoen for accept på venteliste, der gælder. Er operation ikke teknisk mulig, er det datoen, hvor det fremgår i journalen fra en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling, at der er operationsindikation, men operation ikke er teknisk mulig Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Godartede svulster opstået i hjerne, hjernestamme, rygmarv eller disse organers hinder (centralnervesystemet), som enten ikke kan fjernes helt (radikalt) ved operation, eller som efter radikal operation efterlader følgetilstande i nervesystemet, der medfører en méngrad på mindst 15% efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Méngraden kan tidligst vurderes 3 måneder efter operationen. Eller hvor der er operationsindikation, men operation ikke kan gennemføres af tekniske årsager. Diagnosen anses for stillet på operationsdatoen. Hvis operation ikke er teknisk mulig, er det datoen hvor det fremgår i journalen fra en neurokirurgisk afdeling, at der er operationsindikation, men operation ikke er teknisk mulig. Dækningen omfatter ikke: Cyster eller granulomer Schwannomer/neurinomer, herunder acusticusneurinomer Hypofyseadenomer Dissemineret sklerose En kronisk sygdom, der klinisk er karakteriseret af gentagne attakker med neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet. Diagnosen skal dokumenteres ved én eller flere veldefinerede episoder (attakker) af symptomer, som må henregnes til dissemineret sklerose. Desuden dækkes primær progressivsklerose. Diagnoserne skal være bekræftet ved mindst én af følgende tre undersøgelser: Forhøjet IgG indeks eller oligoklonale bånd i spinalvæsken Forlænget latens ved VEP (ikke tilstrækkeligt, hvis der klinisk kun er affektion af nervus opticus) Typiske forandringer ved MR-scanning af centralnervesystemet med multiple affektioner af den hvidesubstans Diagnosen anses for stillet, når ovenstående betingelser er opfyldt, og en neurologisk speciallæge har stillet diagnosen dissemineret sklerose Motorisk nervecellesygdom (MND) Motorisk nervecellesygdom (MND) af en af typerne: Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) Progressiv bulbær parese (PBP) Progressiv muskel atrofi (PMA) Primær lateral sklerose (PLS) Diagnosen anses for stillet, når en neurologisk speciallæge har stillet en af de dækkede diagnoser Visse muskel- og nervesygdomme Progressiv muskeldystrofi af en af typerne: Facio-/scapulo-/humeral dystrofi Limb girdle muskeldystrofi Myastenia gravis Hereditær motorisk sensorisk neuropati (tidligere kaldet Mb.Charcot-Marie-Tooth), eller Inklusionslegememyositis Diagnosen anses for stillet, når en neurologisk speciallæge har stillet en af de dækkede diagnoser HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte Infektion med HIV, som følge af blodtransfusion modtaget efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Kun personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettigede til godtgørelse for transfusionsoverført HIV-infektion, opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringen. Side 18 af 20

19 Desuden omfattes personer, der under udførelse af deres professionelle erhverv i forbindelse med arbejdsbetingede læsioner eller udsættelse for smitte på slimhinderne, udvikler HIV-infektion. Til dokumentation af smitteoverførelsen kræves, at uheldet er anmeldt som arbejdsskade samt en negativ HIV-test udført inden for den første uge efter smitteudsættelsen, efterfulgt af en positiv HIV-test inden for de næste 12 måneder. Diagnosen anses for stillet, når ovenstående betingelser er opfyldt, og en infektions medicinsk speciallæge har stillet diagnosen HIV AIDS En sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion medhuman immundefekt virus (HIV). Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig aids. Diagnosen anses for stillet, når ovenstående betingelse er opfyldt og en infektionsmedicinsk speciallæge har stillet diagnosen AIDS. Er forsikrede diagnosticeret HIV-positiv inden forsikringstiden, har forsikrede ikke krav på udbetaling efter Kronisk nyresvigt Nyresvigt i en sværhedsgrad, så begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i at enten varig dialyse eller nyretransplantation foretages. Ved planlagt nyretransplantation med nekronyre skal forsikrede være accepteret på aktiv venteliste. Diagnosen anses for stillet, når varig dialyse er igangsat. Ved nyretransplantation fra levende donor anses diagnosen for stillet på transplantationsdatoen og ved planlagt nyretransplantation med nekronyre anses diagnosen for stillet på datoen for accept på aktiv venteliste Større organtransplantationer Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, lunge, lever eller stamceller/knoglemarv, hvor forsikrede er modtager. Ved planlagt organtransplantation skal forsikrede være accepteret på aktiv venteliste. Diagnosen anses for stillet på transplantationsdatoen. Ved planlagt organtransplantation er det datoen for accept på aktiv venteliste. Ved organtransplantation med autologe stamceller/knoglemarv anses diagnosen for stillet på transplantationsdatoen Parkinsons sygdom (paralysis agitans) Primær Parkinsons sygdom med hovedsymptomerne muskelrigiditet, tremor eller oligokinesi. Symptomer på Parkinsonssyge fremkaldt af psykofarmaka er ikke omfattet. Diagnosen anses for stillet, når en neurologisk speciallæge har stillet diagnosen Parkinsons sygdom (paralysis agitans) Blindhed Totalt og irreversibelt tab af synsfunktionen på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder. Diagnosen anses først for stillet, når en speciallæge i øjensygdomme har vurderet og bekræftet synstabet i journalen Døvhed Totalt og irreversibelt høretab på begge ører, med en høretærskel på 100 db eller derover på alle frekvenser. Diagnosen anses først for stillet, når en speciallæge fra audiologisk afdeling har vurderet og bekræftet høretabet i journalen Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren) En lokal udvidelse af aorta (aortaaneurisme) til over 5 cm i diameter, aortaruptur eller aortadissektion med ruptur iaortas indre lag og blødning ind i aortavæggen eller totalaortaokklusion. Benævnelsen aorta inkluderer både den thorakale og abdominaleaorta, men ikke dens grene. Diagnosen for aortaaneurisme eller -dissektion anses forstillet, når der foreligger dokumentation ved enten: Ultralyd Ekkokardiografi CT/MR-scanning, eller Aortografi Ved total aortaokklusion anses diagnosen for stillet, når der foreligger dokumentation ved kliniske fund og aortografi eller MR-angiografi Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Blivende neurologiske følger efter infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder forårsaget af bakterier, vira eller svampe. Diagnosen skal være stillet ud fra: Påvisning af mikrober i spinalvæsken, eller Spinalvæskeundersøgelse med påvisning af tydeliginflammatorisk reaktion (pleocytose), herunder forhøjetantal hvide blodlegemer og protein, og eventuelt suppleret med CT/MR-scanning De blivende objektive neurologiske udfaldssymptomer kan tidligst vurderes 3 måneder efter symptomdebut. Det er en betingelse, at en neurologisk eller infektionsmedicinsk speciallæge har vurderet og bekræftet, at infektionen har medført blivende objektive neurologiske udfaldssymptomer. Når ovenstående betingelser er opfyldt, anses diagnosen for stillet på 3 måneders dagen efter symptomdebut Følger efter Borreliainfektion eller Tick Borne Encephalitis (TBE) Længerevarende eller kronisk neuroborreliose som følge af flåtbid, der har medført blivende neurologiske følger. Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser med borrelia/tbe-specifikke antistoffer. De neurologiske følger kan tidligst vurderes 3 måneder efter symptomdebut. Det er en betingelse, at en neurologisk speciallæge har vurderet og bekræftet blivende neurologiske følger. Når ovenstående betingelser er opfyldt, anses diagnosen for stillet på 3 måneders dagen efter symptomdebut Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger Brandsår, forfrysninger eller ætsninger af 3. grad, der dækker mindst 20 % af forsikredes legemsoverflade. Diagnosen anses først for stillet, når ovenstående betingelser er opfyldt, og der i journalen foreligger en vurdering og bekræftelse fra en brandsårsafdeling. Side 19 af 20

20 Indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) som sekundær profylakse Gennemført implantation af implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) på grund af dokumenteret tidligere livstruende hjerterytmeforstyrrelse (sekundær profylakse). Diagnosen anses for stillet på operationsdatoen. Undtaget fra dækning er indoperation af almindelig pacemaker. Såfremt forsikrede tidligere har fået stillet en diagnose, jfr (blodprop i hjertet) og/eller jfr (bypassoperation eller ballonudvidelse) og/eller jfr (kronisk hjertesvigt), har forsikrede ikke krav på udbetaling efter Kronisk hjertesvigt med indoperation af ICD/ CRT-enhed Kronisk hjertesvigt med nedsat uddrivningsfraktion (EF) i venstre ventrikel på 35 % eller derunder trods optimeret medicinsk behandling. Der skal være gennemført implantation af et avanceret pacemakersystem (cardioverter defibrillator /ICD-enhed eller biventrikulær pacemaker/crt-enhed). Diagnosen anses for stillet på operationsdatoen, når ovenstående betingelser er opfyldt. Undtaget fra dækning er indoperation af almindelig pacemaker. Såfremt forsikrede tidligere har fået stillet en diagnose, jfr (blodprop i hjertet) og/eller jfr (bypassoperation eller ballonudvidelse) og/eller jfr (Indoperation af ICD enhed), har forsikrede ikke krav på udbetaling efter Side 20 af 20

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606 FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE Forsikringsbetingelser nr. 0606 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension.

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension. FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Min A-kasse s Lønsikring og Prosa s Lønsikring Gældende pr. 1. september 2013 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og visse sygdomme/tilskadekomster. 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01 Sygedriftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-SY-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringssum 5. Hvornår dækker forsikringen 6.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere