P Å M A D S E R V I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P Å M A D S E R V I C E"

Transkript

1 E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926

2 1. INDLEDNING OPGAVENS OMFANG UDBUDSBETINGELSER FORVENTET TIDSPLAN SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET ÅBNING AF DE INDKOMNE TILBUD FORMKRAV UDFORMNING AF TILBUD VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG FORLÆNGELSE UDBUDET UDBUDSFORM PRODUKTIONSUDSTYR OG ANLÆG UDVÆLGELSESKRITERIER TILDELINGSKRITERIER KRAVSPECIFIKATIONER FOR MADSERVICE MED UDBRINGNING VISITATION TIL MADSERVICE LEVERING AF MADSERVICE TIL - OG FRAMELDING TIL MADSERVICE PRODUKTIONSFORM VALGMULIGHEDER MENUPLAN OG BETINGELSER KVALITETSKRAV OG ENERGIINDHOLD MERKØB/TILKØB KVALITETSKONTROL KVALITETSKRAV VED PRODUKTIONEN KVALITETSKRAV VED ERNÆRINGSSAMMENSÆTNING KVALITETSKRAV VED UDBRINGNING TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE SAMARBEJDE BETALING ELEKTRONISK FAKTURERING UDKAST TIL KONTRAKT KONTRAKTBILAG Kontraktbilag 1 - Kvalitetskrav og energiindhold Kontraktbilag 2 - Betaling Kontraktbilag 3 - Kvalitetskrav og energiindhold Kontraktbilag 3 Leverandørens tilbudsliste BILAG TIL UDBUDSMATERIALE Bilag 0 - Disposition for budmateriale Bilag 1 - Resume af tilbudet Bilag 2 - Udvælgelseskriterier Bilag 3 Tilbudsliste Bilag 4 Tildelingskriterier. Specificering af kvalitative tildelingskriterier Bilag 5 Underleverandørerklæring Bilag 6 Kostpolitik for bespisning af ældre i Silkeborg Kommune Bilag 7 Tjekliste... 56

3 1. Indledning Folketinget indførte den 29. maj 2002 frit leverandørvalg af personlig og praktisk hjælp mv., herunder madservice. Silkeborg Kommune ønsker på denne baggrund at indgå én kontrakt med en hovedleverandør, der kan levere mad i Kommunens tre ældreområder jf. servicelovens 83. Udbudet kommer til at forløbe som et udbud inden for rammerne af godkendelsesmodellen. Silkeborg Kommune vil efter endt udbudsrunde vælge den leverandør som afgiver det økonomisk mest fordelsagtige tilbud som hovedleverandør. Hovedleverandøren skal kunne levere et udvalg inden for følgende kategorier: Kold mad / varm mad Diæter og anden specialkost Efterfølgende har alle interesserede leverandører der opfylder Silkeborg Kommunes kvalitetsstandarder for madservice ret til at blive godkendt som leverandører af madservice med udbringning til samme pris. I øjeblikket er der ca. 750 hjemmeboende borgere som er visiteret til madservice efter Servicelovens 83, Madservice. Udbudet omfatter ikke levering af mad til plejecentre og lignende boligenheder, da disse ikke er omfattet af lovgivningen om frit valg. Hovedleverandøren vil som udgangspunkt skulle levere madservice til alle de borgere Silkeborg Kommune visiterer til madservice. Borgeren vil i forbindelse med den kommunale visitation få mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der til en hver tid er godkendt af Silkeborg Kommune. Ligeledes vil borgeren selv kunne vælge, om vedkommende ønsker varm eller kold mad, såfremt dette tilbydes af Silkeborg Kommunes leverandører. 1.1 Opgavens omfang Silkeborg Kommune forventes i 2010 at udgøre indbyggere. Heraf er borgere over 60 år. Ifølge befolkningsprognosen vil denne befolkningsgruppe i 2015 udgøre borgere 1. Det estimeres at Silkeborg Kommunes leverandører i 2010 samlet skal kunne levere 827 kostportioner pr. dag. Tallet er baseret på antal kostportioner som blev leveret i januar 2009 tillagt den forventet demografiske tilvækst frem til medio Fordelingen estimeres som følgende: År Madtype Normale kostportioner Små kostportioner Diæter I alt I øvrigt henvises til Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. 1

4 Borgerne som er visiteret til madservice med udbringning er fordelt på følgende tre ældreområder: År Område Nord 227 borgere 232 borgere Syd 291 borgere 297 borgere Øst 292 borgere 298 borgere I alt 811 borgere 827 borgere 2. Udbudsbetingelser 2.1 Forventet tidsplan 7. maj 2009 Offentliggørelse af udbudet 8. juni 2009 Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål 15. juni 2009 Offentliggørelse af svar på skriftlige spørgsmål 29. juni 2009 Fristen for modtagelse af tilbud 1. juli 30. september 2009 Administrativ og politisk behandling af indkomne tilbud 1. oktober Indgåelse af kontrakt 1. januar 2010 Leverancestart Tilbudet skal være Silkeborg Kommune i hænde senest mandag den 29. juni 2009 kl Tilbudet sendes eller afleveres til: Silkeborg Kommune Ældreafdelingen Søvej Silkeborg Att: Ekspeditionssekretær Claus Hegelund Jensen mærket Udbud madservice med udbringning Tilbudsgiver modtager efterfølgende en bekræftelse på modtagelse af afgivet bud. Efter tilbudsfristens udløb foretager Silkeborg Kommune en vurdering af de indkomne tilbud. På baggrund heraf foretages en indstilling, som skal behandles politisk. Ifølge Silkeborg Kommunes udbudspolitik skal valg af leverandør behandles i fagudvalget (Ældre- og Sundhedsudvalget). Det vil kunne forekomme, at sagen endvidere skal behandles i byrådet. Vinderen af udbudet kan forvente at få svar ultimo september Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige og rettes til ekspeditionssekretær Claus Hegelund Jensen på eller økonomifuldmægtig Jacob Haaber Pedersen på med emnet: "Spørgsmål EU-udbud på madservice med udbringning i Silkeborg Kommune. 2

5 senest den 8. juni 2009 kl Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive publiceret på Silkeborg Kommunes hjemmeside 15. juni 2009 på adressen: 2.3 Åbning af de indkomne tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbudene. 2.4 Formkrav Tilbud med bilag samt al kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. Tilbudsgiver afholder selv alle omkostninger forbundet med udarbejdelse af tilbud. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i to eksemplarer. Denne skal indeholde tilbudet hvor de fortrykte dele af bilagene skal bruges i uændret format. Alle forhold skal være indregnet i tilbudet. Eventuelle forbehold skal udtrykkelig fremgå med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet øver indflydelse økonomisk. Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold, som har betydning for kvalitets- og kvalitetssikringsniveau eller for serviceniveauet. Der kan heller ikke tages forbehold for grundlæggende elementer i kravspecifikationerne. Tilbudsgiver kan tage forbehold af mindre betydning, f.eks. bagatelagtige ændringer i forhold til mere tekniske kontraktbestemmelser, såfremt tilbudsgiver prissætter forbeholdet ved at omregne den økonomiske fordel for leverandøren til et beløb pr. den prisenhed, som der gives tilbud på. Denne fordel skal fremgå af tilbudslisterne i det særlige forbeholdsfelt, som indgår i tilbudslisterne. Formålet med prissætningen er at sikre, at tilbudsgiver ikke som følge af sit forbehold opnår en økonomisk fordel på de øvrige tilbudsgivers bekostning. Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, skal det angives hvilken leverandør, der optræder som kontraktansvarlig over for udbyder. I givet fald vil tilbudet blive afvist som ukonditionsmæssigt, jvf. praksis fra Klagenævnet for Udbud 2.5 Udformning af tilbud Tilbud skal være udformet efter dispositionen som er vedlagt i bilag Vedståelsesfrist for tilbud Tilbudet skal være gældende indtil Ikrafttræden, ophør og forlængelse Silkeborg Kommune ønsker at indgå kontrakt med virkning fra 1. januar 2010 og fire år frem, til og med 31. december 2013, hvorefter den såfremt ikke andet er besluttet ophører uden yderligere varsel. 3

6 Kontrakten vil, med begge parters samtykke kunne forlænges to gange ét år. Kontraktforlængelse skal ske senest 12 måneder før kontraktens udløb. Kontrakten kan af Silkeborg Kommune opsiges med 6 måneders varsel til udløb af en måned. Leverandøren kan opsige aftalen med 12 måneders varsel til udløb af en måned. 3. Udbudet 3.1 Udbudsform Silkeborg Kommune gennemfører dette udbud som et offentlig udbud med mulighed for en evt. forhandling. Madservice er omfattet af Tilbudslovens regler om annoncering. Der gøres opmærksom på at Madservice i henhold til EU s Udbudsdirektiv er en ikke EUudbudspligtig tjenesteydelse (bilag II B-ydelse). Dette udbud er dermed ikke underlagt de detaljerede EU-udbudsretlige procedureforskrifter. Silkeborg Kommune ønsker at indgå én kontrakt med en hovedleverandør, der kan levere mad i Kommunens tre geografisk opdelte ældreområder. Såfremt Silkeborg Kommune ønsker at gennemføre en forhandling vil de tre leverandører der ud fra en umiddelbar vurdering har afgivet de tre økonomisk mest fordelagtige tilbud, blive inviteret til en mundtlig eller skriftlig forhandlingsrunde. Når der efter endt udbud er indgået aftale med en hovedleverandør, skal kvalitetskravene og den ved udbudet fastsatte pris offentliggøres. Dette skal bl.a. ske på Servicestyrelsens oversigt over muligheder for frit valg i Danmark på adressen Dette skal give andre interesserede leverandører mulighed for at blive godkendt og dermed have ret til på samme pris- og kvalitetsbetingelser, at indgå i Silkeborg Kommunes fritvalgs-ordning, og i sidste ende medvirke til at forøge borgernes valgmuligheder. Som konsekvens af dette kan hovedleverandøren ikke tilbydes et monopol eller en bestemt opgavemængde. Endvidere skal hovedleverandøren kunne tåle at opgavemængden kan variere betydeligt i kontraktperioden. 3.2 Produktionsudstyr og anlæg Silkeborg Kommune stiller som udgangspunkt ikke lokaler eller køkken til rådighed. Dog er der mulighed for at indgå aftale om leje af egnede lokaler som en del af kontrakten. Leje/forpagtning af lokalerne er dog ikke nogen betingelse for at vinde udbuddet, ligesom leje/forpagtning ikke vil indgå som et tildelingskriterium. Silkeborg Kommune er i besiddelse af egnede køkkenfaciliteter på adressen H.C. Brannersvej nr. 1R, 8600 Silkeborg. De nærmere betingelser herfor kan fås ved rekvirering af en forpagtningsaftale. 3.3 Udvælgelseskriterier Silkeborg Kommune lægger vægt på, at den fremtidige leverandør er kompetent og generelt har en solid og veldokumenteret virksomhed. Tilbudsgivere skal indfri en række mindstekrav til 4

7 virksomhedens personlige situation samt mindstekrav til virksomhedens økonomisk, tekniske og finansielle formåen. Såfremt tilbudsgivere ikke kan indfri nedenstående krav eller såfremt tilbudsgivers dokumentation giver anledning til tvivl om tilbudsgivers virksomhedens økonomisk, tekniske og finansielle formåen, vil tilbudsgiver blive udelukket for videre deltagelse i udbuddet. De påkrævede udvælgelseskriterier er opdelt i to dele; en del for etablerede virksomheder med minimum to års erfaring på området og en del for nyetablerede virksomheder. Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud vedlægge følgende dokumentation: For etablerede virksomheder med mindst to års erfaring med madservice vedlægges: 1. Serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. 2. Revisorpåtegnede årsregnskaber for de to sidste år. Det forventes at regnskaberne følger det grundlæggende princip i ÅRL 11, om at regnskabet skaber et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver på dagen. 3. Forelæggelse af soliditetserklæring (udstedt af bank eller pengeinstitut). 4. Dokumentation for Leverandørens smiley givet efter smiley-ordningen ved Fødevareregionens kontrolbesøg gennem de seneste 12 måneder. Silkeborg Kommune vurderer, om karakteren af eventuelle kritiske anmærkninger fra Fødevareregionens kontrolbesøg vil give anledning til udelukkelse. 5. Tilbudsgiver skal dokumentere at have et godkendt egenkontrolprogram. 6. Tilbudsgivers dokumentation for de seneste 2 års erfaring med den leverancetype, der er omfattet af udbudet. Herunder skal Leverandøren fremsende 4 ugers ernæringsberegnede menuplaner for såvel normalkost som superkost. 7. Referencer fra tidligere leverancer af de ydelser der afgives tilbud på. Referencer bedes angivet med korrekt og opdateret kontaktinformation, gerne med kontaktperson. 8. En tro- og love erklæring. (bilag 2g) For nyetablerede virksomheder med mindre end to års erfaring vedlægges: 1. Serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (se punkt 1 ovenfor). 2. En forretningsplan for virksomhedens fremtidige virke 3 3. Budget for virksomheden for det indeværende år samt det kommende år 4. Forelæggelse af soliditetserklæring (udstedt af bank eller pengeinstitut). 5. En tro- og love erklæring. (bilag 2g) 6. Dokumentation for Leverandørens smiley givet efter smiley-ordningen ved Fødevareregionens kontrolbesøg (gerne gennem de seneste 12 måneder, hvis muligt). Silkeborg Kommune vurderer, om karakteren af eventuelle kritiske anmærkninger fra Fødevareregionens kontrolbesøg vil give anledning til udelukkelse. 7. Tilbudsgiver skal dokumentere at have et godkendt egenkontrolprogram ugers ernæringsberegnede menuplaner for såvel normalkost som superkost. 2 Anmodning om Serviceattest kan ske ved henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (www.eogs.dk). Prisen er pr kr. Vær opmærksom på, at der må påregnes sagsbehandlingstid. Anmodning om blanket og mere information kan findes på: 3 Skabelon til udarbejdelse af en korrekt forretningsplan kan hentes hos StartVækst (http://www.startvaekst.dk/forretningsplan). 5

8 9. Evt. referencer fra tidligere leverancer af de ydelser der afgives tilbud på. Referencer bedes angivet med korrekt og opdateret kontaktinformation, gerne med kontaktperson. En leverandør kan benytte underleverandører. I givet fald skal Leverandøren, i forbindelse med tilbudsgivningen, sikre sig, at disse underleverandører vil påtage sig opgaverne. Endvidere skal underleverandører kunne dokumentere at de kan leve op til ovenstående kriterier. Endelig skal Leverandøren udfylde en Underleverandørerklæring (bilag 5), hvis der indgås aftale med Silkeborg Kommune. Bemærk: at leverandør skal indsende disse dokumenter både for sig selv og for påtænkte underleverandører. Den angivne dokumentation skal vedlægges tilbudet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbudet ikke tages i betragtning. Silkeborg Kommune forbeholder sig i øvrigt ret til at tjekke rigtigheden af den vedlagte dokumentation og de angivne oplysninger for såvel Leverandører som underleverandører. 3.4 Tildelingskriterier Tildeling af denne kontrakt vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udbudsformen lægger vægt på at opnå det bedst mulige resultat for borgerne i Silkeborg Kommune, ved en rimelig vægtning mellem de tilbudte ydelsers pris, kvalitet og service. På den ene side opnås ydelser af god kvalitet; på den anden side sikres det, at Silkeborg Kommune indkøber ydelserne til den bedst mulige opnåelige pris. Silkeborg Kommune har i den forbindelse lagt vægt på følgende kriterier, inddelt i intervaller: Pris %, Fleksibilitet og levering % Service 5 15 %. Tilbudsgiver skal i henhold til nedenstående uddybning af tildelingskriterier beskrive, hvorledes det forventes at sikre de nævnte elementer for kvalitet, service evt. med afsæt i løsninger hos andre kunder. Pris (65-75 %) Prisen skal angives som enhedspriser for de nævnte produkter. Priserne indsættes i vedlagt tilbudsliste (bilag 3). Tilbudsprisen skal angives eksklusiv moms. Silkeborg Kommune definerer Leverandørens pris, som de samlede udgifter ved tilbudet. Fleksibilitet og levering (15-25 %) Ved kvalitet forstår Silkeborg Kommune, Leverandørens evne til - foruden de beskrevne kvalitetskrav, jf. afsnit 4 at sikre fleksibilitet i det generelle samarbejde, levering af maden hos borgeren samt leveringssikkerheden. Tilbudsgiver skal forholde sig til følgende spørgsmål: Fleksibilitet: Vil der være mulighed for at levere i flere forskellige tidsrum i løbet af dagen og dermed gøre madservice mere fleksibelt for borgeren? 6

9 Hvilken fleksibilitet tilbydes med hensyn til det generelle samarbejde og dialogen omkring kvalitetskontrol/udvikling, jf. afsnit 5? Levering: Hvordan kan Leverandøren sandsynliggøre, at borgeren får leveret mad ved en temperatur der overholder lovgivningen? Hvordan kan Leverandøren sandsynliggøre, at borgeren får leveret mad, med en ernæringssammensætning der overholder retningslinjerne? Hvordan kan Leverandøren sandsynliggøre leveringssikkerheden? Hvordan kan Leverandøren sandsynliggøre, at borgeren får en positiv oplevelse af levering af maden? Service(5-15 %): Ved service forstår Silkeborg Kommune borgerens valgmuligheder af hoved- og biretter samt forslag til håndtering af bestilling og afbestilling hos de enkelte borgere. Tilbudsgiver skal i sin beskrivelse besvare følgende spørgsmål: Hvor mange valgmuligheder (hovedret, biret) har borgeren? Hvordan udformes bestillingssedler samt hvordan håndteres bestilling og afbestilling, herunder leverandørskift? 4. Kravspecifikationer for madservice med udbringning 4.1 Visitation til madservice Silkeborg Kommunes Myndighedssektion er ansvarlig for tildeling af serviceydelser efter Servicelovens 83, herunder madservice inklusive diæter og specialkost, til borgere i henhold til Silkeborg kommunes kvalitetsstandarder og fritvalgslovgivningen i øvrigt. Bevilling af madservice sker på baggrund af en ansøgning foranlediget af borgeren selv, dennes læge, pårørende eller andre interessenter. Jf. fritvalgslovgivningen skal Silkeborg Kommune oplyse borgeren om alle godkendte leverandører, hvorefter borgeren vælger, hvilken leverandør der ønskes. 4.2 Levering af madservice Silkeborg Kommunes kvalitetsstandard foreskriver, at; Varm mad leveres dagligt i tidsrummet kl Kold mad leveres min. én gang om ugen i tidsrummet kl Leveringen sker på en fastsat dag, på en af ugens 5 første dage. Hvis der opnås enighed mellem borger og leverandør, er der mulighed for at aftale andet leveringstidspunkt. Udbringningsruter, som falder på helligdage, samt jule- og nytårsaftensdag afvikles på de forudgående hverdage og meddeles borgerne skriftligt. Udbringningsruten planlægges således, at den enkelte borger kan forvente levering inden for samme time, uanset om de aktuelle frameldinger har indflydelse på ruteplanen. Succeskriterier: 90 % af borgeren skal modtage maden +/- ½ time inden for aftalt tid. 7

10 Leverandøren er pålagt omgående telefonisk tilbagemeldinger til Udvikling & Forebyggelsessektionen om alle uregelmæssigheder under udbringningen, f.eks. forsinkelser på mere end en time i forhold til den aftalte leveringstid. Leverandørerne skal kunne varetage akut levering i forbindelse med udskrivning fra sygehus. Forekommer der i en leverance fejl eller mangler, der kan tilskrives Leverandøren, er denne forpligtet til omgående - og for egen regning - at levere det manglede til modtageren. Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i at kold mad leveres 52 gange til hver borger pr. år og at varm mad leveres 365 gange til hver borger pr. år. Leverandøren bedes derfor tage udgangspunkt i disse tal ved afgivelse af tilbud. Endvidere skal priserne på levering adskilles fra priserne på selve madproduktionen. 4.3 Til - og framelding til madservice Leverandørerne er eneansvarlige for styring af leverancerne, samt ansvarlig for registrering af bestillinger og afbestillinger. Madservice iværksættes senest 5 dage efter Leverandøren er valgt, dog tilstræbes iværksættelsen hurtigst muligt. En borger har altid ret til at ændre sit leverandørvalg. Ændringer skal som udgangspunkt varsles med minimum 3 uger. Afbestilling af madservice skal kunne ske samme dag som leveringen i tidsrummet fra kl Indlæggelser på sygehus eller dødsfald afmeldes som hastesag, og leverancen ophører samme dag, som Leverandøren får besked. 4.4 Produktionsform Der er ikke fastsat kvalitetskrav om, at Leverandøren skal benytte en bestemt produktionsform. Leverandøren kan blive godkendt til at levere forskellige produktions- og leveringsformer. 4.5 Valgmuligheder Borgerne tilbydes dagligt hovedret og biret(forret eller dessert). Biret (forret eller dessert) skal kunne vælges fra. Dog er biretten til superkost undtaget, da Silkeborg Kommune visiterer til superkost i form af en særlig ydelseskategori med hovedret + biret til småtspisende borgere. Til borgere der fortrækker en daglig leverance af varmholdt mad skal tilbudet minimum indeholde: Hovedretter, normalkost og diæter: 2 valgmuligheder Biretter: 2 valgmuligheder Til borgere der fortrækker en ugentlig leverance af kold mad skal tilbudet minimum indeholde: Hovedretter, normalkost og diæter: 14 valgmuligheder Biretter: 14 valgmuligheder Desuden skal borgeren kunne vælge: Almindelig portion eller lille portion Varm mad til alle ugens dage / nogle faste ugedage eller kold mad til alle ugens dage / et mindre antal efter behov. 8

11 Tilkøb af ekstra portioner til gæster, efter nærmere retningslinjer, og mod yderligere betaling fra borgeren og med særskilt afregning med borgeren. Silkeborg Kommune skal desuden kunne visitere til superkost som minimum leveres 5 dage pr. uge. Superkost visiteres af Silkeborg Kommune til borgeren og er således ikke en mulighed borgeren selv kan vælge til. 4.6 Menuplan og betingelser Leverandøren skal forestå den løbende praktiske information om madservice til borgerne, herunder udsendelse af menuplan og bestillingsseddel. Leverandørens materiale, skal være målrettet den ældre borger. Materialet skal være udformet letlæseligt og overskueligt og sendes ud i papirformat. Menuplaner må maksimalt bestå af bestillingssedler for 4 uger. Materialet kan tidligst sendes ud 3 uger før første leveringsdag. Menuplaner til borgere der ønsker varm mad, skal dagligt indeholde: 2 forskellige hovedretter til såvel normalkost som diætkost 2 forskellige biret (forret eller dessert). Menuplaner til borgere der ønsker kold mad, skal ugentligt indeholde: 14 forskellige hovedretter til såvel normalkost som diætkost. 14 forskellige biretter (forret eller dessert) Hovedretten skal over en periode på 4 uger variere på følgende måde: Fisk 4 gange Fjerkræ 4-6 gange Svinekød 4-6 gange Oksekød 4-6 gange Kalvekød 4-6 gange Indmad 1-2 gange Lam 1 gang På søn- og helligdage tilbydes gode søndagsmenuer samt traditionelle danske højtidsmenuer. Der serveres højtidsmenuer: Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Mortensaften, Juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag, nytårsaftensdag og nytårsdag. 4.7 Kvalitetskrav og energiindhold Råvarer skal være af god kvalitet. Råvarer af god kvalitet er defineret som råvarer, der er produceret skånsomt, så færrest mulige næringsstoffer går tabt. Det er råvarer, der er så friske som muligt og fri for unødvendige tilsætningsstoffer. Maden skal tilberedes med råvarer af god kvalitet, således at den er velsmagende, har en passende konsistens/mørhed og et indbydende udseende. 9

12 Normalkosten: Normalkosten, kosten til den raske ældre. Normalkosten er hovedret og biret, hvor biret kan vælges fra. Målet er, at normalkosten skal medvirke til at opretholde den ældres ernæringstilstand. Middagsmåltidet til en rask ældre anbefales til: Normal portion: % af ca kj = ca kj. Lille portion: % af ca kj = ca kj. Energiprocentfordeling: Protein 15 E % Fedt 30 E % Kulhydrat 55 E % Superkosten: Superkosten, er en kost til den småtspisende ældre, der vurderes til at være i stor risiko for, eller allerede have ernæringsmæssige problemer i form af undervægt. Superkosten er hovedret og biret, hvor biret ikke kan vælges fra. Målet er, at superkosten skal medvirke til at genoprette eller opretholde den ældres ernæringstilstand. Middagsmåltidet til den småtspisende borger består af en superkost-hovedret og en superkost-biret og anbefales til: Normal portion: 20 % af ca kj = ca kj. Energiprocentfordeling: Protein E % Fedt 45 E % Kulhydrat E % Emballage Engangsemballage skal være C-Pet. 4.8 Merkøb/tilkøb Leverandøren har mulighed for at tilbyde borgeren tilkøbsydelser ud over de opgaver, som er indeholdt i den ydelse, som borgeren er visiteret til. I sådanne tilfælde skal Leverandøren gøre borgeren klart opmærksom på, at der er tale om en tilkøbsydelse, som borgeren selv skal betale for. Alle aftaler om tilkøbsydelser skal indgås med respekt for vilkårene i lov om visse forbrugsaftaler. Der henvises til LBK nr. 886 af 23. december 1987 (Dørsalg mv., fjernsalg og løbende tjenesteydelser). 10

13 Det understreges at tilkøbsydelser, som aftales direkte mellem Leverandøren og borgeren, er Silkeborg Kommune uvedkommende og uden forpligtelser af nogen art for Kommunen. 5. Kvalitetskontrol Det er centralt for kvaliteten af måltiderne, at enhver leverandør af madservice lever op til de gældende retsregler. Leverandøren forpligter sig til, at ajourføre sig ved ny lovgivning, der er relevant for produktionen og udbringningen af mad. Der henvises til hjemmesiderne og Silkeborg Kommune kan inddrage fødevareregionens vurdering i forbindelse Kommunens leverandørtilsyn. Leverandøren skal leve op til Silkeborg Kommunes kostpolitik (bilag 6) for bespisning af ældre samt kvalitetsstandarden for madservice med udbringning Kvalitetskrav ved produktionen Silkeborg Kommune er til en hver tid berettiget til, at aflægge uanmeldt besøg hos Leverandøren, for at konstatere, at produktionen af madservice fortages efter de i kontrakten opstillede krav. 5.2 Kvalitetskrav ved ernæringssammensætning Leverandøren skal til en hver tid leve op til og sikre, at madens næringsindhold opfylder kravene i Anbefalinger for den danske institutionskost udgivet af ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Økonomaskolen i København af marts Silkeborg Kommune kan til enhver tid udbede sig ernæringsberegnede menuplaner og opskrifter. Silkeborg Kommune er til en hver tid berettiget til, uden beregning, at foretage stikprøver af produktionen til sikring af opfyldelsen af kvalitets- og produktionskrav, og Leverandøren er forpligtet til - på opfordring fra Silkeborg Kommune - at sende prøver på dagens menu. Silkeborg Kommune er til enhver tid berettiget til at foretage en kostanalyse, som fødevareregionen udarbejder. Lever kostanalysen ikke op til kravene i energifordelingen på f.eks. superkosten, skal Silkeborg Kommune forelægge undersøgelserne for Leverandøren. Leverandøren får inden for en periode på 3 mdr. muligheden for at forbedre kosten inden der foretages en ny kostanalyse. Lever Leverandøren fortsat ikke op til kravene, vil Silkeborg Kommune kræve tilbagebetaling for merprisen mellem normalkost og diætkost med tilbagevirkende kraft. Kontrakten kan på grundlag heraf i visse tilfælde helt eller delvis opsiges af Silkeborg Kommune. 5.3 Kvalitetskrav ved udbringning Ved udkørsel af maden skal de i lovgivningen anførte minimums- og maksimumstemperaturer overholdes. 4 Kvalitetsstandard for madservice findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside: Forside > Borger > Ældre > Kvalitetsstandarder for hjælp (bemærk, Kvalitetsstandarden ligger i menuen til venstre) 11

14 Leverandøren skal kvartalsvis kunne dokumentere temperaturen. Skema med registreringer, skal på anmodning inden for en 14 dages frist indsendes til Udvikling & Forebyggelsessektionen. Leverandøren skal kunne dokumentere de enkelte ruters temperatur ved første, midterste og sidste leverance. Køretøjet må i øvrigt ikke anvendes til andre transportopgaver, der på nogen måder kan rejse tvivl ved den hygiejniske kvalitet ved udbringningen. 5.4 Tilfredshedsundersøgelse Udvikling & Forebyggelsessektionen er ansvarlig for den subjektive kvalitetskontrol, f.eks. via tilfredshedsundersøgelser, fokusgruppeinterviews og kvalitative individuelle interviews. I tilfredshedsundersøgelsen stilles et nærmere antal spørgsmål. For at opfylde succeskriteriet skal 90 % af de afgivne svar være positive eller neutrale. De adspurgte skal svare til minimum 25 % af borgerne hos hver individuel leverandør. Leverandøren orienteres om undersøgelsen og resultaterne sendes til høring hos Leverandøren. Tilfredshedsundersøgelser offentliggøres med henblik på, at synliggøre om kvalitetsmålet er nået. 6. Samarbejde Silkeborg Kommune lægger vægt på et positivt og konstruktivt samarbejde. Et velfungerende samarbejde - båret af respekt for borgerne betragtes af Silkeborg Kommune som væsentligt i forhold til den service, der kan tilbydes borgere der er visiteret til madservice. Madservice indgår i et trepartsamarbejde, hvor borgeren, Leverandøren og Silkeborg Kommune samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for borgeren. I Silkeborg Kommune er servicering og kontakt med borgerne opdelt i en Myndighedssektion og en Udvikling & Forebyggelsessektionen. Myndighedssektionen forestår visiteringen af borgeren og Udvikling & Forebyggelsessektionen forestår kvalitetssikring og udvikling af den tilbudte madservice. Derfor er det vigtigt, at samarbejdet mellem Leverandøren og Silkeborg Kommune forløber bedst muligt, herunder: At Leverandøren forpligtiger sig til at medvirke til, at det daglige samarbejde fungerer. At leverandørerne har pligt til at deltage i et kostudvalg, med repræsentation fra Silkeborg Kommune, godkendte leverandører og borgere visiteret til madservice. Et kostudvalg skal give borgere visiteret til madservice medindflydelse på tilbudet. Det forudsættes, at der opretholdes en tæt, venlig og serviceminded kontakt til borgerne. At Leverandøren har pligt til at deltage i et forum for leverandørerne, der har til formål at tilgodese en effektiv drift og informationsudveksling. Der afholdes som minimum møder 2 gange om året, mellem medarbejdere fra Udvikling & Forebyggelsessektionen og repræsentanter fra leverandørerne. Der kan afholdes flere møder efter behov. Det overordnede formål med møderne er gensidig informationsudveksling, drøftelse af samarbejdet og kvalitetsudvikling. At Leverandøren på opfordring fra Silkeborg Kommune præsenterer deres materiale herunder menuplanen for myndighedssektionen, således at medarbejderne i sektionen, kan 12

15 få kendskab til det materiale og de produkter den enkelte leverandør tilbyder Silkeborg Kommunes borgere. At Leverandøren omgående telefonisk kontakter Myndighedssektionen, hvis borgeren ikke er hjemme eller ikke lukker op, eller hvis borgeren forekommer at have behov for assistance fra Silkeborg Kommune, f.eks. hjemmeplejen. I weekender og ved aftenlevering kontaktes de enkelte Ældreområder (Nord, Syd og Øst). At Leverandøren ligeledes har pligt til omgående telefonisk at kontakte læge, vagtlæge eller 112, hvis borgeren forekommer at have behov for lægehjælp. Borgeren har dog stadig selvbestemmelsesret, så hvis en borger der er ved sine sansers fulde brug klart og tydeligt tilkendegiver, at han eller hun ikke ønsker, at Leverandøren kontakter Silkeborg Kommune eller læge m.v., har udbringeren ingen pligt til det. At Leverandøren er forpligtiget til at kontakte Udvikling & Forebyggelsessektionen, hvis der opstår forhold, hvorom der senere måtte opstå tvivl. Det kan være forhold som på en eller anden måde har betydning for gennemførelsen af kvalitative leverancer eller forhold, som på nogen måde vil kunne påvirke opfattelsen af Silkeborg Kommunes forsvarlige opfyldelse af sine forpligtigelser overfor målgruppen. Ud over de ovennævnte punkter vedrørende samarbejde om madleverance lægger Silkeborg Kommune desuden vægt på at Leverandøren indgår i et generelt samarbejde vedrørende personalet og disses arbejdsmæssige forhold, herunder: At Leverandøren har pligt til at indgå i et samarbejde med den tidligere hovedleverandør om at mindske ulemper for medarbejdere som måtte falde ind under loven om virksomhedsoverdragelse og gøre overgangen mellem arbejdsgivere så let som muligt. Dette forudsætter naturligvis, at der bliver tale om skift af hovedleverandør. At en kommende hovedleverandør er forpligtiget til at indgå i et samarbejde med Silkeborg Kommune og en eventuel efterfølgende hovedleverandør, såfremt virksomhedsoverdragelse af leverandørens personale bliver aktuelt ved denne kontrakts afslutning. Klager Klager over madservice behandles af Klagerådet for hjemmehjælpsområdet. Modtager Leverandøren en sådan klage skriftligt, videresender Leverandøren straks klagen til Klagerådet (sendes til Økonomi, IT & Administration). Modtager Leverandøren eller en medarbejder klagen mundtligt, henvises hjemmehjælpsmodtageren til at henvende sig til Økonomi, IT & Administration Klager over udførelsen af Leverandørens opgaver, herunder konkrete driftsforhold og hændelser, og klager over manglende udførelse af Leverandørens opgaver, besvares snarest muligt af Leverandøren. Skriftlige klager besvares skriftligt. Modtager Leverandøren sådanne klager skriftligt, skal Leverandøren underrette Silkeborg Kommune herom straks, og når Leverandøren besvarer klagen, skal Leverandøren sende kopi af svaret til Kommunen (sendes til sektionen for Udvikling & Forebyggelse). Modtager Silkeborg Kommune en sådan klage, videresender Kommunen straks klagen til Leverandøren. Klager over Leverandøren eller dennes medarbejdere besvares af Kommunen efter indhentelse af udtalelse fra Leverandøren. Modtager Leverandøren sådanne klager skriftligt, videresender Leverandøren straks om klagen til Kommunen (sendes til sektionen for Udvikling & Forebyggelse). Modtager Leverandøren eller en medarbejder klagen mundtligt, noterer Leverandøren klagen og videresender notatet. Klager af generel eller principiel karakter, herunder om det generelle serviceniveau, kvalitetsstandarderne eller kvalitetskravene til Leverandøren, besvares af Silkeborg Kommune, om 13

16 nødvendigt efter samråd med Leverandøren. Modtager Leverandøren en sådan klage skriftligt, videresender Leverandøren straks klagen til Silkeborg Kommune (sendes til sektionen for Udvikling & Forebyggelse). Modtager Leverandøren eller en medarbejder klagen mundtligt, henvises hjemmehjælpsmodtageren til at henvende sig til sektionen for Udvikling & Forebyggelse. 7. Betaling Leverandøren er ansvarlig for styringen og registrering af bestilling og afbestillinger. Når en visitator har bevilget madservice, sendes en kopi af bevillingen til Leverandøren. Leverandøren registrerer herefter borgeren afhængig af hvilke type mad pågældende er bevilget. Får Leverandøren meddelelse om indlæggelser eller dødsfald, skal leveringen ophøre samme dato. Forekommer der fejl eller mangler i en leverance, der kan tilskrives Leverandøren, er Leverandøren forpligtiget hurtigst muligt - for egen regning at rette disse fejl og mangler. Leverandøren skal via sit bestillingssystem sikre en korrekt og effektiv afregning mellem Silkeborg Kommune og Leverandøren, herunder den fornødne dokumentation for leverede ydelser. Leverandørens vederlag opgøres ultimo hver måned på grundlag af faktisk leverede ydelser. Afmelding af madportioner efter at bilen har forladt produktionsstedet er at sidestille med leveret og der faktureres for såvel madportion som for kørsel. Fakturering af Leverandørens vederlag for det faktiske udførte ydelser sker hver den 2. hverdag i den efterfølgende måned og forfalder til betaling den 20. i denne måned Ved indsendelse af faktura skal antallet af ydelser for den enkelte måned fremgå og følge nedenstående skabelon. Cpr. nr. Navn Adresse Hovedret almindelig Hovedret lille Diæt almindelig Diæt lille Superkost Biret Levering Brugerbetaling i alt Ægtepar/samlevende som er bosiddende på samme adresse faktureres altid kun for én kørsel. Sammen med fakturaen skal der fremsendes en oversigt over antallet af borgere der har fået leveret mad i den pågældende måned. Heraf skal det fremgå, hvor mange borgere der får diætkost. Faktura skal fremsendes til Økonomi, IT & Administration på EAN-nummer: Elektronisk fakturering E-fakturering betyder, at offentlige myndigheder skal kunne modtage og sende regninger elektronisk. Alle virksomheder, der fakturerer til det offentlige, skal sende regninger i elektronisk format. 14

17 8. Udkast til kontrakt Kontrakt på madservice med udbringning i Silkeborg Kommune mellem Ældreafdelingen Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg og Leverandør 15

18 Formål 1. Nærværende kontrakt har til formål at styrke Silkeborg Kommunes madservice i sin målsætning om, at Maden skal være medvirkende til at højne livskvaliteten hos borgeren Maden skal være af en sådan karakter, at borgeren får en positiv oplevelse Aftalegrundlaget 2. Aftalegrundlaget består af: 1) Nærværende kontrakt med tilhørende kontraktbilag 2) Tilbud inkl. tilbudsliste Ydelsen 3. Leverandøren er forpligtet til på baggrund af Silkeborg Kommunes visitation til madservice at kunne varetage produktion, udbringning og administration af madservice til borgere i eget hjem. Leverandøren leverer [Indsæt: Varm eller kold mad] Stk. 2. Der kan ikke garanteres en bestemt mængde portioner, da antallet kan variere i forbindelse med, at der er andre leverandører under fritvalgsordningen. Stk. 3. Leverandøren har pligt til at levere til alle de borgere som måtte vælge den pågældende leverandør. Stk. 4. Ydelsen leveres i henhold til den i udbudsmaterialet angivne kravspecifikation og i overensstemmelse med de anførte kvalitetskrav og tidsfrister mv. Stk. 5. Silkeborg Kommunes Myndighedssektion er ansvarlig for visitering til serviceydelser efter servicelovens 83, herunder madservice inklusive diæter og specialkost, til borgere i henhold til Silkeborg Kommunes kvalitetsstandarder og fritvalgslovgivningen i øvrigt. Bevilling af madservice sker på baggrund af en ansøgning foranlediget af borgeren selv, dennes læge, pårørende eller andre interessenter. Leveringstid 4. Varm mad leveres dagligt i tidsrummet kl Stk. 2. Kold mad leveres min. én gang om ugen i tidsrummet kl Leveringen sker på en fastsat dag på en af ugens 5 første dage. Hvis der opnås enighed mellem borger og leverandør, er der mulighed for at aftale andet leveringstidspunkt. Kold mad, som skal udbringes på dage, som falder på helligdage samt jule- og nytårsaftensdag, afvikles på de forudgående hverdage og meddeles borgerne skriftligt. Stk. 3. Udbringningsruten planlægges således, at den enkelte borger kan forvente levering inden for samme time, uanset om de aktuelle frameldinger har indflydelse på ruteplanen. Stk. 4. Succeskriterier: 90 % af borgeren skal modtage maden +/- ½ time inden for aftalt tid. Til- og framelding

19 5. Leverandørerne er eneansvarlige for styring af leverancerne samt ansvarlig for registrering af bestillinger og afbestillinger. Stk. 2. Madservice iværksættes senest 5 dage efter Leverandøren er valgt, dog tilstræbes iværksættelsen hurtigst muligt. En borger har altid ret til at ændre sit leverandørvalg. Ændringer skal som udgangspunkt varsles med minimum 3 uger. Stk. 3. Leverandørerne skal kunne varetage akut levering i forbindelse med udskrivning fra sygehuset, til borgere som før indlæggelse har været visiteret til Madservice. Stk. 4. Afbestilling af madservice skal kunne ske samme dag som leveringen i tidsrummet fra kl Stk. 5. Indlæggelser på sygehus eller dødsfald afmeldes som hastesag, og leverancen ophører samme dag, som Leverandøren får besked. Borgerens valgmuligheder 6. Hovedretten skal over en periode på 4 uger variere på følgende måde: 1) Fisk 4 gange 2) Fjerkræ 4-6 gange 3) Svinekød 4-6 gange 4) Oksekød 4-6 gange 5) Kalvekød 4-6 gange 6) Indmad 1-2 gange 7) Lam 1 gang Stk. 2. På søn- og helligdage tilbydes gode søndagsmenuer samt traditionelle danske højtidsmenuer. Stk. 3. Der serveres højtidsmenuer følgende dage: Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Mortensaften, Juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag, nytårsaftensdag og nytårsdag. Kvalitet 7. Leverandøren er forpligtiget til at efterleve de krav til madens kvalitet og energiindhold som er beskrevet i kontraktbilag 1. Aftaleændringer 8. Leverandøren er ikke garanteret en bestemt mængde portioner og leverancer, da en borger altid har ret til at ændre sit leverandørvalg med frist som anført i 5, stk. 2. Stk. 2. Silkeborg Kommune tager forbehold for, at der løbende kan ske ændringer i kvalitetskravene til Leverandøren, afhængigt af Silkeborg Kommunes serviceniveau. I øvrigt henvises til 35. Samarbejde 9. Repræsentanter fra Silkeborg Kommune og Leverandøren afholder møde minimum to gange årligt, eller når en af parterne måtte ønske dette, hvor samarbejde, drift, informationsudveksling

20 m.v. drøftes. I perioden umiddelbart før og efter opgavens overdragelse må der påregnes en større mødehyppighed. Leverandøren er forpligtet til at medvirke til, at det daglige samarbejde fungerer. Stk. 2. Leverandøren har her ud over pligt til at deltage i et forum for leverandørerne, der har til formål at tilgodese en effektiv drift og informationsudveksling. Der afholdes som minimum møder 2 gange om året, mellem medarbejdere fra sektionen for Udvikling & Forebyggelse og repræsentanter fra leverandørerne. Der kan afholdes flere møder efter behov. Det overordnede formål med møderne er gensidig informationsudveksling, drøftelse af samarbejdet og kvalitetsudvikling. Stk. 3. Leverandøren er forpligtet til at indgå i et kostudvalg, som skal give borgere visiteret til madservice medindflydelse på tilbuddet, og Leverandøren udpeger en repræsentant hertil. Stk. 4. Leverandøren skal på opfordring fra Silkeborg Kommune præsentere deres materiale, herunder menuplanen, for Myndighedssektionen, således at medarbejderne i sektionen kan få kendskab til det materiale og de produkter, den enkelte leverandør tilbyder Silkeborg Kommunes borgere. Stk. 5. Leverandøren er forpligtiget til at kontakte sektionen for Udvikling & Forebyggelse, hvis der opstår forhold, hvorom der senere måtte opstå tvivl. Det kan være forhold som på en eller anden måde har betydning for gennemførelsen af kvalitative leverancer eller forhold, som på nogen måde vil kunne påvirke opfattelsen af Silkeborg Kommunes forsvarlige opfyldelse af sine forpligtigelser overfor målgruppen. Stk. 6. Leverandøren er forpligtiget til at indgå i et samarbejde med Silkeborg Kommune og en eventuel efterfølgende hovedleverandør, såfremt virksomhedsoverdragelse af leverandørens personale bliver aktuelt ved denne kontrakts afslutning. Samarbejde med Myndighedssektionen og læge 10. Leverandøren kontakter omgående Myndighedssektionen telefonisk, hvis borgeren ikke er hjemme eller ikke lukker op, eller hvis borgeren forekommer at have behov for assistance fra Silkeborg Kommune, f.eks. hjemmeplejen. I weekender og ved aftenlevering kontaktes de enkelte Ældreområder (Nord, Syd og Øst). Stk. 2. Leverandøren har ligeledes pligt til omgående telefonisk at kontakte læge, vagtlæge eller 112, hvis borgeren forekommer at have behov for lægehjælp. Borgeren har dog stadig selvbestemmelsesret, så hvis en borger der er ved sine sansers fulde brug klart og tydeligt tilkendegiver, at han eller hun ikke ønsker, at Leverandøren kontakter Silkeborg Kommune eller læge m.v., har udbringeren ingen pligt til det. Information 11. Leverandøren skal forestå den løbende praktiske information omkring madleverance til borgerne, herunder udsendelse af menuplan og bestillingsseddel. Materialet skal være målrettet til ældre og udsendes i papirformat. Stk. 2. Silkeborg Kommune er ansvarlig for og forestår via visitering, kvalitetsstandarder m.v. den mere generelle information om madservice til borgerne. Kommunen orienterer de visiterede borgere om Leverandøren. Silkeborg Kommune har pligt til at videreformidle eventuelt markedsføringsmateriale til borgeren. Silkeborg Kommune kan opkræve betaling for distributionen, hvis der er tale om et omfattende materiale, som medfører ekstra forsendelsesomkostninger.

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune MARTS 2011 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune EU-UDBUD på madservice ældreafdelingen, Silkeborg Kommune 1. INDLEDNING 3 1.1 Opgavens omfang 3 2. UDBUDSBETINGELSER 4 2.1 Forventet tidsplan 4 2.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet 4 2.3 Åbning af de indkomne

Læs mere

Februar 2009. Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune

Februar 2009. Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune Februar 2009 Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I DEN ØSTLIGE DEL AF NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune 1 of 9 Krav til leverandører af madservice i JANUAR 2014 2 of 9 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune JANUAR 2018 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Krav til leverandører af madservice (frit valg)

Krav til leverandører af madservice (frit valg) Krav til leverandører af madservice (frit valg) 1. Lovgrundlag Madservice er en ydelse tildelt efter 83 stk. 1 nr. 3 i Serviceloven. Dette betyder, at borgeren skal være visiteret til at modtage mad. Denne

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Januar Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune

Januar Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune Januar 2007 Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I DEN VESTLIGE DEL AF NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune JANUAR 2017 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse Frit valg Leverandører,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93,

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Kvalitetsstandard 2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Visitation Borgere i egen bolig: Kan henvende sig direkte til Social og Handicap, Team

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE 1. INDLEDNING... 2 2. GODKENDELSESPROCEDURE... 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL... 3 2.2 GODKENDELSESFORM... 4 2.3 AFTALEPERIODE...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice Kvalitetsstandard for Madservice Januar 2010 Madservice med udbringning Bekendtgørelse nr.979 a 01.10.2008 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp på ældreområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Udbudsvilkår... 4 Udbudet... 5 Kravspecifikation... 9 Samarbejde og kvalitetskontrol... 12 Betaling...

Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Udbudsvilkår... 4 Udbudet... 5 Kravspecifikation... 9 Samarbejde og kvalitetskontrol... 12 Betaling... Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 1 Generelt... 3 1.1 Ordregivende myndighed... 3 1.2 Kontraktperiode... 3 1.3 Leveringssteder... 3 2 Udbudsvilkår... 4 2.1 Forventet tidsplan... 4 2.1.1 Tilbudsperioden...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens. SOSU Nord

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens. SOSU Nord Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet... 3 4. Udbudsform... 4

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Annonceringsbetingelser

Annonceringsbetingelser Annonceringsbetingelser vedrørende produktion og udbringning af mad til plejecentre og visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune Side 1 af 17 1 Indledning Nærværende annoncering vedrører produktion

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

LEVERANDØRKRAV MADSERVICE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. Januar 2016

LEVERANDØRKRAV MADSERVICE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. Januar 2016 LEVERANDØRKRAV MADSERVICE I BRØNDERSLEV KOMMUNE Januar 2016 INDHOLD 1 INDLEDNING...1 2 GODKENDELSE...2 2.1 HVAD KAN DER SØGES OM GODKENDELSE TIL?...2 2.2 GODKENDELSESFORM...2 2.3 KONTRAKTGRUNDLAG OG BINDINGSPERIODE...3

Læs mere

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Til kommunale og private leverandører af Madservice med udbringning og Spisetilbud Københavns Kommune Sundheds-

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

2.1.5 Madservice (M-pakke)

2.1.5 Madservice (M-pakke) 2.1.5 (M-pakke) Værdiformulering At borgeren mødes med respekt og professionalisme At der ydes hjælp og service i dialog og samarbejde med borgeren At der ydes hjælp og service ud fra den enkelte borgers

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2013 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre, at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Kvalitetsstandard Madservice

Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Madservice Januar 2010 MADORDNING. LOV OM SOCIAL SERVICE 83 1 HVILKE BORGERE KAN MODTAGE MAD 1 YDELSEN 1 LEVERING 3 KVALITETSKRAV 3 KLAGEMULIGHED 4 Madordning. Lov om social service 83

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice

Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice BILAG 1 Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice Til: Struer Kommune Myndighed, Sundhed og Omsorg Voldgade 14C 7600 Struer Mrk. "Anmodning om godkendelse - Frit valg af leverandør - madservice"

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker ugentlig levering af frugt til personalet.

Læs mere

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Region Syddanmark Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Beskrivelse Juni 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA, REGION SYDDANMARK...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Sundhed og Ældre Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Lovgrundlag: Lov om social service 83 Sundhedsloven 119 Ydelsen dækker: Formål med ydelsen: Ydelsen Madservice er et

Læs mere

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social Service 83. Hvilke behov dækker ydelsen Madservice til borgere, der opfylder visitationskriterierne. Hvad er formålet med ydelsen At borgeren får et ernæringsrigtigt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler Udbudsbetingelser Interaktive tavler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 5 Tidsplan 2 8. Spørgsmål 2 9. Afgivelse af tilbud 3 10. Vedståelsesfrist 3

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere