DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970"

Transkript

1 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG FRA EN. PLADS I 1970 Det private forbrug pr. indbygger i Danmark er det 1. højeste blandt OECD-lande i 011. Danmark ligger lavere end gennemsnittet i OECD og i Euro-land. Går man tilbage til 1970, lå det private forbrug i Danmark nr. blandt de pågældende lande og højere end OECDgennemsnittet. Det er ikke de nye OECD-lande (Chile, Estland, Israel, Mexico, Polen, Slovakiet, Slovenien, Sydkorea, Tjekkiet og Ungarn), der har fået et større privat forbrug end Danmark, men derimod gamle OECD-lande som f.eks. Storbritannien, Tyskland, Italien, Belgien og Østrig. Ser man på det offentlige forbrug som andel af BNP, ligger Danmark nr. 1 blandt OECDlande. Når det private forbrug pr. indbygger er faldet så markant, hænger det bl.a. sammen med, at danske politikere har opprioriteret offentligt forbrug på bekostning af privat forbrug. Det offentlige forbrugs andel af BNP er siden 1970 øget med 8,1 pct. point (fra 0, til 8, pct. af BNP), mens det private forbrug er reduceret med 8, pct. point (fra 7, til 8,8 pct. af BNP). Stigningen i det offentlige forbrug er bl.a. finansieret gennem en forhøjelse af skattetrykket på 9, pct. af BNP siden Det private forbrug pr. indbygger er i 011 lavere end gennemsnittet i både OECD og EURO-land. Rangeres de OECD-lande, kommer Danmark ind på en 1. plads, jf. figur 1 og tabel med rangering i bilag. I opgørelsen er der taget højde for prisniveauet i de enkelte lande (dvs. det private forbrug er opgjort i købekraftskorrigerede værdier). Det danske prisniveau er relativt højt i forhold til andre lande, hvilket betyder, at vi kan købe færre varer pr. tjent krone (efter indkomstskat). Prisniveauet er højt dels på grund af et højt afgiftstryk og dels pga. af et mindre konkurrencepres. I 1970 lå danskernes private forbrug nr. blandt de pågældende lande og højere end OECD-gennemsnittet. I 011 er det faldet til en 1. plads og er lavere end gennemsnittet for OECD og Euro-land. Mens det private forbrugs relative niveau (i forhold til de øvrige OECD-lande) er faldet, har det relative velstandsniveau (målt som placeringen på BNP pr. indbygger) været mere konstant, jf. figur. Danmark lå nr. 7 i 1970 og nr. 10 i 011. Faldet i det private forbrugs niveau i forhold til andre lande er så meget desto mere påfaldende, fordi de nye medlemmer af OECD er relativt fattige lande (bl.a. Chile, Estland, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn). Derimod er vi blevet overhalet af traditionelle OECD-lande som Storbritannien, Tyskland, Italien, Belgien, Østrig, Canada, Finland, Japan og Norge. Figur 1 - Danmarks placering på privat forbrug pr. capita, blandt OECD-landene, Placering Anm.: OECD.Stat Det skal bemærkes, at rangeringen går på de nuværende OECD-lande, så langt der er tal tilbage for dem. Det gælder bl.a. Australien og New Zealand, som først kom med i hhv Hvis Australien og New Zealand ikke blev medtaget i rangeringen, ville Danmark i 1970 have ligget på en. plads. CEPOS Landgreven,. 101 København K

2 Analysenotat december 01 Nedgangen i placeringen på privat forbrug pr. indbygger siden 1970 hænger sammen med, at det offentlige forbrug i perioden er steget markant. På bare lidt længere sigt vil højere offentligt forbrug alt andet lige via højere skatter nødvendigvis fortrænge privat forbrug. Det offentlige forbrugs andel af BNP er siden 1970 øget med 8,1 pct. point (fra 0, til 8, pct. af BNP), mens det private forbrug er reduceret med 8, pct. point (fra 7, til 8,8 pct. af BNP), i perioden jf. figur. Figur Privat og offentligt forbrug som andel af BNP, -01 % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% 1% Offentligt forbrug i pct. BNP Privat forbrug i pct. BNP Danmarks Statistik (NAT01), Økonomisk Redegørelse - august 01 samt egne beregninger Der bemærkes også, at den private opsparing er søgt fremmet af skattereformerne i de sidste år (jf. den betydelige reduktion i skatteværdien af rentefradraget). Den store udvidelse i det offentlige forbrug er finansieret ved en stigning i skattetrykket, der er steget med knap 10 pct. af BNP (9, pct. af BNP). Der er hovedsageligt tale om en forhøjelse i indkomstskattetrykket (9, pct. af BNP). I perioden er der kommet ca flere offentligt ansatte, mens antallet af privat ansatte er faldet med personer. Udvidelsen af den offentlige beskæftigelse har i høj grad fundet sted i kommuner og amter/regioner. Det er derfor kommune- og amtsskatten fra 1970 til blev fordoblet fra 1, pct. til, pct. Det bemærkes, at det offentlige forbrugs andel af BNP i perioden er vokset fra at være det. højeste i OECD i 1970 til i dag at være det højeste, jf. figur. Figur - Danmarks placering på offentligt forbrug som andel af BNP, blandt OECD landene, Placering 7 Anm.: OECD.Stat samt egne beregninger Det skal bemærkes, at rangeringen går på de nuværende OECD-lande, så langt der er tal tilbage for dem. Bl.a. er Israel medtaget i rangeringen, selv om landet først blev medlem af OECD i 010. Hvis Israel ikke blev medtaget i rangeringen, ville Danmark i 1970 have ligget på en. plads.

3 Analysenotat december 01 Der er således tale om en politisk prioritering, hvor politikerne har prioriteret øget offentligt forbrug på bekostning af privat forbrug. Undertiden ved at foretage et klart tilvalg af mere offentlig sektor og højere skatter. Men også ofte ved, at den offentlige sektor blot voksede meget mere end planlagt. Først i de allerseneste år er denne tendens indtil videre brudt. Spørgsmålet er, om det giver reel velfærd at lade den offentlige sektor vokse yderligere på bekostning af privat forbrug. Danske og udenlandske undersøgelser finder, at private virksomheder i konkurrence er op til 0 pct. mere effektive til at producere end offentlige monopoler [1]. Det indikerer, at der kan være en velfærdsgevinst ved at konvertere offentligt forbrug til privat forbrug (ved at reducere det offentlige forbrug og bruge budgetforbedringen på skattelettelser til borgerne, der bruger pengene). Fordi man må forvente, at produktion af privat forbrug i gennemsnit sker mere effektivt end offentligt forbrug. Økonomisk teori tilsiger endvidere, at marginalnytten af at tilføre ekstra midler til en aktivitet falder med stigende ressourcetilførsel. Eftersom Danmark på en række velfærdsområder er blandt de lande, der har de højeste udgifter, er det forventeligt, at tilførsel af ekstra ressourcer kan have en beskeden effekt. Det understøttes af en række empiriske undersøgelser. CEPOS har således påvist, at kommuner, der bruger flere penge per skolebarn, ikke opnår bedre resultater af undervisningen end kommuner, der bruger færre ressourcer også selvom der tages højde for forskelle i elevernes sociale baggrund []. CEPOS har desuden udarbejdet en undersøgelse, der finder, at der ikke kan dokumenteres en sammenhæng mellem ændringen i ressourcetilførselen til kommuner og opfattelsen af kvaliteten af servicen hos borgerne []. Disse forhold taler for, at danskerne kunne få mere velfærd for pengene, hvis man reducerede det offentlige forbrug og brugte pengene på lavere skatter og afgifter. Figur - Danmarks placering på BNP pr. indbygger, blandt OECD-landene, Placering Anm.: OECD.Stat Det skal bemærkes, at rangeringen går på de nuværende OECD-lande, så langt der er tal tilbage for dem. Det gælder bl.a. Australien, som først kom med i. Hvis Australien ikke blev medtaget i rangeringen, ville Danmark i 1970 have ligget på en. plads. [1 ] Ifølge Christoffersen og Paldam (), Public versus private production and economies of scale, Public Choise, udgør den gennemsnitlige effektivitetsgevinst i videnskabelige studier næsten 0 pct. ved privat produktion på konkurrencemarkeder sammenlignet med offentlige monopoler. De henviser til surveys om empiriske studier I bl.a. Borcherding, Pommerehne and Schneider (198): Comparing the efficiency of private and public production: The evidence from five countries., Zeitschrift für Nationalökonomie samt Domberger and Jensen (): Contracting out by the public sector; theory, evidence, prospects, Oxford review of economic policy og Vickers and Yarow (): Privatization. An economic analysis., Cambridge, MA: MIT Press. Christoffersen og Paldam () finder i deres studie, at gevinsten ved privat rengøring i forhold til kommunal rengøring udgør ca. 0 pct. [ ] Christoffersen og Bo Larsen (010): Kommunernes udgifter til folkeskole hvad får borgerne for pengene, når de betaler mere?, CEPOS Arbejdspapir nr. 9 [ ] Christoffersen, Henrik (): Perceived municipal cuts and the welfare coalition, CEPOS Arbejdspapir nr.

4 Analysenotat december 01 Privat forbrug pr. indbygger, købekraftskorrigeret, OECD, Schweiz.7 USA.107 New Zealand*.1 Luxembourg.09 Australien*.09 Danmark.0 7 Canada.7 8 Sverige. 9 Island Tyskland Holland.11 1 Storbritannien.10 1 Østrig.08 1 Belgien Italien Frankrig Grækenland Finland Spanien Norge Irland 1.9 Japan 1.10 Portugal 1. Mexico* 1. Tyrkiet 88 Sydkorea* 9 OECD - total 1.99 OECD.Stat Anm.: Alle beløb er i, løbende priser, løbende PPP. *: Disse lande var ikke medlemmer af OECD i Privat forbrug pr. indbygger, købekraftskorrigeret, OECD, USA.8 Schweiz 8.71 Luxembourg.7 Norge. Australien. Canada.7 7 Østrig. 8 Tyskland.0 9 Storbritannien Japan Italien Belgien Finland Danmark Irland Frankrig Sverige Grækenland Holland Spanien Island New Zealand 17.1 Portugal 1.1 Israel Slovenien Sydkorea Slovakiet 1. 8 Tjekkiet Polen Tyrkiet Ungarn 11.0 Estland Chile 10.0 Mexico 10.1 Euro-området 0.1 OECD - total 1.1 OECD.Stat Anm.: Alle beløb er i, løbende priser, løbende PPP.

5 Analysenotat december 01 Offentligt forbrug i pct. af BNP, OECD, 1970 Pct. af BNP 1 Israel* 7,8% Sverige 1,8% Canada 0,% Danmark 0,% Holland 19,% USA 18,% 7 Storbritannien 18,% 8 Frankrig 17,% 9 Irland 1,8% 10 Belgien 1,7% 11 Tyskland 1,% 1 Norge 1,% 1 New Zealand* 1,7% 1 Italien 1,% 1 Østrig 1,8% 1 Finland 1,8% 17 Australien* 1,9% 18 Island 1,8% 19 Portugal 1,1% 0 Grækenland 11,% 1 Luxembourg 10,8% Japan 10,7% Sydkorea* 10,1% Spanien 10,1% Schweiz 8,1% Tyrkiet 7,% 7 Mexico*,% OECD.Stat samt egne beregninger Anm.: *: Disse lande var ikke medlemmer af OECD i Offentligt forbrug i pct. af BNP, OECD, 011 Pct. af BNP 1 Danmark 8,% Holland 7,9% Sverige,% Island,% Frankrig,% Belgien,% 7 Finland,% 8 Israel,% 9 Storbritannien,% 10 Norge 1,% 11 Canada 1,% 1 Spanien 0,9% 1 Slovenien 0,8% 1 Ungarn 0,8% 1 Japan 0,7% 1 Tjekkiet 0,% 17 Italien 0,% 18 Portugal 0,1% 19 New Zealand 19,9% 0 Estland 19,% 1 Tyskland 19,% Østrig 18,8% Irland 18,% Polen 18,0% Slovakiet 18,0% Grækenland 17,% 7 Australien 17,% 8 USA 17,% 9 Luxembourg 1,% 0 Sydkorea 1,% 1 Tyrkiet 1,9% Chile 11,8% Mexico 11,% Schweiz 11,1% Euro-området 1,% OECD.Stat samt egne beregninger

6 Analysenotat december 01 BNP pr. indbygger, købekraftskorrigeret, OECD, Schweiz.88 Luxembourg.09 USA.997 Sverige.88 Australien*.9 Canada.8 7 Danmark. 8 New Zealand*.0 9 Holland Belgien Tyskland.81 1 Østrig.79 1 Island.97 1 Frankrig.8 1 Storbritannien. 1 Italien Finland.7 18 Norge. 19 Japan.1 0 Grækenland Spanien.88 Irland. Portugal 1.9 Mexico* 1.7 Tyrkiet 1.1 Sydkorea* 1 OECD - total. OECD.Stat Anm.: Alle beløb er i, løbende priser, løbende PPP. *: Disse lande var ikke medlemmer af OECD i BNP pr. indbygger, købekraftskorrigeret, OECD, Luxembourg 89.1 Norge Schweiz 1. USA 8.0 Holland.88 Irland Østrig.1 8 Australien Sverige Danmark Canada Tyskland Belgien Finland 7. 1 Island Storbritannien. 17 Frankrig.1 18 Japan Italien.97 0 Spanien Sydkorea 0. New Zealand Israel 7.98 Slovenien Tjekkiet.89 Grækenland.11 7 Portugal. 8 Slovakiet.0 9 Estland Ungarn Polen Tyrkiet 17.8 Chile 17.1 Mexico Euro-området.9 OECD - total.00 OECD.Stat Anm.:Alle beløb er i, løbende priser, løbende PPP.

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Velfærdsstaten, offentlige udgifter og velfærd

Velfærdsstaten, offentlige udgifter og velfærd Velfærdsstaten, offentlige udgifter og velfærd Cheføkonom Mads Lundby Hansen Center for Politiske Studier Velfærds-Danmark anno 2013 Kommuneskatten Offentlige udgifter De offentlige udgifter har nu rundet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 27 Statsminister Poul Schlüter og daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i maj 1989 en økonomisk plan, der blev kendt som Århundredets plan. Planen blev

Læs mere

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013 Kraghinvest.dk Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD December 2013 Resumé Vi har i denne analyse set nærmere på Danmark i et internationalt perspektiv. Vi har bl.a set på timeproduktiviteten i OECD,

Læs mere

Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007

Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 5. oktober 212 Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2 Der bliver ikke skabt nok nye arbejdspladser fra udenlandske

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 9. april 2014 Udlandet fravælger Danmark som investeringsland I årene 2008-2012 tiltrak Danmark nye udenlandske (greenfield) investeringer, der

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV 2010 November 2010 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

ØSTJYLLAND I UDVIKLING

ØSTJYLLAND I UDVIKLING ØSTJYLLAND I UDVIKLING Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 7 vækst i Østjylland og i danmark 12 Danmark som udviklingsland 17 Velstand og udvikling 19 Region midtjylland i udvikling SIDE 1 Øst jylland

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

Danmark op i gear. Fordi vi har styrken til at vinde

Danmark op i gear. Fordi vi har styrken til at vinde Danmark op i gear Fordi vi har styrken til at vinde Danmark op i gear Dette er en invitation. En invitation fra erhvervslivet til politikere og danskerne om i fællesskab at vende Danmarks rutsjetur ned

Læs mere

Konkurrenceevne er mere end produktivitet

Konkurrenceevne er mere end produktivitet Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 6 32 17. september 212 Konkurrenceevne er mere end produktivitet World Economic Forum (WEF) offentliggjorde. september 212 The Global Competitiveness

Læs mere

Fakta om forsikring og pension vidste du det?

Fakta om forsikring og pension vidste du det? side 1 Fakta om forsikring og pension vidste du det? side 2 vidste du det om pension? side 3 Danskerne får 54 milliarder kr. fra pensionsselskaberne Mia. kr. 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007

Læs mere

hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark

hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark f politikere som borgere Regeringens Vækstforum har opstillet der endnu ikke anerkender. de 10 væsentligste udfordringer for Danmark dybtgående lden Danmark som udviklingsland nedrykning Flere former,

Læs mere

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Ugens tema II Reform af førtidspension og fleksjob: Flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet Skattereform ventes at skabe ca. 15.8 job Ugens analyse

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande

Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 1 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande Denne skatteøkonomiske analyse har til formål at give et overordnet billede af effektiviteten i

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Dansk velstand er i den internationale top

Dansk velstand er i den internationale top Velstand Dansk velstand er i den internationale top Nye tal fra OECD viser, at det danske velstandsniveau er i top 0. Målt på BNP pr. indbygger er Danmark placeret på en 0. plads i OECD, mens vi på det

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere