Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning"

Transkript

1 Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010

2 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne? Hvilket direktiv? Forsyningsdirektivet eller udbudsdirektivet?...4 I denne vejledning er der hjælp at hente, når du som indkøbsansvarlig skal vurdere, om en kontrakt om offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser skal i EU-udbud eller ej. Offentlige organisationer er udbudsretligt forpligtet til at sende indkøbet i EU-udbud, når organisationens samlede indkøb inden for en specifik varegruppe overstiger de såkaldte tærskelværdier. 2. Hvornår skal en opgave i EU-udbud? Tærskelværdi og kontraktværdi Tærskelværdi og kontraktværdi Hvilke tærskelværdier gælder? Hvad er bilag A-tjenesteydelser og bilag B-tjenesteydelser? Bilag A-tjensteydelser Bilag B-tjenesteydelser...9 Vi sætter fokus på de tærskelværdier og regler, der gælder, når værdien af en kontrakt skal beregnes, og giver dig svar på en række centrale spørgsmål: Hvilke tærskelværdier gælder for 2010/2011? Hvordan beregner jeg kontraktværdien? Hvornår regner jeg indkøb med hos decentrale enheder? Hvornår og hvordan kan jeg bruge rammeaftaler? Hvordan kan jeg løfte udbudspligten? Hvilke kontrakter er omfattet af annonceringspligten? Hvordan bliver udbudsreglerne håndhævet? God læselyst! Med venlig hilsen SKI 3. Hvordan beregnes kontraktværdien? Sammenlægning af flere kontrakter/ensartede ydelser Særregel om tjenesteydelseskontrakter Skal indkøb foretaget af decentrale enheder regnes med? Brug af rammeaftaler Fritagelse for egen udbudsforpligtelse Indkøb uden for rammeaftalen? Delkontrakter - hvornår er det muligt at opdele en kontrakt? Delkontrakter og centrale indkøbsorganisationer Kontrakter omfattet af annonceringspligt Standardformularer Udbudsreglerne håndhæves med kontroldirektiver Kundeservice kan hjælpe dig videre Appendiks: SKI ordbogen

3 1.Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne? Offentligretlige organer Udbudsreglerne gælder for alle myndigheder i den offentlige sektor. Derudover er en række organer, der på den ene eller den anden måde er kontrolleret af det offentlige, også omfattet af reglerne. 2.Hvornår skal en opgave i EU-udbud? Tærskelværdi og kontraktværdi For at afgøre om et indkøb eller en opgave skal i EU-udbud, må ordregiveren se på, om den forventede værdi af kontrakten - inden for en fireårig periode (eksklusive moms) overstiger tærskelværdien. Det er derfor af stor betydning, at kontraktværdien beregnes korrekt. Om der er tale om et såkaldt offentligretligt organ, afhænger af flere ting: For det første skal organet have til opgave at udføre opgaver, der imødekommer almenhedens behov Dernæst skal organet være en såkaldt selvstændig juridisk person Beregn kontraktværdien inden for en fireårig periode. Ved at læse videre og studere eksemplerne, kan du få et overblik over de regler, der gælder, når offentlige udbydere skal udregne kontraktværdien. Tærskelværdierne ændres løbende. På næste side kan du se, hvilke tærskelværdier der som udgangspunkt gælder for årene 2010 og Endelig skal organet være kontrolleret af det offentlige. Eksempler på offentligretlige organer er: DR, TV2, Danmarks Nationalbank og de almene boligorganisationer. 2.1 Hvilke tærskelværdier gælder? Der er tre ting, du skal være opmærksom på i forhold til hvilken tærskel værdi, der gælder: SKI er også et offentligretligt organ, der gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor. SKI er et aktieselskab, ejet 55 pct. af staten (v/finansministeriet) og 45 pct. af KL. Tre opmærksomhedspunkter 1) Du skal ind i det direktiv, der er gældende for dit udbud. Det vil i langt de fleste tilfælde være udbudsdirektivet medmindre den ydelse, der udbydes vedrører forsyningsvirksomhed. Hos SKI sender vi løbende varer og tjenesteydelser i EU-udbud på vegne af det offentlige, dermed også din organisation. 2) Dernæst skal du vælge den kolonne, der gælder for den myndighedskategori, du skal købe ind for. 1.1 Hvilket direktiv? Forsyningsdirektivet eller udbudsdirektivet? Forsyningsdirektivet gælder, når forsyningsvirksomheder tildeler kontrakter (over en vis værdi). Det kan være virksomheder som fx er ansvarlige for vandforsyning og energi (el, gas og fjernvarme samt olieudvinding). 3) Endelig skal du vælge den tærskelværdi for den type kontrakt, det konkret drejer sig om. Forsyningsdirektivet gælder for forsyning Hvis en kommune har holdt vandforsyningen inden for sine forvaltningsgrene, skal kommunen altså følge forsyningsdirektivet, når det handler om vandforsyning. På andre områder skal den følge det almindelige udbudsdirektiv. Udbudsdirektivet dækker de fleste offentlige kontrakter Udbudsdirektivet gælder for alle de andre offentlige kontrakter (over en vis værdi). Direktivet dækker langt de fleste udbudspligtige kontrakter indgået af den offentlige sektor. Udbudsreglerne gælder kun for de kontrakter, som offentlige myndigheder indgår med eksterne leverandører, når kontrakten har en værdi, der ligger over en vis værdi, kaldet»tærskelværdien«. Når det er tilfældet skal kontrakten som udgangspunkt udbydes efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 4 5

4 2.2 Tærskelværdier for 2010/2011 Kommissionen har offentliggjort følgende tærskelværdier, der som udgangspunkt gælder for årene 2010 og 2011 (EUR omregnet til DDK). Forsyningsvirksomheder Tærskelværdierne er eksklusiv moms. 1. Varekøb og tjenesteydelser kr. Udbud/anskaffelser efter direktiverne: Tjenesteydelser Statslige kontrakter Regionale og kommunale kontrakter 1. Bilag II A tjenesteydelser kr kr. 2. Bygge- og anlægsarbejder kr. 3. Delydelser (tjenesteydelser og varer) kr. 4. Delarbejder (bygge og anlæg) kr. 2. Bilag II B tjenesteydelser kr kr. 3. Delydelser kr kr. Vareindkøb Statslige kontrakter Regionale og kommunale kontrakter 1. Varekøb kr kr. 2. Delydelser, varer kr kr. 2.3 Hvad er bilag II A tjenesteydelser og bilag II B tjenesteydelser? Bilag II A-ydelser skal følge procedureforeskrifter Tjenesteydelserne er inddelt i to forskellige kategorier af ydelser med hver deres tærskelværdi bilag II A og bilag II B-ydelser. Ordregiver må derfor undersøge, hvilken kategori en konkret opgave falder ind under. Hvis en kontrakt består af både bilag II A og bilag II B-ydelser, behandles kontrakten da fuldt ud som enten bilag II A eller bilag II B-ydelse, afhængig af om værdien af bilag II A ydelsen overstiger værdien af bilag B ydelsen eller omvendt. De tjenesteydelsesaftaler, der er omfattet af direktiverne, er opdelt i to grupper: Bilag II A-ydelser, der skal følge direktivernes detaljerede procedureforskrifter. 3. Varekøb på forsvarsområdet omfattet af bilag V 4. Varekøb på forsvarsområdet ikke omfattet af bilag V kr kr. Bygge og anlæg Statslige kontrakter Regionale og kommunale kontrakter Bilag II B-ydelser skal ikke følge procedureforeskrifter, men respektere regler i direktivet Bilag II B-ydelser, der ikke skal følge disse procedureforskrifter. Bilag II B-ydelser skal dog respektere reglerne i direktivet om metoder til at beskrive kontraktgenstanden og indberetning af kontrakten til EU-publikationskontoret. Derudover skal også Lissabon traktatens principper om ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet mv. respekteres. Bilag II B-ydelser kaldes ofte for»ikke-udbudspligtige«. Udtrykket skal ikke tages for pålydende, da sådanne ydelser ofte vil være underlagt en eller anden form for pligt til konkurrenceudsættelse i medfør af Lissabon traktatens principper. 1. Bygge- og anlægsarbejder: kr kr. 2. Koncessioner, jf. art. 56: kr kr. 3. Delarbejder: kr kr. 6 7

5 2.4 Bilag II A-ydelser Bilag II A-ydelserne er inddelt i følgende 16 kategorier: 2.5 Bilag II B-ydelser Bilag II B-ydelserne er opdelt i følgende 11 kategorier: 16 kategorier 1) Vedligeholdelse og reparation 11 kategorier 17) Hotel- og restaurationsvirksomhed 2) Landtransport, herunder sikkerhedstransport og kurérvirksomhed, undtagen postbesørgelse 3) Lufttransport: Transport af personer og gods, undtagen postbesørgelse 4) Postbesørgelse på land og i luften 5) Teletjenester 6) Finansielle tjenesteydelser: a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser 7) Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser 18) Jernbanetransport 19) Transport ad vandveje 20) Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser 21) Juridiske tjenesteydelser 22) Personaleudvælgelse og rekruttering 23) Efterforsknings- og sikkerhedstjenesteydelser, undtagen sikkerhedstransport 24) Undervisning og erhvervsuddannelse 25) Sundheds- og socialvæsen 8) FoU-tjenesteydelser 26) Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter 9) Regnskab, revision og bogholderi 27) Andre tjenesteydelser 10) Markeds- og opinionsundersøgelser 11) Managementkonsulentvirksomhed og hermed beslægtede tjenesteydelser 12) Arkitektvirksomhed: Rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk afprøvning og analyse 13) Reklamevirksomhed 14) Bygningsrengøring og ejendomsadministration 15) Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar eller kontraktbasis 16) Kloakering og affaldsbortskaffelse: rensning og lignende tjenesteydelser 8 9

6 3. Hvordan beregnes kontraktværdien? Ved vurderingen af om en kontrakt ligger over eller under tærskelværdien, må du som myndighed og udbyder se på den forventede værdi af kontrakten eksklusiv moms. 3.1 Sammenlægning af flere kontrakter/ ensartede ydelser Værdien af flere kontrakter skal lægges sammen ved vurderingen af tærsklen, når der er tale om en indholdsmæssig sammenhæng mellem leverancerne. Alle optioner og mulighed for forlængelse regnes med Udgangspunkt er hele kontraktens løbetid Dokumentation for fornuftigt skøn Eksempel 1: Kommune udbyder grafiske tjenesteydelser Du skal anvende dit bedste skøn, og alle optioner og muligheder for forlængelse skal regnes med. Som udgangspunkt må du beregne kontraktværdien for hele kontraktens løbetid. Er der ikke et tilstrækkeligt grundlag for at foretage et fornuftigt skøn, kan der være behov for at undersøge markedet nærmere, hvor andre indkøberes erfaring kan indgå i vurderingen. Du skal som ordregiver kunne dokumentere, at du har udvist et fornuftigt skøn. En kommune ønsker at indgå en treårig kontrakt om grafiske tjenesteydelser fx trykkeri- og distributionsydelser. Kontrakten prisfastsættes til kr. pr. år, hvilket betyder, at den samlede kontraktværdi udgør 2,4 mio. kr. Værdien af kontrakterne lægges sammen Kontrakter, der tjener til at nå samme mål Hvis du som myndighed/udbyder således indgår flere aftaler om ensartede eller gentagne ydelser, må værdien af kontrakterne over en given periode (typisk et regnskabsår) altså lægges sammen. Det gælder uanset om ydelserne eller flere ensartede indkøb er spredt i geografisk eller tidsmæssig henseende. Der kan her være tale om aftaler for køb af varer eller tjenesteydelser, som enten indgås regelmæssigt gennem en række særskilte aftaler med én eller flere leverandører, eller som skal fornyes inden for et bestemt tidsrum. Det samme er tilfældet, hvis flere kontrakter tilsammen tjener til at nå ét og samme mål, fx fordi et givet resultat kan forbedres ved et samarbejde mellem forskellige leverandører. Dermed overstiger opgaven tærskelværdien og den skal i EU-udbud. Indeholder kontrakten tillige en option på forlængelse i et år, skal denne option regnes med. Den samlede kontraktværdi bliver således 3,2 mio. kr. Eksempel 3: Kommune udbyder skole pc er En kommune ønsker at indkøbe nye computere til en af kommunens skoler. Når kommunen skal undersøge, om dette køb er udbudspligtigt efter EU-reglerne, skal den sammenlægge værdien af alle computerkøb i kommunen. Eksempel 2: Kommune udbyder computere En kommune ønsker at indgå en kontrakt om levering af 300 stk. computere ved to leveringer over tre år. Kommunen skal ved hver levering betale kr., hvilket betyder, at den samlede kontraktværdi udgør 1,2 mio. kr. Dermed overstiger opgaven ikke tærskelværdien, og opgaven skal altså ikke i EU-udbud. Indeholder kontrakten tillige en option på køb af op til 200 computere mere, skal den maksimale værdi af denne option regnes med. Udgør denne fx kr., bliver den samlede kontraktværdi 2,0 mio. kr. Det betyder, at køb af computere til andre skoler, børnehaver, plejehjem, biblioteker, rådhus mv. skal indgå i beregningen af, om værdien af købet ligger over eller under tærskelværdien. Kommunen kan her vælge at beregne kontraktværdien på to måder: 1) Den samlede værdi af computerkøb foretaget de foregående 12 måneder/ det foregående regnskabsår eller 2) Den samlede anslåede værdi af køb de følgende 12 måneder/i indeværende regnskabsår. Med en sådan option vil den samlede opgave overstige tærskelværdien, og dermed skal opgaven i EU-udbud. Det gælder, uanset om kommunen til sin tid vælger at benytte sig af optionen eller ej

7 3.2 Særregel om tjenesteydelseskontrakter Særlige beregningsregler Tjenesteydelseskontrakter kan være omfattet af begge direktiver, dvs. både udbudsdirektivet og forsyningsdirektivet. De to direktiver behandler stort set tjenesteydelser ens. Der gælder i begge direktiver særlige beregningsregler for tjenesteydelseskontrakter, hvor der ikke er fastsat en samlet pris: Er kontrakten tidsbegrænset, er det den anslåede samlede værdi for hele løbetiden, der er afgørende. Er kontrakten tidsubegrænset eller har en løbetid på over 48 måneder, skal den samlede kontraktværdi i forhold til tærskelværdien fastsættes til den månedlige værdi ganget med 48. Hvornår kan decentrale enheder betragtes som selvstændige udbydere ift. udbudsreglerne? Ja, hvis du kan svare bekræftende på fire forhold Eller om sådanne enheder kan betragtes som selvstændige udbydere i forhold til udbudsreglerne og dermed i forhold til beregning af kontraktværdien. Generelt skal der meget til, før en decentral enhed kan betragtes som en selvstændig udbyder og normalvis er fx børnehaver og skoler, plejehjem ikke selvstændige udbydere, og deres indkøbsvolumen skal derfor indregnes i kommunens samlede indkøb. For at svare på spørgsmålet, må du som offentlig myndighed kunne svare bekræftende på disse forhold: Står enheden selv for udbudsforretningen, dvs. er den ansvarlig for udbudsprocedurens forløb, og kan den bestemme, hvem kontrakten skal indgås med? Har enheden et selvstændigt budget og står den selv for finansieringen af kontrakten? Eksempel 4: Kommune udbyder tjenesteydelser ikke fastsat samlet pris En kommune indgår en aftale om grafiske tjenesteydelser, hvor der ikke er fastsat en samlet pris. Der er heller ikke fastsat nogen løbetid for kontrakten, der blot løber, til den bliver opsagt af én af parterne. Er anskaffelserne alene beregnet til enhedens eget virke og ikke til hele myndigheden? Har myndigheden ved uddelegering opgivet at udnytte sin position til at opnå stordriftsfordele? Kommunen anslår, at den månedlige gennemsnitlige værdi af kontrakten udgør kr. Det medfører, at den samlede kontraktværdi i forhold til tærskel - værdien udgør 2.4 mio. kr. Dermed skal opgaven i EU-udbud. Og vurdere tilfældet konkret Kan du bekræfte ovenstående spørgsmål, peger det i retning af, at der er tale om en selvstændig enhed og dermed en selvstændig udbyder. Der skal dog altid ske en konkret vurdering. At blive betragtet som en kommunal decentral enhed forudsætter både, at enheden Relt tager uafhængige beslutninger, og 3.3 Skal indkøb foretaget af decentrale enheder regnes med? Offentlige myndigheder kan være organiseret på en sådan måde, at der findes én eller flere selvstændigt agerende enheder under myndigheden kaldet decentrale enheder. Der kan fx være tale om en institution under kommunen, der er bemyndiget til at foretage egne indkøb. Har fuld kompetence til at anvende egne midler og eventuelle tilskud, og Må ikke på det konkrete område have nogen forbindelse til kommunens indkøbsvirksomhed. Her opstår spørgsmålet om, hvorvidt decentrale enheders indkøb skal medregnes i forhold til den centrale myndigheds indkøb

8 4. Brug af rammeaftale En rammeaftale er en løbende aftale, indgået mellem en eller flere udbydere på den ene side og en eller flere leverandører på den anden side. Eller mellem en indkøbscentral som SKI på den ene side, og en eller flere leverandører på den anden side. 4.1 Rammeaftaler fritager dig for egen udbudspligt og annonceringspligt Når du køber ind gennem en rammeaftale er din organisation fritaget for at sende ordren i EU-udbud, ligesom du ikke har annonceringspligt. Det er allerede sket gennem SKI. Fastsætter vilkårene Kan kun anvendes af abonnenter, der har været med fra begyndelsen Formålet med en rammeaftale er at fastsætte vilkårene (fx med hensyn til pris, kvalitet og påtænkt mængde) for de kontrakter, som på baggrund af rammeaftalen skal indgås i løbet af en given periode. Rammeaftalen skal udbydes efter de sædvanlige udbudsprocedurer og vil typisk være relevant, hvor udbyder har behov for en række ensartede ydelser. Kontraktværdien for rammeaftaler skal opgøres til det samlede skøn over det maksimale indkøb under aftalen. En rammeaftale kan kun anvendes af de parter, som har været med i aftalen fra begyndelsen. For indkøb gennem en central indkøbsorganisation som SKI betyder det, at udbyder skal være abonnent på det tidspunkt, hvor udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Det er altså ikke muligt at tilslutte sig en allerede eksisterende rammeaftale. Frivillige indkøbsaftaler Forpligtende rammeaftaler Det forudsætter naturligvis, at den centrale indkøbsorganisation har udbudt i overensstemmelse med reglerne. Offentlige udbydere er ikke forpligtet til at trække på indkøbscentralers rammeaftaler, der skal ses som et stående tilbud fra leverandøren. Der er altså tale om en slags frivillig indkøbsaftale. Der er dog ikke noget i vejen for, at udbyder i kontrakten forpligter sig til at aftage en vis mængde eller for et vist beløb. På samme måde kan man i de tilfælde, hvor en central indkøbsorganisation indgår en forpligtende rammeaftale, melde ind med et bestemt beløb og således forpligte sig til at bruge rammeaftalen for det indmeldte beløb en forpligtende rammeaftale. Hos SKI er det frivilligt om man vil forpligte en indkøbsvolumen eller ej. De fleste offentlige myndigheder har abonnement hos SKI. Er du i tvivl om, hvorvidt din organisation har abonnement, er du velkommen til at kontakte SKIs kundeservice

9 4.2 Indkøb uden for rammeaftalen? Behov for særlige varer udbydes, når de overstiger tærskelværdien Eksempel 5: Hvornår skal indkøb uden for rammeaftalen i udbud? Når der er tale om en frivillig rammeaftale, kan udbyder vælge at købe ind uden for rammeaftalen. Ved forpligtende rammeaftaler kan behovet opstå ved særlige varer, der ikke kan indkøbes over rammeaftalen. Sådanne indkøb skal imidlertid udbydes efter reglerne i udbudsdirektivet, når den enkelte udbyders samlede indkøb overstiger tærskelværdien. Beregningsreglerne fører nemlig til, at ensartede indkøb inden for og uden for rammeaftalen skal lægges sammen. Det betyder i en sådan situation, at indkøb uden for rammeaftalen også skal udbydes, selvom de ikke i sig selv overstiger tærskelværdien. En kommune er abonnent på SKIs rammeaftale om undervisningsmøbler og tavler til undervisningsmiljøer, som kommunen løbende trækker på. Kommunen har imidlertid behov for et parti stole med en særlig funktionalitet, som ikke kan rekvireres over rammeaftalen. Kontraktværdien for denne særskilte aftale er kr. Beregningsreglerne fører til, at kommunens egen kontrakt skal i udbud, hvis dette indkøb sammenlagt med kommunens indkøb gennem SKI s rammeaftale overstiger tærskelværdien for varekøb. 5. Delkontrakter Hvornår er det muligt at opdele en kontrakt? Samlet værdi af alle delkontrakter skal i EU-udbud, hvis summen overstiger tærskelværdien Betingelse for at undlade udbud af delkontrakt 80/20 pct. reglen Delkontrakt under tærskelværdi Generelt gælder, at du som offentlig udbyder ikke kan komme uden om direktiverne ved at opdele en kontrakt over tærskelværdien i en række delkontrakter, der hver er under tærskelværdien. Det betyder naturligvis ikke, at en udbyder ikke må opdele sit behov for en bestemt ydelse i flere delkontrakter. Det er dog her stadig den samlede værdi af alle delkontrakter, som afgør om der skal foretages EU-udbud. Overstiger summen af alle delkontrakter tærskelværdien, skal EU-udbudsreglerne anvendes på hver enkelt delkontrakt. I nogle tilfælde vil det dog være muligt at undlade at udbyde visse mindre delkontrakter. Det gælder, både når der er tale om køb af tjenesteydelser og varer. For så vidt angår varer, gælder reglen dog kun ved køb af ensartede varer eller ved indkøbsprojekter. Et sådant indkøbsprojekt kan fx være indkøb af uniformer, hvor udbyder både har behov for jakker, bukser, bælter, støvler m.v. Betingelsen for at undlade udbud af en delkontrakt er i begge direktiver, at: Den samlede værdi af undtagne delydelser ikke overstiger 20 pct. af den samlede kontraktværdi, (eller ) Og samtidig, at: Den enkelte delkontrakt er under tærskelværdien for delydelser, se kapitel 2.2 for gældende tærskelværdi. Kun inden for samme indkøbs-projekt Den totale kontraktværdi er her summen af samtlige delkontrakter, både de udbudte og de undtagne. Det er vigtigt at gøre sig klart, at reglen om delydelser er en beregningsregel, som udbyder alene kan benytte på kontrakter, der indgås inden for samme indkøbsprojekt. Specielt ved rammeaftaler kan reglen om delydelser anvendes, når udbyder selv indgår en sådan aftale og dermed har foretaget et konkret estimat over aftalens værdi

10 5.1 Delkontrakter og centrale indkøbsorganisationer. Abonnenter med og uden forpligtende indkøbsvolumen Ønsker udbyder at trække på en rammeaftale, som stilles til rådighed af en central indkøbsorganisation, er der ikke mulighed for at anvende delydelsesreglen, når udbyder alene er tilknyttet rammeaftalen via en abonnementsordning. Det skyldes, at den enkelte udbyder ikke er identificeret i aftalen med en bestemt indkøbsvolumen. 6. Annonceringspligt Folketinget vedtog i 2007 at ændre Tilbudsloven og indføre nye regler om den såkaldte annonceringspligt for at øge den offentlige konkurrenceudsættelse. Annonceringspligten betyder, at offentlige myndigheder forud for en kontrakttildeling skal annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser, der har en værdi på kr. eller derover, også kaldet nationalt udbud. Hvis udbyder derimod har forpligtet sig til at aftage en konkret mængde på rammeaftalen, kan delydelsesreglen anvendes, også ved køb via en central indkøbsorganisation. Fx ved indgåelse af koordineringskøbsaftale, køb af klippekort eller ved miniudbud. Hvilke kontrakter er omfattet af annonceringspligten? Annonceringspligten gælder for alle indkøb af varer og alle indkøb af tjenesteydelser, der ikke er omfattet af krav om EU-udbud, jf. 15 a, stk. 1. Tjenesteydelser er i udbudsdirektivet delt op i de såkaldte bilag II A- og bilag II B-ydelser. Uanset denne opdeling er alle tjenesteydelser, hvad enten de hører under bilag II A eller bilag II B, annonceringspligtige. Eksempel 6: Hvornår skal delkontrakter i udbud? En kommune skal indkøbe it-udstyr. Kommunen har blandt andet brug for hardware, printere, scannere, mv. Indkøbet beløber sig samlet til 5 mio. kr. Heraf udgør købet af fladskærme kr. og scannere kr. Annonceringspligt ved kontraktværdi på over kr. Annonceringspligten indtræder, hvis den samlede værdi af et indkøb i kontraktperioden overstiger beløbsgrænsen på kr. eksklusiv moms. Beregningen af kontraktværdien skal foretages på samme måde, som beskrevet i kaptitel 3, når en myndighed beregner en kontraktværdi, hvor EU-udbud kan komme på tale. Udbyder kan således vælge at holde disse to indkøb uden for EU-udbud, da de hver især ikke repræsenter , og ikke overstiger tærskelværdien og da de tilsammen udgør mindre end 20 pct. af den samlede kontraktværdi på 5 mio. kr. Skal indkøb over EU s tærskelværdier annonceres? Annonceringspligten gælder ikke for indkøb af varer og bilag II A-tjenesteydelser, der overskrider udbudsdirektivets tærskelværdier. Når tærskelværdierne i udbudsdirektivet er nået, er det alene udbudsdirektivets regler, der gælder. Det resterende indkøb skal herefter i udbud eller indkøbes via en rammeaftale, hvor kommunen har forpligtet sig til at aftage en konkret mængde. Annonceringspligt for bilag II B Ved udbud af bilag II B-tjenesteydelseskontrakter, gælder tillige annonceringspligt iht. Tilbudsloven, se nærmere i Konkurrencestyrelsens pjece:»annonceringspligt og hvad så nu«, fra juli Pjecen kan downloades her: publikationer/udbud/2007/annonceringspligt/pjece.pdf 18 19

11 7. Standardformularer Du skal ved offentliggørelse af EU-udbud være opmærksom på, at du som udbyder er forpligtet til at benytte de standardformularer til bekendtgørelse af EU-udbud, som Kommissionen stiller til rådighed. 8. Håndhævelse af udbudsreglerne Lov om håndhævelse af udbudsreglerne er en implementering af EU s såkaldte kontroldirektiver, og det kan få følgende virkning for offentlige myndigheder og Offentligretlige organer, hvis udbudsreglerne ikke overholdes. Loven trådte i kraft i juli Du kan finde yderligere information om formularerne og få hjælp til at udfylde disse på følgende site: Skærpede sanktioner Kontrakter kan erklæres for uden virkning ved grove overtrædelser Skærpede sanktioner for overtrædelse af udbudsreglerne Klagenævnet for Udbud (herefter Klagenævnet) får mulighed for at erklære kontrakter for uden virkning ved grove overtrædelser af udbudsreglerne. Ved grove overtrædelser af udbudsreglerne kan Klagenævnet erklære en indgået kontrakt for uden virkning. Det betyder, at kontrakten skal bringes til ophør inden for en nærmere angivet tidsfrist, som udgangspunkt for fremtidige leverencer. Grove overtrædelser af udbudsreglerne er fx ulovlig tildeling af en kontrakt uden et foregående udbud eller indgåelse af en kontrakt i den såkaldte standstill-periode (perioden umiddelbart efter et udbud er afgjort, hvor kontrakten endnu ikke må underskrives). Grove overtrædelser er fx ulovlig tildeling uden foregående udbud Der indføres økonomiske sanktioner i form af fx bøder for grove overtrædelser af udbudsreglerne. Klagenævnet får mulighed for at pålægge en ordregiver, som groft har overtrådt udbudsreglerne, en økonomisk sanktion. En økonomisk sanktion anvendes som alternativ til at erklære en kontrakt for uden virkning. Fx hvis en kontrakt ikke kan erklæres for uden virkning af hensyn til almenhedens interesser. Økonomiske sanktioner i form af bøder fra kr. 10 mio. kr. En økonomisk sanktion forudsættes som hovedregel at skulle beløbe sig til minimum kr. og maksimalt 10. mio. kr. Ved fastsættelse af sanktionen vil der blive taget hensyn til, hvor alvorlig en overtrædelse der er tale om. Bedre klagemuligheder Bedre mulighed for at klage over overtrædelser af udbudsreglerne Standstillperioden er en obligatorisk pause i udbudsprocessen mellem ordregiverens beslutning om at tildele en kontrakt og ordregiverens underskrivelse af kontrakten. Formålet med perioden er at gøre det muligt at indgive en klage, inden kontrakten underskrives. Endvidere indføres frister for, hvor længe der kan klages over visse beslutninger i udbudsprocessen

12 Standstill-perioden udvides fra kalenderdage Tid til at klage over et udbud i forbindelse med tildeling af en kontrakt. Standstill-perioden i forbindelse med et udbud udvides fra 10 kalenderdage til 15 kalenderdage, når ordregiveren underretter de berørte tilbudsgiver pr. brev, men 10 dage ved elektronisk underretning. Standstill-perioden skal sikre, at alle der har budt på opgaven får mulighed for at klage over tildelingsbeslutningen på et tidspunkt, hvor kontrakten endnu ikke er underskrevet. Dermed kan en eventuel overtrædelse af udbudsreglerne stadig afhjælpes. 9. Kundeservice kan hjælpe dig videre SKIs kundeservice er klar til at hjælpe dig videre og kan svare på spørgsmål, som blandt andet handler om: Sådan bliver jeg kunde hos SKI Sådan handler jeg på en SKI-aftale Find mit kundenummer Log-in i Netindkøb, SKI s elektroniske varekatalog Klager over tildeling har opsættende virkning Indgåede kontrakter kan erklæres for uden virkning Klager i forbindelse med tildeling af en kontrakt får automatisk opsættende virkning, så en kontrakt ikke underskrives, såfremt der klages indenfor stand still i perioden. En klage, der indbringes til Klagenævnet i standstill-perioden har automatisk opsættende virkning. Dermed må ordregiveren ikke fortsætte sin udbudsproces. Igangværende udbud Tilmelding til elektronisk nyhedsbrev Find kontaktperson i SKI Klagenævnet har 30 dage til at afgøre evt. fortsættelse af opsættende virkning Klagefrister Såfremt ordregiveren indgår kontrakt med den vindende tilbudsgiver i en periode, hvor en klage har opsættende virkning, kan kontrakten erklæres for uden virkning. Når en klage har automatisk opsættende virkning, har Klagenævnet 30 dage til at afgøre, om klagen skal have opsættende virkning til der foreligger en afgørelse. Der indføres en række klagefrister i udbudsprocessen for at undgå, at ordregiveren kan mødes med sanktioner på ubestemt tid Bestille et møde Kundeservice har åbent mandag til torsdag kl. 8 til 16. Fredage kl. 8 til Du er altid velkommen til at kontakte os på: eller dages frist for at klage over prækvalifikation Klager over ikke at være prækvalificeret under et udbud skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 dage fra beslutningen om, hvem der skal prækvalificeres. 6 mdrs. frist for at klage over andet end prækvalifikation For klager over andet end prækvalifikationen gælder der bl.a. en frist for indgivelse af klage på 6 måneder. Der indføres også frister i visse andre situationer. 12 måneders frist ved rammeaftaler For klager over indgåelse af rammeaftaler er fristen 12 måneder fra dagen efter underskrift af aftalen. Tærskelværdier i forbindelse med klage I forbindelse med klage over tildeling på rammekontrakt efter miniudbud eller dynamisk indkøbssystem gælder, at tildelingen alene skal erklæres for uden virkning, hvis aftalen er indgået i strid med udbudsdirektivet og den anslåede kontraktværdi svarer til eller overstiger tærskelværdierne. Dvs. her beregnes værdien af den enkelte tildeling ikke over en 4-årig periode. (Med mindre kontrakten løber 4 år) 22 23

13 10.Appendix SKI-ordbogen Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad der kan købes gennem aftalen, men numrene bruges alligevel ofte internt i SKI som hurtigt synonym til rammeaftalens navn. Fx 0412: Tryk, Kommunikation og Websites. Begrænset udbud En udbudsform, hvor det kræver prækvalifikation at afgive tilbud. Et begrænset udbud er opdelt i to faser: Udvælgelsesfasen, som resulterer i prækvalifikation af et antal ansøgere, og tilbudsfasen (også kaldet tildelingsfasen), som resulterer i valg af et antal leverandører på en rammeaftale. Begrænset udbud anvendes ofte, når der er langt flere interesserede virksomheder end det ønskede antal leverandører på den kommende aftale. Formålet er at begrænse antallet af tilbudsgivere. EU-udbud Et udbud af en offentlig kontrakt om indkøb af varer eller tjenesteydelser, hvor alle virksomheder i EU har lige mulighed for at byde på kontrakten. Foregår efter faste regler og procedurer. EU-udbud kræver ofte mange ressourcer til at sikre, at alle formkrav og procedurer følges. Følgegruppe En gruppe af offentlige indkøbere eller andre med anden nyttig erfaring, der er med til at beskrive krav og ønsker til en kommende rammeaftale sammen med SKI. Kendskab til følgegruppens reelle indkøbsbehov er afgørende vigtigt for den nye rammeaftales brugbarhed. It-aftalerne SKI s portefølje af rammeaftaler om it og relaterede ydelser. Giver tilsammen mulighed for at købe næsten alle typer it og it-projekter gennem SKI. Konkurrenceudsættelse I udbudsforstand den specifikke konkurrence om en enkelt kontrakt, der opstår mellem tilbudsgivere under et udbud. Formålet er at give bedre betingelser for køber. Kriterier Tildelingskriterium Det overordnede kriterium, som afgør hvilken eller hvilke tilbudsgiver(e), der vælges som leverandør. Ved udbud af rammeaftaler benytter SKI altid tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket vil sige, at andre kriterier end pris inddrages i evalueringen af de indkomne tilbud (andre kriterier kan fx være kvalitet, miljø, sortiment m.v.). Under udbud af en rammeaftale vil en række tilbudsgivere vurderes at have indgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud, og vælges derfor som leverandører på rammeaftalen. Ved køb på rammeaftalen må køberen (den offentlige enhed) derefter vurdere, hvilken af disse leverandører, der er mest økonomisk fordelagtig ift. køberens konkrete situation og behov. Underkriterier Kriterier, der knytter sig til det overordnede tildelingskriterium det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriterier kan fx være kvalitet, pris, eller miljøhensyn. Dermed er underkriterierne (og vægtningen af dem) afgørende for, hvilke leverandører der vælges på rammeaftalen. Underkriterier kan endvidere have en række delkriterier knyttet til sig. Delkriterier Delkriterierne er specifikke kriterier, der ligger til grund for hvordan tilbudsgivernes tilbud bliver vurderet på de enkelte underkriterier. Et underkriterium som fx Miljø kan derfor have en række delkriterier tilknyttet, som tilsammen danner basis for, hvordan tilbudsgivernes tilbud vurderes på dette område. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier er kriterier, der anvendes i forbindelse med en evt. prækvalifikation under udbuddet af en rammeaftale. Udvælgelseskriterier retter sig mod tilbudsgivernes egnethed til at løfte den udbudte opgave, men må ikke vedrøre den udbudte genstand som sådan. Typiske udvælgelseskriterier er fx referencer, teknisk eller faglig formåen, virksomhedsøkonomi m.v. Kunde Hos SKI forstås en kunde som en offentlig institution, der er registreret som bruger af SKI, og som køber varer og/eller ydelser gennem SKI s rammeaftaler. Kvalificering Virksomheder kan kvalificere sig til at blive leverandører på en rammeaftale, hvis de deltager i løbet af EU-udbuddet af aftalen. Kvalificeringen foregår overordnet ved, at virksomhederne bl.a. angiver de varer og ydelser, de kan levere, samt de vilkår, priser og rabatter, de er villige til at tilbyde. Faktorerne lægges sammen og vægtes til en samlet score, hvorefter virksomhederne med de højeste antal point vælges til at blive leverandører på rammeaftalen. Leverandørvalg At en offentlig organisation vælger en bestemt leverandør til at levere varer eller tjenesteydelser. Valget af leverandør skal ifølge loven foregå sagligt, objektivt og ikkediskriminerende, uanset om organisationen handler gennem en rammeaftale eller ej

14 Miniudbud Konkurrenceudsættelse af en specifik ordre på de vilkår, der er fastlagt i en rammeaftale. Ved et miniudbud opnår køberen at få en række tilbud på en specifik anskaffelse, fx et samlet projekt. Fordelen ved et miniudbud er, at det er en kortere og mere enkel proces end et EU-udbud. Offentligt udbud Et udbud, som alle interesserede virksomheder kan deltage i. Leverandørerne vælges på baggrund af udvælgelses- og tildelingskriterierne der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen og i udbudsmaterialet. Orienteringsmøde Et møde tidligt i udbudsprocessen, hvor interesserede virksomheder får grundig indføring i det, der kræves for at blive SKI-leverandører på den udbudte rammeaftale. Partnerskab Et tæt samarbejde mellem SKI og en stor kunde med det formål at effektivisere kundens indkøb bedst muligt på baggrund af kundens konkrete situation. Kan involvere forskellige tiltag, deriblandt øget benyttelse af SKI s rammeaftaler. Partnerskabskunde En kunde, som har indgået partnerskab med SKI. Prækvalificering Forhåndsgodkendelse, der giver de prækvalificerede virksomheder mulighed for at afgive tilbud i et begrænset udbud. Prækvalificeringen sker på baggrund af vurdering af virksomhedernes økonomiske, finansielle og evt. faglige formåen. Rammeaftale (rammekontrakt) Handelsaftale, der gør det muligt for offentlige institutioner at købe bestemte varer eller ydelser fra en afgrænset række leverandører uden at være nødt til at gennemføre eget EU-udbud. Har tidligere været kaldt rammekontrakt, og det gamle udtryk bruges stadig visse steder. Tilbud (under udbud af rammeaftale) En virksomheds konkrete besvarelse af spørgsmålene i udbudsmaterialet under udbud af en rammeaftale. Spørgsmålene kan omhandle bl.a. de priser, sortiment og vilkår, virksomheden vil være underlagt gennem aftalen. Det samlede antal modtagne tilbud bliver evalueret for at afgøre hvilke virksomheder, der bliver valgt som leverandører. Tilbudsgiver En virksomhed, der afgiver tilbud under et udbud. Tildeling (direkte tildeling) At give en kontrakt om levering af varer eller ydelser til en bestemt leverandør. Er resultatet af leverandørvalg. Når man handler gennem en rammeaftale, kan man kun tildele kontrakten til en af de leverandører, der har kvalificeret sig til at være på den pågældende aftale. Direkte tildeling sker på de vilkår, der allerede er fastlagt. Udvælgelse/tildeling sker på baggrund af de anvendte tildelingskriterier. Tærskelværdi Den beløbsgrænse, hvor offentlige kontrakter bliver så omfattende, at de kræver gennemførelse af EU-udbud. Tærskelværdien afhænger af mange faktorer, bl.a. om det er stat eller kommune, der afgiver ordren, samt typen af vare eller tjenesteydelse. Værdien beregnes samlet for den overordnede institution (fx en kommune) over en periode på 4 år. Derfor kan selv mindre indkøb bryde tærskelværdien, og dermed være udbudspligtige. Udbud Procedure til at finde den (eller de) bedst egnede leverandører, ud fra en række kriterier. Ordregiveren specificerer sine krav, og indhenter tilbud fra en række tilbudsgivere. Et udbud giver ordregiver mulighed for at opnå bedre priser og vilkår gennem konkurrenceudsættelse, især på større ordrer. SKI afvikler hovedsagelig enten begrænset udbud eller offentligt udbud. Det er lovpligtigt at afholde EU-udbud for større offentlige anskaffelser, medmindre købet sker gennem en rammeaftale, der har været i EU-udbud. Udbudsmateriale Materiale, der beskriver et specifikt udbud i detaljer, herunder omfang og evt. krav til tilbudsgiverne. Centralt i materialet er spørgeskemaerne samt kontraktudkast, som tilbudsgiverne skal udfylde med fx deres ydelser, kompetencer og specifikke priser. Besvarelserne af udbudsmaterialet ligger til grund for tildelingen. Udbudspligt Den pligt, offentlige institutioner ifølge loven har til at gennemføre EU-udbud ved køb af varer eller tjenesteydelser for beløb, der ligger over tærskelværdien. Zeppelinerhallen Bygning på Islands Brygge i København, hvor SKI er baseret. Har sit navn fra bygningens indre struktur, der oprindelig var del af en zeppelinerfabrik i Tyskland. Tilbudsfase Den periode i løbet af et udbud, hvor tilbudsgiverne afgiver deres tilbud. Længden af tilbudsfasen varierer alt efter udbudsform

15 Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300 København S Tlf Fax Vi værner om miljøet og bruger kun Svanemærket papir

OFFENTLIGE INDKØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER S I D E S I D E S I D E FA K TA OM TÆR SKELVÆRDIER OG KO N T R A K T B EREG N I N G

OFFENTLIGE INDKØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER S I D E S I D E S I D E FA K TA OM TÆR SKELVÆRDIER OG KO N T R A K T B EREG N I N G OFFENTLIGE INDKØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER FA K TA OM TÆR SKELVÆRDIER OG KO N T R A K T B EREG N I N G HVORNÅR SKAL EN OPGAVE I EU UDBUD? S I D E 6 BRUG AF RAMMEAFTALER S I D E 10 DELKONTRAKTER S I

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Fælles retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet

Fælles retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Fælles retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Undersøgelse af udbudspligt og retningslinjer for indkøb der ikke er omfattet af udbudspligt 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter forsyningsvirksomhed

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter forsyningsvirksomhed Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Del I: Ordregiver Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. juli 2010 31. december 2011 ESDH 2010: 10/17003 2011: 11/7876 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

ANNONCERINGSPLIGT. - og hvad så nu?

ANNONCERINGSPLIGT. - og hvad så nu? ANNONCERINGSPLIGT - og hvad så nu? Juni 2007 2 Annonceringspligt - og hvad så nu? Juni 2007 3 Udgivet af KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København V Grafisk layout, design og forhandling SCHULTZ

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Odense C Postnummer: 5000 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Odense C Postnummer: 5000 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Varer

Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser SK Gadelys A/S 29396361 Lilleøvej 3 Korsør 4220 E-mail: info@skforsyning.dk Overordnet internetadresse:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Postadresse: Energivej 4 By: Nykøbing F. Postnummer: 4800 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Postadresse: Energivej 4 By: Nykøbing F. Postnummer: 4800 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF)

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Solrød Center 1 By: Solrød Strand Postnummer: 2680 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Solrød Center 1 By: Solrød Strand Postnummer: 2680 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Indhold 1 Håndhævelse af udbudsreglerne 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen Den 1. juli 2010 træder den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (Direktiv 2004/18/EF)

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (Direktiv 2004/18/EF) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere