Livskvalitet og krisen i Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livskvalitet og krisen i Europa"

Transkript

1 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion som følge. I dette notat ses nærmere på hvorvidt krisen har haft betydning for befolkningernes livskvalitet. Hovedkonklusionerne er: Målt ved selvrapporteret livskvalitet er danskerne det mest tilfredse folkefærd i Europa. Danske arbejdsløse er også mere tilfredse end arbejdsløse i alle andre europæiske lande pånær Island og har større selvrapporteret tilfredshed end den gennemsnitlige indbygger i en række andre lande som f.eks. Frankrig, Irland, og Spanien. Der er en tendens til at lande der har været hårdt ramt af krisen målt ved ledighed og BNP per indbygger også har oplevet et større fald i livskvalitet. Det gælder ikke mindst de tre sydeuropæiske økonomier, Grækenland, Portugal og Spanien. Særligt i Grækenland er der tale om en markant nedgang i tilfredshed. I andre lande som f.eks. Danmark, Storbritannien og Finland er den selvrapporterede livskvalitet nogenlunde uændret henover kriseårene på trods af at krisen har ramt disse lande relativt hårdt. Danmark har f.eks. haft en negativ vækst i BNP per indbygger på ca. -1% per år henover kriseårene og arbejdsløshedsprocenten er steget med ca. 2,5 pct. point. På trods af dette er danskernes tilfredshed steget en lille smule. Kontakt Økonom, PhD Nicolai Kaarsen Tlf FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 1. Livskvalitet i Eurobarometer Eurobarometer foretager hvert år en række spørgeskemaundersøgelser i europæsike lande, som bl.a. afdækker selvrapporteret tilfredshed med livet. Eurobarometers data er velegnet til analyse over tid fordi undersøgelserne foretages relativt hyppigt (typisk gange 2 om året). Derudover har de den fordel, at de dækker de fleste af de europæiske lande vi normalt sammenligner os med. Spørgsmålet der afdækker livskvalitet lyder: I det store hele, er du så meget tilfreds, nogenlunde tilfreds, ikke særlig tilfreds eller overhovedet ikke tilfreds med din tilværelse? For at skabe et sammenligneligt tal for livskvalitet på tværs af lande beregnes et index udfra mikro-data fra Eurobarometer, der indeholder svarene for hver eneste deltager i spørgeskemaundersøgelsen. 1 Hvert svar tillægges en værdi fra 1 til 4 (hvor overhovedet ikke tilfreds får værdien 1 og meget tilfreds får værdien 4). For hvert land beregnes derefter et indeks for livskvalitet ved at tage gennemsnittet på tværs af respondenter. Hvis alle svarer overhovedet ikke tilfreds, er indekset altså lig 1, hvis alle svarer meget tilfreds er det lig 4. Da hver respondents arbejdsmarkedsstatus også er oplyst er det muligt at beregne gennemsnit både for hele befolkningen og for de arbejdsløse i et givet land. Resultatet ses i Figur 1. For at få et bredt datagrundlag er der brugt data fra de to seneste undersøgelser fra hhv og Det ses at i gennemsnit er danskerne det mest tilfredse folkefærd i undersøgelsen. I samtlige lande er arbejdsløse mindre tilfredse end gennemsnittet. Danske arbejdsløse er ifølge undersøgelsen mere tilfredse end den gennemsnitlige indbygger i de fleste andre lande og mere tilfredse end de arbejdsløse i alle andre europæiske lande pånær Island. 1 Eurobarometers mikro data kan downloades på: 2

3 Figur 1: Livskvalitet i Europa for hele befolkningen og arbejdsløse Danmark Island Sverige Holland Nordirland Luxemborg UK (undt. Nordirland) Finland Tyskland (vest) Belgien Malta Østrig Slovenien Irland Tyskland (øst) Frankrig Tjekkiet Kypern (Republik) Polen Spanien Tyrkiet Kroatien Letland Litauen Estland Slovakiet Italien Makedomien Montenegro Ungarn Kypern (Tyrkiet) Romænien Serbien Portugal Grækenland Bulgarien Livskvalitet Hele befolkningen Arbejdsløse Anm.: Kilde: Tabellen et indeks for selvrapporteret livskvalitet i en række europæiske lande. Indekset er beregnet på baggrund af data fra Eurobarometer. Se afsnit 1 for nærmere forklaring. Egne beregninger på baggrund af data fra Eurobarometer. Et potentielt problem ved at benytte selvrapporterede livskvalitetsdata er at svarene kan afspejle kulturelle og sprogmæssige forskelle i forståelsen af spørgsmålene, som undersøgelsen er baseret på. Det er f.eks. ikke givet, at tilfreds har præcis samme betydning for en dansker som satisfied har for en englænder. Derfor bør sammenligninger af selvrapporteret livskvalitet på tværs af lande altid fortolkes med varsomhed. I det følgende afsnit undersøges forskelle i livskvalitet over tid. Her spiller kulturelle og forståelsesmæssige forskelle på tværs af lande en mindre rolle. 2. Livskvalitet og krisen Den internationale krise har medført faldende eller stagnerende indkomst og større arbejdsløshed i de fleste europæiske lande. Men hvordan har krisen påvirket livskvaliteten i Danmark og i lande vi normalt sammenligner os med? 3

4 En måde at besvare dette spørgsmål på er ved at undersøge om der er sket et fald i livskvaliteten i de lande der er særligt hårdt ramt af krisen. Figur 2 viser ændringen i livskvalitet imod hhv. ændring i ledighedsprocent og ændringen (væksten) i BNP per indbygger. Som startdato er valgt et gennemsnit af 2006 og 2007 (lige før krisen) og som slutdato er valgt et gennemsnit af 2010 og De rette linier er tendenslinier fra en lineær regression. 2 Overordnet set har lande, der har oplevet en stor stigning i ledighed og/eller en svag vækst i BNP per indbygger også oplevet et større fald i livskvalitet. 3 Generelt gælder det, at en stigning i ledigheden på 1 pct. point har været ledsaget af et fald i den selvrapporterede tilfredshed på ca. 0,017. En stigning i ledigheden på 5 pct. point er således associeret med et fald i tilfredshed på ca. 0,085 hvilket svarer til lidt mindre end forskellen på Danmark og Islands tilfredshedsniveau i I gennemsnit er sammenhængen mellem stigningen i ledighed og faldet i den gennemsnitlige tilfredshed altså af begrænset størrelsesorden. Det kan bl.a. afspejle at arbejdsløse under alle omstændigheder udgør en forholdsvist begrænset andel af den samlede befolkning. Én gruppe bestående af de sydeuropæiske lande, Grækenland, Portugal og Spanien, har oplevet et særligt stort fald i livskvalitet. Mest udtalt er tendensen i Grækenland, hvor den selvrapporterede tilfredshed er faldet med 0,47, hvilket fx svarer at falde omkring 8 pladser i den rangering som er vist i figur 1 (dvs. forskellen mellem Danmark og den vestlige del af Tyskland). Selvom alle tre lande har været ramt hårdt af krisen, er faldet i den selvrapporterede tilfredshed noget større end faldet i ledighed og BNP per indbygger umiddelbart skulle tilsige. Sammenlignet med andre nordeuropæiske lande er Danmark, Finland, Storbrittanien og de baltiske lande relativt hårdt ramt af krisen målt ved ændringen i arbejdsløshed og/eller vækst i BNP per capita, men har på trods af dette oplevet et svagt fald eller en forsigtig fremgang i livskvalitet. Danmark har oplevet en relativt kraftig økonomisk opbremsning målt ved faldet i BNP per indbygger (en gennemsnitlig vækst på -1%). Samtidig har stigningen i bruttoledigheden været 2,7 pct. point, dog fra et meget lavt niveau. Alligevel er den selvrapporterede tilfredshed ikke faldet, men steget en anelse henover krisen. 2 Koefficienten på begge linier er statistisk signifikante på et 5%-niveau. Grækenland har oplevet et usædvanligt stort fald i livskvalitet og må betragtes som en outlier. Koefficienterne forbliver imidlertid signifikante hvis Grækenland udelukkes fra analysen. 3 Dette er i overenstemmelse med den litteraturen om sammenhængen mellem makroøkonomiske nøgletal og tilfredshed, se f.eks. Tella, Rafael Di, MacCulloch, Robert J. og Andrew J. Oswald. The Macroeconomics of Happiness. The Review of Economics and Statistics, 85(4), s ,

5 Figur 2. Ændring i livskvalitet og økonomiske nøgletal under krisen Ændring i livskvalitet Latvia Greece Denmark UK Bulgaria The Netherlands Finland Austria Sweden Czech Republic Croatia Malta France Luxembourg Belgium Estonia Hungary IrelandLithuania Italy Slovenia Romania Republic of Cyprus Portugal Spain Slovakia Poland Gnst. vækst i BNP per indbygger Ændring i livskvalitet Bulgaria Poland Slovakia The Netherlands UK Denmark Austria Finland Czech Republic Belgium Malta Sweden FranceCroatia Luxembourg Hungary Romania Italy Slovenia Republic of Cyprus Portugal Greece Estonia Latvia Ireland Lithuania Spain Ændring i ledighedsprocent Anm.: Kilde: Ændringer er målt før og efter krisen, dvs. med start i og slut i Livskvalitet er selvrapporteret og konstrueret som et indeks se afsnit 2 for detaljer. BNP er i faste priser. Livskvalitet: Eurobarometer (http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/). BNP: Eurostat. Ledighed: Finansredegørelsen, 2014 for Danmark, Eurostat for alle andre lande. 5

6 Som hovedregel er der anvendt data fra Eurostat for ledighed og BNP per capita. For Danmark er der imidlertid et brud i ledighedsstatistikken fra Eurostat i Derfor anvendes data for bruttoledigheden fra Finansredegørelsen fra Ifølge disse tal er ledigheden steget med 2,7 pct. point. Ifølge Eurostat er stigningen på 3,7 pct. point. Hvis man anvender Eurostats ledighedstal for Danmark ændrer det ikke ved analysens overordnede konklusioner. Der kan være mange forklaringer på at krisen har påvirket livskvalitet mere i nogle lande end i andre. Før krisen var Estland, Letland og Lithauen kendt som de baltiske tigere, hvilket skyldes at de oplevede en kraftig økonomisk fremgang i årene efter Og efter krisen er økonomien i alle tre lande kommet relativt hurtigt på ret kurs igen. Det er muligt at krisens effekter på livskvalitet er blevet afdæmpet af denne positive underliggende trend. Krisen har som nævnt ramt relativt hårdt i de sydeuropæsike lande i forhold til hvad den mere enkle sammenhæng mellem økonomisk aktivitet og tilfredshed tilsiger. Igen er der mange konkurrerende forklaringer på dette. Ét bud er at krisen i disse lande ikke kun har været økonomisk men også politisk. Bl.a. havde alle tre lande en høj statsgæld, og har typisk været omfattet af IMF-programmer og væsentlige stramninger af den økonomiske politik. Navnlig i Grækenland har dette betydet gennemgribende ændringer af pensionssystemet og privatiseringer og lignende reformer. Det er derfor også muligt, at udviklingen kan rette sig lidt igen, efterhånden som reformerne virker, befolkningerne tilpasser sig de nye vilkår og konjunkturerne vender. Et andet bud er at det offentlige sikkerhedsnet og/eller den aktive arbejdsmarkedspolitik i de sydeuropæiske lande er mindre effektivt end fx i de skandinaviske lande, hvilket kan betyde, at effekterne på livsfredshed fra kraftigt stigende ledighed (og større risiko for ledighed) forøges i disse lande. En tredje mulig forklaring kan findes i Bjørnskov (2014). 4 I en statistisk analyse viser han at effekten af kriser på livskvalitet begrænses med mere frie økonomiske institutioner. 5 Det kan ifølge analysen bidrage til at forklare hvorfor livskvaliteten er faldet mere i de sydeuropæiske lande, der generelt har flere reguleringer på arbejdsmarkedet, flere statsejede virksomheder mv. 4 Bjørnskov, C. Do Economic Reforms Alleviate Subjective Well-Being Losses of Economic Crises? Journal of Happiness Stud, 15, p , Bjørnskov (2014) benytter data fra det såkaldte Economic Freedom of the World datasæt fra Fraser Institute til at måle graden af frihed i økonomiske institutioner. 6

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Indbrud i Danmark og vores nabolande

Indbrud i Danmark og vores nabolande Analyserapport Indbrud i Danmark og 214:1 Andreas Østergaard Nielsen Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Ugens tema II Reform af førtidspension og fleksjob: Flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet Skattereform ventes at skabe ca. 15.8 job Ugens analyse

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Hård konkurrence i dansk detailhandel

Hård konkurrence i dansk detailhandel Hård konkurrence i dansk detailhandel AF MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD (O), ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG MAKROØKONOMISK

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK

FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK NOTAT FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen +45 30 59 55 87 mkr@thinkeuropa.dk RESUME Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere