Favrskov Spildevand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Spildevand A/S"

Transkript

1 Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra

2 INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab ÅBENT Budgetopfølgning pr ÅBENT 4 3. Renseanlæg - Grønt Regnskab ÅBENT 6 4. Intern overvågning årsberetning ÅBENT 8 5. Forslag til ændring af skatteansættelsen - ÅBENT Orientering til Bestyrelsen i ÅBENT Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT 14 Underskriftsark 15 1

3 1. - Årsregnskab ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 22. april og generalforsamling 22. april Lovgrundlag Årsregnskabsloven SAGENS INDHOLD Årsregnskabet for fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Sammen med Årsrapport 2013 vedlægges revisionsprotokollatet som bilag til sagen. KPMG har revideret regnskabet uden bemærkninger. På bestyrelsesmødet skal revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af bestyrelsen. På mødet deltager statsautoriseret revisor Jakob Nyborg, som fremlægger regnskabet. VURDERING Årsregnskabet for viser et overskud på 3,4 mio. kr. Der var til sammenligning budgetteret med et overskud på 6,9 mio. kr. Afvigelsen i resultatet skyldes primært, at antallet af nye tilslutninger har været markant lavere end forventet. Driftsomkostningerne er 74,0 mio. kr. mod budgetteret 73,5 mio. kr. Der er en mindre overskridelse af de budgetterede afskrivninger og afgange på 0,1 mio. kr. Desuden er tømningsordning 0,2 mio. kr. over budget. Den resterende afvigelse skyldes implementeringsaktiviteter vedr. harmonisering af SRO-systemet. Favrskov Spildevand har modtaget et udkast til afgørelse fra SKAT, hvor SKAT opgør de skattemæssige indgangsværdier til en markant lavere værdi, end selskabet har angivet. Selskabet har afgivet høringssvar, da ledelsen vurderer det sandsynligt, at sager, som pt. føres af branchen ved Landsskatteretten, vil falde ud til selskabernes fordel. Såfremt sagerne ved endelig upåanket afgørelse ved Landsskatteretten eller domstolene falder ud til SKAT's fordel, medfører dette, at der i yderst konsekvens skal indregnes en skyldig skat på 2.7 mio kr. Den skyldige skat skal indregnes som en regulatorisk underdækning med en deraf afledt opkrævningsret. 2

4 INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At udkastet til Årsrapport 2013 for " godkendes og fremlægges til Generalforsamlingens godkendelse. 2. At revisionsprotokollaterne godkendes. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Årsrapport Favrskov Spildevand Ansvarsprotokol af 22 april Favrskov Spildevand Statusprotokol 2013 af 22 april Favrskov Spildevand 3

5 2. - Budgetopfølgning pr ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for Favrskov Spildevand SAGENS INDHOLD I henhold til forretningsordenen for fremlægger direktionen på bestyrelsesmøder en redegørelse for selskabets økonomiske forhold og for selskabets likviditet. Efter aftale fremlægges budgetopfølgningen pr. seneste afsluttede månedsregnskab. Der vedlægges en redegørelse som bilag til sagen. VURDERING Budgetopfølgningen viser, at der i perioden januar februar er en budgetafvigelse for periodens resultat på 0,2 mio. kr. Favrskov Spildevand er underlagt prisloftsregulering. Prisloftet sætter grænser for selskabets driftsomkostninger og investeringer. I årets første måneder er der en mindre overskridelse af prisloftet, men det forventes, at merforbruget bliver indhentet i årets resterende måneder. Efter periodeafslutningen er der modtaget forslag til ændring af skatteansættelsen fra SKAT, som vil kunne medføre en ikke budgetteret skatteomkostning i 2014 på 0,4-2,7 mio. kr. Der orienteres om dette i et særskilt dagsordenspunkt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i budgettet, idet selskabet afventer den endelige afgørelse fra SKAT, før konsekvenserne heraf indarbejdes i budgettet. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning. BESLUTNING 4

6 , : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag - Redegørelse for selskabets økonomiske forhold pr

7 3. Renseanlæg - Grønt Regnskab ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Sagsnr Sagsbehandler DPRCHR SAGENS INDHOLD Favrskov Forsyning A/S har udarbejdet Grønt Regnskab for Favrskov Forsynings renseanlæg Det grønne regnskab omfatter en gennemgang af renseanlæggenes renseresultater. Derudover er i regnskabet også en gennemgang af de største renseanlægs ressourceforbrug (el, vand og kemikalier) og affaldshåndtering (slam og ristegods). Der er i Grønt Regnskab 2013 tilføjet 2 afsnit. Det ene er en kort beskrivelse af det nye SRO-anlæg på renseanlæggene. Det andet sammenligner, på enkelte nøgletal fra DANVA s procesbenchmarking, Favrskov Spildevand med andre spildevandsforsyninger. Overordnet kan der siges følgende om Grønt Regnskab 2013: Et fald på 15 % i tilløbsvandmængderne sammenholdt med en mindre stigning af stofbelastningerne begynder at vise effekten af separatkloakeringen i oplandene. En kold og lang vinter har på de fleste anlæg resulteret i et uændret elforbrug på trods af energireducerende tiltag. 1 overskridelse af gældende udlederkrav, se nedenfor. Fald i forbruget af vandværksvand skyldes øget fokus på brugen af det tekniske vand. Uændret forbrug af kemikalier. Spildevandsafgiften holder niveauet fra 2012 på 3 af anlæggende, men er steget på de resterende 3. Årsagerne til stigningerne, er dårligere rensning grundet lave vandtemperaturer, samt fejltilledninger fra Drøsbro Mejeri. Udlederkrav: Overskridelse af gældende udlederkrav for fosfor (Total-P) på Drøsbro renseanlæg skete på grund af gentagne fejltilledninger af koncentreret processpildevand fra Drøsbro Mejeri. Der er ageret herpå. VURDERING En meget kold og lang vinter i 2013 har resulteret i højere spildevandsafgift på flere anlæg samt manglende fald af elforbruget. 6

8 INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION Det grønne regnskab for 2013 offentliggøres efter bestyrelsens behandling på ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At orienteringen om Grønt Regnskab for Favrskov Forsynings renseanlæg 2013 tages til efterretning. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Notat - Grønt Regnskab Grønt Regnskab

9 4. Intern overvågning årsberetning ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Bek. 298 af 25/3/2010 Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU SAGENS INDHOLD I henhold til Favrskov Spildevands program for intern overvågning fremlægges årsberetningen for intern overvågning Årsberetningen er en afrapportering over indkøb foretaget i det forgangne regnskabsår. Det er den overvågningsansvarliges ansvar at påse, at indkøb til daglige driftsopgaver og til investeringer foretages indenfor de i programmet beskrevne rammer. Programmet for intern overvågning er gældende for Favrskov Forsyning A/S og for. VURDERING Det er ledelsens vurdering, at indkøb i Favrskov Forsyning generelt foretages i overensstemmelse med formålet med intern overvågning. Indkøb konkurrenceudsættes således ofte og også, når beløbene ikke overstiger tærskelværdier for krav om annonceringspligt, udbud mv. Favrskov Forsyning A/S og konkurrenceudsætter hvert år en række indkøb af varer og tjenesteydelser indenfor drifts- og administrationsområdet. Udbuddene varierer fra store kloakeringsprojekter til indgåelse af rammeaftaler. Favrskov Forsyning og Favrskov Spildevand har i 2013 gennemført en række udbud, hvoraf kan nævnes: El Akkrediterede analyser på renseanlæg Forbrugsafregningssystem Grønt vedligehold Årsberetningen for Intern overvågning skal påtegnes af selskabets revision og bliver derefter offentliggjort på Favrskov Forsynings hjemmeside. Revisionens påtegning vedlægges som bilag. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 8

10 1. At Årsberetning 2013 program for intern overvågning tages til efterretning. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Underskrevet årsberetning IO Revisorerklæring vedr intern overvågning Favskov Spildevand 9

11 5. Forslag til ændring af skatteansættelsen - ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Skattelovgivningen SAGENS INDHOLD har modtaget forslag til ændring af skatteansættelsen for fra SKAT. I dette forslag nedsætter SKAT de skattemæssige indgangsværdier fra kr. til kr. svarende til en reduktion på 82 %. Favrskov Spildevand skal inden afgive bemærkninger til forslaget. Selskabet har tilknyttet Kim Kirk Kaiser, Director, KPMG Tax & Legal, til sagen. Denne har udarbejdet et høringssvar, som selskabet afgiver til SKAT inden for fristen. VURDERING SKAT vil med stor sandsynlighed træffe afgørelse på grundlag af det fremsendte forslag. Hvis det sker, bør Favrskov Spildevand påklage afgørelsen til Landsskatteretten. Landsskatteretten vil ikke behandle sagen, da der allerede er tilsvarende sager under behandling. Disse sager vil efter afgørelse i Landsskatteretten blive indbragt for de almindelige domstole. Der går således en længere årrække, før sagerne er principielt afgjorte. Favrskov Spildevands klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning. Når afgørelsen foreligger skal bestyrelsen derfor forholde sig til finansieringen af skattebetalingen. På baggrund af at selskabet bliver skattebetalende umiddelbart efter afgørelsen er der i høringssvaret anmodet om ændring af de selvangivne afskrivninger, for at undgå restskat for ØKONOMISKE KONSEKVENSER Foreløbige beregninger viser, at SKAT s ændring kan imødegås, således at der ikke bliver betalbar skat for På baggrund af de foreløbige tal for 2013 samt budgettet for 2014 estimeres, at der formentlig vil blive en skatteomkostning på knap kr. vedrørende Hvis SKAT ikke accepterer anmodningen om ændring af de selvangivne afskrivninger, vil der kunne opstå betalbare skatter i såvel 2012 og 2013 på ca. 2,7 mio. kr. Usikkerheden vil blive afklaret, når selskabet modtager den endelige afgørelse. 10

12 INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At orienteringen tages til efterretning BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Favrskov Spildevand AS - Høringssvar

13 6. Orientering til Bestyrelsen i ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Sagsbehandler DPLB Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag SAGENS INDHOLD Punkter til orientering Projekter Sanering af kloak: Søften: I år udføres arbejdet på Æbleparken og evt. Grøntoften, samt de afskærende regnvandsledninger mod Bukbæk. Ulstrup: I år udføres etape 2, som omfatter separatkloakering i området ved Åvej, Vibevej, Nyvej, Sofienlundalle, Lærkevej samt del af Solsortevej, Østergade og Teglværksvej. Grundfør: Kloakarbejdet er afsluttet der udføres slidlag på vejene i 2014 og Svejstrup : Separering af 14 husstande og udførelse af regnvandsbassin. Øvrige saneringer Pumpestationer, ledningsnet, strømpeforinger, bassiner, skelbrønde og stikledninger. Byggemodninger: Vadsted, Søften, Gl. Sellingvej i Hadsten, Kvottrup Vej i Søften, Aktivitetscenter i Hadsten, 11 grunde i Fajstrup. Kloakering af ejendomme i det åbne land: Jernit, Højvangsvej, Vadstedvej, Silkeborgvej/Sporupvej. Anlæg på renseanlæggene: Slampresse i Hadsten samt diverse mindre anlægsarbejder på de øvrige anlæg. Udbud af græsslåning på regnvandsbassiner Natur-Byg. Samling af driftspersonale på Hammel renseanlæg. Beredskabsplan for renseanlæg. Samling af 2 vagtordninger til 1 vagtordning pr. 1. april INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 12

14 1. At Orienteringen tages til efterretning BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. 13

15 7. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Selskabslovgivningen SAGENS INDHOLD Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Alle punkterne afgøres åbne. Dog afventer offentliggørelse af revisionsprotokollatet revisorens bemærkninger. Offentliggørelse sker på Forsyningens hjemmeside. 14

16 Underskriftsark Peder Meyhoff Inge G. Sørensen Thomas Storm Anne Neergaard Niels Kallehave Tommy Funch Rasmussen Claus Møller Pedersen 15

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT 33 15. - Budgetopfølgning 31.10.2012 - ÅBENT

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Pedersen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 15. februar 2013 Sag 12/06008 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Mødedeltagere:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/5 2014 Dirigent Christian Hagelskjær UDKAST BEST.MØDE Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Baggrund Processen i skattesagerne Sagsforløbet Forløbet i prøvesagerne Problemstillinger

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere