NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015"

Transkript

1 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015

2 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12

3 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for Indledning... 4 De overordnede økonomiske rammer for Serviceudgifter... 4 Betinget bloktilskud... 4 Ekstraordinært tilskud... 5 Ekstra midler til folkeskolen... 5 Lånepuljer... 5 Særtilskud... 6 Anlægsramme... 6 Overførselsudgifterne... 7 Sammenhængende sundhedsvæsen... 7 DUT kompensation regulering for ny lovgivning... 7 Uændret kommunal skat mulighed for tilskud til skattenedsættelse... 8 Øvrige tiltag... 8 Indledning... 8 Modernisering og bedre ressourceudnyttelse... 8 Vækst, beskæftigelse og balance... 9 Selskabsskatten... 9 Omstilling og udvikling af serviceområderne... 9 Beskæftigelsesområdet Folkeskole og undervisning Beredskabsområdet Befordring Udbetaling Danmark /12

4 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Indledning Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 3. juni aftale om kommunernes økonomi for Regeringen og KL er enige om at aftalen sikrer mulighed for, at kommunerne i 2015 fortsat kan udvikle den kommunale service. Aftalen tager udgangspunkt i den økonomiske ramme som lå til grund for 2014 budgettet. For at sikre en videreførelse af sidste års niveau, er 2014 rammen som udgangspunkt pris- og lønreguleret, svarende til KL s seneste skøn for udviklingen i de kommunale priser og lønninger fra Derudover indeholder rammen nye midler til styrkelse af det kommunale Sundhedsområde, samt regulering for ny lovgivning, som påfører eller fjerner opgaver fra kommunerne. Disse dele er nærmere omtalt i det videre notat. Udover at fastsætte de konkrete økonomiske rammer for den kommende 2015 budgetlægning, indeholder aftalen også en række konkrete initiativer til understøttelse af bedre ressourceudnyttelse i kommunerne m.v I dette notat er der fokus på de økonomiske rammer, herunder de enkelte elementers konkrete virkning for Frederikssund kommune. Der henvises i øvrigt den fulde aftaletekst som kan ses på Kommunernes Landsforenings hjemmeside Aftale om kommunernes økonomi for 2015 (link fra den elektroniske budgetmappe). De overordnede økonomiske rammer for 2015 Serviceudgifter Kommunernes samlede serviceudgifter er i økonomiaftalen for 2015 opgjort til 234,6 mia. kr., hvortil der kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT princippet, hvilket betyder at rammen korrigeres såfremt kommunerne pålægges eller fratages opgaver. Kommunerne er forpligtiget til at overholde den aftalte serviceudgiftsramme for kommunerne under et. Sker dette ikke i såvel vedtaget budget 2015, som regnskab 2015, har regeringen mulighed for at straffe kommunerne ved at tilbageholde en del af det betingede bloktilskud. Frederikssund kommunes udmeldte ramme til serviceudgifter i 2015, vil tage udgangspunkt i det vedtagne budget 2014, og den endelige ramme forventes udmeldt ultimo juni. Betinget bloktilskud I bestræbelserne på at få kommunerne til at overholde rammen for serviceudgifter i den indgåede økonomiaftale, er 3 mia. af den samlede bloktilskudsramme betinget af at rammen overholdes i såvel budget som regnskab. For Frederikssund kommune betyder dette en potentiel budgetusikkerhed på ca. 23 mio. kr. 4/12

5 Sanktionen består af såvel en individuel sanktion (60%), samt en kollektiv sanktion (40%). Det er en ramme for kommunerne under et, hvilket betyder at nogle kommuner godt kan overskride deres vejledende serviceramme, så længe andre kommunerne ligger under deres udmeldte ramme. Kommunernes landsforening sørger for at koordinere budgetlægningen for 2015, så der løbende udarbejdes en status for overholdelse af den samlede serviceramme. Eventuelle udfordringer kan resultere i en KL henstilling om at budgetforhandlingerne genåbnes, for at forhindre en eventuel sanktion. Med udgangspunkt i tidligere års erfaring, er der i Frederikssund kommunes budget forudsat at servicerammen overholdes, hvorfor der er budgetlagt med det fulde betingede bloktilskud. Ekstraordinært tilskud I lighed med aftalen for 2014 vil der i 2015 blive ydet kommunerne et ekstraordinært tilskud på 3 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. tildeles som et grundtilskud til alle kommuner, mens den sidste mia. kr. tildeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. For Frederikssund kommune betyder dette, at vi med sikkerhed vil modtage ca. 15,4 mio. kr. som et engangstilskud i 2015, hvorfor denne forudsætning er indlagt i det nuværende grundbudget. Fordelingen af den sidste mia. vil blive udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den. 1. juli 2014, men grundbudgettet indeholder ikke en forventning om at Frederikssund vil blive tildelt en andel af denne pulje. Ekstra midler til folkeskolen Der blev allerede i aftalen for 2014, indarbejdet et løft til folkeskoleområdet med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer som følge af folkeskolereformen. I forhold til 2014 er der afsat yderligere 203 mio. kr. i Beløbet var imidlertid allerede kendt ved budgetlægningen for 2014, hvorfor Frederikssund Kommunes andel allerede er indarbejdet på såvel indtægts- som udgiftssiden i grundbudgettet for Lånepuljer Kommunerne har begrænsede muligheder for låneoptagelse, og de konkrete muligheder fremgår af lånebekendtgørelsen. Hvert års økonomiaftaler indeholder imidlertid en række lånepuljer, med henblik på at hjælpe kommuner med begrænset likviditet, eller fremme af specielle tiltag. I økonomiaftalen for 2015 er der afsat følgende lånepuljer: Lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Lånepulje på 400 mio. kr. målrettet investeringer på borgernære områder Lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Ønsker man del i disse lånepuljer, kræver det fremsendelse af en ansøgning, hvorefter Økonomi- og Indenrigsministeriet afgør hvem der kan godkendes til at optage lån indenfor rammerne af de afsatte lånepuljer. I grundbudgettet for er der forudsat følgende låneoptagelse i mio. kr.: 5/12

6 Energibesparende 5,000 5,000 5,000 5,000 foranstaltninger Lån til bet. af 8,500 8,500 8,500 8,500 ejendomsskatter Ansøgning fra 10,000 10,000 10,000 diverse puljer I alt 13,500 23,500 23,500 23,500 Note: Låneoptagelse i 2015 vedrører afholdte udg. i 2014 o.s.v. Særtilskud I lighed med tidligere år er der afsat en særtilskudspulje, som fordeles efter ansøgning. Tildelingen foretages indenfor en samlet pulje. Puljen udgjorde 185 mio. kr. i 2014, og er ekstraordinært hævet til 300 mio. kr. i 2015 aftalen. Der er tre puljer til særtilskud med hver deres samlede tilskudsramme. 19 puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder 17 puljen til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer 16 puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet Puljen fordeles efter ansøgning, med en ansøgningsfrist primo august. Frederikssund Kommune har i alle årene søgt og fået tildelt tilskud fra puljen til Kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder ( 19): mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Der er ikke budgetlagt med en forventning om at vi modtager et tilskud i budget 2015, idet kriterierne løbende ændres, samt at det forventes at blive sværere for Frederikssund kommune at opnå andel i puljen. Anlægsramme Økonomiaftalen indeholder en samlet kommunal anlægsramme på 17,5 mia. kr. Til sammenligning udgjorde rammen til budget mia. kr. Der bliver ikke udmeldt egentlige vejledende rammer for de enkelte kommuner, men Frederikssund kommunes andel kan skønsmæssigt opgøres til ca. 120 mio. kr. i 2015, hvilket svarer til det fastsatte gennemsnitlige bruttoanlægsniveau i den økonomiske politik. Selvom der ikke er tilknyttet en egentlig sanktion til anlægsrammen, såfremt denne ikke overholdes, indeholder økonomiaftalen en forudsætning om at KL og kommunerne foretager en koordinering af budgetterne med henblik på at sikre at kommunernes budgetter vedtages indenfor den aftalte ramme. 6/12

7 Tidligere års bindinger omkring kvalitetsfondsmidler er afskaffet i 2015 aftalen, hvorfor der er fri disponering over alle anlægsmidler. Overførselsudgifterne Økonomiaftalen indeholder en fuld finansiering, for kommunerne under et, af de udgifter som forudsættes afholdt af kommunerne. I dette balance regnskab er skønnet over kommunernes udgifter på overførselsområdet, kontanthjælp, sygedagpenge m.v., nedjusteret med ca. 2,9 mia. kr. i alle budgetår, hvilket for Frederikssund kommunes vedkommende svarer til en mindre indtægt på ca. 22 mio. kr. årligt. Baggrunden for nedjusteringen skyldes virkningen af kontanthjælpsreformen samt ændrede forudsætninger for kommunernes anvendelse af ressourceforløb. Idet der er tale om en gennemsnitsbetragtning for kommunerne under et, består budgetudfordringen for Frederikssund kommune i hvorvidt udgiftsbudgettet på de berørte områder kan reduceres, svarende til den årlige reduktion af kompensationen på 22 mio. kr. Umiddelbart kan kommunens udgifter til overførsler kun reduceres med ca. 11 mio. kr. hvorved den finansieringsmæssige udfordring kan opgøres til 11 mio. kr. Økonomiaftalen indeholder en forudsætning om at skønnet over overførsler vil blive reguleret, såfremt det viser sig at de faktiske udgifter afviger fra aftale skønnet. Det er dog vigtigt at pointere at skønnet omhandler kommunerne under et, hvorfor Frederikssund kommunes udfordringer kan skyldes at vi afviger fra gennemsnittet, og måske tidligere har været overkompenseret. Sammenhængende sundhedsvæsen Regeringen, KL og Danske Regioner har en fælles målsætning om at patienterne oplever at almen praksis, sygehusene og den kommunale plejesektor samarbejder og sikrer gode sammenhængende patientforløb. For at sikre denne målsætning er der i økonomiaftalen afsat nye 350 mio.kr., med henblik på at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger indenfor følgende mål for den patientrettede forebyggelse: Færre uhensigtsmæssige indlæggelser Færre forebyggende indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. Frederikssund kommunes andel af de 350 mio. kr. kan opgøres til ca. 2,7 mio. kr. årligt. Der vil blive igangsat en proces, med henblik på at beskrive hvilke tiltag der bør iværksættes i Frederikssund kommune, for at leve op til de konkrete målsætninger på området. Beskrivelsen vil endvidere indeholde et estimat for de konkrete udgifter hertil. De forventede udgifter på 2,7 mio. kr. er i første omgang afsat som en foreløbig ramme i grundbudgettet, indtil der foreligger en konkret beregning. DUT kompensation regulering for ny lovgivning Bloktilskuddet for 2015 er reguleret for ændringer i lovgivningen, som påvirker det kommunale udgiftsniveau. Pålægges kommunen nye opgaver tilføres yderligere midler, og fratages kommunen opgaver, vil bloktilskuddet tilsvarende blive reduceret. 7/12

8 Økonomiaftalen for 2015 indeholder en DUT regulering på ca mio. kr., hvilket for Frederikssund kommunes vedkommende svarer til ca. 0,770 mio. kr. Der vil blive igangsat en administrativ øvelse, med henblik på at beregne de forventede korrektioner til grundbudgettet. Beregningen vil i modsætningen til den udmeldte kompensation, tage udgangspunkt i den konkrete viden for området. I første omgang er der i grundbudget indarbejdet en forventet årlig udgift svarende til kompensationen på 0,770 mio. kr. Uændret kommunal skat mulighed for tilskud til skattenedsættelse Aftalen forudsætter uændret kommunal skattefastsættelse i 2015 for kommunerne under et. Hvis skatten ikke holdes i ro, vil der blive foretaget en reduktion af det kommunale bloktilskud svarende til overskridelsen. Aftalen indeholder dog en mulighed for at nogle kommuner, indenfor en ramme af 150 mio. kr., skal have mulighed for at hæve skatten, under forudsætning af at andre kommuner tilsvarende sænker skatten. Til sammenligning udgjorde rammen 250 mio. kr. i budgetaftalen for For at motivere kommuner til at sætte skatten ned, er der i lighed med de seneste år afsat en pulje, hvor det er muligt at ansøge om en delvis finansiering af provenuetabet ved en nedsættelse. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af provenuetabet i 2015, 50 % i 2016 og 2017 samt 25 % i Frederikssund kommune har tidligere benyttes sig af denne mulighed i forbindelse med nedsættelse af indkomstskatten i 2013, samt nedsættelse af dækningsafgiften på forretningsejendomme i I budgetmappen under faneblad 05, kan ses en opgørelse som viser effekten ved at ændre i henholdsvis indkomstskatten, grundskylden eller dækningsafgiften. Øvrige tiltag Indledning Økonomiaftalen indeholder en række øvrige tiltag, hensigtserklæringer m.v Der er nedenfor oplistet en kort beskrivelse af de mest interessante, og ellers henvises til den samlede aftaletekst, som der er linket til fra den elektroniske budgetmappe. Modernisering og bedre ressourceudnyttelse Set i lyset af de snævre kommunale rammer, er der et fortsat behov for at udvikle og forbedre den kommunale opgaveløsning indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Dette skal ses i lyset af regeringens ambition om at frigøre 12 mia. kr. i 2020 gennem en modernisering af den offentlige sektor. På denne baggrund er regeringen og KL enige om at videreføre moderniseringsaftalen og frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 2 mia. kr. i perioden Aftalen indebærer at regeringen og kommunerne hver forpligtiger sig til at gennemføre initiativer, der frigør 1 mia. kr. frem til Dette betyder konkret at der er en forventning om at Frederikssund kommune gennemfører effektiviserings projekter, som frigør ca. 7,7 mio. kr. frem til /12

9 Det forudsættes at midlerne forbliver i kommunerne og anvendes til at udvikle og forbedre den borgernære service. Som led i regeringens delmål med at frigøre ressourcer for 1 mia. kr., er der fremlagt følgende initiativer: Øget anvendelse af anmelderordninger på byggeområdet, som kan bidrage til at reducere de erhvervsrettede sagsbehandlingstider Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet med udgangspunkt i regeringens udspil til en reform samt analysen af de kommunale jobcentre Strukturtilpasninger og konkrete effektiveringsforslag indenfor det kommunale beredskab Effektiviseringer i udbetaling Danmark som følge af 3. bølge af digital selvbetjening. En forudsætning for at Frederikssund kommune kan frigøre de forventede ca. 15 mio. kr. årligt, er selvsagt at der igangsættes initiativer som høster de estimerede beløb. Nogle af initiativerne er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. Vækst, beskæftigelse og balance Regeringen og KL er enige om at udarbejde en model med konkrete servicemål for sagsbehandlingstiderne på følgende områder: Miljøgodkendelser, Godkendelse af husdyrbrug og byggesager Der er endvidere aftalt en forudsætning om en harmonisering af byggesagsgebyrerne, samt at de samlede gebyrer for hele området ikke hæves for kommunerne under et. Modellen drøftes af parterne inden udgangen af september 2014, med henblik på fremsættelse af følgelovgivning inden udgangen af Selskabsskatten Regeringen lægger op til at hæve den kommunale andel af selskabsskatterne, så virkningen af nedsættelsen af selskabsskatten fra pct. i perioden ikke påvirker kommunernes økonomiske tilskyndelse til fastholdelse og tiltrækning af lokale arbejdspladser. Selskabsskatten opkræves af staten, og kommunerne modtager efterfølgende 13,41 pct. af provenuet. Nedsættelsen af selskabsskatteprocenten reducerer derfor den enkelte kommunes økonomiske incitamenter til at tiltrække selskaber. Kommunerne bliver under ét kompenseret for provenutabet over bloktilskuddet. Kommuner med et selskabsprovenu over landsgennemsnittet taber derfor på nedsættelsen, mens kommuner med et provenu under landsgennemsnittet vinder. KL har beregnet effekten for den enkelte kommune, såfremt regeringen ikke hæver kommunernes andel af selskabsskatten, og beregningen viser at Frederikssund kommune i dette scenarie vil få en gevinst på ca. 1,373 mio. kr. årligt. Omstilling og udvikling af serviceområderne For at styrke det fælles arbejde med implementering af reformer og statsligkommunale aftaler er der enighed om at udvikle et fælles kodeks for implementering. 9/12

10 De betydelige krav til omstilling og udvikling i kommunerne i disse år kræver et stærkt politisk lederskab. Regeringen anerkender at kommunalpolitikernes indsats og ansvar er vokset med den tungere og mere komplekse arbejdsbyrde, der især fulgte med kommunalreformen, hvorfor der også er aftalt en forhøjelse af vederlaget til kommunalbestyrelsens medlemmer med virkning fra 1. juli Merudgiften for Frederikssund kommune er medtaget som en korrektion til grundbudgettet , og virkningen i 2014 vil blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 30/9. Beskæftigelsesområdet Regeringen har fremlagt et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen. Udkastet indeholder en række tiltag der vil styrke det kommunalpolitiske ansvar for beskæftigelsesindsatsen, regelforenkling m.v. KL og regeringen vil planlægge en proces for implementeringen, og idet ændringerne vil omfatte en refusionsomlægning m.v., er der enighed om at de byrdefordelingsmæssige ændringer vil skulle imødegås ved korrektioner i udligningssystemet. Det nuværende grundbudget tager udgangspunkt i den kendte lovgivning. Folkeskole og undervisning Der er allerede afsat midler til kompetence udvikling m.v, som en konsekvens af den nye folkeskolereform. Der vil løbende være fokus og opfølgning på hvordan implementeringen skrider frem herunder den øgede inklusion, kompetenceudvikling m.v. Beredskabsområdet Regeringen og KL er enige om at der skal ske en forenkling af beredskabsområdet, idet det forudsættes at der sker en reduktion fra de nuværende 87 enheder til ca. 20 enheder, hvilket forudsættes at frigøre en betydelig effektiviseringsgevinst. På den baggrund er der enighed om at kommunerne senest den 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op til 20 beredskabsenheder. For at underbygge tiltaget er der indlagt en reduktion af det kommunale bloktilskud på 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Derudover er der som led i moderniseringsaftalen forudsat en yderligere gevinst på 100 mio. kr. fra Disse ekstra frigjorte midler trækkes imidlertid ikke via bloktilskuddet, men er forudsat at indgå som en delvis finansiering af tiltaget på sundhedsområdet omkring patientrettet forebyggelse. Ovenstående tal svarer til at Frederikssund kommune skal foretage effektiviseringer af sit beredskab for 1,115 mio. kr. i 2015 stigende til 1,348 mio. kr. i 2016, for at bibeholde et uændret serviceniveau på øvrige opgaver. I forbindelse med aftalen om færre beredskaber, er der bl.a. på Frederikssund Kommunes foranledning taget initiativ til at undersøge muligheden for etablering af et Nordsjællandsk beredskab, med udgangspunkt i kommunerne: Frederikssund, Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Egedal og Furesø. Disse kommuner repræsenterer tilsammen ca indbyggere, der vil udgøre den mindste 10/12

11 størrelse ved maks 20 enheder i Danmark. Lignende initiativer er under vejs i den øvrige del af regionen. Befordring I 2014 økonomiaftalen blev der igangsat en forventet effektivisering af det kommunale befordringsområde, ved hjælp af forbedrede udbud, planlægning af kørslen m.v. Det forventes at kommunerne opnår effektiviseringer på 150 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i For Frederikssund kommune svarer dette til forventede årlige effektiviseringer på 1,2 mio. kr. stigende til 3,3 mio. kr. Det er som led i moderniseringsaftalen forudsat at 100 mio. af den forventede besparelse i 2015, hvilket for Frederikssund svarer til ca. 0,770 mio. kr. vil indgå som en delvis finansiering af tiltaget på sundhedsområdet omkring patientrettet forebyggelse. Udbetaling Danmark Myndighedsansvaret for følgende opgaver vil blive overflyttet til udbetaling Danmark: Internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension. Der vil endvidere blive etableret en enhed i udbetaling Danmark, for at sikre et bedre grundlag og forpligtigende samarbejde vedrørende kontrol med sociale ydelser. De afledte konsekvenser for Frederikssund kommune, vil blive afdækket frem imod den endelige budgetvedtagelse. 11/12

12 STRATEGI, SERVICE OG KOORDINATION ØKONOMI Torvet Frederikssund 3600 Frederikssund Telefon: Telefax: /12

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere