Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven"

Transkript

1 1 Finanslov 2013

2 2 Finansloven for 2013 Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven for 2012: Der er med Aftale om finansloven for 2013 afsat 650 mio. kr. i perioden til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge og Næstved. Der er desuden afsat 25 mio. kr. i 2013 til forbedring af tilgængeligheden på togstationer. En fortsat udmøntning af aftalerne i forligskredsen om den grønne transportpolitik. På FL13 er der bl.a. optaget bevillinger til elektrificering af jernbanestrækningen Esbjerg-Lunderskov, etablering af et dobbeltspor på jernbanestrækningen mellem Vamdrup og Vojens og indskud i Aarhus Letbane I/S. En udmøntning af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik. Der er bl.a. afsat midler til takstnedsættelser uden for myldretiden i den kollektive trafik, et nyt ungdomskort og nyt togmateriel. Der er reserveret midler til en ny dobbeltsporet vej- og jernbaneforbindelse over Storstrømmen som erstatning for den nuværende nedslidte bro. Udgiften er primært finansieret af overskydende midler i Banedanmarks signalprogram. Der er foretaget bevillingsreduktioner som følge af billiggørelser af afsluttende og igangværende anlægsprojekter i Vejdirektoratet (1.025 mio. kr.) og Banedanmark (328 mio. kr.). Midlerne er tilført Infrastrukturfonden. Der er foretaget reduktioner i Transportministeriets driftsbevillinger som led i besparelsesinitiativet om effektiv administration i staten. Der er foretaget en kontraktreduktion på 200 mio. kr. ved DSB som følge af den forsinkede levering af IC2/IC4-tog. Der er endvidere budgetteret et ekstraordinært udbytte fra DSB på 109 mio. kr. Der er herved foretaget en udmøntning for 2013 af budgetreguleringen vedrørende DSB på 309 mio. kr., der blev indarbejdet på finansloven for Nedenfor gives en præsentation af FL13. I første afsnit gives et overblik over de samlede bevillinger, og i de følgende afsnit uddybes de enkelte aktivitetsområder i Transportministeriet. Bilagene indeholder oversigter over igangværende anlægsprojekter og status for anvendelsen af transportpuljerne.

3 Mio. kr De samlede bevillinger På Transportministeriets område er der i 2013 bevillinger på ca. 21,5 mia. kr., hvilket er en reduktion på knap 2 mia. kr. i forhold til Bevægelser i den samlede bevilling er illustreret i Figur 1. En række forhold fører til, at bevillingerne på FL13 reduceres med ca. 5 mia. kr. i forhold til Til gengæld igangsættes en række nye jernbaneprojekter og forbedringer af den kollektive trafik i øvrigt, der giver en forøgelse af bevillingen i 2013 på godt 3 mia. kr. Figur 1. Ændringer på FL2013 i forhold til FL FL2012 Kickstart 2012 Effektivisering mv. Billiggjorte vejprojekter Andre ændringer Nye baneprojekter Bedre og billigere kollektiv trafik FL2013 Med aftalen om finansloven for 2012 blev der som led i en kickstart af dansk økonomi fremrykket bevillinger til Bevillingen for 2013 er derfor i udgangspunktet knap 2,5 mia. kr. mindre end i 2012 i forhold til tidligere forudsætninger. Bevillingen for 2013 er derudover reduceret med sparekrav på ca. 345 mio. kr. i forhold til Herunder et sparekrav på ca. 300 mio. kr. årligt i DSB. Sparekravet blev annulleret i 2012 med aftalen om finansloven for 2012 på grund af DSB s økonomiske situation. Der er i 2013 foretaget en udmøntning af budgetreguleringen vedrørende DSB, jf. side 2. Der er desuden sket en reduktion af ministeriets driftsbevillinger som følge af effektiv administration i staten (uddybes i afsnit 5). Der er desuden en bevillingsreduktion på ca. 1 mia. kr. som følge af billiggjorte vejprojekter, jf. side 2. En række øvrige ændringer giver samlet set en yderligere reduktion på godt 1 mia. kr. Dette afspejler primært afløbet af de igangværende anlægsprojekter. Der er afsat bevilling til nye baneprojekter og en ny Storstrømsbro. Med aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der truffet beslutning om en elektrificering af strækningen Esbjerg- Lunderskov og anlæg af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens. Der er desuden foretaget en opda-

4 Mio. kr. 4 tering af Signalprogrammets budget på baggrund af de indgåede kontrakter om gennemførelse af Signalprogrammet og en budgetanalyse af Banedanmarks udgifter til styring af projektet mv. (uddybes i afsnit 2). Der er desuden med aftalen om finansloven for 2013 afsat midler til elektrificering af strækningen Køge- Næstved. Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har den 1. marts 2012 indgået en rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik er der foretaget den første udmøntning af rammeaftalen (uddybes i afsnit 3). Figur 2. Bevillinger fordelt på hovedformål Infrastruktur Puljer, tilskud mv. Trafikkøb Driftsopgaver Figur 2 viser bevillingerne opdelt på fire hovedformål Infrastruktur dækker over transportministeriets anlæg af veje og baner, samt vedligehold af samme. Banedanmarks signalprogram indgår ligeledes under infrastrukturen. Desuden indgår kystbeskyttelse, anlæg på havne og oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb. Bevillingerne til infrastruktur er præget af stor aktivitet, blandt andet som følge af aftalerne om en grøn transportpolitik. Niveauet topper i 2012 og vil være faldende de kommende år, idet en række store projekter færdiggøres. Transportministeriet administrerer en række puljer og tilskud primært fra aftalerne om en grøn transportpolitik og aftalen om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik. Bevillinger til diverse puljer er i første omgang afsat på en fælles puljekonto. I takt med udmøntning bliver bevillingerne flyttet til de relevante konti og indgår herefter under infrastruktur, tilskud, trafikkøb eller drift afhængig af opgavens type. Tilskud gives eksempelvis som statslige bidrag til større kommunale anlægsprojekter, eller tilskud til kommunale eller private initiativer til fremme af cykling. Bevilling til puljer og tilskud mv. stiger i 2013 som

5 Mio. kr. 5 følge af aftalen om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik, men falder i 2015, da flere af puljerne under aftalerne om en grøn transportpolitik udløber i Bevilling til trafikkøb dækker over statens betaling for tog og færgedrift. På togområdet er det kontraktbetalinger til DSB, DSBFirst og Arriva. I forhold til færgedrift er det kontraktbetaling for de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, desuden færgebetjening af Bornholm. Bevillingerne afspejler de gældende kontrakter. I driftsbevillingerne indgår almindelig administration og tilsyn og derudover blandt andet planlægning af anlægsarbejder og trafikstyring på jernbanen. Figur 3. Bevillinger i 2013 fordelt på ansvarlig myndighed Infrastruktur Puljer, tilskud mv. Trafikkøb Driftsopgaver Banedanmark Vejdirektoratet Trafikstyrelsen Kystdirektoratet Departementet Bevillingerne administreres altovervejende af departementet og fire styrelser. Banedanmark planlægger, driver, fornyer og vedligeholder statens jernbaneinfrastruktur. Derudover varetages opgaver vedr. styring og overvågning af trafikken på jernbanenettet. Langt størstedelen af Banedanmarks bevilling udgøres som det ses på figur 3 af midler til anlæg og vedligeholdelse af infrastrukturen. Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer i alt cirka km. Vejdirektoratets opgaver består af planlægning, anlæg og drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Som det ses af figur 3 domineres også Vejdirektoratets bevillinger af midler til udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen. Trafikstyrelsen har myndighedsopgaver vedrørende jernbane, luftfart og vejtransport. Herudover har Trafikstyrelsen også en række opgaver angående den øvrige kollektive trafik samt postområdet. Desuden har

6 6 Trafikstyrelsen ansvaret for at drive Bornholms Lufthavn. Udover driftsbevillinger administrerer Trafikstyrelsen blandt andet hypercard- og ungdomskortordningerne, puljemidler til takstnedsættelser i den kollektive trafik og buspuljer. Kystdirektoratet er den statslige kyst- og havneenhed. Kystdirektoratet yder rådgivning og varetager blandt andet drift af dele af havne- og trafikanlæg, såsom drift af sluser. Derudover laver Kystdirektoratet kystbeskyttelse og oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb. Bevilling til drift udgør ca. en fjerdedel af de samlede bevillinger administreret af Kystdirektoratet. Resten udgøres af bevillinger til infrastruktur. Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet. Det betyder at departementet fører tilsyn med institutioner og selskaber under Transportministeriet. Desuden laves der politikudvikling og betjening af folketinget. Fra 1. september 2012 er opgaver vedr. trafikkøb flyttet fra Trafikstyrelsen til departementet, jf. afsnt 4. Bevillingerne til trafikkøb udgør knap halvdelen af de af departementet administrerede bevillinger. Derudover ligger administrationen af den centrale anlægsreserve i henhold til Ny anlægsbudgettering under departementet samt uudmøntede puljemidler under aftalerne om en grøn transportpolitik og aftale om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik.

7 Mio. kr Infrastruktur Størstedelen af bevillingerne på Transportministeriets område er afsat til at vedligeholde og udbygge infrastrukturen. Bevillinger til infrastruktur fordelt på investeringstype ses af figur 4 nedenfor. Det ses at anlæg og vedligehold af vej og bane udgør langt størstedelen af investeringerne. Dertil kommer investeringer i kyster og havne. Størstedelen af udgifterne finansieres af Infrastrukturfonden. Bilag 1 viser en oversigt over igangværende anlægsprojekter. Figur 4. Bevillinger til infrastruktur Kyster og havne Vejanlæg Vejvedligeholdelse Baneanlæg Banevedligeholdelse Anlægsreserve Infrastrukturfonden Med Aftale om en grøn transportpolitik i 2009 blev der afsat en Infrastrukturfond, der skal finansiere investeringer på transportområdet i perioden frem til Der er i alt tilført ca. 97 mia. kr. til fonden, og der kan i perioden tilføres nye holdbare finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet. Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, kan genanvendes til nye projekter mv. Infrastrukturfonden er løbende blevet udmøntet ved aftaler i forligskredsen bag en grøn transportpolitik. I 2011 var der sket en fuld disponering af midlerne i fonden. Siden finansloven for 2012 er der sket dels en tilførsel af midler fra billiggørelser og projekter, der er opgivet, dels sket en disponering af disse midler. Der er tilført og disponeret midler i forbindelse med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012, Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn af 20. juni 2012 samt med forslag til finanslov for Status for fonden er, jf. tabel 1, opsummeret til at der er 156,3 mio. kr. i udisponerede midler.

8 8 Tabel 1. Status for Infrastrukturfonden Mio. kr. Tilførsel Disponering Saldo Udisponerede midler oktober 2011 (11-pl) 0,2 Aftale af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv. (12-pl) , ,6 Aftale af 20. juni 2012 om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns 765,0 328,0 Nordhavn mv. (12-pl) 2 Finansloven for 2013 (13-pl) , ,9 Udisponerede midler januar 2013 (13-pl) 1.553,0 1) Der er tilbageført midler til fonden fra bl.a. billiggjorte vejprojekter, frigjorte reserver fra vejprojekter og uforbrugte midler i transportpuljerne. Der er endvidere tilført nye midler som følge af bortfald af miljøstøtte til banegods og en gradvis omlægning af baneafgiftssystemet fra Disponeringen af midlerne vedrører primært elektrificering af jernbanestrækningen Esbjerg- Lunderskov. 2) Der er tilbageført midler til fonden fra besparelser i Banedanmark, der vedrører styring mv. af anlægsprojekter. Disponeringen af midlerne vedrører et statsligt bidrag til etablering af en ny metrolinje til Nordhavn i København. 3) Der er tilbageført midler til fonden fra primært Signalprogrammet, billiggjorte vejprojekter og besparelser på Banedanmarks anlægsprojekter. Disponeringen vedrører en reservation til anlæg af en ny dobbeltsporet vej- og jernbanebro over Storstrømmen, som forudsættes aftalt i forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik Baner På baneområdet er der, jf. figur 4, væsentligt højere udgifter til anlægsprojekter i 2013 og fremover end i tidligere år, idet der er afsat midler til en række nye projekter: Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov. Projektet er besluttet med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar Der er afsat 1,2 mia. kr. til projektet, der forventes ibrugtaget i Elektrificering af strækningen Køge-Næstved. Projektet er besluttet med Aftale om finansloven for Der er afsat 650 mio. kr. til projektet, der forventes ibrugtaget i Etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens. Der var ved etableringen af Infrastrukturfonden reserveret midler til dette projekt. Der er med aftalen af 7. februar 2012 truffet beslutning om at gennemføre projektet med en udgift på 770 mio. kr. og en forventet ibrugtagning i Etablering af en ny Storstrømsbro. Det er blevet klart, at den nuværende bro ikke vil kunne holde til den øgede jernbanegodstrafik, når Femern Bælt forbindelsen åbner. Banedanmark har i foråret 2012 udarbejdet et beslutningsgrundlag om problemet. På baggrund heraf er der på FL13 reserveret 3,9 mia. kr. til etablering af en ny dobbeltsporet vej- og jernbanebro over Storstrømmen, der vil kunne ibrugtages i Projektet skal drøftes i forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik. I 2. halvår 2011 er der givet endelig tilladelse til gennemførelse af Signalprogrammet. Der er i forbindelse med forslag til finanslov for 2013 foretaget en opdatering af Signalprogrammets budget på

9 9 baggrund af de indgåede kontrakter om gennemførelse af Signalprogrammet og en budgetanalyse af Banedanmarks udgifter til styring af projektet mv. Det opdaterede budget indebærer en mindreudgift på ca. 4 mia. kr. i perioden frem til 2020 i forhold til de reserverede midler til projektet i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik. Disse besparelser er forudsat anvendt til en ny Storstrømsbro. Med hensyn til vedligeholdelsen af jernbanen er der i 2013 en reduktion i bevillingsniveauet i forhold til 2012 og et yderligere fald efter 2014, jf. figur 4. Reduktionen i 2013 skyldes, at der i forbindelse med regeringens kick-start af dansk økonomi i 2012 blev fremrykket midler fra 2013 og 2014 til Faldet efter 2014 skyldes udløb af Aftale om Trafik fra 2007, hvor der blev afsat midler til en genopretning af jernbanenettet i perioden I Aftale af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv. har parterne tilkendegivet at en fortsat solid og økonomisk optimal vedligeholdelsesindsats på bane og vej er en central målsætning. Parterne er enige om at drøfte problemstillingen, herunder de finansieringsmæssige muligheder, i forbindelse med transportforhandlingerne i efteråret Banedanmark har foreløbigt beregnet, at en fortsættelse af en økonomisk optimal indsats kræver, at der afsættes yderligere i størrelsesordenen4½ mia. kr. frem til Veje Der er stor aktivitet på vejområdet i perioden 2012 til 2014, jf. bilag 1. I alt forventes 17 større og mindre vejprojekter at åbne i denne periode. Hertil kommer aktivitet på yderligere 6 større vejprojekter med senere åbningsår. Der er generelt god fremdrift i projekterne med flere eksempler på billiggørelser og en tidligere ibrugtagning end forventet. Vejdirektoratet arbejder endvidere på en mængde mindre forbedringer på statsvejnettet eksempelvis i form af rundkørsler, cykelstier og støjskærme. På vejvedligeholdelsesområdet blev der med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 fastlagt sigtelinier for en optimal vedligeholdelsesindsats frem til Der er afsat midler til at finansiere denne indsats til og med For perioden er der et finansieringbehov på ca. 2,3 mia. kr. i forhold til at kunne opretholde den optimale indsats og etablere skibsstødssikring for 4 broer i perioden Havne og kyster Udgifterne omfatter den statslige kystbeskyttelsesindsats, statens oprensningsforpligtelser i de tidligere statshavne og statslig medfinansiering af investeringer i havnene. Udgifterne i 2013 er reduceret i forhold til tidligere år, jf. figur 4. Det skyldes, at der i 2011 var afsat ekstraordinære midler på havneområdet i forbindelse med Havnepakke II, og at der i 2012 som led i regeringens kick-start af dansk økonomi blev fremrykket kystbeskyttelsesaktiviteter fra 2013 til 2012 Det har de seneste år været nødvendigt at tilføre Kystdirektoratets oprensningsopgaver yderligere bevilling ved aktstykker for at kunne løse opgaven i indsejlinger og havnebassiner. Derfor er der på finanslovsforslaget for 2013 tilført oprensningsopgaverne en ekstrabevilling i 2013 på 10 mio. kr.

10 10 De femårige fællesaftaler om kystbeskyttelse på den jyske vestkyst udløber ved udgangen af 2013, hvorfor der ikke er afsat bevilling i 2014 og frem til denne opgave på finanslovsforslaget for Der gennemføres en analyse af budgetudfordringerne på både oprensnings- og kystbeskyttelsesområdet med henblik på tilpasning af bevillingerne til opgavernes omfang. Det skal bl.a. undersøges om et fælles udbud af opgaverne er økonomisk hensigtsmæssigt.

11 Mio. kr Puljer, tilskud mv. Bevilling til puljer og tilskud mv. stiger i 2013 på grund af aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Efter 2014 falder bevillingen igen som følge af at puljerne fra de grønne transportaftaler udløber. Figur 5. Bevillinger til puljer, tilskud mv Takstnedsættelser, rabatter og pulje til bedre og billigere kollektiv trafik Transportpuljer Øvrige puljer, tilskud mv Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Dansk Folkeparti og Enhedslisten har den 1. marts 2012 indgået en rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Med aftalen er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500 mio. kr. årligt samt afsætte en årlig pulje på 500 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik. Med aftale af 12. juni 2012 sker første udmøntning af rammeaftalen. Pulje til takstnedsættelser er i de kommende år fuldt ud udmøntet som angivet i tabel 4. Tabel 4. Anvendelse af puljen til takstnedsættelser(årligt) 2012-priser Mio. kr. Takstnedsættelser på ca. 20 pct. uden for myldretiden i lokaltrafikken 300 Nyt ungdomskort 300 Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder 57 Permanentgørelse af sociale rabatter i fjernbusser 5 Bemærkning: Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500 mio. kr. til takstnedsættelser. Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662 mio. kr. årligt.

12 12 Fra pulje til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik er der, jf. figur 7, blandt andet udmøntet midler til togindkøb, supercykelstier og flere afgange i metroen. Der er forsat udisponerede midler i puljen til fremtidige udmøntninger. Figur 7. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik 3.2. Transportpuljer Med aftaler om en grøn transportpolitik blev der etableret en række puljer for perioden Midlerne til disse puljer afsættes på en samlet konto i departementet indtil de udmøntes til konkrete projekter og initiativer i forbindelse med politiske aftaler, hvorefter de overføres til den relevante styrelse. Transportpuljerne udløber i 2014 og der er derfor ikke bevilling herefter. En stor del af bevillingen i transportpuljerne, over halvdelen i 2013, er afsat i letbanepuljen. Der er i 2012 foretaget følgende udmøntninger af transportpuljerne: Etablering af nye stationer ved de kommende regionssygehuse i Gødstrup og Hillerød (Aftale af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv.). Etablering af rampe ved Tilst på E45 (Aftale af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv.). Udmøntning af cykelpuljen for 2012 til medfinansiering af en række kommunale cykelprojekter og til anlæg af en række nye cykelstier på statsvejnettet (Grøn aftale af 20. juni 2012 om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv.).

13 13 Statsligt indskud i Aarhus Letbane I/S, der skal varetage etableringen af letbanen frem mod 2016 (Lov om Aarhus Letbane af 16. maj 2012). I Bilag 2 ses en oversigt over puljerne og angivelse af større projekter finansieret af disse Øvrige puljer, tilskud mv. I denne kategori indgår blandt andet tilskud til kommunale anlæg, pulje vedr. transportsektorens energiforbrug og statens betaling for jernbanedelen af de faste forbindelser. Udsvingene i bevillingen stammer primært fra svingende afløb på de kommunale projekter, hvor tilskud udbetales i takt med at anlægget skrider frem. Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der afsat yderligere midler til et statsligt bidrag til Norddjurs Kommune til en nordlig omfartsvej ved Grenå. Staten bidrager herefter samlet med 119,5 mio. kr. til Norddjurs Kommune, og med finansloven for 2013 kan de statslige udbetalinger påbegyndes.

14 Mio. kr Trafikkøb Transportministeriet administrerer statens kontrakter med operatører på det statslige jernbanenet, de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, samt færgedrift til Bornholm. Pr. 1. september 2012 er opgaver vedrørende gennemførelse af udbud, indgåelse af kontrakter og udførelse af tilsyn med kontraktopfyldelsen i forhold til operatører på jernbanestrækninger og færgeruter flyttet fra Trafikstyrelsen til departement. Hermed samles arbejdet med DSB-kontrakterne og de øvrige statslige trafikkøb på jernbane- og færgeområdet ét sted. Det øger mulighederne for den løbende faglige sparring og skaber grundlag for øgede faglige synergier. Flytningen af opgaverne til departementet indebærer endvidere, at der skabes en klar adskillelse mellem sikkerhedsmyndigheden og udbudsmyndigheden på jernbaneområdet i overensstemmelse med EU-reguleringen på området. Fremadrettet vil udbuds- og kontraktmyndigheden ligge i departementet, medens sikkerhedsmyndigheden vil ligge i Trafikstyrelsen. Figur 8. Bevillinger til trafikkøb Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg Bornholmstrafikken Kystbanen Midt- og Vestjylland DSB DSB Kontrakten med DSB udløber i Bevillingen efter 2014 er blot videreført med de ændringer der følger af fortrolig akt. B af 2. november 2011 samt aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Tabel 3 viser den oprindeligt aftalte kontraktbetaling til DSB og efterfølgende ændringer for den resterende del af kontraktperioden. Som det ses er der tilført midler fra aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik blandt andet til indkøb af dobbeltdækkervogne og nye eltogsæt.

15 15 Tabel 3. Reguleringer i kontraktbetalingen til DSB Oprindelig kontraktbetaling til DSB Betaling til DSB i henhold til kontrakten for for udførelse af jernbanetrafik inkl. Efterfølgende tekniske korrektioner (bl.a. udbud af Kystbanetrafikken i en særskilt kontrakt fra 2009) Forsinket leverance af togmateriel I henhold til kontrakten sker der en reduktion i betalingen som følge af forsinket leverance af nyt togmateriel (IC4/IC2) Leje af dobbeltdækkervogne (fortroligt aktstykke af 2. november 2011) Kompensation for leje af dobbeltdækkervogne i perioden Aftale af 12- juni 2012 om investeringer i forbedringer af den kollektive trafik - Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik Der forventes en afskaffelsespris på 660 mio. kr. Der foretages kontantindskud til DSB på 200 mio. kr. i 2012 og der afsættes 30,5 mio. kr. årligt fra 2014 som kompensation for DSB s lånefinansiering af den resterende del af anskaffelsesprisen. - Indkøb af nye eltogsæt Der afsættes 1,2 mia. kr. til 15 nye eltogsæt. Iførste omgang indkøbes 2-3 forskellige typer togsæt til prøvedrift. - Udskiftning af inventar i de nuværende IR4-togsæt - Forbedring af de nuværende ellokomotiver Kontraktbetaling til DSB i alt Den oprindelige kontraktbetaling tillagt ovennævnte ændringer Kontraktbetaling til DSB S-tog A/S Betaling til DSB S-tog A/S i henhold til kontrakten for for udførelse af jernbanetrafik inkl. efterfølgende tekniske korrektioner Budgetregulering VK-regeringen afsatte på finansloven for 2011 en effektivisering på 300 mio. kr. vedr. DSB. Med finanslovsaftalen for 2012 blev kravet suspenderet i Samlet bevilling til betaling af DSB og DSB S-tog A/S i alt Den afsatte kontraktbetaling fraregnet sparekravet Øvrige trafikkøbskontrakter Der er indgået kontrakt med Arriva om togbetjening af Midt- og Vestjylland for perioden med mulighed for 2 års forlængelse. På kystbanen er der indgået kontrakt med DSBFirst for perioden 2009 til 2015 også hermed mulighed for 2 års forlængelse. På færgetrafikken er der for perioden indgået kontrakt med Danske Færger A/S på færgebetjeningen af Bornholm. Kontrakten med Danske Færger A/S på Bøjden-Fynshav overfarten udløber den 30. april 2013, mens kontrakten med Samsø Linien A/S vedr. overfarten Samsø-Kalundborg udløber 30. september Disse ruter vil derfor blive genudbudt i løbet af 2012.

16 Mio. kr Driftsopgaver Figur 9 viser driftsbevillingerne fordelt på Transportministeriets departement, fire store styrelser og en række små institutioner. De små institutioner omfatter Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Statens ekspropriation på Øerne, Statens ekspropriationer i Jylland, Havarikommissionen for vejtrafikulykker, Jernbanenævnet, Danmarks Vej- og Bromuseum og Auditøren under Transportministeriet. Bevillingerne til Danmarks Vej- og Bromuseum og Auditøren bortfalder i hhv og 2014 i forbindelse med Effektiv administration i staten, jf. nedenfor. Transportministeriets driftsbevillinger er, som det ses af figur 9 faldende i perioden 2011 til Faldet skyldes til dels bortfald af midlertidige bevillinger til eksempelvis VVM-undersøgelser, der er afsluttet. Derudover afspejler den faldende tendens de sparekrav Transportministeriet er underlagt, primært i form af effektiv administration i staten. Departementets bevilling stiger fra 2012 til 2013, hvilket skyldes overførsel af medarbejdere fra Trafikstyrelsen til varetagelse af opgaver vedr. trafikkøb, der pr. 1. september 2012 overgår til departementet. Figur 9. Driftsbevillinger fordelt på institutioner Små institutioner Departementet Kystdirektoratet Trafikstyrelsen Vejdirektoratet 400 Banedanmark Effektiv administration i staten Transportministeriet er i forbindelse med regeringens målsætning om "effektiv administration i staten" og i lighed med de øvrige ministerområder pålagt en besparelse på 2½ pct. af driftsudgifterne i 2012 stigende til 5 pct. i årene derefter. Sammenlagt med sparekrav indarbejdet på tidligere finanslove skal ministerområdet i de kommende år til og med 2015 gennemføres besparelser på samlet 375 mio. kr. Der er tale om omfattende besparelser, hvor en jævn fordeling udover alle ministeriets aktiviteter vil have store konsekvenser for opgavevaretagelsen på mange områder. Transportministeriet har derfor iden-

17 Mio. kr. 17 tificeret en række konkrete initiativer til at tilvejebringe besparelserne, der er båret af ønsket om at fokusere på kerneydelserne og sikre mest mulig transport for pengene. En stor del af besparelsespotentialet er fundet ved hjælp af de omfattende budgetanalyser, der i 2011 og 2012 er foretaget på Transportministeriets ressort, herunder analyser af Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Banedanmark. Herudover har ministeriet identificeret en række besparelsespotentialer, herunder opgaver, som ikke vurderes som værende kerneopgaver for ministeriet, og derfor kan bortfalde. På finansloven for 2013 er der således indarbejdet en række tiltag, herunder blandt andet: Effektiviseringer og rationaliseringer i ministeriets større institutioner Nedlæggelse af auditørfunktionen fra 2014, som ikke længere vurderes nødvendig Bortfald af det statslige bidrag til Vej- og Bromuseet Reduceret belysning på stationer, når der ikke kører tog Reduktion i omfanget af trafikinformationen 5.2. Driftsopgaver. Bevilling- og indtægtsfinansieret Ikke alle driftsaktiviteter under Transportministeriet er bevillingsfinansierede. Figur 10 viser finansieringen af de mange forskelligartede aktiviteter. Figur 10. Driftsudgifternes finansiering i Salgsindtægter mv. Gebyrer mv. Bevilling

18 18 Finansieringen udover bevillingerne på finansloven vedrører primært følgende forhold: Gebyrer mv. Trafikstyrelsens driftsopgaver omfatter tilsyns- og myndighedsopgaver mv. på transportområdet. Mere end halvdelen af udgifterne finansieres af gebyrer og afgifter fra transportbranchen, primært på luftfarts- og jernbaneområdet. Jernbanenævnets aktiviteter er fuldt ud gebyrfinansieret. Salgsindtægter vedr. egenproduktion. Banedanmarks produktionsenhed varetager udførelse af vedligeholdelsesopgaver på Banedanmarks banenet. Udgifterne finansieres således af Banedanmarks bevillinger til vedligeholdelse af jernbanen. Kystdirektoratet udfører selv en del af opgaverne om oprensning af havneindløb og sejlrender mv. Et tidligere udbud af opgaven viste at Kystdirektoratets kontrolbud var mest fordelagtigt. Øvrige salgsindtægter Banedanmark har indtægter fra indkøb og videresalg af kørestrøm til DSB og fra reklameindtægter på perroner mv. Vejdirektoratet udfører indtægtsdækket virksomhed primært for kommuner.

19 19 Bilag 1. Igangværende anlægsprojekter på vej og bane Vejprojekter Mio. kr., 2013-priser Totaludgift Forventet åbningsår 1 Anlæg af motorvej, Riis-Ølholm-Vejle Anlæg af højklasset vej, Holbæk-Vig (Rute 21) etape 2 og Anlæg af Slagelse omfartsvej, etape 1 og Opgradering til Kalundborg Havn (Holbækmotorvejen- Kalundborg) Udbygning af Østjyske motorvej, Skærup-Vejle N Anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft Udbygning af Brande omfartsvej Anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster Udbygning af Motorring Anlæg af Frederikssundsmotorvejen, 2. etape (M4-Tværvej N) Udbygning af Vestfynske motorvej, Middelfart-Nr. Aaby Anlæg af motorvej, Funder-Låsby ved Silkeborg (Rute 15) Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved Udbygning af Køge Bugt motorvejen, Greve S-Solrød S Udbygning af Helsingørmotorvejen, Øverødvej-Hørsholm S Baneprojekter Kapacitetsudbygning vest for København (KØR-projektet) Fordelingsstation Vestfyn Modernisering af Enghave station Dobbeltspor Lejre-Vipperød Dobbeltspor Vamdrup-Vojens Anlæg af ny bane København-Ringsted Signalprogrammet S-banen/fjernbanen / Tabellen viser igangværende projekter på FL13 med åbningsår i 2013 eller senere.

20 20 Igangværende anlægs- og fornyelsesprojekter på baneområdet

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

Status for anlægsprojekter på transportområdet

Status for anlægsprojekter på transportområdet Status for anlægsprojekter på transportområdet Transport- og Bygningsministeriet 1. halvår 2015 Status for anlægsprojekter på transportområdet Transport- og Bygningsministeriet 1. halvår 2015 Indhold

Læs mere

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 1. halvår 2014

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 1. halvår 2014 Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2014 Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 6 2. STATUS FOR TRÆK PÅ DEN

Læs mere

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 1. halvår 2013

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 1. halvår 2013 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2013 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2013 Print- og hjemmesideversion Indhold 1. INDLEDNING... 7 2. STATUS FOR

Læs mere

Med aftalen tages også hul på at løse en række nye udfordringer, der trænger sig på.

Med aftalen tages også hul på at løse en række nye udfordringer, der trænger sig på. Side 1/22 Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre mobilitet 26. november

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 398 Offentligt. Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1.

Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 398 Offentligt. Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 398 Offentligt for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2011 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2011 2 3 Indhold

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik

Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 2012-2015 Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 2012-2015 Aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 2012-2015 Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil:

Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil: Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil: JA Hvorfor Grenaa - Hundested? Nationale fordele: Grenaa-Hundested ligger længst væk fra Storebælt Hundested ligger i selve Hovedstadsregionen

Læs mere

Grundlag for investeringsplan for Trafikministeriets område. Februar 2003

Grundlag for investeringsplan for Trafikministeriets område. Februar 2003 Grundlag for investeringsplan for Trafikministeriets område Februar 2003 Grundlag for investeringsplan for Trafikministeriets område Udgivet af: Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Afrapportering af de strategiske analyser STRATEGISKE ANALYSER

Afrapportering af de strategiske analyser STRATEGISKE ANALYSER En grøn transportpolitik Afrapportering af de strategiske analyser 2014 STRATEGISKE ANALYSER En grøn transportpolitik - Afrapportering af de strategiske analyser En grøn transportpolitik Afrapportering

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Trafikaftale 2014 udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden

Trafikaftale 2014 udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Trafikaftale 2014 udmøntning

Læs mere

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne 200 milliarder indtil 2025 Oversigt over anlægsprojekterne KLAR TIL HEDER ULIG NYE M Hvorfor være med i Klar til nye muligheder? De kommende 10 til 15 år vil der blive brugt for over 200 milliarder kroner

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted. September 2015

Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted. September 2015 Beretning til Statsrevisorerne om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København- Ringsted September 2015 BERETNING OM BRUG AF NY ANLÆGSBUDGETTERING I PROJEKTET DEN NYE BANE KØBENHAVN-RINGSTED

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Regionale bynetværk spiller en stadig større rolle, og der er stigende konkurrence mellem metropoler. Der er langt mere omvejskørsel mellem de større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Besluttede projekter med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010

Besluttede projekter med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 Besluttede projekter med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 Nordjylland til mere cykeltrafik Helle m.m. i Nielstrup, Frederikshavn Kommune 1,9 Helle m.m. i Gøttrup, Jammerbugt Kommune 1,9 Medfinansiering

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Finansielt regnskab for departementet

Finansielt regnskab for departementet Finansielt regnskab for departementet 2014 2. Finansielt regnskab for departementet Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af departementet... 4 2.2. Departementets

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 Faktuelt notat til Statsrevisorerne om DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad I. Indledning 1. På mødet den 24. januar 2007 anmodede

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Banedanmark. selvstændig offentlig virksomhed

Banedanmark. selvstændig offentlig virksomhed Omdannelse af Banedanmark til en selvstændig offentlig virksomhed Udarbejdet af: Dansk Jernbaneforbund Dansk Metal 3F Rapportens indhold Indledning... 3 Det bedste valg... 4 Politiske aspekter... 5 - Rammerne...

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Projektorganisering (I) OPP er en (projekt)organiseringsmodel ikke en finansieringsmodel! Bygherre Glem technicalities omkring finansiering

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024. 10. marts 2015

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024. 10. marts 2015 1 AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024 10. marts 2015 2 1. Hovedelementer i aftalen Som følge af de seneste års massive investeringer i kollektiv

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere