Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven"

Transkript

1 1 Finanslov 2013

2 2 Finansloven for 2013 Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven for 2012: Der er med Aftale om finansloven for 2013 afsat 650 mio. kr. i perioden til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge og Næstved. Der er desuden afsat 25 mio. kr. i 2013 til forbedring af tilgængeligheden på togstationer. En fortsat udmøntning af aftalerne i forligskredsen om den grønne transportpolitik. På FL13 er der bl.a. optaget bevillinger til elektrificering af jernbanestrækningen Esbjerg-Lunderskov, etablering af et dobbeltspor på jernbanestrækningen mellem Vamdrup og Vojens og indskud i Aarhus Letbane I/S. En udmøntning af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik. Der er bl.a. afsat midler til takstnedsættelser uden for myldretiden i den kollektive trafik, et nyt ungdomskort og nyt togmateriel. Der er reserveret midler til en ny dobbeltsporet vej- og jernbaneforbindelse over Storstrømmen som erstatning for den nuværende nedslidte bro. Udgiften er primært finansieret af overskydende midler i Banedanmarks signalprogram. Der er foretaget bevillingsreduktioner som følge af billiggørelser af afsluttende og igangværende anlægsprojekter i Vejdirektoratet (1.025 mio. kr.) og Banedanmark (328 mio. kr.). Midlerne er tilført Infrastrukturfonden. Der er foretaget reduktioner i Transportministeriets driftsbevillinger som led i besparelsesinitiativet om effektiv administration i staten. Der er foretaget en kontraktreduktion på 200 mio. kr. ved DSB som følge af den forsinkede levering af IC2/IC4-tog. Der er endvidere budgetteret et ekstraordinært udbytte fra DSB på 109 mio. kr. Der er herved foretaget en udmøntning for 2013 af budgetreguleringen vedrørende DSB på 309 mio. kr., der blev indarbejdet på finansloven for Nedenfor gives en præsentation af FL13. I første afsnit gives et overblik over de samlede bevillinger, og i de følgende afsnit uddybes de enkelte aktivitetsområder i Transportministeriet. Bilagene indeholder oversigter over igangværende anlægsprojekter og status for anvendelsen af transportpuljerne.

3 Mio. kr De samlede bevillinger På Transportministeriets område er der i 2013 bevillinger på ca. 21,5 mia. kr., hvilket er en reduktion på knap 2 mia. kr. i forhold til Bevægelser i den samlede bevilling er illustreret i Figur 1. En række forhold fører til, at bevillingerne på FL13 reduceres med ca. 5 mia. kr. i forhold til Til gengæld igangsættes en række nye jernbaneprojekter og forbedringer af den kollektive trafik i øvrigt, der giver en forøgelse af bevillingen i 2013 på godt 3 mia. kr. Figur 1. Ændringer på FL2013 i forhold til FL FL2012 Kickstart 2012 Effektivisering mv. Billiggjorte vejprojekter Andre ændringer Nye baneprojekter Bedre og billigere kollektiv trafik FL2013 Med aftalen om finansloven for 2012 blev der som led i en kickstart af dansk økonomi fremrykket bevillinger til Bevillingen for 2013 er derfor i udgangspunktet knap 2,5 mia. kr. mindre end i 2012 i forhold til tidligere forudsætninger. Bevillingen for 2013 er derudover reduceret med sparekrav på ca. 345 mio. kr. i forhold til Herunder et sparekrav på ca. 300 mio. kr. årligt i DSB. Sparekravet blev annulleret i 2012 med aftalen om finansloven for 2012 på grund af DSB s økonomiske situation. Der er i 2013 foretaget en udmøntning af budgetreguleringen vedrørende DSB, jf. side 2. Der er desuden sket en reduktion af ministeriets driftsbevillinger som følge af effektiv administration i staten (uddybes i afsnit 5). Der er desuden en bevillingsreduktion på ca. 1 mia. kr. som følge af billiggjorte vejprojekter, jf. side 2. En række øvrige ændringer giver samlet set en yderligere reduktion på godt 1 mia. kr. Dette afspejler primært afløbet af de igangværende anlægsprojekter. Der er afsat bevilling til nye baneprojekter og en ny Storstrømsbro. Med aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der truffet beslutning om en elektrificering af strækningen Esbjerg- Lunderskov og anlæg af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens. Der er desuden foretaget en opda-

4 Mio. kr. 4 tering af Signalprogrammets budget på baggrund af de indgåede kontrakter om gennemførelse af Signalprogrammet og en budgetanalyse af Banedanmarks udgifter til styring af projektet mv. (uddybes i afsnit 2). Der er desuden med aftalen om finansloven for 2013 afsat midler til elektrificering af strækningen Køge- Næstved. Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har den 1. marts 2012 indgået en rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik er der foretaget den første udmøntning af rammeaftalen (uddybes i afsnit 3). Figur 2. Bevillinger fordelt på hovedformål Infrastruktur Puljer, tilskud mv. Trafikkøb Driftsopgaver Figur 2 viser bevillingerne opdelt på fire hovedformål Infrastruktur dækker over transportministeriets anlæg af veje og baner, samt vedligehold af samme. Banedanmarks signalprogram indgår ligeledes under infrastrukturen. Desuden indgår kystbeskyttelse, anlæg på havne og oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb. Bevillingerne til infrastruktur er præget af stor aktivitet, blandt andet som følge af aftalerne om en grøn transportpolitik. Niveauet topper i 2012 og vil være faldende de kommende år, idet en række store projekter færdiggøres. Transportministeriet administrerer en række puljer og tilskud primært fra aftalerne om en grøn transportpolitik og aftalen om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik. Bevillinger til diverse puljer er i første omgang afsat på en fælles puljekonto. I takt med udmøntning bliver bevillingerne flyttet til de relevante konti og indgår herefter under infrastruktur, tilskud, trafikkøb eller drift afhængig af opgavens type. Tilskud gives eksempelvis som statslige bidrag til større kommunale anlægsprojekter, eller tilskud til kommunale eller private initiativer til fremme af cykling. Bevilling til puljer og tilskud mv. stiger i 2013 som

5 Mio. kr. 5 følge af aftalen om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik, men falder i 2015, da flere af puljerne under aftalerne om en grøn transportpolitik udløber i Bevilling til trafikkøb dækker over statens betaling for tog og færgedrift. På togområdet er det kontraktbetalinger til DSB, DSBFirst og Arriva. I forhold til færgedrift er det kontraktbetaling for de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, desuden færgebetjening af Bornholm. Bevillingerne afspejler de gældende kontrakter. I driftsbevillingerne indgår almindelig administration og tilsyn og derudover blandt andet planlægning af anlægsarbejder og trafikstyring på jernbanen. Figur 3. Bevillinger i 2013 fordelt på ansvarlig myndighed Infrastruktur Puljer, tilskud mv. Trafikkøb Driftsopgaver Banedanmark Vejdirektoratet Trafikstyrelsen Kystdirektoratet Departementet Bevillingerne administreres altovervejende af departementet og fire styrelser. Banedanmark planlægger, driver, fornyer og vedligeholder statens jernbaneinfrastruktur. Derudover varetages opgaver vedr. styring og overvågning af trafikken på jernbanenettet. Langt størstedelen af Banedanmarks bevilling udgøres som det ses på figur 3 af midler til anlæg og vedligeholdelse af infrastrukturen. Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer i alt cirka km. Vejdirektoratets opgaver består af planlægning, anlæg og drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Som det ses af figur 3 domineres også Vejdirektoratets bevillinger af midler til udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen. Trafikstyrelsen har myndighedsopgaver vedrørende jernbane, luftfart og vejtransport. Herudover har Trafikstyrelsen også en række opgaver angående den øvrige kollektive trafik samt postområdet. Desuden har

6 6 Trafikstyrelsen ansvaret for at drive Bornholms Lufthavn. Udover driftsbevillinger administrerer Trafikstyrelsen blandt andet hypercard- og ungdomskortordningerne, puljemidler til takstnedsættelser i den kollektive trafik og buspuljer. Kystdirektoratet er den statslige kyst- og havneenhed. Kystdirektoratet yder rådgivning og varetager blandt andet drift af dele af havne- og trafikanlæg, såsom drift af sluser. Derudover laver Kystdirektoratet kystbeskyttelse og oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb. Bevilling til drift udgør ca. en fjerdedel af de samlede bevillinger administreret af Kystdirektoratet. Resten udgøres af bevillinger til infrastruktur. Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet. Det betyder at departementet fører tilsyn med institutioner og selskaber under Transportministeriet. Desuden laves der politikudvikling og betjening af folketinget. Fra 1. september 2012 er opgaver vedr. trafikkøb flyttet fra Trafikstyrelsen til departementet, jf. afsnt 4. Bevillingerne til trafikkøb udgør knap halvdelen af de af departementet administrerede bevillinger. Derudover ligger administrationen af den centrale anlægsreserve i henhold til Ny anlægsbudgettering under departementet samt uudmøntede puljemidler under aftalerne om en grøn transportpolitik og aftale om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik.

7 Mio. kr Infrastruktur Størstedelen af bevillingerne på Transportministeriets område er afsat til at vedligeholde og udbygge infrastrukturen. Bevillinger til infrastruktur fordelt på investeringstype ses af figur 4 nedenfor. Det ses at anlæg og vedligehold af vej og bane udgør langt størstedelen af investeringerne. Dertil kommer investeringer i kyster og havne. Størstedelen af udgifterne finansieres af Infrastrukturfonden. Bilag 1 viser en oversigt over igangværende anlægsprojekter. Figur 4. Bevillinger til infrastruktur Kyster og havne Vejanlæg Vejvedligeholdelse Baneanlæg Banevedligeholdelse Anlægsreserve Infrastrukturfonden Med Aftale om en grøn transportpolitik i 2009 blev der afsat en Infrastrukturfond, der skal finansiere investeringer på transportområdet i perioden frem til Der er i alt tilført ca. 97 mia. kr. til fonden, og der kan i perioden tilføres nye holdbare finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet. Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, kan genanvendes til nye projekter mv. Infrastrukturfonden er løbende blevet udmøntet ved aftaler i forligskredsen bag en grøn transportpolitik. I 2011 var der sket en fuld disponering af midlerne i fonden. Siden finansloven for 2012 er der sket dels en tilførsel af midler fra billiggørelser og projekter, der er opgivet, dels sket en disponering af disse midler. Der er tilført og disponeret midler i forbindelse med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012, Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn af 20. juni 2012 samt med forslag til finanslov for Status for fonden er, jf. tabel 1, opsummeret til at der er 156,3 mio. kr. i udisponerede midler.

8 8 Tabel 1. Status for Infrastrukturfonden Mio. kr. Tilførsel Disponering Saldo Udisponerede midler oktober 2011 (11-pl) 0,2 Aftale af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv. (12-pl) , ,6 Aftale af 20. juni 2012 om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns 765,0 328,0 Nordhavn mv. (12-pl) 2 Finansloven for 2013 (13-pl) , ,9 Udisponerede midler januar 2013 (13-pl) 1.553,0 1) Der er tilbageført midler til fonden fra bl.a. billiggjorte vejprojekter, frigjorte reserver fra vejprojekter og uforbrugte midler i transportpuljerne. Der er endvidere tilført nye midler som følge af bortfald af miljøstøtte til banegods og en gradvis omlægning af baneafgiftssystemet fra Disponeringen af midlerne vedrører primært elektrificering af jernbanestrækningen Esbjerg- Lunderskov. 2) Der er tilbageført midler til fonden fra besparelser i Banedanmark, der vedrører styring mv. af anlægsprojekter. Disponeringen af midlerne vedrører et statsligt bidrag til etablering af en ny metrolinje til Nordhavn i København. 3) Der er tilbageført midler til fonden fra primært Signalprogrammet, billiggjorte vejprojekter og besparelser på Banedanmarks anlægsprojekter. Disponeringen vedrører en reservation til anlæg af en ny dobbeltsporet vej- og jernbanebro over Storstrømmen, som forudsættes aftalt i forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik Baner På baneområdet er der, jf. figur 4, væsentligt højere udgifter til anlægsprojekter i 2013 og fremover end i tidligere år, idet der er afsat midler til en række nye projekter: Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov. Projektet er besluttet med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar Der er afsat 1,2 mia. kr. til projektet, der forventes ibrugtaget i Elektrificering af strækningen Køge-Næstved. Projektet er besluttet med Aftale om finansloven for Der er afsat 650 mio. kr. til projektet, der forventes ibrugtaget i Etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens. Der var ved etableringen af Infrastrukturfonden reserveret midler til dette projekt. Der er med aftalen af 7. februar 2012 truffet beslutning om at gennemføre projektet med en udgift på 770 mio. kr. og en forventet ibrugtagning i Etablering af en ny Storstrømsbro. Det er blevet klart, at den nuværende bro ikke vil kunne holde til den øgede jernbanegodstrafik, når Femern Bælt forbindelsen åbner. Banedanmark har i foråret 2012 udarbejdet et beslutningsgrundlag om problemet. På baggrund heraf er der på FL13 reserveret 3,9 mia. kr. til etablering af en ny dobbeltsporet vej- og jernbanebro over Storstrømmen, der vil kunne ibrugtages i Projektet skal drøftes i forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik. I 2. halvår 2011 er der givet endelig tilladelse til gennemførelse af Signalprogrammet. Der er i forbindelse med forslag til finanslov for 2013 foretaget en opdatering af Signalprogrammets budget på

9 9 baggrund af de indgåede kontrakter om gennemførelse af Signalprogrammet og en budgetanalyse af Banedanmarks udgifter til styring af projektet mv. Det opdaterede budget indebærer en mindreudgift på ca. 4 mia. kr. i perioden frem til 2020 i forhold til de reserverede midler til projektet i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik. Disse besparelser er forudsat anvendt til en ny Storstrømsbro. Med hensyn til vedligeholdelsen af jernbanen er der i 2013 en reduktion i bevillingsniveauet i forhold til 2012 og et yderligere fald efter 2014, jf. figur 4. Reduktionen i 2013 skyldes, at der i forbindelse med regeringens kick-start af dansk økonomi i 2012 blev fremrykket midler fra 2013 og 2014 til Faldet efter 2014 skyldes udløb af Aftale om Trafik fra 2007, hvor der blev afsat midler til en genopretning af jernbanenettet i perioden I Aftale af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv. har parterne tilkendegivet at en fortsat solid og økonomisk optimal vedligeholdelsesindsats på bane og vej er en central målsætning. Parterne er enige om at drøfte problemstillingen, herunder de finansieringsmæssige muligheder, i forbindelse med transportforhandlingerne i efteråret Banedanmark har foreløbigt beregnet, at en fortsættelse af en økonomisk optimal indsats kræver, at der afsættes yderligere i størrelsesordenen4½ mia. kr. frem til Veje Der er stor aktivitet på vejområdet i perioden 2012 til 2014, jf. bilag 1. I alt forventes 17 større og mindre vejprojekter at åbne i denne periode. Hertil kommer aktivitet på yderligere 6 større vejprojekter med senere åbningsår. Der er generelt god fremdrift i projekterne med flere eksempler på billiggørelser og en tidligere ibrugtagning end forventet. Vejdirektoratet arbejder endvidere på en mængde mindre forbedringer på statsvejnettet eksempelvis i form af rundkørsler, cykelstier og støjskærme. På vejvedligeholdelsesområdet blev der med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 fastlagt sigtelinier for en optimal vedligeholdelsesindsats frem til Der er afsat midler til at finansiere denne indsats til og med For perioden er der et finansieringbehov på ca. 2,3 mia. kr. i forhold til at kunne opretholde den optimale indsats og etablere skibsstødssikring for 4 broer i perioden Havne og kyster Udgifterne omfatter den statslige kystbeskyttelsesindsats, statens oprensningsforpligtelser i de tidligere statshavne og statslig medfinansiering af investeringer i havnene. Udgifterne i 2013 er reduceret i forhold til tidligere år, jf. figur 4. Det skyldes, at der i 2011 var afsat ekstraordinære midler på havneområdet i forbindelse med Havnepakke II, og at der i 2012 som led i regeringens kick-start af dansk økonomi blev fremrykket kystbeskyttelsesaktiviteter fra 2013 til 2012 Det har de seneste år været nødvendigt at tilføre Kystdirektoratets oprensningsopgaver yderligere bevilling ved aktstykker for at kunne løse opgaven i indsejlinger og havnebassiner. Derfor er der på finanslovsforslaget for 2013 tilført oprensningsopgaverne en ekstrabevilling i 2013 på 10 mio. kr.

10 10 De femårige fællesaftaler om kystbeskyttelse på den jyske vestkyst udløber ved udgangen af 2013, hvorfor der ikke er afsat bevilling i 2014 og frem til denne opgave på finanslovsforslaget for Der gennemføres en analyse af budgetudfordringerne på både oprensnings- og kystbeskyttelsesområdet med henblik på tilpasning af bevillingerne til opgavernes omfang. Det skal bl.a. undersøges om et fælles udbud af opgaverne er økonomisk hensigtsmæssigt.

11 Mio. kr Puljer, tilskud mv. Bevilling til puljer og tilskud mv. stiger i 2013 på grund af aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Efter 2014 falder bevillingen igen som følge af at puljerne fra de grønne transportaftaler udløber. Figur 5. Bevillinger til puljer, tilskud mv Takstnedsættelser, rabatter og pulje til bedre og billigere kollektiv trafik Transportpuljer Øvrige puljer, tilskud mv Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Dansk Folkeparti og Enhedslisten har den 1. marts 2012 indgået en rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Med aftalen er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500 mio. kr. årligt samt afsætte en årlig pulje på 500 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik. Med aftale af 12. juni 2012 sker første udmøntning af rammeaftalen. Pulje til takstnedsættelser er i de kommende år fuldt ud udmøntet som angivet i tabel 4. Tabel 4. Anvendelse af puljen til takstnedsættelser(årligt) 2012-priser Mio. kr. Takstnedsættelser på ca. 20 pct. uden for myldretiden i lokaltrafikken 300 Nyt ungdomskort 300 Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder 57 Permanentgørelse af sociale rabatter i fjernbusser 5 Bemærkning: Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500 mio. kr. til takstnedsættelser. Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662 mio. kr. årligt.

12 12 Fra pulje til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik er der, jf. figur 7, blandt andet udmøntet midler til togindkøb, supercykelstier og flere afgange i metroen. Der er forsat udisponerede midler i puljen til fremtidige udmøntninger. Figur 7. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik 3.2. Transportpuljer Med aftaler om en grøn transportpolitik blev der etableret en række puljer for perioden Midlerne til disse puljer afsættes på en samlet konto i departementet indtil de udmøntes til konkrete projekter og initiativer i forbindelse med politiske aftaler, hvorefter de overføres til den relevante styrelse. Transportpuljerne udløber i 2014 og der er derfor ikke bevilling herefter. En stor del af bevillingen i transportpuljerne, over halvdelen i 2013, er afsat i letbanepuljen. Der er i 2012 foretaget følgende udmøntninger af transportpuljerne: Etablering af nye stationer ved de kommende regionssygehuse i Gødstrup og Hillerød (Aftale af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv.). Etablering af rampe ved Tilst på E45 (Aftale af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv.). Udmøntning af cykelpuljen for 2012 til medfinansiering af en række kommunale cykelprojekter og til anlæg af en række nye cykelstier på statsvejnettet (Grøn aftale af 20. juni 2012 om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv.).

13 13 Statsligt indskud i Aarhus Letbane I/S, der skal varetage etableringen af letbanen frem mod 2016 (Lov om Aarhus Letbane af 16. maj 2012). I Bilag 2 ses en oversigt over puljerne og angivelse af større projekter finansieret af disse Øvrige puljer, tilskud mv. I denne kategori indgår blandt andet tilskud til kommunale anlæg, pulje vedr. transportsektorens energiforbrug og statens betaling for jernbanedelen af de faste forbindelser. Udsvingene i bevillingen stammer primært fra svingende afløb på de kommunale projekter, hvor tilskud udbetales i takt med at anlægget skrider frem. Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der afsat yderligere midler til et statsligt bidrag til Norddjurs Kommune til en nordlig omfartsvej ved Grenå. Staten bidrager herefter samlet med 119,5 mio. kr. til Norddjurs Kommune, og med finansloven for 2013 kan de statslige udbetalinger påbegyndes.

14 Mio. kr Trafikkøb Transportministeriet administrerer statens kontrakter med operatører på det statslige jernbanenet, de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, samt færgedrift til Bornholm. Pr. 1. september 2012 er opgaver vedrørende gennemførelse af udbud, indgåelse af kontrakter og udførelse af tilsyn med kontraktopfyldelsen i forhold til operatører på jernbanestrækninger og færgeruter flyttet fra Trafikstyrelsen til departement. Hermed samles arbejdet med DSB-kontrakterne og de øvrige statslige trafikkøb på jernbane- og færgeområdet ét sted. Det øger mulighederne for den løbende faglige sparring og skaber grundlag for øgede faglige synergier. Flytningen af opgaverne til departementet indebærer endvidere, at der skabes en klar adskillelse mellem sikkerhedsmyndigheden og udbudsmyndigheden på jernbaneområdet i overensstemmelse med EU-reguleringen på området. Fremadrettet vil udbuds- og kontraktmyndigheden ligge i departementet, medens sikkerhedsmyndigheden vil ligge i Trafikstyrelsen. Figur 8. Bevillinger til trafikkøb Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg Bornholmstrafikken Kystbanen Midt- og Vestjylland DSB DSB Kontrakten med DSB udløber i Bevillingen efter 2014 er blot videreført med de ændringer der følger af fortrolig akt. B af 2. november 2011 samt aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Tabel 3 viser den oprindeligt aftalte kontraktbetaling til DSB og efterfølgende ændringer for den resterende del af kontraktperioden. Som det ses er der tilført midler fra aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik blandt andet til indkøb af dobbeltdækkervogne og nye eltogsæt.

15 15 Tabel 3. Reguleringer i kontraktbetalingen til DSB Oprindelig kontraktbetaling til DSB Betaling til DSB i henhold til kontrakten for for udførelse af jernbanetrafik inkl. Efterfølgende tekniske korrektioner (bl.a. udbud af Kystbanetrafikken i en særskilt kontrakt fra 2009) Forsinket leverance af togmateriel I henhold til kontrakten sker der en reduktion i betalingen som følge af forsinket leverance af nyt togmateriel (IC4/IC2) Leje af dobbeltdækkervogne (fortroligt aktstykke af 2. november 2011) Kompensation for leje af dobbeltdækkervogne i perioden Aftale af 12- juni 2012 om investeringer i forbedringer af den kollektive trafik - Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik Der forventes en afskaffelsespris på 660 mio. kr. Der foretages kontantindskud til DSB på 200 mio. kr. i 2012 og der afsættes 30,5 mio. kr. årligt fra 2014 som kompensation for DSB s lånefinansiering af den resterende del af anskaffelsesprisen. - Indkøb af nye eltogsæt Der afsættes 1,2 mia. kr. til 15 nye eltogsæt. Iførste omgang indkøbes 2-3 forskellige typer togsæt til prøvedrift. - Udskiftning af inventar i de nuværende IR4-togsæt - Forbedring af de nuværende ellokomotiver Kontraktbetaling til DSB i alt Den oprindelige kontraktbetaling tillagt ovennævnte ændringer Kontraktbetaling til DSB S-tog A/S Betaling til DSB S-tog A/S i henhold til kontrakten for for udførelse af jernbanetrafik inkl. efterfølgende tekniske korrektioner Budgetregulering VK-regeringen afsatte på finansloven for 2011 en effektivisering på 300 mio. kr. vedr. DSB. Med finanslovsaftalen for 2012 blev kravet suspenderet i Samlet bevilling til betaling af DSB og DSB S-tog A/S i alt Den afsatte kontraktbetaling fraregnet sparekravet Øvrige trafikkøbskontrakter Der er indgået kontrakt med Arriva om togbetjening af Midt- og Vestjylland for perioden med mulighed for 2 års forlængelse. På kystbanen er der indgået kontrakt med DSBFirst for perioden 2009 til 2015 også hermed mulighed for 2 års forlængelse. På færgetrafikken er der for perioden indgået kontrakt med Danske Færger A/S på færgebetjeningen af Bornholm. Kontrakten med Danske Færger A/S på Bøjden-Fynshav overfarten udløber den 30. april 2013, mens kontrakten med Samsø Linien A/S vedr. overfarten Samsø-Kalundborg udløber 30. september Disse ruter vil derfor blive genudbudt i løbet af 2012.

16 Mio. kr Driftsopgaver Figur 9 viser driftsbevillingerne fordelt på Transportministeriets departement, fire store styrelser og en række små institutioner. De små institutioner omfatter Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Statens ekspropriation på Øerne, Statens ekspropriationer i Jylland, Havarikommissionen for vejtrafikulykker, Jernbanenævnet, Danmarks Vej- og Bromuseum og Auditøren under Transportministeriet. Bevillingerne til Danmarks Vej- og Bromuseum og Auditøren bortfalder i hhv og 2014 i forbindelse med Effektiv administration i staten, jf. nedenfor. Transportministeriets driftsbevillinger er, som det ses af figur 9 faldende i perioden 2011 til Faldet skyldes til dels bortfald af midlertidige bevillinger til eksempelvis VVM-undersøgelser, der er afsluttet. Derudover afspejler den faldende tendens de sparekrav Transportministeriet er underlagt, primært i form af effektiv administration i staten. Departementets bevilling stiger fra 2012 til 2013, hvilket skyldes overførsel af medarbejdere fra Trafikstyrelsen til varetagelse af opgaver vedr. trafikkøb, der pr. 1. september 2012 overgår til departementet. Figur 9. Driftsbevillinger fordelt på institutioner Små institutioner Departementet Kystdirektoratet Trafikstyrelsen Vejdirektoratet 400 Banedanmark Effektiv administration i staten Transportministeriet er i forbindelse med regeringens målsætning om "effektiv administration i staten" og i lighed med de øvrige ministerområder pålagt en besparelse på 2½ pct. af driftsudgifterne i 2012 stigende til 5 pct. i årene derefter. Sammenlagt med sparekrav indarbejdet på tidligere finanslove skal ministerområdet i de kommende år til og med 2015 gennemføres besparelser på samlet 375 mio. kr. Der er tale om omfattende besparelser, hvor en jævn fordeling udover alle ministeriets aktiviteter vil have store konsekvenser for opgavevaretagelsen på mange områder. Transportministeriet har derfor iden-

17 Mio. kr. 17 tificeret en række konkrete initiativer til at tilvejebringe besparelserne, der er båret af ønsket om at fokusere på kerneydelserne og sikre mest mulig transport for pengene. En stor del af besparelsespotentialet er fundet ved hjælp af de omfattende budgetanalyser, der i 2011 og 2012 er foretaget på Transportministeriets ressort, herunder analyser af Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Banedanmark. Herudover har ministeriet identificeret en række besparelsespotentialer, herunder opgaver, som ikke vurderes som værende kerneopgaver for ministeriet, og derfor kan bortfalde. På finansloven for 2013 er der således indarbejdet en række tiltag, herunder blandt andet: Effektiviseringer og rationaliseringer i ministeriets større institutioner Nedlæggelse af auditørfunktionen fra 2014, som ikke længere vurderes nødvendig Bortfald af det statslige bidrag til Vej- og Bromuseet Reduceret belysning på stationer, når der ikke kører tog Reduktion i omfanget af trafikinformationen 5.2. Driftsopgaver. Bevilling- og indtægtsfinansieret Ikke alle driftsaktiviteter under Transportministeriet er bevillingsfinansierede. Figur 10 viser finansieringen af de mange forskelligartede aktiviteter. Figur 10. Driftsudgifternes finansiering i Salgsindtægter mv. Gebyrer mv. Bevilling

18 18 Finansieringen udover bevillingerne på finansloven vedrører primært følgende forhold: Gebyrer mv. Trafikstyrelsens driftsopgaver omfatter tilsyns- og myndighedsopgaver mv. på transportområdet. Mere end halvdelen af udgifterne finansieres af gebyrer og afgifter fra transportbranchen, primært på luftfarts- og jernbaneområdet. Jernbanenævnets aktiviteter er fuldt ud gebyrfinansieret. Salgsindtægter vedr. egenproduktion. Banedanmarks produktionsenhed varetager udførelse af vedligeholdelsesopgaver på Banedanmarks banenet. Udgifterne finansieres således af Banedanmarks bevillinger til vedligeholdelse af jernbanen. Kystdirektoratet udfører selv en del af opgaverne om oprensning af havneindløb og sejlrender mv. Et tidligere udbud af opgaven viste at Kystdirektoratets kontrolbud var mest fordelagtigt. Øvrige salgsindtægter Banedanmark har indtægter fra indkøb og videresalg af kørestrøm til DSB og fra reklameindtægter på perroner mv. Vejdirektoratet udfører indtægtsdækket virksomhed primært for kommuner.

19 19 Bilag 1. Igangværende anlægsprojekter på vej og bane Vejprojekter Mio. kr., 2013-priser Totaludgift Forventet åbningsår 1 Anlæg af motorvej, Riis-Ølholm-Vejle Anlæg af højklasset vej, Holbæk-Vig (Rute 21) etape 2 og Anlæg af Slagelse omfartsvej, etape 1 og Opgradering til Kalundborg Havn (Holbækmotorvejen- Kalundborg) Udbygning af Østjyske motorvej, Skærup-Vejle N Anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft Udbygning af Brande omfartsvej Anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster Udbygning af Motorring Anlæg af Frederikssundsmotorvejen, 2. etape (M4-Tværvej N) Udbygning af Vestfynske motorvej, Middelfart-Nr. Aaby Anlæg af motorvej, Funder-Låsby ved Silkeborg (Rute 15) Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved Udbygning af Køge Bugt motorvejen, Greve S-Solrød S Udbygning af Helsingørmotorvejen, Øverødvej-Hørsholm S Baneprojekter Kapacitetsudbygning vest for København (KØR-projektet) Fordelingsstation Vestfyn Modernisering af Enghave station Dobbeltspor Lejre-Vipperød Dobbeltspor Vamdrup-Vojens Anlæg af ny bane København-Ringsted Signalprogrammet S-banen/fjernbanen / Tabellen viser igangværende projekter på FL13 med åbningsår i 2013 eller senere.

20 20 Igangværende anlægs- og fornyelsesprojekter på baneområdet

Forslag til finanslov 2013

Forslag til finanslov 2013 1 Forslag til finanslov 2013 2 Forslag til finanslov for 2013 Forslag til finanslov for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven for 2012: En fortsat

Læs mere

Forslag til finansloven for 2014

Forslag til finansloven for 2014 1 Forslag til finansloven for 2014 2 Forslag til finansloven for 2014 Denne publikation indeholder en præsentation af finanslovforslaget for 2014 på Transportministeriets område. Væsentlige ændringer i

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 5. november 2015 2015-6435 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr.

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr. Aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere

Ny jernbane mellem København og Ringsted

Ny jernbane mellem København og Ringsted Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En moderne jernbane 22. oktober 2009 1

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 1 Forslag til finanslov for 2015 2 Forslag til finanslov for 2015 Denne publikation indeholder en præsentation af forslaget til finansloven for 2015 (FFL15) på Transportministeriets område. Væsentlige

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet 28. Transportministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 28. Transportministeriet A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

(0,3 mio. kr. i 2013)

(0,3 mio. kr. i 2013) Aktstykke nr. 104 Folketinget 2012-13 Transportministeriet. København, den 22. maj 2013. 104 a. Transportministeriet anmoder hermed, med henblik på udmøntning af Aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet

Parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP på baggrund af erfaringerne med motorvejsprojektet Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre veje mv. 2. december 2009 1 Indledning

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 28 Transportministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 28 Transportministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 28 Transportministeriet 28. Transportministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 28. Transportministeriet... 4 4 28. Transportministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Elektrificering af jernbanen mv.

Elektrificering af jernbanen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Elektrificering af jernbanen

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004 Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten Jens Andersen Fire nøgleord Ny Sammenhæng Trafikkøb Planlægning Indlægget har to dele Den aktuelle jernbanestrukturændring

Læs mere

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra DK: Offentlig vejsektor NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra offentlig sektor 1. Udviklingen i uheldstal 2. Driftsstrategianalyse 3. Aftale om vedligeholdelse

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 69 Folketinget 2012-13 Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I (2009-10). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 2. halvår 2014

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 2. halvår 2014 Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 2. halvår 2014 Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 2. halvår 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 7 2. STATUS FOR TRÆK PÅ DEN

Læs mere

Status for anlægsprojekter på transportområdet

Status for anlægsprojekter på transportområdet Status for anlægsprojekter på transportområdet Transport- og Bygningsministeriet 1. halvår 2015 Status for anlægsprojekter på transportområdet Transport- og Bygningsministeriet 1. halvår 2015 Indhold

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 1. halvår 2013

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 1. halvår 2013 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2013 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2013 Print- og hjemmesideversion Indhold 1. INDLEDNING... 7 2. STATUS FOR

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne.

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne. 5. november 2003 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne. om: Trafik (5.november 2003) 2 Aftale om trafikpakken Der

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 2. halvår 2013

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 2. halvår 2013 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 2. halvår 2013 for anlægsprojekter på Transportministeriets område 2. halvår 2013 Indhold 1. INDLEDNING... 7 2. STATUS FOR TRÆK PÅ DEN CENTRALE ANLÆGSRESERVE...

Læs mere

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 3. februar 2017 2016-6274

Læs mere

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 1. halvår 2014

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område. 1. halvår 2014 Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2014 Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 6 2. STATUS FOR TRÆK PÅ DEN

Læs mere

Status for anlægs- og byggeprojekter

Status for anlægs- og byggeprojekter Status for anlægs- og byggeprojekter Transport- og Bygningsministeriet 2. halvår 2015 Status for anlægs- og byggeprojekter Transport- og Bygningsministeriet 2. halvår 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 8 2.

Læs mere

Aftaler om. En grøn transportpolitik

Aftaler om. En grøn transportpolitik Aftaler om En grøn transportpolitik 2010 Aftaler om En grøn transportpolitik 2010 Aftaler om En grøn transportpolitik 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet

Læs mere

En grøn transportpolitik

En grøn transportpolitik RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 5 Trafikaftale indgået m ellem Folketingets forligspartier den 29. januar 2009 - En grøn transportpolitik Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts 2009 B ilag pkt.5

Læs mere

Status på de fælles prioriteringer af infrastrukturen

Status på de fælles prioriteringer af infrastrukturen Kontaktudvalget i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Status på de fælles prioriteringer af infrastrukturen

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Med aftalen tages også hul på at løse en række nye udfordringer, der trænger sig på.

Med aftalen tages også hul på at løse en række nye udfordringer, der trænger sig på. Side 1/22 Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Bedre mobilitet 26. november

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 28. Transportministeriet 28. Transportministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 28. Transportministeriet A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal

Læs mere

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt FRI s branchetopmøde 12. oktober 2016 Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt Vores strategiske grundlag Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vejog transportsystem.

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Debatoplæg til idéfase

Debatoplæg til idéfase Femern Bælt Debatoplæg til idéfase September 2009 2 Femern Bælt Indhold Forord 3 Femern Bælt-forbindelsen 4 De danske jernbanelandanlæg 5 De eksisterende anlæg 6 Etablering af dobbeltspor 6 Elektrificering

Læs mere

Mobilitet, der skaber værdi. Transportministeriets strategiske grundlag

Mobilitet, der skaber værdi. Transportministeriets strategiske grundlag v Mobilitet, der skaber værdi Transportministeriets strategiske grundlag Mobilitet, der skaber værdi Transportministeriets strategiske grundlag Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27

Læs mere

Syddansk Mobilitetsråd, 18. september 2009 i Billund. Syddanmark følger op på trafikaftalen af 29. jan.

Syddansk Mobilitetsråd, 18. september 2009 i Billund. Syddanmark følger op på trafikaftalen af 29. jan. Syddansk Mobilitetsråd, 18. september 2009 i Billund Syddanmark følger op på trafikaftalen af 29. jan. DET STORE H TIMEMODELLEN 3 Grundstrukturen i Danmarks infrastruktur? 4 Vi vil i Syddanmark bevæge

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Læs mere

Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020

Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020 Notat 06.11.2015 Plan for Udviklingsstrategi for Jernbanen i Danmark 2015-2020 1. Indledning Banedanmarks plan for udviklingsstrategi for jernbanen 2015-2020 er udarbejdet med henblik på at rammesætte

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv.

Bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Bedre cykeltrafik og ny metro

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002)

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om: Den fremtidige færgebetjening

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith Samfundsbegrundede ruter Staten () er ansvarlig for de samfundsbegrundede færgeruter: Rønne-Ystad og Rønne-Køge Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Status for anlægs- og byggeprojekter. 1. halvår 2017

Status for anlægs- og byggeprojekter. 1. halvår 2017 Status for anlægs- og byggeprojekter 1. halvår 2017 Status for anlægs- og byggeprojekter 1. halvår 2017 4. Status for anlægs- og byggeprojekter Status for anlægs- og byggeprojekter, 1. halvår 2017 Udgivet

Læs mere