Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir. Det talte ord gælder. Årsmøde hos Realkreditforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir. Det talte ord gælder. Årsmøde hos Realkreditforeningen"

Transkript

1 Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Årsmøde hos Realkreditforeningen Tid og sted: D. 29. marts kl i Operaen, Ekvipagemestervej 10.

2 [Indledning] Tak for invitationen. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn skulle have været her men er desværre forhindret i at komme. Derfor holder jeg talen i dag og det har jeg glædet mig til. Mødet i år holdes her i Operaens Takkelloft. Jeg har ladet mig fortælle, at Takkelloftet kaldes en black box på teaterfagsprog. Mange af os er vant til at tænke på en black box som noget, der er uigennemskueligt og uforklarligt. I teaterverdenen er black box derimod betegnelsen på et enkelt, men fleksibelt rum, som kan indrettes og bruges på forskellige måder. Jeg tror jeg foretrækker teaterverdenens brug af ordet. Og på samme måde som man kan flytte rundt på elementer i en black box og indrette sig som man ønsker så er vi også selv herre over hvordan

3 3 vi indretter os og hvordan Danmark skal se ud i fremtiden. I dag vil jeg tale om krisehåndtering og det momentum for vigtige reformer på en lang række områder, som krisen har skabt. Det gælder ikke kun i den økonomiske politik men i høj grad også inden for den finansielle regulering. Reformer som også påvirker det danske realkreditsystem og mange af jer her i salen. [Konjunkturudviklingen] Det er en hektisk tid vi har været igennem finanskrise, økonomisk krise, statsgældskrise. Der har været fart på krisehåndteringen og på reformdagsordenen. Det er godt 2 måneder siden sidst jeg var ude og tale ved jeres bestyrelsesmøde [på Schæffergården]. Jeg ved ikke om I lægger mærke til det: men min stemme er nu roligere, tonelejet er

4 4 lidt dybere og der er plads til at tage en dyb indånding. Jeg kan godt mærke det. Der er kommet mere ro på. Men selv om det går bedre, er det for tidligt at sige at vi er ude af krisen. Som EU's økonomikommissær Olli Rehn sagde, har vi alle lært at maraton er et græsk ord. Og der udestår mange seje træk før vi med sikkerhed kan sige at vi er ude på den anden side af krisen. Men fokus er skiftet. Vigtige og svære beslutninger er blevet taget. Nu er tiden kommet til implementering og håndhævelse. Og det er mindst lige så vigtigt og er derfor sat øverst på det danske formandskabs dagsorden. Den vestlige verden befinder sig stadig i en vanskelig økonomisk situation og udsigterne er præget af stor usikkerhed. Men der er også kommet positive nyheder fra forskellige dele af verden.

5 5 Generelt kan man sige, at USA ser ud til at være på vej op, mens Europa ser ud til at være stabiliseret. Dette står i kontrast til situationen for bare 3-4 måneder siden, hvor der nærmest ingen ende var på de dårlige nyheder. Den internationale udvikling smitter naturligvis af på Danmark. Herhjemme fik forbrugertilliden et knæk sidste efterår, men de seneste måneder ser det igen ud til at gå den rigtige vej. Danmark nyder godt af stor finanspolitisk troværdighed, og det har bidraget til lave renter under finanskrisen til fordel for boligejere og virksomheder. Under finanskrisen er vi blevet regnet som en sikker havn blandt investorer, den status skal vi værne om. Med kickstarten og udbetalingerne af efterlønsbidrag i 2012 har regeringen tilrettelagt finanspolitikken, så den tilgodeser hensynet til at

6 6 understøtte den økonomiske aktivitet samtidig med, at troværdigheden fastholdes, og Danmark overholder EU-henstillingen om at forbedre de offentlige finanser med 1½ pct. frem mod Den europæiske gældskrise har om noget understreget vigtigheden af at føre en ansvarlig finanspolitik. Taber de finansielle markeder tilliden, så stryger renten op. Det ser ud som om foråret er ved at indfinde sig i dansk økonomi, de mørkeste skyer er forsvundet og vi forventer en lille vækst på ca. 1 pct. i år. [Inddæmning af den europæiske gældskrise] Tillid er alfa og omega for et dynamisk Europa i vækst. Man kan simpelthen ikke få ordentlig gang i væksten uden at genskabe tilliden til sund og holdbar økonomisk politik i EU. Det er på en måde ret forunderligt at tænke på, at abstrakte begreber som tro og tillid har så stor

7 7 indflydelse på noget så konkret og mærkbart som økonomi. Men faktum er bare, at de to begreber er helt afgørende for, at forbrugerne bruger penge og at virksomhederne investerer. Derfor står vi politikere med et stort ansvar i forhold til at styrke troværdigheden om og tilliden til en sund og holdbar økonomiske politik både på nationalt plan og i det fælles økonomiske samarbejde i EU. De kinesiske skrifttegn for krise er efter sigende sammensat af tegnene for fare og mulighed. Det er der en dybere sandhed i. Krisen har således også skabt mulighed for vigtige reformer. Ikke mindst i EU-samarbejdet. Styrket økonomisk samarbejde På EU-plan har vi vedtaget en stor reform af samarbejdet om sund økonomisk politik, det der på EUsk kaldes six-packen. Den omfatter dels en

8 8 styrkelse af de fælles finanspolitisk spilleregler i stabilitets- og vækstpagten og dels et nyt samarbejde om makroøkonomiske ubalancer. Det er nu en topprioritet for det danske EUformandskab at føre reformen ud i livet gennem et stærkt fokus på de nye reglers håndhævelse på EUniveau og implementering på nationalt niveau. Det nye samarbejde om makroøkonomiske ubalancer skal adressere udfordringer såsom konkurrenceevne- og betalingsbalanceproblemer m.v. Samarbejdet om makroubalancer er for første gang sat i værk i starten af 2012, og de røde lamper blinkede i denne omgang for 12 lande, herunder Danmark pga. forringet konkurrenceevne og høj privat bruttogæld. Jeg synes, at det her er vigtigt at få understreget, at de danske husholdninger, til trods for den høje bruttogæld, er ganske velkonsoliderede. Det skyldes, at vi i Danmark har et veludviklet

9 9 realkreditsystem og husholdningerne har store formuer i form af boliger, finansiel opsparing og pensionsordninger. Rapporten fra EU fører til en dybdegående analyse, men ikke nødvendigvis videre skridt i form af fx konkrete henstillinger til Danmark. Så selv om vi i udgangspunktet ikke umiddelbart ser udfordringer mht. danske husholdningers bruttogæld så er selve processen i EU hvor mulige ubalancer bliver identificeret og analyseret i dybden, noget vi kun kan støtte. Two-pack Det danske formandskabs hovedfokus er som sagt på at føre de allerede vedtagne reformer af det økonomiske samarbejde ud i livet. Herudover er vi i gang med at supplere med nogle ekstra regler for eurolandene, som igen på klassisk EU sk kaldes two-packen. De skal yderligere styrke budgetdisciplinen blandt eurolandene og skærpe overvågningen af lande i

10 10 finansieringsvanskeligheder. Vi sigter på at opnå en egentlig vedtagelse af two-packen under dansk formandskab. Implementeringsdagsorden Vi skal sikre en konsekvent håndhævelse af det fælles regelsæt, som er vedtaget. Ikke for reglernes skyld, men for at sikre at landene gennemfører den nødvendige finanspolitiske konsolidering og understøtter tilliden det er særlig vigtigt nu, hvor 23 ud af 27 lande har henstillinger, og hvor vi kæmper for at vinde markedernes tillid og komme ud af krisen. Finanspagt Aftalen om finanspagten, som blev underskrevet på det Europæiske Råd d. 2. marts, understreger, at finanspolitikken er landenes eget ansvar.

11 11 Man kan sige, at finanspagten tager reglerne hjem. Den kræver, at man indfører bindende regler om blandt andet budgetbalance i national lovgivning, som derefter skal overholdes af de respektive nationale regeringer. Aftalen og dens krav svarer til de mellemfristede mål i de gældende EU-regler og ligger på linje med grundlæggende principper i dansk økonomisk politik gennem mange år og under skiftende regeringer. Forskellen på de nye regler og de gældende regler er dels, at reglen om balance nu i højere grad er et krav, som skal efterleves i det enkelte år og ikke kun over en årrække, og dels at man netop skal tage reglerne hjem og skrive dem ind i national lov. Regeringen og et flertal i Folketinget mener, at deltagelse i finanspagten understøtter troværdigheden af den danske økonomiske politik.

12 12 Danmark er en lille, åben økonomi med fastkurspolitik overfor euroen og er dybt afhængig af markedernes tillid til en sund økonomisk politik. Derfor planlægger den danske regering at ratificere pagten hurtigst muligt og inden udgangen af året, og regeringen har allerede fået bred politisk opslutning til den nye budgetlov, som skal implementere finanspagtens krav. Med budgetloven indfører vi flerårige udgiftslofter for hhv. stat, kommuner og regioner og et helt nyt sæt spilleregler for den offentlige udgiftsstyring. Eurosamarbejdet Udover det styrkede økonomiske samarbejde, gennemfører Eurolandene en række tiltag, som bidrager til sundere offentlige finanser og styrket finansiel stabilitet i Europa.

13 13 Udvidet Firewall Lige nu diskuterer eurolandene om de skal styrke den såkaldte firewall det vil sige deres mekanismer for lån til lande med uholdbart høje renter og finansieringsvanskeligheder. Det drejer sig dels om den midlertidige mekanisme, EFSF, der har medfinansieret lån til Irland og Portugal, og dels den permanente mekanisme, ESM, der skal træde i kraft til sommer. Min vurdering er, at en styrkelse af udlånskapaciteten markant vil kunne bidrage til at understøtte tilliden og dermed styrke sandsynligheden for, at det ikke vil være nødvendigt at udlåne pengene. ECBs Rolle Den Europæiske Centralbank (ECB) har ydet et vigtigt bidrag til at få vendt den pressede situation på de finansielle markeder i kraft af sine 3-årige

14 14 likviditetstiltag, de såkaldte "Long Term Refinancing Operations", over for bankerne. De er med til at afhjælpe bankernes aktuelle finansieringsudfordringer, hvilket bidrager til at dæmpe det mest akutte pres på de finansielle markeder, og dermed undgå en vækstbremsende kreditklemme. Samtidig har tiltagene understøttet en reduktion af rentespændet på statsobligationer fra eurolandene (især for Italien og Spanien), selvom de på ingen måde er et substitut for landenes fortsatte konsoliderings- og reformindsats. Skat på finansielle transaktioner EU-kommissionen har også fremsat et forslag om en europæisk afgift på finansielle transaktioner, med nok en velklingende forkortelse FTT. Blandt nogle anses afgiften som et effektivt instrument til at sikre, at de finansielle institutioner yder et

15 15 rimeligt bidrag i lyset af krisen og bidrager til konsolideringen af landenes offentlige finanser og til at reducere såkaldt spekulativ adfærd på de finansielle markeder og forhindre fremtidige kriser En europæisk afgift på finansielle transaktioner er imidlertid problematisk og regeringen kan ikke støtte det foreliggende forslag. Der er en risiko for, at afgiften vil forårsage en udflytning af finansiel aktivitet ud af EU og dansk realkreditfinansiering kan blive påvirket i form af højere låneomkostninger for boligejere. Dertil kommer et relativt stort tab af arbejdspladser og økonomisk aktivitet. Der er andre skatter, f.eks. finansielle aktivitetsskatter, såsom den danske lønsumsafgift, som er mere effektive til at rejse et givent provenu. En FTT kan ikke ses uafhængigt af de andre og omfattende initiativer til regulering af den

16 16 finansielle sektor som vi er i gang med at forhandle og implementere. [Regulering af den finansielle sektor] [Internationale temaer] CRD IV, CRA III, Direktiv om afvikling og krisehåndtering Det har været nødvendigt at styrke reguleringen af den finansielle sektor både i EU og globalt. Der pågår et ambitiøst internationalt arbejde med at styrke den finansielle regulering, som også EUlandene deltager i og omfattes af. En stor del af den finansielle reguleringsdagsorden, som der arbejdes med i EU, udspringer af dette internationale arbejde. Det er afgørende, at den skærpede regulering, som vi nu er ved at indføre, ikke får utilsigtede konsekvenser for velfungerende nationale

17 17 forretningsmodeller som fx det danske realkreditsystem. Jeg lægger stor vægt på, at vi værner om kvaliteterne ved vores danske realkreditsystem, samtidig med at vi også er åbne over for justeringer for dels at tilpasse os den internationale udvikling, dels for at lære af vores erfaringer under krisen. Det er en høj prioritet for det danske EUformandskab at bidrage til fremdrift i de mange forslag på det finansielle område, som Kommissionen har fremsat det seneste år. De er nemlig med til at sikre grundlaget for et sundt finansielt system, som kan stå på egne ben, og som understøtter realøkonomien og minimerer risikoen for fremtidige finansielle kriser.

18 18 Under dansk formandskab er den vigtigste prioritet på det finansielle område at nå en aftale om kapitalkravsdirektivet eller CRD IV. Det er en udfordrende opgave, ikke blot på grund af størrelsen og kompleksiteten i forslaget, men også fordi der er tale om særdeles vigtige politiske sager i mange EU-lande. Det danske formandsskab har netop spillet ud med 3. kompromisforslag, og det er vores forventning, at der kan indgås en aftale i Rådet og forhåbentligt også med EU-Parlamentet i løbet af det danske formandskab. Som formandskabsland er der meget snævre grænser for at fremme egne nationale synspunkter under forhandlingerne. Det er derfor også tilfredsstillende, at vi i fællesskab her tænker jeg på de danske myndigheder og realkreditforeningerne sammen leverede en stor indsats inden formandskabet for at finde løsninger

19 19 for dansk realkredit allerede i Kommissionens forslag tilbage i sommeren Men indsatsen er ikke ovre endnu, der udestår fortsat vigtige beslutninger med stor betydning for dansk realkredit. Jeg er opmærksom på, at det især er de kommende nye likviditetssregler, der har stor betydning for dansk realkredit. Netop i forhold til likviditetsreglerne er der den udfordring, at Baselkomiteen arbejder parallelt med at revurdere deres anbefalinger til de nye likviditetsstandarder. I det danske kompromisforslag er udfordringen håndteret ved, at likviditetsreglerne først endeligt fastsættes i 2014, at det er Rådet og Parlamentet, der i den fælles beslutningsprocedure vedtager reglerne

20 20 at listen over aktiver, som overvåges med henblik på at kvalificere sig som likvide aktiver, er gjort bredere, og at kvalifikationen vil ske på baggrund af en række objektive likviditetskriterier, hvor danske realkreditobligationer vil indgå på lige fod med andre aktiver. Den seneste forordning om regulering af ratingbureauer (kaldet CRA III) fylder også en del i porteføljen af sager, som prioriteres højt under dansk formandskab. Både i EU og i Danmark er vi opmærksomme på betydningen af brugen af ratings i den finansielle regulering og det finansielle system generelt. Her tænker jeg særligt på de markedskonsekvenser, som en nedgradering kan få for et institut. Arbejdet med den finansielle regulering sigter blandt andet på at højne kvaliteten og troværdigheden af kreditvurderinger.

21 21 På det uformelle EU Økonomi- og finansministermøde fredag og lørdag skal jeg drøfte det kommende forslag om afvikling og krisehåndtering i den finansielle sektor med mine kollegaer i EU. Forslaget er ikke fremlagt endnu, men jeg forventer, at det vil indeholde en række instrumenter, som bl.a. kan bruges til at forebygge og håndtere fremtidige afviklinger af penge- og realkreditinstitutter. Det er et centralt forslag, der vil sætte retningen for den fremtidige krisehåndteringsramme, og hvor vi fra dansk side har en række er erfaringer, som vi kan bidrage med i de kommende forhandlinger. [Nationale temaer] Udviklingspakken Bankpakke V Til sidst nogle bemærkninger til et par temaer i den danske debat. Senest har regeringen indgået en bred

22 22 politisk aftale om en udviklingspakke den såkaldte Bankpakke V, der skal forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering. Udviklingspakken vil bl.a. kunne bidrage til en stabilisering af en række kreditinstitutter. Belåning af boliger i yderområder Herudover har der i den seneste tid været en diskussion af belåning af ejendomme til de danske yderområder. Jeg bliver naturligvis bekymret, når jeg hører om potentielle boligkøbere, der umiddelbart har fornuftige privatøkonomiske forhold, og alligevel ikke kan låne til deres drømmebolig i de danske yderområder. Det er derfor vigtigt, at der tages stilling til hver enkelt lånesag, og at institutterne ikke på forhånd udelukker visse geografiske områder fra at opnå lån. Jeg forstår, at institutterne også har tilkendegivet, at det er sådan det forholder sig.

23 23 Da jeg har tillid til, at realkreditinstitutterne som udgangspunkt ønsker at låne ud, afspejler et afslag desværre, at institutterne vurderer risikoen på lånet som værende for stor, fx fordi ejendommen kun vanskeligt kan sælges og der derfor ligger en udfordring i at skabe efterspørgsel efter boliger. Desværre er der ingen nemme løsninger på problemet. Gennem årtier er der sket en gradvis ændring i bosætningsmønsteret, hvor folk er flyttet fra landdistrikter til større byområder. Det skyldes ikke mindst, at arbejdspladserne i landdistrikterne er forsvundet og er blevet erstattet af nye og i øvrigt mere produktive job i byområderne, men også et ønske om nærhed til byområdernes forskellige offentlige og private tilbud spiller efter alt at dømme ind.

24 24 Mine ministerkollegaer, erhvervs- og vækstministeren, Ole Sohn og by, bolig og landdistriktsministeren Carsten Hansen drøfter for tiden, hvordan man sikrer at der forsat vil være interesse for at bosætte sig på de danske øer og landdistrikter. Sektorens svar på realkredittens udfordringer. Lad mig vende mig mod et andet aktuelt tema, nemlig jeres egne initiativer til justering af jeres udlånsvirksomhed. Siden boligpriserne toppede i 2007 har vi oplevet prisfald på ejendomsmarkedet på ca. 20 pct. frem til nu. Jeg tror, at vi alle ønsker et stabilt og sikkert realkreditmarked, som er gennemsigtigt for både

25 25 forbrugere og investorer, og uden voldsomme prisudsving. Der har i pressen været skabt uro om, at institutterne er ved at udvikle løsninger, der peger i hver sin retning, og at der derfor udkæmpes en magtkamp mellem institutterne. Lad mig understrege, at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis der opstår usikkerhed om kvaliteten og gennemsigtigheden af danske realkreditobligationer. Det er derfor vigtigt, at vi også fremover bevarer en enighed om de grundlæggende elementer i det danske realkreditsystem. Stabil boligfinansiering, supplerende sikkerhed mv. Mine regeringskollegaer og jeg sætter pris på, at I deltager aktivt i vores forskellige arbejdsgrupper, som ser på realkredittens udfordringer og mulige

26 26 løsninger. Her tænker jeg blandt andet på arbejdsgruppen om supplerende sikkerhed og det projekt, som kører under Erhvervs- og Vækstministeriet om stabil boligfinansiering. Her ventes de første resultater i den kommende tid. Jeg ser frem til, at resultaterne kan give os et mere præcist kendskab til forholdene på boligmarkedet, herunder hvilke boligejere der har hvilke lån. Resultaterne vil indgå i regeringens vurdering af behovet for eventuel ny regulering. [Samlet budskab] Vi har de seneste 4 år været igennem et usædvanligt stort tilbageslag i dansk og international økonomi. Mange arbejdspladser er tabt. Vor fornemste opgave er at sikre indenfor de muligheder vi nu en gang har at vi indretter os så vi ikke havner i samme situation igen.

27 27 Vi har alle en opgave i at sikre kvaliteterne ved det danske realkreditsystem. Det vigtigt for mig og mine ministerkollegaer, at vi i fællesskab overvejer, hvordan vi kan opnå en større prisstabilitet på vores boligmarked. Uanset hvilke udfordringer realkreditten står over for, skal omverdenen vide, at det danske realkreditsystem bygger på nogle gennemsigtige og robuste principper, som skaber sikkerhed hos både investorer og låntagere. Lad os sammen værne om det.

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K

Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K Det talte ord gælder T + 45 7226 9000 F + 45 7226 9001 M im@im.dk W www.oim.dk Anledning: Finansrådets årsmøde Tid og sted: Statens

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt 6. maj 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. maj 2011 1) Forslag til forordning vedr. short selling mv. - Generel

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2011

Markedskommentar Orientering Q3 2011 Markedskommentar De finansielle markeder var gennem hele 3. kvartal meget urolige. Aktiemarkederne, over det meste af verden, faldt som følge af den efterhånden kroniske gældskrise i både Europa og USA

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

ECB Månedsoversigt Juni 2014

ECB Månedsoversigt Juni 2014 LEDER For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. juni 2014 at indføre en kombination af foranstaltninger til at lempe pengepolitikken yderligere

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 1. oktober 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for indbydelsen til nu for tredje gang at tale på Realkreditrådets årsmøde.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU Karoline Garm Nissen og Maria Hove Pedersen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den globale økonomiske krise og aktive finanspolitiske lempelser førte til, at

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Analyse 2. august 201 Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Temperaturen stiger på boligmarkedet. Priserne er over deres strukturelle niveau,

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Sverige har anvist en vej ud af krisen

Sverige har anvist en vej ud af krisen Dansk Industri Analysepapir, dec. 0 Sverige har anvist en vej ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og konsulent Claus Aastrup Seidelin, clas@di.dk Sverige har med de beslutninger,

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 31. maj 2011 Konjunkturvurdering og anbefalinger for det korte sigt, Finanspolitisk holdbarhed og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

RESUME. Dette forårs rapport fra Det Økonomiske Råds formandskab indeholder tre kapitler:

RESUME. Dette forårs rapport fra Det Økonomiske Råds formandskab indeholder tre kapitler: RESUME Dette forårs rapport fra Det Økonomiske Råds formandskab indeholder tre kapitler: Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Holdbar finanspolitik Tilbagetrækning Konjunkturerne præget af stilstand

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere